Pedagogická komise

Českého esperantské svazu

Česká sekce ILEI
domů

 

Učebnice

Slovníky 

Čítanky  

Kurzy

Časopisy

Kontakty


Odkazy
Esperantské časopisy

Pro začátečníky

Juna Amiko (Mladý přítel) - časopis vydávaný Mezinárodní ligou esperantských učitelů, určený pro děti a začátečníky

Kontakto (Kontakt) - časopis Světové organizace esperantské mládeže je určen pro dospívající a je psán snadným esperantem se základní slovní zásobou

Literární časopisy

La Gazeto (Časopis) - časopis vydávaný Organizací mezinárodních esperantských konferencí je věnovaný esperantské literatuře stejně jako každoroční konference této organizace, pokaždé uspořádaná v jiné zemi

Literatura Foiro (Literární veletrh) - literární časopis obsahující povídky a ukázky románů

Beletra almanako (Beletristický almanach) - almanach věnovaný esperantské literatuře

Dříve vydávané:

Literatura Mondo (Literární svět) - název kulturního a literárního časopisu mezi válkami, zároveň významné literární nakladatelství

Nica literatura revuo (Literární revue z Nice) - poválečný literární časopis vydávaný ve Francii

Norda prismo (Severský prizmat) - literární časopis vydávaný ve skandinávii

Fonto (Pramen) - brazilské nakladatelství, které dvacet let vydávalo stejnojmenný literární časopis

Specializované:

Monato (Měsíc) - časopis o politice a dění ve světě (Belgie)

Internacia Pedagogia Revuo (Mezinárodní pedagogický časopis) - určený pro učitele esperanta

Scienca Revuo (Vědecká revue) - časopis s vědeckým články v esperantu

Informace o hnutí:

Esperanto - časopis světového esperantského svazu

Heroldo de Esperanto (Hlasatel esperanta) - kdysi čtrnáctideník o dějí mezi esperantisty

La Ondo de Esperanto (Vlna esperanta) - časopis o esperantském hnutí i literatuře

Národní věstníky:

Téměř každá zemská organizace vydává svůj časopis nebo věstník pojedávající o vnitřních problémech organizace.