Pedagogická komise

Českého esperantské svazu

Česká sekce ILEI
domů

 

Učebnice

Slovníky

Čítanky  

Kurzy

Časopisy

Kontakty

Komenio

Esperantská literatura na internetuO esperantské literatuřeInternetový kurz esperantaLetní esperantský tábor v LančověEsperantské hry pro dětiKatolická sekce pořádá letní esperantský tábor v Sebranicích
 

La pedagogia komisiono de ĈEA (Jana Melichárková kaj Miroslav Malovec) estis komisiita teni kontaktojn kun ILEI kaj sekvi Esperanto-instruadon en Ĉeĥio.

 

Pedagogická komise ČES (Jana Melichárková a Miroslav Malovec) byla pověřena udržovat kontakty s ILEI a sledovat výuku esperanta v Česku.

 

NOVINKY:

Odrazový můstek k jazykům

Seminář: Jak pracovat pro esperanto v dnešní době

Společný evropský regerenční rámec

Velká Británie: Zájem o výuku esperanta jako pilotního jazyka na základních školách

InPaSem - Internacia Paroliga Semajno kaj Ekzanoj de ILEI

Szatmári: Budapeŝta ekzameno (žertovná scénka o zkouškách)

on-line cvičení k učebnici Esperantem za tři měsíce     

http://mladez.esperanto.cz/

Velký slovník esperantsko-český ing. Hrona

 

- Pedagogia terminaro

* Instruado de Esperanto en Ĉeĥio

* Komenio pri universala lingvo

* Interlingvistiko en Universitato Adam Mickiewicz en Poznan

* Esperantologio en Universitato de Budapeŝto

* Asociaj ekzamenoj de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

* Internaciaj ekzamenoj de ILEI

* Flugiloj de malfacila vento

* Raporto Grin pri lingva politiko

 

* Výuka esperanta v Česku

* Komenský o univerzálním jazyce

* Studium interlingvistiky na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani

* Esperanto na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti

* Svazové zkoušky Českého esperantského svazu

* Mezinárodní zkoušky ILEI

* Velký slovník esperantsko-český

* Digitální on-line knihovna podle Evropské komise

 

* Internacia Pedagogia Revuo (Mezinárodní pedagogická revue) - časopis pro výuku esperanta

* Juna amiko (mladý přítel) - časopis pro začátečníky v esperantu

* Interkulturo - projekt mezikulturní výchovy pomocí esperanta