Unua parto K

Dua parto K

Tria parto K

k zkratka kaj

k.a. = kaj aliaj

Kaab/o

kab/o mys Bonespera =o mys Dobré naděje Horna =o Hornův mys

kabal/o

kabalistik/o

kaban/o chatrč, chýše, bouda

kabaret/o

kabaz/o

kabil/oj

Kabind/o

kabinet/o i přen. kabinet, studovna polit. sbor ministrů

kabl/o kabel, lano izolita =o izolační kabel samaksa =o koaxiální souosý kabel telekomunika =o telekomunikační kabel

kablodepeŝo, kablogramo kabelogram kablomufo eltech. kabelová hlava

kablotramo vůz lanové dráhy

kablogram/o

kabriolet/o

kabuk/o

Kabul/o Kábul

Kaburbo Kapské Město

kac/o hovor. penis, pyj =ujo hovor. poklopec

kacik/o

kacur/o

kaĉ/o kaše hordea =o ječná kaše <> li falis en =on dostal se do pěkné kaše =igilo kuch. mačkadlo

kaĉalot/o

kaĉu/o

kadastr/o = katastr/o

kadavr/o mrtvola =a mrtvolný, umrlčí =aĵo zdechlina, mršina =e pala mrtvolně bledý =ejo márnice =igi usmrtit, zabít =iĝi uhy nout, zhynout hovor. zdechnout

kadavrin/o chem. kadaerin

kadenc/o hud. kadence, závěr, klauzule, jaz. kadence, intonační spád obecně rytmus

kadet/o voj. kadet, aspirant

kadi/o

kadis/o

Kadiz/o

Kadm/o

kadmi/o

kadr/o rám(ec), kádr (osoba) =o, =oj kádr(y), špičkoví pracovníci okulvitra =o obroučka brýlí <> en la =o v rámci =aĵo předmět rám =i t (za)rámovat, tvořit rámec

kadrat/o

kaduce/o

kaduk/a sešlý, chatrný, vetchý práv. propadný =i být v ubohém stavu =iĝinta havaĵo práv. propadlý majetek =ulejo starobinec =ulo vetchý stařec, věkem sešlý stařec

kaf/o káva =ejo kavárna; =arbo kávovník; =grajno kávové zrnko; =kruĉo, poto kávová konvice; =muelil(et)o mlýnek na kávu; =(o)servico kávový servis; =(o)taso šálek na kávu

kafein/o kofein

kafeteri/o

Kafiristan/o

kafr/o

Kafk/o

kaftan/o

kaĝ/o klec

kahel/o kachel =a forno kachlová kamna =i t obložit kachli

kaĥekt/a = kaĥeksi/a

kaĥeksi/o

kaid/o

kaik/o

Kain/o

kainit/o

Kair/o

kairn/o

kaj a, i = tiel plu, ktp. a tak dále, atd. = riĉuloj, = povruloj jak bohatí, tak (i) chudí pli = pli více a více, stále více

kaj/o nábřeží, (zvýšené) nástupiště, peron, rampa, navigace trajno deiras de la unua =o vlak odjíždí z prvního nástupiště

Kajbar/o

kajak/o

Kajen/o

kajeput/o

kajer/o sešit =ujo aktovka, diplomatka

kajman/o zool. kajman

kajt/o hračka drak

kajut/o kajuta ŝipestra =o kapitánská kajuta

kaĵol/i t lichotit, lísat se, pochlebovat, podlézat ne =u min ne pochlebuj mi, nelísej se ke mně =(ad)o podlézání, lísání =aĵo lichotka

kaka/o kakao (nápoj i plod)

kakaoarbo kakaovník

kakaograjno zrno kakaovníku

kakatu/o

kakeksi/o

kakemon/o

kaki/a khaki

kakodil/o

kakofoni/o

kakografi/o

kakologi/o

kakosmi/o

kakt/o kaktus =acoj kaktusovité

kakuminal/o

kal/o mozol =a mozolnatý =aĵo otlačenina

kala/o

kala-azar/o

kalabar/a

kalabas/o

Kalabri/o

Kalahar/o

kalam/o

kalamagrostid/o

kalamin/o

kalamint/o

kalandr/i t tech. kalandrovat, mandlovat prádlo =ilo mandl, text., polygr. kalandr

kalandr/o = stepalaŭdo

kalandra/o

kalate/o

kalazi/o

kalcedon/o

kalceolari/o

kalci/o vápník

Kalcidik/o

kalciferol/o

kalcin/i

kalcitr/i n o koni vzpínat se, přen. bouřit se, protivit se (kontraŭ iu komu) <> ili =is kontraŭ la reĝo vzpírali protivili se králi

kaldari/o

Kalde/o = Ĥaldeuj/o

kaldron/o kotel, kotlík =ejo kotelna, kotlárna =isto kotlář

Kaledoni/o

kalefakci/o

kalejdoskop/o kaleidoskop =a kaleidoskopický, pestrý =i n míhat se, neustále se proměňovat <> konfuzaj ideoj =as en lia kapo zmatené nápady se mu honí hlavou

kalembur/o

kalend/oj

kalendar/o kalendář Gregoria Julia ŝirfolia porĉiama =o grego riánský juliánský trhací věčný kalendář

kalendul/o

kalentur/o

kaleŝ/o kočár =aĵo karosérie (infana) =eto kočárek

Kaleval/o

Kalez/o Calais; =a markolo Calaiská Doverská úžina

kalfatr/i t tech. těsnit, utěsňovat, ucpávat =ado ucpávání, utěs ňování

kali/o draslík

kalibr/o tech. kalibr, ráže =i t měřit kalibr ráži =igi kalibro vat, upravovat na přesnou míru =ilo kalibrové měřidlo mikrome tra =ilo mikrometrické měřidlo; =ocirkelo kalibrační kružidlo

kaliceb/o

kalidr/o

kalif/o hist. kalif, chalífa =eco hodnost chalífy =ejo, =a regno chalífát, kalifát

kaliforni/o

Kaliforni/o Kalifornie

kaligraf/o

Kaligul/o

kalik/o kalich

Kalikat/o, Kalikut/o v. Kalkuto

kalikl/o bot. kalíšek

Kalimaĥ/o

Kalimantan/o

Kaliningrad/o

kalips/o

kalistef/o

kalistegi/o

kalitrik/o

kalk/o (nehašené) vápno estingita kaŭstika =o hašené vápno kal cipita =o pálené vápno =aĵo pno (suspenze ve vodě), vápenná voda =i t natírat vápnem, bílit

kalkan/o pata =umo podpatek kunfrapi kunklakigi la =umojn srazit podpatky

kalkane/o, kalkanosto anat. kost patní

kalk(o)forno tech. vápenická pec, vápenka

kalkomarno vápenná kaše

kalk(o)ŝtono vápenec per kalcinado de =o oni produktas kalkon pálením vápence se vyrábí vápno

kalke/o

kalkedoni/o

kalkolitik/o

kalkul/i tn počítat =i ĝis cent počítat do sta =i mense pense počítat zpaměti =a početní =ado počítání, výpočet =atoro počí tací stroj =ilo počitadlo, (kancelářská) počítačka =o počet, početní operace, vyúčtování diferenciala =o diferenciální počet

kalkulmaŝino počítací kalkulační stroj

kalkulraporto finanční zpráva

kalkulus/o lék. kalkulus, ledvinový kámen =a anurio anurie, zá stava vylučování moči

Kalkut/o = Kalikato Kalkata

kalm/o bezvětří velŝipo trafis =on plachetnice se dostala do bez větří =a tichý, klidný, pokojný =a akvosurfaco klidná nehybná hladina

kalmar/o

kalmuk/o

kalomel/o

kalori/o kalorie

kalorifer/o

kalosom/o

kalot/o mat. kulový vrchlík

kalovi/o

kaloz/o

kalpak/o

kalson/o spodky, kalhotky =eto dámské kalhotky, (pánské) slipy

kalt/o bot. blatouch

kalumet/o

kalumni/i t pomlouvat =a pomlouvačný, utrhačný =o pomluva

kalun/o bot. vřes

kalus/o anat. kalus, svalek, bot. svalec, zával

kalv/a lysý, plešatý, holohlavý, olysalý, bez porostu holý =eco holohlavost, lysost =iĝi plešatět, olysat montpinto =iĝis vrchol hory se stal holým =o lysina, pleš, zeměd. holina

kalvados/o 1

Kalvados/o 2

kalvari/o 1 kalvárie, křížová cesta

Kalvari/o 2

kalvil/o

Kalvin/o Kalvín; =ano, =isto kalvinista =ismo kalvinizmus, kalvínství

kam/o 1 tech. vačka; =ŝafto vačkový hřídel

Kam/o 2

Kamadev/o

kamaj/o

kamarad/o kamarád, (sou)druh, =eco kamarádství =i kamarádit se

Kamarg/o

kamaril/o

Kamasutr/o

kambi/o směnka matura =o splatná směnka

kambium/o

Kambiz/o

Kamboĝ/o Kambodža

kambri/o geol. kambrium

Kamĉatk/o Kamčatka

kame/o

kamel/o velbloud (Camelus); duĝiba =o (= baktria =o) dvouhrbý velbloud, drabař; unuĝiba =o (= dromedaro) jednohrbý velbloud, dromedár; =edoj velbloudovití (Camelidiae); =ido velbloudí mládě; =ino velbloudice; =isto, =kondukisto, =pelisto velbloudář; =hara z velbloudí vlny; =karavano velbloudí karavana; vir=o velbloudí samec

kameleon/o = ĥameleon/o

kameli/o kamélie

kamembert/o

kamen/o krb, kamna; =breto deska krbu; =tubo komín =isto kominík

kamer/o komora tech., fot. kamera ekspansia =o kompresní prostor (vznětového motoru) =isto komorník nevh. kameraman

kamera/o (snímací) kamera =isto kameraman

kamerling/o

Kamerun(i)/o Kamerun

kamfor/o kafr =ujo, =arbo kafrovník

kamikaz/o

kamion/o kamion, (plošinový) nákladní automobil kompunda stratpu riga =o víceúčelový čisticí automobil platforma =o plošinové nákladní auto, valník =i t dopravovat kamionem

kamizard/o

kamizol/o

kamlot/o

Kamnik/a

kamomil/o bot. heřmánek

kamp/o i přen., fyz. pole foireja =o výstaviště, veletrh magneta =o magnetické pole operacia =o pole působnosti =a polní =a in tenso eltech. silové pole =(ad)i stanovat (v přírodě), kempovat =adejo tábořiště, kempink =aro polnosti, venkov =arana ven kovský, rolnický =arano rolník, venkovan =ulo venkovan; =(o)limo mez

Kampal/o

kampanet/o

Kampani/o

kampanil/o zvonice

kampanj/o kampaň puriga =o čistka

kampanul/o bot. zvonek

kampeĉ/o

Kampuĉi/o

kamufl/i i přen. kamuflovat, maskovat =ado kamufláž, maskování, zastírání, předstírání =aĵo maska, škraboška

kan/o rákos, třtina výrobek rákoska, hůl =aĵo rákos (materiál) =aro, =ejo rákosí, rákosiště; =tolo text. konopné plátno

kana/o 1

kana/o 2

Kanaan/o

kanab/o konopí =ejo konopiště, konopné pole

kanaben/o

Kanad/o Kanada k=ano Kanaďan

kanajl/o ničema, lump, lotr, padouch, darebák =aĵo ničemnost, lumpárna, darebáctví, padoušství, lotrovství, lotrovina

kanak/o

kanal/o kanál, stoka, průplav akvolivera =o náhon komunika =o in formační kanál =(et)aro kanalizace, kanalizační síť =igi regu lovat (vodní tok) =izi kanalizovat

kanalizaci/o

kanap/o 1 pohovka; =eto lenoška, sofa

kanap/o 2 kuch. opékaný chléb, obložená topinka

kanari/o kanár(ek)

Kanari/oj, =aj insuloj Kanárské ostrovy

kanast/o

Kanber/o

kancelari/o kancelář, úřadovna, sekretariát =ano, =ulo úředník (sekretariátu)

kancelier/o kancléř

kancer/o rakovina =a tumoro karcinom, rakovinový nádor

kancerofobi/o

kancerogen/a kancerogenní

kancerologi/o

kand/o kandys, cukrkandl

kandel/o svíce, svíčka, fyz. kandela =ingo svícen

kandelabr/o víceramenný svícen

Kandelfesto Hromnice

kandelmeĉo knot

kandidat/o kandidát, čekatel =eco kandidatura =i n kandidovat (por io na něco) =igi navrhovat (za) kandidáta

kanefor/o

kanel/o žlábek, drážka, rýha, arch. kanelura =aĵo arch. kanelace, kanelování =i t rýhovat

kaneloni/oj

kanguru/o klokan

kanibal/o kanibal, lidojed, =ismo kanibalizmus, lidojedství

kanin/o anat. špičák (zub)

kanis/o psovitá šelma

kanistr/o

kanjon/o kaňon

kankan/o

kankr/o zool. rak =e pozpátku

Kankr/o hvězd. souhvězdí Raka =a tropiko cirklo, tropiko de la =o obratník Raka

kanon/o 1 voj. dělo, =adi n střílet z děl(a) =aro voj. (dělostřelecká) baterie; =tubo hlaveň děla

kanon/o 2 hud. kánon, náb. církevní norma, pravidlo, část mše =igi, =izi t kanonizovat

kanonier/o

kanonik/o kanovník =aro kapitula

kanoniz/i

kanop/o

Kanop/o

kanos/o

kanot/o loďka, člun nevh. kánoe

Kansas/o

kant/i n zpívat =ado zpívání, zpěv (činnost) =aro zpěvník, sbor ník písní, =eti por si mem prozpěvovat si =isto zpěvák =o pí seň, zpěv

kant(o)birdo zpěvný pták, pěvec

Kant/o

kantalup/o

kantar/o

kantarel/o houba liška

kantarid/o

kantaridin/o

kantat/o

kantel/o

Kanti/o = Kant/o

kantik/o

kantilen/o

kantilevr/o

kantin/o kantýna

kanton/o zeměp. kanton, žel. řízený traťový úsek

Kanton/o

kantonment/o

kantor/o zpěvák v kostele

kantri/o

kanu/o kanoe

kanul/o

kanvas/o text. kanava, přen. nástin, osnova

kanzon/o popěvek, písnička, šanson

kaolin/o

kaos/o

kap/o hlava, hlavice, záhlaví, vrchol, přen. vůdce, pohlavár =o de brasiko hlávka zelí =o de irantaro čelo průvodu =o de pinglo špendlíková hlavička =o de ŝraŭbo hlava šroubu <> li estas in struita =o je to hlava otevřená =o de gazeta kolumno záhlaví novinového sloupce článku ĉe =o de konvojo v čele konvoje; =apogilo opěrka hlavy; =jesi n souhlasit, přikývnout, přikyvovat, vyjádřit souhlas; =kuseno polštář; =nei n nesouhlasit (za)vrtět hlavou (záporně), vyjádřit ne souhlas; =rimenoj ohlávka

kapa jméno řeckého písmene kappa

kapabl/a schopný, způsobilý, talentovaný, nadaný =i n být schopen

kapacit/o zvl. fyz. kapacita, objemnost

kapacitanc/o

Kapadoci/o

kape/i

kapel/o kaple, hud. kapela, (malý) orchestr, kostelní sbor =ano kurát

kapelestro kapelník, dirigent

kaper/i

Kapernaum/o

kapibar/o

kapflanko líc

kapilar/a kapilární, vlasově tenký =eco kapilarita =o kapilára

Kapilavast/o

kapital/o kapitál, jistina =igi kapitalizovat, vytvářet hromadit kapitál =ismo kapitalizmus

kapitan/o nám., voj. kapitán

kapitel/o

Kapitol/o Kapitol

kapitul/o 1

kapitul/o 2

kapitulac/i n kapitulovat, vzdá(va)t se =o kapitulace

kapok/o

kapol/o

kapon/o zeměd., zool. kapoun

kaponier/o

kapor/o

kaporal/o voj. desátník

kapot/o kapota, plášť s kapucí

kapr/o koza, kozel =aĵo kozí maso, kozlina =ido kůzle =ino koza kaprobleki n mečet

Kapre/o

kapreol/o srnec =ino srn(k)a =ido srnče, kolouch

Kapri/o

kapric/o vrtoch, rozmar, =a vrtošivý, rozmarný, =oj de la fortuno rozmary štěstěny =i n mít vrtochy

kapriĉ/o

kaprifoli/o

Kaprikorn/o hvězd. Kozoroh tropiko de la =o, =a tropiko cirklo zeměp. obratník Kozoroha

kaprimulg/o

kapriol/o sport. poskok

kaprolaktam/o

kaprompaĵo hlavolam

kapsaicin/o

kapsel/o

kapsid/o

kapsik/o bot. paprika (rostlina)

kapsomer/oj

kapsorubin/o

Kapstad/o

kapstacio hlavní stanice fervoja =o žel. hlavní nádraží

kapstan/o

kapsul/o uzávěr (láhve apod.), kapsle bot. tobolka

kapt/i t chytat (se), uchopit, chápat se, (po)lapit, zmocnit se (ion čeho) = ies atenton zaujmout něčí pozornost teruro =is lin zachvátila ho hrůza =is nin pluvego překvapil nás liják <> la mizero =is lin ocitl se v bídě <> =i la momenton využít chvíle =iĝi chytit se <> =iĝi en insidon padnout do osidel =ilo past, osidla =iteco zajetí =itejo zajatecký tábor =ito zajatec; =ordono zatykač; =turno závrať

kapucen/o

kapuĉ/o kapuce, tech. kryt, stříška, bouda (kočárku) =i t zakrý vat (poklopem aj.), opatřovat ochranným krytem

kapuĉin/o

kapus/o

kaput/a rozbitý, poničený

kar/a drahý, milý mia plej =a můj nejdražší <> miaj horoj estas =aj můj čas je drahý =e pagi draze zaplatit =eco drahota =ega předrahý, drahocenný =iĝo zdražení =ulo miláček

kara/o

karab/o

karaben/o karabina

Karaĉ(i)/o Karáčí

karadri/o

karaf/o

karagan/o

Kar(a)ib/a maro Karíbské moře

karak/o

karakal/o

karakalpak/o

Karakas/o

karakol/i

Karakorum/o

karakter/o znak, charakter, povaha, vyhraněný typ mola =o slabý nepevný charakter =a charakteristický en =o de kunlaboranto jako(žto) spolupracovník; =hava charakterní

karakteristik/o

karakteriz/i t charakterizovat =a charakteristický, svérázný, rá zovitý =aĵo charakteristika, povahopis mat. znak, charakteristika

karaktr/o zvl. inf. znak

karakul/o

Karakum/o

karambol/i n narazit, srazit se =o srážka, kolize v kulečníku ka rambol

karamel/o karamel; =bombono karamela, karamelový bonbon

karapac/o anat. vrchní krunýř (želvy)

Karar/o

karas/o

karat/o klenotnictví karát

karate/o sport. karate

karavan/o 1 karavana, výprava, dopr. karavan, obytný přívěs =ejo karavanní zastávka, přístřeší, karavanseráj

karavan/o 2

karavel/o

karb/o (kus) uhlí um. uhel bruna =o hnědé uhlí grandpeca =o uhlí kostka desegnaĵo per =o kresba uhlem, uhlokresba magra =o ne kvalitní uhlí l <> sidi sur flamantaj =oj sedět (jako) na žhavém řeřavém uhlí =ejo uhelný sklad =igi zuhelňovat (tep lem), pálit uhlí v milíři =igita trabo ohořelý zuhelnatělý trám =iĝi (z)uhelnatět =iĝinta panrostaĵo spálená topinka =ujo uhlák, nádoba na uhlí =umi zásobovat se uhlím; =(o)kesto uhlák, nádoba na uhlí; =ominejo uhelný důl; =opolvo uhelný prach, mour; =ostako milíř

karbazol/o

karbid/o

karbilamin/o

karboksil/o

karbol/o

karboline/o

karbon/o uhlík =ato uhličitan =ido karbid

karbonad/o 1

karbonad/o 2

karbonar/oj

karbonat/o

karbonatit/o

karboni/o geol. karbon, kamenouhelný útvar

karborund/o

karbunkl/o lék. antrax, sněť slezinná bot. sněť

karbonkul/o

karbur/i t karburovat =aĵo zápalná směs =ilo karburátor; =oleo motorová nafta

karburator/o

karcer/o práv. vazební místnost zařízení, samovazba (místnost, cela), věznice (pro vazbu); =puno karcer, trest samovazbou

karcin/o zool. odb. krab

karcinom/o

kard/o bodlák

kard/i t česat vlnu, mykat =ilo mykací stroj, mykadlo; =omaŝino mykací stroj

kardamin/o

kardamon/o

kardan/o tech. kardan(ový závěs); =artiko kardanový kloub

kardel/o

kardin/o stav. stěžej

kardinal/o kardinál, mat. kardinální číslo =a kardinálský, přen. kardinální, základní

kardio-

kardiograf/o

kardiogram/o

kardioid/o

kardiolog/o

kardiologi/o

kardiopati/o

kardj/o anat. kardie, česlo

kardon/o

kardu/o

kare/o koření kari

kareks/o bot. ostřice

karel/oj

karen/o 1 nám. trup lodi

karen/o 2

Karen/o

karenc/o lék. karence, porucha nedostatek výživy

kares/i t laskat, mazlit se (iun, s někým), (po)hladit, lichotit, potěšit (někoho) <> =i iluzion chovat (marnou) naději =a laska vý, vlídný =o pohlazení, laskání

karesm/o

karet/o

karg/o nám. náklad flamiĝema =o hořlavý náklad loza =o nám., dopr. volně ložený náklad; =okapablo nám. lodní výtlak; =oŝipo nákladní loď

kari/o lék. karies, zubní kaz =a kariézní =a dento zkažený zub =igi způsobovat zubní kaz dentoj =iĝas zuby se kazí

Kari/o

kariatid/o

Karib/a Maro Karibské moře

karibu/o

karier/o kariéra =adi n honit se za kariérou =emo, =ismo karié rizmus, honba za kariérou =isto kariérista

karik/o

karikatur/o karikatura =i t karikovat =isto karikaturista

kariljon/o hud. zvonkohra

karin/o

Karinti/o zeměp. Korutany

kariofil/o koření hřebíček

kariokinez/o

kariol/o

kariops/o bot. obilka

Karis/o

karism/o

karitat/o

karj/o buněčné jádro

Karkonoŝ/o Krkonoše

Karl/o = Karolo

karlin/o

karm/o

karmanjol/o

Karmel/o

karmelit/o = karmelano

karmezin/a tmavočervený, zářivě rudý =o tmavočervené barvivo

karmin/o karmín =i t obarvovat karmínem

karminativ/a

karn/o maso (v organismu), tělo, dužina =a masový, masitý =ulo smrtelník; =odika tlustý, masitý; =omanĝa, =ovora masožravý; =ovoruloj zool. masožravci

Karnak/o

karnalit/o

karnaval/o karneval

karneol/o

karnivor/oj = karnovoruloj

karo/oj

karob/o bot. svatojanský chléb =arbo, =ujo bot. rohovník

karol/o

Karol/o

Karolin/o

Karon/o

karoseri/o karoserie

karot/o mrkev =eto karotka

karoten/o chem. karoten

karp/o kapr

Karpat/oj, =a montaro Karpaty

karpe/o

karpel/o

karpen/o habr

karpologi/o

karst/o geol. kras =a kaverno krasová jeskyně Moravia K=o Moravský kras

kart/o lístek, karta, mapa =aro soubor karet, karty, atlas; =oteko kartotéka

Kartag/o

Kartagen/o

kartam/o

kartav/i n ráčkovat

kartel/o obch. kartel =igi sdružit se do kartelu, vytvořit kartel

Kartezi/o Descartes k=aj koordinatoj mat. kartézské souřadnice k=ano hist. kartezián

kartilag/o chrupavka

kartoĉ/o náboj blanka =o cvičný slepý náboj =ujo sumka; =rubando nábojnicový pás; =ŝargilo nábojnice

kartograf/o

kartografi/o

kartogram/o

karton/o v papírenství, um. karton, hovor. karton, lepenka

kartvelo Gruzín(ec) K=io, K=ujo Gruzie, Gruzínsko

Kartum/o

katun/o

kartuŝ/o

kartuzi/o

kartvel/oj

karunkl/o anat. měkký výrůstek

karusel/o kolotoč <> ĥaosaj pensoj =as en lia kapo v hlavě mu ví ří chaotické myšlenky

karvi/o bot. kmín luční

kas/o kasa, pokladna enromprezista neenrompebla enrompsekura =o nedobytná pokladna =ejo pokladna (místnost) =eto pokladnička =isto pokladník; =libro pokladní deník; =mono pokladní hotovost; =registrilo příruční pokladna

Kasablank/o

kasaci/o práv. kasace =i t zrušit soudní rozhodnutí kasací

kasav/o

kased/o (magnetofonová) kazeta; =omagnetofono kazetový magnetofon

kasedofon/o (magnetofonový) přehrávač

kaserol/o kastrol

kaset/o 1 (fotografická) deska kartoĉfilma =o filmová kazeta

kaset/o 2

kask/o přílba =o de frizisto kadeřnická přílba, sušák

kaskad/o

kasked/o čepice se štítkem

kason/o tech. keson

Kaspi/o, =a maro Kaspické moře

kast/o polit. kasta =aj antaŭjuĝoj kastovní předsudky

kastanjet/o kastaněty

kastel/o zámek, hrad prua =o lodní můstek poba =o zadní bouřková paluba; =estro, =mastro zámecký hradní pán; =ruino zřícenina (hradu)

Kastili/o

kastor/o 1 bobr

Kastor/o 2

Kastor/o 3

kastore/o

kastr/i t (vy)kleštit

kastrum/o

kasuar/o = kazuar/o

kasulet/o

kaŝ/i t skrývat, schovávat, utajovat sin =i, =iĝi skrývat se <> =iĝu for de miaj okuloj jdi mi z očí =a skrytý, tajný =(ad)o ukrývání,skrývání =ejo úkryt =emulo tajnůstkář =isto přechová vač =(it)aĵo tajemství (ukrytá věc); =komerco černý obchod; =ludo hra na schovávanou; =nomo pseudonym, krycí jméno; =pasaĝero černý slepý pasažér; =policisto tajný (policista), příslušník tajné policie

kaŝa/o

kaŝer/a = koŝera

kaŝmir/o

Kaŝmir/o

kaŝtan/o (jedlý) kaštan =ujo, =arbo kaštanovník setý; =hara kaštanový (o vlasech); =kolora kaštanov(ě hněd)ý

kaŝub/o

kat/o kočka, kocour =ido kotě =ino kočka

katabat/a

katabol/o

katadioptrik/o

katafalk/o

kataforez/o

kataklism/o

katakomb/o

katakrez/o

Katalaŭn/a

katalekt/a

katalepsi/o lék. katalepsie, ztrnulost

kataliz/i t chem. katalyzovat =anto, =ilo katalyzátor =o katalýza

katalog/o katalog =i t katalogizovat

katalp/o

katalun/o

katamaran/o

kataplasm/o

katapult/o hist., voj. katapult, prak

katar/o lék. katar, zánět sliznice intesta =o úplavice naza =o rýma stomaka =o žaludeční katar

Katar/o

katarakt/o 1 (velký) vodopád (= kaskadego); la =o de Niagaro Niagarské vodopády

katarakt/o 2 lék. šedý zákal

katari/o

katarist/o

katars/o

katart/o

katastr/o odb.katastr =i t provádět katastrální zápis

katastrof/o katastrofa, pohroma

katatoni/o

kateĉu/o

katedr/o (učitelská) katedra, (církevní) stolice =a tono školo metský pedantský tón

katedral/o

Kategat/o

kategori/o kategorie, skupina, třída (lidí, věcí, jevů), fil. ka tegorie, základní pojem, biol. kategorie =a kategorický, nepod míněný =e aserti pevně rozhodně ujišťovat

kateĥism/o, katekism/o katechizmus, základní učebnice katechismu

kateĥist/o, katekist/o

kateĥiz/i, katekiz/i

katen/o pouto, okovy =i t (s)poutat, připout(áv)at, přen. ochromit

katenari/o

katet/o mat. odvěsna

kateter/o

katetometr/o

katgut/o

Katilin/o

katiz/o text. apretura =i t apretovat, zušlechťovat

katjon/o fyz. kation

katlej/o

Katmandu/o

katod/o fyz. katoda

katokal/o

katolik/o katolík =eco katolictví =ismo katolicizmus

Katon/o

katoptrik/o

Katul/o

katun/o text. kartoun

kaŭci/o kauce, záruka akuzito estis =e liberigita obžalovaný byl propuštěn na kauci (složením kauce) doni =on (por iu), =i (iun) t složit kauci (za někoho)

kaŭĉuk/o kaučuk

kaŭkalid/o

Kaŭkaz/o Kavkaz

kaŭl/o bot. lodyha

Kaŭlun/o

kaŭpoks/o

kaŭr/i dřepět, krčit se, choulit se, sedět na bobku =e v dřepu, dřepmo, na bobku =iĝi dřepnout si, posadit se na bobek, přikr čit se ke skoku

kaŭri/o

kaŭsalgi/o

kaŭstik/a leptavý, žíravý =aĵo žíravina, leptadlo =eco žíravost, leptavost přen. uštěpačnost, jízlivost =izi t provádět kaustifi kaci, vypalovat ránu

kaŭter/o

kaŭteriz/i

kaŭz/o příčina, důvod =a kauzální, příčinný, důvodný =a interri lato příčinná souvislost, příčinný vztah, odb. kauzální nexus =i t (z)působit, vyvol(áv)at, zaviňovat <> li =is al mi trompi ĝon způsobil mi zklamání, oklamal mě

kaŭzativ/o

kav/o jáma, dutina, prohlubeň =a dutý supra infra =a vejno horní dolní dutá žíla =i n být dutý, zet <> aŭditorio =is sál posluchárna zel(a) prázdnotou =igi (vy)hloubit =iĝi prohlubovat se, propadat se

kava/o kava, opojný nápoj z pepřovníku =ujo, =arbo bot. pepřovník

kavaleri/o voj. kavalerie, jezdectvo

kavalir/o rytíř, kavalír =aĵo rytířský čin =eca velkomyslný, ry tířský, kavalírský =eco rytířskost

kavalkad/o kavalkáda, (slavnostní) jezdecká promenáda

kavatin/o

kavator/o exkavátor, rýpadlo

kavern/o jeskyně, dutina, geol.,lék. kaverna =o en arbo dutina ve stromu =a dento vyhlodaný zub =ulo hovor., slang. troglodyt; =ohomo člověk jeskynní, troglodyt

kavernolog/o = speleologo

kavi/o zool. morče

kaviar/o

kaz/o jaz. pád práv.,lék. případ benigna =o nezhoubné neškodné onemocnění maligna =o zhoubné onemocnění

kazaĥ/o, kazak/o Kazach K=io, K=stano, K=lando, K=ujo, Kazach stán

kazak/o kazajka

Kazan/o

kaze/o tvaroh =iĝi srazit se, zkysnout (o mléku)

kazein/o chem. kazein

kazemat/o

kazern/o kasárna

kazin/o kasino

kazu/o

kazuar/o

kazubl/o

kazuistik/o

k.c. = kaj ceteraj

KCE = Kultura Centro Esperantista

k-disko = kompakta

k-diskilo

k-do = kamarado

ke že ŝi tiel kuris, = ŝi ne povis retrovi la spiron utíkala tak, že nemohla popadnout dech ŝi ordonis, = li foriru nařídila, aby odešel (tj. že má odejít) zorgu, = li ricevu ĝin (po)starej(te) se, aby to dostal

ke/o

KEA

Kebek/o

kebraĉ/o

kecal/o

keĉ/o

keĉap/o = keĉupo

keĉu/o

keĉup/o

kediv/o

KEF = Kultura Esperanto-Festivalo

kefir/o kuch. kefír

kegl/o sport. kuželka ruladi =ojn hrát (v) kuželky

keirant/o

KEJ = Korea Esperanto-Junularo

KEJA = Kroatia Esperanto-Junulara Asocio

KEJO = Kebekia Esperantista Junulara Organizo

kejl/o (upevňovací) klín lit. vata =i t (za)klínovat, klínit =i framon upevňovat rám kostru

Kejns/o

KEK = Kolektivo Esperantista Komunista

keks/o keks, sušenka

KEL = Kroatia Esperanto-Ligo

kel/o sklep, suterén =isto sklepník

KELI = Kristana Esperantista Ligo Internacia

kelidoni/o bot. vlaštovičník

kelk/a nějaký, trochu =a nombro jistý počet =aj někteří en =a ma niero několika způsoby =an fojon několikrát li restis tie =ajn tagojn zůstal tam několik dní =dek vortoj několik desítek slov =e da několik =obla několikanásobný =oble pli malgranda několikrát několikanásobně menší

kelkfoje několikrát

kelkjara několikaletý

kelkspeca několikerý

kelktempa dočasný, přechodný, chvilkový

kelner/o číšník

keloid/o

kelt/a keltský K=o Kelt

kelvin/o

Kembriĝ/o Cambridge

kemi/o chemie

Kemnic/o

ken/o louč

kend/o

Kenigsberg/o = Kaliningrado

Kenj/o Keňa

kenpodi/o

kenotron/o

kenozoik/o geol. kenozoikum, třetihory

Kentuki/o

kep/o brigadýrka, čepice se (širokým) štítkem

kepr/o text. kepr, serž

ker/o v kartách srdce, červené

 

Unua parto K

Dua parto K

Tria parto K