J

-j-

ja vždyť, přece, ovšem mi = skribas vždyť! píši!

jabiru/o

Jablonov/a

jaborand/o

jacint/o

jad/o

Jaf/o

Jafet/o

Jagelon/oj

jaguar/o

jaĝurved/o

jahurt/o v. jogurto

jaĥt/o = jakto jachta

jak/o sako, krátký kabát =eto sáčko, kabátek

jakarand/o

jakini/o

Jakob/o

jakoben/o

jakŝ/o

jakt/o

jakut/o

Jakutsk/o

jakv/o

jalap/o

Jalt/o

Jalu/o

jam již, už li = estas tie už je tam

Jam/o

Jam/o

Jama/o

jamador/o

Jamagat/o

Jamaik/o Jamajka v.t. Ĵamajko

Jamato-ŝtato

jamb/o

jambos/o

jamboz/o

jaminid/oj

Jamusukr/o

Jan/o

Jance/o, Jangzi/o Jang-c`-ťiang, Ľchang-ťiang

janiĉar/o

janki/o slang. Angličan, Yankee

Janmajen/o

Jansen/o

janŝao-kulturo

januar/o leden

japan/o Japonec J=io, J=ujo Japonsko

japanolog/o

japanologi/o

jar/o rok; =cento století; =deko desetiletí; =kolekto ročník (soubor čísel časopisu); =libro ročenka; =milo tisíciletí

jard/o 1 yard (0,917 m)

jard/o 2 nám. ráhno

jarl. = jarlibro

jarl/o

Jaroslavl/o

jaroviz/i t zeměd. jarovizovat

jarringoj letokruhy

jasmen/o bot. jasmín

jasp/o geol. jaspis =i jaspisově vybarvit

jaspis/o

jatagan/o

Jaunde/o

Jav/o Jáva

Jave/o

jazion/o

Jazon/o

jc. = jarcento

JD = Junulara Delegito (de UEA)

je předložka bez přesného významu; vyjadřuje časové údaje je la tria matene ve tři ráno uchopení kapti je la mano chytnout za ruku rozdíl při srovnávání je tri jaroj pli aĝa o tři roky starší je kapo pli alta o hlavu vyšší mluvnický vztah lama je unu kruro chromý na jednu nohu kredi je Dio věřit v Boha

je- předpona téhož významu jako předložka: =ĵuri t spřísahat, spiknout

JEB = Junularo Esperantista Brita

JEFO = Junulara Esperantista Franca Organizo

Jehov/o

Jehud/o

JEI = Japana Esperanto-Instituto

JEJ = Japana Esperanto-Junularo

jejun/o anat. lačník

jejunit/o

JELI = Junulara Esperanto-Ligo Israela

jelp/i n kňučet, skučet, ječet

Jemen/o Jemen

Jemtland/o

jen hle, hle zde, tuhle = prenu! na, tu máš! = tiu sinjoro tam hleten pán = li estas! tamhle je! naskiĝis al li = filo, = fi lino narodil se mu tu syn, tu dcera =a tenhle, následující =e následovně, takhle =o následující, tohle

jen/o 1

jeno/o 2

Jenisej/o

Jeremi/o

Jeriĥ/o, Jerik/o Jericho; =o-rozo růže z Jericha

Jerusalem/o, Jeruzalem/o

jes ano = ja ale ano =a souhlasný =i n přisvědčit =igi sesouhla sit, přizpůsobit

JES = Junularo Esperantista Svislanda

jesaŭl/o

Jesu/o

jet/o let. trysk =a tryskový =a fluo met. tryskové proudění =a aeroplano, =oplano proudový letoun; =motoro proudový motor

jeti/o

Jez/o

Jezu/o = Jesu/o

jezuit/o náb. jezuita

jid/o jaz. jidiš

jing/o = koltordulo

JLEI = Japana Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Joakim/o

jod/o chem. jód

jodl/i n jódlovat

jodoform/o

jodol/o

jodometri/o

Joel/o

jog/o jóga =ano jogín

jogi/o

jogurt/o jogurt

Johan/o

Johanesburg/o

johimb/o

johimbin/o

Jokoham/o

jol/o nám. jola

Jom-Kipur/o

jon/o chem. ion(t) =igi t ionizovat

joni/o

jonkvil/o

jonosfer/o met. ionosféra

jor/o smyk, náhlá změna směru, kursu =i n dostat smyk

Jordan/o Jordán; =io Jordánsko

Jork/o

jorub/oj

Josu/o

jota, jot/o jméno řeckého písmene ióta

Jov/o

jovial/a žoviální, veselý

Jovian/o

jovibarb/o

Jozef/o

ju - des čím - tím ju pli aĝa, des pli malsaĝa čím starší, tím hloupější

juan/o

jube/o

jubil/i n kniž. jásat, plesat

jubile/o jubileum =i slavit jubileum =ulo jubilant

jud/o Žid =ejo ghetto =ismo náb. judaismus J=ujo Judea

judaism/o v. judismo

judaiz/i

Judas/o Jidáš j=o přen.jidáš, zrádce, proradník

Jude/o

juft/o text. juchta

jug/o jařmo, jho, chomout tech. třmen, jho vychylovací cívky; =aĵo spřežení =i t zapřáhnout, ujařmit

jugland/o vlašský ořech; =arbo, =ujo ořešák; =nukso plod ořech

jugoslav/o Jugoslávec J=io Jugoslávie

jugular/o anat. hrdelní žíla

Jugurt/o

juĝ/i t soudit, posuzovat =anto posuzovatel =antaro porota ĵura =antaro soudní porota =ejo soudní budova =istaro sbor soudců, soud (orgán) =isto soudce, sport. soudce, rozhodčí =o soud, úsudek; =eraro justiční omyl; =oĉambro soudní místnost

jujub/o

juk/i t svrbět, svědčit =iga svědivý

juka/o

jukagir/oj

Jukatan/o

Jukon/o

jul/o nám. záďové veslo =adi n veslovat záďovým veslem

Jul/o

julep/o lék. uklidňující sirup

Juli/o

juli/o červenec

Julian/o

jun/a mladý =aĝo mládí =eco mladost =ularo mládež =ulino dívka =ulo mladík; =ulargastejo mládežnická ubytovna

jung/i t zapřáhnout (al do) =aĵo, =ilaro postroj =itaro spřeže ní

jungermani/o

Jungfraŭ/o

juni/o červen

juniper/o bot. jalovec

junk/o bot. sítina

junkr/o hist. junker

junt/o tech. šev, spoj =aĵo de kabloj kabelová spojka

jup/o sukně vasta =o volná sukně =eto sukénka =istino švadlena sukní

Jupiter/o Jupiter

jur/o právo, soubor právních norem =isto právník

jurine/o

jurisdikci/o práv. jurisdikce

jurisprudenc/o práv. jurisprudence

jurt/o jurta, stan, chýše

just/a spravedlivý =eco spravedlnost =ulo spravedlivý člověk

justic/o práv. justice

justici/o

Justinian/o

jut/o bot., text. juta

Jutland/o

juvel/o klenot, šperk =ejo klenotnictví =isto klenotník =ujo skříňka na klenoty; =arto klenotnické umění; =kest(et)o klenotnice; =ŝtono drahokam

Juvenal/o

jŭan/o = juano

Ĵ

 

ĵ

ĵabot/o

ĵak/o eltech. zdířka text. redingot

ĵakard/o

ĵakart/o

ĵaket/o žaket

Ĵakv/o

ĵaluz/a žárlivý =i n žárlit =ulo žárlivec

ĵaluzi/o žaluzie

ĵam/i t eltech. rušit (radiový příjem)

Ĵamajk/o Jamajka

ĵambore/o jamboree, skautský sjezd

ĵar/o hliněný džbán, tech. skleněný zvon

ĵargon/o jaz. žargon periferia =o předměstský žargon =i mluvit žargonem =i science mluvit vědeckým žargonem

ĵartel/o podvazek; =zono podvazkový pás

ĵaŭd/o čtvrtek

Ĵav/o

ĵaz/o džez; Ĵazbando, ĵaztrupo džezová kapela

ĵele/o želé

ĵerz/o text. žerzej, vlněný svetr

ĵet/i t hodit, házet, vrhat =i ombron vrhat stín =i sin, =iĝi vrhnout se =egi t mrštit =ilo prak =o hod, vrh; =armilo vrhací zbraň; =globo sport. koule; =kubo hrací kostka; =lanco sport. oštěp

ĵeton/o žeton

ĵib/o nám. trojúhelníková plachta

ĵig/o tanec i hudba giga, rozřezaný obrázek, skládačka

ĵinrikŝ/o = rikiŝ/o

ĵins/o

ĵip/o džíp

ĵiuĵic/o sport. džiu-džitsu

ĵoke/o sport. žokej

ĵoker/o žolík

ĵongl/i n žonglovat =(ad)o kejkle, žonglování =aĵo kejkle, žong lovaný předmět =isto žonglér

ĵonk/o nám. džunka

jorur/o

ĵos/i t zahr. založit (rostliny)

ĵud/o sport. džudo

ĵul/o fyz. joule

ĵur/i t přísahat =a týkající se přísahy =a juĝantaro soudní poro ta =igi, =ligi t svázat přísahou =o přísaha; =promeso slav nostní slib, náb. zaslíbení; =rompinto porušitel přísahy

ĵuras/o geol. jura

Ĵuras/o

ĵuri/o jury, porota =ano člen poroty

ĵurnal/o zápisník, noviny deník =ismo žurnalistika, novinářství; =isto novinář

ĵurnalistik/o technika redigování

ĵus právě před chvílí li = foriris právě odešel =a nedávný, právě minulý; =naskito novorozeně