Unua parto M

Dua parto M

Tria parto M

m

MA = Membro=Abonanto

maat/o

Mabat/o

mac/o maces, nekvašený chléb, oplatka

macedon/o Makedonec M=io, M=ujo Makedonie

macer/i t chem. macerovat, náb. umrtvovat, trýznit =aĵo macerát

macis/o

macutak/o

maĉ/i t žvýkat =ilo (kuchyňský) mlýnek; =gumo žvýkačka

maĉ/o

maĉet/o

Madagaskar/o Madagaskar

madapolan/o

madejr/o

Madejr/o

madi/o

madjar/o Maďar

Madon/o zvl. um. Madona, madona

madras/o

Madras/o

madrepor/o

Madrid/o Madrid

madrigal/o

Madur/o

madz/o hist. palcát, insignie, kyj =ulo ceremoniář nesoucí insig nie

mafi/o

mag/o mág, věštec, čaroděj la Tri M=oj Tři králové

Magad/o

magadis/o

magazen/o skladiště, obchodní středisko dům, voj. zásobník zbra ně

magazin/o magazín, obrázkový časopis

magdaleni/o

Magdeburg/o

Magelan/o

magi/o magie =a magický, čarovný, kouzelný =isto kouzelník

magistr/o magistr, zast. mistr (akademická hodnost) =o Johano Hus Mistr Jan Hus

magistrat/o magistrát, městský úřad =ano radní =ejo radnice

magm/o

magmism/o

magnali/o

magnat/o magnát, velmož, velkokapitalista

magnet/o magnet daŭra =o permanentní magnet <> =a rigardo přitaž livý pohled =i t (z)magnetizovat =izi t (z)hypnotizovat; =ismo magnetismus

magnetit/o geol. magnetovec, magnetit

magnetofon/o magnetofon

magneton/o

magnetosfer/o

magnetoskop/o

magnetron/o

magnez/o

magnezi/o chem. hořčík

magnezit/o

magnifikat/o

magnitud/o

magnoli/o magnolie

magot/o

magr/a hubený =a viando libové maso =a biero slabé pivo =a karbo nekvalitní uhlí =iĝi (z)hubnout

Magreb/o

maĝang/o

mahabarat/o

Mahadev/o

mahagon/o

mahajan/o

Mahakal/o

maharaĝ/o mahárádža

Maharaŝtr/o

mahatm/o

mahavams/o

Mahomet/o Mohamed m=ano mohamedán, muslim

mahoni/o

mahut/o

maĥ/o

maĥinaci/o machinace, úklad

maĥork/o

maiz/o kukuřice; =grajno kukuřičná obilkazrno

maj/o květen, máj; =arbo májka, máj(e); =festo První máj, svátek Prvního máje; =floro konvalinka; =skarabo chroust

maja/o

majantem/o

Majenc/o

majest/a majestátní, vznešený =a spektaklo úžasná podívaná =(ec)o vznešenost M=o majestát via M=o Vaše (královské) veličenstvo

majeŭtik/o

Majmonid/o

majn/o

Majn/o 1

Majn/o 2

majolik/o majolika

majonez/o majonéza

major/o zvl. voj. major

majoran/o majorán(ka)

majordom/o majordom, správce paláce

majoritat/o většina, práv. plnoletost

Majork/o

majstr/o mistr (v řemesle, umění, i čestný titul) =a mistrovský, mistrný =aĵo mistrovské dílo =i t dokonale ovládat, vynikat; =overko mistrovské dílo

Majsur/o

majŝ/o

Majtrej/o

majuskl/o majuskule, velké písmeno, kapitálka =igi psát velkými počátečními písmeny

maĵor/a hlavní, větší, velký, hud. dur, mat. majoritní

maĵori/o

Maka/o

makabe/oj

makabr/a lit. hrůzný

makadam/o makadam

makak/o

Makalu/o

makaon/o = hirundvosta papilio

makaron/o

makaroni/o makaron

Makasar/o

Makbet/o

makedon/o

Makenzi/o

maket/o

Makiavel/o

makintoŝ/o

makis/o horská houština, útočiště povstalců, úkryt v houští =ano makista, povstalec, partizán

makler/i n obch. (z)prostředkovat =aĵo provize, odměna za zpro středkování =isto makléř, dohazovač, zprostředkovatel

makr/o inf. makro(instrukce)

makrame/o

makrel/o = skombro

makro-

makrocefal/o vorvaň

makrocist/o

makrometr/o

makrop/o

makroskop/a

Maks/o

maksil/o horní čelist (= supra makzelo)

maksim/o maxima, zásada, životní pravidlo

Maksimilian/o

maksimum/o maximum =a maximální =a punkto nejvyšší bod =e nejvýš(e), v nejvyšší míře

maksvel/o

makul/o skvrna, kaňka denaska =o mateřské znaménko suna =o slu neční skvrna <> tio ĵetas =on sur lian karakteron to vrhá stín na jeho charakter =a skvrnitý, flekatý =i t poskvrnit, zamazat <> =ita konscienco nečisté svědomí

makulatur/o

makumb/o

makut/o

makzel/o anat., tech. čelist

mal- předpona značící úplný opak, např. inda vhodný malinda nevhodný, nedůstojný pli více malpli trans přes méně maltrans na téže straně

mala opačný =e naopak =o opak

malaboni t zrušit předplatné

malabunda sporý, nedostatečný

malafabla nepřívětivý, mrzutý

malagordi t rozladit

malagrabla nepříjemný, protivný

malagrafi t rozepnout

malakceli t zpomalit, zbrzdit

malakcepti t odmítnout

malakordo neshoda

malakra tupý =a fajro mírný oheň

malakuta tupý (např. úhel), nejasný, nezřetelný, temný (zvuk)

malalta nízký =igi snížit

malalt(a)statura drobný malý postavou

malamo nenávist =a nenávistný =i t nenávidět =inda odporný, nenáviděný

malamiko nepřítel =a nepřátelský =eco nepřátelství =iĝi znepřátelit se

malankri t zvednout kotvu

malantaŭ za =a zadní =aĵo záď =e vzadu

malaperi n zmizet =igi odstranit, zničit

malaprobi t zamítbout, odmítnout =inda zavrženíhodný

malaranĝi t rozházet, rozcuchat

malarmi t odzbrojit =igo odzbrojení

malatenti t nedbat

malavantaĝo nevýhoda

malavara štědrý =eco štědrost

malbela škaredý, ošklivý

malbeni t proklít =o kletba, prokletí

malbolti t odšroubovat, uvolnit šroub(y)

malbona špatný, zlý =aĵo špatnost, nedobrá věc =eco špatnost (vlastnost) =igi zhoršit, znehodnotit =o zlo =ulo špatný zlý člověk, darebák

malbonfama nechvalně známý, ničemný, zlopověstný

malbonfaro špatnost, zlý skutek

malbonodoro zápach

malbonuzi t zneužít

malbrila matný

malbuki t rozepnout přezku

malbutoni t rozepnout (knoflík)

malĉasta nestoudný, vulgární =aĵo hanebnost, nestoudný čin =eco nestoudnost, nemravnost =ejo nevěstinec =i n smilnit =istino nevěstka =ulo smilník, zhýralec

malĉefa druhořadý, vedlejší

malcentralizi t decentralizovat

malĉifri t dešifrovat

maldekstra levý =a movado levicové hnutí =amanulo levák = ulo levičák, levák

maldiafana neprůsvitný

maldika tenký, hubený =iĝi zhubnout

maldiligenta líný =eco lenost =i n lenošit =ulo lenoch

maldolĉa hořký, přen. nepříjemný <> al mi estas =e pro vi rmoutím se kvůli vám, není mi z vás dobře =igi znepříjemnit

maldormi n bdít =(ad)o bdění =ema bdělý

maldungi t propustit ze zaměstnání

malebla nemožný, neproveditelný =igi zabránit, znemožnit

malebriiĝi vystřízlivět

malegala různý, nestejný

malembarasi t zbavit rozpaků

malesperi n zoufat (pro pri io nad čím) =o zoufalství

malestimi n pohrdat =inda opovrženíhodný =o pohrdání

malfavora nepříznivý

malfekunda neúrodný, neplodný

malfeliĉa nešťastný =o neštěstí =ulo nešťastník

malfermi t otevřít =iĝi otevřít se =aĵo otvor, díra

malfidela nevěrný

malfirma slabý, nepevný

malfluso met. odliv

malforta slabý =igi oslabit =ulo slaboch

malfortika nepevný, chatrný

malfreŝa o potravě starý, zkažený

malfronta zadní

malfrua pozdní =i n (z)pozdit se, přicházet pozdě =iĝi opozdit se

malgaja smutný =i n být smutný, rmoutit se =iĝi zesmutnět

malgajni t prohrát, ztratit

malglata hrbolatý, drsný =aĵo nerovnost stilaj =aĵoj stylistic ké neobratnosti neuhlazenosti

malgranda malý =ega mrňavý =igi zmenšit =ulo mrňous, človíček =egulo trpaslík, pidimužík

Malgrandazio Malá Asie

malgrasa hubený,libový, neúrodný =igi zhubnout

malgrava bezvýznamný =igi znevážit

malĝentila nezdvořilý, hrubý

malĝojo smutek

malĝusta chybný, nesprávný =aĵo chyba =igi pokazit

malhavi t postrádat, nemít

malhela tmavý =igi ztmavit

malhelpi t překážet =o překážka, zábrana

malhonesta nepoctivý, nečestný, hanebný

malhonora nedůstojný, nešlechetný =i t zneuctít =o hanebnost, potupnost, zneuctění

malhumila vzpurný, hrdý

malingi t vyjmout z pochvy, vytasit

malinklino odpor

maljuna starý =aĝo, =eco stáří =iĝi zestárnout =ulino stařena =ulo stařec

maljustaĵo křivda

malkara laciný, levný =igi zlevnit =igo, =iĝo zlevnění

malkaŝi t odhalit =a otevřený, neskrývající =e otevřeně, upřím ně rigardu =e dívej se přímo =o nález, nalézání, odhalení

malklara nejasný, temný, kalný

malklera nevzdělaný, tupý

malkluĉi t vypnout vysunout spojku

malkodi t dešifrovat

malkombi t rozcuchat

malkombini t zvl. chem. rozkládat

malkomforta nepohodlný, obtížný

malkonfidi t nedůvěřovat

malkonfirmi t vyvrátit

malkovri t odhalit, objevit, vynalézt <> =i sian koron otevřít své srdce

malkreski n ubývat, zmenšovat se, upadat

malkuraĝa zbabělý

mallabori n zahálet, lenošit =ema líný =emo lenošení, lenivost =(em)ulo lenoch

mallakso zácpa

mallarĝa úzký

mallaŭdi t hanět

mallaŭta tichý =igi ztišit

mallerta nešikovný =ulo nešika

mallibera uvězněný, nesvobodný, zaneprázdněný =eco poroba, nesvoboda =ejo věznice, vězení

mallonga krátký

mallumo tma =igi zhasnout

malmergi t vylovit, vyzvednout (z kapaliny) =iĝi vynořit se

malmodesta chamtivý, neskromný

malmola tvrdý

malmorala nemravný, nemorální

malmulte málo

malmunti t rozmontovat, rozebrat

malneta hrubý, nečistý tech. drsný, neopracovaný =o koncept, náčrtek

malnovaĵo stará věc zpráva, veteš, harampádí

malobei t neposlechnout, porušit (zákaz, příkaz)

malofta řídký, vzácný =aĵo neobvyklost, vzácnost =e málokdy

maloportuna nepohodlný, nevhodný =aĵo nepohodlí, překážka, po tíž =eco obtížnost, nevýhodnost =i t překážet, obtěžovat

malpaco neklid, svár, pře, různice, rozpor =ema svárlivý =igi znesvářit, rozeštvat =iĝi znesvářit se (kun iu s někým)

malpacienco netrpělivost =a netrpělivý =iĝi ztratit trpělivost, zneklidnět

malpara lichý, zbylý

malpermesi t zakázat

malpeza lehký

malplaĉi n nelíbit se, ošklivit se, protivit se

malplej nejméně

malplena prázdný =aĵo otvor, díra =igi vyprázdnit =o prázdno (ta)

malplezuro nepříjemnost, mrzutost

malplimulto menšina

malprofito ztráta, deficit

malprogresi n chátrat, neprospívat

malproksima vzdálený M=a Oriento Dálný východ

malprudenta pošetilý, ztřeštěný, pomatený, bláznivý =o pomate nost, ztřeštěnost

malpura špinavý

malracia neracionální, nerozumný

malrapida pomalý

malriĉa chudý, nemajetný

malsaĝa hloupý =ulo hlupák

malsama rozdílný

malsana nemocný =i n churavět =o nemoc =o de gorĝo krční one mocnění mensa =o duševní nemoc seksa =o pohlavní nemoc =ulejo nemocnice

malsata hladový esti =a mít hlad =i n hladovět =o hlad

malsatstriko hladovka

malserena temný, matný, mdlý, neklidný

malsevera shovívavý, mírný

malsobra nestřídmý nevh. opilý

malsocietema nespolečenský

malsoifigi n zahnat žízeň

malsovaĝa krotký

malsukcesi n neuspět =o neúspěch

malsupre dole =a dolní =en dolů

malsupreniri n sestoupit, scházet, sejít dolů

malŝati t opovrhovat, pohrdat =a opovržlivý

malŝpari t promarnit, plýtvat =ema marnotratný

maltrafi t minout, chybit (se)

maltrankvila vzrušený, (velmi) neklidný =igi rozrušit, zneklid nit =iĝi zneklidnět

malutila škodlivý =i t škodit

malvarma studený =igi ochladit =igilo chladič =igujo chlad nička =iĝi vychladnout, zchladnout =umi n nachladit se

malvarmsange chladnokrevně

malvasta úzký, tenký

malvasthorizonta omezený, úzkoprsý, s malým rozhledem

malvenki n prohrát, být poražen =o prohra, porážka

malver(aĵ)o lež, nepravda =a nepravdivý

malvirto neřest =ulo neřestník, zvrhlík, zhýralý člověk

malviva mrtvý, neživý =a prelego nudná přednáška

 

Malab/o

Malabar/o

Malag/o

malagas/o

Malagasia respubliko v. Malgaŝa r.

malaj/o

malajalam/o

Malajzi/o Malajsie

Malak/o

malakit/o

malakologi/o

malakostrak/oj

Malang/o

malari/o malárie

malariolog/o

Malavi/o

Maldiv/oj

male/o

Male/o

male/o (dřevěná) palička, anat. kladívko, sluchová kůstka =i t rozklepat na plocho

maleol/o

maleol/o kotník

Malgaŝ/a Respubliko Malgašská republika

malgraŭ přes, vzdor čemu = ke přestože; =vole proti své vůli, nedobrovolně

Mali/o Mali

malic/a potměšilý, zlomyslný, škodolibý =aĵo úskočný čin, intri ka, zlomyslný kousek =eta škádlivý =o zlomyslnost, svévolnost =ulo zlomyslník; =okula uhrančivý

malign/a lék. maligní, škodlivý

malstrom/o

malt/o slad =azo chem. maltáza =ejo sladovna =igi sladovat =ozo maltóza, sladový cukr

Malt/o Malta

maltaz/o

maltoz/o

Maltus/o

malur/o

malv/o sléz (Malva)

malvazi/o

malversaci/o zpronevěra, bezprávné přivlastnění

mam/o prs =a prsní =ulo savec; =besto savec; =nutri t kojit; =pinto prsní bradavka; =suĉi t cucat, dumlat, vysávat z prsu =igi kojit; =zono podprsenka

mamalgi/o

mamb/o

mamektomi/o

mamluk/o

mamografi/o

mamon/o

mamut/o mamut =a mamutí, obrovský

man/o ruka levu la =ojn! ruce vzhůru! kunmeti =ojn sepnout ruce interplekti =ojn de malespero zoufale lomit rukama <> =o =on lavas ruka ruku myje =' en =o ruku v ruce <> etendi sian =on kontraŭ iu pozvednout proti někomu ruku =a ruční =ego tlapa, pracka =ilo rukojeť, klika, držadlo =umo manžeta; =armilo ruční zbraň; =artiko zápěstí; =bremso ruční brzda; =diveni n hádat z ruky; =dorso hřbet ruky; =haltero sport. činka; =kateno pouto na ruku; =kavo dlaň; =libro příručka; =pilkado házená; =plato dlaň v.t. =kavo; =radiko zápěstí v.t. =artiko; =ramo dusadlo, pěch; =sak(et)o kabelka; =saluti t mávat na pozdrav (iun někomu); =signi t pokynout rukou; =skribo rukopis, ručně psaný text; =staro sport. stoj o rukou; =tenilo rukojeť; =tuko ručník; =uzi t manipulovat, ovládat (rukama); =viŝilo ručník

mana/o mana

manaĝ/i

manaĝer/o manažer

Manam/o

manat/o

mancinel/o

Manĉ/o

Manĉestr/o

manĉestr/o

manĉur/oj

mandal/o

mandaren/o mandarín

mandarin/o mandarinka

mandat/o mandát, příkaz =a teritorio svěřenecké poručenské území

mandibl/o dolní čelist

mandol/o

mandolin/o mandolína

mandragor/o

mandren/o tech. upínací trn (soustruhu), průbojník, vyrážecí trn, výztužný drát

mandril/o

maneĝ/o manéž, jezdecká drezúra =ejo manéž

maneken/o manekýn(ka), krejčovská figutina

manes/oj

mang/o bot. mango (plod) =oarbo, =ujo mangovník

mangan/o chem. mangan

manganat/o

mangifer/oj

mangl/o

mangostan/o

manĝ/i t jíst <> =i iun per rigardo pást se na někom pohledem <> ĉiu =as, kiel li aranĝas jak si kdo ustele, tak si lehne =aĉi t neslušně jíst, cpát se (pouze o lidech) (aĵ)o jídlo =ebla jedlý =egi cpát se, přecpávat se =ejo jídelna =eti t zakousnout si, papat =igi krmit =ilaro příbory, talíře a sklenice =ilo příbor (jeden kus) =ujo jídelní miska, korýtko, žlab; =abonanto strávník; =salono jídelna; =ilarŝranko příborník; =(met)o kuch. chod; =obastoneto jídelní hůlka; =(o)karto jídelní lístek; =plado jídelní mísa

mani/o mánie, vášeň, posedlost =a posedlý =ema náruživý =eto sil ná záliba, vášeň =ulo maniak

manier/o způsob laŭ la =o na způsob laŭ sia =o podle svého, po svém =ismo um. manýrismus

manifest/o manifest, projev =ado manifestování, demonstrace =anto demonstrant =i t manifestovat (ion za něco), ukazovat, projevovat =iĝi projevit se

manifestaci/o manifestace =i n manifestovat

manihot/o

Maniĥe/o

manik/o rukáv

Manik/o, =a Kanalo, =a markolo Lamanšský průliv

Manike/o

manikur/i t provádět manikúru =istino manikérka =o manikúra

Manil/o Manila

maniok/o

manipl/o

manipul/i t manipulovat, ovládat něco (rukama), signalizovat te legrafním klíčem, přen. nepěkně nepoctivě provádět, čachrovat <> li komprenis =i la kunvenon uměl usměrnit schůzi =ilo tele grafní klíč

manis/o

Manitob/o

manitu/o

Manj/o Mař(en)ka, Máňa

manjo/o

mank/i n chybět, scházet se, nedostávat se =a vadný, chybný, ne dostatečný =anto chybějící nepřítomná osoba, voj. nezvěstný =igi vynechat, opomenout =o chyba, nedostatek, manko; =ipova zbyt(eč)ný; =(o)hava nedostatečný, nedokonalý, vadný, kazový

manks/o

manometr/o manometr, tlakoměr

manovr/i n manévrovat =o manévr, cvičení

mansard/o mansardová střecha, mansarda

mant/o

mantel/o plášť, svrchník, kryt, obal kartona =o kartonový obal vintra =o zimník

mantil/o

mantis/o

Mantov/o = Mantuo

mantr/o

Mantu/o

Manu/o

manufaktur/o

manuskript/o rukopis

maoism/o = maŭismo

map/o mapa =aro atlas =i t kreslit mapu, mapovat

maprod/o

Maput/o

mar/o moře; Norda M=o Severní moře; en alta =o na širém moři; sokla =o šelfové moře; =isto námořník; =istaro námořnictvo, lodní po sádka; =aglo zool. mořský orel; =armeo (vojenské) námořní síly; =bordo pobřeží; =kolo (mořská) úžina, průliv; =mejlo mořská míle; =nimfo mořská panna; =nivelo hladina moře; =ŝiparo námořní flotila; =urso zool. lachtan

marabu/o

marabut/o

marak/oj

Maranj/o

marant/o

maraskin/o

marasm/o marasmus, sešlost věkem

maraton/o maraton(ský běh)

Maraton/o

maraved/o

Marburg/o

Marcial/o

marcipan/o

marĉ/o bažina, bahno <> putri droni en la =o de la nesciado to pit se v záplavě nevědomostí =ejo močál =eto louže; =gaso bahenní plyn, metan

marĉand/i n smlouvat, obch. usilovat o výhodné smluvní podmínky =(ad)o obch. smlouvání

mard/o úterý Karnavala =o masopustní úterý

mareng/o

margarin/o margarín

margraf/o markrabí; =lando markrabství

marĝen/o ořízka, prázdný okraj stránky, přen. podřadnost, perife rie <> ĉe la =o de la problemo na okraji problému =a okrajový =a entrepreno nevýnosný podnik =ulo podivín, výstřední člověk, excentrik

Mari/o Marius; =a Marie =njo Maruška

Marian/a

Maribor/o

mariĥuan/o marihuana

Mariland/o

marimb/o

marin/i t kuch. marinovat, máčet v octu víně oleji =aĵo marináda

maringel/o kuch. pěnové pečivo

marionet/o

mark/o 1 marka, značka, označení =i t označovat =ilo značkovač

mark/o 2

Mark/o

markasit/o

marketing/o

marketr/i t vykládat (dřevem aj.), inkrustovat =o inkrustace

markez/o arch. markýza, ochraná stříška nad oknem vchodem

markgraf/o = margrafo

marki/o

markiz/o

Markiz/oj

markot/o zahr. hříženec, odnož, šlahoun, výhon =ado hřížení =i t množit hřížením hříženci

Marks/o Marx; =ismo marxismus =isto marxista

 

Unua parto M

Dua parto M

Tria parto M