Unua parto R

Dua parto R

Tria parto R

 

r

rab/i t loupit, olupovat la afero =as al de mi la dormon ta věc mi nedá spát =a dravý, loupeživý =(ad)o loupež, loupení =aĵo kořist, lup =isto loupežník, zbojník; =akiri t ukořistit; =atako loupežné přepadení; =irado loupežná výprava; =obesto šelma;

=obirdo dravec; =(o)murdo loupežná vražda

rabarb/o bot. rebarbora, reveň

rabat/o ekon. rabat, sleva =aĵo zlevněné zboží =e se slevou, zlevněně =i t slevit

Rabat/o

rabd/o virgule =isto proutkař

Rabelez/o

raben/o náb. rabín

rabet/o tech., lék. drážka

rabi/o lék. vzteklina přen. běsnění =a vzteklý, zuřivý =i n mít vzteklinu, běsnit, zuřit =iĝi rozzuřit se, vzteknout se =ulo lék. nemocný vzteklinou přen. vztekloun

rabl/o stav. rubové zdivo

rabot/i t hoblovat; =aĵo hoblina, hoblovačka; =ilo hoblík; =stablo hoblice

racem/a

raci/a racionální, rozumný, rozumový =e racionálně, rozumově =eco racionálnost =igi (z)racionalizovat =ismo racionalismus =o rozum

Racin/o

racional/a fil. racionální =ismo racionalismus

rad/o kolo libera =o tech. volnoběžné kolo movata =o hnané kolo proviza =o zvl. dopr. nákradní kolo =umi t hist. lámat kolem; =akso osa kola; =cirklo rám kola; =faristo kolář

Radamantis/o

radar/o radar, radiolokátor

radi/o paprsek, dosah, okruh, rádius mat. polopřímka sděl. rádio, rozhlas(ový přijímač) =a zářící, ozářený, zářivý, radiový =ado fyz., chem. záření =i tn zářit, vyzařovat, vysílat =ilo tech. radiátor =isto radista; =oaparato, =oricevilo rozhlasový přijímač; =odissendilo rozhlasový vysílač, vysílačka; =odisaŭdigo rozhlasové vysílání; =ostacio rozhlasová stanice; =kavo kolej, stopa (dopravního prpostředku); =ringo obruč; =rondo ráfek kola; =sulko kolej, stopa; =ŝiri t vplést do kola; =ŝuo sport. kolečkové brusle

radiaci/o lék. nervová vláknění

radial/a mat. radiální, paprskovitý

radian/o mat. radián

radiator/o tech. radiátor

radiestez/o proutkařství =isto proutkař v.t. rabdisto

radik/o bot., jaz., mat. kořen, odmocnina kuba =o třetí odmocnina <> =o de ĉiu malbono kořen příčina všeho zla =a kořenový, ko řenný mat. odmocninový =ado odmocňování =aro soustava kořenů =i n mít původ, kořenit, pramenit mat. odmocnit =ilo odmocnítko; =fruktoj kořenová zelenina

radikal/o jaz. kmen, chem. radikál

radikal/a polit. radikální, mat. ra dikálový =a ŝanĝo radikální podstatná změna =a alo de la par tio radikální křídlo strany =ismo radikalismus =ulo radikalis ta, radikál

radikl/o anat. kořen míšního nervu

radiklit/o

radioaktiv/a radioaktivní

radiofon/o = radioricevilo

radiofoni/o

radiograf/i

radiografi/o

ragiogram/o

radiokarbon/o

radiolari/oj

radiolog/o

radiologi/o

radiometr/o

radioskopi/o

radium/o chem. radium

radius/o odb. rádius, mat. poloměr, anat. vřetenní kost

Radom/o

radon/o chem. radon

Rafael/o

rafan/o ředkev =eto ředkvička

rafanistr/o = stria rafano

rafe/o anat. šev

rafio bot. rafie (strom), zahr. lýko, rafie

rafin/i t odb. rafinovat, přen. čistit, zjemňovat, přen. chytra čit =ado rafinace, čištění =eca zjemnělý, vatříbený, vybraný =ejo rafinérie =ita rafinovaný, jemný, lstivý, mazaný

rafinoz/o rafinóza (trisacharid)

raflezi/o

rag/o

ragad/o

raglan/o text. raglán

ragnarok/o

ragtajm/o

ragtim/o = ragtajmo

ragu/o kuch. ragú

raĝ/o rádža

raĝa/o = raĝo

raĝput/oj

rahab/o

raj/o zool. rejnok

rajd/i n jezdit na koni, na kole =(ad)o jízda, ježdění (na koni, na kole) =antaro jezdectvo =anto jezdec (na koni), tech. jezd cové závaží =e na koni, na kole =ejo jízdárna =isto jezdec; =ĉevalo jezdecký kůň; =paŝtisto kovboj; =vesto jezdecký oblek

rajgres/o

rajon/o

rajp/i n tech. zadřít se, zavařit se

rajt/o právo, oprávnění =e po právu, právem =i t mít právo, smět =igi oprávnit =igilo práv. listina zmocnění, oprávnění =igito zmocněnec, oprávněný (osoba) =igo práv. zmocnění (úkon)

raĵa/o v. raĝo

Raĵastan/o = Raĝastano

rak/o jesle, police, stojan, věšák, síť na zavazadla

rakahut/o

raked/o sport. raketa, pálka, sněžnice

raket/o raketa (létací stroj i signální střela) plurŝtupa =o ví cestupňová raketa pafi =on vystřelit raketu =i n vyletět přen. vybuchovat, jiskřit

raketoplan/o raketoplán, reaktivní letadlo

raki/o

rakialgi/o

rakit/o

rakl/o

rakled/o

raklet/o = rakledo

rakont/i t vyprávět =ado vyprávění =anto vypravěč =isto lit. po vídkář =o povídka

ral/o

rali/o sport. rallye

ralik/o

ram/o 1 beran(idlo), buchar =i t dusat, pěchovat, zatloukat beranem

ram/o 2

Ram/o

ramadan/o

ramajan/o

ramapitek/o

ramfast/o = tukano

ramforink/o

rami/o

ramn/o

ramondi/o

ramp/i n plazit se, lézt přen. podlézat =a plazivý přen. podléza vý =aĵo popínavá rostlina =ulo zool. plaz

rampl/o dopr. rampa, nakloněná plošina cesta

Ramses/o

ran/o žába zool. skokan =ido pulec; =homo, =viro žabí muž, potápěč

ranatr/o

ranc/a žluklý

ranĉ/o ranč

rand/o 1 (o)kraj, lem, hranice =a hraniční, okrajový =aĵo obruba, lem, krempa klobouku =umo okrajová část, okrajový pruh =umo de monero okraj mince eluzita =umo de pneŭo ojetý okraj pneumatiky; =ŝtono obrubník

rand/o 2

rang/o hodnost, postavení ve společnosti =i n zastávat funkci, mít hodnost =ulo hodnostář; =altigi povýšit, udělit hodnost

rangifer/o zool. sob

Rangun/o

ranĝ/i t žel. seřaďovat (vagonojn vagony); =ostacio seřaďovací nádraží

rankor/o mstivá posedlost, pomstychtivost

ranunkol/o bot. pryskyřník

rap-rap! šup! honem!

rap/o bot. řepa vodnice

rapid/a rychlý =e rychle, spěšně =(ec)o rychlost =ema spěšný, u spěchaný =i n spěchat =igi popohánět, urychlovat =umo rychlost ní stupeň (motorového vozidla); =indikilo, =omezurilo rychloměr, tachometr; =mensa bystrý; =mova mrštný, svižný; =ŝanĝilo tech. přepínač rychlostí, rychlostní páka; =trajno, =vagonaro rychlík

rapidometr/o rychloměr, tachometr

rapir/o hist. rapír, sport. fleret; =(skerm)ado sport. šerm fleretem

rapistr/o

raport/i tn podávat zprávu n. hlášení, referovat, hlásit =aĵo re portáž =anto zpravodaj (osoba), referující =isto zpravodaj, re portér, referent =o zpráva, referát, (služební) hlášení, mat. poměr

rapsod/o hist. rapsód, pěvec

rapsodi/o lit., hud. rapsódie

rapunkol/o

rar/a řídký, vzácný =aĵo rarita, vzácnost

ras/o rasa zvl. zool. plemeno, bot. pododrůda =a rasový =ismo ra sismus =isto rasista

rasl/o lék. chrapot, sípot =i n sípat

rasp/i strouhat, rašplovat =a drsný =aĵo všeobecně strouhanka =ilo struhadlo, rašple

Rasputin/o

rast/i t hrabat, shrabovat, pročesávat <> polico =is čiujn stra tojn policie pročesala každou ulici =(ad)o hrabání =ilo hrábě

raster/o

rastr/o trojhranná motyka, srdcovka

rastral/o

rastrum/o

raŝ/o

rat/o krysa přen. padouch norvega =o potkan

ratafi/o

ratatuj/o

rati/o = rilatumo

raticid/o = ratveneno

ratifik/i

Ratisbon/o v. Regensburgo

raŭf/o = rako

raŭk/a chraptivý =eco chraptivost =iĝi ochraptět =i n chraplat, chraptět; =soni n chraplat, chraptět

raŭm/o

raŭnd/o sport. kolo v boxu

raŭp/o housenka, tech. pás vozidla =ero tech. článek pásu silka =o housenka bource morušového; =otraktoro pásový traktor

raŭt/o

rav/i t okouzlit, uchvátit, nadchnout =a okouzlující, úchvatný =o okouzlení, očarování, nadšení =iĝi nadchnout se =iĝo, =iteco okouzlení nadšení, opojení

Ravalpind/o

ravelin/o

ravenal/o

ravigot/o

ravin/o rokle, strž, úžlabina

raviol/o

raz/i t (o)holit =(ad)o holení =ilo břitva sendanĝera =ilo bez pečnostní holicí strojek elektra =ilo elektrický holicí strojek =isto holič; razklingo čepelka, žiletka, holicí nožík

razpeniko štětka na holení

razrimeno obtahovací řemen na břitvu

razen/o v. gazono

razi/o razie dříve loupežná výprava

Razi/o

re- předpona s významem "znova, zpět": agi jednat reagi n rea govat brilo zář rebrilo odlesk ree znova, opět(ně) reen zpět; =animi lék. vzkřísit; =bonigi polepšit, zlepšit; =brili odrážet se (lesk, paprsky); =diri odvětit, zopakovat; =doni t vrátit; =edukejo polepšovna, výchovné zařízení (zvl. pro mládež); =eldono nové vydání; =enkarniĝo znovuzrození, převtělení; =foje znovu; =freŝigi občerstvit oživit, obnovit; rejunigi omladit; =kantaĵo refrén, opakovaná píseň; =kaŭĉuki t protektorovat (pneŭon pneumatiku); =komenci t znovu začít; =koni t rozpoznat, přiznat, uznat, opětně poznat; =kono uznání; =sanigi (znovu) uzdravit; =sono ozvěna; reliefa =sono věrná ozvěna; =veni n vrátit se; =maĉi t přežvykovat =maĉulo přežvýkavec; =memoro vzpomínka

 

 

reakci/o chem., fyz., polit. reakce vigla =o chem., i přen. prud ká reakce =a reakční, reaktivní =a avi(adil)o reaktivní le tadlo =i n reagovat =igi provádět reakci =ilo chem. nevh. rea gens, činidlo =ulo reakcionář;

 

Re/o 1

Re/o 2

rea/o

reakci/o

reaktanc/o eltech. reaktance

reaktor/o let. tryskový motor, fyz. reaktor

real/a reálný, skutečný =aĵo reálie, skutečná existující věc =eco realita, reálnost (vlastnost), skutečnost =ig(ad)o rea lizace, uskutečnění =igi realizovat, uskutečnit =iĝi uskutečnit se =ismo realismus =o reálno, skutečno, hmotný svět

real/o

realgar/o

reb/o zahr. kmen vinné révy

rebus/o rébus, přen. hádanka

recenz/i t recenzovat =anto, =isto recenzent =o recenze

recep/i t zahr. provádět hluboký řez

recept/o lék., kuch., tech. recept, předpis =aro receptář, sbor ník předpisů návodů =i n předepisovat

receptakl/o

receptor/o

reces/o anat. zářez, vychlípenina

recesi/o ekon. recese

recesiv/a zvl. biol. recesivní, zpět sahající

recidiv/o lék., práv. recidiva =ulo recidivista

Recif/o

recipient/o

reciprok/a vzájemný, mat. reciproký, obrácený =eco reciprocita, vzájemnost =i t opětovat

recit/i t recitovat, přednést =(ad)o recitace, přednášení, přednes

recital/o hud. recitál

recitativ/o hud. recitativ

red. = 1 redakcio; 2 redaktoro

redakci/o redakce (místnost, pracovníci, redigování)

redakt/i t redigovat =(ad)o redigování =anto, =isto redaktor =ejo redakce (redakční místnost(i)) =istaro redakce (pracovní ci), redaktoři

redaktor/o redaktor

redempt/i t náb. vykoupit R=into, R=oro Vykupitel

redemptor/o

redingot/o redingot

redoks/a

redukt/i t snížit, omezit (al na), chem. redukovat mat. krátit =(ad)o snížení ceny, chem. redukce, mat. (z)krácení =iĝi zredu kovat se =ilo fot. ustalovač

redund/a nadbytečný

redundanc/o

redut/o voj. polní pevnost, maškarní ples

redukti t i chem, lék. odbourat, snížit, redukovat

reel/a

REF = 1 Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj 2 Rondo de Esperantistaj Flaŭristoj

ref/o nám. skasávací pruh plachty =i t shrnout plachtu

refektori/o refektář, klášterní jídelna

refer/i n referovat, přednést referát =aĵo, =ato referát =anto referující

referat/o = referaĵo

referenc/o reference, odkaz k čemu, dobrozdání, doporučení =i t odkázat na text li =is la lastan alineon de la kvina ĉapitro odkázal na poslední odstavec páté kapitoly =ilo polygr. odkazo vací znak

referendari/o

referend(um)/o práv., pol. referendum, celonárodní hlasování

reflaci/o

refleks/o biol. reflex kondicita =o podmíněný reflex

refleksiv/o

reflekt/i t fyz., opt. odrážet přen. zrcadlit =ilo reflektor =o reflex, odraz, zrcadlení

reflektor/o reflektor (vozidla), světlomet

reform/i t reformovat =ismo polit. reformismus =isto reformátor =o reforma

Reformaci/o náb. reformace, protestantství

reformator/o reformátor

refrakt/i t opt. lámat (světelný paprsek) =a refrakční =eco lomi vost =iĝi lámat se (o paprscích) =ilo i hvězd. refraktor =o lom světla

refraktar/a

refraktometr/o

refraktor/o v. refraktilo

refren/o hud. refrén

refut/i t vyvrátit námitky =o vyvrácení

reg/i tn vládnout, panovat tech. ovládat, řídit =i sin ovládat se =(ad)ejo velín, dozorna =ado vláda, panování, i techn. řízení, ovládání =anto vládce, panovník =ato poddaný, ovládaný =istaro vláda, ministři

regal/i t pohostit, uctít =ema pohostinný =o pohoštění

regat(t)/o sport. regata

rege/o

regeneraci/o regenerace

Regensburg/o nezno

regent/o regent =eco regentství

regi/o polit., práv. státní správa (např. podniku)

regiment/o voj. pluk

region/o kraj, území, oblast krita =o mat. kritický obor =a regi onální, oblastní, krajský =ismo regionalismus

Dua parto R

Tria parto R