Unua parto T

Dua parto T

Tria parto T

Kvara parto T

 

t

t.

t

T

ta/o

tabak/o tabák =a tabákový =ejo tabákové pole =isto prodavač tabá ku =ujo tabatěrka; =fabriko tabáková továrna; =vendejo trafika

tabakoz/o

taban/o zool. ovád

tabask/o

tabel/o tabulka, přehled, seznam =aro tabulky, soubor tabulek (kniha) =aro de logaritmoj logaritmické tabulky (knihy) =igi roztřídit do tabulek

tabernakl/o

tabes/o

tabet/o = tabeso

tabi/o

tabl/o stůl; =a stolní; =oteniso stolní tenis; =otuko ubrus

tablojd/o lék. tabletka

Tabor/o

Tabriz/o

tabu/o tabu, zákaz =a zakázaný =i t dát pod tabu, zakázat

tabul/o tabule, prkno, deska =aĵo prkenná stěna, obložení z prken =ego fošna =i t pokrýt prkny, obložit deskami

taburet/o taburet, stolička bez opěradla

Tacit/o

taĉ/o sport. postranní pomezní čára

taĉment/o směna, pracovní skupina, voj. oddíl =i t vyslat jako oddíl

Tade/o

tadorn/o

tael/o

taft/o text. taft

tag/o den; =a denní; =e ve dne; =iĝi svítat, rozednívat se; =iĝo sví tání, úsvit; =daŭra celodenní; =estro vedoucí dne, dozorčí; =laboristo pracovník za denní mzdu; =libro denní záznamy záznamník; =manĝo oběd; =mezo poledne; =nokto den (24 h); =ordo denní řád režim

Tag/o

tagal/oj = tagalogoj

taget/o

taĝik/o Tádžik; T=io, T=istano Tádžikistán

Taĝ-Mahal/o

Tahiti/o Tahiti

Taĥ/o

taĥion/oj

taj/o

tajd/o příliv a odliv alta =o příliv basa malalta =o odliv

tajfun/o met. tajfun

tajg/o tajga

tajl/i t opracovávat stříháním, sekáním n. broušením =i diamanton brousit diamant =i ŝtofon stříhat látku (podle míry) =i ŝtonojn opracovávat kameny =(ad)o stříhání, broušení =isto střihač, brusič; =obrodi n zdobit vystřihováním

Tajland/o Thajsko

tajlor/o krejčí =a krejčovský =i t pracovat jako krejčí, šít pán ské oděvy =ino krejčová; =kostumo dámský oblek, kostým

tajp/i t psát na psacím stroji; =ilo psací stroj; =istino písařka; =eraro překlep

Tajpe/o

Tajvan/o Tchaj-wan

tajvani/o

tak/i

tak/o

takahe/o

TAKE = Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj

takel/o kladkostroj

takeometr/o

takeometri/o

takifagi/o

takifilaksi/o

takigraf/o

takikardi/o

takimetr/o = rapidometro

taion/on = taĥionoj

takipne/o

TAKIS = Tutmonda Asocio pri Kibernetiko, Informatiko kaj Sistematiko

Taklamakan/o

taks/i t (o)cenit, odhadnout =a odhadní =(ad)o taxa, odhad(ová ní), ocenění, poplatek =ado de valoro ohodnocení

taksi/o 1 taxi, autodrožka; =ŝoforo taxikář

taksi/o 2 = tropismo

taksidermi/o

taksimetr/o taxametr

taksis/o

taksodi/o

takson/o biol. taxon

taksonomi/o biol. taxonomie, systematika

taksus/o bot. tis

takt/o takt(nost) hud. takt; =a taktový, taktní; =e v taktu, rytmicky; =obastono taktovka; =ostreko taktová čára

taktik/o taktika =a taktický =isto taktik

taktism/o = tropismo

tal/o 1 anat. hlezno, kost hlezenní

tal/o 2 bot. stélka

tal/o 3

talam/o

talant/o hist. talent, hřivna aténská

talar/o talár

talasemi/o

talent/o talent, nadání =a talentovaný, nadaný =ulo talent(ovaný člověk)

taler/o tolar (stříbrná mince)

Tales/o

tali/o 1 i anat. pás (část těla i oděvu)

tali/o 2 chem. thallium

talidomid/o

taliktr/o

Talin/o

talisman/o talisman

talitr/o

talium/o

talk/o talek, mastek =i t mazat mastkem

Tallin/o

talmud/o

talofit/o bot. stélkatá rostlina

talon/o talon, dobropis karty talon, zbytek karet

talp/o zool. krtek; =a krtčí; =ejo krtina; =okula krátkozraký

talus/o svah, násep; =i n izovat násep, svahovat; =angulo sklon svahu

talveg/o zeměp. údolnice

tamandu/o

tamarik/o bot. tamaryšek

tamarin/o

tamarind/o

tamarisk/o

tambal/o

tambur/o hud. buben; =i n bubnovat; =isto bubeník; =brodi n vyšívat v kruhovém rámu

tamburin/o hud. tamburina, bubínek s rolničkami, text. bubínek na vyšívání =i n hrát na tamburinu

tamen přece, nicméně, přece však

tamias/o

tamil/oj

Tamil-Nad/o

Tamiz/o Temže

Tamper/o

Tampere/o

Tampik/o

tampon/o lék. tampon =i t tamponovat, zastavovat krvácení tamponem

tamtam/o tamtam =i n bubnovat hrát na tamtam, přen. vytrubovat

tamul/o

tamuz/o

tan/i t (vy)činit (kůži) =ejo koželužna =ilo tříslo =isto koželuh

tanacet/o bot. vratič

tanagr/o

Tanagr/o

Tananariv/o

Tanat/o

tanatocenoz/o

tanatofobi/o

tanatomani/o

tandem/o hist. dvoukolový kočár, tandemové jízdní kolo

TANEF = Turista Asocio de Natur-Amikoj - Esperanto-Fako

tang/i n kymácet se, tančit tango =o tanec tango

tangalung/o

Tanganjik/o

tangent/o mat. tangens, tangenta

tanĝ/i t mat. být tečnou, mít tangenciální průběh, sotva se dotý kat =anto mat. tečna =(ant)a tangenciální, tečný =anta dotýkající se

Tanĝer/o

tanin/o tanin, tříslovina

tank/o voj. tank =isto tankista

tanka/o

tankard/o

tanol/o

tantal/o

Tantal/o

tantalat/o

tantiem/o

tantr/oj

Tanzani/o Tanzanie

taoism/o

taoist/o

tap/i

Tapaĵos/o

tapet/o tapeta; =i t tapetovat; =isto tapetář; =papero papírová tapeta

tapiok/o

tapir/o zool. tapír

tapiroid/a

tapiseri/o tapiserie, ozdobný koberec na zeď

tapiŝ/o koberec =i t pokrýt kobercem

tar/o 1 obch. tára váha obalu =i t určit táru

tar/o 2

Taragon/o

Tarant/o

tarantel/o

tarantul/o

Tarav/o

tard/a neol. pozdní, opožděný

tardigrad/oj

tardion/o

Tarent/o = Taranto

targum/o

tarif/o tarif, sazba, sazebník =i t určit sazbu

Tarkvini/o

tarlatan/o

Tarn/o

tarok/o karta i hra tarok

tars/o anat. nárt

Tars/o

tarsalgi/o

tarsi/o

tarsometatars/o

tartan/o 1

tartan/o 2

tartan/o 3

tartar/o

Tartar/o

tartr/o

tartrat/o

Tartu/o

Tartuf/o

tarz/o

tarzan/o

tarzit/o

tas/o šálek, koflík

Tasili/o

tasimetr/o

tasimetri/o

task/o úloha, úkol =i t uložit dát za úkol

Tasmani/o

Taŝkent/o Taškent

tatam/o

tatar/o

ta ta ta! pch!, přestaň žvanit!

Tatr/oj zeměp. Tatry Altaj Malaltaj =oj Vysoké Nízké Tatry

tatu/i t tetovat =(ad)o tetování úkon =aĵo tetování kresba

taŭ jméno řeckého písmene tau

taŭg/i n hodit se (por io k čemu), být vhodný =a vhodný =e vhodně

Taŭnus/o

taŭr/o býk; =festo býčí zápasy; =gardisto honák, kovboj

Taŭr/o

Taŭrid/o

Taŭrus/o

taŭtogram/o

taŭtokron/a

taŭtologi/o

taŭtomer/o

taŭtomeri/o

taŭz/i t cuchat, čechrat, drchat, přen. lomcovat, třást někým

tavern/o hostinec

tavol/o vrstva; =aro souvrství; =igi (na)vrstvit; =iĝi (na)vrstvit se; =ligno překližka

tazet/o

Tbilis/o Tbilisi

t.e. = tio estas

te/o čaj; =ujo krabice na čaj; =kruco čajník; =kunveno čaj(ový dýchánek); =maŝino samovar

TEA = 1 Tanzania Esperanto-Asocio; 2 Turka Esperanto-Asocio; 3 Tutmonda Esperanto-Asocio

team/o tým, mužstvo, družstvo, směna (pracovníci) =a týmový

teatr/o divadlo; =a divadelní; =aĵo divadelní kus; =ofrapo divadelní zvrat

teatrologi/o = teatroscienco

Teb/o(j) Théby

teba/a

Tebaid/o

tebain/o

tebe/o

tebin/o = tebaino

ted/i t nudit, unavovat, obtěžovat, otravovat mi ne kuraĝas plu =i vin neodvažuji se více vás obtěžovat =i n omrzet =is al ŝi sidi hejme omrzelo ji sedět doma =a únavný, nudný =o nuda, únava

tedeum/o

tefigram/o

teflon/o

teg/i t povléci, potáhnout, pokrýt =aĵo potah =o povlak

tegenari/o

tegment/o střecha =a střešní =i t zastřešit, pokrýt střechou =isto pokrývač

tegol/o (střešní) taška =ejo výrobna střešních tašek =i t pokrýt střechu taškami

Tegucigalp/o

tegument/o

Teheran/o Teherán

Tehuantepek/o

teĥnik/o, teknik/o technika =a technický =isto technik

teĥnologi/o technologie =a technologický

tein/o

teism/o

teist/o

TEJO = Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

TEĴA = Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio

Tej/o

tek/o 1 aktovka, taška, sbírka (dokumentů)

tek/o 2

tek/o 3

tekneci/o

teknik/o v. teđniko

teknikolor/o

teknografi/o

teknokrat/o

teknokrati/o

teknolog/o

teknologi/o v. teđnologio

teknopati/o

teks/i t tkát, snovat =a tkací, tkanicový =aĵo tkanina, předivo =ebla vhodný ke tkaní =ejo tkalcovna, textilka =ilo stav (tkal covský ruční) =isto tkadlec; =maŝino textilní stroj; =obrodi n vyšívat obraz; =umaĵo textilní výrobek

Teksas/o Texas

tekst/o text, znění =a textový =i n mít znění, znět, stát sur la papero =is, ke na papíru stálo, že; =obanko inf. databanka

tekstil/a textilní =aĵo textilie

tekstur/o

tekton/a bot. tekový

tektonik/a geol. tektonický =o tektonika

TEL = Tutmonda Ekumena Ligo

tel. = telefono

Telamon/o

Tel-Aviv/o, Telaviv/o Tel Aviv

tele/a dálkový

tele- předpona značící "dálkový": =bildigi dálkově zobrazit; =komunikiloj telekomunikace, dálkové stroje; =regi, =stiri n dálkově ovládat =regata, =stirata dálkově ovládaný

teleaŭtograf/o

telefer/o = telfero

telefon/o telefon; =a telefonní; =aĵo telefonát; =i t telefonovat; =io telefonie; =istino telefonistka; =budo telefonní budka; =libro telefonní seznam; =reto telefonní síť

telegrafo telegraf =a telegrafní, přen. stručný =i t telegrafo vat =ia telegrafický

telefoni/o telegrafie

telegraf/o

telegrafi/o

telegram/o telegram

teleki/o

telekinez/o

teleteks/o dálnopis =i t podávat zprávu dálnopisem

Telemaĥ/o

telemark/o sport. telemark

telemetr/o tech. telemetr, dálkoměr (optický) =i t měřit telemetrem

telemetri/o

telencefal/o

teleologi/o

teleosaŭr/o

teleoste/oj

telepati/o telepatie =a telepatický

teler/o talíř; =lavilo myčka (na nádobí); =meblo příborník

teleskop/o dalekohled, tech. teleskop =a teleskopický, přen. za souvací

teletekst/o

teleŭtospor/o

televid/o televize =ilo televizor

televizi/o televizní technika a organizace

telfer/o lanovka, visutá dráha =i t převážet visutou dráhou

telipteris/o

telkel/e (vendi) (prodávat) na stojato, bez záruky

telom/o

TELS = Tokia Esperanta Ligo de Studentoj

telugu/a

telur/o

telurit/o

tem/o téma, námět, látka =aro tematika, soubor námětů =i n jednat se, jít (pri o o něco)

tematik/o

tembr/o témbr, zabarvení tónu hlasu

temerar/a nerozvážný, smělý, ztřeštěný

Dua parto T

Tria parto T

Kvara parto T