N

n

-n

nabo tech. náboj kola

nabab/o nabob, bohatec

nacel/o let. gondola, kabina lanovky vzducholodi, koš balónu

naci/o národ Unuiĝintaj N=j Spojené národy =a národní N=a Asam bleo Národní shromáždění =aĵo národní zvláštnost =ano přísluš ník národa =anigi naturalizovat =igi znárodnit =igo znárodnění =isto nacionalista

nacionalism/o nacionalismus

nacionalist/o nacionalista

nadir/o hvězd. nadir, podnožník

nadl/o tech. jehla, střelka magneta =o magnetická střelka =a aju to tech. jehlová tryska

naft/o, kruda =o ropa naftodukto ropovod; =oekspluatado těžba ropy; =okuŝejo ložisko ropy

naftalen/o

naftalin/o

naften/oj

naftil/o

naftol/oj

nagan/o

Nagasak/o

Nagoj/o

naĝ/i n plavat, plout <> =i en sango brodit se krví =(ad)o plavá ní =ejo plovárna, koupaliště liberaera =ejo koupaliště (pod širým nebem) =ilo ploutev

naĝbarelo nám. bóje

naĝbaseno plavecký bazén

naĝhaŭto plovací blána

naĝzono záchranný pás

naiv/a naivní, prostoduchý =aĵo naivnost (projev), prostoduchý čin =eco naivita (vlastnost) =ulo prosťáček

naj/o brejlovec, kobra, naja

najad/o rusalka, víla

najbar/o soused =aĵo sousedství, blízké okolí =aro sousedstvo =e de blízko u =eco sousedství, sousedský poměr =ino sousedka

najl/o hřebík enbati =on per martelo přibít hřebík kladivem =eto hřebíček =i t přibí(je)t (hřebíkem); =okapo hlavička hřebíku; =otirilo kleště

najr/o

Najrob(i)/o Nairobi

najtingal/o slavík

Naks/o

Namib/o

Namibi/o

Namur/o

nan/o trpaslík =a zakrslý, trpasličí =a arbo zákrsek, zakrslý strom =eco, =ismo nanismus, trpaslictví

Nanci/o

nandin/o

nandu/o

Nanga-Parbat/o

nanken/o

Nankin/o

nano- nano předpona podílových jednotek SI (10-9)

Nant/o

naos/o

nap/o tuřín

napalm/o

napel/a

Napol/o Neapol

Napoleon/o

Narajan/o

narak/o

narcein/o

narcis/o

Narcis/o

nard(us)/o

nargile/o (orientální) vodní dýmka

narkoanaliz/o

narkolepsi/o

narkot/i t uspat, omámit =a narkotický =aĵo narkotikum =(ec)o narkóza =iĝo narkotické omámení poblouznění =ulo narkotik

narkotik/o v. narkotaĵo

narkotin/o

narkoz/o

narteks/o

narval/o

nas/o

nask/i t (po)rodit, (z)plodit, tvořit, vytvářet <> =i disputojn vyvolávat hádky <> =i esperon vzbudit vzbuzovat naději <> mal vive =ita nezdařený, neúspěšný =a porodní, rodný =antino, =intino rodička =ema plodivý =igi (z)plodit ( i přen.) =iĝi narodit se, nastat grandaj problemoj =iĝis vyvstaly velké pro blémy =iĝejo místo narození =iĝo narození, přen. počátek, zrod =itaro potomstvo =o porod

naskiĝatesto rodný list

naskiĝloko místo narození, rodiště

naskiĝtago narozeniny

naskokvanto porodnost

naskotago narozeniny

nasturci/o

Natal/o

Natal/o

natalitat/o

Natan/o

NATO = Nord-Atlantika Traktat-Organizaĵo

natr/o

natri/o sodík

natron/o chem. pevný hydroxyd sodný

natur/o příroda, povaha virga =o panenská příroda sovaĝa =o divo ká příroda povaha =a přírodní, přirozený, vrozený =aĵo přírod nina, naturálie =e přírodně, přirozeně esti =e timema být od přírody bázlivý =eco přirozenost =igi aklimatizovat, přizpůso bit =ismo naturalismus, nudismus; naturesploristo přírodovědec

naturgaso zemní plyn

naturkolora v přirozené barvě

naturparko přírodní rezervace, chráněná oblast

naturprotektanto ochránce přírody natursciencoj přírodní vědy

naturalism/o v. naturismo

naturalist/o

naturaliz/i t práv. naturalizovat

naŭ devět =a devátý =dek devadesát =e za deváté =foje devětkrát =o devítka =obla devítinásobný =oble devětkrát =ono devítina =ope po devíti; =afoje po deváté

naŭatl/oj

naŭkor/o

naŭkrat/o = pilotfiŝo

naŭn/o

Naŭr/o

naŭtik/o nám. nautika, plavba =a nautický, navigační

naŭtil/o

naŭz/i t (z)působit zvracení (iun komu), ošklivit se, odpuzovat (iun, ion někoho, něco) tio =as min dělá se mi z toho nanic, je mi to odporné =a šeredný, odporný, hnusný =a odoro (zá)pach, puch =a konduto odporné odpudivé chování =o odpor, hnus, ne volnost

nav/o arch. chrámová loď

Navar/o

naved/o

navet/o = naved/o

navig/i n navigovat, plout, plavit se =(ad)o navigace, plavba =ebla splavný =ejo kapitánský můstek =isto navigátor

navigaci/o

navikular/o

naz/o nos hoka =o zahnutý nos, skoba <> kuntiri la =on ohrnovat nos <> teni la =on supren chodit s nosem vzhůru konduki iun je la =o vodit někoho za nos <> ŝteli ion sub la =o ukrást něco před nosem =a nosní, nosový =ego čenich =umo skřipec; nazkataro rýma

nazmuko nosní hlen

naz(o)truo nozdra, nosní otvor

nazparoli n huhňat, mluvit nosem

naztuko kapesník

nazal/o jaz. nosovka

Nazaret/o

nazi/o nacista =ismo nacismus

Nazore/o

nazu/o

ne ne = plu už ne, ne více jam = nyní už ne, vůbec ne =a záporný =ado popírání, odmítání =aĵo nemožná věc postuli =aĵon žádat nemožné =e záporně, odmítavě =ebla nemožný, neproveditelný =eco nemožnost, neproveditelnost =ebligi zakázat, neumožnit =i n popírat t zapřít, zapírat; neagema pasivní; neanstataŭigebla nenahraditelný

neantaŭvidebla nepředvídatelný

nebona nedobrý, špatný, nehodnotný

nebridebla nezkro(titel)ný, nezvládnutelný

necerta nejistý, pochybný

neĉefa druhořadý, vedlejší

nedetruebla nerozbitný, nezničitelný

nedeviga nepovinný

nedifinebla nedefinovatelný

nediskutebla nesporný, bezesporný

nedisputebla nesporný, (samo)zřejmý

nedivenebla nerozpoznatelný, nerozluštitelný

nedubebla nepochybný

needukebla nevychovatelný, nezvládnutelný

needukita nevychovaný

neegala nerovný i mat. nestejný =aĵo nerovnost

neelĉerpebla nevyčerpatelný

neelpetebla neúprosný

neeltenebla nesnesitelný

neerarema neomylný

neevitebla nevyhnutelný

nefaka neodborný

nefidinda nespolehlivý

neforgesebla nezapomenutelný

neforgesumino bot. pomněnka

nefumanto nekuřák

negranda nevel(i)ký

nehaltigebla nezadržitelný, neutuchající

neimagebla nepředstavitelný

neimitebla nenapodobitelný

neirebla neschůdný

nekapabla nemohoucí, neschopný

nekonstanta přechodný, vrtošivý

nekonvinkebla tvrdohlavý, paličatý, tvrdošíjný

nekunigebla neslučitelný

nekuracebla ne(vy)léčitelný

nekuraĝa ostýchavý, plachý

nelacigebla neúnavný, neunavitelný, neúmorný

nelica nedovolený =a nezákonný, pokoutní

nemalhavebla nepostradatelný

nemezurebla nezměřitelný

nemoveblaĵo nemovitost

nenegebla bezesporný, nepopiratelný

nenormala nezvyklý, neobvyklý, výjimečný

neobeema neposlušný

neorganika chem. anorganický

nepagikapabla, nepagipova insolventní

nepagitaĵo dlužná splátka

nepara lichý, nedělitelný dvěma

neparhufuloj zool. lichokopytníci

nepenetrebla neproniknutelný

neplenaĝa nezletilý

nepostulema nenáročný

nereala nereálný

nerekta nepřímý, zprostředkovaný

neresanigebla nevyléčitelný

nerevokebla neodvolatelný

nerimarkeble neznatelně, nepozorovatelně =ite nepozorovaně, ne nápadně

nerompebla pevný, nerozbitný, nezlomitelný, přen. nezlomný

nesatigebla nenasytný

nesolventa nesolventní

nesperta nezkušený

nestabila nestabilní, neustálený

netransigebla nepřenosný (např. rajto právo)

netransitiva nepřechodný (sloveso)

nevendebla neprodejný

negastama ne(po)hostinný

NEA = Nederlanda Esperanto-Asocio

Neandertal/o =ulo neandertálec

Neapol/o

Nebrask/o

Nebukadnecar/o

nebul/o mlha polva =o mračno prachu =a mlhavý, zamlžený, přen. nejasný, nepřesný =aĵo zákal (v kapalině) =eco zamlženost =ego hustá mlha =i n mžít, být mlhavo =iga zamlžovací, rozprašovací =igi zamlžit; =pluvo mžení, mrholení

nebulit/o

nebuloz/o hvězd. mlhovina

neces/a potřebný, (nezbytně) nutný, nevyhnutelný =a sekvo zákoni tý následek (de čeho) =aĵo potřeba (věc) =as, estas =e je po třeba, je nutno nevyhnutelné =eja záchodový =ejo záchod =o nutnost =ujo necesér (zvl. lékařský); =alteriĝo let. nouzové přistání

Nederland/o Nizozemí, Holandsko n=ano Nizozemec, Holanďan

nefelin/o

nefometr/o

nefoskop/o

nefr/o lék. ledvina

nefrektomi/o

nefridi/o

nefrit/o

nefrit/o 1 zánět ledvin

nefro-

nefrologi/o

nefrom/o

nefron/o

nefropati/o

nefroz/o

neg/i n popírat

negaci/o zápor, popírání

negativ/a negativní, záporný =o opt. negativ

negaton/o

negatron/o

Negeb/o

neglekt/i t zanedbat, opominout =ebla zanedbatelný =ema nedbalý =(em)o nedbalost

negliĝ/o negližé, nedbalky, noční oblek =i n být v nedbalkách

negoc/o obchod(ování), obchodní jednání =a obchodní, obchodnický =aj interesoj obchodní komerční zájmy =i n zabývat se obcho dem, obchodně jednat =isto obchodník

negr/o zvl. pejorativně černoch =isto otrokář s černochy =oida negroidní

Negr/o

negrit/o

negroid/a

neĝ/o sníh <> zorgi pri pasitjara =o zanedbávat (něco), zbytečně se starat =a sněhový, sněžný =ero sněhová vločka =i n sněžit =ulo sněhulák N=ulino Sněhurka

neĝamaso závěj

neĝbarilo sněhová zábrana

Neĝblankulino Sněhurka

neĝblovado, =ventego sněhová vánice

neĝblovaĵo, neĝduno (sněhová) závěj

neĝborulo bot. sněženka

neĝbulo sněhová koule bot. druh kaliny

neĝfiguro sněhulák

neĝfloko sněhová vločka

neĝfrezilo sněhová fréza

neĝmustelo hranostaj

neĝ(o)plugilo sněžný pluh, sněhová fréza

mirek

nek ani mi ne vidas = aŭdas nevidím ani neslyším = famon, = pro fiton ani slávu, ani zisk

nekrologo nekrolog, posmrtná vzpomínka, stať o zemřelém

nekrozo lék. nekróza, odúmrť

nenia nijaký

nenial bez příčiny, pro nic za nic

nenialm nikdy en la tago de la sankta N=amo na svatého Dyndy

nenie nikde =en nikam

neniel nijak, nikterak

nenies ničí, nikoho

nenifarado nicnedělání =anto, =emulo budižkničemu, lenoch

neniiga ničivý =igi (z)ničit =iĝi zničit se, zaniknout

nenio nic

neniom vůbec nic, ani trochu, pranic, v žádném množství ili ri cevis =om da mono nedostali vůbec žádné peníze

neniu nikdo, žádný

neniakaze za žádných okolností, v žádném případě

neniamaniere žádným způsobem

neolitiko geol. neolit, mladší doba kamenná

neologismo jaz. novotvar

neono chem. neon

nepo vnuk =ino vnučka

Nepalo Nepal

nepre naprosto, rozhodně, (docela) určitě, bezpodmínečně =a nut ný, nevyhnutelný =eco nevyhnutelnost =igi učinit naprosto nut ným

neptuno Neptun

nervo nerv =a nervový =aro nervstvo =ema nervózní, neklidný, popudlivý

nervekscito nervové podráždění nervinflamo lék. neuritida, zánět nervu

nervologio neurologie

nervoza nervózní, podrážděný, vznětlivý =eco nervozita, popud livost =igi znervóznit, znervozňovat

nervuro zool. vzdušnice (hmyzu), bot. nervatura, žilnatina, arch. žebroví =ita bot. žilkovaný

nesto hnízdo =aĉo brloh, neútulný byt =ado hnízdění, stavění hnízda =i n hnízdit, stavět hnízdo =iĝi uhnízdit se

neta čistý (zisk, váha, plat), tech. hladký, jemně opracovaný, začištěný =e zcela, dočista, čistopisně =igi opsat na čisto =o čistopis, čistá váha, netto

neŭtono fyz. newton

neŭtra jaz. středního rodu, chem. neutrální =igi chem. neutrali zovat

neŭtrala zvl. polit. neutrální =eco neutralita =igi učinit neu trálním

nevo synovec =ino neteř

nevajo met. firn, srež

ni my =a náš =n nás

ni jméno řeckého písmene

niĉo výklenek

nigra černý, obch. pokoutní N=a Maro Ľer né moře <> vidi ĉion =a vidět vše černě =aĵo černá věc, černé místo =eta načernalý =igi načernit, očernit, pomluvit =iĝi (z)černat (se) =o čerň, černá barva =ulo černoch =umi t zatem nit

nigravidulo škarohlíd

Niĝero řeka Niger

Niĝerio =a respubliklo země Nigérie

Niĝerlando země Niger

Nikaragvo Nicaragua

nikelo nikl =i, =izi t poniklovat

nikotiano tabák (rostlina)

nikotino nikotin, alkaloid tabáku

nikso vodník =ino vodní víla

Nilo Nil

nilono nylon

nilonhara: =a broso nylonový kartáč

nilonŝtrumpoj nylonové punčochy

nimfo nymfa, vodní víla

nimfeo leknín

niplo tech. závitový spoj (potrubí)

nito nýt =ado nýtování frida =ado nýtování za studena =aĵo nýto vý spoj =i t nýtovat =ilo nýtovací kladivo

nitkunligo nýtový spoj

nitmaŝino nýtovačka

nitro odb. předpona značící přítomnost nitroskupiny

nitrato dusičnan

nitrido nitrid

nitrogeno dusík

nivelo úroveň, hladina =ado nivelace =i t nivel(iz)ovat, zarov návat =ilo nivelační přístroj, libela, vodováha

nizo krahujec

nobelo šlechtic =a šlechtický, urozený =aro šlechta =eco uroze nost =igi povýšit do šlechtického stavu

Nobelpremio Nobelova cena =ito nositel Nobelovy ceny

nobla šlechetný, ušlechtilý =eco ušlechtilost =igi zušlechtit

noblanima ušlechtiý, velkomyslný

noci t škodit =a škodlivý =ivo škodlivost

nocio pojem, ponětí

noĉo zářez, vrub, tech. zubová mezera (ozubeného kola) =i t vy řezat vrub, ozubit

noĉostango závěsná tyč se zářezy

nodo uzel loza =o uvolněný uzel rubanda =o mašle trafika =o do pravní uzel <> =o de la problemo podstata problému =a skribo uzlové písmo =aĵo lék. uzel, uzlina

nodhava, nodoplena uzlovitý

nokaŭti v. knokaŭti

nokto noc bonan =on! dobrou noc! =a noční =i n (pře)nocovat =iĝas stmívá se =ujo nočník =uloj noční ptáci, přen. návštěvní ci nočních podniků

noktoĉemizo, noktorobo noční košile

noktogardisto noční hlídač, ponocný

noktomezo půlnoc

noktovazo nočník

noktuo sýček

nokturno hud. nokturno

nomo jméno =o de litero název písmene familia =o příjmení hones ta =o poctivé jméno, dobrá pověst =aĉi t spílat, hanlivě (po)jmenovat =aĉo hanlivá přezdívka =aro jmenný seznam =e jmé nem, jmenovitě, totiž, to znamená =i t nazývat, (po)jmenovat =iĝi jmenovat se =umi t ustanovovat jmenovat do funkce

nomado kočovník =i n kočovat

nombro počet, množství jaz., mat. číslo binara =o inf. číslice dvojkové soustavy nepara para =o liché sudé číslo oktana =o okltanové číslo racionala =o mat. racionální číslo =a početní, číselný =(ad)o (po)čítání =ebla počitatelný, spočetný =i t (odpo)čít(áv)at =ilo tech. počítadlo (např. otáček) =ono díl (určitého množství), zlomek

nombronomo, nombrovorto číslovka, název čísla

nomepiteto jaz. jmenný přívlastek

nomfesto, nomtago jmeniny

nominala nominální, jmenovitý

nordo sever =a severní, severský N=a maro Severní moře N=a Arkta Glacia oceano Severní Arktický Ledový oceán =ano seve řan =e severně =en na sever, severně (směřování)

Nordameriko Severní Amerika

Nord-Irlando Severní Irsko

nordlumo severní polární záře

norio tech. korečkové čerpadlo

normo norma, pravidlo, vzor(ek), standard, předpis =a normový, normativní =aro soubor soustava norem =igado tech. normalizo vání =igi norm(aliz)ovat =umi t normalizovat

normala normální, obyčejný, obvyklý, pravidelný =eco normálnost, průměr =o normál, průměr, obvyklý stav mat. normála

Normano hist. Norman

normando obyvatel Normandie N=io, N=ujo Normandie

norvego Nor N=io, N=ujo Norsko

noti t zaznamenat, poznamenat, vzít na vědomí <> =i en la cerbon dobře si zapamatovat =aro klasifikace, (o)známkování =inda po zoruhodný, význačný =o (po)známka, hud. nota, polit. nóta, přen. rys, charakter persona =o osobitý rys charakter

notario notář =ejo notářství

notkajero poznámkový notový sešit

notlibr(et)o poznámkový sešit, zápisník

nova nový =a vino mladé víno N=a Gvineo Nová Guinea N=a Testa mento Nový zákon =aj legomoj čerstvá zelenina =aĵo novinka =eco novost =igi obnovovat <> =igi modon přijít s novou módou =igi stilon vytvořit nový styl =iganto novátor =ismo novotář ství, novátorství =ulo nováček

novao hvězd. nova

novalo úhor =i ležet ladem

novelo lit. novela

novembro listopad

novepoko novověk

novgeedzoj novomanželé

novico novic, nováček

Nov-Jorko New York

novluno novoluní

novtempa novodobý

Nov-Zelando Nový Zéland

nu nu, nuže, no

nuanco nuance, odstín, nádech =i t nuancovat, odstínit

nubo mrak =a oblačný, mračný =a stilo nejasný styl =aro oblaka, mračna =iĝi pokrýt se mraky, zatáhnout se, i přen. zamračit se, zachmuřit se

nubkovraĵo met. souvislý oblak, zatažená obloha

nubmiena zachmuřený (člověk)

nubokovrita, nuboplena zatažený (obloha), oblačný

nubskrapulo nevh. mrakodrap

nuda nahý, obnažený, holý per la =a okulo pouhým okem =a muro holá stěna =a vero holá pravda =aĵo nahá část (těla), akt =eco nahota =igi obnažit <> =igi al iu sian koron odhalit někomu své srdce =ismo nudismus =isto nudista =o um. akt =ulo naháč

nudkapa bez pokrývky hlavy, prostovlasý

nudokule pouhým okem

nudpieda bosý =e naboso

nudelo nudle

nuko šíje, vaz, i přen. znak <> li malmoligis sian =on zatvrdil se <> klini la =on poddat se, pokořit se

nukleo fyz., biol. jádro =a nukleární, jaderný, mající jádro

nukso ořech

nuksorompilo louskáček (ořechů)

nul=o nula, zbytečnost přen. neschopný bezvýznamný člověk =a ne existující mat. nulový, nultý =igi anulovat, zrušit

nuldimensia bezrozměrný

nulmeridiano nultý poledník

nulpunkto nulový bod, počátek

numero (pořadové) číslo registra =o evidenční číslo =i t (o)čí slovat =ilo paginovačka, číslovačka

numeralo jaz. číslovka

numeratoro mat. čitatel

nun nyní, teď antaŭ ĝis = dosud de = od této chvíle =a nynější =(ec)o současnost, přítomnost =o dnešek

nunjara letošní =o letošní rok, dnešek

nuntempe dnes, v dnešní době

nupto lit. svatba

nuptoceremonio svatební obřad

nur jen, pouze, teprve = li venis jen on (sám) přišel ne = ke ne jenže li venis = antaŭ la sesa (on) přišel teprve před šestou (hodinou) mi venos = dimanĉe přijdu jen pouze (teprve až) v neděli =a pouhý

Nurenbergo Norimberk

nutri t živit, krmit, vyživovat, tech. napájet, přivádět, záso bovat =a výživný, potravinový, tech. napájecí =ado výživa, vy živování, krmení, tech. napájení =aĵo potravina =anto, =isto živitel infana =istino kojná

nutradisto dietetik, odborník ve výživě

nutraĵkuponaro , =oj potravinové lístky

nutraĵvendejo prodejna potravin

nutrokanalo anat. zažívací trakt