O

o

O

-o

O.A. = Oficiala Aldono (al la Universala Vortaro)

oaz/o i přen. oáza

Ob/o

obdukci/o

obduraci/o

obe/i t (u)poslechnout, poslouchat, řídit se radou příkazem <> li ne =is lian admonon nedbal jeho napomenutí =(ad)o uposlech nutí, poslušnost li rifuzis =adon al la gepatroj odepřel po slušnost rodičům =ema poslušný =igi přinutit k poslušnosti

obelisk/o

obelus/o

Oberon/o 1

Oberon/o 2

obesit/o = obezeco

obez/a obézní, otylý =eco obezita, otylost

obi/o

objekt/o i jaz. předmět, objekt =a předmětný, objektový, předmě tový

objektiv/a objektivní, nestranný =aj simptomoj de lia malsano ob jektivní příznaky jeho onemocnění =eco objektivita, nestran nost, nezaujatost

objektiv/o opt. objektiv přen. cíl

obĵet/i t namítat =o námitka

-obl- přípona vyjadřující násobek: tri=igi ztrojnásobit

obla násobný =igi násobit (kladným celým číslem) =o násobek kvin=a pětinásobný du=e ok estas dek ses dvakrát osm je šest náct cent=o stonásobek =igante kvar per sepdek estas (oni ricevas) ducent okdek 4*70 = 280

oblat/o kuch. oplatka

obligaci/o obligace, dluhopis, dlužní úpis, právní závazek =i t uplatňovat obligační závazek =i sin zavázat se, upsat se

oblikv/a šikmý, kos(oúhl)ý; postranní per =a vojo postranní ve dlejší cestou, oklikou =e šikmo =eco šikmost =i n sklánět se, směřovat šikmo

oblong/a podlouhlý, protáhlý, obdélníkový =eco podlouhlost =o ob délník

obnubilaci/o

obol/o

oboval/a

obscen/a oplzlý, necudný

obsed/i t posednout, zachvátit =anta halucino lék. nutkavá před stava =a nutkavý, utkvělý, chorobně vtíravý =ato posedlý člověk =o posedlost

observ/i t pozorovat, sledovat, dodržovat pravidla řád =i kris tanajn morojn zachovávat křesťanské mravy =(ad)o pozorování =anto pozorovatel =ejo pozorovatelna =ema vnímavý, všímavý =igi dát sledovat, určit k pozorování =isto nám. košová hlídka

observatori/o (astronomická meteorologická) observatoř

obsidian/o

obskur/a temný, tmavý, podezřelý =eco temnota, nejasnost, bezvýz namnost =igi i přen. zatemňovat =o temno, tma

obskurant/o tmář, zpátečník =ismo obskurantství, tmářství

obstakl/o překážka =a kurejo sport. překážková dráha =i n překá žet, být překážkou

obstetrik/o lék. porodnictví

obstin/a tvrdošíjný, tvrdohlavý =i n vzdorovat, vzpouzet se, být tvrdohlavý li =as en sia eraro tvrdošíjně lpí na svém omylu =o tvrdohlavost =ulo paličák, umíněný člověk

obstrukc/o lék., i přen. ucpání, dopr. zácpa, zvl. polit. ob strukce, maření jednání voja =o dopravní zácpa =i t překážet, provést obstrukci, mařit jednání

obtur/i t zvl. tech.., lék. neprodyšně uzavřít ucpat =(ad)o utěsnění =ilo ucpávka voj. závěr (zbraně) opt. závěrka

obturator/o

obtuz/a tupý (úhel, bolest), tlumený (zvuk) =ilo tlumič, clona, tlumidlo hud. tlumítko

obus/o voj. (dělový) granát =ingo dělová nábojnice

ocean/o oceán Arkta =o Severní ledový oceán Atlant(ik)a =o A tlantský oceán Hindia =o Indický oceán Pacifika Paca =o Tichý oceán =a oceánský

Ocean/o

Oceani/o Oceánie

oceanit/o

oceanograf/o

oceanografi/o

ocel/o zool. ocella, složené oko hmyzu

ocelot/o zool. ocelot (Leopardus pardalis)

ocim/o

ocitocin/o

oĉj/o familiárně strýček

od/o lit. óda, oslavná báseň

odalisk/o

odekolon(j)/o

Oder/o = Odro

Odes/o

Odin/o

Odise/o

odometr/o = paŝkomputilo

odonat/oj

odonit/o

odor/i tn vydávat pach, být cítit besto =anta je per ŝvito zvíře páchnoucí potem ĉambro =is agrablan parfumon místnost voněla příjemným parfémem <> tio =as je perfido zavání to zradou =o pach (zápach i vůně) =a, =anta vonící i páchnoucí, vydávající pach

Odr/o Odra

Oeland/o

oer/o

oestr/o

oestradiol/o

oestron/o

ofend/i t urazit, potupit =a potupný =iĝ(em)a urážlivý =iĝi ura zit se

ofensiv/o zvl. voj. ofenzíva =a ofenzívní, útočný

ofer/i t obětovat, vynaložit =u al mi iom da pacienco věnuj mi trochu trpělivosti =(ad)o obětování =aĵo oběť, obětovaná věc, předmět oběti =ema obětavý

ofert/i t obch. nabídnout (zboží) =ado nabízení, nabídka leĝo pri =ado kaj mendado zákon nabídky a poptávky =o oferta, návrh ob chodní smlouvy

ofertori/o

ofic/o úřad (orgán, funkce) =ejo kancelář, úřad(ovna) =i n úřado vat =isto úředník

oficial/a oficiální, úřední =eco oficiálnost, oficialita =igi úředně zavést, učinit prohlásit oficiálním

oficin/o zast. lékárnická laboratoř, lékárna =a oficinální =aj preparaĵoj lékárenské přípravky, oficinální léčiva

oficinal/a v oficina

oficir/o důstojník

ofiklejd/o

ofioglos/o

ofiolit/oj

ofiur/o

ofris/o

ofsajd/o

ofset/o

oft/e často =a častý =eco častost, četnost, frekvence =iĝi přibý vat, množit se

oftalm/o

oftalmit/o oční zánět

oftalmolog/o

oftalmologi/o

oftalmoskop/o

oftalmoskopi/o

Ogaden/o

ogiv/o arch. hrotitý lomený gotický oblouk, gotické klenební žebro

ogr/o nestvůra, obluda, netvor, mytol. lidojed

Ohi/o

oho! ach!, ah!, och!

Oĥotsk/a

Oĥrid/o

-oid-

Ois/o

oj! (povzdech, výraz lítosti) ach!, au! (o) jejej!

ojdi/o

ojstr/o

ok osm =a osmý =e za osmé =foje osmkrát =o osm(ičk)a =obla osmi násobný =oble osminásobně =ono osmina =ope po osmi =opo osmice =edro osmistěn, oktaedr; =foje osmkrát

Ok/o

okapi/o

okarin/o

okazi n udát se, přihodit se, konat se =a příležitostný, náhodný =e příležitostně, náhodně =e de u příležitosti =ejo dějiště =igi uspořádat, konat lia parolado =igis kontraŭstaron jeho přednáška vyvolala odpor varmigado de la tersurfaco =igos ka tastrofon oteplování zemského povrchu přivodí katastrofu =intaĵo (minulá) událost =o příležitost, událost, jev donu al mi =on paroli dej mi možnost (pro)mluvit maloftiĝas =oj de dif terio případy záškrtu ubývají

okc. = okcidento

okcident/o zeměp. západ O=o pol. Západ =a západní =e na západě, západně =en na západ

okcipit/o týl, zátylí =a osto týlní kost

okcipital/o týlní kost

okcitan/a

Okinav/o

Oklahom/o

okluzi/o lék., meteor., jaz. okluze, zátvor intesta =o lék. uza vření ucpání střeva

okr/o geol. okr =a farbo (nátěrová) okrová barva

oks- zkratka pro oksigeno v názvech sloučenin

oks/o vůl

oksacid/oj

oksalat/o

oksalid/o

oksazol/o

Oksford/o

oksfordi/o

okshoft/o

oksid/o chem. oxid, kysličník =i t oxidovat

oksidaz/oj

oksigen/o kyslík

oksikok/o

oksim/o

oksimor/o

oksitocin/o

oksiton/a

oksitrop/o

oksiur/o lék., zool. roup

oksiuricid/o

oksiuroz/o

oksoni/o

okt. = oktobro

oktaedr/o

oktan/o chem. oktan

oktant/o

oktav/o hud. oktáva polygr. osmerka

Oktavi/o

oktet/o

oktil/o

oktobr/o říjen

oktogon/o = okangulo

oktopod/o

okul/o oko bot. pupen malica =o uhrančivý pohled per nuda =o pouhým okem enkavaj =oj zapadlé oči sangsubfluaj sangoŝvelaj =oj krví podlité oči =a oční, očitý =eto očko, dírka <> =eto de velo dírka v plachtě =i t zahr. očkovat, n hovor. bloumat, tě kat očima =egi n civět, vyjeveně pozorovat =eti n okounět, ze vlovat; okulblanko anat. bělmo

okulbulbo oční bulva

okulfrap(ant)a nápadný

okulfundo sítnice

okulglobo oční bulva

okulharo řasa, brva

okulkroĉa poutavý, do očí bijící, zcela zřetelný

okullenso oční čočka

okulmalferme s otevřenýma očima

okulmezure odhadem (oka), přibližně

okulsigni n mrknout, dát znamení mrknutím

okulvitro(j) brýle senkadraj =oj skřipec

okulari/o okulár

okulomotor/a

okult/a okultní; =ismo okultismus

okup/i t obsadit, zabrat, zaměstnat, okupovat sin =i, =iĝi za městnávat se =i oficon zastávat úřad li =is defendan pozicion zaujal obranné postavení =ado okupace, trvalé obsazení =anto okupant, uchvatitel, kdo zůstává (na nějakém místě) =iganto zaměstnavatel =igi zaměstnat, zaneprázdnit =(iĝ)o zaměstnání

okupaci/o polit., voj. okupace

okzal/o bot. šťovík

okzalat/o

ol než pli = iam více než kdy jindy pli frue = dříve než antaŭ = diri, li ĉirkaŭrigardis dříve, než to řekl, se rozhlédl

old/a

Oldenburg/o

ole/o 1 olej balena =o (vel)rybí olej (trán) lina =o lněný olej lubrika =o mazací olej minerala =o minerální olej oliva =o oli vový olej =a olejový =(ec)a olejnatý =i t (na)olejovat kuch. připravovat pokrm na oleji =aĵoj minerální oleje; =odona olejnatý =dona planto olejnina

ole/o 2

oleandr/o bot. oleandr

oleastr/o

oleat/o

olefin/oj

olein/o

olekran/o

oleografi/o

oleum/o

olfakt/o lék. čich =a čichový

oliban/o

olifant/o

oligarĥ/o = oligarko

oligarĥi/o = oligarki/o

oligark/o

oligarki/o

oligocen/o geol. oligocén

oligoelement/o

oligoĥet/oj

oligoklaz/o

oligopol/o

Olimp/o

Olimpi/a ženské jméno Olympie

Olimpi/o zeměp., hist. Olympia =aj ludoj olympijské hry

olimpiad/o hist. čtyřleté období mezi olympijskými hrami

olimpik/oj olympijské hry

oliv/o oliva (plod) =arbo, =ujo olivovník evropský

oliven/o

-olog-

-ologi-

om/o fyz. ohm

-om-

omaĝ/o hold, vzdání pocty, hist. přiznání vazalských povinností =i n vzdát poctu hold =ulo vazal

omajad/oj

omar/o zool. humr

Omar/o

omas/o anat. kniha (přežvýkavců)

ombr/o stín <> sen =o de dubo beze vší pochybnosti =(ec)a stinný =ejo stinné místo =i t (za)stínit, vrhat stín =umi t stínovat; =oplena stinný, zastíněný

ombrel/o deštník n. slunečník

Omdurman/o

omega jméno řeckého písmene omega

omen/o

oment/o

omer/o

omfalod/o

omikra jméno řeckého písmene omíkron

omlet/o kuch. omeleta

om(o)metr/o ohmmetr

omnibus/o

Omsk/o

-on- přípona značící zlomek: ses=o šestina du=igi rozpůlit, roz dělit na dvě stejné části, chem. názvoslovná přípona pro ozna čení ketonů propan=o propanon, aceton

ono dílek, zlomek =igi rozdělit na části, dělit beze zbytku

onagr/o

onagrac/oj

Onan

onanism/o onanování, onanie

ond/o fyz. i přen. vlna =o de strikoj vlna stávek =oj de ŝia ha raro vlny jejích vlasů =a maro rozbouřené moře =a teorio fyz. vlnová teorie =(ad)i n =iĝi vlnit se =et(ad)i n, =etiĝi (z)čeřit se =etigi (z)čeřit =igi zvlnit inversigebla =igilo eltech. měnič proudu =umaĵo ondulace =umi t ondulovat; =olado vlnitý plech; =osigno polygr. tilda; =oŝvelo vlna (na hladině), čeření

ondatr/o zool. ondatra

ondometr/o

Oneg/o

Onegin

onglet/o

oni neurčité osobní zájmeno: (zastupuje podmět: někdo, někteří, kdokoliv aj.) = ne bezonas není třeba = ordonas je nařízeno, nařizuje se = diras říká se =a něčí, kohokoliv <> malgraŭ ĉiu =a peno přes veškeré úsilí kohokoliv; =dira údajný =e říká se, prý =o řeči, pověst(i), nezaručené zprávy, fáma

oniĥomikoz/o

oniks/o

onisk/o zool. stínka

onj/o tetička (familiárně)

onk/o lék. odb. rakovina =ogena kancerogenní, karcinogenní

onkl/o strýc =ino teta

onkocerk/o

onkocerkoz/o

onkogen/a = kancerogena

onkologi/o = kancerologi/o

onobrik/o

onomastik/o

onomatope/o

onon(id)/o = ononiso

ononis/o

onopord/o

onosm/o

-ont- jaz. příčestí budoucí činné venonta ten, kdo přijde venonte příště, v budoucnu

Ontari/o

ontogenez/o

ontogeni/o

ontologi/o

oocit/o

oogon/o

oolit/o

oolog/o

oologi/o

oomicet/oj

Oomot/o

oospor/o

-op-

ope společně, jednotně =o skupina, kolektiv, tým, družstvo, se stava, uspořádání mat. skupina třída prvků (v kombinatorice) -op přípona s významem číselné podílnosti, "po", např.: ili ariĝis duope seřadili se do dvojic unuope jednotlivě, po jed nom grupopa forveturo odjezd po skupinách

opak/a neprůsvitný, zakalený

opal/o geol. opál; =eski n opalizovat

opci/o práv. opce, právo výběru, svobodné rozhodnutí, upřednost nění

openŝop/o

oper/o opera =ejo operní budova =eto opereta

operac/o voj. operace, plánovaná bojová činnost

operaci/o zvl. odb. operace borsa, aritmetika =o burzovní, počet ní operace cezara =o lék. císařský řez =a kampo pole působnosti =anto operatér =ejo operační sál =i t lék. operovat odb. mani pulovat, provádět operace

operator/o operátor (početní symbol i osoba)

operkul/o

opi/o opium =a opiový; =fumejo, =ofumejo opiové doupě

opidum/o

opini/i t domnívat se, mínit oni =as lin honesta je považován pokládán za poctivého čestnéhoslušného =o názor, mínění

opol/o = opulo

Opol/o

opon/i n oponovat, odporovat =ado oponování, namítání =anto opo nent =o námitka

opopanak/o

Oport/o = Porto

oportun/a vhodný, upotřebitelný, pohodlný, použitelný =e vhodně, pohodlně =eco vhodnost =ismo polit. oportunismus =isto oportu nista =o příležitost, výhoda, ulehčení

oposum/o

opoterapi/o

opozici/o polit., hvězd. opozice =i n být v opozici =ulo přísluš ník opozice, opozičník

opres/i t sužovat, tyranizovat, krutě potlačovat =o útlak

opresi/o

opt/a

optativ/o

optik/o opt. optika věda, tech. obor) =a optický, zrakový =isto optik (vědec, pracovník v optickém oboru)

optim/a = optimuma

optimism/o optimismus

optimist/o

optimum/o optimum =a optimální =igi učinit optimálním, zoptimali zovat

optometr/o

optometri/o

opul/o

opunti/o zahr. opuncie

or. = oriento

or/o zlato =aĵisto zlatník =ejo rýžoviště, naleziště zlata; =um(aĵ)o pozlátko =(um)i t pozlacovat; =fosisto zlatokop; Orharulino Zlatovláska; =hava zlatonosný; =kolora zlatový; =mino zlatá žíla

oraci/o projev, řeč; funebra =o pohřební řeč

orakol/o věštba, záhadná nejasná odpověď přen. orákulum, prorok =i n prorokovat, prorocky záhadně se vyjadřovat

Oran/o

orangutan(g)/o

oranĝ/o pomeranč =arbo, =ujo pomerančovník

Oranĝ/o 1

Oranĝ/o 2 = Oranjo

oranĝeri/o

Oranj/o

orat/o

orator/o řečník =aĵo vynikající řeč projev orátora =i n řečnit

oratori/o 1 hud. oratorium

oratori/o 2 arch. oratoř

orbikul/o

orbit/o hvězd. oběžná dráha lék. očnice fyz. orbital přen. pole působnosti =a orbitální

orcin/o

ord/o pořádek, řád, pořadí, bot., zool. řád alfabeta =o abecední pořadí =a řadový, (po)řádný, mat. uspořádaný =e v pořádku, po řádně =ema, =ama pořádkumilovný =(ig)i t uvést do pořádku, u spořádat

ordal/o

orden/o (náboženský) řád, stavovské sdružení, cech, vyznamenání <> =o de la Franciskanoj františkánský řád O=o de Honora Legio nád Ľestné legie =o de la advokatoj advokátní sdružení =i t vyznamenat, udělit řád

ordin/o náb. kněžská hodnost =i t vysvětit na kněze

ordinaci/o = ordinado

ordinar/a obyčejný, obvyklý, běžný =aĵo všední normální věc vi rina =aĵo menstruace =eco všednost =ulo obyčejný člověk

ordinat/o

ordon/i t nařídit, rozkázat, předepsat =ema panovačný =o příkaz, nařízení, předpis Dek =oj náb. desatero (božích přikázání) v.t. dekalogo; =otena pořádkumilovný, pořádkový, uspořádaný =otena polico pořádková policie

ordovici/o geol. ordovik

ORE = Ornitologia Rondo Esperantlingva

oread/o

Oregon/o

orel/o ucho, boltec =a ušní =umo (telefonní) sluchátko =umoj klapky na uši; =aŭriklo (ušní) boltec; =bruo, =zumoj hučení v uších; =konko hovor. ušní boltec; =lobo ušní lalůček; =ringo, =pendaĵo náušnice; =vakso ušní maz

Orest/o

orf/o sirotek =eco osiřelost, sirota =ejo siročinec =iĝi osiřet

Orfe/o

organ/o biol., tech. orgán, ústrojí, instituce =a organický, orgánový

organdi/o

organigram/o

organik/a chem. organický

organism/o zvl. biol. organismus

organiz/i t organizovat =(ad)o organizování, organizace, uspořá dání =(aĵ)o organizace, svaz =iĝi stát se členem (organizace) =isto organizátor, provozníporadce

organizaci/o v. organizaĵo

orgasm/o fyziol. orgasmus

orgen/o varhany =i n hrát na varhany

orgi/o orgie, hýření

orĝad/o

orgojl/o nadutost, pýcha, zpupnost =a nadutý, vzpupný

orĥestr/o orchestr

orĥide/o bot. orchidej

oriel/o

orient/o zeměp. východ O=o Orient Ekstrema O=o Dálný východ =a východní, orientální =i t orientovat směřovat na východ sin =i, =iĝi orientovat se =igo, =iĝo i přen. orientace

oriental/a

orientalistik/o

orific/o anat.,kniž., i přen. branka, otvor, ústí uretra =o ústí močové trubice utera =o děložní branka

oriflam/o

origan/o bot. dobromysl

origin/o původ mat. počátek, počáteční bod =a původní, počáteční =e původně, na počátku =i n pocházet

original/a originální, původní, svérázný =o originál =ulo svéráz ný člověk, výstředník

oriks/o

orikterop/o

oriment/o

Orinok/o

oriol/o

Orion/o 1

Orion/o 2

Oris/o

ork/o = orcino

Ork/o

Orkad/oj

orkestr/o hist. orchestra, div. orchestr (hudební těleso i místo) =i t komponovat (orchestrální dílo)

orkestrion/o

orkid/o

orkide/o orchidej

orkidit/o

orkit/o

orl/o text. lem, obruba =i t (za)lemovat

orlaj/o

Orlean/o Orléans; virgulino de =o panna orleánská (= Johana Dark)

orlon/o

orlop/o

Ormuzd/o

orn/o

Orn/o

ornam/i t (o)zdobit =a okrasný, ozdobný =ado zdobení =(aĵ)o ozdo ba

ornat/o náb. ornát, mešní roucho

ornito-

ornitogal/o

ornitolog/o ornitolog

ornitologi/o ornitologie

ornitomanci/o

ornitop/o

ornitorink/o

ornitoz/o

orobank/o

orogen/a

orografi/o

oronti/o

orsted/o

ort/a mat. prav(oúhl)ý, kolmý, ortogonální =anta streko, =anto výška (trojúhelníku), kolmice =(ec)o pravoúhlost, kolmost =ilo (kresličský) trojúhelník =o pravý úhel; =angula pravoúhlý =o čtyřúhelník

ortepiped/o mat. kvádr

orto-

ortodoks/a ortodoxní, pravověrný náb. pravoslavný =eco ortodox nost =ulo zvl. náb. ortodox, pravověrný člověk

ortofon/a

ortognat/a

ortografi/o pravopis

ortogram/o mat. pravoúhelník, pravoúhlý rovnoběžník

ortoklaz/o geol. ortokláz, draselný živec

ortokromat/a

ortolan/o = hortulano

ortopedi/o ortopedie =isto ortoped

ortopter/oj

ortotrop/a

-os-

Osak/o

osced/i n zívat přen. zet =antaj pordegoj dokořán otevřená vrata, zející vrata =o zívání

oscil/i n fyz. oscilovat, kmitat =(ad)o oscilace, kmitání =ilo oscilátor =o kmit

oscilator/o

oscilograf/o

oscilogram/o

oset/oj

Osian/o

oskar/o

Oskar/o

oskul/i

Osl/o

osmer/o

osmi/o

osmoz/o fyz. osmóza =a premo osmotický tlak

osmozometr/o

osmund/o

ost/o kost =aro kostra =ejo kostnice =iĝi (z)kostnatět =ito osti tida, zánět kostní tkáně; =(o)romp(iĝ)o zlomenina, fraktura

ostaĝ/o rukojmí (= garantiulo); mortpafi la =ojn zastřelit rukojmí; =i n být něčí rukojmí; =odrama drama rukojmích

ostalgi/o

ostein/o

Ostend/o

ostent/i n vypínat se, pyšnit se; =a okázalý; =o honosení, vystavování na odiv, vypínání se

osteologi/o = ostologio

osteomjelit/o = ostomedolito

osteoporoz/o = ostoporozo

Osti/o

ostit/o

ostjak/oj

ostoblast/o

ostofit/o

ostogen/a

ostoklast/o

ostologi/o

ostom/o

ostomalaci/o = ostomoliĝo

ostomjelit/o = ostomedolito

ostopati/o

ostopetroz/o

ostoporoz/o

ostopsatiroz/o

ostotomi/o

ostr/o ústřice

ostracism/o

ostrak/o

Ostrav/o

ostrogot/oj

-ot-

ot/o pouze lék. ucho

otari/o

Otav/o

Otel/o

otid/o

otis/o = granda otido

oto-

otoalgi/o = oreldoloro

otolit/o

otologi/o

otoman/o 1

otoman/o 2

otorinolaringolog/o

otorinolaringologi/o

otoskop/o

otoskopi/o

otus/o = orelstrigo

ov/o vejce =a vaječný =aĵo vaječný pokrm =oida vejčitý, vejcový =ujo zast. vaječník =ulo vejcorodý oviparní živočich =umi snést snášet vejce; =oblanko bílek; =oĉelo biol. ovulum, vajíčko (samičí pohlavní buňka); =odukto vejcovod; =ofalo ovulace; =oflavo žloutek; =oforma vejčitý, vejcovitý; =ofritaĵo smažená vejce; =oŝelo skořápka

ovaci/o ovace =i t přichystat ovace

oval/a oválný

ovamb/oj

ovari/o anat. ovarium vaječník, bot. semeník

ovariektomi/o

ovariit/o

ovi/o ovce (rod Ovis)

ovibov/o

Ovid/o

ovidukt/o v. ovodukto

Ovied/o

ovol/o biol. ovulum, vajíčko =ado ovulace

ovr/i = malfermi

-oz- neoficiální přípona pro vyjádření hojnosti ŝtono kámen ŝtonoza kamenitý

ozen/o

Oziris/o

ozokerit/o

ozon/o ozon, trikyslík =igi ozón(iz)ovat (měnit obyčejný kyslík na ozón) =igilo ozonizátor (přístroj na výrobu ozónu) =izi t ozón(iz)ovat (působit ozónem) =izilo ozonizátor (přístroj pro působení ozónem)

ozonometr/o