Pedagogická komise

Českého esperantské svazu

Česká sekce ILEI
domů

 

Učebnice

Slovníky 

Čítanky  

Kurzy

Časopisy

Kontakty


Odkazy


 

Učebnice esperanta pro Čechy

(a další učební pomůcky) od roku 1890 dodnesVydané po roce 1990

2018 Petr Chrdle – Stanislava Chrdlová: Esperanto od A do Z, KAVA-PECH, dua eldono

2016 Chrdlová, Stanislava-Chrdle, Petr: Esperanto od A do Z, KAVA-PECH

2014 Jan Werner: Tvorba slov v esperantu (2014)

2011 Objevte esperanto, fascinující jazyk - přel. Milada Kolářová

2010 Jindřiška Drahotová: Legolibreto VI, EK Mladá Boleslav kaj Mnichovo Hradiště

2010 Stano Marček: Esperanto přímou metodou, tradukis Max Kašparů, KAVA-PECH 2010

2010 Sabine Fiedler: Ilustrita frazeologio, ilustris Pavel Rak, KAVA-PECH

2009 Jozef Borský: 1111 anekdotoj en Esperanto, Espero

2009 Bent Jensenius: Bonvenon en nia mondo, KAVA-PECH

2009 Jindřiška Drahotová: Legolibreto V - aperis nur rete

2008 Růžena Vlková: Povídejme si o EPERANTU 1-4, čtyřdílná učebnice pro děti a mládež společně s němčinou a angličtinou

2007 Jindřiška Drahotová: Legolibreto IV, EK Mladá Boleslav kaj Mnichovo Hradiště

2006 Jana Melichárková: Esperanto pro děti 2 (od 8 let), il. Mirka Tomečková, KAVA-PECH, 104 s.

2006 P. Chrdle-S. Chrdlová, Esperantem za tři měsíce, 3. vyd., KAVA-PECH, 184 s.

2006 J. Drahotová - M. Vaněk, Legolibreto III., EK Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště

2006 Esperanto máš v kapse, Česká esperantská mládež

2005 J. Drahotová - M. Vaněk, Legolibreto II., EK Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště, 95 s.

2003 Melichárková, Jana: Esperanto pro děti, ilustr. Miroslava Tomečková, KAVA-PECH, 70 p.

2003 Legolibro el Eeretoj kolektitaj en diversaj lokoj por karaj amikoj, Mladá Boleslav

2000 Malovec, Miroslav: Gramatiko de Esperanto (Dua eldono plilarĝigita), KAVA-PECH, 135 p.

1995 Praktika bildvortaro en tri kajeroj (ŕ 12p.), AEH (+ pluaj 5 lernkompendioj)

1995 Chrdle, P.-Chrdlová, S.: Esperantem za tři měsíce, KAVA-PECH, 160 p.

1991 Stefan MacGill: Tendaraj tagoj (Táborové dny), ilustroval Pavel Rak, mezinárodní učebnice pro žáky 10-14 let, ILEI-UEA

Vydané v letech 1969-19891989 Cink J.: Cvičebnice esperanta pro pokročilé, CxEA, 176 p.

1989 Barandovská V.: Esperanto pro samouky, SPN, 368 p., 20 000 ekz.

1988 Malovec M.: Gramatiko de Esperanto, Třebíč, 102 p., 200 ekz.

1983 Prachař L.: Esperanto 2, CxEA, 2500 ekz., 168 + 144 p.

1983 Polenský J.: Učebnice esperanta pro začátečníky, České Budějovice, ilustris M.Tomečková, 67 p.

1981 Prachař L.: Esperanto 1, CxEA, 5000 ekz., 124 + 106 p.

1980 Cink J.: Písemný kurs, CxEA, 92 p.

1978. KILIAN, Theodor: Cvičebnice esperanta. 4. vyd. Praha. Stát. pedag. nakl. 1978. 270, [1] p. 20,5 x 14,5. = Jazykové příručky pro veřejnost.

1974 Cink J.: Cvičebnice esperanta pro pokročilé, SPN, 176 p., 10000 ekz.

1972. KILIAN, Theodor: Cvičebnice esperanta. 3. vyd. Praha, Stát. pedag. , nakl. I972. 270 p. = Jazykové příručky pro veřejnost.

1972 Kilian T.: Cvičebnice esperanta, SPN, 8000 ekz., 270 p.

1970 Auld W.: Pasxoj al plena posedo, HdE-CxEA, 240 p., 2000ekz.Vydané v letech 1945-1968 1967. KILIAN, Theodor: Abc mezinárodního jazyka / de la internacia lingvo Esperanto. Metodická příručka. Třebíč. Osvětový dům B. Václavka 1967. [1], 54, [3] p. 16,6 x 12. - [Pres.] Grafia.31-67.

1966. KUCHARSKÝ, Pavel: Cizojazyčná korespondence pro filatelisty [česká - ruská - německá - francouzská - anglická - italská - španělská - ma arská - esperantská]. 3. rozš. a dopln. vyd. Praha, Nakl. dopr. a spojů 1966. 231 p. 16 x 24. - [Esp. trad. de Jaroslav Mařík.]

1965?. KOŽENÝ, Josef: Gramatiko de Esperanto. Skizo kompilita de. . . Třebíč, [Esp. Klubo 1965?].90 p.20,5 x 14,5.

1965. ŠATURA, František - ROSA, Pavel: Učebnica esperanta pre kurzy a samoukov. Bratislava, Slov. ped. nak1. 1965. 219, [3] p., almet. 23 p. 20,5 x 15.

1964. KILIAN, Theodor: Cvičebnice esperanta. 2. vyd. Praha. Stát. pedag. nakl. 1964. 270 s. Příl.

1962. KUCHARSKÝ, Pavel: Cizojazyčná korespondence pro filatelisty [česká - ruská - německá - francouzská - anglická - italská - španělská - ma arská - esperantská], 2. dopln. a rozš. vyd. Praha, Nakl. dopr. a spojů 1962. 226 p.

1961. KILIAN, Theodor: Cvičebnice esperanta. Praha, Stát. pedag. nakl. 1961. 274 p. 20,5 x 14,7.

1959. KILIAN, Th[eodor): Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky. Jihlava, Klub esperantistů při Mě[stském] D[omě] O[světy] 1959. T7, [1] p. 20,8 x 14,8. - [Pres.] Jiskra 3.

1957. ŠUPICHOVÁ, Julie: Unua legajxo. Por komeneantoj kompilis... [Praha], TKKE 1957. 18 p. 30 x 22. Stencilita.

1957. ŠUPICHOVÁ, Julie: Ni legas kaj lernas. Legolibreto por komencantoj el verkaro de D-ro L. L. Zamenhof. Kompilis. . . Zagreb, Kroatia Esperanto-Servo 1957. 40 p.

1957. KOŘÍNEK, Jiří: Doktor Zamenhoj. Ke čtyřicátému výročí úmrtí. Brno, [propra eld.] 1957. [1], 19, [1] p. 14 x 10,5. - Stencilita. [Cxehxa poemo.]

1956. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. Olomouc, eld. Esperantistoj Olomouc [1956]. 110 p. [Fotorepreso de la 5-a eld., Brno 1947.]

1954. ŠUPICHOVÁ, Julie: Esperatnto v kostce. Praha, Klub esperantistů při OB 1954. 19 p. 29,7 x 21. Stencilita.

1952. KOŽENÝ, Josef: Gramatiko de Esperanto. Skizo kompilita de . .S.1. [Kutná Hora], s. e. [propra eld.], s. j. [1952]. 178 p. 21 x 15 - Stencilita.

1952. KLIMSZA, Emil: Praktická učebnice mezinárodniho jazyka esperanto pro kursy a samouky. Sestavena podle nejnovější metody v 18 lekcích s cvičeními, konversací jakož i klíčem. Pro češtinu upravil Adolf Rzyman. Vyd. l. Dolní Suchá, ZK ROH jámy Dukla 1952. 54 [ ? ] p. 29,7 x 21.

1951. TVAROŽEK, Eduard V.: Esperanto v 14 úlohách. 3. dopln. a opr. vyd. Napísal.:.. Martin, Slovenský esperantský ústav 1951. 43, [1] p. - Tlačiar: Neografia, n,. p., Martin.

1951. KRAJÍC, L[adislav]: Učebné texty z esperanta. [1. vyd.] [Praha, EACxSR 1951. [1],.29 p.28,8 x 20,8. Stencilita.- jm/tb [t. e. Jaroslav Mařik, Tomáš Balda].

1950. KILIAN, Th[eodor]: Lernolibro de Esperanto. Praha, Esp.-Asocio ČSR 1950. [1], 25 p. 29 x 21. - Stencilita.

1950. Klúč jazyka esperanto. Košice, Slovakotour 1950. [2], 32, [2] p. 9,2 x 7,7:

1950, KRAJÍC, L[adislav]: Učebný text z esperanta. S. 1., s. e.. s. j. [proks. 1950].29 p. 29,5 x 21. Stencilita.- [7.2 lecionoj. Atentigo pri Esperanto-Asocio en CxSR, Malá Štěpánská 7, Praha II.]

195? PECHOČ, Venceslao: Praktika konversacio. Tiu cxi verketo celas helpi al kursanoj de elementaj kursoj kaj doni al gvidanto de tiuj kursoj suficxe da materialo por facila konversacio. S. 1., s. e., s. j. [195?]. 32 p. 20,5 x 15.

1949?. Písemný kurs mezinárodní světové řeči Esperanto". Řídí klub esperantistů v Hradci Králové. Iniciatinto kaj gvidanto de skriba kurso František Pytloun. . . Kontrolis D-ro A. Pitlík.... Hradec Králové, Esperantista Klubo s. j. [1949?]. Poparta pagxnum. [62] p. 23,5 x 16,3. Rec.: Esp-ista, 4, 1949-09, n-o 7, p. 55.

1949. VALAŠ AN-DOLINSKÝ, Ján: Velká slovenská učebnica medzinárodnej reči esperanto. 2. vyd. Bratislava, Riaditelstvo pre cestovný ruch pri PPO 1949. 122,6 p. 20,5 x 14,5. - Publikácia Slovakotouru, miestneho sboru pre cestovný ruch v Trenčíne. Kontrauxtitolo: ] Granda slovaka lernolibro de la internacia lingvo Esperanto. Rec.: Esp-ista, 5,1950-02, n-o 1/2, p. 10.

1949. REČEK, Antonín: Mezinárodni jazyk esperanto. Učebný text pro začátečníky. Sestavil... Karlovy Vary, Klub esperantistů s. j. [1949]. [39] p. 29,5 x 21. Stencilita. Rec.: Esp-ista, 4, 1949-12, n-o 10, p. 76.

1948. TVAROŽEK, Ed[uard] V.: Esperanto v 14 ůlohách. 2. dopln. a opr. vyd. Turč. Sv. Martin, Slovenský esperantský ústav 1948. 32 p. 18 x 14. Ofsete presita. Rec.: Esp-ista, 3, 1948-12, n-o 9/10, p. 99.

1948. ŠUPICHOVÁ, Julie: Malá učebnice esperanta. Slovníček esperantsko-český. 2. vyd. Pro mládež napsala. . Nymburk, Svatopluk Hrnčíř 1948,. 86, [2] p. 14,5 x 10. = Hrnčířovy příručky. Č. 17.

1948. Krátké uvedení do esperanta. [Náčrtek struktury esperanta.) [Tekstoj] H. K. Bouška. Praha, Svaz esperantistů ČSR s. j. [1948]. (2] p.29,7 x 21. = 2. informační list o esperantu [4. vyd.] - [Presita kiel 2-a parto sur unu folio kun = 1. informační list o esperantu [10. vyd.).] - (Pres.0ma, Hradec Králové].

1948. KILIAN. Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 6. vyd. 20.25. tisíc. V Brně, Pokorný a spol. 1948. 111 p. 19.5 x 12,5.[Sur la kovrilo:] Espsranto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka. .

1948. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 7. vyd. Brno, Pokorný 1948. 111, [1] p. 19,5 x 12,5. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1947. TVAROŽEK, Ed[uard] V.: Esperanto v 14 úlohách. Bratislava, Slovenské esper. sdruženie [1947]. 28 p. 28 x 19. - Stencilita. Rec.: Esp-ista, 3, 1948-05, n,o 5, p. 62.

1947. ŠUPICHOVÁ, Julie: Hovoříme esperantsky.[Esperanta konversacio.] Vyd. 2., přeprac. V Praze, Šolc a Šimáček 1947. 125, [6] p. 20,5 x 14,5.

1947. ŠUPICHOVÁ Julie: Esperanto. Mluvnice a cvičebnice pro samouky a kursy. Vyd. 5., přeprac. Praha, Šolc a Šimáček 1947. 124, [2] p. 20,5 x 14,5.

1947. Krátké uvedení do esperanta. (Náčrtek struktury esperanta). [Teksto] H. K. Bouška. Praha, Svaz esperantistů ČSR s. j. [1947]. [2] p.29,7 x 21.= 2. informační list o esperantu (3. vyd.].= X.47. - [Presita kiel 2-a parto sur unu folio kun = 1. informační list o esperantu (9. vyd.).] - [Pres. Oma, Hradec Králové].

1947. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 5. vyd. 18.19. tisíc. V Brně, Pokorný a spol. 1947. 111 p. 19,5 x 12,5. - [Sur la kovrilo: ] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1947. BLAHA, František: Esperanto por progresintoj. 20 lecionoj. Zlín, s. e. 1947-09. [21] p. 29,7 x 21. - Stencilita,

1946. VÁŇA, Arnošt: Medzinárodný jazyk Esperanto. Stručná učebnica, čítanka a slovník esperantsko-slovenský a slovensko-esperantský. Zostavil a vydal.... Žilina, propra eld. 1946. 128 p. 20 x 14. = Edícia 1. Roverov-junákov. Rec.: Esp-ista, l, 1946-08, n-o 5/6, p. 56-57.

1946. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 4. vyd. 13.I.6. tisíc. V Brně, Knihtiskárna a nakl. Pokorný a spol. 1946. 111 p. 19,5 x 12,5. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1946. FILIP, Jan - FILIP, Karel: Písemný kurs mezinárodniho jazyka esperanta v 10 částech. Praha-Břevnov [F. Buhr ] 1946. 80 p. 30 x x 21. - Stencilita. Inf:: Esp-ista. 5; 1950-02, n-o 1/2, p. 3.Vydané v letech 1918-1944

(ĉeĥaj kaj slovakaj aŭtoroj)

1940. BERKA, Aleš: Konversacia lernolibreto. [Vsetín], s. e. 1940. 36 p. 22 x 15. - Stencilita.

1938. VALAŠ AN DOLINSKÝ, Ján: Mluvnica a slovnik slovensko-esperantský. Gramatiko kaj Vortaro Slovaka-Esperanta. Trenčianské Teplice Domov Speváckeho sboru slov. učitelov 1938. 164 p. - Tlačila/Presis Mor. Unie, Brno.

1938. ŠAMLA, Jiří V.: Lidová učebnice esperanta. Brno, Nový lid [1938]. 32 p. 20 x 14,5.

1938. SEPPIK, Henrik - MALMGREN, Ernfrid: Systematický kurs mezinárodniho jazyka esperanto. - Sistema kurso de Esperanto. Pro češtinu upravil prof. Ing. Ladisiav Krajc, Praha, Svaz esperantistů Čs. republiky 1938. [1], 101, [3] p. 17,5 x 12. - Presis Jar. Strojil, Přerov.

1938. KRYSTA, Lud[wig]: Mezinárodni jazyk Esperanto na jednom listě. Mluvnice, slovníček, výslovnost a tvoření slov. - Sestavil Lud. Krysta, česky upravil Ad. Sta ura. Český Těšín, L. Krysta [1938]. [4] p. 37,3 x 31,6. - Tisk V. Nitkievič, Č. Těšín.

1937. MACEK, Alojz M.: Malá učebnica esperanta (pre začiatočnikov]. Sostavil. . . V Trnave, Spolok sv. Vojtecha 1937. 76 p. 15,1 x 10,7. Knižnica Plamena”. Sv. č. 5. - Knihtlačiaren Spolku sv. Vojtecha v Trnave.

1937. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 3. vyd. [11.12. tisíc.) V Brně, Knihtiskárna a nakl. Pokorný a spol. 1937. 111 p. 19,5 x 12,5. - [ Sur la kovrilo: ] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1936. ŠAMLA, Jiří V.: Moderní učebnice mezinárodniho jazyka. Typo a kresby: O. Crhounek. Brno, Mor. nakl. B. Pištělák 1936. 79, [1] p. [+ p. 81 - 116] 20 x 14. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Moderní učebnice - [Enmetajxo [p. 81 - 116]:] Slovník k moderní učebnici mezinárodního jazyka.

1936. Klič jazyka esperanto. 5. vyd. Praha, Svaz esperantistů Čs. repnbliky 1936. [2], 32, [2] p. 11,5 x 7,4.

1935. ŠUPICHOVÁ, Julie: Esperantský dopisovatel. (Esperanto-korespondanto) Návod, jak psáti esperantské dopisy soukromé a obchodní. Instrukcio, kiel skribi privatajn kaj komercajn leterojn en Esperanto. Praha-Pankrác, Jos. Svoboda 1935. 140, [4] p. 18,5 x 13,5.

1935. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. 2. vyd. 6.-10. tislc. V Brně, Knihtiskárna a nakl. Pokorný a spol. 1935. 109, [3] p. 19,5 x 12.4. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1935. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto a jeho tvůrce. Třebíč. s. e. [1935]. 27. [1] p. 21 x 15. = Původně vytištěno ve vyroční zprávě Obchodní akademie Dra Albína Bráfa v Třebíči za školní rok 1934-1935.

1935. Klúč jazyka esperanto. 2. vyd. [Praha, Sväz čs. esperantistov] 1935.

1934. EISELT, Josef: Esperanto pro každého. Praha, Orbis 1934. 73, [2] p. = Knihovna domáciho učení. Sv. 14.

1933. ŠUPICHOVÁ, Julie: Esperanto. Mluvnice a cvičebnice pro samouky a kursy. Vyd. 4., přeprac. Praha, Šolc a Šimáček 1933. 128 p. 18,5 x 11,5.

1933. KILIAN, Th[eodor]: Esperanto. Učebnice a čítanka. V Brně, Knihtiskárna a nakl. Pokorný a spol. 1933. 108, [3) p. 19.5 x 12,7. - [Sur la kovrilo:] Esperanto. Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.

1930. Praktická učebnice esperanta pro kursy začátečnické se slovničkem esperantsko-českým a česko-esperantským. V Brně, Nový lid 1930. [2], 32, [1] p. 23 x 15,2. - Tiskl Pokorný a spol. v Brně.

1929. ŠATURA, František - ROSA, Pavel: Učebnica esperanta pre kurzy a samoukov. 2. vyd. II. Lubomír Kellenberger. Bratislava, Slov. ped. nakl. 1969. 212, [3] p., almet. 23 p. 20,5 x 15.

1929. Praktická učebnice esperanta pro kursy začátečnické se slovničkem esperantsko-českým a česko-esperantským. V Brně, Nový lid 1929. [2], 32, [1] p. 23,3 x 15,3: - Tiskl Pokorný. a spol. v Brně.

1929. Klúč jazyka esperanto. Praha, Sväz čs. esperantistov 1929. [2], 32, [2] P

1928. KLÁTIL, Vojtěch: Esperanto. Prakticky návod k rychlému naučení světové řeči. Ve Vídni Lidová knihovna víde ská 1928. 78, [1] p. = Lidová knihovna víde ská. Sv. 17.

1927. ŠILHA, Antonín: Krátká učebnice esperanta pro samouky, učitele kursů a jejich žáky. V 25 lekcích, obsahujících 700 praktických vět se stručnou mluvnicí podává dokonalou znalost mezinárodní reči. Napsal Dr. . . Praha I, fil. Kr. Vinohrady, České Lidové knihkupectví a antikvariát [J. Springer] 1927. 39 p. 16 x 10.

1926. ŠTĚPÁNEK, F.: Esperanta konversacio en 1000 frazoj. 2. eld. 1926.

1926. ŠILHA, Antonín: Učebnice pomocné mezinárodni řeči esperanto pro školy i soukromé studium. Praha, La Progreso” 1926. 94, [2] p. 20,5 x 13.

1926. Klíč pomocného jazyka mezinárodního esperanto. 4. vyd. Praha, Čs. esperantský ústav 1926. [2], 24, [2] p. 11,5 x 7,4.

1925. ŠUPICHOVÁ, Julie: Legu kaj parolu! Esperanta legolibro. Praha, Šolc a Šimáček 1925. 207, [5] p.18 x 12.

1925. ŠUPICHOVÁ, Julie: Kniha česko-esperantské konversace. Libro de cxehxo-esperanta konversacio. V Praze, Šolc a Šimáček 1925. 117, [6] p 18,5 x 12.

1925. BEDNÁŘ, Josef: Esperanto v 10 hodinách a 500 slovech. Úplná učebnice pro samouky a kursy. Brno, Jos. Bednář 1925. 116,[2] p. 19,5 x 12.- Il.

1924. ŠUPICHOVÁ, Julie: Malá učebnice esperanta. Napsala ... V Nymburce, Svatopluk Hrnčíř 1924. 71, [1] p. 14,7 x 11. = Hrnčířovy příručky. Č. 17. - Grafické závody V. & A. Janata v Novém Bydžově.

1924. BOUŠKA, H[ynek] K[arel]: Krátký kurs esperanta na jednom listě. Praha, adm. čas. La Progreso” 1924-05. [4] p. 23,8 x 15,2. - Tiskl J. Minár a spol. v Nymburce.

1923. ŽĎÁRSKÝ, Gustav - PROCHÁZKA, Karel: Učebnice esperanta. Mluvnice, vzorná cvičebnice a čítanka se slovníčkem. Rozmluvy a korespondence. Praha, Bačkovský 1923. 352 p. 18,5 x 11.

1923. ŠILHART, Josef: 3300 česko-esperantských odborných vět pro železniční zaměstnance i cestující. 3300 bohem-esperantaj fakaj frazoj por fervojistoj ecx vojagxantoj. Nymburk, propra eld. 1923. 224 p. 18,5 x 14,5.

1923. JANEČKA, Arno - BABINEC, Jan: Esperanto. Klíč a slovnik. Mor. Ostrava, A. Perout s. j. [1923].91,[2) p. 17 x 11. Rec.: Progreso,11,1928-09/10, n-o 7/8, p: 73.

1923. BOUŠKA, H[ynek], K[arel]: Škola esperanta. Učebnice. Rozmluvy. Čítanka. Pro začátečníky i pokročilé sestavil a vydal. . Kurs 1. [10 sešitů.] V Praze, nákl. Jos. Springera 1923. [160] p. 22 x 15. - Rec.: Progreso, 7, 1924-05, n-o 7, p. 83. Kp.: Progreso, 11, 1928- -01, n-o 1, p. 10: Zamenhofův komentář k mluvnici esperanta”.

1922. ŠUPICHOVÁ, Julie: Pomocný jazyk mezinárodní esperanto. Mluvnice, výbor článků a slovnik esperantsko-český. Pro samouky a kursy napsala. . . 3. vyd. opr. a přeprac. V Praze, Šolc a Šimáček 1922. 120 p. 18 x 11. - Tiskem Karla Šolce v Hoře Kutné.

1922. ŠUPICHOVÁ, Julie: Pomocný jazyk mezinárodní Esperanto. Mluvnice, vybor článků a slovník esperantsko-český. Pro samouky a kursy napsala... 3. vyd. opr. a přeprac. V Praze nákl. Oldřicha Adámka, vydavatele esp. čas. Nova Euxropo” 1922. 120 p. 16,8 x x 11. - Tiskem Karla Šolce v Hoře Kutné.

1921. Zamenhofa kurso de Esperanto por cxehxoj. Red. Hugo Jokl. Vieno: Kooperativa Eldono de Esperanta Universitato Popola [1921]. 32 p. 29 x 20. = Kolekto de la Esperantisto. No 1. - Zamenhofův základní kurs Esperanta. [Enhavo:] Předmluva. Základy jazyka Esperanto. Cvičebnice [Fundamenta ekzercaro de D-ro Zamenhof]. Překlad cvičení,. Slovníček [2000 slov) esp.-český. La Espero. La interna ideo. Benata estu. Pregxo sub la verda standardo. Forte ni staru, fratoj amataj!

1921. TAUxBMANN, [Josef]: Esperanto-Krestomatio. Tre bone uzebla por kursoj laux natura parola metodo. Unua parto. Rekomendita de la Esperantista Literatura Asocio. Instruisto.., redaktoro de La Marto”. Haida, La Marto” 1921. 1-a eld. 2 miloj. 79, [ 1 ] p. 15,5 x 11,5. (= Esperanto-Biblioteko de Marto. N-ro 3.) Rec.: Germ. Esp-isto, 19, 1922, n-o 8/9, p. 180.

1921. ŠUPICHOVÁ, Julie: Pomocný jazyk mezinárodni esperanto. Mluvnice, výbor článků a slovnik esperantsko-český. Pro samouky a kursy napsala. . . Vyd. 2., přeprac. V Praze, Šolc a Šimáček 1921. 116 p. 16 x 10. - Tiskem K. Šolce v Hoře Kutné.

1921. SÜSSER, Josef: Anekdotaro. Tradukajxoj el la gxermana kaj cxehxa lingvoj. Bonega legajxo por komencantoj kaj progresintoj. P-ro. . . direktoro de Ia urba esp.-lernejo Saaz. Saaz, memeldonejo, komisia eldonejo: J. Kern, librovendejo 1921, [1], 62 [2] p. 11 x 13. = Kolekto de la Saazaj Esperantistoj. No. 2. - Preso cxe Bugra”, Saaz, Bohemio.

192?. Stručná mluvnice Esperanta. Plze , Časopis La Progreso” s. j [192?]. 7 p: 16,8 x 10,5. - Tiskárna Dělnick. družstva v Plzni.

1918. (Základy medzinárodnej reči Esperanto od dra Zamenhofa.] Spracovali: N. P. Evstifejev a A. Škarvan.] Chicago, nákladom Slovenskej pokrokovej knižnice 1918. 116, 1 p. - Tlač Rovnos udu, 1510 W. l8th St., Chicago, III. 361.

Vydané v letech 1890-1917(ĉeĥaj kaj slovakaj aŭtoroj)

1917. ŠUPICHOVÁ, Julie: Pomocný jazyk mezinárodní esperanto. Malá mluvnice a cvičebnice. Napsala. . . Praha-Karlín, Emil Šolc 1917. [2], 103, [1] p. 12,5 x 8,5. = Drobné knížky. Č. 5.

1914. KIíč pomocného jazyka mezinárodniho Esperanto. [3. vyd.] Praha Časopis českých Esperantistů s. j. [1914]. [2], 24, [2] .p. 17 x x 7,4. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 8, 1914, n-o 3, p. 46; n-o 4, p 55.

1912. KÜHNL, Ed[uard]: Methoda Kühnlova. ÚpIná metodická učebnice Esperanta pro školy a samouky, zpracovaná na základě Zamenhofova Fundamento de Esperanto” a schválená zkušební komisí Ústředního svazu Bohema Unio Esperantista". 3. vyd. dopln. a rozš. Praha, Ed. Kühnl 1912. [3], 142, [2], [3) p. 20,5 x 13. = Biblioteko de Časopis Českých Esperantistů. 1912. N-o 5. - Národní tiskárna a nakladatelství, spol. s r. o. v Praze.

1911. Klíč pomocného jazyka mezinárodniho Esperanto. [2. vyd.] Praha, Čas. čes. Esp-istů] 1911. Inf.: Čas. čes. Esp-istů, 5, 1911-11/12, n-o 9/10, p. 147.

1910. ŠTĚPÁNEK F.: Esperanta konversacio en 1000 frazoj. Arangxis... Karlin M. Knapp 1910. [2] 119, [9], [2] p. 17,5 x 12. - [Kontrauxtitolo:] Esperantská konversace v 1000 větách. - [Sur la kovrilo:] Esperantská konversace v 1000 větách. Esperanta konversacio en 1000 frazoj. [Eldonjaro] 1911. - Presejo de M. Knapp, Praha-Karlín.

1910. Esperanto snadno a důkladně za 20 hodin. Pro mládež a kursy. Příloha časopisu Zahrada domácí a školní". Řídí zkušební komise spolku: J. A. Komenský en Chrudim. 2. opr. vyd. Chrudim, nákl. Zahrady domácí a školní" 1910. [2), 99, [1], [2] p. 18,3 x 13,4. - Tiskem J. Schole v Chrudimi.

1910. Esperanto snadno a důkladné ve 20 hodinách pro mládež a kursy. Příloha časopisu Zahrada domácí a školní”. Řídí zkušební komise spolku: J. A. Komenský en Chrudim. Chrudim, nákl. Zahrady domácí a školní" 1910. [2], 99, [1), [2] p. 17,5 x 13. - Tiskem J. Schole v Chrudimi. Rec.: Čas. čes. Esp-istů, 5, 1911-04, n-o 4, p. 63.

1909. ZAMENHOF, L. L.: Fundamento de Esperanto. Tradukita laux la permeso de la auxtoro de Eduard Kühnl, Redaktoro de Časopis Českých Esperantistů”. Praha, Librairie F. Topič; Paris, Libraire Hachette et Cie 1909.11, 91, [1, 8] p. 16,8 x 11. - Coulommiers, Imp. Paul Brodard.

1909. Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Úplná mluvnice a slovník na jednom listě. [2. vyd.] Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1909. [2] p. 45 x 26,4. Rec.: Čes. Esp-ista, 3, 1909=05, n-o 8, p. 131.

1909. Esperanto. Pomocný jazyk mezinárodni. Vyd. 5. Praha, Centra asocio de Boh. Esp-istoj 1909. 16 p. - Vyd. 6. 1910. Vyd. 7. 1910. Inf.: Davidov 1911, p. 54.

1909. [KÜHNL, Eduard]: Methoda Kühnlova. Úplná methodická učebnice esperanta pro školy a samouky. Zpracovaná na základě Zamenhofova Fundamento de Esperanto”. 2. vyd. doplněné. Praha, Ed. Kühnl 1909. [3], 96, 48, [3] p. 20 x 12,2. = Biblioteko de Čas. čes. Esp-istů. No. 3. - Presejo de K. Pitter en Praha. - [Enestas i, a. Deveno kaj historio de Esperanto” [=Biblioteko de ČSE, No. 2).]

1908?. VYMAZAL, František: Mezinarodni řeč Esperanto pro samouky. 3. vyd. Praha-Karlín, Emil Šolc, s. j. 38 p. 19 x 13,5. = Malá knihovna spisů poučných, 77./82. - [Enestas:] ČEJKA, Theodor: Slovníčky esperantsko-český a česko-esperantský. Praha-Karlín, Emil Šolc s. j. [1908?]. 99, 5 p.

1908. Neutrálni jazyk mezinárodní esperanto. Úplná mluvnice a slovník na jednom listě. Bystřice-Hostýn, Th. Čejka [1908.,] 2 p. 45 x x 26,4. Inf.: Davidov 1911, p. 54. Rec.: Čes. Esp-ista, 3, 1908-10, n-o 1, p. 18. = Příl. 1. č. 2. roč. Z.ájmů všelidských” [1909].

1908. Esperanto. Pomocný jazyk mezinárodni. 4. vyd. Praha, Ústřední svaz Bohema Unio Esperantista 1908. 4 p. 23,5 x 15. - Tiskem K. Pittra v Praze.

1908. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Úplná učebnice esperanta. Napsali. . . 4. vyd. dopln. Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka 1908. [Sur la kovrilo:] 1909. [2], 160, [2] p. 17,3 x 11,3.Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Velkého vydání sv. 1. Rec.: Čes. Espista, 3, 1908-01, p. 20. ,

1908. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Esperanto. Malá učebnice. Upravili. . . 6. vyd. zcela přeprac. Bystřice-Hostýn, Theodor Čejka s. j. [1908]. [3], 32, 52, 31; [1], [3] p. 16 x 10,2 = Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto. Učebné pomůcky pro samouky i kursy. Malého vyd. [sv.] č. 4, - [Sur la kovrilo de bind. eld.:] Esperanto. Methodická, učebnice se slovníky. - [Sur la kovrilo de kajer. eld.:) Úplná methodická učebnice esperanta s oběma slovníky. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1907. Neutrální jazyk mezinárodní Esperanto a způsob naučiti se mu bez učitele čtením krátké povídky. Cena deset hal. London, Internacia Propagandejo Esperantista; Praha, Časopis Českých Esperantistů s. j. [1907]. [2], 24, [2] p, 12 x 7,5. - [T. n. Cxefecx-Tuto”.] - Kp. 545.

1906?. VYMAZAL, Fr[antišek]: Mezinárodní řeč esperanto pro samouky. 2. vyd. V Telči, Emil Šolc s. j. [1906?]. 59, 149, [6] p. 11,5 x 8,5. = Malá knihovna spisů poučných. 77-82. - [Enestas: ] ČEJKA, Theodor: Slovníčky esperantsko-český a česko-esperantský. 149 p. - Tiskem K. Šolce v Kutné Hoře.

1906. PILNÝ, Lud.: Rozmluvy esperantsko-české s úvodem a mluvnicí. Karlín, M. Knapp. [1906]. 48 p, 14 x 9,5. = Pokladnice praktických vědomostí pro život. Sv. 25.

1906. ČEJKA, Theodor - KRUMPHOLC, Josef: Neutrální jazyk mezinárodní esperanto. Úplná mluvnice a cvičebnice. 3. vyd. Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1906. 128 p. 17 x 11. [Prezo] K 1,10.

1906. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]; Neutrálni jazyk mezinárodní Esperanto. Úplná mluvnice a cvičebnice. Napsali...Vyd 2. Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1906. [2], 128, [2] p. 16,6 x 11. = Č. 1. - Tiskem Družstva knihtiskárny, Hranice, Morava.[Sur la kovrilo:] 2. vyd. (zcela přeprac.).

1906. CxEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Esperanto. Neutrálni jazyk mezinárodní. Učebnice se slovničkem. 5. vyd. Upravili . . Bystřice-Hostýn. Th. Čejka s. j. [1906]. [2], 32, [2] p. 15,7 R x 10,2. = Č. 1. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1905. ČEJKA, Theodor - KRUMPHOLC, Josef: Esperanto. Neutrální jazyk mezinárodní. Učebnice se slovničkem. Upravili . . Bystřice-Hostýn, Th. Čejka s. j. [post 1905]. [2], 32, [2] p. 15 x 10. = Číslo 3.

1905. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Esperanto. Neutrálni jazyk mezinárodni. Učebnice se slovníčkem. Upravili . Bystřice-Hostýn, Th. Čejka 1905. [2], 32, [2] p. 16 x 10,2. = Č. 1. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

1904. VYMAZAL, Fr[antišek]: Mezinárodni řeč Esperanto pro samouky. Sepsal. . . V Telči nákl. Českého knihkupectví Emila Šolce s. j. [1904]. [1] 41, [5] p. 18 x 13. - Tiskem Karla Šolce v Kutné Hoře [ č. ] 1924.

1900 ČEJKA, Th[eodor], - BÍLIK, V[alentin] - HOLUB, J[an]: Mezinárodní řeč Esperanto. Úplná mluvnice a cvičebnice se slovníkem esperantsko-českým a česko-esperantským. Dle autora Dra. L. Zamenhofa ve Varšavě sestavili. . . Bystřice p. H., Th. Čejka 1900. 188 p. 19 x 12. - Sur la kovrilo: Esperanto. Mezinárodní řeč. 1901. Cena 2 K. - Družstvo knihtiskárny Prokopa Zapletala v Hranicích.

190?. ČEJKA, Theodor - KRUMPHOLC, Josef: Esperanto. Neutrální jazyk mezinárodni. Učebnice se slovníčkem. 4. vyd. Bystřice-Hostýn, Th. Čejka s. j. 32 p. 16 x10. - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

190?. ČEJKA, Th[eodor] - KRUMPHOLC, Jos[ef]: Esperanto. Neutrální jazyk mezinárodní. Učebnice se slovníčkem. Upravili. . . 2. vyd. Bystřice-Hostýn. Th. Čejka s. j. [190?). [2], 32, [2] p. 16 x 10,2. = Č. 2 - Tiskem Družstva knihtiskárny v Hranicích.

19??.V[OSÁHLO], Ad[olf] - L[UDVÍK), K. F.: Česko-esperantské rozmluvy. Bohema-Esperanta konversacio. Arangxis Ad. V. kaj K. F. L. Přelouč, propra eld- s. j. 47 p. 18,5 x 12,5 = Esperantista biblioteko. - Esperanta libropresejo de Otakar Ludvík en Přelouč.

19??. [PYTLOUN, František - PYTLOUN, Vojslav]: Dauxriga kurso de Esperanto en 10 lecionoj. [Poděbrady], s. e., s. j. [33] p. 29,7 x x 21. Stencilita.

1890 L[ORENC], Fr[antišek] Vl[adimír]: Úplná učebnice mezinárodní řeči dra. Esperanta. Napsal ... Plena lernolibro de la lingvo internacia de dro. Esperanto. Por Bohemoj skribis. .. V Pardubicích, nákl. vl. 1890. 27 p. 19 x 12. - Tiskem firmy F. Hoblík.