Vojenský slovníček česko-esperantský


I. Obecná část.

biret bereto*

brannost defendo-povo, -volo

Svaz brannosti Unuiĝo (Unio) de ekster-milita(-soldata)

armilservo (P)

(vy)cvičit trejni*

cviciště ekzerca korto, - placo

polní čepice faldĉapo

vycházková čepice (se štítkem) kepo

štítek viziero

četa (org. část roty) plotono*

dávka (stravní) porcio

defilovat defili, preterparadi, parade marší

ozbrojený doprovod eskorto

chránit ozbr. doprovodem, eskortovat eskorti

drobná válka gerila milito

družstvo (část čety) sekcio

puškový granátomet grenadĵetilo

heslo pasvorto

průzkumná hlídka skolta patrolo

houkat na sirénu sireni

odhoukat poplach sireni sendanĝerecon

jáma (díra) granátová obus-kavo (-truo)

jednotka trupunuo

jmenovat (do hodnosti) promocii

khaki (barva) kakia

kolísavý tón sirény fluktua sirensono

krýt s boku jednotku flanki trupon

křídlo (bočný útvar; letadla) alo

polní (převozná) kuchyně kuira ĉaro

polní kukátko binoklo

lemovka galono

pevnostní línie fortikaĵa linio

mateřská loď letadlová aviadilporta ŝipo

mina (pozemní, vodní) mino

minomet bombkanono

jídelní miska gamelo

mošna kromsako

oddíl (jednotka) trupo

oddíl (část pluků různých zbraní) taĉmento

osvětlovací raketa lumraketo

odvésti rekrutigi

padák paraŝuto, falŝirmilo

palba dělostřelecká kanon-ado, -bombard(ad)o

služební pás (lid. „dohoda") balteo

pátrač skolto

plamenomet flamĵetilo

slavnostní pochod parada marŝo, defil(ad)o

pochodovat při přehlídce paradi (v. defilovati)

pochodovat volným krokem marŝi sentakte

pochodový proud (marŝ)kolono

ponton pontono

poziční válka pozicia milito

postavení pozicio

postupovat (terénem) avanci*

prozkoumat, provézt průzkum skolti

průrazná střela kiraspika kuglo

předvojenská výchova antaŭsoldatiĝa eduko (P)

přehlídka revuo

přehrada balonová (ochran. balony) balon-barilo, -baralo

puma bombo

- zápalná bruliga (incendia)

- časovací fuzea

- plynová gas-

- průrazná kiraspika

rekvírovat rekvizi*

rozčlenit, rozvinout (do sledů) deploji*

sběhnout dizerti

sbor armádní (několik divisí) armea korpuso

sled linio

palba bočná (do zákopů) enfil(ad)o

palebný sled paflinio

služba dejoro; (v širším smyslu) serv-o, -ado

- protiplynová kontraŭgasa servo

- pozorovatelská observa

- zdravotnická sanitara

- strážní (hlídková) sentinela

součinnost (mezi zbraněmi) kooper(ad)o

spojka kuriero

stáhnout se (v pořádku) retiriĝi

stanoviště posteno

stát, být na stanovišti posteni

postavït (muže) na stanoviště postenigi

přední, předsunuté stanoviště antaŭposteno

postavení předních stráží, přední stráže antaŭposteno garda

pásmo pozorovací předních stráží antaŭposteno observa

polní stejnokroj batala uniformo

vycházkový stejnokroj parada uníformo

stráž(ný oddíl) (malá jednotka) pikedo

- větší, též garda gvardio

strážní budka postena budo, sentinela budo

stát na stráži gardostari

strážný (osoba) sentinelo,* gardostaranto

místo obchůzky strážného sentinela paŝejo

řetěz stráží kordono

střela (v širším smyslu) pafajo

- (v užším smyslu) kugl(eg)o

- svítící flamkuglo

střelec pafisto; fusilisto

styk interkontakt(ad)o (P)

styk a spojení kontaktado kaj servo de komunikiloj (P) styčný důstojník porkontakta oficiro (P)

svah před palebním sledem glaciso

světlomet lumĵetílo

tábořit (pod stany) tend(ar)i; (bez stanů) bivaki utábořiti se halti tendare; ekbivaki

torba paksako, tornistro

tvar: útočiti v rozčleněném (semknutém) tvaru ataki en disa (densa) ordo

ubytovatel furíero

úderný oddíl sturmtrupo

ukázněnost discplinemo

útvar formacio; bojový batala; rozčleněný disa; semknutý densa

velitel (nejčastěji) estro: sekciestro, rotestro; komandanto voj (obecně) trupo, armeparto

předvoj antaŭgvardio (avangardo)

zadní voj postgvardio (ariergardo)

bočný voj flanka gvardío

vrhat pumy bombi

bombardovat bombardi

vyhlásit stav obležení deklari sieĝan staton

vyklidit evakui (teritorion)

výzbroj armilaro

zaminovat (pod-) mini

zastírat kamufli*

zatemnit nigrumi

zaujmout stanoviště ekposteni, postenigí

závodčí sentinelestro

zbraň střelná paf(arm)ilo; sečná hakbat(al)ilo

země nikoho nenieslando, neniestereno

zteč sturm(ad)o; útočítí ztečí („na bodák”) sturmi


II. část speciální.


granát (ruční) grenado; (dělostřelecký) obuso

inicíátor (kombin. rozbuška) inicíatílo

pojistka sekureca stifto

pojistný klíč sekureca helico

pouzdro na trhavinu eksplodaja ujo

roznětka prajmo

rozbuška eksplodigilo; eksplodiga prajm(aĵ)o

tělo ŝelo

trhavá náplň eksplodaĵo

úderka frapilo

zaoblený (dělostřelecký granát) ogiva

zapalovač, zapalovací zařízení fuzeo

- nárazový frapfuzeo

- časový tempfuzeo

kulomet („lehký") (angl. typ čs. původu) brenpafilo (,,bren" je zkratka z „Brno” a zač. písm. angl. města)

pažbička fírmtenilo

podstavec stativo; starilo

předsuvná tyčinka resalta stango

předsuvná zpruha resalta risorto

rukojeť hlavně movebla anso

žlábek pro vodítko podavače kartoĉaj gvidkaneloj

vyhazovač elĵeta kliko

zásobník magazeno

závorník kulasbloko

nábojový pás (u těž. kul.) kartoča rubando, r. da kartočoj


Společné výrazy pro kulomet i pušku:

botka ŝuo

hlaveň paftubo

nábojní komora kulaso

mířidla celkalkuliloj;

muška antaŭa (buŝa) celilo

hledí malantaŭa (kolba) celilo

řemen portrimeno

spoušť ellasilo

lučík spušťadla ellasila ponto

spoušťová páka vekto

úderník ĉano

úderníková zpruha ĉana risorto

zasunutý náboj pafota kartoĉo

zápalník ĉanpinto, frapilo

závit hlavně (rýha) paftuba kanelo


letectví aviado

letectvo aviadistaro; (zbraň) aviad-, aer-, flug-armeo

letiště aviadejo, aerodromo

přistávací plocha flugkampo

rozjezdová plocha kurejo

letadlo aviadilo

bojové batala

námořní mara

spojovací koopera

stíhací ĉasa

zvědné (průzkumné) skolta

trup korpo

ocasní křídlo vostalo

letecký útok, nálet flugatako; útok ze vzduchu aeratako

nálet hloubkový tersalta flugatako

nízký malalta

výškový alt(nivel)a

útok střemhlav (fIug)plonĝa atako

bombardovat střemhlavým útokem plonĝbombi

průzkumný let skoltflugo

řídit letadlo piloti

naslouchací přístroj (proti let.) aŭskultilo

plachtit glisi*

kluzák, větroň glisilo

ztroskotat terfrakasiĝi

plynová maska gasmasko

dýchací trubice spirtubo

filtr filtrilo

úplná maska (gumová část masky) vizaĝoŝirmilo

upevňovací páska rimeno

vdechovací ventil enira klapo

vydychovací ventil elspira klapo

zorník okuldisko

náboj kartoĉo

nábojníce (pušk. náboje) kuglingo; (děl. náb.) obusingo zápalka prajmo

zápalná slož eksplodema substanco

plyny (bojové) (venen)gasoj

dusivý asfíksia

puchýřotvorný bruliga

slzotvorný larmiga

plynový poplach gasalarmo

plynový oblak gasnubo

rozstřikovač plynu gasŝprucilo


puška fusilo

krk pažby (kolba) talio

páskový zásobní-k (-ček) (jen u pušky) kartoĉa ŝarĝilo

podavač (pero podavače) magazena risorto

schránka s podavačem fusila magazeno (u čs. p. nikoliv ,,zásobník")

záchyt pro nasazení bodáku bajonetfiksilo

závěr fermilo

(další viz „kulomet")


vojenské stavby armeaj konstruaĵoj

(ú)kryt (zděný neb betonový) blokhaŭso

zadní násyp zákopu paradoso*; přední - - parapeto

okop pro dělo proti letadlům kontraŭaviada kanonputo

ostnatý drát pikdrato

překážka z ostnatého drátu pikdrata barilo

drátěný čtyřhran pikdrata stablo

drátěný válec pikdrata rulaĵo

nůžky na ostnatý drát pikdrata tondilo

otep proutí fasĉino

pevnost fortikaĵo

pevnůstka (polní) reduto

podkop mino; mínsapeo

pohyblivá překážka bariero

rošt (na dně zákopu) paŝkrado

sapér sapeisto; sapovati (podkopávati) sapei

sapy sapeoj

stanový kolík kejlo

stanová podpěra (tendo)fosto

upevňovací provázky (stanu) streĉaj ŝnuroj

střelecký stupeň pafŝtupo

štola, štolový úkryt (subtera) galerio

traversa (zákop) traverso

úkryt, skryt ŝirmejo; (kontraŭbomba) rifuĝejo

zátaras baríkado

zatarasit barikadi

teorie střelby

(za)mířit celi

dostřel trafdistanco

dráha střely trajektorio

přeložení záměrného bodu trafkompenso

střelba přímá (nepřímá) víd-celado (blind-celado)

úchylka (dráhy střely) devio

záměrný úhel celangulo

tanky

tančík tanketo

tank střední mez(pez)a tanko

tank lehký (těžký) malpeza t. (peza t., tankego)

skříň tanku hulo

věž (tanku) tureto

kolejový pás raŭpo

články kolejového pásu raŭperoj

široký článek kolejového pásu ŝuo

hnací řetězové kolo vetura dentrado

vodicí kolo libera dentrado

nosné vozíky stabiligaj (dent)radoj (duope sur boĝio)

obrana proti útočné vozbě (OPÚV) kontraŭtanka defendo

protitankový příkop tankfosaĵo

protitankové dělo kontraŭtanka kanono

tanková past kontraŭtanka kaptilo

železné nosníky (protitank.) ferstangoj

rota tanků tanka eskadrono

útočná vozba tanktrupoj; tankaro

vozová hradba (Žižkova) veturila ŝanzo (Dr. Kamarýt)


vozy:

zdravotnícký ambulanca

cisternový benzinporta

na střelivo municía

karoserie (korba) vagono

rám framo

kamion kamíono

radiokára radioĉaro

zdravotnícká služba sanitara servo

zdravotníctvo sanitara korpuso, sanitaraj formacioj

osoba zdravotnícké služby sanitaristo

materiál (vybavení) pro první pomoc unuahelpa ekipo

deska na zlomeníny splinto

nemocnice hospitalo

nemocníční hospitala (aŭtomobilo, vagonaro, ŝipo)

obvaziště ambulanco

polní nosítka (pro raněné) brankardo

sběrač (nosič) raněných brankardisto



Hodnosti

hodnost rango

vojín soldato

poddůstojník suboficiro

desátník kaporalo

četař serĝento

praporčík adjutanto

důstojník oficiro

podporučík subleŭtenanto, vicleŭtenanto

poručík leŭtenanto

nadporučík ĉefleŭtenanto

kapitán kapitano

major majoro

podplukovník subkolonelo

plukovník kolonelo

generál generalo

generál-poručík general-leŭtenanto

maršál marŝalo

admirál admiralo