G

g

gabar/o

gabardin/o

Gabes/o

gabi/o

gabl/o stav. štít, lomenice

Gabon/o Gabon

gabr/o

gad/o sušená treska; =oleo olej (z tresky)

Gad/o

Gadames/o

gadmes/o

gadolini/o

gadolinit/o

gael/o

gaf/o

gag/o gag

gagat/o

gage/o

gaĝ/o

gain/o přiléhavé (ženské) šaty; =jupo úzká sukně

gaj/a veselý =a koloro živá barva <> en =a stato podroušený, v náladě =e vesele =eco veselost =ega rozjařený =i n veselit se, radovat se =iga zábavný =igi rozveselit =igisto šprýmař, bavitel =iĝi rozveselit se =o veselí, veselo =ulo veselý člověk

gajakol/o = gvajakolo

gajl/o bot. hálka

gajlat/o

gajn/i t získat (výhodu, něčí přízeň), vyhrát (sázku, hru, boj) =i venten nám. využít větru =a vyhrávající, výherní =into vý herce =o výhra, zisk, výhoda, sděl. zisk, míra zesílení

gak/i n kejhat

gal/o žluč =a žlučov(it)ý

galag/o

galaksi/o galaxie, hvězdná soustava

galaktit/o

galang/o

galant/o bot. sněženka

galant/a galantní, dvorný =aĵo galantnost, vyjadřování =eco ga lantnost, dvornost =i n být galantní =ulo galantní člověk

galanteri/o galanterie, ozdobné zboží =a galanterní

galantin/o kuch. huspenina

Galapag/oj

galat/oj

galb/o

galban/o

galbul/o

gale/o polygr. sazebnice (deska)

galeas/o

galeg/o

galen/o geol. gelenit, leštěnec olověný

Galen/o

galenricevilo krystalový přijímač

galeprovaĵo polygr. první sloupcový obtah

galeopitek/o

galeops/o

galer/o galeje =ulo galejník

galeri/o galerie,podzemní chodba, důlní štola =eto galerka, ozdobná polička

galhumora zlostný

galg/o

gali/o bot. svízel chem. gallium

galium/o

Galici/o

galicism/o

galikan/a

Galile/o

Galilej/o

galimati/o galimatyáš, slátanina

galin/o zool. kur; =oformaj zool. hrabaví

galinag/o

galinol/o zool. vodní slípka

galinsog/o

galion/o

galiot/o

galium/o

galjon/o zast. galon

galkalkuluso anat. žlučový kamének

gall/o Gal G=io, G=ujo Galie

galon/o galon, prýmek =i t ozdobit galonem

galop/o cval hud. galop (tanec) =e cvalem, tryskem =i n cválat

galoŝ/o galoše

galputoro lasička kolčava

galus/o

galvan/a galvanický =aĵo štoček =ismo galvanismus

galvaniz/i t galvani zovat =(ad)o galvanizace

galvanometr/o

galvanoplastik/o

galvanoskop/o

galvanostegi/o

galvanoteknik/o

galvanoterapi/o

galveziko žlučník

gam/o hud. škála, stupnice, tónina; =noto tónika; =signo hud. předznamenání

gama jméno řeckého písmene gama; =radioj paprsky gama

gamaŝ/o kamaše

gamb/o anat. noha (dolní končetina)

gambovjolo hud. gamba

Gambi/o Gambie

gambit/o gambit

Gambrin/o

gamel/o voj. polní jídelní miska, ešus, esšálek

gamelan/o

gamet/o gameta, pohlavní buňka

gametofit/o

gamopetal/a

gamosepal/a

Gan/o = Ganao

Gana/o Ghana

ganaŝ/o

gandarv/oj

Ganeŝ/o

gang/o geol. rudná žíla =ujo zemina s rudou

Gang(es)o zeměp. Ganga

gangli/o anat. ganglie, nervová uzlina

gangliit/o

ganglion/o

gangren/o lék. gangréna, sněť =a snětivý

gangster/o gangster =ismo gangsterismus

Gangtok/o

Ganimed/o

Ganimed/o

gant/o (prstová) rukavice <> ĵeti, delevi la =on hodit, zvednout rukavici =i sin navléci vzít si rukavice =isto rukavičkář gantpupo maňásek

gantr/o tech. portál, dopr. návěstidlový most; =oargano tech. portálový jeřáb

gap/i n civět, vyvalovat oči =e stari stát s otevřenou pusou =ulo hanl. čumil

garaĝ/o (veřejná) garáž, autoopravna, odstavná plocha =i t dát do garáže (do opravy), garážovat (zvl. hromadně); =trako remíza, lokomotivní depo

garanti/i tn ručit (por pri iu, ion al iu za někoho, za něco ně komu) =a záruční =aĵo složená záruka =anto ručitel =e pod záru kou =ite zaručeně =o záruka =ulo rukojmí; =doni t dát do záruky; =pruntisto půjčovatel na zástavu

garb/o snop přen. trs, svazek =aro zeměd. panák =ejo stodola =igi vázat snopy =igilo samovazač

garcini/o

Gard/a

gard/i t střežit, opatrovat, ochraňovat, hlídat <> =i sian langon dávat si pozor na jazyk = ies interesojn chránit něčí zájmy =i sin chránit se, jednat obezřetně, dávat si pozor (na sebe) =i sin de eraroj vystříhat se chyb =i sin diri ion neopovážit se něco říci =a strážní, hlídací =(ad)o stráž, hlídání =antaro stráž(ní oddíl) =ataĵo střežený objekt =e na stráži, jako stráž, ostražitě =ejo střežené místo útočiště =emo bdělost, ostražitost =ilo eltech. pojistka =istejo strážnice =isto gar dista, hlídač, strážný

gardbudo strážní budka

gardhundo hlídací pes

gard(o)relo zábradlí

gardostari n stát na stráži =anto strážný

gardoţranko trezor, sejf

gardeni/o

garen/o

Gargantu/o

gargar/i t oplachovat, vyplachovat, máchat (např. prádlo), lék. kloktat přen. blekotat =(ad)o kloktání =aĵo kloktadlo

gargojl/o stav. chrlič, okapová roura

gari/o

garn/i t obložit, opatřit, vybavit =i bibliotekon per libroj vy bavit knihovnu knihami =i tablon prostřít (na) stůl =aĵo vyba vení, doplněk, ozdobný okraj, kuch. obloha, tech. těsnění mona ta =aĵo menstruační vložka

garnierit/o

garnitur/o souprava

garnizon/o vojenská posádka =i n být posádkou

garol/o zool. sojka

Garon/o

gas/o plyn larmiga =o slzný, slzotvorný plyn doni =on sešlápnout plyn fermi la =on uzavřít plyn =a plynový, plynný =isto plynař =ujo láhev na plyn =umi t usmrtit plynem

gasalarmo chemický poplach

gasbotelo láhev na plyn

gasfabriko plynárna

gasflamigilo plynový zapalovač =ingo hořák

gasfornelo plynový sporák

gasforno plynová kamna

gaskamero plynová komora

gaskon/o Gaskoněc, přen. chvástal, chlubivec, furiant =i n chvá stat se G=io, G=ujo Gaskoňsko

gaslampo plynová lampa gasmasko plynová maska

gasmotoro plynový motor

gasodukto plynovod

gasogen/o

gasojl/o plynový olej

gasolin/o = gazolino

gas(o)metr/o plynoměr

Gaspar/o Kašpar

gaspedalo plynový pedál

gasrezervujo plynojem

gast/o host havi =ojn mít hosty =ama pohostinný =am(ec)o pohos tinnost =aro hosté =ejo hostinec =i n být hostem, hostovat =iganto hostitel =igi (po)hostit =igo pohoštění

gastĉambro pokoj pro hosty

gastejestro hostinský

gastlaboristo zahraniční dělník

gastprezentado pohostinské představení

gasteroste/o

gastr/a

gastralgi/o

gastrektomi/o

gastrit/o

gastro-

gastroduodenit/o

gastroenterokojlit/o

gastrofil/o

gastrointest/a

gastroknemi/o

gastronom/o gurmán, labužník =io gastronomie

gastropod/o zool. plž

gastroskopi/o

gastrostomi/o

gastrul/o

gatj/o

gaŭĉ/o gaučo

gaŭĝ/o tech. rozměrové měřidlo, měrka, kalibr

gaŭl/o

gaŭlteri/o

gaŭr/o

gaŭs/o fyz. gauss

gavi/o

gavial/o

gavot/o

gaz/o text. gáz lék. gáza

gazal/o lit. gazel

gazel/o zool. gazela

gazet/o časopis, noviny =aĉo hanl. plátek, bulvární noviny tisk =aro tisk =isto novinář

gazetartikolo novinový článek

gazetbudo novinový stánek

gazeteltranĉo výstřižek z novin

gazetkolportisto kamelot, kolportér

gazolin/o lehký benzin

gazon/o (pěstěný) trávník; =teniso tenis; =tondilo sekačka na trávu

Gdansk/o

GDREA

gea smíšený, týkající se obou pohlaví =a vestejo společná šatna =igi pářit =iĝi pářit se

ge předpona značící dvojici nebo skupinu jedinců obou pohlaví: amantoj milenci (více, mohou být stejného pohlaví) geamantoj milenci (milenecká dvojice)

geavoj prarodiče

gebuboj hovor. děcka

geedukado koedukace

geedziĝi vzít se, uzavřít sňatek =iĝo, geedziĝo svatba =oj Novák manželé Novákovi

gefianĉiĝi zasnoubit se =oj snoubenci

gefiloj děti, synové a dcery

gefratoj sourozenci

gefraŭloj svobodná mládež

GEA

geatr/o

GEFA

gefire/oj

gehen/o gehenna, peklo

GEJ

gej/o

gejser/o gejzír

gejŝ/o

gek/o

geknaboj děti, chlapci a děvčata

gel/o kniž. mráz

gelat/o rosol, gel, zmrzlina

gelaten/o želatina =aĵo rosol, želé, huspenina =iĝi rosolovatět

Geldr/o

gelf/oj

geloz/o

gem/o drahokam

gem/o

gemut/a

gen/o biol. gen

-gena

gencian/o bot. hořec

genealog/o genealog, rodopisec =ia rodopisný =ia arbo rodokmen =io genealogie, rodopis

genepoj vnoučata

gener/i t biol. plodit, fyz. generovat, mat. tvořit, vytvářet =a rozplozovací, rozmnožovací =(ad)o rozplozování, rozmnožování, plození =ema plodný =ilo fyz. generátor =iloj anat. pohlavní orgány

genraci/o generace, pokolení =aro genealogie

general/o generál =aro generalita

generalisim/o

generator/o

genetik/o genetika =a genetický

genez/o vznik, původ, zrození

Genez/o

geni/o génius, duch la bona malbona =o dobrý zlý duch =a geni ální =aĵo geniální dílo =eco genialita =ulo geniální osobnost, génius

genist/o

genitiv/o jazz. genitiv, druhý pád

genocid/o

genom/o

genot/o

genotip/o

genr/o jaz., biol. rod =a rodový

gent/o kmen, rod; =ĉefo, estro náčelník kmene rodu

genu/o koleno =a kolenní =e na kolenou =i n klečet =igi přimět pokleknout =iĝi pokleknout, kleknout si =ingo sport. kolenní chránič

genufleksi n (po)kleknout

genukavo podkolení

genuţirmilo sport. nákoleník

genutubo koleno roury

geo-

geobotanik/o

geocentr/a zeměp. geocentrický, zeměstředný

geod/o

geodezi/o geodézie =a geodetický, zeměměřičský =isto geodet, ze měměřič

geodinamik/o

geofagi/o

geofizik/o geofyzika =a geofyzikální =isto geofyzik

geofon/o

geognozi/o

geograf/o zeměpisec =ia zeměpisný =io zeměpis

geokemi/o

geoknologi/o

geolog/o geolog =ia geologický =io geologie

geomanci/o

geomedicin/o

geometr/o

geometri/o geometrie spaca =o prostorová geometrie, stereometrie

geomorfologi/o

geopolitik/o

Georg/o Jiří =(et)a Jiřina

Georgi/o v. Kartvelio

georgin/o bot. jiřina

Georgtaŭn/o

geostatistik/o

geoteknik/o

geotropism/o

geotrup/o

gepard/o

geosinklinalo geol. geosynklinála

gepatra rodičovský = a lingvo mateřský jazyk =oj rodiče

gepid/oj

ger/i t seříznout =aĵo spoj (dvou prken) =o zářez, seříznutí

ger/o

ger/o

gerani/o bot. kakost, pelargónie

geraniol/o

gerber/o

gerbil/o

geriatri/o geriatrie

geril/o gerila, drobná partyzánská válka =ano partyzán, makista

Gerion/o

gerlen/o

german/o Němec =a německý la =a (lingvo) němčina Germana Dekokra tia Respubliko hist. Německá demokratická republika (Federacia Respubliko) G=io, G=ujo (Spolková republika) Německo =ismo jaz. germanismus =isto germanista, němčinář

germani/o chem. germanium

germanium/o

gerontokrati/o

gerontolog/o

gerontologi/o

gerundi/o jaz. v latině gerundium, přechodník

gerundiv/o

gesneri/o

gesinjoroj N pán a paní N

gesolaj sami, v páru

gest/o gesto, posuněk rifuza =o odmítavé gesto =a posuňkový la =a lingvo posuňková řeč =(ad)i n gestikulovat =e posuňkem =ema mající sklon gestikulovat při řeči

gestolingvo znaková řeč

gestap/o

get/o

geta/o

Getseman/o

gett/o ghetto

geum/o

geŭz/oj

ghett/o

gib/i

gibelin/oj

gibon/o zool. gibbon

Gibraltar/a markolo Gibraltarský průliv

Gibson/a

giĉet/o okénko, přepážka

gig/o sport. malý člun gig

giga- giga předpona násobných jednotek SI (109)

gigant/o gigant, obr =a obrovský =ismo gigantismus G=montaro Krkonoše

Giges/o

gik-gak hlas husy gagaga

gilbert/o

gild/o společenstvo, cech

giljak/oj

giloŝ/i t um. gilošovat, vyrýt

gilotin/o gilotina =i t popravit gilotinou

gimnast/o gymnasta, cvičenec, borec =(ik)a gymnastický =ejo tě locvična =i n cvičit

gimnastik/o gymnastika, tělocvik ritma =iko rytmika =iloj tělocvičná nářadí

gimnazi/o gymnázium =a gymnaziální =ano gymnazista

gimnofion/oj

gimnosperm/oj bot. nahosemenné

gimnot/o

gine/o hist. guinea

ginece/o bot. samičí orgány hist. ženské křídlo starořeckého domu

ginekolog/o lék. gynekolog

ginekologi/o gynekologie

ginekomasti/o

ging...gang...giling...gilang cililink, bim bam

gingam/o

gingiv/o anat. dáseň =a dásňový

gingival/o

gingivit/o

gink/o bot. gingko, jinan dvoulaločný

ginseng/o bot. ženšen

gip/o

gipaet/o

gips/o sádra =a sádrový =aĵo sádrový předmět =i t (za)sádrovat; =bildo sádrový odlitek; =obandaĝo sádrový obvaz; =oŝtono geol. sádrovec

gipsofil/o

gipur/o

gir/i n kroužit,obíhat la mondo plu =as svět Země se ještě točí =ado kroužení =o tech. otáčka; =falko lovecký sokol

girland/o girlanda, věncoví =i t ověnčit, (vy)zdobit girlandami

giromitr/o

giroskop/o

gis/o litina griza =o šedá litina =ado lití litiny =aĵo odlitek z litiny =ejo slévárna, huť =i t tavit, slévat =isto slévač li tiny

gisbriko cihla čisté litiny

gismaso surový litinový odlitek

gist/o droždí, kvasnice

gitar/o kytara =a kytarový =isto kytarista

gitar(lud)i tn hrát na kytaru

giveti/o

glabel/o

glac/o zrcadlové sklo la antaŭa =o de aŭto přední sklo auta

glace/a glazé, hlazený =igi leštit hlazením =o glazura, lesk

glaci/o led =a lední, ledový, mrazivý =aĵisto zmrzlinář =aĵo zmrzlina =ejo ledovec =ero kousek ledu =igi mrazit =iga punkto bod mrazu =iĝi zledovatět =ujo lednička =umi t mrazit, vyleštit do hladkosti ledu

glacial/o geol. glaciál, období zalednění

glaciepoko doba ledová

glacigroto ledová jeskyně

glacihokeo lední hokej

glaciinsulo plovoucí ledovec, ledová kra

glacikampo ledové pole

glacikrusto ledová kůra, námraza

glacimonto plovoucí ledovec

glacipluvo mrznoucí déšť

glacirompilo ledoborec

glacis/o voj. koliště, předhradí

glaciŝranko lednička

glacitenejo ledárna, chladírna

glacoviŝilo stěrač

glaĉer/o ledovec

glaĉerfendo geol. ledovcový zlom

glad/i t žehlit =ado žehlední =ilo žehlička

gladotabulo žehlicí prkno

gladiator/o

gladiol/o

glagolic/o jaz. hlaholice

glan/o bot., anat. žalud =a žaludový

gland/o anat. žláza =o surrena nadledvina =a žlázový =eto žlázka =ingo žaludový kalíšek =ito glandulitida, zánět žlázy

glareol/o

glas/o sklenice =ego velká sklenice, půllitr =eto sklenička, po hárek

Glasgov/o Glasgow

glasnost/o

glat/a hladký =aĵo hladká rovina plocha =e hladce =igi vyhladit, urovnat =iĝi vyhladit se =umi t (po)hladit, laskat

glatis/o náledí

glaŭber/a salo chem. glauberova sůl

glaŭci/o

glaŭk/a modrozelený, šedomodrý

glaŭkofan/o

glaŭkom/o lék. glaukom, zelený oční zákal

glaŭkonit/o

glav/o meč eltiri nudigi elingigi =on tasit meč krucigi =ojn zkřížit meče (v souboji) =ingo pochva meče

glavoforma mečovitý glavohaki t seknout mečem

glavopiki t bodnout mečem

glavosimila mečovitý

glavotranĉi t rozetnout mečem

glazur/o tech. smalt (na nádobí), glazura (na keramice), kuch. cukrová poleva =i t glazurovat, polévat

GLEA

gleb/o hrouda

glediĉi/o

glekom/o bot. popenec

gli/o

gliceri/o

glicerid/o

gliceril/o

glicerin/o glycerin =i t natírat glycerinem

glicerol/o

glicin/o 1

glicin/o 2

gliciriz/o

glikogen/o chem. glykogen

glikol/o

glikoz/o

glim/o slída =a slídový =i n třpytit se, blýskat se neĝo =as sub la suno sníh se třpytí na slunci

glioksal/o

gliptik/o glyptika, rytí kamenů

gliptotek/o glyptotéka, sbírka drahokamů, sochařská galerie

glir/o

glis/i n let. plachtit =ado plachtění =ilo kluzák, větroň

glisflugo klouzavý let

glisoplano kluzák, větroň

glissportisto let. sportovní plachtař

glit/i n klouzat, bruslit =a kluzký =ado klouzání =ejo klouzačka, skluzavka, kluziště =iga klouzavý =igi způsobit uklouznutí =ilo tech. klouzátko, sport. sanice, brusle =o skluz =umi n klouzat se

glitbobeno text. člunek

glitfali n uklouznout a upadnout

glitfoldo kluzná drážka

glitkalkulilo logaritmické pravítko

glitkuri n bruslit, klouzat se =anto bruslař =ejo kluziště, rychlobruslařská dráha

glitveturilo sáně

glitvojo skluzavka

glob/o mat. koule kegla =o kuželkářská koule =a kulatý, kulový =eto kulička ludi =etojn hrát kuličky =oida kulovitý

globartiko tech. kulový kloub

globforma kulovitý

globkalkulilo kuličkové počítadlo

globkrajono propisovací tužka

globlagro kuličkové ložisko

globin/o

globulari/o

globulin/o chem. globulin

globus/o glóbus

gloksini/o

glomerul/o

glor/i t slavit, velebit =i sin vychloubat se =a slavný =ado o slavování, velebení =aĵo slavný čin =ama ctižádostivý =e slavně =igi proslavit =iĝi proslavit se =inda hodný slávy =o sláva; =krono gloriola, aureola, svatozář

glos/o glosa, vysvětlivka, poznámka =aro glosář =i t glosovat, komentovat =isto komentátor

glosematik/o

glosin/oj

glosit/o

glosofaring/a

glosolali/o

glosotomi/o

glot/o anat. hlasová štěrbina =a plosivo jaz. ráz

glotal/o

glotokronologi/o

glu/o lepidlo =a lepicí, lepidlový =aĵi, =izi t potřít lepidlem =aĵo, =ilo látka na výrobu lepidla =eca, =(iĝ)ema lepkavý =i t lepit =iĝi přilepit se; =bendo lepicí páska; =kovri t polepit, potřít lepem

glucid/o

glucini/o

glugl/i n žbluňkat =(ad)o žbluňkání

glu-glu-glu hlas krocana hudry, hudry, zvuk bublající tekutiny

glukokortikoid/oj

glukoz/o chem. glukóza, cukr hroznový

glukozuri/o

glum/o bot. pleva

glumel/o

glut/i t polykat, hltat, pohlcovat senmaĉe =i polykat bez kousání =i per la okuloj hltat očima =ado polykání, hltání =ejo anat. dno hltanu, přen. propast =ema hltavý =enda lék. pro vnitřní použití =o polknutí, doušek, hlt per unu =o naráz, jedním hltem =perturbo zažívací potíže

glutamat/o

glutamin/o

glutarat/o

glutation/o

glute/o anat. hýždě

gluten/o chem. lepek

gnafali/o bot. protěž

gnejs/o geol. rula

gnet/o

gnom/o skřítek

gnomik/a filoz., jaz. gnomický

gnomon/o gnómon, sluneční hodiny

gnostik/o gnóze, teologický základ =ismo gnosticismus =ulo gnos tik

gnoz/o = gnostiko

gnu/o

go/o

Goa/o

gobang/o

gobelen/o, gobelin/o gobelín, nástěnný koberec

gobi/o

Gobi/o Gobi, Šamo

gobius/o

Godavar/o

goelet/o = skuno

gofr/i

goj/o i hanl. gój

gol/o gól =ejo sport. branka =ulo brankář =(um)i n dát gól; =fosto branková tyč; =pordo sport. branka; =ŝoto gól, brankový kop

golem/o

golfo 1 zeměp. záliv; G=a fluo Golfský proud; =eto zátoka

golf/o 2 sport. golf =ejo golfové hřiště; =ludi n hrát golf =ludo golf; =pantalono pumpky, golfky

Golgot/o

goliard/o

goliat/o

Goljat/o Goliáš

gomfren/o

Gomor/o

gonad/o

gonartrit/o

gondol/o gondola, benátská loď, let. koš balónu, kabina vzducho- lodi, prostor pro motor letadla =isto gondoliér

Gondvan/o

gonfalon/o

gong/o gong =i n udeřit do gongu

Gongor/o

gonidi/o

goniometr/o goniometr =i t vypočítat úhel =io goniometrie

gonokok/o

gonore/o lék. kapavka

gopak/o

goral/o 1

goral/o 2

Gordi/a nodo gordický uzel

Gordon/oj

gorĝ/o anat., tech. hrdlo =a hrdelní =eto hrdélko

goril/o zool. gorila

gospel/o

got/o hist. Gót přen. hanl. vandal, barbar =a gótský

Gotam/o = Gaŭtam/o

Gotemburg/o

Gothab/o

gotik/a gotický

graben/o

grac/o náb. milost; =oplena milostivý, milostiplný

graci/a ztepilý, ladný =e půvabně, ladně, ztepile =(ec)o půvab, ladnost, ztepilost =ulino grácie, půvabná dívka, bytost

Graci/o

gracil/a útlý, tenký, nedorostlý

grad/o stupeň mat. úhlový stupeň =a stupňov(it)ý =ado gradace, stupňování =aro stupnice =e stupňovitě =igi stupňovat, opatřit stupnicí =iĝi stupňovat se

gradaci/o gradace, stupňování

gradmezuro mat. stupňová míra

gradient/o

gradu/i

gradual/o

gradus/o grad

graf/o hrabě =ejo hrabství =ino hraběnka

grafem/o

grafik/o grafika =a grafický =aĵo graf =isto grafik

grafism/o

grafit/o geol. grafit, tuha

grafiti/o

graflando hrabství

grafolog/o grafolog

grafologi/o grafologie

Grahamland/o

grajhund/o chrt

grajl/o krupobití, krupky

grajn/o zrno, zrnko (pepře, kávy), jadérko (jablka), korálek, brok =a zrnitý =aĵo zrnitý pokrm, broky =eto zrníčko =igi gra nulovat, zrnit =iĝi vyhánět do klasu, zrát ( o klasu) =ingo bot. semeník

grajnkafo zrnková káva

grak/i n o vráně krákat; o člověku chrchlat; =a chrčivý, krákavý; kun =a voĉo krákavým hlasem; =o chrapot; =ado krákání, chrčení

Gral/o

gram/o gram

gram/o

gramatik/o gramatika, mluvnice =isto gramatik

graminac/o bot. travina

gramine/o = graminaco

gramofon/o gramofon; =disko gramofonová deska

gran/o

Granad/o

granat/o granátové jablko =arbo, =ujo granátovník =a granátový granatsuko granátová šťáva

Granĉak/o

grand/a vel(i)ký =a ofico vysoký úřad =a aĝo vysoký věk G=a ocea no Tichý oceán aĝa velmi starý, letitý =eco velikost =ega o brovský =egulo obr =eta povětší, středně velký =igi zvětšovat =iĝi zvětšovat se =o veličina

grandanima velkomyslný

grandbieno velkostatek

granddimensia velkorozměrový

grandefekta velkolepý

grandfama veleslavný, proslavený

grandhomeco šlechetnost, velkoduchost

grandindustrio velkoprůmysl

grandioz/a velkolepý =(ec)o velkolepost

grandkomerc(ad)o velkoobchod (činnost)

grandmajstro velmist

grandmonda mondénní, velkosvětský

grandnombra početný

grandparte většinou

grandpotenco velmoc

grandpreza velmi drahý, nákladný, předražený

grandsinjoro grand, velmož, magnát

grandstila velkorysý

grandurbo velkoměsto

granit/o geol. granit, žula =a žulový přen. paličatý

granodiorit/o

granol/o lék. granule (do 5 centigramů), pilulka

granul/o lék. granule, pilulka anat., bot. granulovité výrůstky např. bradavice =aĵo lék v granulích

granulit/o

granulocit/oj

granulom/o

granulomoz/o

grapfrukt/o grapefruit, grep

grapl/o nám. mnohoramenná kotva =i t kotvit

grapol/o bot. hrozen (květenství)

graptolit/oj

gras/o tuk kuch. sádlo =a tukový, tučný, tlustý, úrodný polygr. tučný =aj acidoj chem. mastné kyseliny =aĉa bachratý =aĵo tučné maso =eco tučnost =ega břichatý =eta baculatý, boubelatý =i t mastit, mazat =igaĵo hnojivo =igi (vy)krmit (např. husu) =iĝi ztloustnout =ujo nádobka na tuk =umi t hnojit =umo hnojivo

grasmakuli t zamastit

grasporko jatečné prase

grat/i t škrábat =i sin (po)škrábat se, (po)drbat se =aĵo škrába nec =ilo škrabka, drbátko

graten/i t kuch. zapékat, zapéct =aĵo zapékané zapečené jídlo

gratif/i

gratifik/o gratifikace, peněžní odměna =i t odměnit

gratifikaci/o

gratiol/o

gratul/i t blahopřát =a blahopřejný =o gratulace, blahopřání

Graŭbind/o = Grizono

graŭl/i

graŭvak/o

grav/a důležitý, závažný =a malsano vážná nemoc =aĵo vážná důle žitá věc =e důležitě, vážně =eco důležitost =ega veledůležitý =i n být důležitý ne =as! to nevadí, na tom nezáleží! =igi dod(áv)at důležitosti =ulo důležitá osoba

graved/a těhotná zool. březí, přen. plný <> kranio =a je profun daj pensoj hlava plná hlubokých myšlenek =eco těhotenství =igi oplodnit =iĝi otěhotnět =ulino těhotná (žena)

gravel/o

gravimetri/o

graviol/o

gravit/o gravitace, přitažlivost =i n fyz. gravitovat, být přita hován, tíhnout

gravitaci/o

gravmieni n tvářit se vážně

gravur/i t (vy)rý(va)t <> =i en sia(n) memoro(n) vrýt si do pamě ti =(ad)o rytí, =aĵo rytina =ilo rydlo =isto rytec

grab/o

greft/i t zahr. štěpovat, roubovat lék. transplantovat =aĵo roub, očko lék. transplantát =ilo roubovací nůž, roubovák =o roubová ní, transplantace

greg/o i přen. stádo =a stádový =ejo košár, ohrada, pastvina

gregori/a (kalendaro) gregoriánský (kalendář)

grejhund/o anglický chrt

grejs/o

grek/o nek =a řecký G=io, G=lando, G=ujo necko

grekkatoliko řecký katolík

gren/o obilí =a obilní, obilný =ejo sýpka, obilnice =ero obilné zrno

grenkampo obilné pole

grenkombajno obilní kombajn

grenad/o voj. ruční granát v.t. obuso =isto granátník

Granad/o

grenadil/o

grenadir/o voj. granátník

grenato geol. granát

Grenland/o = Groenlando Grónsko

grenmagazeno obilný sklad

grenventumaĵo plevy

Grenviĉ/o zeměp. Greenwich

gres/o pícnina =ejo pastvisko

gri/o krupice (obilní) hordea =o kroupy krupky (ječné) =aĵo krupičná krupicová kaše

grif/o mytol. pták Noh, gryf zool. sup

grifel/o hist. rydlo, pisátko zvl. břidličné =i t um. rýt

grifon/o pes griffon

gril/o zool. cvrček

grimac/o grimasa, úšklebek, škleb =ema pošklebačný =i n šklebit se

grimp/i n šplhat, bot. popínat se =(ad)o šplh =(em)a šplhavý, po pínavý =isto horolezec =uloj zool. šplhavci

grimpokreskaĵo, grimpoplanto popínavá rostlina

grinc/i n skřípat =(ad)o skřípot =i per la dentoj, =igi la den tojn skřípat zuby

grindeli/o

griot/o višně, =ujo višeň

grip/o chřipka =a chřipkový =ulo nemocný chřipkou

griv/oj kuch. škvarky

griz/a šed(iv)ý =(aĵ)o šeď, šedina =igi způsobit šedivění =iĝi zešedivět

grizhara šedovlasý, šedivý =ulo šedovlasý stařec o zvířeti šedák

grizajl/o

Grizon/o

grizu/o důlní plyn

groc/o veletucet =isto velkoobchodník

Groenland/o = Gronland/o

grog/o grog

grond/i = grundi

Gronland/o

groenlanda grónský =ano obyvatel Grónska G=o Grónsko

grop/o koňský ptačí zadek sport. nářadí kůň

gros/o angrešt, srstka =arbusto, =ujo angrešt(ový keř)

Grosklogner/o

grosier/o

groŝ/o groš; =skrapulo držgrešle

grot/o jeskyně, sluj

grotesk/a groteskní =aĵo groteska =ulo groteskní člověk

gru/o zool., tech. jeřáb; =dolio jeřábová plošina

grujer/o

grum/o groom, čeledín, podkoní v restauraci pikolík

grumbl/i n bručet, reptat =ema bručounský, reptavý =ulo bručoun, protiva, otrava, morous

grumel/o hrudka, žmolek =iĝi o mléku, krvi srážet se

grund/o půda, země pod vodou dno, u obrazu podklad zeměd. pozemek metaldona geol. =o rudné ložisko =ado nám. uváznutí na mělčině =i n uváznout na mělčině

grundhokeo pozemní hokej

grunt/i n chrochtat

gruntbovo zool. jak divoký

grup/o skupina, lit. skupinka, mat. grupa =a skupinový =aĉo tlupa =ano člen skupiny =e skupinově =ejo klubovna skupiny =eto skupin ka =igi seskupit =iĝi seskupit se

grupestro vedoucí

gruv/a

gruz/o štěrk lék. kaménky =i t drtit na štěrk

gruz/o = kartvel/o

Gruzio v. Kartvelio

gruzmalsano lék. hovor. kaménky

Guam/o

guan/o guáno

guanak/o

guanidin/o

guanin/o

guaŝ/o um. kvaš =i t malovat kvašem

gubernator/o v. guberniestro

guberni/o gubernie; =a guberniální; =estro gubernátor, místodržitel

gudjer/o

gudr/o dehet =i dehtovat

guf/o zool. výr

guĝ/o

guĝarat/o

Gujan/o

gujav/o

gul/o

gulag/o

gulaŝ/o guláš; =a supo, =supo gulášová polévka

gulden/o gulden, nizozemský zlatý

gum/o guma, kaučuk, pryskyřice výrobek pryž araba =o arabská guma =a gumový =eca gumovitý =i t pogumovat

gumbastono obušek

gumklabo hovor. obušek

gumtubo gumová hadice

gumvergo obušek

gumviŝi t vygumovat

gumb/o

gumigut/o

gun/o jalovice

gupi/o

gurami/o

gurd/o 1 kolovrátek, flašinet =i t hrát na kolovrátek přen. omílat pořád totéž =isto flašinetář

gurd/o 2

gurk/o

gurnard/o

guru/o

gust/o chuť (něčeho), vkus, styl, gusto afero de =o věc vkusu =i n chutnat, mít chuť (je, pri, ion po něčem, jako něco) =igaĵo koření =igi ochucovat =umado smysl chuť =umi t ochutn(áv)at =umisto degustátor, ochutnávač =umo ochutná(vá)ní

gustohava chutný

gustosento smysl chuť

guŝ/o bot. lusk vanila =o bot. tobolka vanilovníku

guŝlegomoj luštěniny

gut/o kapka =e po kapkách =eti n jemně kapat =eto kapička =i n kapat =igi lít po kapkách, zkapalnit =igilo kapátko =ujo okap(ový žlab), podložka (např. pod grilem, rožněm); =ŝtono krápník

gutaperk/o chem. gutaperča

Gutenberg/o

gutural/o

guvern/i t být guvernantkou =istino guvernantka

guzl/o hud. gusle =isto guslar

Gvadalkivir/o

Gvadelup/o

gvajak/o bot. guajak

gvajakol/o

Gvajan/o

gval/o

Gvam/o

gvarani/o

gvardi/o voj. garda =ano gardista

gvat/i t číhat, tajně pozorovat =ejo úkryt, záloha voj. skrytá pozorovatelna =isto voj. pozorovatel

Gvatemal/o město Guatemala =io země Guatemala

gvatnesto nám. stěžňový koš gvatturo voj. pozorovatelna, strážní věž, hláska

gve/o

gveril/o v. gerilo

gvid/i t vést, doprovázet (např. slepce) =i sin řídit se (per io něčím) =a vedoucí, vůdčí =(ad)o vedení =anto vůdce, vedoucí =ilo vodítko, průvodce (příručka) =isto vůdce, průvodce gvidfolio turistický prospekt

gvidlibro příručka průvodce

gvidmarko turistická značka

gvidmelodio hud. hlavní motiv

gvidnumero odb. číselný údaj (pořadí), číslo ukaz(ov)atele (např. u přístroje) poţta =o poštovní směrovací číslo , v.t. poţtkodo

gvidposteno vedoucí místo

gvidrimeno opratě

gvidrolo div. hlavní role polit. vedoucí úloha

gvidvoĉo hud. prim

Gvine/o Guinea