Unua parto S

Dua parto S

Tria parto S

Kvara parto S

Kvina parto S

Sesa parto S

s

S

Saar/o

sabadil/o

sabat/o sobota

sabe/oj

sabek/o

sabel/o

sabelik/o bot. kapusta kadeřavá

saben/o

sabin/o

sabl/o písek gruzeca =o štěrkopísek <> konstrui sur =o přen. sta vět na písku, marně usilovat =aĵo písčina, písčité dno =ejo pískovna, pískový důl =ero zrnko písku =i t posypat pískem sablohorloĝo přesýpací hodiny; =oŝtormo písečná bouře

sabot/i t sabotovat =ado sabotáž, sabotování =anto, =ulo sabotér

sabr/o šavle; =i t udeřit šavlí; =ingo pochva; =oregado vojenská vláda; =o(skerm)ado šerm šavlí

sabur/o

sacerdot/o kněz

Sad/o

Sadi/o

sadism/o lék. sadismus

sadist/o sadista =a sadistický

sadu/o

saduke/oj

SAEF = Svisa Asocio de Esperanto-Fervojistoj

SAEI = Societo de Aŭstriaj Esperanto-Instruistoj

SAEST = Seminario pri Apliko de Esperanto en Scienco kaj Tekniko

safar/o safari

safen/a

safir/o geol. safír

safism/o

safran/o bot. šafrán setý =a šafránově žlutý =i t kořenit šafrá nem

safrani/o

sag/o šíp, šipka satira =o lit. satirický šleh =i n letět jako šipka S=isto hvězd. Střelec =ujo toulec; =oforma šípovitý

saga/o sága

sagac/a bystrý, chytrý =eco bystrost, chytrost

sagital/a anat. sagitální, předozadní

sagitari/o bot. šípatka

Sagitari/o hvězd. Střelec

sagu/o bot. ságo; =arbo, =palmo ságovník

saĝ/a moudrý =eco moudrost =iĝi zmoudřet =o rozum, moudrost =ulo mudrc =umi n mudrovat; =odento zub moudrosti

Saĝ/o

Sahar/o Sahara

sahel/o

sahib/o sáhib, pán

Saĥalin/o

saĥar/o odb. cukr =ido sacharid, cukr, nevh. uhlovodan =ino sacharin

Sajgon/o = Ho-Ĉi-Min-urbo

sajmiri/o

Sajpan/o

sak/o pytel; =aĵo náb. kajícné kajícnické roucho; =eto sáček, pytlík; =fajfilo, =fluto, =ŝalmo dudy; =strato slepá ulice

sakar/o v. sađaro

Sakar/o

sakarat/o

sakaraz/o

sakarid/o

sakarin/o

sakarometr/o

sakarometri/o

sakaromicet/oj

sakaroz/o

sake/o nápoj saké

sakr/i n klít, nadávat =(aĵ)o kletba, nadávka

sakr/o anat. kost křížová

sakral/a sakrální, posvátný

sakrament/o náb. svátost

Sakrament/o

sakrilegi/o svatokrádež, rouhání =i n rouhat se

sakristi/o sakristie =ano kostelník

saks/o Sas S=io, S=ujo Sasko

saksifrag/o

saksikol/o

saksofon/o saxofon

sakur/o

sal/o chem. sůl, hovor. kuchyňská sůl, chlorid sodný tabla =o kuchyňská sůl =i t solit =itaj prezoj přen. vysoké ceny =ujo slánka, solnička

Saladin/o

Salaigomez/o

salajr/o plat, mzda, služné laŭpeca laŭtempa =o úkolová časová mzda =i t vyplácet mzdu =ulo zaměstnanec

salam/o salám

salamandr/o zool. mlok

Salamank/o

Salamis/o

salangan/o

salat/o kuch. salát laktuka tomata =o hlávkový rajčatový salát =ujo salátová mísa

Salcburg/o

sald/o ekon. saldo, zůstatek účtu =i t saldovat, vyrovnat zůstatek

Salern/o

sali/oj

saliciat/o

salicin/o

salik/o vrba =aĵo výrobek z vrbového proutí =ejo vrbina, vrboví, vrbový porost

salikari/o

salikok/o

salikorni/o

saliv/o slina; =i n vylučovat sliny, slinit; =umi n slintat; =tuko slintáček

salm/o zool. losos

salmonel/o biol., lék. salmonela

salmoneloz/o salmonelóza

Salomon/o Šalamoun; =-Insuloj Šalamounovy ostrovy

salon/o salon, sál, výstavní místnost

Salonik/o = Tesaloniko zeměp. Soluň

salpetr/o chem. ledek draselný; ĉilia =o ledek čilský sodný

salpiglos/o

salping/o anat. vejcovod

salpingit/o lék. zánět vejcovodu

sals/o

salsol/o

salt/i n skákat, i přen. skočit <> nombro de la kongresanoj =is de 300 ĝis 800 počet účastníků kongresu se zvýšil z 300 na 800 <> li legas =ante trans la paĝojn při čtení přeskakuje stránky =adi n poskakovat, skákat (opakovaně) ŝiaj okuloj =adis jen ti en jen tien její oči těkaly sem a tam =o skok, geol. zlom =ulo sport. skokan =umo sport. přemet; =oŝnuro švihadlo; =otabulo sport. odrazový můstek

saltarel/o

saltomortal/o sport. salto mortale

salubr/a lék. prospěšný zdraví =a klimato zdravé podnebí

Saluen/o

salut/i t (po)zdravit =o pozdrav

salv/o voj. salva, hromadný výstřel

Salvador/o 1

Salvador/o 2

salvarsan/o

salvi/o bot. šalvěj

sam/a týž, stejný =eca nerozdílný =o totéž la =on! nápodobně!

sam- předpona s významem "tentýž": =aĝulo vrstevník; =centra mat. soustředný; =ideano esperantista, stoupenec téže myšlenky; =klasano spolužák; =landano krajan; =momente současně; =opinii n mít stejný názor; =seksema homosexuální; =tablano spolustolovník

samar/o

Samar/o

samari/o

Samari/o

Samarind/o

samaritan/o = samariano

Samarkand/o

samarskit/o

samaved/o

samb/o

sambaki/o

Sambr/o

sambuk/o bot. bez černý

same/a = lapona

samg/o

samhit/oj

samizdat/o

samkj/o

samnit/oj

Samo/o

samojed/o

samol/o

Samos/o

Samoŝ/o

Samotrac/o

samovar/o samovar

sampan/o

sampl/o statistický vzorek =a namátkový, výběrový lota =ado lote rie =i t vybírat statisticky

samsar/o

Samson/o = Ŝimŝono

Samuel/o

samum/o met. samum

samuraj/o hist. samuraj

san/a zdravý =iga léčivý, uzdravující =o zdraví je via =o na vaše zdraví =ulo zdravý člověk; =stato zdravotní stav

s-ano = samideano

Sana/o

sanatori/o sanatorium

San-Bernard/o =a hundo bernardýn

Sanĉ/o

sandal/o obuv i loď sandál

sandarak/o

sanderling/o

San-Doming/o

sandov/o

sandr/o zool. candát

sandviĉ/o sendvič =eto obložený chlebíček =ulo chodící reklama

Sanviĉ/aj Insuloj

San-Francisk/o, Sanfrancisk/o San Francisco

sang/o krev; =(ad)i n krvácet; =adulto krvesmilství; =avida krvelačný; =oglobeto krvinka; =ogrupo krevní skupina; =okancero leukémie; =okolbaso jelito; =okolora krvavě červený; =(o)suĉanto upír přen. vykořisťovatel; =(o)verŝo krveprolití

San-Georg/o

sangisorb/o

San-Gotard/o

sangri/o

sangvin/a sangvinický, prudký =ulo sangvinik

sangvin/o

sangvisorb/o

San-Ĥose/o

San-Ĥuan/o

sanikl/o

sanitar/a sanitární, zdravotní

San-Jose/o

San-Juan/o

sankci/o práv. sankce, schválení, donucovací opatření postfara =o dodatečná sankce historio donos al li =on historie mu dá za dostiučinění =i t sankcionovat, potvrdit, uznávat =itaj propo noj schválené návrhy

sankt/a svatý S=a Spirito Duch svatý S=a Patro svatý otec, papež =a arbo de Budho Buddhův strom poznání la S=a Ĵaŭdo Zelený čtvrtek la S=a Vendredo Velký pátek la afero estas por ni =a ta věc je pro nás svatá =aĵo posvátný předmět =ejo svatyně =igi posvětit =ulo světec festo de Ĉiuj S=uloj svátek Všech svatých; =akvo svěcená voda; =akvujo kropenka; =figuro ikona; =oleado požehnání, pomazání na kněze krále; sakramento de la =oleado svátost posledního pomazání; =olei t náb. pomazat; =restaĵo relikvie

Sankta Helen/o

Sankta Katarin/o

Sankta Laŭrenc/o

Sankta Luci/o

Sankta Luiz/o

Sankta Vincent/o kaj Grenadin/oj

Sankt-Peterburg/o

San-Marin/o

San-Paŭl/o

San-Rem/o

San-Salvador/o

San-Sebastion/o

Sansimon/o

sanskrit/o sanskrt

sanskritistik/o

santal/o bot. santál

Santiag/o

santolin/o

San-Tome/o kaj Principe/o

santonin/o

Santorin/o

Saon/o

sap/o mýdlo =ujo pouzdro na mýdlo =(um)i t (na)mydlit přen. plísnit, hněvivě kárat; =flokoj dlové vločky; =herbo bot. mydlice lékařská; =ŝtono steatit; =veziko mýdlová bublina

sape/o voj. sapa, podkop, přibližovací zákop =i t podkopat =isto sapér

saper/o v. sapeisto

sapf/a

sapind/o

sapogenin/oj

saponari/o

saponin/oj

sapor/o lék. (pří)chuť =i n chutnat, mít chuť (na jazyku)

Sapor/o

sapot/o

saprobi/o

saprofit/o

sapropeli/o

saproz/o

saraband/o

saracen/oj

sarafan/o

Sarajev/o

Saravak/o

sarcin/o

sard/o

sardan/o

Sardanapal/o

sardel/o zool. ančovička

sardi/o

Sardi/o

sardin/o zool. sardinka obecná, kuch. olejovka

Sardini/o, Sardlando Sardinie

sardon/a sardonický, trpký =a rido lék. sardonický úsměv přen. hořký, jízlivý smích

sardoniks/o

sargas/o

sari/o text. sárí

sark/i t (vy)plít =ilo plečka =(ind)aĵo plevel

sarkasm/o jízlivost =a jízlivý

sarkofag/o

sarkokarp/o

sarkom/o lék. sarkom, zhoubný nádor

sarkomoz/o

sarkopsil/o

sarkopt/o zool. zákožka svrabová

Sar/o

sarmat/oj

sarment/o bot. úponka vinné révy

sarong/o

sarotamn/o bot. janovec

sarsenet/o

Sart/o

sartori/o

Sartr/o

sarusofon/o

sasafras/o

Sasan/o

Saskaĉevan/o

SAT, S.A.T. = Sennacieca Asocio Tutmonda

sat/a sytý =i n být sytý =iĝi nasytit se <> =iĝi je la vidado přen. nasytit se tím pohledem =iĝinta de la vivo přesycen ži votem

sat- předpona s významem "plně, dosyta": =dormi n vyspat se dosyta; =manĝi n najíst se dosyta; =plori n vyplakat se

satan/o satan, ďábel

satang/o

satelit/o satelit, družice tech. satelit, planetové kolo =a sate litní (např. stát nebo město)

saten/o text. satén

sati/o

satir/o satira, přen. jízlivý posměšek =isto satirik

satiriaz/o

satirus/o mytol. satyr přen. prostopášník

satisfakci/o satisfakce, zadostiučinění

satrap/o hist. satrapa, přen. panovačný bezohledný představený

satur/i t eltech., chem., tech. nasytit <> ĝangalo =ita de troo da vivo džungle překypující životem =eco fyz., chem. nasycení ní, sytost

sature/o

Saturn/o Saturn

saturnism/o

saturnali/oj

saturni/o

Saudi-Arabi/o Saudská Arasbie

saŭc/o omáčka <> la artikolo ne havas =on přen. ten článek je nemastný =ujo kuch. omáčník

saŭdad/o

saŭn/o sauna

saŭr/o zool. hist. ještěr

saŭrkraŭt/o

sav/i t zachránit, spasit (de kontraŭ io před něčím) =i iun de ruiniĝo zachránit někoho před zkázou =u vin zachraňte se =iĝi zachránit se, vyváznout; =boato, =(o)floso záchranný člun; pneŭmata =boato / =floso nafukovací záchranný člun; =buo záchranný pás; =elirejo nouzový východ; =(o)klapo pojistná klapka; S=onto náb. Spasitel, Vykupitel, Mesiáš; =zono záchranný pás

savan/o savana

savarin/o kuch. plněná bábovka

Savoj/o

sbir/o biřic, dráb, pochop

scen/o scéna =aro scénář scenaristo scénárista =ejo jeviště miniatura =ejo loutková scéna =umi n hovor. předvádět se, vyta hovat se, naparovat se

sceptr/o žezlo, přen. vláda

sci/i t vědět, umět kiom mi =as pokud vím neniu =as lian tombon nikdo neví, kde je jeho hrob =u ankaŭ silenti mlč alespoň chví li =ado vědomost, znalost, poznání teknika =ado technické zna losti =aĵo informace, sdělení estu =ate (al iu) ať je (někomu) známo =ema zvědavý, zvídavý =ero zlomek vědomostí <> eĉ scieron mi ne havas nemám ani ponětí =igi sdělit, oznámit =iĝi dozvědět se =inda zajímavý; =povi t umět, dovést; =vola zvědavý, zvídavý

scienc/o věda =a vědecký =isto, =ulo vědec

scientologi/o

scil/o = skilo

scintil/i

scintilografi/o

scintilogram/o

scintilometr/o

scirp/o = skirp/o

scit/oj

sciur/o veverka

sciuropter/o zool. (Sciuropterus russicus)

se jestliže, kdyby eĉ = i kdyby = nur jen kdyby = ne pokud ne

SEA 1 = Saksa Esperanto-Asocio

SEA 2 = Slovaka Esperanto-Asocio (ĝis 1994)

SEA 3 = Socialista Esperanto-Asocio

seanc/o polit. zasedání, schůze, um. sedění modelem, náb. spiri tistická seance

Seatl/o

seb/o lůj =umo anat. maz kožní

sebatac/o

sebast/o

Sebastian/o

Sebastopol/o Sevastopol

sebore/o

secesi/o práv. separace, osamostatnění um. secese

sed ale, avšak, nýbrž =i n odporovat, namítat

sed/o bot. rozchodník

sedativ/a lék. uklidňující, utišující

sediment/o sediment, usazení, geol. usazenina, chem. sedlina, usazenina =i t usazovat =iĝi usazovat se

SEF = Sveda Esperanto-Federacio

sef/o

SEFA = Sveda Esperanta Fervojista Asocio

SEFT = Somera Esperantista Familia Tendaro

seg/i t řezat pilou =aĵo piliny =ejo pila (závod), výrobna prken, pilnice =ilo pila (nástroj); =boko koza na řezání; =ildenta zubatý; =ilklingo list pily; =maŝino motorová pila; =igejo sušárna (místnost);

=igrako nástěnný rámový sušák

segment/o zool. článek členovců, mat. segment, úseč(ka) =o de disko kruhová úseč =i t rozdělit na úsečky =iĝo biol. rýhování vajíčka

Segovi/o

Dua parto S

Tria parto S

Kvara parto S

Kvina parto S

Sesa parto S