I

i

-i

ia nějaký; ĉu vi havas =n dubon? máte nějakou pochybnost?; = ajn jakýkoli(v), nejrůznější; li ĝuas =jn avantaĝojn těší se všem možným výhodám; =maniere nějakým způsobem

i.a. = 1 interalie (mezijiným, mimochodem); 2 inter aliaj aferoj (mezi jinými záležitostmi)

ia/i n hýkat (= azenbleki); azena =do oslí hýkání

IABO = Internacia Asocio de Bibliistoj kaj Orientalistoj

IAdEM = Internacia Asocio de Esperantistoj Matematikistoj

ial z nějaké příčiny, z jakéhosi důvodu

IALA = International Auxilliary Language Asociation (Asociace pro mezinárodní pomocný jazyk, jejímž produktem je jazyk interlingua)

iam někdy, kdysi = kaj = čas od času neniu = ion aŭdis pri tio nikdo nikdy o tom nic neslyšel =a někdejší

IAREV = Internacia Asocio de Revoluciaj Esperanto-Verkistoj

IAT = Internacia Arta Teatro

iatrogen/a

ibeks/o zool. kozorožec (Capra ibex)

iber/o

Iberia duoninsulo Iberský Pyrenejský poloostrov

Ibik/o

ibis/o ibis (Ibis); bruna =o (Plegadis falcinellus); pajlkolora =o (Threskiornis spinicollis)

Ibiz/o

ic/o

-icid-

ICK = Internacia Centra Komitato (de la Esperanto-Movado)

-id- přípona značící potomka, mládě, dítě: ĉevalo kůň ĉevalido hříbě

id/o potomek, mládě =aro potomstvo

Id/o jaz. Ido idisto idista

Idah/o

ide/o idea, myšlenka, nápad la interna =o de la esperantismo vnitřní idea esperantismu mi tute ne havas =on pri tio vůbec o tom nemám představu =a ideový, myšlen(kov)ý, neskutečný =aro myšlenky, souhrn myšlenek, názor(ová soustava), ideologie

ideal/o ideál =a ideální =igi (z)idealizovat =ismo idealismus =isto idealista

ident/a identický, totožný =eco totožnost =igi identifikovat, zjišťovat totožnost =iĝi ztotožňovat se

ideografi/o

ideogram/o

ideolog/o ideolog

ideologi/o ideologie; =a ideologický

idili/o idyl(k)a, selanka =a idylický

idioblast/o

idiolekt/o

idiom/o jazyk, nářečí, mluva =a idiomatický, nářeční =aĵo idiom

idiopati/o

idiosinkrazi/o

idiot/o idiot =aĵo čin blbost =eco lék. idiotství

idiotism/o

idl/i n tech. běžet naprázdno =ado volnoběh, běh naprázdno =ilo volnoběžka

idol/o idol, modla =ano modlář, pohan =ejo kultovní místo =iste co modlářství, pohanství; =kulto, =servo modloslužba

Idomene/o

Idume/o

idus/o

ie někde, kdesi =n někam, kamsi =a ajn kdekoliv

IEAJ = Internacia Esperanto-Asocio de Juristoj

IEF = Itala Esperanto-Federacio

IEI = Internacia Esperanto-Institucio

IEJ = Itala Esperantista Junularo

iel nějak, jaksi = ajn jakkoliv =e důrazně nějak iele-trapele jakž takž li fartas =e daří se mu nevalně

IEL = Internacia Esperanto-Ligo 1936-1947

IEMW = Internacia Esperanto-Muzeo, Wien

ies něčí

IESKT Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj la Turismo

IFEF = Internacia Fervojista Esperanto-Federacio

Ifigeni/a

IFRE = Internacia Forstista Rondo Esperantlingva

-ig- přípona značící učinit někoho něco nějakým něčím pura čistý purigi vyčistit

igi t učinit někoho nějakým, uvést někoho v nějaký stav, dát vy konat nějakou činnost =i iun saĝa učinit někoho moudrým =i iun dormi uspat někoho =i kudri veston dát (si) ušít šaty kiel =i ilin aĉeti la varojn? jak je přimět ke koupi toho zboží? =e vlivem, působením (de iu io někoho něčeho) ĉio okazis =e de tiu virino vše způsobila ta žena

IGA = Internacia Geografia Asocio

Igarasu/o

igl/o iglú

iglu/o = iglo

ignam/o

ignimbrit/o

ignipunktur/o

ignor/i t ignorovat =ado ignorování

igŭasu/o

igvan/o

igvanodont/o

-iĝ- přípona značící změnu stavu nechtěnou i chtěnou: stari stá ti stariĝi postavit se

iĝi n stát se =i heroo stát se hrdinou =i riĉa stát se bohatým, zbohatnout

iĥti/o

iĥtiofagi/o

iĥtiokl/o

iĥtiol/o

iĥtiit/o

iĥtiolog/o

iĥtiologi/o

iĥtiosauxr/o

iĥtiotoksin/o

iĥtioz/o

IJK = Internacia Junulara Kongreso

IJS = Internacia Junulara Semajno

Ikar/o 1

Ikar/o 2

Ikari/o

ikeban/o

IKEF = Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo

IKEO = Internacia Kooperativa Esperanto-Organizo

ikneŭmon/o

ikneŭmonoid/o

ikon/o náb. ikona; =rompisto hist. obrazoborec

ikonogen/o

ikonografi/o

ikonoklast/o

ikonologi/o

ikonometr/o

ikonoskop/o

ikonostaz/o

ikor/o lék. hnis

ikosaedr/o

IKS = Internacia Kultura Servo

iks/o název písmene x; =-radioj, x-radioj rentgenové paprsky x; =-fotografaĵo, x-fotografaĵo rentgenový snímek

iksi/o (Ixa)

Iksion/o

iksod/o zool. klíště (Ixodes)

ikt/o 1 lit. přízvučná slabika

ikt/o 2 lék. záchvat

ikter/o lék. žloutenka

ikteri/o

iktio- = iĥtio-

iktioz/o = iĥtioz/o

IKU = Internacia Kongresa Universitato

IKUE = Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

il. = ilustrita

-il- přípona značící nástroj, prostředek: segi řezat segilo pila

il/o nástroj, prostředek; =aro nářadí; =ujo schránka brašna na nářadí; =kesto, =sako schránka brašna na nářadí

ILASE = Internacia Ligo de Agrikulturaj Specialistoj-Esperantistoj

ilativ/o

ile/o

ILEF = Internacia Ligo de Esperantistaj Foto-Kino-Magnetofon-amatoroj

ILEI = Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

ileit/o

ileks/o (Ilex)

ileostomi/o

ILERA = Internacia Ligo de Esperantistaj Radio-Amatoroj

ili oni, ony, ona =a jejich

ili/o (Os ilium)

Iliad/o

iliak/o

-iliardo: m=o miliarda, 109 du=o 1015 tri=o 1021

ilici/o

ilini/o

Ilinoj(s)/o

-ilion/o: m=o milion, 106 du=o bilion, 1012 tri=o 1018

Ilion/o

ilir/o

ilium/o

ilmenit/o

ILo = Internacia Lingvo

I.L.O. = Internacia Labor-Organizo

ilumin/i t iluminovat, (slavnostně) osvětlovat hist. zdobit (kni hy) náb. osvítit =ado iluminace, osvětlení =aĵo osvětlení, o světlovací těleso =isto iluminátor, osvětlovač

iluminaci/o v. iluminado, iluminaĵo

ilustr/i t ilustrovat =aĵo ilustrace regulo =ata per ekzemploj pravidlo ilustrované příklady =isto ilustrátor

iluzi/o iluze, klam, vidina =i t předstírat, klamat, šálit, mis tifikovat =isto iluzionista, kouzelník

imag/i t představovat si, vybavovat si =a imaginární, pomyslný, zdánlivý =o představa; =ipovo představivost

imagin/o zool. imago, dospělý hmyz

imaginar/a mat. imaginární

imam/o

imanent/a

imbecil/o lék. imbecil, hanl. blbec

imbrik/i

IMEK = Internacia Medicina Esperanto-Konferenco

imersi/o

imid/oj

imidazol/o

imin/oj

imit/i t napodobovat =aĉi t opičit se, posmívat se =aĵo imitace, napodobenina

imortel/o bot. slaměnka

impal/o

impedanc/o eltech. impedance

imperativ/o rozkazovací způsob, i přen. imperativ

imperator/o hist. imperátor

imperfekt/a jaz. imperfektní, nedokonavý

imperi/o impérium, říše =i n vládnout =isma imperialistický =ismo imperialismus =isto imperialista; =estro císař

imperial/o 1

imperial/o 2

imperialism/o v. imperiismo

imperialist/o v. imperiisto

imperium/o v. imperio

impertinent/a impertinentní, drzý, nestoudný

impet/i n vrhat se vpřed =a prudký, rychlý =o prudkost, nápor

impetigin/o

implic/i

implik/i t znesnadnit, ztížit, zaplést =a složitý, spletitý, kom plikovaný, zamotaný =aĵo zápletka =iĝi zaplést se

implod/i

impluvi/o

impon/i n imponovat =a impozantní, velkolepý, imponující

import/i t importovat, dovážet =ado import, dovoz =isto importér, dovozce

impost/o daň =ebla zdanitelný =i t zdanit =isto výběrčí daní

impoŝt/o

impotent/a impotentní, neplodný

impoz/i

impregn/i t tech. impregnovat

impres/o dojem morna =o skličující dojem =a působivý =ebla citli vý =i t zapůsobit =iĝema citlivý

impresari/o

impresionism/o impresionismus

impresionist/o impresionista

imprimatur/o

improviz/i t improvizovat =e improvizovaně =isto improvizátor

impuls/o impuls, podnět, popud =i t podněcovat =iĝema impulsivní

impulsometr/o

imput/i t připočít(áv)at, přisuzovat

imun/a imunní, odolný =igi imunizovat =igo imunita

imunologi/o

-in- přípona značící ženské pohlaví, samici: koko kohout kokino slepice

ino žena, ženská, zool. samice =a ženský, samičí =iĝi stát se zženštilým; =seksa samičí

INA = Internacia Naturkuraca Asocio

Inah/o

inanici/o

Inar/o

inaŭgur/i t inaugurovat, zahájit =(ad)o inaugurace

inaŭguraci/o inaugurace

incendi/o požár =a požární =i t způsobit požár, zapálit =into žhář

incens/o kadidlo přen. podkuřování =(ad)i t pálit kadidlo přen. podkuřovat, lichotit =ilo, =ujo kadidelnice

incest/o

incid/i

incident/o icident

incit/i t dráždit =eti t škádlit =iĝi rozčilovat se

inciz/i t nasekat, dělat zásek zářez

inciziv/o anat. řezák

incizur/o

-ind- přípona značící hoden něčeho: bedaŭri litovat bedaŭrinda politováníhodný ridi smát se ridinda směšný

inda hoden (je pri io něčeho) =i t zasluhovat =igi činit hodným (je io něčeho), poctít =o zásluha, důstojenství, cena mia vivo ne havas por mi =on život pro mne nemá cenu

indantren/o

indeks/o index, abecední rejstřík =i t opatřit rejstříkem

inden/o

indi/o

Indi/o

indian/o Indián

Indiani/o

Indianopol/o

indic/o (ná)znak, nepřímý důkaz, mat. index radika =o odmocnitel vivkosta =o index životních nákladů =a indexový =i t označovat indexem, indexovat

indien/o

indiferent/a lhostejný =e lhostejně =eco lhostejnost

indig/o

indign/i n být rozhořčen pohoršen popuzen (pro pri io něčím) =a rozhořčený =e rozhořčeně =igi rozhořčovat, pohoršovat, popu zovat =o rozhořčení

indigoid/a

indigolit/o

indiĝen/o domorodec, starousedlík

indik/i t ukazovat, udávat =aĵoj indicie =ilo indikátor, ukazatel =o údaj

indikativ/o jaz. indikativ, oznamovací způsob

indikator/o indikátor

indikozid/o

indium/o

individu/o individuum, jednotlivec, jedinec, biol. druh =a indi viduální =eco individualita =ismo individualismus =isto indivi dualista

individualism/o v. individuismo

individualist/o

indoĉin/a

indoksil/o

indol/o

Indonezi/o Indonésie

Indr/o

indri/o

induk/o fyz. indukce

indukt/i t fil. vyvozovat obecné závěry, eltech. indukovat =a in dukční =anco induktance =ilo induktor =o indukce

induktanc/o

induktor/o v. induktilo

indulg/i t být shovívavý, snášet, šetřit (iun někoho) =(em)a sho vívavý =inda zasluhující shovívavosti =o shovívavost, milosrdnost

indulgenc/o

indulin/o

indult/o

Indus/o Indus

indusi/o

industri/o průmysl malpeza =o lehký průmysl =a průmyslový =igi industrializovat =isto, =ulo průmyslník

inerci/o fyz. inercie, setrvačnost přen. netečnost; =a inertní, setrvačný, nepružný; =a forto setrvačná síla; =ulo konzervativec; =rado tech. setrvačník

inert/a lék., chem. netečný, řen. (u)strnulý, nepružný =a spirito mdlý rozum =eco netečnost, zkostnatělost

infami/o

infan/o dítě; =a dětský, přen. dětinský; =aĝo dětství; =aĵo dětinskost; =aro děti, drobotina; =eco dětství, dětinství; =ejo dětský pokoj, jesle; =ismo lék. infantilismus; =istino chůva; =ĉareto dětský kočárek; ĝardeno mateřská škola; =ĝardenistino učitelka mateřské školy; hejmo dětský domov; =vartejo jesle

infant/o

infanteri/o voj. pěchota =ano pěšák

infarkt/o lék. infarkt pulma =o infarkt plic =o de la miokardio infarkt myokardu

infaŭst/a

infekt/i t infikovat, nakazit (je io něčím); =a infekční, nakažlivý; =ado infikování, infekce; =iĝi nakazit se; =orezista lék. imunní

infektologi/o

infer/o peklo <> iru en la =on! jdi k čertu! =a pekelný =ulo pe kelník

inferenc/o

infest/i

infiks/o

infiltr/i

infim/i

infinit/o

infinitezim/o

infinitiv/o infinitiv, neurčitek

inflaci/o ekon. inflace

inflam/o lék. zánět =i n zanítit se, být zanícený =igi zanítit

infleksi/o

infloresk/o bot. květenství

influ/i t mít vliv, působit, ovlivňovat chem. účinkovat, působit (ion na něco) =a vlivný =ebla ovlivnitelný =o vliv

influenc/o lék. chřipka, eltech. elektrostatická indukce

influk/i t eltech. polarizovat, indukovat

inform/i t informovat, oznámit mi volas =i vin chci vám sdělit =adiko informatika =anto, =isto informátor =ejo informační kancelář =ilo informační leták =iteco informovanost =o infor mace, zpráva

infr/a dolní =aj membroj odb. dolní končetiny =e dole

infraruĝ/a infračervený

infrastruktur/o

infundibl/o

infuz/i t spatřovat =aĵo nálev, výluh

infuzori/oj

-ing- =o pochva, nástrčka =i t zasunout (do pochvy), zapojovat (do zásuvky)

ingest/i

ingot/o tech. ingot

ingredienc/o přísada

ingven/o anat. slabina, tříslo

inĝ. = inĝeniero

inĝeni/a důmyslný, důvtipný =a solvo vtipné důmyslné řešení

inĝenier/o inženýr

inhal/i t lék. inhalovat, vdechovat =ilo inhalátor

inhib/i

inhibici/i t lék., chem. oslabovat =anto inhibitor =o fyz., chem., lék., psych. oslabení funkce procesu

inhibitor/o

inic/i t zvl. náb. zasvěcovat (pri al io, en ion do něčeho) =ito zasvěcenec

inicial/o iniciál(k)a

iniciat/i t dát podnět =emo iniciativa =into iniciátor =o inicia tiva, podnět

iniciativ/o v. iniciat(em)o

iniciator/o v. iniciatinto

init/i

injekt/i t lék. vstřikovat stav., tech. injektovat =aĵo injekční náplň látka, injekce =ilo injekční stříkačka fyz., tech. in jektor =o lék. injekce stav. injektáž

injektiv/o

injektor/o

ink/o inkoust, tiskařská barva ĉina =o černá tuš sekreta =o nevi ditelný inkoust =i t namáčet do inkoustu =ujo kalamář polygr. nádrž na barvu

inka/o

inkandesk/i n eltech. žhnout =a rozžhavený do běla =igi rozžhavit =(ec)o rozžhavenost

inkbendo, inkrubando páska do psacího stroje

inkl. = inkluzive

inklin/a náchylný li estas =a al muziko má sklony k hudbě li es tas =a por ŝakludo má zálibu ve hře v šachy =i n tíhnout, mít náklonnost mi =as al la opinio, ke skoro se domnívám, že oni tro =as forgesi rádo se zapomíná =igi vyvolat zájem =iĝi navy kat si (al io na něco)

inklinaci/o

inklud/i t zahrnovat, obsahovat la prezo =as la manĝojn kaj trinkaĵojn cena se rozumí včetně jídla a pití

inkluziv/a zahrnující la prezo estas =a de la sendkostoj v ceně je zahrnuto poštovné a balné =aj restadkostoj plná penze (za pobyt) =e včetně =i t zahrnovat, obsahovat

inkognit/o osoba vystupující na zapřenou =e na zapřenou, pod ci zím jménem, tajně =eco inkognito konservi ies =econ zachovat něčí inkognito

inkontinenc/o

inkrust/i t um. ozdobně vykládat =aĵo kresba, ozdoba

inkub/o těžký sen, můra

inkubaci/o lék. inkubace

inkubator/o inkubátor

inkud/o anat. kovadlinka (Incus)

inkunabl/o polygr. inkunábule, prvotisk

inkvart/o = kvarto

inkvizici/o, Inkvizici/o náb. inkvizice

inkvizitor/o inkvizitor

inocent/a

Inocent/o

INOE = Internacia Naturista Organizo Esperantista

inokul/i t lék., bot. očkovat, bot. roubovat, přen. vštěpovat =ado očkování

Insbruk/o

insekt/o hmyz (jedinec) =oj hmyz (třída); =omanĝa, =ovora zool. hmyzožravý; =ocido insekticid

insekticid/o

insert/i t lék., bot. nasazovat, upevňovat, očkovat =aĵo štěp =o nasazení, naočkování

isid/i n strojit úklady (kontraŭ iu někomu) =a demando záludná otázka =ema homo záludný zákeřný člověk =o léčka, úklad, pře padení, spiknutí

insign/o odznak

insil/i t zeměd. silážovat =aĵo siláž =ujo silo

insinu/o

insist/i n naléhat, trvat (pri io na něčem) =a naléhavý =o nalé havost, vytrvalost

insolaci/o lék. úpal, úžeh

insolent/a kniž. drzý, nestoudný

insolvent/a = nesolventa

inspekt/i t dohlížet, konat inspekci dozor =isto inspektor =o inspekce, dozor

inspektor/o inspektor, div. inspicient

inspir/i t inspirovat, vnukat (al iu ion někomu něco), povzbuzo vat =i respekton timon vzbuzovat úctu strach =iĝi inspirovat se =o inspirace, vnuknutí

instal/i t instalovat, zavádět, zařizovat, uvádět v úřad =i elektron zavádět elektřinu =i direktoron uvádět ředitele do funkce =aĵo zařízení

instanc/o instance

instep/o anat. odb. nárt

instig/i t pobízet, podněcovat, ponoukat =o pobídka, podnět, po pud

instinkt/o instinkt, pud =a instinktivní, bezděčný

instituci/o instituce, organizace, orgán, zařízení

institut/o institut

instr. = instruisto

instru/i t učit, vyučovat, poučovat (al iu ion, iun pri io někoho o něčem) =ado vyučování =anto vyučující, učitel =ato žák =ejo škola =isto učitel =ita vzdělaný, (po)učený =iteco vzdělání, vzdělanost =o poučení

instrukci/o instrukce, pokyn, směrnice =o pri la uzo návod na použití =i t dát instrukci

instruktor/o voj. instruktor

instrument/o tech., um., hud. nástroj, přístroj =a instrumentální =aro nářadí, aparatura =i t hud. (z)instrumentovat

instrumental/o

insuficienc/o

insuflaci/o

insul/o ostrov =ano ostrovan =aro souostroví

insulin/o lék. inzulín

insult/i t spílat, urazit, urážet, lát, (po)tupit, láteřit =a u rážlivý =o nadávka, urážka

insurekci/o polit. lidové povstání

insurgent/o povstalec

-int-

int. = internacia

intajl/o

integr/i t slučovat mat. integrovat =a integrální, cel(kov)ý, úplný, nedílný =ado mat. integrování, integrace =aĵo integrál

integral/o v. integraĵo

intelekt/o intelekt, rozum, soudnost =a intelektuální, rozumový =ulo intelektuál =ularo inteligence

inteligenci/o

inteligent/a inteligentní =eco inteligence =ulo inteligent

intenc/i t zamýšlet, mít v úmyslu, hodlat =a úmyslný =o úmysl

intencionalism/o

intendant/o intendant, správce

intens/a intenzivní, usilovný =eco intenzita =igi (z)intenzifiko vat

intensiv/a

inter mezi =a vnitřní, střední =aĵo střední vnitřní část =e de uvnitř, mezi

inter- předpona s významem "mezi" nebo "vzájemně": planeda planetární; =planeda meziplanetární; =akto div. přestávka; =civitana občansky vzájemný, mezi občany =civitana milito občanská válka

interdikt/o

interes/i t zajímat =as min muziko zajímá mě hudba =a zajímavý =ato zájemce =ega velezajímavý, poutavý =iĝi zajímat se mi =iĝas pri muziko zajímám se o hudbu =iĝinta zainteresovaný =(iĝ)o zájem

interetaĝo mezanin

interez/o ekon. úrok

interfac/o

interfer/o opt. interference

interferometr/o

interferon/o

interfon/o

interglacialo geol. interglaciál

interior/o um. interiér

interjekci/o jaz. citoslovce

interkom/o

interkompren(iĝ)o dorozumění, (vzájemné) porozumění

interkomuniko propojení =igi spojit =iĝi spojit se

interkonsento vzájemná dohoda

interkonvena slučitelný, navzájem přijatelný

interligi spojit mezi sebou =o spojenectví =iteco vzájemnost, spojitost

interlingvistik/o interlingvistika

interludo hud. intermezzo, mezihra

intermez/o div., hud. intermezzo, mezihra

intermit/i n přerušovat se =a přerušovaný =o přestávka, přerušení

intermonto průsmyk

intern/a interní, vnitřní =a milito občanská válka =a ideo de Es peranto vnitřní idea esperanta =aĵo fyziol. vnitřnosti =e u vnitř (de io něčeho) =igi internovat =iĝi ponořit se vniknout (do podstaty), zahloubat se =o vnitřek =ulejo internát =ulo žák internátní školy

internacia mezinárodní

Internaci/o, Internacional/o Internacionála

interparoli n rozmlouvat

interpelaci/o interpelace =i t interpelovat

interpol/i t interpolovat, vsunout

interpret/i t interpretovat, tlumočit, vysvětlovat (si), předvést =ado interpretace =isto interpret, tlumočník

interpunkci/o jaz. interpunkce, interpunkční znaménka

interrompi t přerušit

interspaco mezera

interstic/o

intertempo mezičas

intertrig/o

interuptor/o

interval/o interval

interveni n intervenovat, zakročovat =into intervent

intervenism/o

intervju/o interview =i t interviewovat

intest/o střevo =a střevní =aro střeva

intestobruo kručení v břiše

intifad/o

intim/a intimní, důvěrný =aĵo intimita, intimní věc =aĵoj intimní styky =iĝi sblížit se =eco intimita, intimnost =ulo důvěrník

intonaci/o jaz. intonace

intra-

intrados/o

intransitiv/a

intrig/i n intrikovat, pletichařit, kout pikle =anto intrikán, pletichář =ema intrikářský, pletichářský =o intrika, pleticha =ulo intrikář, pletichář

intrors/a

introspekt/o

introvert/a

intu/o

intuici/o intuice =a intuitivní

intuitiv/a

inuit/o Eskymák

inul/o

inulin/o

inund/i t zaplavit, zaplavovat =o povodeň

invad/i t vpadat, vtrhnout =o invaze, vpád

invalid/o invalida =eco invalidita

invar/o

invariant/o

invenci/o

invent/i t vynalézat =(aĵ)o vynález =into, =isto vynálezce

inventar/o inventář =i t inventarizovat

invers/a opačný, převrácený mat. inverzní =e naopak, obráceně =igi zvrátit, otočit do protisměru =igilo tech. přepínač směru =o obrat, zvrat

inversi/o mat., jaz., met. inverze =a inverzní =i t obrátit, in vertovat (slovosled)

invert/i t chem. invertovat =igi rozkládat se =ito homosexuál

invertaz/o

invest/i t uvést v úřad; investovat =i ambasadoron uvést vyslance do úřadu =ado, =aĵoj investice =anto investor

investitur/o

invit/i t zvát, vybízet =a zvací =ilo pozvánka =ito pozvaný (host) =o pozvání, vyzvání

invitkarto, invitletero pozvánka

invok/i t práv. dovolávat se svědectví

involuci/o

involukr/o

io něco, cosi = ajn cokoliv

IOE = Instituto por Oficialigo de Esperanto

iom trochu =a malý, v trošce =ete troš(ič)ku =-post-=a postupný

ion/o v. jono 1

ion/o 2

ioni/o

ionik/a arch. jónský

ionosfer/o

Iova/o

ip/o

IPE = Internacio de Proleta Esperantistaro

iperit/o yperit =i t voj. napadat yperitem

ipsilon/o písmeno řecké abecedy ypsilon

IPTEA = Internacia Poŝtista kaj Telekomunikista Esperanto-Asocio

ir/i n jít, chodit, fungovat la horloĝo =as hodiny jdou =i per aŭto jet autem =i sur maro cestovat po moři letero =as aer(poŝt)e dopis jde letecky =ado chůze =ebla schůdný =ejo ces ta pro pěší, chodník, stezka, pěšina =igi pohánět =igi motoron spouštět natáčet motor =iloj chůdy =o chod, pohyb

Irak/o Irák

Iran/o Irán

Iravad/o

irbastonoj chůdy

iredent/a

IREA = Irana Esperanto-Asocio

IREJO = Irana Esperantista Junulara Organizo

Irian/o

irid/o bot. kosatec (Iris)

iridi/o chem. iridium

irigaci/o zavodňování, zavlažování =i t zavodňovat, zavlažovat

irigator/o

iris/o duhovka

irisit/o

irisologi/o

irit/i t dráždit, rozčilovat

iriz/a duhově zbarvený

Irkutsk/o

Irland/o Irsko i=a irský i=ano Ir

irokez/o

ironi/o ironie =i n ironizovat

Irtiŝ/o

-is-

Isaak/o

ISAE = Internacia Scienca Asocio Esperantista

isat/o = izatido

Isaŭri/o

ISE = Internacio de Socialistaj Esperantistoj

Isfahan/o

iskemi/o

iski/o

iskiat/o

iskiatologi/o

iskiatik/o lék. ischias

islam/o islám =ano muslim, mohamedán =anigi islamizovat =ismo muslimské učení nábožeství

Islamabad/o

Island/o Island =ano Islanďan

Ismail/o

Israel/o v. Izraelo

Israfil/o

-ist-

Istanbul/o

istm/o zeměp. šíje

Istri/o

ISU = Internacia Somera Universitato

-it-

Itabun/o

Itak/o

ital/o Ital I=ujo, I=io Itálie

iteraci/o

iterativ/o

iterbi/o

itiner/o itinerář, plán cesty

itri/o

iu někdo, kdosi, některý = ajn kdokoliv =foje někdy

IUEF = Internacia Unuiĝo de Esperantistaj Filologoj

-iv-

-iz-

izabelsaksikol/o

izatid/o

izatis/o

izentrop/a

Izer/o

Izmir/o

izo-

izobar/o

izobat/o

izobutan/o

izocel/a

izodimorf/a

izodinamo

izoelektr/a

izoet/o

izogami/o

izogeoterm/o

izoglos/o

izohel/o

izohiet/o

izohips/o

izoion/a

Izokrat/o

izokromat/a

izokron/a

izol/i t izolovat =a izolační; osamělý =ado izolace postup izolo vání =aĵa izolační =aĵo izolace, izolační materiál =(it)eco osamělost =ilo izolátor

izoleŭcin/o

izomero

izomorf/a

izopleto

izopod/oj

izopren/o

izopter/oj

izosism/o

izostazi/o

izoterm/o

izoton/a

izotop/o

izotrp/a

izoldifekto eltech. snížení porucha izolačního odporu

izolrubando izolační páska

Izrael/o hist. Izrael i=ido izraelita, Şid i=iano Izraelec =io, =ujo Izrael