H^

h^ jedenácté písmeno esperantské abecedy [ch]; ~o název písmene h^ a výslovnost při hláskování [cho]

H^abakuk/o Abakuk (biblický prorok)

H^abarovsk/o zeměp. Chabarovsk (rus. město)

H^adig^/a XXX (ženské jméno)

H^agaj/o Ageus, Aggeus (biblický prorok)

H^ajam/o Chajjám Omar (perský básník, 1048-1131)

H^ajbar/o zeměp. Chajbarský průsmyk (mezi Afganistánem a Pakistánem)

h^akas/oj etn. Chakasové (turecké etnikum)

h^alat/o textil. chalát, župan (dlouhý volný kabát - asijský čestný oděv)

h^alaz/o biol. chaláza (zárodek vajíčka)

h^alazi/o lék. chalazion, vlčí zrno (zánět žlázek okraje očního víčka)

h^alde/o etn. Chaldejec (starověký národ); ~a chaldejský; ~io, ~ujo Chaldea > Akado, Babel, Babilono, Sumero, Mezopotamio

H^am/o Chám (Noemův syn) > Noa; ~ida hamitský; ~idaj lingvoj hamitské jazyky; ~ido Hamita

h^ameleon/o zool. chameleón (Chamaeleon); ~a chameleónský, přen. proměnlivý v názorech, přizpůsobivý, bezcharakterní, pokrytecký; la ~a naturo chameleonská povaha (nátura); ♦ ~aj mang^oj chameleonova strava, přen. marné sliby; ~eska chameleónivitý

h^amsin/o meteor. chamsín (horký a suchý jižní vítr v Egyptě) > samumo

h^an/o hist. chán; G^ingis ~o Čingischán (1161-1227, vl. jménem Temüdžin); ~eco chanát (funkce); ~ejo, ~lando chanát (území)

H^an/a Chana, Anna (biblické ženské jméno)

H^ananj/a Channajáš (biblické mužské jméno)

H^angaj/o zeměp. Changaj (mongolské pohoří)

H^anoh^ Chanók, Enoch (biblický patriarcha)

H^anuk/o náb. XXX (židovský svátek)

h^aos/o 1 mytol. chaos, prapočátek > abismo, tohuvabohuo; 2. chaos, zmatek > konfuzo, senordo, pelmelo, mis^mas^o, galimatio; plena ~o en diskuto úplný zmatek při diskusi; droni en ~o utápět se ve zmatku; bolanta ~o da vanaj imagaj^oj vířící zmatek marných představ; ~a chaotický, zmatený; ~aj ideoj zmatené myšlenky; ~aj rokoj chaoticky rozházená skaliska; ~e chaoticky, zmateně; c^io iras ~a kaj transkapig^e vše je vzhůru nohama

h^aradri/o orn. kulík (Charadrius) (= pluvio); ~edoj kulíkovití (Charadriidae); ~oformaj bahňáci (Charadriiformes) > vadbirdoj

H^aran/o hist. zeměp. XXX (mezpotamské město)

H^aribd/o mytol. Charybdis (Poseidonova dcera, která s obludou Skyllou potápěla projíždějící lodi); trafi de Scilo al ~o dostat se od Skylly k Charybdě (z louže pod okap)

H^aris/oj mytol. charitky (bohyně krásy a radosti) > Karisoj, Karitoj, Gracioj

H^arkov/o zeměp. Charkov (ruské město)

H^aron/o mytol. Cháron (převozník přes řeku mrtvých)

H^artum/o zeměp. Chartúm (hl. město Súdánu)

h^asid/oj náb. chasidisté; ~ismo náb. chasidismus (směr v židovství)

h^at/o chatrč, chalupa (s doškovou střechou)

H^ati/o hist. zeměp. Chatti (později říše Chetitů, nyní Turecko); ~ano Chattijec

H^avil/a mytol. XXX (rovina v Edenu)

H^ebron/o zeměp. Hebron (izraelské město)

h^eder/o hist. náb. XXX (židovská náboženská škola pro malé chlapce)

h^ediv/o hist. chediv (egyptský vicekrál)

H^efren/o hist. Chefrén, Chafre, Raachef (egyptský farao, asi 2550 př.n.l.)

H^ejf/o zeměp. Chejfa (izraelské město)

h^elicer/o

h^eloni/o zool. kareta obrovská (Chelonia mydas) (= hovor. martestudo mořská želva); ~edoj XXX (Cheloniidae)

h^emi/o chemie; ~a chemický; ~a purigado chemické čištění; ~aj^o chemikálie; ~isto chemik; ~oterapio lék. chemoterapie

h^en/i = heni

H^eops/o Cheops, Chufev (farao 2575 př.n.l.); la piramido de ~o Cheopsova pyramida

H^ermon/o = Hermono

H^erone/o = Keroneo

H^erson/o zeměp. Cherson (ukrajinské město)

H^es^bon/o XXX (amorida urbo)

H^es^van/o XXX (měsíc hebrajeského kalendáře)

h^et/o zool. anat. XXX (štětina červa) (chaeta); ~uloj XXX (Chaetopoda)

H^et Chét (biblické jméno, vnuk Chámův)

h^etid/oj hist. etn. Chetité (= Hititoj)

h^etmi/o XXX (rostlina)

h^etognat/oj zool ploutvenky (Chaetognatha) (řád červů)

h^i jméno řeckého písmene chí

H^i/o zeměp. Chíos (řecký ostrov)

H^idekel mytol. Chidekel (jedna ze čtyř řek Edenu)

h^ikvadrat/a mat. XXX (statistický proces)

h^il/o = c^ilo

H^imen/a Chiména (španělské ženské jméno)

h^imer/o 1 mytol. chiméra, příšera, nestvůra > monstro, sfinkso

h^imer/o 2 přelud, vidina > utopio, iluzio, fantaziaj^o, revo; ~a chmérický; ~ulo snílek, fantasta; ~kastelo expr. vzdušný zámek (= aera kastelo)

h^imer/o 3 bot. rostlinný kříženec

h^imer/oj 4 zool. chiméry (Chimaeridae) (paryby)

H^ios/o = H^io

h^in/o hist. Číňan ~ujo zast. Čína

h^inin/o chinin

H^iram/o hist. Hiram, Chíram, Chúram (král z Tyru, který poslal Šalamounovi stejnojmenného architekta ke stavbě jeruzalémského chrámu) > H^uramo

H^iron/o zeměp. chíos, Kastron (řecký ostrov)

h^ironekt/oj zool. XXX (Chironectes) (druh jihoamerických vačnatců)

h^iropter/oj zool. letouni (Chiroptera) (= vespertuloj)

h^irurg/o chirurg; ~io chirurgie; ~(i)a chirurgický; ~ia interveno chirurgický zákrok

h^itin/o biol. chitin (látka, tvořící krunýř brouků)

h^iton/o hist. textil. chitón (starořecká košile)

h^iton/oj zool. chitóni (Chiton) (1500 druhů mořských měkkýšů)

H^izkija hist. XXX (král Judeje)

h^len/o hist. textil. XXX (helénský plášť)

h^loro chem. chlór

h^mer/o etn. Kmér (národ v Kambodži)

H^num/o mytol. Chnum (egyptský bůh plodnosti)

H^ofr/a hist. Hophra, Vahjebre (farao 589-570 př.n.l.)

h^oler/o lék. cholera; azia ~o asijská cholera (cholera asiatica); somera ~o XXX (cholera aestiva); suc^infana ~o XXX (cholera infantum); ~eto lék. cholerin; ~ulo nemocný cholerou; ~oforma podobný choleře

h^olerin/o = h^olereto

h^or/o hud. sbor, chór; gea (miksita) ~o smíšený sbor; infana ~o dětský sbor; preg^eja ~o kostelní sbor; virina ~o ženský sbor; teatra ~o divadelní pěvecký sbor; ♦ plena ~o da pepantaj birdoj úplný sbor zpívajících ptáčků; la ~o de la kriistoj kaj mokistoj tlupa křiklounů a posměváčků; ~a sborový; ~a kantado sborový zpěv; ~a sekcio pozitivní (sborová) sekce (varhan); ~aj^o skladba pro sbor; ~ano sborista, člen sboru; ~ejo kůr; ~eja vesto plášť kněze; ~estro sbormistr; ~isto sborista; ~knabo zpěváček na kůru; ~mantelo kardinálský plášť; ~nic^o kůr

h^oral/o hud. chorál

H^orasan/o zeměp. XXX (iránská provincie)

h^ord/o zool. anat. struna (chorda dorsalis); ~uloj zool. strunatci (chordata)

H^oreb/o hist. zeměp. Choréb, Oréba (jiné jméno hory Sinaj)

H^orsabad/o hist. arch. Chorsábád (palác asyrských králů)

h^oruso v. h^oro

H^osro/o hist. Chosroes, Husrav (jméno několika perských králů)

h^os^en/o náb. textil. XXX (náprsenka židovského duchovního)

h^ot/o jota [chota] (aragonský lidový tanec)

H^rizaor/o mytol. XXX (otec obra Géryóna, zabitého Héráklem)

h^rom/o chem. chróm > kromo; ~a chromový; ~i, ~izi t pochromovat; ~oflavo chromová žluť

h^ron/o tech. čas

h^ronogram/o hist. chronogram (letopočet římskými číslicemi)

H^rus^c^ov/o Chruščov, Nikita Sergejevič (1894-1971)

H^ubilaj/o hist. Chubilaj, Kublaj-chán (čínsko-mongolský císař, 1216-1294)

h^uligan/o = huligano

h^um/o financ. khoum (peněžní jednotka v Mauretánii); unu ugijo egalas al 5 ~oj jedna ouguiya se rovná pěti khoumům

h^unt/o junta; militista ~o vojenská junta

h^ural/o polit. chural (mongolský sněm, parlament)

H^uram/o hist. Chúram (stavitel židovského chrámu, patron zednářů) > H^iramo

h^utor/o malá farma