L

L

l', la určitý člen

LA = Landa Asocio

lab/o

labar/o

laberdan/o

labferment/o = ĉimozino

labi/o

labiat/a

labial/o

labil/a vratký, nestálý fyz. labilní

labiodental/o

labirint/o bludiště =aj deduktoj zmatené dedukce závěry

labor/i n pracovat =i pri super projekto vypracovávat projekt =a pracovní =anto pracovník, pracující =ejo pracovna, dílna =ilo pracovní nářadí nástroj =istaro dělnictvo =isto dělník, pracovník, dělnice (včela) =o práce horpaga =o časová práce leĝera =o nedbalá práce kvantopaga popeca =o úkolová práce =ulo pracovník =ularo pracovníci, zaměstnanci, personál

labordaŭro pracovní doba

labordonanto zaměstnavatel

laborenspezo pracovní příjem, výdělek

laborjura pracovně právní =a kodo zákoník práce v.t. leĝaro

laborkapabla schopný práce, práceschopný

laborloko pracoviště

laborperejo zprostředkovatelna práce

labortago pracovní den

laboratori/o laboratoř =ano laborant

labr/o

Labrador/o

labradorit/o

labrak/o

laburn/o bot. štědřenec, hovor. zlatý déšť

lac/a unavený <> =a de ŝiaj paroloj otrávený z jejího povídání =eco únava =ega vyčerpávající, zcela vyčerpaný =iga únavný =igi unavit =iĝi unavit se

Lacedomon/o

lacert/o ještěrka (Lacerta)

laĉ/o tkanice, tkanička, šněrovadlo =i t šněrovat přen. ztěžovat, zešněrovávat

lad/o plech =isto klempíř

ladin/a

Ladog/a

LAEK = Latin-Amerika Esperanto-Kongreso

laf/o geol. láva

Lafonten/o

lag/o jezero valbaraĵa rezervuja =o přehradní jezero

lagenari/o = kalabasarbo

lagid/oj

lagoftalmi/o

lagop/o

Lagos/o Lagos

lagostom/o

lagotrik/o

lagr/o ložisko

lagri/o

lagun/o

Lahor/o

laĥ/o Lach; =a lašský; =a dialekto laština, lašské nářečí; Laĥregiono Lašsko

Lahor/o

laik/o laik, neodborník =a laický, světský

lak/o lak =i t lakovat, natírat =isto natěrač, lakýrník

Lakadiv/oj

lake/o lokaj =i t přisluhovat, podlézat

lakmus/o

lakolit/o

lakon/a lakonický, stručný, úsečný

lakrimal/a

lakros/o

laks/o průjem =etiga mírně projímavý =iga projímavý =iga drogo projímadlo

lakt/o mléko koaguliĝinta acida =o kyselé mléko =a mléčný L=a Vojo Mléčná dráha =aĵo mléčný výrobek =ejo mlékárna =i n dávat mléko =umo mlíčí; laktodento mléčný zub

laktofungo ryzec

laktosuko latex v.t. latekso laktosukero laktóza, mléčný cukr

laktovendejo prodejna mléka, mlékárna

laktam/o

laktari/o bot. ryzec

laktaz/o

laktoflavin/o

lakton/o

laktoz/o chem. laktóza, mléčný cukr

laktuk/o bot. locika, hovor. hlávkový salát =a salato kuch. hláv kový salát

lakun/o

lam/a chromý, kulhavý =i n i přen. kulhat =ulo chromý člověk

lam/o zool. lama

lama/o náb. lama

lamarkism/o

lambad/o

lambda jméno řeckého písmene lambda

lambdaciz/i

lambli/oj

lamblioz/o

lambrekin/o

lambrusk/o

lamel/o

lamen/o tech. vrstvička, proužek, plátek =a deskový, plátkový =ara ŝipo laminátová loď

lament/i n bědovat, naříkat, lkát =(ad)o nářek =inda bědný, žalostný, politováníhodný, ubohý

lami/o 1 bot. hluchavka

lami/o 2

lamin/i t válcovat (plech)

laminari/o

laminat/i

lamn/o

lamp/o lampa, svítilna minista =o kahan ultraviola =o horské slunce; lampŝirmilo stínidlo, stínítko

lampion/o

lampir/o světluška, svatojánská muška

lan/o (ovčí) vlna =aĵo vlněná látka

lanc/o kopí, oštěp =eto lék. lanceta; =oĵeto sport. hod oštěpem

lancin/i n škubat, vystřelovat (o bolesti); =a škubavý; =ado škubání, vystřelování (bolesti)

lanĉ/i t odstartovat, vypustit, uvést do oběhu pohybu, sport. vrhnout =o spuštění, vystřelení, uvedení, sport. vrh

land/o země, kraj(ina), stát =ano tuzemec =ido domorodec; =interno vnitrozemí; =kolo zeměp. úžina; =limo (zemské) hranice

landaŭ/o

landskneĥt/o

lang/o anat. jazyk fumaĝita =o kuch. uzený jazyk =eto de pesilo jazýček váhy; langotrinki n chlem(s)tat, lokat

Langedok/o

langobard/oj

langvor/o kniž. malátnost, ochablost =a zemdlený =i n soužit se, trápit se, být vyčerpán

lani/o zool. ťuhýk

laniari/o

lanolin/o

lant/a kniž. pomalý, mdlý, vleklý =i n vléci se traktado =as jed nání se protahuje vleče

lantan/o

lantan/o

lantern/o lucerna, svítilna projekcia =o projekční lampa magia =o laterna magika

lanug/o prachové peří chmýří =a kuseno prachový polštář =a kuse nego, =aĵo prachová peřina =ero pírko, prachové peříčko

Laos/o Laos

lap/o 1 hovor. lopuch

lap/o 2

laparoskop/o

laparoskopi/o

laparotomi/o

La-Paz/o

lapidar/a lapidární, stručný, výstižný

lapiez/o

lapis/o chem. lapis, hovor. pekelný kamínek

La-Plat/o

lapon/o Laponec L=io, L=ujo Laponsko

laptop/o laptop (malý přenosný počítač)

lar/o 1 (mořský) racek

lar/o 2

lar/oj 3

lard/o slanina, špek =i t (pro)špiko(vá)vat

larg/a

larg/e

larĝ/a široký =e široce =(ec)o šířka =igi rozšířit =iĝi šířit se larĝaŝultra ramenatý

larĝekrana filmo širokoúhlý film

larik/o bot. modřín

laring/o anat. hrtan =ito zánět hrtanu

laringal/o

laringit/o

laringologi/o

laringoskop/o

laringoskopi/o

laringotomi/o

larm/o slza =i n slzet =iga slzný, slzotvorný =iga gaso slzný slzotvorný plyn

larv/o

las/i t nechat, (o)pustit =(ad)o ponechání, uvolnění =o al ĉiesuzo ponechání k volnému použití =ita zanechaný, opuštěný =itaĵo (po)zůstatek, zbytek

lasanj/o

lasciv/a lascivní, oplzlý

laser/o laser

last/a poslední =e naposled; =atempe v poslední době; =foje naposled; =jara loňský

lasteks/o

lat/o

lat/o lať, lišta =i t olaťovat; =barilo laťový plot; =kurteno žaluzie

LatEA = Latvia Esperanto-Asocio

lateks/o bot., tech.latex; =fibro latexové vlákno

latent/a latentní, zastřený, skrytý, utajený

later/o mat. strana =o de angulo rameno úhlu opozicia =o proti lehlá strana

lateral/o

Lateran/o

laterit/o

Lati/o

latifundi/oj

latimeri/o

latin/o latina <> venis fino al mia =o jsem v koncích se svými znalostmi) =aĵo latinský text =ida románský =igi latinizovat =isto latiník; Latinameriko Latinská Amerika

latir/o

latis/o síťová mřížka, drátěné pletivo ortograma =o obdélníková mřížka

latisim/o

latit/o

latitud/o zeměpisná šířka boreala =o zem. severní šířka =a cirklo paralelo rovnoběžka

latre/o

latrin/o latrína, suchý záchod

latron/o lit. zloděj, lotr

latun/o mosaz

latv/o Lotyš L=io, L=ujo Lotyšsko

laŭ podél, (po)dle; laŭdire prý

laŭeble podle možnosti

laŭkomande na povel

laŭkvalita kvalitativní

laŭlitera doslovný

laŭlonge podél

laŭ/oj

laŭb/o loubí, besídka

laŭd/i t chválit =inda chvályhodný =o chvála

laŭdan/o

laŭntenis/o = gazonteniso

laŭr/o bot. i přen. vavřín

laŭreat/o zvl. um. laureát

laŭrenci/o

laŭs/o veš, všenka

Laŭsic/o

laŭt/a hlasitý, zvučný; hlučný, halasný; nápadný =igi zesílit hlas zvuk =igilo zesilovač zvuku; =legi (hlasitě) předčítat

laŭvice po pořádku, podle pořadí

laŭvorte doslova

Laŭzan/o

lav/i t mýt, prát = siajn manojn (u)mýt si ruce =ejo prádelna, umývárna =ujo káď, štoudev

lavab/o umyvadlo

La-Valet/o

lavang/o lavina, příval =o da insultoj expr. proud nadávek

lavater/o

lavend/o bot. levandule (Lavandula)

lavmaŝino pračka

lavokuvo umyvadlo, vana na koupání

lav(o)pelvo umyvadlo, mísa na umývání

lav(o)tuk(et)o hadr na mytí

laz/o laso =i, =okapti t chytat chytit lasem

lazanj/o

lazaret/o lazaret, polní nemocnice

lazaron/o

lazur/o azur, blankyt =a bluo lazurová modř

lazurit/o = lazurŝtono

le/o 1

le/o 2

Le/o

LEA = 1 Laborista Esperanto-Asocio; 2 Luksemburga Esperanto-Asocio

Lebanon/o

leceburg/a

lecion/o lekce, učební hodina

lecitid/o

lecitin/o

led/o vydělaná kůže =aĵo kožený výrobek; =pretigisto koželuh

ledum/o

left/a = maldekstra

leg/i t (pře)číst, vyčíst <> =i ion sur ies vizaĝo vyčíst někomu něco z tváře =ado čtení, četba (činnost) =aĵo četba (předmět) =anto čtenář =ebla čitelný =ejo čítárna =inda čtivý =o čitel nost, čtivost, (pře)čtení multleginteco sečtělost

legac/o

legaci/o (vel)vyslanectví, práv. legace

legaliz/i práv. legalizovat, ověřovat (zákonnost)

legat/o

legend/o legenda, pověst; =a legendární, pověstný: týkající se legendy pověsti

legi/o legie, přen. množství, zástup, dav =ano legionář

legitim/i t uznávat, prohlašovat, prokázat (oprávněnost, totož nost), práv. ověřovat, legitimovat =i sian posedrajton prokázat své právo držby =i sin, =iĝi legitimovat se, prokázat se dokla dem =a legitimní, oprávněný =ado prokazování oprávněnosti, ově řování =aĵo zvl. odb., práv. dokladový písemný materiál =ilo legitimace, průkaz

legitimaci/o legitimace, průkaz

legolibro čítanka

legom/o(j) zelenina =aĵo zeleninové jídlo, zeleninový pokrm =ejo zeleninová zahrada

legomĝardeno zeleninová zahrada

legosigno záložka (knihy)

legumen/o lusk

legumin/o

leĝ/o zákon =aro sbírka soubor zákonů labora =aro zákoník práce v.t. kodo; =eco zákonnost =igi uzákonit, učinit zákonným

leĝdonado zákonodárství

leĝer/a lehký, ležérní, nenucený, lehkomyslný, nedbalý, tech. lehký =a artilerio lehké dělostřelectvo =a laboro nedbalá práce =a tuŝo lehký dotek =a virino lehk(ovážn)á žena

leĝoforta práv. mající moc zákona

leĝ(o)projekto, leĝ(o)propono návrh zákona

leiŝmani/o

leiŝmanioz/o

Lejden/o

Lejpcig/o

lek/i t olizovat, lízat, přen. uhladit, pečlivě upravit, lísat se

lek/o

lekant/o kopretina bílá =eto sedmikráska, chudobka

lekci/o (univerzitní) přednáška =i n přednášet (na vysoké škole)

lekcionari/o

leksem/o

leksik/o slovní zásoba

leksikograf/o

leksikografi/o

leksikolog/o

leksikologi/o

leksikon/o lexikon

lekt/o

lektor/o lektor, (univerzitní) učitel, přednášející

lem/o 1

lem/o 2

Leman/o

leming/o

lemn/o

Lemn/o

lemnisk/o

lemniskat/o

lempir/o

lemur/o 1 zool. lenochod

lemur/o 2

len/o (jízdní) pruh aerodroma =o let. přistávací koridor kureja =o pruh běžecké dráhy

Len/o

Lenin/o Lenin

Leningrad/o

lens/o opt. čočka konverĝa diverĝa =o spojná rozptylná čočka kompunda =o složená čočka

lent/o bot., kuch. čočka kolbaso kun =oj klobása s čočkou

lenticel/o

lentisk/o

lentug/o piha

leon/o 1 lev =ino lvice =ido lvíče =a lví per =eca forto lví silou

leon/o 2

Leon/o

leontiaz/o

leontod/o smetanka obecná, hovor. pampeliška

leontodon/o

leontopod/o plesnivec alpský hovor. protěž alpská

leonur/o

leopard/o leopard, levhart, panter

lepidi/o

lepidopter/oj

lepidopterolog/o

lepidopterologi/o

lepiot/o

lepism/o

lepor/o zajíc; =hundo ohař; =lipo anat. zaječí pysk; =koro přen., hanl. strašpytel

lepr/o lepra, malomocenství =a malomocný, nemocný leprou =ulo ma lomocný (člověk); =omalsana malomocný, nemocný leprou

Lepsik/o

lept/o

leptinotars/o

leptocefal/o

leptomeningit/o

lepton/o 1

lepton/o 2

leptospir/oj

leptospiroz/o

lern/i t učit se =i parkerigi parkere učit se nazpaměť =ita movo naučený pohyb =ado učení =aĵo učivo =anto žák =ejano školák =ejo škola baza elementa =ejo základní obecná škola =igi ško lit, naučit (al iu ion někoho něčemu) =ilo učební pomůcka

lernejestro ředitel školy

lernejservisto školník

lernofako učební obor lernojaro učební školní rok

lernoknabo učeň

lernolibro učebnice

lert/a dovedný, obratný, zručný =aĵo obratný pohyb, cvik, trik =eco dovednost, zručnost =ulo zručný člověk; lertparola výmluvný, výřečný

lesb/o

Lesb/o

lesiv/o zast. louh, mycí prášek

Lesot/o

let/o

Let/o

letal/a

letargi/o

Lete/o

leter/o dopis, psaní konfidenca =o důvěrný dopis registrita =o doporučený dopis =isto listonoš, poštovní doručovatel

leterkesto dopisní schránka

leterkolombo poštovní holub

leterportisto listonoš

leton/o Lotyš (v. latvo); L=io, L=ujo Lotyšsko

leŭcin/o

leŭg/o

leŭkemi/o

leŭko-

leŭkocit/o leukocit, bílá krvinka

leŭkocitoz/o

leŭkoj/o bledule

leŭkolizin/oj

leŭkom/o

leŭkomain/o

leŭkopeni/o

leŭkoplaki/o

leŭkoplast/o

leŭkopoez/o

leŭkore/o

leŭkotoksin/o

leŭkoz/o

leŭs/o

leŭtenant/o voj. poručík

lev/i t (po)zvednout, zvýšit, vzpírat =i demandon klást položit otázku =i ies kuraĝon dodat někomu odvahy =i velo(j)n zvednout plachtu plachty, odplout =i voĉon pozvednout zvýšit hlas =a, =ebla zdvihací =iĝi, =i sin zvednout se =ilo páka, zvedák =umilo páčidlo, ovládací páka =umo pákoví, pákový převod

lev/o

levator/o

levid/oj

Levid/oj

levier/o

levirat/o

levistik/o

levitaci/o

levjatan/o

levkoj/o

levrel/o ohař, lovecký pes (= leporhundo)

levuloz/o

lez/o lék. poškození, postižení, porucha, úraz =i t poranit, způ sobit poranění poškození

lezgin/a

Lhas(a)/o

li on =n (je)ho, jej rigardu =n (po)dívej se na něho =a jeho

li/o 1

li/oj 2

lian/o bot. liana

Liban/o Libanon

LIBE = Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj

libel/o zool. vážka

liber/a volný, svobodný, neobsazený =a rado tech. volnoběžné kolo =(ec)o svoboda, volnost =igi osvobodit, zprostit =iĝi osvobodit se, oprostit se, zbavit se =ulo svobodný nezávislý člověk; =aere na vzduchu, venku; =lasi t propustit, uvolnit; =pensulo volnomyšlenkář; tago volný den, den pracovního klidu; =vola dobrovolný

liberal/a liberální, svobodomyslný přen. trpělivý, snášenlivý; =ismo liberalismus

Liberi/o Libérie

libertin/o

Libi/o Libie

libid/o

libr/o kniha =ejo knihovna (místnost)

librobrokantejo (knižní) antikvariát

libromagazeno knižní sklad(y), knihovna

libropruntejo knihovna, půjčovna knih

libroŝranko knihovnička, skříň na knihy

librotenado účetnictví =ejo účtárna =isto účetní

librovendejo knihkupectví

libraci/o

Libervil/o

lic. = licenciulo

lic/i n být dovoleno, smět =a dovolený, zákonný

lice/o lyceum, střední škola

licen/o zool. modrásek (Lycaena)

licenc/o práv. licence, oprávnění =i t povolit, oprávnit, dát koncesi =ita negoco koncesovaný obchod živnost

licenci/o licenciát (akademická hodnost) =ulo licenciát (osoba)

licenciat/o = licenciulo

lici/o

Lici/o

liĉi/o

lid/o

Lidi/o

Lieĝ/o

lien/o anat. slezina

lienteri/o

lif/a = maldekstra

lift/o zdviž, výtah

lig/i t vázat, pojit, (při)poutat =i al si la kravaton uvázat si vázanku <> nin =as la sama ideo pojí nás stejná idea <> =i per promeso (za)vázat slibem =a pojící, svazový =aĵo předmět svazek =iĝi zavázat se, (s)pojit se, souviset, připoutat se =ilo po jítko, pouto =iteco vázanost, spojitost;

ligstreko jaz. rozdělovací znaménko

ligament/o

ligatur/o

lign/o dřevo, dříví =a dřevěný =aĵisto truhlář =aĵo výrobek ze dřeva =eca dřevěný, dřevitý =eca karbo dřevěné uhlí =ejo sklad dřeva (zvl. prodejní) =izi tech. podepřít (sloj) dřevem, vydřevit; lignogravurado dřevorytectví

lignohakisto dřevorubec

lignokarbo dřevěné uhlí

lignoskulptado řezbářství

lignotegi t obkládat obložit dřevem

lignin/o

lignit/o geol. lignit

ligroin/o

ligul/o

ligur/oj

ligustr/o keř ptačí zob

Liĥtenŝtejn/o

lik/i n propouštět (např. kapalinu), pronikat prosakovat (např. z nádoby) baseno =as z bazénu uniká voda kaldrono =as kotel te če =o prasklina, štěrbina, skulina, škvíra

liken/o bot. lišejník, lék. lišej

likenolog/o

likenologi/o

likimuna nepropustný, vodotěsný

Liki/o

likid/a

liknid/o kohoutek luční

likop/o

likoperd/o houba pýchavka

likopersik/o

likopodi/o bot.plavuň

liktor/o

likv/a kapalný, tekutý =(aĵ)o kapalina, tekutina resta =aĵo chem. matečný louh =igi zkapalňovat =iĝi zkapalnět, stát se kapalným

likvesk/i

likvid/i t ukončit, odstranit, zvl. obch. likvidovat =(ad)o li kvidace, odstraňování, obch. zapravení dluhu nebo vzájemné pohledávky ekzekucia =(ad)o práv. likvidace majetku a jeho rozdělení mezi věřiteli =anto, =isto likvidátor

likvofluaĵo tekutina

likvid/oj

likvor/o likér

lil/a barva lila, šeříkový

lilak/o

lilangen/o

lilangeni/o

lili/o lilie =a liliový, čistě bílý

Liliput/o lit. země Liliput l=a liliputánský, maličký, nepatrný l=ano obyvatel Liliputu l=ulo lilipután

Lilongv/o

lim/o hranice, předěl, mez <> nia pacienco havas =ojn naše trpě livost má své meze <> havu =on! skonči to! =a hraniční, limitní =i t (o)hraničit, sousedit =i angulon svírat úhel =igi ohrani čit, omezit =iĝi omezit se (je na), spokojovat se (pri io s ně čím); limdepago clo

limfosto hraničník, mezní tyč

limimpostejo celnice

limlinio demarkační čára

limregiono pohraničí

limŝtono mezník, hraniční kámen

limtempo lhůta

limregiono pohraničí

limŝtono mezník, hraniční kámen

limtempo lhůta

Lim/o Lima

lima/o

limak/o slimák

limand/o

limb/o bot. čepel, hvězd. limbus

Limb/o

Limburg/o

limerik/o

Limerik/o

limes/o 1

limes/o 2

limet/o

limf/o

limfadenit/o

limfangiit/o

limfangiom/o

limfangit/o = limfangiito

limfat/a

limfocit/oj

limfocitoz/o

limfom/o

limfopoez/o

limfosarkom/o

limfostaz/o

limin/o

limit/o

limne/o

limnologi/o

Limoĝ/o

limon/o citron =arbo, =ujo citroník

limonad/o

limoni/o

limonit/o

limoz/o

Limpop/o

limul/o

limuzin/o limuzína

lin/o len =aĵo lněná tkanina; =oleo lněný olej; =semo lněné semeno

linari/o

linĉ/i t lynčovat =ado lynčování

lind/a lit. pohledný, švarný

Line/o

line/o 1 délková míra palec, eltech. linka, vedení, obvod alttensia =o vysokonapěťová(é) linka vedení dudrata =o dvojlinka

line/o 2

linear/a

Ling/a

lingam/o

lingv/o jazyk, řeč artefarita =o jaz. umělý jazyk gepatra =o mateřský rodný jazyk =aĉo expr. blábol, hatmatilka =aĵo jazy kový projev =isto jazykovědec; =oscienco jazykověda

lingvistik/o

lini/o čára, linie, řada, linka, trať aŭtobusa =o autobusová lin ka fervoja =o železniční trať kurba =o křivka punktita streke tita strekopunktita =o tečkovaná čárkovaná čerchovaná čára oblikva rompita zigzaga =o šikmá lomená klikatá čára trapa si la =on sport. překročit čáru =a přímý, traťový =aro hud. notové linky, eltech. soustava elektrického vedení =i t linko vat =ilo pravítko (diverskurba) =ilo křivítko; =juĝisto pomezní rozhodčí

liniment/o

link/o zool. rys

linolat/o

linoleum/o linoleum

linotip/o

lintel/o stav. překlad

liofiliz/o

Lion/o

liotrop/a

Lip/o

lip/o ret =a retný jaz. labiální =i t dotýkat se rty; =haroj knír

Lipar/oj

lipaz/o

lipid/o

lipoid/o

lipom/o

lipotimi/o

lir/o 1 lira (měnová jednotka)

lir/o 2 hud. lyra

Lir/o

lirik/o lyrika =isto lyrik =ulo citový rozněžnělý člověk

lirl/i n lit. zurčet, klokotat, bublat, šumět

lis/o

Lis/o

Lisbon/o Lisabon

lisent/o

lisin/oj

lisol/o chem. lyzol

lisp/i t šišlat, šeplat

list/o seznam, soupis, výkaz

listel/o lišta, ploška, arch. výstupek

lister/o

lit/o postel, lůžko, lože pretigita =o ustlané lůžko =aĵ(ar)o lůžkoviny

litani/o náb., i přen. litanie

litargi/o

liter/o písmeno =umi t hláskovat, slabikovat

literator/o

literatur/o literatura, písemnictví =isto literát, spisovatel

litertipo druh písma

litkovrilo (ložní) pokrývka

litluejo noclehárna

liri/o

litiaz/o

litin/o

litograf/i t litografovat =io litografie, kamenotisk

litografi/o

litologi/o

litopon/o

litorel/o

litorin/o

litosfer/o

litoskop/o

litosperm/o

litotolaĵo ložní prádlo

litotuko prostěradlo

litot/o

litotomi/o

litotrici/o

litov/o Litevec L=io, L=ujo Litva

litr/o 1 litr

litr/o 2 = litrumo

litrum/o

liturgi/o náb. liturgie, bohoslužba

Litv/o hist. Litevské velkoknížectví

litvagono lůžkový vagón vůz

liut/o hud. loutna

liv/a levý =uma levotočivý; livoflanka levostranný

livoĝira chem. fyz. levotočivý

liv/oj

lived/o

liver/i t dodávat, opatřovat, poskytovat, doručovat =i monhelpon poskytnout peněžní pomoc <> arbo =as ombron strom poskytuje stín =ado zásobování, dodávka =aĵo dodávka (zboží), předmět zá silky =anto, =isto dodavatel, zasilatel, dopravce, speditér

liverdato dodací lhůta livertempo dodací doba

Liverpol/o

livi/o

Livi/o

livid/a

liviston/o

livon/o

Livorn/o

livre/o livrej =ulo panský šlechtický sluha è lakeo

liz/i t

liz/o chem., fyz., lék. rozklad, rozpuštění

lizimaki/o

lizozim/o

ljang/o

Ljubljan/o

LK = Lingva Komitato

LKK = Loka Kongresa Komitato

LMLP La Monda Lingvo-Problemo

LPLP = Lingvaj Problemoj kaj Lingva Planado

Loar/o = Luar/o

lob/o anat., bot. lalok =a lalůčkovitý =eto lalůček

lobeli/o

lobi/o

Lob-Nor/o

lobotomi/o

lobulari/o

loci/o vymývací prostředek, toaletní roztok harfortiga =o tužidlo na vlasy postraza =o voda po holení

lod/o

loden/o

lodikl/o bot. osina

Lodz/o

loes/o = leŭs/o

lof/i t nám. směřovat po větru (zvl. loď)

lof(flank)o návětrná strana

lofofor/o

log/i t lákat, vábit =a vábný, vábivý =aĵo vnadidlo, návnada =iĝi nechat se přilákat přivábit =o vábení, přitažlivost, a traktivnost, vnada nám. log, rychloměr virina(j) =o(j) ženské vnady; logbirdo volavka (při čižbě)

log/o 1 loglibro lodní deník

log/o 2

loganber/o

logaritm/o logaritmus =i t logaritmovat

logatom/

logik/o i fil. logika =a logický, evidentní =eco logičnost, logi ka (myšlenkový postup)

logistik/o

logogram/o

logogrif/o

logore/o

logos/o

loĝ/i n bydlet, sídlit =(ad)o bydlení por =o kaj nutro za byt a stravu =antaro obyvatelstvo =anto obyvatel =ebla obyvatelný =ejo byt =igi ubytovat, osídlit

loĝloko bydliště

loĝi/o div., stav. lóže framasona =o zednářská lóže

loĝistik/o

loĥi/oj = lokioj

lojal/a loajální, oddaný, věrný

lojdi/o

lojt/o

lok/o místo =a místní =ado umísťování, rozmísťování =i t umístit =igo umístění =iĝi umístit se, zaujmout místo, usadit se =iĝo zvl. lék. ložisko; lokbileto místenka

lokmontristino uvaděčka; =sidi n žít usedle =sida usedlý

lokal/o lokál, veřejná obchodní místnost

lokaliz/i

lokativ/o jaz. lokál, 6.pád

lokaŭt/o výluka (z práce)

loki/oj

lokomobil/o lokomobila

lokomotiv/o lokomotiva kompunda =o sdružená lokomotiva; =estro strojvůdce

lokotenent/o

loksi/o

loksodromil/o

lokuci/o

lokus/o

lokust/o

lokustel/o = grilbirdo

lol/o bot. jílek

lolard/oj

lolig/oj

lom/o hlína, prsť, (zemědělská) půda

lombard/i t dá(va)t do zástavy =ejo zastavárna =o zástava movi tých věcí

lombard/oj

Lome/o

London/o Londýn

londres/o = havana cigaro

long/a dlouhý (prostorově i časově) antaŭ =aj tempoj před dávnými časy =e dávno jam de =e už odedávna =(ec)o délka =igi prodlou žit; =daŭra dlouhotrvající; =distanca daleký, vzdálený; =egulo čahoun, dlouhán; =forma podlouhlý; =orela ušatý; =tempa dlouhodobý

longeron/o

longisim/o

longitud/o zeměpisná délka

longobard/oj = langobardoj

lonĝ/o

lonicer/o

lonji/o

lontan/a lit. dálný, daleký

look/o

lop/o let. looping, přemet =i n učinit přemet

lorant/o

lord/o lord; L=a Ĉambro Horní sněmovna

lordoz/o

Lorelej/o

Loren/o

lori/o

loris/o

Loristan/o

lorn/o dalekohled astronomia =o hvězdářský dalekohled, teleskop teleskopa =o dalekohled

lorokont/o

Losanĝel/o Los Angeles

Los-Anĝeles/o Los Angeles

lot/i n losovat =ada losovací =ado losování =(aĵ)o výhra losem =e dividi t rozlosovat, rozdělit losováním =eca mat. náhodný =ilo prostředek k provádění losování, los =o (výherní) los, osud, úděl =uma losovací =umi (vy)losovat, rozlosovat; =bileto los; =korbo osudí

lot/o

Lot/o 1

Lot/o 2

Lotari/o

Lotaringi/o

loteri/o loterie přen. věc záležitost náhody

lotofag/oj

lotos/o = lotuso

lotus/o bot. lotos

lovan/o

Loven/o

loz/a volný, uvolněný

lozanĝ/o kosočtverec (předmět)

LSG = Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj

lu... lu...

lu/i t najmout =a nájemný =(ad)o nájem =ebla k pronajmutí =igi pronajmout; =domo nájemní dům; =doni t pronajmout; =iganto pronájemce, pronajimatel; =kontrakto nájemní smlouva; =pago nájemné, výplata nájemného; =preni t najmout; =prezo nájemné

Luan(g)prabang/o

Luand/o

Luar/o = Loaro

Lubek/o

Lublin/o

lubrik/i t tech. mazat, promazávat =aĵo maz(adlo) =ilo maznice =o mazání; =oleo mazací olej

Lucern/o

lucern/o lucerna, závěsná svítilna, přen. osvícenec

lucid/a lék., fil. jasný =a spirito jasná mysl =eco jasné vědomí

lud/i tn hrát (si) =i violonon hrát na housle knabino =is kun sia pupo děvče si hrálo se svou panenkou <> =i per vortoj hrát si se slovy =i Ŝekspiron hrát inscenovat Shakespeara =i almozulon dělat ze sebe žebráka =anto hráč =ema hravý =ilo hračka =umo game (v tenise); =batalo mač, (herní) partie, zápas; =gvidist(in)o sport. rozhodčí; =kazinaĉo hráčské doupě

ludit/o

Ludovik/o

lues/o = sifiliso

luf/o

luĝ/o sport. sáňky, rohačky

Lugan/o

lugr/o

luidor/o

Luiz/o

Luizian/o

Luk/o

luk/o vikýř, světlík, okénko =eto špehýrka

Lukan/o

lukan/o 1

lukan/o 2

lukan/o zool. roháč

lukr/i t vydělávat (si) (prací) =a výdělečný =anto pracovník za mzdu =o mzda, výdělek

lukreci/o

luks/o 1 lux (jednotka osvětlení), přepych, lŭus =aĵo lŭusní předmět =aĵeto ozdůbka, drobná ozdoba (zvl. umělecká)

luks/o 2

luksaci/o lék. lŭace, vymknutí, vykloubení =i t vykloubit

Luksemburg/o

Luksemburgio Lucembursko

lukson/o

Luksor/o

lukt/i n zápasit, usilovat =ejo zápasiště, aréna =isto zápasník, bojovník, borec =o zápas, boj liberstila =o zápas ve volném stylu

Lukul/o

lukum/o

lul/i t kolébat, chlácholit, (u)konejšit ne =u vin de liaj flataj vortoj nenech(te) se ukolébat jeho lichotkami =ilo kolébka; =ĉevalo houpací kůň; =dormigi uspat kolébáním; =kanto ukolébavka; =seĝo houpací křeslo

lumi n svítit, zářit t osvětlovat =a světelný, světlý, jasný =aĵo světelný zdroj, záře =eco světelnost =igi rozsvítit, o světlovat =igilo světelný zdroj =ilo svítilna, osvětlovací tě leso =o světlo norda =o, polusa =o severní polární záře renkon taj =oj potkávací světla; =bildo světelný obraz, diapozitiv; =ĵetilo reflektor; =ŝirmilo stínítko; =turo maják

lumb/o bedra, ledví =aĵo kuch. svíčková

lumbag/o, lumbalgi/o lék. ústřel

lumbrik/o žížala

lumen/o fyz. lumen

luminal/o

luminesk/i n světélkovat =o luminiscence, světélkování

lump/o

lun/o Měsíc, luna kreskanta malkreskanta =o přibývající ubýva jící měsíc =a měsíční =eto anat. lunula; =arko srpek měsíce; =fazo měsíční fáze

lumaci/o = lundaŭro

lunari/o

lunat/o

lunatik/o náměsíčník, přen. vrtošivý člověk

lunĉ/o lunch, polední přesnídávka

lund/o pondělí

luned/o

lunet/o 1

lunet/o 2

lup/o vlk =a vlčí =aro vlčí smečka =ino vlčice; =obleki n výt; =kulturado pěstování chmele

lupe/o lupa, zvětšovací sklo

lupen/o = lupino

luperkal/o

lupin/o

lupin/o bot. lupina, vlčí bob

lupol/o chmel =ejo chmelnice

lupus/o lék. lupus

lur/o

Lurd/o

Lusak/o

luscini/o

lustr/o lustr

lut/i t letovat, (s)pájet =aĵo pájka =ilo páječka, letovačka, pájedlo; =lampo pájecí lampa

lute/a

luteci/o

lutein/o = progresterono

luteo-

luteolin/o

Luter/o

lutr/o vydra

lutreol/o zool. norek

luv/i n nám. lavírovat, manévrovat (lodí)

luvi/a

Luvr/o

Luzac/o = Luzaci/o

Luzaci/o Lužice Supra =o Horní Lužice

luzern/o bot. vojtěška

Luziad/o

Luzic/o = Luzacio

Luzitani/o

Luzon/o

luzul/o

lvej/o

Lvov/o