F

f

fab/o bob (rostlina i plod)

fabel/o i přen. pohádka ne rakontu al mi =on! nevykládej(te) mi pohádky! =a pohádkový =aĵo výmysl =(ad)i n vyprávět pohádky =isto pohádkář

fabianism/o

fabl/o bajka Ezopaj =oj Ezopovy bajky =aro sbírka bajek =i n vy právět, tvořit bajky =isto bajkář

fabrik/o továrna =a tovární =ado továrenská výroba seria =ado sé riová výroba =aĵo průmyslový fabrikát výrobek =anto, =isto to várník =i t (továrně) vyrábět, hovor. vyrábět, připravovat arte =ita opinio vyumělkovaný názor

fabrikmarko tovární výrobní značka

fabrikprezo výrobní cena

fac/o líc, přední strana mat. stěna hornictví předek

facet/o faseta, přibroušená ploška =i t brousit (sklo, diamant) =isto brusič drahokamů

faci/o anat. obličej, líc, tvář, tlama (zvířete) =a muskolo lícní sval

facil/a lehký, snadný, slabý, mírný, snadno dostupný =a paţo ri deto vento lehký krok úsměv vítr =a virino lehká žena kun =a koro s lehkým srdcem =e snadno, lehce estas al mi =e je mi lehko kritiki estas =e kritizovat je snadné, kritizuje se snad no =eco snadnost =iga ulehčující, usnadňující =igi ulehčit, u snadnit =iĝi stát se snadnějším, lehčím

facilanima lehkomyslný

facilmova mrštný, svižný

facilpieda lehkomyslný

facilrompa křehký

fad/o únik, fading (radiového signálu) =i n unikat, slábnout (o zvuku)

faden/o nit, drát přen. souvislost, spojitost teni ĉiujn =ojn en sia mano mít všechny nitky v ruce perdi la =on en la parolo ztratit nit hovoru =aro klubko, přadeno =ego silná tlustá nit, provaz, lanko =eto nitka =igi upříst spřádat v nit =isto ni tař, galanterista

fadenbulo klubko

fadenfliki t látat

fadenvermoj zool. hlíst

fadingo v. fado

fadu/o

faeton/o

Faeton/o

fag/o buk =aro, =ejo bučina, bukovina

fagocit/o biol. fagocyt

fagofrukto, fagonukso bukvice

fagopir/o pohanka =a pohankový

fagot/o fagot

faj/o

fajenc/o fajáns =aĵo fajáns (keramický výrobek)

fajf/i n pískat, hvízdat o ptácích zpívat přen. zanedbávat, kaš lat (pri io na něco) =i tra la fingroj pískat na prsty =ilego siréna =ilo píšťal(k)a <> danci laŭ ies =ilo tančit, jak jiný píská =o hvizd, zapísknutí

fajl/i t pilovat přen. zdokonalit, vypilovat =ado pilování =aĵo piliny (při práci pilníkem) =ilo pilník

fajn/a jemný, vybraný, ušlechtilý, citlivý, bystrý ( o smyslech) =eco jemnost, (dobrá) kvalita, uhlazenost =igi zjemňovat, zu šlechťovat (např. ocel)

fajnajt/a = finia

fajr/o oheň doni, fari =on dát, rozdělat oheň estingi =on uhasit oheň malakra =o mírný oheň <> fali de la pato en la =on dostat se z louže pod okap =aĵo pyrotechnická směs diskuti =e ohnivě diskutovat =ejo ohniště, kovářská výheň =eri n jiskřit =erigi křesat =ero jiskra, tech. ektrická jiskra =ero da espero jis křička naděje =i n plát, hořet =igi zapálit, rozdělat oheň =ilo křesadlo

fajreltena ohnivzdorný

fajrobrigado hasiči, hasičský oddíl

fajroestingilo hasicí přístroj fajroestingisto hasič

fajr(o)imuna ohnivzdorný

fajrokrado rošt

Fajrolando Ohňová země

fajroloko ohniště fajrorezista ohnivzdorný

fajrostango pohrabáč

fajroţtono křesadlo

fajton/o

Fajum/o

fak/o přihrádka přen. obor ( zvl. vědní) v novinách rubrika, kou tek v organizaci odbor, útvar ve vlaku kupé =a odborný =aro štelář =e odborně =ulo odborník; =esprimo odborný výraz; =lernejo odborná škola

fakab/o vulg. záchodová mísa, hajzl

fakir/o fakír

fakoĉer/o

fakolit/o

fakomatoz/o

faksimil/o

fakt/o fakt, skutečnost =a faktický, opravdový, skutečný =e o pravdu, skutečně =aro faktografie

faktis/o

faktitiv/o jaz. v esperantu faktitivum, sloveso účinné

faktor/o faktor, zprostředkovatel, agent mat. činitel, faktor

faktori/o agentura, obchodní zastupitelství

faktorial/o

faktot/o, faktotum/o

faktur/o faktura, účet =i t fakturovat

fakult/o schopnost

fakultat/o fakulta

fakultativ/a fakultativní, nepovinný

fal/i n padat, padnout =as haroj de sur lia kapo padají mu vlasy =as pluvo prší =as neĝo padá sníh, sněží =as la barometro baro metr klesá =as la lumo stmívá se =as la febro horečka klesá la suno =as slunce zapadá =i (sur)genue padnout na kolena lasi =i upustit =inta virino padlá žena =egi n řítit se =ema vratký =eti n klopýtat =igi povalit =ilo příčina pádu =into padlý (bo jovník) =o pád la libera =o volný pád; =dato den splatnosti; =folia opadavý; =ponto padací most; =stelo hvězd. létavice, meteor; =ŝirmilo padák

falang/o polit. falanga lék. článek prstu =isto falangista

falangi/o

falanster/o = falango

falar/o

falarop/o

falbal/o záhyb, volán(ek), kanýr

falĉ/i t i přen. kosit =i krurojn podrazit nohy =(ad)o kosení =aĵo pokosená úroda =ileto srp =ilo kosa =isto sekáč, žnec; =maŝino žací stroj

fald/i t skládat do záhybů =(aĵ)o záhyb =ebla skládací (židle) =eto záhybek (na látce) =etoj vlnky (na vodě) =umi t plisovat; =doseĝo skládací židle

falen/o zool. můra (Phalaena)

falerc/o

falern/a

falk/o zool. sokol; =isto sokolník; =oĉaso sokolnictví

Falkland/oj, =aj insuloj zeměp. Falklandy

faloid/a

fals/i t padělat, (víno) pančovat =a falešný, padělaný, mat. nepravdivý =ado padě lání =aĵo padělek =e falešně =eco faleš =ema falešný, neupřímný =isto padělatel; =ludi n fixlovat, hrát falešně; =ofari t falšovat dopustit se padělání

falset/o hud. falzet

falt/o vráska geol. vrása =aro vrásky, rozvrásnění =i t rozvrás nit =iĝi zvrásnit se

falun/o

Falun/o

falus/o soch. zobrazení pyje è peniso, lingamo, kaco

falv/a plavý

fam/o fáma, pověst =a pověstný, slavný =eco sláva =ega přeslavný =emulo megaloman, velikáš =i n být pověstný slavný =igi pro slavit =iĝi stát se slavným =ulo slavný člověk

Famagust/o

famili/o rodina bot., zool. čeleď, mat. soustava, systém =a ro dinný =ano člen rodiny

familialpago rodinný přídavek

familiar/a důvěrný, nenucený =aĵo familiárnost =iĝi sblížit se

familiestro hlava rodiny

familinomo příjmení

fanariot/oj

fanatik/a fanatický =e fanaticky =eco fanatismus, vášnivost =igi zfanatizovat =ismo fanatismus =ulo fanatik

fand/i t (roz)tavit <> =i ies koron obměkčit něčí srdce =ado tav ba (čin) =aĵo tavba (kov) =ebla tavný =ejo slévárna, tavírna =igi dát roztavit =iĝi roztavit se, splývat, změknout, ustrnout se (citově) =isto tavič =ujo tech. tavicí prostor, kokila

fandfermi t zatavit

fandodrato svařovací drát

fandoformo slévárenská odlévací forma

fandofromaĝo tavený sýr

fandofornego tavicí slévárenská pec

fandopunkto bod tání

fandorestaĵo struska

fandang/o

faner/o

fanerogam/oj

fanerozoik/o

fanfar/o fanfára =istaro sbor trubačů

fanfaron/i n vychloubat se =ado chlubení se =ulo chvastoun

fang/o

fanon/o

fanon/o

fant/o spodek, kluk v kartách

fantasi/o arabská jezdecká slavnost

fantasm/o

fantasmagori/o

fantast/o lit. fantastika =a fantastický

fantazi/o fantazie, obrazotvornost, smyšlenka =a fantastický =i n vymýšlet (si) hud. improvizovat =ulo fantasta

fantom/o duch, přelud, strašidlo =a přeludný, strašidelný tech. umělý =i n strašit

far/i t (u)činit, (u)dělat, spáchat, vykonat, provádět, provést, (z)tropit, způsobit, připravit, (u)tvořit =i al si oportune bone udělat si pohodlí =i al si la vojon razit si cestu = dolo ron (z)působit bolest =i timon nahánět strach =i kontrakton uzavřít smlouvu =i Paskon slavit světit Velikonoce =i iun mokataĵo uvést někoho v posměch dek kaj dek =as dudek deset a deset je dvacet kiel devas esti =ate jak se sluší a patří =aĉi t odbýt, slátat =e de od, provedeno (kým) traduko de Sha kespeare =e de Sládek Sládkův překlad Shakespeara ekspluatado de homo =e de homo vykořisťování člověka člověkem =ebla usku tečnitelný, proveditelný =ema činný, aktivní =enda nutný =iĝi stá(va)t se =isto výrobce, i ironicky tvůrce, pracovník <> granda parolisto estas duba =isto mnoho řečí - málo práce =o čin, skutek, úkon, výkon merita =o záslužný čin

fara/o karetní hra farao

farad/o

faradiz/o

farandol/o

faraon/o faraon

farb/o barva, barvivo; =ejo natěračská dílna; =i t natírat barvou; =isto natěrač; =okrajono barevná tužka

farĉ/o nádivka =i t nadívat =ita papriko plněný paprikový lusk <> letero =ita per eraroj dopis plný chyb

Farenhajt/o = Farenhejto

Farenhejt/a grado stupeň Fahrenheita =a skalo Fahrenheitova stup nice

faring/o anat. hltan =ito faryngitida, zánět (noso)hltanu

faringal/o

faringoskop/o

farise/o hist. i přen. farizej

farm/i t zpachtovat si =anto pachtýř, nájemce statku =igi pro pachtovat =isto, =ulo farmář, pachtýř =o pacht, nájem pozemku statku předmět pachtu statek

farmaci/o farmacie, lékárnictví =a farmaceutický, lékárnický =aĵo farmaceutický výrobek =isto farmaceut, lékárník

farmako-kontrolad/o

farmakolog/o

farmakologi/o

farmakope/o lékopis

farm(o)bieno farma, statek

farmodomo farmářské obydlí, statek (budova)

faros/o 1

Faros/o 2

fars/o fraška =a fraškovitý =isto fraškář

fart/i n mít se, dařit se kiel vi =as? jak se máte? =u bone měj se dobře =o subjektivní stav, tělesné pocity

farun/o mouka hordea =o ječná mouka sekala =o žitná mouka semola =o hrubá krupičná mouka (pšeničná) tritika =o pšeničná mouka =aĵo moučník; =bulo knedlík

fasad/o průčelí

fasci/o anat. povázka

fascin/i t oslňovat, okouzlovat =(ad)o okouzlení

fasciol/o

fasciolopsiaz/o

fasĉin/o

fask/o svazek, otep =eto otýpka =igi svázat do otepi

fasm/o

fason/o fazona, střih =i t fazonovat, stříhat =isto stříhač

fast/i n postit se =a postní =o půst

faŝism/o fašismus =a fašistický

faŝist/o fašista

FAT = Filozofia Asocio Tutmonda

fat/o

fatal/a osudný, neblahý =eco fatalita =ismo fatalismus =isto fa talista =o osud

fatamorgan/o lit. fata morgána, vidina

fatras/o haraburdí

faŭk/o tlama, ústí, i techn. jícen <> fermu la =on! zavři hubu! =i n zet, zírat

faŭl/i n sport. faulovat =o faul

faŭlt/o geol. zlom, dislokace

faŭn/o fauna, zvířena, expr. požitkářský člověk F=o faun, satyr

Faŭst/o

faŭvism/o

fav/o prašivina =a prašivý =aĵo prašivá kůže =iĝi (z)prašivět, stát se prašivým =ulo hanl. prašivec

favor/a příznivý =anto příznivec =ato oblíbenec =e příznivě =i t přát, být nakloněn (iun někomu) =igi získat přízeň (ion al iu někoho pro něco) =o přízeň

favorprezo výhodná cena

faz/o fáze, stádium, úsek

fazan/o bažant =ino bažantice

fazeol/o fazole =eto fazolka

FD

fe/o pohádková bytost =a pohádkový =ino víla

feak/o

Feb/o

febl/a slabý

febr/o horečka =a horečn(at)ý =i n mít horečku

februar/o únor =a únorový

feĉ/o sedlina, kal, rmut =o de la homaro hanl. spodina lidstva =i n sednout, usadit se

feder/i t sdružit =iĝi stát se členem federace =o federace

federaci/o federace =a federální, federativní

federal/a federální

FEKI = Finnlanda Esperantista Junulara Organizo

fek/i n kálet =aĵo hromada trusu =o výkal, trus

fekseĝo hovor. nočníková židle

fekab/o záchodová mísa

fekul/o 1 škrob(ová moučka)

fekulo 2 pod feki

fekund/a plodný, úrodný =eco plodnost, úrodnost =igi zúrodňovat =igo zúrodňování

fel/o kůže (se srstí), kožka =isto zpracovatel kožek, kožkař

felĉapo kožešinová čapka, beranice

felah/o

felandri/o

feldmarŝal/o polní maršál

feldspat/o geol. živec

felg/o sport. výmyk

feliĉ/a šťastný =e šťastně =ega blažený =ego blaženost =igi ob šťastňovat =o štěstí =ulo šťastlivec

felieton/o fejeton =isto fejetonista

felis/o kočkovitá šelma =a kočkovitý

felp/o felpa, hedvábný plyš

felsit/o

felt/o plsť =a plstěný =i t valchovat, plstit =iĝi zplstit se =izi t obkládat plstí feltoboto bufa, těžká teplá bota

feltoĉapelo plstěný klobouk

feltogarni t obkládat plstí

feluk/o

femal/o zool. samice, samička bot. samičí jedinec =a samičí

feminism/o

feminist/o

femt/o předpona podílových jednotek SI (10-15)

femur/o stehno, kýta; =aĵo kuch. stehýnko, kýta; =ingo stehenní chránič; =osto stehenní kost

femural/o anat. stehenní kost

fen/o 1 teplý suchý vítr tech. fén, vysoušeč vlasů

fen/o 2

fenacetin/o

fenantren/o

fend/i t štípat (dříví) <> krioj =as la aeron výkřiky protínají vzduch =ado štípání =aĵo puklina =eti t popraskat, nadělat praskliny =eto prasklina =ingo fyz. štěpení atomů =ilo sekáček =o štěrbina

fendohava popraskaný

fendr/o

fenek/o

fenen/o

fenestr/o okno =eto okénko =i n směřovat okny ĉambro =anta en ĝardenon pokoj s okny do zahrady =umo okenice

fenestrobreto parapet

fenestrofermilo uzávěr okna

fenestroframo okenní rám

fenestroklapo křídlo okna

fenestrokovrilo okenice

fenestroniĉo okenní výklenek

fenetol/o

fenic/o hist. Féničan =ia fénický F=io, F=ujo Fénicie =ino Féni čanka

fenikopter/o

feniks/o zool. fénix, ohnivák přen. vynikající osobnost

Feniks/o

fenikur/o

fenil/o

fenilen/o

fenilketonuri/o

fenkol/o fenykl

fenol/o chem. fenol

fenomen/o fenomén, jev, efekt =a fenomenální, nevšední

fenomenologi/o

fenotip/o

fent/o sport. výpad

fenugrek/o

feofitin/o

feoforbid/o

feokromocitom/o

fer/o železo =a železný =aĵejo železářství =oza zast. chem. že leznatý =umi t okovat

ferbetono železobeton

ferĉarpentaĵo železná konstrukce, kostra stavby

Ferar/o

ferdek/o paluba

fererco železná ruda

ferfabriko železárna

ferik/a zast. chem. železitý

feri/o den volna =oj prázdniny, dovolená =a prázdninový, volný =ado prožívání dovolené =i n být na prázdninách, trávit dovole nou

ferindustrio hutnictví

ferkurteno železná roleta opona

ferician/o

ferit/o

ferl/i t nám. stahovat plachtu

ferlado ocelový železný plech

ferm/i t zavírat, zavřít =i kunvenon ukončit schůzi =a zavírací =eti t přivírat =iĝi zavřít se =ilo, =itaĵo uzávěr =iteco uzavřenost =o závěr (např. schůze)

fermat/o hud. fermata, korunka

fermhoro zavírací hodina

fermparolado závěrečná řeč

fermplato poklop, víko

ferment/i

fermi/o

fermion/o

feroc/a krutý, nelítostný

feroelektra feroelektrický

feroksido chem. oxid železa

ferol/o

ferotipi/o

ferrubo železný šrot

fertil/a

fertrabo traverza fervoro horlivost =a horlivý =anto horlivec =e horlivě =i n hor_

lit =iĝi stát se horlivým =ulo horlivec

ferut/i

fervojo železnice, železniční dráha =isto železničář

fervor/o

Fes/o

fest/o slavnost, svátek =a slavnostní =aĵo slavnostní ceremonie =i tn (o)slavit

festakto slavnostní akt

festen/o hostina =ejo hodovní místnost =i n hodovat

festkuko sváteční koláč

festival/o

feston/o girlanda, věncoví =i t věnčit

festotago sváteční den

festuk/o

fet/o biol. fétus, plod, zárodek

fetiĉ/o fetiš =igi fetišizovat =ismo fetišismus

fetor/o smrad =a smradlavý =i n smrdět, páchnout

fetv/o

feŭd/o léno =a feudální, lenní =i t dát lénem =ismo feudalismus =ulo feudál, leník

feŭdalism/o

feŭdobieno panství

feŭdoestro, feŭdomastro lenní pán

fez/o

fi fuj =a hanebný =ago podlé jednání =aĵo hanebnost (čin) =eco podlost =ulo hanebník, padouch

fi-

fi jméno řeckého písmene

fiakr/o fiakr =isto fiakrista

fianĉ/o snoubenec, ženich

fianĉdonaco zásnubní dar fianĉiĝfesto zásnuby

fianĉino snoubenka, nevěsta

fiask/o 1 fiasko, neúspěch =i n utrpět fiasko, propadnout, neuspět

fiask/o = flasko

fiber/o

fibol/o spínací zavírací špendlík, hist. spona, přezka

fibr/o vlákno, fíbr =a vláknitý =iĝi rozpadnout se na vlákna, rozvláknit se

fibrilaci/o

fibrin/o

fibrinogen/o

fibroin/o

fibrom/o

fibroskop/o

fibroskopi/o

fibul/o anat. lýtková kost

fid/i t důvěřovat, spoléhat se =ebla spolehlivý =ema důvěřivý =inda důvěryhodný, spolehlivý =indeco spolehlivost =o důvěra

fideikomis/o

fideism/o

fidel/a věrný =eco věrnost =ulo věrný člověk

fidr/o tech. přímé vedení (vodič, potrubí)

fier/a hrdý, pyšný =aĉo zpupnost =eco hrdost =ego pýcha =i t pyš nit se, být hrdý =iĝi zpyšnět tio estas nia =indaĵo to je naše chlouba =ulo namyšlenec

fifaro podlý hnusný čin

fifr/o hud. píšťala

fig/o bot. fík =arbo fíkovník

Figar/o

figur/o postava, figura (i stylistická), útvar =a figurální =a senco přenesený smysl =aĵo obrázek =anto div. statista =e o brazně =eto figurka (hračka) =i t zobrazovat

Fiĝi/oj zeměp. Fidži

fihomo ničema, darebák, pobuda, hanebník

fiinsekto hmyzí parazit fiintenca záludný, zlomyslný

fik/i t vulg. souložit

fikari/o bot. orsej

fikci/o fikce, zdání, smyšlenka =a fiktivní =eco fiktivnost =i t vymýšlet si

fikomicet/oj

fiks/i t upevnit, upírat (zrak, pozornost) =a fixní, upřený (po hled) =ado upevňování =aĵo opt. fixáž =ilo sport. vázání (na lyžích), opt. nevh. ustalovač

fiksbano opt. ustalovací lázeň

fiksideulo nemocný fixní ideou

fikspreze za pevnou cenu

fiktiv/a fiktivní, smyšlený

fil/o syn =igi adoptovat osvojit syna =ino dcera

filadelf/o bot. zahradní jasmín

Filadelf/o

Filadelfi/o Philadelphia

filag/o

filament/o vlákno (např. v žárovce), bot. nitka (tyčinky) text. nekonečné vlákno =eca vláknitý

filandr/o babí léto (pavučina)

filant/o

filantrop/o filantrop, lidumil =a filantropický, lidumilný =eco, =io lidumilství, filantropie

filari/o

filarioz/o

filatel/o filatelie =a filatelistický =isto filatelista

filateli/o

file/o 1 kuch. filé

file/o 2

filer/o

filharmoni/o

fili/o filiálka, pobočka

filigran/o filigrán =a filigránský, přesný (o práci) =i t fili gránsky zpracovat

filik/o bot. kapradí

filipik/o filipika

Filipin/oj Filipíny

filistr/o filistr, omezenec, zpátečník, úzkoprsý člověk

filiŝt/o

filit/o

film/o film =i t filmovat =igi dát zfilmovat =isto filmař

filmaktoro filmový herec

filmarto filmové umění

filmkameraisto kameraman

filmludi n hrát ve filmu

filmoprezentado filmové představení

filmoprojekciisto filmový operátor

filmscenaro filmový scénář

filmserio seriál

filmstrio filmový pás

filogenez/o

filogeni/o

filon/o

filekser/o

filolog/o filolog =ia filologický =io filologie, jazykověda

filosemit/o

filoskop/o

filostom/o

filozof/o filozof =i filozofovat

filozofi/o filozofio =a filozofický = n filozofovat, přemítat, mudrovat

fils/o

filtr/i t filtrovat, cedit =a filtrační =ado filtrování =iĝi fil trovat se, cedit se =(il)o filtr

filum/o zool., bot. kmen (taxon)

filium/o

fimbri/o anat. fimbrie, třáseň ovaria =o vaječníková fimbria sal pingaj =oj třásně vejcovodu

fimoz/o

f-ino

fin- předpona značící dokončení fari činit finfari t dodělat, dokončit

fin/i t končit =a konečný =aĵo koncovka =e konečně ==e konec kon ců =iĝi (s)končit (se) =iĝo skončení =o konec =ulo poslední v řadě

final/o sport., hud. finále, dohra =isto finalista

financ/o finance =a finanční =i t financovat =isto finančník =istaro finanční magnáti

financministro ministr financí

fines/o

fingr/o prst longa =o prostředníček =ingo náprstek (po)kynutí prstem =ujoj prsty rukavice =umi t přebírat, sahat

fingroartiko článek prstu

fingrokalkulo počítání na prstech

fingr(omet)ado hud. prstoklad

fingrosigno otisk prstu,

fini/a mat. konečný, ohraničený =eco konečnost =o konečná veličina

finial/o

Finister/o

finiŝ/o sport. finiš =i n finišovat

finitiv/o

finlegi t dočíst

finmanĝi t dojídat, dojíst

Finland/o = Finnlando

Finfmark/o

finn/o Fin =a finský

Finnlando Finsko

finnougra ugrofinský

finofara závěrečný (úder, rozhodnutí)

Finsterahorn/o

finsoni n doznít

finstacio konečná stanice

fint/o finta, lest =i n obelstít, použít fintu

fiol/o chem. fióla, baňka s dlouhým úzkým hrdlem

fiparolo vulgární řeč

firm/a pevný (sval, zeď, jídlo, trh, vůle) =e pevně =eco pevnost (vlastnost) =igi upevňovat =igo upevnění =iĝi upevňovat se =iko nauka o pevnosti

firm(a)/o firma

firmament/o obloha, nebe

firmv/o =firmvaro

firmvar/o

firn/o zeměp. firn, zledovatělý sníh (= nevajo)

first/o hřeben (střechy)

fisi/o fyz. (roz)štěpení atomového jádra =a bombo atomová bomba

fisk/o fiskus, erár, státní pokladna =a erární

fistul/o lék. píštěl

fisur/o

fiŝo ryba =a rybí =ado rybaření =aĵo rybí jídlo, ryba (jídlo) =ejo loviště (na moři) =i t rybařit =idoj rybí potěr =isto ry bář =ujo zahrádka na ryby

fiŝfadeno rybářský vlasec

fiŝkano udice

fiŝkapti t chytat ryby =ilo rybářská síť obecně prostředek k lovu ryb

fiŝkulturo rybářství

fiŝlago rybník fiţoleo rybí tuk

fiŝosto rybí kost

fiŝovoj jikry

fiŝvergo udice

fiteŭm/o

fiting/o tech. fitink, spojník

fitis/o

fito-

fitobezoar/o

fitogen/a

fitogeografi/o

fitopatologi/o

fitol/o

fiulo darebák =aro chátra, lůza

fivorto vulgární slovo =aro slovník vulgarismů

fizali/o

fizalid/o

fizik/o fyzika =a fyzikální, fyzický =isto fyzik

fiziognomik/o

fiziolog/o fyziolog =ia fyziologický =io fyziologie

fizionomi/o fyziognomie, vzezření

fizioterapi/o

fjord/o

fjul/o

flag/o vlajka =i t ozdobit vlajkami, vyvěsit vlajky

flagel/o zool. bičík =anto hist. flagelant =uloj zool. bičíkovci

flagmasto, flagstango žerď

flagr/i n míhat se, plápolat, třepotat se la flamo =as plamen plápolá =antaj flagoj vlající vlajky liaj okuloj =as hoří mu oči =ado plápolání =eti n blikat, kmitat, mihotat se <> sur lia vizaĝo =etis rideto jeho tváří se mu mihl úsměv

flaĝolet/o hud. flažolet, malá flétna

flajbek/o

flak/o kaluž, louže

flakon/o lahvička s uzávěrem chem. baňka

flakurti/o

flam/o plamen =o de kolero vzplanutí hněvu =a plamenný, planoucí =ema vznětlivý =i n plápolat =i de amo hořet láskou =igi zapá lit rozdmýchat =igilo zapalovač =iĝema vznětlivý =iĝi zapá lit se =ingo hořák

flamĵetilo plamenomet

flamand/o = flandro

flamb/i

flamberg/o

flamenk/o

flamin/o

flan/o kuch. placka, lívanec

flandr/o Vlám F=io, F=ujo Flandry

flanel/o flanel =eto jemný flanel

flanĝ/o tech. příruba

flank/o strana, bok =a boční, vedlejší =aĵo vedlejší věc, křídlo (budovy) =e de po boku, stranou, navíc =ejo boční místnost =en na bok, stranou =enigi odstrčit stranou =eniĝi zabočit stra nou =i tn stát stranou po straně, voj. chránit křídla =ulo sport. křídlo

flanklinio pomezní čára

flar/i t čichat, cítit, větřit =a čichový

flarsento čich

flartabako šňupací tabák

flask/o demižon

flat/i t lichotit =i sin al si namlouvat si, lichotit si =a lichotivý =ado lichocení =aĵo lichotka =ema pochlebovačný =isto lichotník =o pochlebování =ulo pochlebovač

flatakiri t vypochlebovat si, získat lichocením

flatlogi t loudit

flatulenc/o

flaŭn/o kuch. sněhová pusinka (s krémem)

flaŭr/o flóra, květena

flav/a žlutý =aĵo žluť, žloutek =eta nažloutlý =igi natřít nažlu to =iĝi (ze)žloutnout =o žluť =ulo člověk žluté pleti polit. hanl. žluťák

flavbekulo usmrkanec, zelenáč

flavmalsano žloutenka

flavruĝa zrzavý, ryšavý

flavon/o

fle/o

fleb/o

flebit/o lék. zánět žíly

flebografi/o

flebotom/o

flebotomi/o

fleg/i t ošetřovat, láskyplně pečovat =i sian popularecon pěsto vat si popularitu =ado ošetřování, péče =antino ošetřovatelka =istino zdravotní sestra deĵoranta =istino službu konající sestra deĵora =istino směnná sestra

Flegoton/o

flegm/o flegma =a flegmatický =ulo flegmatik, kliďas

flegmazi/o

flegmon/o

FLEJA = Flandra Esperantista Junulara Organizo

fleks/i t ohýbat =i fieron zdolávat přemoci pýchu =a ohebný =ado ohýbání =anto anat. flexor, sval ohýbač =ebla ohebný =ebleco ohebnost =iĝema ohebný =iĝi ohýbat se =iĝi antaŭ for to poddávat podrobovat se síle =iĝo ohýbání se =o ohyb

fleksi/o jaz.flexe, ohýbání (skloňování a časování) =a flexivní, ohebný (slovo) =i t ohýbat

fleksor/o

fles/o

flibustr/o

flik/i t záplatovat, látat =aĉi t (za)flikovat =ado záplatování, látání =(aĵ)o záplata =ilo látací jehla =istino látačka =itaĵo záplata, přen. slátanina (řeč) =umi t látat (ponožky)

flikpeco záplata

flikten/o puchýř

flint/o

flipflop/o = dustabila elemento

flirt/i n třepetat se, poletovat, flirtovat =(ad)o třepetání, flirt =aĵo záletníkova slova, pohlazení (slovní) =ema třepota vý, záletný =ulo záletník

floem/o

flog/o v. flokso

flogiston/o

flok/o vločka, chumáč (vlny) =a vločko=igi chem. srážet (do vloček) =iĝi srážet se

floks/o

floksilko látka z hedvábného odpadu

flor/o květ(ina) duseksa =o oboupohlavní květ ina =o samičí květ maskla vira =o samčí květ unuseksa =o jednopohlavní květ =a květinový, kvetoucí =ado kvetení =ejo květinový záhon, květino vá zahrada =i n kvést =istino květinářka =ujo květinová váza =umi t ozdobit květinami

floreal/o

floren/o

Florenc/o Florencie

Flores/o

florbrasiko květák

florburĝono poupě

flordesegna květovaný

flordomo (květinový) skleník

florfolieto okvětní lístek

florkrono věnec

florkulturejo květinová zahrada, květinové pole

florornami t ozdobit květinami

florpoto květináč

florvazo váza

florvendejo květinářství

Florid/o

floroglucinol/o

flos/o vor; =i n splývat na vodě, plynout; è naĝi, ŝvebi; =ado palvení; =anta plovoucí; =anta doko plovoucí doky; =antaj ŝipruinaj tabuloj plovoucí trosky; =aĵo plovoucí předmět; =igi plavit (dříví); =igitaj trunkoj splavované kmeny; =il(et)o plovák; =ilo en karburilo plovák v karburátoru; =ilo de fiŝreto plovák rybářské sítě; =isto vorař; =forto výtlak; =glacio kra; =ligno splavované dříví; =linio čára ponoru; =mino plovoucí mina; =ponto pontonový most; =veturado plavení, jízda na voru; =vojo voro(s)plavný tok; sur=ebla splavný (o řece)

flot/o flotila, loďstvo; =komerca floto obchodní flotila; aer=o letka; aŭto=o auta jednoho majitele (firmy)

flu/i n téci, plynout, splývat (vlasy) =a plynulý, tekutý, tekou cí =aĵo tekutina, kapalina =e plynule, plynně =egi n valit se, proudit =ejo koryto (toku), řečiště =eti n téci praménkem =eto potůček, pramének =o tok

flug/i n létat, letět přen. utíkat =(ad)o let, létání =e letecky, letem =ejo letiště =ema létavý =et(ad)i n poletovat =iko le tectví =ila křídlový, okřídlený =ili n mávat křídly =ilo křídlo

- alfluanto přítok (vodního toku)

flugatako letecký útok, nálet

flugbileto letenka

flugbombo letecká bomba puma

flugcindro popílek

flugdistanco letová vzdálenost

flugferdeko přistávací paluba

flugfolio leták

flughaveno letiště

flug(i)pova schopný letu

flugokampo istávací plocha

flugpendi n vznášet se, být ve visu

flugpilkado odbíjená

flugplaco letiště

flugstarto odlet, start

flugradiuso let. dolet

flugrigarde povrchně zběžně (pohlédnout, prohlédnout)

flugtuţi t letmo se dotknout

fluid/a tekutý, kapalný =aĵo tekutina zast. kapalina =eco tekutý stav, tekutost =igi ztekutit =iĝi stát se tekutým

fluks/o fyz. tok magneta =o magnetický tok

fluktu/i n fluktuovat, kolísat =(ad)o fluktuace, kolísání

flulinia proudnicový

fluor/o chem. fluor

fluoresceni/o

fluoresk/i n fluoreskovat, světélkovat =(ad)o fluorescence =eco schopnost světélkovat

fluorid/o

fluorit/o

fluoroskop/o

fluoroskopi/o

fluorspat/o = fluorito

flus/o příliv =i n stoupat (příliv)

fluspat/o = fluorspato

flusablo geol. tekutý písek

flustr/i t šeptat n šustit =(ad)o šepot, šelest, šustění

flustr/o zool. (Flustra)

flut/o flétna =i n hrát na flétnu, přen. šeptat =isto flétnista

fluter/o

fobi/o lék. fobie, chorobný strach, odpor

-fobio

focen/o

foin/o zool. kuna skalní

foir/o (vele)trh =a trhový, veletržní =ego veletrh, výstava =ejo výstaviště =isto trhovník

foirhalo tržnice, výstavní hala

foirplaco trhoviště, výstaviště

foj/e jednou, kdysi =e-=e čas od času per unu =o rázem, jednou pro vždy

fojn/o seno, otava <> draţi =on mlátit prázdnou slámu =ejo seník =i n sušit, provádět senoseč

fojnamaso kupka sena

fojnfebro senná horečka

fojnkataro senná rýma

fojnorikolto senoseč

fojnosekigilo sušička

fojnostako stoh sena

fok/o zool. tuleň (Phoca)

foksen/o

fokstrot/o foxtrot

fokus/o ohnisko =a distanco ohnisková vzdálenost

fol/a lit. bláznivě šaškovský

folad/o

fold/o rýha, žlábek =i t vydrážkovat =ilo drážkovačka

foldrabotilo drážkový hoblík

foli/o list, arch v kartách zelené, zelená stana =o cínový plát =aro list(ov)í =eca listnatý <> tri =eroj de =o de tri=o tři lístky listu jetele =i n vyhánět listy =ingo bot. pochva =umi t listovat

foliant/o foliant

foliarbo listnatý strom, listnáč

folikl/o lék., bot. folikul, míšek, váček, měchýřek

foliklit/o

folikulin/o

folilaŭso mšice

foliol/o bot. listen, lísteček (složeného listu)

foliot/o

foliriĉa listnatý

folklor/o folklór =a foklórní, národopisný =isto národopisec

folkloristik/o

Fomalhot/o

foment/i t lék. napařovat, nahřívat =ado napařování =aĵo teplý obklad

fon/o pozadí fyz. fón (jednotka hladiny hlasitosti); =farbo základní barva obrazu, pozadí; bruo eltech. šum

fond/i t založit =aĵo fond, nadace =into zakladatel =o založení; =kunveno zakládající schůze

fondu/o

fondus/o fond (materiální) strika =o stávkový fond

fonem/o jaz. foném lipa =o labiála, retná hláska, retnice

fonemik/o

fonetik/o fonetika =a fonetický =isto fonetik

fonetism/o

foniatri/o

fonofor/o

fonograf/o

fonogram/o

fonokardiografi/o

fonolit/o

fonologi/o

fonometr/o

fonometri/o

fonoskop/o

fonotek/o

font/o pramen, zdroj, studánka; =i n pramenit; =lingvo výchozí jazyk (překladu); =plumo plnicí pero; =serĉisto proutkař

fontan/o fontána, vodotrysk

fontanel/o

for pryč =a vzdálený =e v dálce, daleko =igi odstranit =igo de frakcioj odstranění zlomků =iĝi ztratit se, zmizet, klidit se

for předpona značící odstranění: kuro běh forkuro útěk aĉeti koupit foraĉeti t skoupit, vykoupit forbalai t vymetat, odmést

forbati t urazit, ulomit

forbeni t zažehnat

forblovi t odfouknout

forbruli n shořet =igi spálit

foraminifer/oj

forc/i t rychlit (rostliny), pěstovat ve skleníku =ejo skleník, foliovník, pařeniště

forceps/o lék. porodní kleště

fordandi t prohýřit

fordecidi t vzdát se (špatností)

fordiboĉi t prohýřit

fordirekti t odklonit (od směru), odvést (od cíle), zavést (ien někam)

fordoni t předat, obětovat =i sin oddat se (al io něčemu)

fordormi t zaspat

fordrinki t propít

foreskorti t odeskortovat

foresti n chybět, být nepřítomen =(ad)o (en laboro) nepřítom nost, absence (v práci) =anto chybějící (osoba) =ulo hanl. ab sentér

forfali n odpadnout, zapadnout, padnout (v boji)

forfikul/o zool. škvor

forflugi n odletět forflui n odtéci

forgalopi n odcválat

forges/i t zapomínat =i sin zamyslet se, upadnout do zamyšlení =ejo lidomora =ema zapomnětlivý =emo zapomnětlivost =igi upad nout v zapomnění =o zapomnění

forgliti n odklouznout

forgluti t shltnout

forĝ/i t kovat ĉiu =as sian sorton každý svého štěstí strůjcem =(ad)o kování =ebla kujný =ebligi zkujnit =ebliĝi stát se kujným =ejo kovárna =isto kovář; =oforno kovářská výheň

forint/o

foriri n odejít

forĵeti t odhodit =inda nepotřebný, k zahození =indaĵoj odpad ky

forĵongli t začachrovat, zašantročit

forkliniĝi odchýlit se

fork/o vidle, vidlice, vidlička =a vidlicovitý =ego vidle =eto vidlička =i t napíchnout na vidličku vidle =iĝi rozvětvit se

forkomerci t vyprodat

forkonduki t odvést

forkonfesi t zavrhnout

forkonsumi t (zcela) spotřebovat, vyčerpat (zásoby)

forkuri n utéci

forlasi t opustit, zanechat

forlogi t odlákat

form/o forma, tvar bot. forma =ado formování, tvarování =(aĵ)o formalita, formovaná věc =ebla tvárný, tvarovatelný =i t formo vat, tvárnit =iĝi formovat se =ilo formovací stroj =ujo forma (na těsto, na odlitek)

formaci/o bot., geol., voj. formace, útvar

formal/a formální =aĵo formalita =eco formálnost =ema náchylný k formalismu =ismo formalismus =isto formalista

formaldehid/o

formalin/o

formanĝi t sníst

format/o formát, rozměr

formi/o

formiat/o

formigri n odstěhovat se, odejít

formik/o mravenec =a mravenčí =ejo mraveniště =i n rojit se přen. brnět (např. noha)

formil/o

forming/o

formol/o

Formoz/o

formul/o formule, vzorec difina =o přesná formulace, přesné vy jádření =ado formulace, formulování, stylizace; =i t (z)formulovat

formular/o sbírka for mulí, formulář (k vyplnění); =teksto předtisk na formuláři

formulari/o

forn/o pec, kamna gisa =o litinová kamna =ego velká pec =ejo pe kelec, zápecí =eto pícka =isto pecař

fornei t zapřít

fornel/o kuchyňský sporák

forniks/o

fornokesto pečicí trouba

fornosida zimomřivý, peciválský =ulo pecivál

foroferi sin obětovat se

forpafi t zničit odehnat střelbou =iĝi přen. odpálit, zmizet, utéci

forpasi n uplynout, zesnout, umřít

forpeli t odehnat

forpermeso dovolená

forporti t odnést

forputri n uhnít

forrabi t rozkrást, ukořistit, unést

forrasti t odhrábnout, odklidit

forrifuzi t zapřít, upírat, neuznávat

forsavi sin zachránit se útěkem

forsiti/o bot. zlatnice

forst/o les (pěstěný) =isto lesník =ista domo lesovna, hájovna =umi t zalesnit

forstadministracio lesní správa

forst(o)kulturo lesní pěstba

forst(o)mastrumado lesní hospodářství, lesnictví

forstoriĉa lesnatý

forst(o)scienco lesnictví

forstreki t škrtat, vyškrtnout

forţteliĝi odkrást se

fort/a silný =e silně =eco síla (vlastnost) =(eg)ulo silák =i n oplývat silou =igi posílovat =iĝi sílit, zesilovat =o síla centripeta =o dostředivá síla

fortakvo chem. lučavka

fortanima duševně čilý, oduševnělý

fortempiĝi pozbýt platnosti

forteni t odvést, zdržovat, nepřipustit

fortepian/o klavír

fortik/a pevný, statný =aĵeto bunkr, pevnůstka =aĵo pevnost, opevnění =e pevně, statně =eco pevnost, statnost =igi opevnit, zpevnit =ulo statný člověk

fortimigi odstrašit

fortiri t odtáhnout

fortodona posilující, posilňující, sílicí

fortostreĉo vzepětí sil

fortplena plný síly

fortranĉi t odkrojit, odřez(áv)at

fortreni t odvléci

fortres/o voj. pevnost, opevněné postavení =a pevnostní

fortun/o štěstěna, štěstí

Fortun/o

forturni t odvrátit

forum/o fórum

forvaporiĝi vypařit se

forvelki n uvadnout

forveturi n odjíždět, odjet

forviŝi t utřít, smazat

fos/o jáma =ado kopání, rytí =aĵo příkop =ejo důl, naleziště =eto jamka, dutinka =i t hloubit, kopat, rýt přen. prošťourat, přehrab(áv)at <> =i en libro přen. bádat vyhled(áv)at v knize =ilego drapáková lžíce =iloj nástroje na obdělávání půdy =isto kopáč

fosf-

fosfat/o chem. fosfát, fosforečnan

fosfaturi/o

fosfen/o

fosfid/o

fosfin/o

fosfit/o

fosfor/o fosfor

fosforesk/i n fosforeskovat

fosforit/o

fosgen/o

fosili/o zkamenělina =a zkamenělý =iĝi zkamenět

foskavo příkop, drenážní rýha

fosmaţino hloubicí stroj, rypadlo

fost/o trám, kůl tech. sloup

fot/o fotka =i t fotografovat =ilo fotoaparát

fotel/o fotel, křeslo

foto-

fotoĉelo fotobuňka

fotograf/i t fotografovat =(ad)o fotografování =aĵo fotografie =ilo fotoaparát =isto fotograf

fotografi/o fotografické umění

fotogrametri/o

foton/o

fotosfer/o

fotoplaĉa fotogenický

fotosintezo fotosyntéza

fove/o

fr! fr! (odehnání ptáků)

fraĉj/o bratříček, bráška

frag/o jahoda =ujo jahodník

fragil/a křehký

fragment/o úryvek, zlomek =a úryvkový =igi rozčleňovat, rozdrobovat

fragmit/o

fragobedo jahodový záhon

fraj/o jikry =ero jikra =i n klást jikry

frajt/o náklad (zboží), přepravované zboží =anto nájemce dopr. prostředku k přepravě nákladu; přepravce =i t najmout si do pravní prostředek (k přepravě zboží); přepravovat náklad

frajtletero nákladní list

frajtodonanto pronajímatel dopravního prostředku frajtoprezo přepravné

frak/o frak

frakas/i t (roz)tříštit, (roz)drtit =a drtivý, zničující =iĝi rozbít se, roztříštit se =o (roz)drcení

frakci/o mat. zlomek, frakce, chem. frakce, složka decimala =o desetinný zlomek =a zlomkový, frakční =i t rozdělit =isto frak cionář

fraksen/o bot. jasan

fraksinel/o

fraktokumulus/o

fraktonimbus/o

fraktostratus/o

fraktur/o lék. fraktura, zlomenina, polygr. fraktura, švabach

fram/o kostra, podstavec, rám (stroje)

framason/o svobodný zednář =aro zednářstvo =ismo zednářství

framb/o malina; =a malinový; =ujaro maliní; =ujo maliník; =arbusto maliník

frambezi/o

frame/o

franc/o Francouz =a francouzský F=io, F=ujo Francie

franci/o

Francisk/o František =ano františkán

francium/o

franĉiz/o

frand/i t mlsat =a labužnický =aĵo pamlsek, mls, sladkost =ema mlsný =emulo labužník, mlsoun

frangol/o bot. krušina

franĝ/o třepení, třáseň =i t roztřepit

franĝipan/o mandlový krém

franj/o sestřička

frank/o frank (měna) hist. Frank

frank/o

Frankfurt/o Frankfurt ( ĉe Odro sur Majno nad Odrou nad Mohanem)

frankolin/o

Frankoni/o

frap/i tn klepat la motoro =as motor klepe =anta přen. výrazný =egi t bouchat, třískat =eti t ťukat =iĝi uhodit se, udeřit se =ilo klepadlo =o úder

frapinstrumento bicí nástroj

frapopuţi t narazit

frapvorto slogan, heslovitý výraz

frasni/o

frat/o bratr náb. fráter, polit. bratr, člen společenství =a bra trský =aro bratrstvo =eco bratrství =eto bratříček =iĝi (s)bratřit se =ino sestra =ulo bratr (oslovení ve společen ství), fráter

fraterkul/o

fratri/o

fratmurdo bratrovražda

fraŭd/i t zpronevěřovat =o odcizení =ulo defraudant

fraŭl/o svobodný muž, mládenec =a svobodný, mládenecký =ino sleč na

fraz/o fráze, jaz. věta, souvětí kompleksa =o souvětí simpla =o věta jednoduchá =(ad)i n vyjadřovat se ve frázích =aro konver zační příručka =isto frázovitý řečník

frazaranĝo větná skladba

frazelemento větný člen

frazeologi/o frazeologie =a esprimo slovní obrat

frazlibro konverzační příručka

frazosintakso skladba souvětí

Frederik/o Bedřich

fregat/o 1

fregat/o 2

frekvenc/o fyz. kmitočet

frekvencometr/o

frekvent/i t navštěvovat, docházet =ado docházka =anto posluchač, návštěvník =ata frekventovaný, navštěvovaný =into absolvent

frekventativ/o

fremd/a cizí =aĵo cizí majetek věc, zboží =eco cizost =iĝi odci zit se =ulo cizinec la F=a legio cizinecká legie

fremdlando(j) cizina, zahraničí =ano cizinec

fremdlingva cizojazyčný

fremdulgvidisto průvodce cizinců

fremdulregado cizovláda

fremdultrafiko cizinecký ruch

frenez/a pomatený, šílený =aĵo bláznivý kousek =eta poblázněný =i n bláznit =igi přivádět k šílenství =iĝi zbláznit se =o bláznovství, pomatenost =ulejo zvl. hanl. blázinec =ulo blázen =umi n nerozumně jednat, chovat se nenormálně

frenezjako svěrací kazajka

frenolog/o

frenologi/o

frenul/o

fresk/o freska

freŝ/a čerstvý, svěží =e čerstvě, svěže, právě =eco svěžest

freţbakita novopečený

freţdata čerstvého data, nedávný

fret/o stav. lištová ozdoba hud. pražec, výstupek na hmatníku

Freŭd/o

freŭdism/o freudismus

frez/i t frézovat =ilo fréza (nástroj)

frezmaţino frézka (stroj)

fri

friabl/a

frid/a zvl. tech. studený =igi ochlazovat =igilo chladicí agre gát (chladničky) =o chlad =ujo chladnička

fridvagono chladicí vůz

frigan/o

Frigi/o

frigid/a frigidní

frikand/i

frikas/i t kuch. zadělávat (maso) =aĵo perkelt

frimer/o

fring/o zool. pěnkava

fringel/o

fripon/o darebák, podvodník, taškář =a darebácký, taškářský =aĵo darebáctví, taškářství =eto skotačivé dítě, neposeda =i n pod vádět, tropit neplechy, darebačit, lumpačit

fris/o 1 arch. vlys

fris/o 2

frisbe/o

frisk/a neol. příjemně chladivý, osvěžující

frit/i t smažit =aĵo smažené jídlo =iĝi smažit se =ilo pánev na smažení

fritfaruno zásmažka

fritkokidaĵo smažené kuře

fritkuko kobliha

fritovaĵo smažená vejce

Fritaŭn/o

fritilari/o

Friul/o

frivol/a frivolní, lehkomyslný, marnivý =aĵoj nestoudnosti, ne stydatosti =eco frivolnost, lehkomyslnost

friz/i t kadeřit =aĵo účes =ejo kadeřnictví =isto kadeřník =o on dulace, úprava účesu konstanta =o trvalá (ondulace)

frizosalono kadeřnický salón

frizpinglo natáčka

frizon/o

frog/o žel. výhybka

frok/o mnišská kutna =ulo posměšně mnich

fromaĝ/o sýr =a sýrový =ejo sýrárna, obchod se sýrem =isto sýrař

frond/o haluz, snítka, ratolest =aro koruna stromu

Frond/o

front/o průčelí voj. fronta, čelní strana met. fronta =o de mone ro líc mince =a frontální, (prů)čelní =e čelem (al k) =i tn postavit se tváří v tvář, být naproti

frontflanko líc

frontal/a

frontispic/o

fronton/o arch. ozdobný štít =a domo dům s ozdobným štítem

frost/o mráz mi eksentis =on en la dorso, ekkuris =o sub mia haŭ to mráz mi běhal po zádech =a mrazivý =ema zimomřivý =i n mrz nout =as al mi en la piedoj zebou mě nohy =iga mrazicí =igi mrazit =igilo mraznička =iĝi zmrznout =iĝinta zmrzlý

frostdifektiĝi omrznout

frostkrusto námraza

frostmorti n umrznout

frostopunkto bod mrazu

frostotremi n třást se zimou mi =as n klepu se zimou, mrazí mě

frostvundo omrzlina

frostrezista mrazuvzdorný

frot/i t třít =i al si la manojn mnout si ruce =ado tření, masáž =aĵo slabý nátěr, vzorek pod mikroskop =ema lísavý, přítulný =ilo drátěnka, eltech. kartáč motoru =isto leštič parket =ita zkušený, protřelý =o tření, škrtnutí

frotĉifi t požmoulat

frotlavi t drhnout

frotmiksi t rozetřít

frottuko froté

frotpurigi (vy)drhnout, utřít, vytřít

frotsurfaco třecí plocha

frotvundo odřenina

fru/a (v)časný, raný =aĵoj raná zelenina a ovoce =e včas, záhy =i n přicházet včas, stát se včas

frufruktoj rané ovoce

frugileg/o zool. havran

frukt/o plod, ovoce karneca =o dužnatý plod =a ovocný, plodný =aĵo ovocný pokrm =ejo sad, ovocná zahrada =ero dílek plodu (např. pomeranče) =i n i přen. plodit, nést ovoce =igi oplodnit =iĝi zúrodnit se =isto ovocnář, prodavač ovoce =ozo chem. fruk tóza, cukr ovocný =ujo mísa na ovoce =uzi t využít, použít

fruktarbo ovocný strom

fruktodona plodný

fruktofolio plodolist

fruktoĝardeno ovocný sad

fruktokarno dužnina

fruktokulturo ovocnářství

fruktologio karpologie

fruktoporta, fruktoriĉa plodný

fruktoscienco karpologie, pomologie

fruktosuko ovocná šťáva, džús

fruktoŝelo slupka

fruktidor/o

fruktoz/o

frumatene časně ráno

frumatura raný

frunt/o čelo =a čelní =al=e tváří v tvář

fruntal/o čelní kost

fruntosto čelní kost

Frunzeo Frunze

frusezona, =e počátkem sezony =aj terpomoj rané brambory

frustr/i

frustraci/o frustrace, pocit zklamání

frutempe včas

frutesk/a bot. křovitý

fruvespere v podvečer

ftalat/o

ftalein/o

Fti/o

ftir/o

ftiri/o

ftiz/o lék. plicní tuberkulóza, souchotiny =a souchotinový, tu berkulózní =ulo souchotinář

ftizolog/o lék. ftizolog, plicní specialista

ftizologi/o

fu! =! =! chichichi! (tlumený smích)

Fuegi/o Ohňová země

fuel/o pohonná hmota, palivo

Fuen/o

fug/o hud. fuga

fuĝ/i n (u)prchnout =anto běženec, uprchlík =igi vyhnat =into uprchlík =o útěk

Fuĝi-monto zeměp. Fudžisan

Fuĵajr/o

Fuĵi-mont/o

fuk/o bot. chaluha

fuksi/o bot. fuchsie

fuksin/o

ful/i tech. valchovat =ado valchování =isto valchář

fulard/o

fulg/o saze =i n čadit

fulgor/o

fulgur/o

fulgurit/o

fulik/o

fulm/o blesk =a bleskový bleskorychlý =eti n blikat =i n blýskat se =ado blýskání

fulmar/o

fulmin/i n tech. explodovat

fulminat/o

fulmlikejo eltech. uzemnění

fulmobatita, fulmofrapita zasažený bleskem

fulmofermilo zip, zdrhovadlo fulmoforigilo, fulmokondukilo, fulmosuĉilo, fulmoţirmilo bleskosvod

fulmogardilo eltech. jistič

fulmorapida bleskorychlý

fulmotondro bouřka

fulmtenejo eltech. uzemnění

fum/o kouř, dým =a kouřový =aĵi t udit =aĵita haringo uzený sleď =aĵo uzenina =anto kuřák =ejo kuřárna =i tn kouřit, dýmat =igi vykouřit, způsobit kouř, přeměnit v dým =iĝi začít dýmat =ilo kadidlo =izi t vykuřovat, hubit hmyz kouřem =ujo vykuřovadlo =umi t udit

fumellasejo, =ilo komín

fumigacii t dezinfikovat (kouřem)

fumkolora kouřově šedý

fumkondukilo kouřovod

fumkurteno kouřová clona

fumplena zakouřený

fumŝranko digestoř

fumtubo komín, kouřovod, roura od kamen

fuman/o

fumari/o

fumarol/o

fumigaci/o

fund/o dno, nejzadnější část, přen. nejskrytější nejvnitřnější část =o de koridoro nitro chodby =a jsoucí u dna, přen. důklad ný =aĵo dno (předmět), nános na dně =e na dně, u dna (de io ně čeho), přen. důkladně alfundiĝi klesat klesnout ke dnu

fundament/o stav. základ, přen. základ(y), podstata =a stav. zá kladový, přen. základní, podstatný =ado pokládání základů =aĵo text. tkanina pro vyšívání =eco nejpodstatnější vlastnost, kniž. jádro =i t zakládat =isto polit. fundamentalista

funebr/o smutek =a smuteční =aĵoj pohřební obřady =i tn truchlit, oplakávat, držet smutek =istino plačka =ulo truchlící

funel/o nálevka, trychtýř <> enpremi iun en =on vehnat někoho do úzkých =i t lít nálevkou

fung/o bot. houba =ejo pěstírna hub

fungoforma houbovitého tvaru

fungologo mykolog

fungoplukado sbírání hub

fungicid/o

fungolog/o

fungologi/o

fungus/o

funikl/o anat. provazec, proužek mjela =o anat. míšní provazec umbilika =o pupeční šňůra

funikular/o

funk/o

funkci/i n fungovat, vykonávat funkci =a funkční =ado fungování, chod =igi uvést do chodu, zapnout (rádio), natáhnout (hodinky) =isto funkcionář =o funkce trigonometria =o goniometrická funk ce =ulo funkcionář

funkcial/a

funt/o libra (jednotka hmotnosti)

fuort/o

fur/o zool. fretka

furaĝ/o píce, krmivo =ado zásobování pící =i tn zásobovat pící =i sin hovor. nadlábnout se, nafutrovat se =isto krmič

furaĝbazo krmivová základna

furaĝbeto burák, krmná řepa

furaĝsilaĵo siláž

furaĝtranĉaĵaro řezanka

fural/o

furan/o

furfurol/o

furgon/o valník

furi/o expr. fúrie, lítice

furier/o

Furier/o

furioz/a zuřivý =anta zuřící, běsnící =(ec)o zuřivost =i n zuřit, běsnit =igi rozzuřit =iĝi rozzuřit se =ulo zuřivec

furnari/o

furnitur/o

furol/o

furor/o rozruch, senzace =i n budit rozruch senzaci, být v módě furorkanto, furorkanzono, furormuzikaĵo šlágr, populární píseň =ulo populární osoba, hvězda

furunk/o lék. nežit, furunk(u)l

furunkoz/o

furz/i n vulg. prdět, bzdít

fusil/o puška =i tn střílet z pušky =isto střelec (z pušky)

fust/o pažba (pušky), dřík (sloupu), rukověť (nástroje), nožka (číše)

fusten/o text. barchet

fuŝ/i t (z)packat, (z)kazit =a zpackaný, zkažený =aĵo zmetek =isto fušér =ulo packal

fuŝkontakto eltech. zkrat

fuŝpaţa šmatlavý

fuŝprodukto zmetek

fut/o stopa (míra) kuba =o krychlová stopa

futark/o

futbal/o fotbal, kopaná =ejo fotbalové hřiště =isto fotbalista futbal(lud)i n hrát fotbal

futbalmatĉo fotbalový zápas

futbalţuo kopačka

futur/o budoucnost jaz. futurum, budoucí čas =ismo futurismus =isto futurista

futurolog/o

futurologi/o

fuz/i n hořet bez výbuchu s vyvíjením plynu =aĵo raketa, pohonná hmota pro rakety =ilo raketa

fuze/o voj. zapalovač (střely) fuza perkuta prokrasta =o časo vý nárazový zpožděný zapalovač

fuzel/o

fuzelaĝ/o trup (letadla)

fuzi/o fyz. fúze, odb. splynutí, sloučení

fuzilier/o v. fusilisto

fuzulin/oj