Unua parto P

Dua parto P

Tria parto P

Kvara parto P

Kvina parto P

Sesa parto P

p

p. = paĝo

pa! výraz nespokojenosti ph!, pche!

p.a. = per adreso de

paang/o

pac/o mír kontrakti =on sjednat mír =a mírový =ama mírumilovný =ema smírný, smířlivý =igi (u)smířit =iĝi smířit se =ismo paci fismus =isto pacifista, člen mírového hnutí; =defendanto obránce míru; =juĝisto smírčí soudce; =kontrakto mírová dohoda, smlouva o uzavření míru; =movado mírové hnutí; =traktado mírové rozhovory

pacienc/o trpělivost =a trpělivý =i n být trpělivý, snášet, vydr žet

pacient/o pacient

pacif/i t pacifikovat, usmiřovat v.t. pacigi

Pacifik/o, =a oceano Tichý oceán

pacifism/o pacifismus v.t. pacismo

pacifist/o pacifista

paĉj/o tatínek

paĉul/o

pad/o stezka, pěšina <> esti sur la =o de militiro být na válečné stezce

Pad/o

padel/o lopatka (turbíny vodního kola), list (vesla) let. list (vrtule) =i n pádlovat, pleskat, šplouchat; =rado vodní kolo (zvl. mlýnské) malsupre-alfluanta muela =rado mlýnské kolo na spodní vodu

Padmasambav/o

Padov/o

padus/o bot. střemcha

paelj/o

paf/i t (vy)střelit, střílet =i senkugle střílet slepými náboji =ado střílení =aĵo střela =aro salva =ejo střelnice =ilo střel ná zbraň, puška =ilego dělo =o výstřel

pafarko luk

pafarmilo střelná zbraň

pafcelo terč

pafdistanco dostřel

pafilkapo pažba

paf(il)tubo hlaveň

paflinio dráha střely

paftruo střílna

Pafos/o

P.A.G. = Plena Analiza Gramatiko [de Esperanto]

pag/i t (za)platit, uhradit, proplatit, vyplácet =i por manĝo, =i manĝaĵojn platit za jídlo =i per naturaĵoj platit naturálie mi =i kontante platit hotově <> =i per la vivo zaplatit životem =ata funkcio placená funkce =ata tuj ĉe la aĉeto placeno ihned při koupi =ado placení =anto plátce =ato příjemce platby =ilo platební poukázka =enda, =ota splatný =igi dát zaplatit, přimět k placení =o plat(ba); pagatesto potvrzení o zaplacení, kvitance

pagdevigo platební povinnost =iga ordono platební příkaz

pagipova, pagokapabla schopný (za)platit, solventní v.t. solventa

pag(lim)dato termín platby, datum splatnosti

pag(o)malkapabla insolventní

pagoŝarĝo dobírka

pagaj/o sport. pádlo duobla =o dvoulistové pádlo =a padelo list pádla =i n pádlovat

pagan/o pohan =a pohanský

pagel/o

pagod/o

pagur/o

paĝ/o strana, stránka titola =o titulní stránka <> grava =o de historio významnáý stránka úsek historie (en)=igi polygr. lá mat sazbu; =osigno záložka

paĝi/o hist. páže

pahlavi/o

paĥiderm/oj

pajac/o paňáca, šašek, panák =aĵo šaškovina

pajl/o sláma =aĵo podestýlka =ero stéblo slámy

pajloamaso hromada stoh (slámy), v.t. stako

pajlobudo slaměná chýše

pajlohomo slaměná loutka, nastrčená osoba pajlokolora slámově žlutý

pajlosako slamník

pajlostako stoh slámy

pajlet/oj

Pajn/o

pajnt/o zast. pinta, máz, v.t. pindo

pajr/o

pajs/o

pak/i t balit, svazovat, zavazovat =(aĵ)o balík, zásilka =umo obal; pakpapero balicí papír

paksako cestovní brašna

pakiderm/oj

Pakistan/o Pákistán

pakt/o práv. pakt, závazná dohoda

Paktol/o

pal/a bledý, nevýrazný, nejasný, zsinalý =eco bledost =iga solvaĵo bělicí roztok =igi bělit, způsobit bledost přen. zastí nit =iĝi zblednout

palac/o palác, zámek

paladi/o 1

paladi/o 2

paladin/o

palafit/o

palagonit/o

Palamed/o

palanken/o

Palas/o

palat/o anat. palatum, patro =a palatální, patrový

palatal/o

palatin/o

Palatin/o

Palatinat/o Falc

palatogram/o

Palaŭ/o

palavr/o mnohomluvnost, povídavost, zdlouhavé vyjednávání =i n vést dlouhé řeči, řečnit kázat bez konce

palc/o

palearkt/a

paled/o dopr., obch. paleta (pro přepravu manipulaci) =izi t pa letizovat

palefren/o

palemon/o

paleo-

paleoantropolog/o

paleoantropologi/o

paleoazi/a

paleobotanik/o

paleocen/o paleocén

paleodiktioptero/oj

paleogen/o geol. paleogén, starší třetihory

paleogeografi/o

paleograf/o

paleografi/o

paleolitik/o geol. paleolit, starší doba kamenná

paleolog/o

paleomagnetism/o

paleontolog/o

paleontologi/o geol. paleontologie

paleozoik/o geol. prvohory

paleozoolog/o

paleozoologi/o

Palerm/o

Palestin/o Palestina

palestr/o

paletr/o um. i přen. (malířská) paleta

pali/a

paliativ/o

palimpsest/o

palindrom/o

palingenez/o

palinodi/o

palinur/o

palis/o kůl, pilota =aro palisáda =eto sloupek, tyč, kolík =umi t nabodnout na kůl; =vagono sloupkový vagon

palisandr/o

palium/o 1

palium/o 2

palm/o palma P=a dimanĉo Květná neděle =aĵo větev list palmy

Palmodimanĉo Květná neděle

palmat/a

palmiped/oj

palmitat/o

palmitin/o

palp/i t (o)hmatat lék. vyšetřovat, měřit tep =e hmatem =ebla hmatatelný =ilo hmatový orgán zvířat (zvl. hmyzu)

palpebr/o anat. oční víčko =ito lék. zánět očního víčka =uma mži kavý, mžikající, mrkavý =uma lumo blikavé světlo <> en =uma daŭro v mžiku =umi t mrkat, dorozumívat se mrknutím mžiknutím očí; =osento hmat

palpebrit/o

palpitaci/o

palt/o lehký svrchník, bunda

paludism/o

palumb/o

pamflet/o pamflet, hanopis

Pamir/o

pamp/o zeměp. pampa

Pampas/o

pampelmus/o

pan-

pan/o chléb =ejo pec =ero drobek skýva chleba =ujo chlebník (skřínka); panarbo bot. chlebovník

panbulo pecen, bochník

pandona chlebodárný

pankrusto kůr(k)a chleba

panmolo střída

panrostaĵo topinka

pantranĉaĵo krajíc (chleba)

panpeco krajíc (chleba)

Pan/o = Pajno

panako bot. ženšen

panace/o

panak/o

Panam/o město Panama =io stát Panama

panamerikanism/o

panarabism/o

panarici/o

pand/o

pandal/o

pandan/o

pandemi/o

pandemoni/o

pandion/o

pandit/o

Pandor/a

pane/o dopr. porucha, nám. přerušení plavby plachetnice pro bez větří, tech., eltech. selhání, porucha =i n selhat, mít poruchu nám. nehýbat se (o plachetnici)

panegir/o chvalořeč =i n napsat přečíst chvalořeč

panel/o obkladová deska, transparent s hesly, stav. panel, el tech. rozvodová deska, tech. přístrojová deska, spouštěcí panel =i t obložit stěny

paneŭrop/a

pangermanism/o = panĝermanismo

pangolin/oj = manisuloj

Panĝab/o

pangerman/a

panhelenism/o

panik/o 1 panika, =i t způsobit paniku =iĝi podlehnout panice

panik/o 2 bot. proso

panikl/o 1 bot. lata,

panikl/o 2lék., anat. podkožní tuk

paniklit/o

panislamism/o

panj/o maminka

pankrac/o

pankraci/o

pankreas/o = pankreato

pankreat/o anat. slinivka břišní

pankreatektomi/o

pankreatin/o

pankreatit/o

pankromat/a

Panmunĵom/o

panol/o

panon/oj

panoni/o

panopli/o

panoptik/o

panoram/o panorama, celkový pohled, vyhlídka =a panoramatický =a antaŭglaco de aŭto přední panoramatické sklo auta

pans/i t lék. ošetřit ránu =aĵo obvazový materiál aj. potřeby k ošetření rány

panserbism/o

panslav/a

pantalon/o kalhoty gimnasta =o šponovky (pro gymnastiku) =a fermaĵo rozparek =eto krátké kalhoty, šortky

pantalonfendo rozparek, poklopec

pantalontubo nohavice

panteism/o

panteist/o

panteon/o

panter/o zool. pardál

pantofl/o pantofel, papuče, trepka

pantograf/o tech., dopr. pantograf(ický sběrač)

pantomim/o div. pantomima =isto mim

pantoten/a

pantun/o

Panurg/o

panus/o

pap/o papež

papag/o papoušek =umi n papouškovat, bezduše opakovat

papin/o

papaj/o

paparac/o

papaŭ/o

papav/o mák =ero makové zrnko

papaverin/o

paper/o papír higiena =o toaletní papír krepa =o krepový papír smirga =o smirkový papír sorba =o savý papír komercaj =oj ob chodní spisy personaj =oj osobní doklady =ujo taška na doklady, aktovka

paperfabriko papírna

paperklipo (kancelářská) sponka (na spisy)

paperkorbo odpadový koš (na papír)

paperkrampo sešívací sponka, drátek do sešívačky =aro sešívací drátky =ilo sešívač(ka)

papermono bankovka, papírové peníze

paperpremilo, papertena pezaĵo těžítko

paperŝmiri n čmárat, psát bezcenné dílo

Papet/o

papil/o anat. papila, bradavka

papili/o motýl <> =a amo lehkomyslná přelétavá láska =e legi t povrchně nepozorně číst =umi t obletovat, flirtovat

papilioned/oj

papilom/o lék. papilom, nezhoubný nádor

papilot/o

papirolog/o

papirologi/o

papirus/o

papirusologi/o

paprik/o paprika (koření i plod, ne rostlina)

papu/o

papul/o lék. papula, pupínek, pupenec

par/o dvojice, pár =a sudý =e v páru, ve dvojicích =i t řadit se do dvojic, tvořit páry dvojice =igi (s)pářit =igisto kuplíř =iĝi spářit se =ulo partner

para-

para/o

Para/o

parabol/o mat. parabola, lit. podobenství

paraboloid/o

paracentez/o

parad/i n slavnostně pochodovat, parádit se, fintit se =o paráda, slavnostní přehlídka

paradigm/o jaz. vzor

paradiz/o i přen. ráj

paradize/o, paradizbirdo zool. rajka

paradoks/o paradox, nesmyslné tvrzení

parados/o

paraf/o parafa, zkratka podpisu =i t parafovat, podepsat

parafin/o

parafis/o

parafraz/o lit. parafráze, opis =i t parafrázovat, vyjadřovat opisem

paragog/o

paragraf/o paragraf, odstavec

Paragvaj/o Paraguay

Paraib/o

paraklet/o

parakor/o

paralaks/o

paraldehid/o

paralel/a mat., eltech. paralelní, rovnoběžný, lit. souběžný, sou časně probíhající =aĵo fyz., eltech. bočník, lit. příměr, při rovnání =eco rovnoběžnost =igi srovnávat, porovnávat =o sport. bradla mat. rovnoběžka (latituda) =o zeměp. rovnoběžka

paralelepiped/o mat. rovnoběžnostěn, kvádr

paralelogram/o mat. rovnoběžník

paraliz/i t paralyzovat, ochromit =iga paralyzující, zneškodňují cí, ochromující =iĝi ochrnout =o lék. paralýza, ochrnutí =ulo paralytik

paralogism/o

paramagnet/a

Paramarib/o

parameci/o

parametr/o

paramiokloni/o

Parana/o

Paranagva/o

paranoj/o

paraolimpik/oj

parapet/o stav. předprseň, poprsník u hradu ochozová zeď voj. přední (zákopový) násyp

paraplegi/o

parapsikologi/o = metapsiko

parasimpat/o

paraŝut/o padák =i n seskočit skákat padákem

parat/i sport. chránit, bránit =anta atakito bránící hráč, obránce

parataks/o

paratif/o

paratiroid/oj

parazit/o biol. parazit, přen. příživník, darmožrout =aj insektoj cizopasný hmyz =i n cizopasit, žít příživnicky =ismo příživnictví

paraziticid/o

parazitologi/o

parazitoz/o

parc/oj

parcel/o parcela =igi (roz)parcelovat, provést parcelaci

pardon/i t odpustit =ema shovívavý =ebla odpustitelný =o odpuště ní; =peti t omlouvat se (iun někomu), žádat za o odpuštění

pare/o

paregorik/a

parenc/o příbuzný (osoba) =a příbuzný =aro příbuzenstvo =eco pří buznost =iĝi spříznit se

parenĥim/o, parenkim/o anat. parenchym, bot. buněčné pletivo

parentez/o údaj v závorce, závorky =e mimochodem

parez/o

parfe/o zmrzlina se šlehačkou a ovocem, zmrzlinový pohár (pokrm)

parfum/o parfém, voňavka =i t navonět

parget/o stav. parkety, parketová podlaha =ero parketa =i parke tovat

parhufulo sudokopytník

pari/o 1 pária, přen. žebrák, vyvrženec

pari/o 2

pariet/o rub, vnitřní strana předmětu, text. podšívka, anat. stěna; =osto temenní kost

parietal/o kost temenní

parietari/o

Paris/o

Pariz/o Paříž

park/o park, sad, ústřicové pole, dopr. parkoviště =ado malpermesita parkování zakázáno =ejo parkoviště =i t parkovat

parker/e zpaměti =igi (na)učit se zpaměti

parkinson/a

park(ad)ometr/o

parlament/o parlament, sněmovna =ano poslanec, člen parlamentu =ejo budova parlamentu =ismo parlamentní zřízení

parlamentari/o voj. parlamentář, vyjednávač

parlamentarism/o

Parm/o

Parmenid/o

parmesan/o = parma fromaĝo

 

Dua parto P

Tria parto P

Kvara parto P

Kvina parto P

Sesa parto P