E

e

-e

EAB = Esperanto-Asocio de Britio

EAE = Esperanto-Asocio de Estonio

EAF = Esperanto-Asocio de Finnlando

EAI = Esperanto-Asocio de Irlando

Eak/o

easto/o v. oriento, eosto

eben/a rovný, rovinný =aĵo rovina, planina =ejo rovin(k)a =igi urovnat, vyrovnat =igi la vojon uvolnit cestu =igi kun la tero srovnat se zemí =igi malfacilaĵojn odstraňovat obtíže =iĝi stát se rovinatým, urovnat se =o rovina, plošina, mat., fyz. rovina

ebenbati t vyrovnat, vyklepat na plocho, udusat do roviny

ebla možný =e možná, snad kiel =e plej rapide co nejrychleji ĉu =e? vážně? =eco možnost =i n být možný =igi umožnit, umožňovat =iĝi stát se možným =o možnost

ebon/o bot. eben =arbo, =ujo ebenovník

ebonit/o ebonit

Ebr/o

ebri/a opilý =a de ĝojo, feliĉo opilý opojený radostí, štěstím = de kolero unášený hněvem morte =a opilý na mol =(ec)o opilost opojení (de amo entuziasmo láskou nadšením) =eta podroušený =iga opojný =igaĵo opojný, omamný prostředek =igi opít, opojit =igita de sukceso opojený úspěchem =o opilost, opojení =ulo opilec

ebul/o

ebulioskop/o

ebur/o slonovina =a slonovinový =aj dentoj ţultroj bělostné zu by, bělostná ramena

Eburbordo, Eburio Pobřeží slonoviny

eburnigro slonovinová čerň

eburon/oj

-ec přípona značící vlastnost nebo stav: seka suchý sekeco sucho viro muž vireco mužství, mužnost

eco vlastnost =a kvalitativní =aro souhrn vlastností, charakte r(istika)

ecidi/o

dokonce, ba, i; = ne ani; li scias angle = ne unu vorton neumí anglicky ani slovo; = muso ne preterkurus ani myš by neproklouzla; oni povas = haki lignon sur lia kapo nechá na sobě dříví štípat; =a ani nejmenší, žádný; aŭskulti sen =a brueto naslouchat bez dechu (bez jediného šelestu)

-ed-

Ed/o

edafon/o

Edam/o

Edd/o

edelvejs/o bot. protěž, plesnivec alpský

edem/o lék. edém, otok

Eden/o eden, ráj

edentat/oj

edif/i t povznášet, ušlechtile (za)působit, dávat příklad =a po vznášející, úchvatný, podmanivý =(ad)o mocné působení, povzne šenost

edikt/o nařízení, výnos

edil/o

Edinburg/o

edinol/o

editor/o editor, vydavatel

Edom/o

edr/o mat. stěna

eduk/i t chovat, vychovávat, vzdělávat =i iun idealisto vychovat z někoho idealistu =i sian talenton rozvíjet svůj talent =i hundon (vy)cvičit psa =i tigron (z)krotit tygra =i hederon pěs tovatšlechtit břečťan =i novan varion vypěstovat novou odrůdu =a výchovný =(ad)o výchova sekulara = laická výchova doni bonan =on dát dobré vychování ricevi sian =on získávat vzdělání =o de abeloj včelaření =ejo výchovný ústav =iĝi vzdělávat se =isto vychovatel =iteco vzdělání

eduk-arto pedagogika, vychovatelství

edz/o manžel perfidita =o podvedený manžel =a manželský, manželův (např. podpis) =eca manželský (dítě) =eco manželství =igi ože nit (al iu s někým) =iĝi ženit se =iĝinta ženatý =iĝo sňatek v.t. geedziĝo, = pro amo sňatek z lásky =inigi provdat =iniĝi provdat se =iniĝinta vdaná =ino manželka

edziĝanonco svatební oznámení, ohlášky

edziĝfesto svatba, svatební veselí

edziĝfesteno svatební hostina

edziĝpeto žádost o ruku

edziĝsoleno svatba (slavnost)

edziĝvojaĝo svatební cesta

edzoligiĝi přiženit se =iĝi al ilia domo přiženit se do jejich domu

EEC

EEK

EEU

ef/o

efeb/oj

efedrin/o

efekt/o efekt, účinek, silný dojem; fari =on zapůsobit; =a efektní, působivý; =i n udělat dojem, být účinný

efektiv/a efektivní, skutečný =aĵo skutečnost =e skutečně =eco skutečnost, účinnost =igado uskutečňování =igebla uskutečni telný =igi uskutečnit =iĝi uskutečnit se =igo, =iĝo uskutečnění =o skutečnost

EFEM Eŭropa Federalisma Esperanto-Movado

efemer/o zool. jepice =a jepičí, pomíjivý, prchavý =aĵo pomíjivá věc

efemerid/oj

efemeropter/oj

efendi/o

efervesk/i n chem. šumět =a šumivý přen. prchlivý =o chem. šumění (plynu při opouštění kapaliny), efervescence expr. rozčilení

efesti/o

Efez/o

efik/i t působit, mít účinek =a účinný =e účinně =eco účinnost =o účinek fari bonan =on dobře působit (sur iun ion na někoho co)

efloresk/i n geol., min. zvětrávat (o hornině) =a zvětralý =o zvětrávání

efluv/o fyz. vyzařování (i viditelné) elektra =o elektrický výboj

efod/o

-eg přípona s významem zesílení, zvětšení granda velký grande ga obrovský peti prosit petegi žadonit, naléhavě prosit

eg/a ohromný, náramný =e velice, strašně

egal/a stejný, rovnocenný, shodný =a pulso pravidelný tep =a voĉo vyrovnaný hlas =aĵo rovnocenná věc =e stejně =e! to je jedno! =eco rovnost =i tn rovnat se tri okonoj =as ses dekseso nojn tři osminy se rovnají šesti šestnáctinám suspekto pruvon ne =as podezření ještě neznamená důkaz =igi vyrovnat =iĝo mat. shoda =ulo rovnocenný člověk

egalanima vyrovnaný, klidný

egallatera mat. rovnostranný

egalpezo rovnováha

egalrajta rovnoprávný =eco rovnoprávnost

egalvalora rovnocenný

Ege/a maro Egejské moře

egid/o ochrana, záštita, štít

egipt/a egyptský =ano Egypťan

egiptolog/o

egiptologi/o

eglanteri/o bot. planá růže

eglefin/o zool. treska skvrnitá, bachně

EGLI = Esperantista Go-Ligo Internacia

ego/o psych. ego, subjektivní já =isma sobecký =ismo egoismus, sobectví =ista sobecký =isto egoista, sobec

egocentra egocentrický, sobecký

egopodi/o

egret/o chochol (ptačí, na klobouku, u některých semen) eltech. jiskření (u vysokého napětí)

eĝ/o tech., mat. hrana, ostří zeměp. hřbet, hřeben la tranĉilo ne plu havas =on nůž se otupil

eĝrubando lemovka

ehe!

eĥ/o ozvěna, ohlas, odezva =i t vysílat ozvěnou =iĝi ozývat se ozvěnou

eĥidn/o

eĥin/o

eĥinoderm/oj zool. ostnokožci

eĥinorink/o

eĥolali/o

ej!

ej/o místnost, prostor, místo, působiště =aĉo pelech, brloh (lid ský) =ego sál, velká místnost =aĉego haluzna

ejakul/o fyziol. ejakulace =i n ejakulovat

EJDO = Esperanto-Junulara Dana Organizo

ejektiv/o

ejektor/o

Ejfel/o Eiffel

Ejfelturo Eiffelova věž

ejnstejni/o

Ejr/o republika Irsko

ek/i n za(po)čít (se), vzniknout = al ...! vzhůru k ...! =igi za (po)čít, způsobit, vyvolat

ek- předpona s významem začátku nebo krátkodobosti děje: ami milovat ekami t zamilovat se =de od začátku, počínaje =de la komenco de la pasinta jarcento od počátku minulého století =igi zahájit, spustit

ekart/o mat. chyba, odchylka

ekaŭdat/oj

ekbali/o

ekbati t udeřit, vykřesat (fajron oheň)

ekbrili n zazářit (blesk), vysvitnout (slunce)

ekbruli n vzplanout

ekdizon/o

ekdormi n usnout

ekesti n vzniknout, nastat ekflami n vzplanout =a, =iga zápalný =a punkto bod vzplanutí

ekflari t vdechnout, vtáhnout dech

ekflugo vzlet, nabírání výšky

ekfoto opt. momentka, snímek

ekfunkcii n začít fungovat, rozběhnout se =igi spustit (např. motor)

ekĝoji n zaradovat se

ekhavi t dostat, získat

ekhejti t zatopit

EKI = Instituto por Esperanto en Komerco kaj Industrio

eki/o

ekidn/o

ekimoz/o

ekin/o

ekinokok/o

ekinops/o

ekiri n vykročit, vyrazit =irigilo tech. spouštěč, startér

ekip/i t vybavit, vystrojit =ado vybavení, vystrojení =aĵo výba va, výstroj

ekkiko sport. výkop

ekkoni t (roz)poznat mi =is ĉiun detalon seznal jsem každou podrobnost ţi ne =is viron nepoznala muže (tělesně)

ekkuri n rozběhnout se, dát se do běhu

eklampsi/o

eklektik/a eklektický, kompilační, výběrový

eklezi/o církev =ano člen církve =ulo duchovní (osoba)

eklips/o hvězd. zatmění =i t i přen. zatemnit, zatemňovat

ekliptik/o

eklog/o

eko-

ekolog/o ekolog =ia ekologický

ekologi/o

ekonom/o ekonom, hospodář

ekonometri/o

ekonomia ekonomický, úsporný =eco úspornost, šetrnost =ema šetr ný, úsporný =isto ekonom, hospodářský pracovník =o ekonomie, hospodárnost

ekonomik/o ekonomika, věda o hospodaření =isto ekonom (vědec)

ekpago záloha, předběžná platba

ekpaţi n vykročit

ekplori n rozplakat se

ekposedi t obsadit, zaujmout, přivlastnit =is lin la ideo ta myšlenka jej ovládla

ekpuţi t vrazit, náhle strčit zatlačit

ekran/o plenta, promítací plocha, obrazovka =ego plátěná stěna, paraván

ekregi tn začít (za)vládnout, ovládnout

EKRELO = Eldon-Kooperativo de Ravolucia Esperanto-Literaturo

ekridi n zasmát se, rozesmát se

ekrilati n navázat styky

eks- předpona s významem "bývalý, odstranit ": edzinigi oženit eksedz(in)igi rozvést někoho eksedz(in)iĝi rozvést se (kun, je, disde de s někým) = pri la reĝo! pryč s králem!

eksa bývalý =igi sesadit, odvolat, zbavit členství =iĝi vzdát se postavení funkce, abdikovat

ekscelenc/o excelence via E=o Vaše Excelencee

ekscentr/a excentrický

ekscentrik/o

ekscepci/o

eksces/o exces, výtržnost, nemírnost fari =ojn, =i n provádět vý tržnosti, přehánět =a nemírný, výstřední

ekscii t dozvědět se

ekscit/i t rozčílit, rozrušit, podráždit eltech. povzbudit =i ies koleron vyvolat něčí hněv =i la nervojn vzrušit nervy =i la apetiton vzbudit chuť =a rozčilující, vzrušující =aĵo dráždidlo =ebla vzrušivý, vzrušitelný =iĝema vznětlivý =iĝi vzrušit se =ilo lék. excitans, dráždidlo =o rozčilení, vzrušení

ekscitator/o eltech. vybíječ

eksciz/i

eksedz(in)iĝo rozvod

eksenti t pocítit

ekshibici/o

eksidi n usednout

eksilenti n zmlknout

ekskavatoro tech. strojové rýpadlo, bagr

eksklamaci/o zvolání

eksklud/i t vyloučit, nezahrnovat v sobě

ekskluz/i t sport. vyloučit =iga zvl. sport. vylučovací

ekskluziv/a výlučný, výhradní =e výlučně =eco výlučnost =ema ex kluzivní, vypínavý =i t vyloučit, nezahrnovat v sobě =iga vylu čující

ekskomunik/i t exkomunikovat, vyobcovat =o vyobcování

ekskori/i t škrábnout, způsobit oděrku =aĵo lék. exkoriace, oděr ka (na kůži)

ekskreci/o lék. exkrece, výměšek =i t vyměšovat

ekskrement/o výkal, výmět =ado vykalování, vylučování =i t vyka lovat

ekskurs/o exkurze, výlet, vycházka =anto výletník, účastník exkurze =i n jít na výlet

ekskuz/i t omluvit, vysvětlit, ospravedlnit (se) =o omluva

ekslibris/o um. exlibris

eksministro exministr, bývalý ministr

eksmoda vyšlý z módy, staromódní

eksmonaĥiĝi opustit řeholi, vystoupit z řádu

eksoni n rozeznít, zaznít

eksonori n rozezvučet se, zazvonit

ekspandr/o

ekspansi/o rozpínavost obch. přírůstek tech. expanze (plynů, par) =a rozpínavý =i n rozpínat se =ismo expanzionismus, rozpínavá politika

ekspansionism/o

eksped/i t vypravit, odeslat <> =i iun en la ĉielon poslat někoho na onen svět =u vin for! expr. vypadni! =ado odeslání, vyprave ní =ejo expedice, výpravna =isto expedient, výpravce =o odeslá ní, vypravení

ekspedici/o (vědecká) výprava, voj. tažení

ekspekt/i t očekávat, předpokládat =i bebon očekávat dítě =o oče kávání mat. pravděpodobná průměrná hodnota

ekspektor/i n vykašlávat, odkašlat

eksperiment/o experiment, pokus =a experimentální, pokusný =ado experimentování =anto experimentátor =i n dělat pokusy

eksperimentkobajo pokusné morče, přen. pokusný králík

ekspert/o expert, odborník, znalec

ekspertiz/o expertiza, znalecký posudek =i t provést expertizu

ekspiri n nabrat dech, oddechnout si

eksplicit/a explicitní, výslovný, jasný

eksplik/i t vysvětlit =a výkladový, vysvětlitelný =o výklad, vy světlení

eksplod/i t vybuchnout =i de furiozo puknout vybuchnout vzteky =i pro per rido propuknout vybuchnout v smích ribelo =is vy pukla vzpoura =a výbušný =aĵo výbuš(n)ina =ema výbušný =igi od pálit =igilo rozbuška =ilo nálož =o výbuch =ujo spalovací prostor motoru

eksplodbrui n bouchnout, dát ránu

eksplodmotoro zážehový motor zast. výbušný motor

ekspluat/i t těžit, využívat, vykořisťovat =i ies paciencon zneu žívat něčí trpělivost =ado těžba, využívání, vykořisťování =anto (vy)uživatel, podnikatel, výrobce =ato vykořisťovaný =ebla využitelný, vhodný k těžbě =isto vykořisťovatel =o těžba, vykořisťování

ekspon/i t vystavovat, předvádět, ukazovat opt. exponovat, osvět lit, =i bildojn pentraĵojn vystavovat obrazy =(ad)o vystavová ní opt. osvětlení =aĵo exponát =anto vystavovatel =ejo výsta viště =isto reklamní pracovník =o osvětlení, vystavení

eksponencial/o mat. exponenciální funkce

eksponent/o mat. exponent, mocnitel

eksponmetro opt. expozimetr, osvitoměr

eksport/o export, vývoz =a exportní, vývozní =aj faciligaĵoj vý vozní úlevy =aĵo vývozní zboží =anto vývozce =i t exportovat, vyvážet

eksport-importa entrepreno podnik zahraničního obchodu =isto vý vozce

ekspoz/i v. ekspozicii

ekspozici/o výstava =aĵo exponát =anto vystavovatel =ejo výsta viště =i t vystavovat

ekspres/a expresní, spěšný =o expres (rychlík, posel, zásilka)

ekspresionism/o expresionismus =a expresionistický

ekspresionist/o expresionista

ekstari n postavit se, vstát

ekstaz/o extáze, vytržení =a extatický, jsoucí u vytržení =i n být v extázi, být u vytržení =iĝi nadchnout se, být u vytrže ní =ulo extatik

ekstemporal/o extempore, improvizace

ekstens/i t napřímit =anto anat. sval natahovač =o extense, nata žení

ekstensor/o

ekster mimo, vně = la urbon z města ven = ĉia dubo mimo jakou- koliv pochybnost tute = si de ĝojo bez sebe radostí =a vnější =(aĵ)o (ze)vnějšek =e venku =ejo exteriér =en ven =igi vyjít, vystoupit, dostat se ven =ulo externista

ekster mimo, vně

ekstercentra excentrický

eksterdome venku

eksterduba nepochybný

eksteredzeca nemanželský = eca filo nemanželský syn

eksterleĝa ilegální, nezákonný =ulo psanec, člověk mimo zákon

eksterm/i t vyhubit, vyhladit =i kutimon, opinion vykořenit zvy ky, názory =a vyhlazovací =a pesto zhoubný mor =ado hubení =iĝi zahubit se =o vyhubení

eksterordinara neobyčejný, mimořádný

eksterpartia neúčastný, bezpartijní

eksterpoli v. ekstrapoli

eksterteritoria exterteritoriální, jsoucí mimo pravomoc státu ekstervice mimo pořadí

ekstervola mimovolný

ekstr/a zvláštní, mimořádný =a eldonaĵo zvláštní vydání =aĵo zce la mimořádná věc =e zvlášť, mimořádně

ekstradici/i t práv. vydat (zločince)

ekstrados/o

ekstrakt/o výtažek, tresť, výpisek =adi t extrahovat, vypisovat =i t získat výtažek, připojit poznámky, vypracovat a(d)notaci mat. odmocnit

ekstrapol/i t mat. extrapolovat

ekstravaganc/o výstřednost =a výstřední =i n vyvádět, chovat se výstředně

ekstravertit/o extrovert(ovaný jedinec)

ekstrem/a krajní, přemrštěný =a ĝojo ohromná radost E=a Oriento Dálný východ =(aĵ)o extrém, krajnost (věc), konec (předmětu) anat. končetina =e krajně =eco extrémnost, krajnost (vlastnost) =ismo extrémismus =isto extrémista

ekstrors/a

eksud/i n lék. vyměšovat exsudát =aĵo exsudát, výpotek =o exsudace

eksvot/o

ekstazi/o

ektimi t (u)leknout se

ektoderm/o

ektomi/o lék. operativní odstranění

ektondri n zahřmět

ektopi/o

ektoplasm/o

ektremi n roztřást se

ektropi/o

ektuŝi t i přen. zavadit o něco, lehce se dotknout něčeho

ekumen/a náb. ekumenický

ekv/o

ekvaci/o mat. rovnice diferenciala =o diferenciální rovnice =aro soustava rovnic =igi sestavit rovnici

Ekvador/o Ekvádor

ekvaliz/i

ekvator/o rovník =a rovníkový

ekvatorial/o

ekvidi t spatřit, uvidět

ekvil/o

ekvilibr/o rovnováha rompi perdi =on ztratit rovnováhu =a rovno vážný =i n být v rovnováze =igi uvést do rovnováhy =ilo prova zolezecká tyč =ismo provazolezectví =isto provazolezec

ekvinoks/o rovnodennost

ekvipolent/a

ekvipotencial/a

ekvivalent/o ekvivalent, rovnocenná hodnota, rovnocenný protějšek =a ekvivalentní, rovnocenný =eco ekvivalence

ekvizet/o bot. přeslička (Equisetum)

ekvojaĝi n vydat se na cestu

ekz. = 1 ekzemple 2 ekzemplero

ekzakt/a exaktní, vědecky přesný, bezchybný =eco přesnost

ekzalt/i t velmi nadchnout, vzrušit, opojit =iĝi zanítit se, opo jit se =o zanícení, opojení, přepjaté nadšení

ekzamen/i t zkoušet, prověřovat, vyslýchat (obviněného), zkoumat (problém), zjišťovat (pravost šperku) =a zkouškový, zkoumavý =anto examinátor, zkoušející =ato zkoušený =iĝi podrobit se zkoušce =o zkouška abiturienta =o maturitní zkouška malsukcesi en la =o propadnout u zkoušky trapasi =on vykonat zkoušku, u spět u zkoušky submeti iun al =o podrobit někoho zkoušce

ekzantem/o

ekzark/o

ekzegez/o

ekzekuci/o práv. exekuce, výkon rozhodnutí =i t exekvovat, vymá hat exekucí =isto (soudní) exekutor

ekzekut/i t popravit =ejo popraviště =isto kat, popravčí =o po prava

ekzekutiv/a polit. exekutivní, výkonný =o exekutiva, výkonná moc, výkonný orgán

ekzekv/i t exekvovat, vymáhat exekucí, prodávat v dražbě

ekzekvatur/o

ekzem/o ekzém

ekzempl/o příklad doni =on dát příklad preni sekvi =on brát si příklad =a příkladný =e například =i t vysvětlit příkladem ekzemplodona příkladný

ekzempler/o exemplář, jedinec <> li estas kurioza homa =o to je ale případ, on je zvláštní podivínský člověk

ekzerc/i t cvičit (vojáky, paměť, zručnost) =ado výcvik =anto cvičitel =aro cvičebnice =ato cvičenec =ejo cvičiště =iĝi cvi čit se, zacvičovat se (en io v něčem) =isto cvičitel (povolá ním) =iteco zběhlost, =o cvičení

ekzerckampo cvičné pole, cvičiště

ekzerclibro cvičebnice

ekzercopeco hud. etuda

ekzerg/o místo pro nápis (na minci medaili), okraj (mince, me daile)

ekzil/o vyhnanství =ejo vyhnanství (místo) =i t poslat do vyhnan ství =iĝi odejít do vyhnanství =ito exulant, vyhnanec

ekzist/i n existovat, být =adismo existenci(on)alismus =(ad)o existence, bytí sekura =o zajištěná existence =aĵo bytost =igi tvořit

ekzistencialism/o v. ekzistadismo

ekzistencialist/o

ekzo-

ekzocentr/a

ekzocet/o = flugfiŝo

ekzoftalmi/o

ekzogami/o

ekzogen/a lék., bot. exogenní, vnější, zevního původu

ekzorc/i t vymítat (zlé duchy) =(ad)o vyhánění zlých duchů =aĵo zaklínadlo =isto zaklínač

ekzosfer/o

ekzosmoz/o

ekzot(ik)/a exotický =eco exotika, exotičnost

ekzoter/a exoterický, určený pro veřejnost

ekzoterm/a

ekzotik/a

el z, ze = domo z domu = fero ze železa unu = ni jeden z nás krii = la tuta gorĝo křičet z plných plic =e venku =en ven =igi vy pustit, vyjmout =iĝi vyjít, vydrat se =ingigi vyjmout z poch vy, vytasit

el předpona s významem "ven": aĉeti koupit elaĉeti t vykou pit, vysvobodit irejo cesta elirejo východ elakviĝi vyno řit se

el/o

elafr/o

elaidat/o

Elam/o

elan/o elán, nadšení, odraz =i n vyrazit, odrazit se, rozběhnout se

elap/o

elartikigo vykloubení, vymknutí

elasmobrank/oj

elast/a pružný =eco pružnost =iko nauka o pružnosti

elastin/o

elastomer/o

elater/o

elateri/o

elatin/o

elativ/o

elaŭdi t vyslyšet prosbu

Elb/o Labe

Elbrus/o Elbrus

elcento procento

elcentra excentrický, nesoustředný

elĉerpi t vyčerpat přen. unavit =iĝi vyčerpat se, unavit se mia mono =iĝis došly mi peníze

eldiri t proslovit, vyřknout

eldomigi vyvést vystěhovat vyhodit z domu

eldoni t vydat (knihu, zajatce) =ejo vydavatelství =isto vyda vatel =o vydání

eldonkvanto náklad (např. knihy)

eldorad/o

eldorloti t zhýčkat =ita zhýčkaný, choulostivý

eleagn/o

elefant/o slon =a sloní, slonový =ido slůně =ino slonice

elefantosto slonová kost, slonovina

elefantiaz/o

elegant/a elegantní =eco elegance =ulo elegán

elegi/o elegie, žalozpěv =a elegický, tklivý, smutný

elekt/i t (z)volit, vyb(í)rat =ado výběr, volba, volby =anto vo lič =ebla volitelný =ejo volební místnost =ema vybíravý =ilo hlasovací lístek, telefonní volič =inda vhodný, zasluhující zvolení =ito zvolený, vyvolenec =o volba, výběr

elektokampanjo volební kampaň

elektorajto volební právo

elektor/o

elektr/o elektřina =a elektrický =e elektricky =ebla elektrizo- vatelný =ejo elektrárna =igi elektrizovat =iko nauka o elektři ně =isto elektrikář =izi t elektrifikovat

elektret/o

elektroĉaro elektromotorový dopravní vozík

elektrod/o elektroda

elektrodinamika elektrodynamický

elektroekzekuti t popravit elektřinou elektroenergio elektrická energie

elektrofon/o v. gramofono

elektrofor/o

elektroforez/o

elektroĥemio, elektrokemio elektrochemie

elektrokut/i t usmrtit elektrický výbojem =iĝo úraz elektrickým proudem

elektrolit/o elektrolyt

elektroliz/i t rozkládat el. proudem =o elektrolýza

elektronlampo elektronka

elektromagneta elektromagnetický

elektrometr/o

elektron/o elektron =iko elektronika

elektronĵetilo elektronová tryska

elektronik/o

elektromuntisto elektromontér

elektroskop/o

elektroskopi/o

elektrostatiko elektrostatika

elektroteknikisto elektrotechnik =o elektrotechnika

elektrotensio elektrické napětí

elektrovalent/o

elektrum/o

elektroveldado elektrické svařování

elektuari/o

element/o živel, prvek esti en sia =o být ve svém živlu la =oj sovaĝas živly se bouří zuří subfosa =o podvratný živel =o de necerteco prvek nejistoty kemia =o chemický prvek =a elementární, základní, živelný =a lernejo základní škola

elemi/o

eleo-

eleokar/o

Eleŭzis/o

elevator/o elevátor

elf/o elf, skřítek

ELF-AREK = Esperanto-Ligo Filatelista / Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolektantoj

ELFI =Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj

ELI = Esperanto-Ligo en Israelo

eletendi t vypláznout

elfali n vypadnout

elfari t vyrobit, vyhotovit, vytěžit =a výrobní, těžební =aj industrioj těžební průmysl

elflari t vyčenichat

elflugi n vylétnout

elflui n vytéci

elflukvanto průtok

elforĝi t vykovat

elfosi t vykopat

elfroti t vytřít, vyčistit

elgliti n vyklouznout

elgorĝigi vyvrhnout, vyzvracet

elguti n vykapat

eligator/o

eliksir/o elixír

elim/o

elimin/i t eliminovat, vyloučit, odstranit =o eliminace, vylouče ní, odstranění

elips/o elipsa lit. výpustka =a eliptický, elipsovitý

elipsoid/o elipsoid

eliptocitoz/o

eliri n vyjít =(ej)o východ(isko) krizokaza =ejo nouzový východ

elit/o elita =a elitní

elitr/o

elizabetan/a

Elize/o

Elizabeta Alžběta, Eliška =ana alžbětinský

elizi/i t jaz. elidovat, vypouštět hlásku =o elize

elĵeti t vyhodit =aĵo vyvrženina, spodina (společnosti)

elĵetseĝo katapult(ovací sedadlo)

elkavigi vyjmout z dutiny díry, vybagrovat =igo lék. ektomie, vynětí, vyříznutí, vyškrabání

elkavatoro rýpadlo

elkliki t uvolnit západku =iĝi uvolnit se (závěr, západka)

elklini t nahýbat, vyklánět

elkovi t vysedět mláďata, přen. vypiplat =iĝintaj pasioj pro puklé vášně

elkraĉi t i přen. vyplivnout

elkrani t natočit, vytočit, vypustit

elkrepuskiĝi rozednívat se, vyjasňovat se přen. rodit se

elkreskaĵo lék. výrůstek, hrbolek

elkursiĝi dopr. vybočit z kurzu, opustit pravidelnou trať

ellabori t vypracovat, zpracovat =aĵo výrobek

ellasi t vypustit =ilo spoušť (zbraně)

ellerni t naučit se

ellitiĝi vstát z lůžka

elludigi sport. vyloučit (ze hry)

elmemore zpaměti

elmergiĝi vynořit se elmigri n vystěhovat se (do jiné země) =into vystěhovalec

elmodiĝi vyjít z módy, zastarat elmontri t předvádět =iĝema chlubivý

ELNA = Esperanto-Ligo por Norda Ameriko

elnaĝi n vyplavat

elnombri t spočítat, vypočítat, zjistit mmnožství

elokoci/o

elokvent/a výmluvný =(ec)o výmluvnost natura =eco vrozená výmluv nost, řečnický talent =i n krasořečnit =ulo krasořečník

elpaki t vybalit elparoli t vyslovit

elpatrujigi vyhostit (z vlasti), poslat do exilu

elpeli t vyhnat

elpendi n být vyvěšen, viset =anta hunda lango vyplazený psí jazyk

elpeti t vyprosit

elprovi t vyzkoušet

elradii t vyzařovat elradikigi vykořenit, vyplet, zničit

elrampi n vylézt <> apenaŭ li =is el la vindoj sotva se vyhra bal z plenek

elrevigi rozčarovat, zklamat

elsaltulo náhlý zbohatlík

elsarki t vyplít

elseligi vyhodit ze sedla

elsendi t vys(í)lat

Elsinor/o

elsorĉi t vyčarovat, vykouzlit (i přen.)

elspezi t zaplatit, utratit =ema rozhazovačný, marnotratný =iga nákladný =o výdaj

elspiri t vydechnout elstari n vyčnívat, vynikat =a přečnívající, vyčnívající přen. nikající =aĵo výčnělek =eco vynikající vlastnost =ulo vynikají cí osobnost

elstreki t škrtat, vyškrtnout elsuĉi t vysát

elţeligi vyloupnout

elţovi t vysunout, vystrčit, i přen. předložit, vytáhnout =i langon vypláznout jazyk =i problemon přednést předložit pro blém

elteni t vydržet

elterigi vykopat ze země =iĝi dostat se ze země

eltiri t vytáhnout =(aĵ)o výtažek, výtah

eltombigi vykopat vyzdvihnout z hrobu

eltondi t vystřihnout

eltordi t (vy)ždímat, vykroutit

eltrakigi vykolejit =iĝi vykolejit se

eltranĉi t vyříznout, vykrojit

eltreni t vytáhnout

eltrinki t vypít

eltrovi t vynalézt, objevit =o vynález, objev

eltrudi t vynutit

elturni sin, elturniĝi vytočit se (z nesnází), vymlouvat se

elu/i t chem. eluovat, vyluhovat, propláchnout

eluvi/o

eluzi t spotřebovat, využít, obnosit (šaty)

elvagoniĝi vystoupit z vagonu vozu

elvaporiĝi vypařit se, odpařovat se

elvendiĝi vyprodat se

elverţi t vylít přen. vyprázdnit, vysypat =i larmojn ronit slzy ţi =is riproĉojn sur lin zahrnula jej vyčítkami =i sangon pro lít krev =i sian koron otevřít své srdce =iĝi vylít se

elvido výhled

elvindiĝi vymotat se

elviţi t vytřít

elvoki t vyvolat (z místnosti, rvačku, představu) =iva evokační =o vyvolání, vybavení (představy aj.)

elvolvi t rozvinout =aĵo de funkcio mat. rozvoj funkce ema náchylný (al io k něčemu) =i n mít sklon mi ne =as nechce se mi =o sklon, náchylnost, chuť (chtění)

Elzac/o

elzevir/o

-em-

emajl/o email, smalt, poleva =i t emailovat, smaltovat

eman/i n emanovat, unikat =(ad)o emanace, únik

emancip/i t emancipovat =ado emancipování =iĝo emancipace

embaras/o rozpaky esti en granda =o být ve velkých rozpacích fari =on, meti en =on uvést do rozpaků eltiri el =oj zbavit rozpaků =a trapný (situace), rozpačitý (výraz tváře) =i t uvádět do rozpaků =iĝi zrozpačitět =iĝi en mensogojn zamotat se do lží =ita rozpačitý (osoba) esti =ita být na rozpacích

embarg/i t ekon. uvalit embargo =o embargo, zákaz obchodu

emberiz/o strnad

emblem/o emblém, znak

embol/o lék. embolus, vmetek

embolektomi/o

emboli/o, emboloz/o lék. embolie, ucpání krevní cévy

embrazur/o otvor ve zdi, střílna

embri/o embryo, zárodek =a embryonální, zárodečný, počáteční =iĝi zrodit se, vzniknout, počít se

embriogenez/o, embriogeni/o embryogeneze, vývoj zárodku

embriolog/o embryolog

embriologi/o

embrokaci/o

embusk/i n číhat (v záloze), strojit úklady =a skrytý, číhající =a ĉasado číhaná =ejo úkryt, záloha =igi nastražit k úkladu =iĝi připravit se k přepadu =o číhání v záloze, nástraha en =o v záloze =ulo zákeřník

emerĝ/i n zvl. fyz. vynořit se, vyjít na povrch =o vynoření, ob jevení se

emerit/o vysloužilec, penzista =a vysloužilý, důchodový =eco vý služba, penze =igi dát do výslužby =iĝi jít do penze

emeritdekreto rozhodnutí o důchodu

emeritur/o penze, důchod, výslužné =i t vyplácet platit důchod (iun někomu)

emetik/o

emetin/o

emetrop/a

emfaz/o důraz =a důrazný, vzletný =e důrazně =i t zdůrazňovat

emfizem/o

emid/o = marĉa testudo

emigr/i n polit. emigrovat =ado emigrace, emigrování =antaro emigrace, vystěhovalci (celek)

emigraci/o polit. emigrace, (vy)stěhování, emigranti (celek) v.t. emigrado

Emili/o

eminenc/o eminence (titul kardinálů), anat. výčnělek lia =a Moţto Jeho Eminence

eminenc/o

eminent/a výtečný =i n vynikat =iĝi vyniknout =ularo elita =ulo vynikající osobnost

emir/o emír

emisi/i fyz. vysílat, ekon. vydávat do oběhu =o emise, výdej, vy sílání, vydávání

emitor/o eltech. emitor, zářič

emoci/i tn dojímat, vzrušovat =a emocionální, dojemný, vzrušující =iĝi vzrušit se, dojmout se =o emoce, dojetí, pohnutí

Empedokl/o

empen/o

empenaĝ/o

empenal/o

empeneron/o

empetr/o

empiem/o

empir/o empír

empire/o

empireŭm/o

empiri/o zkušenost =a empirický =aĉa rutinérský, povrchně zběhlý =isto, =ulo empirista, praktik

empori/o

Ems/o

emu/o zool. emu

emulsi/o emulze =eblo chem. emulgovatelnost =i t emulgovat, dělat emulzi =ilo emulgační přístroj

emulsin/o

en předložka v, ve (s 1. pádem), do (se 4. pádem) = domo v domě = domon do domu

en- předpona s významem "dovnitř": abismo propast enabismiĝi zřítit se do propasti ujo nádoba =ujigo (za)balení (do krabi ce a pod.)

en/a vnitřní =e uvnitř =en dovnitř =igi dát vnést vpravit do vnitř =iĝi dostat se dovnitř, proniknout, ponořit se =ingigi zasunout do pochvy

en/o jen (japonská měnová jednotka)

enad/o

enakviĝi ponořit se

enamiĝi zamilovat se

enbrakigi obejmout

enbusiĝi nastoupit do autobusu

enbuţiĝi ústit (řeka, potrubí), vplout do ústí (loď) ţipo =iĝis en la riveron loď vplula do řeky

encefalo anat. mozek =ito encefalitida, zánět mozku

encerbigi vrýt do paměti

encikliko (papežská) encyklika

enciklopedio encyklopedie, naučný slovník =a encyklopedický =isto encyklopedista

encirkligi uzavřít do kruhu, obklíčit encirkvitigi eltech. zapojit do obvodu

enĉerkigi uložit do rakve

-end přípona znamenající nutnost: pagi platit pagenda k zapla cení, splatný forigi odstranit forigenda vyžadující odstra nění

enda nutný =i t muset, mít povinnost udělat ne =as krii netřeba křičet

endanĝerigi ohrozit

endiri n vpadnout do řeči

endormigi uspat

endormiĝi usnout

endosi t podepsat směnku

energetiko energetika

energio energie havi la =on releviĝi mít sílu se zvednout =a energický, rázný =e energicky, rázně =i n vydávat energii, t dodávat sílu

enfakigi vložit do přihrádky

enferigi spoutat (do želez)

enfili t voj. bočně ostřelovat

enflari t šňupat, nasát nosem, zachytit pach vůni

enfluejo vtok, ústí

enfokusigi zaostřit =igo opt. zaostření

enfortikiĝi zakořenit se (i přen.)

enfosi t zakopat

enfroti t vetřít

engaĝi t angažovat, zapojovat, získávat =iĝi angažovat se (poli ticky, umělecky) =o angažmá

engastiĝi ubytovat se (pohostinsky)

engliti n vklouznout engluti t polknout, pohltit

engraŭlo ančovička, sardel obecná

enhavi t obsahovat =o obsah

enigmo hádanka paroli per =oj mluvit v hádankách =a záhadný, ta jemný =e záhadně, tajemně

eniri n vejít, vstoupit =ejo vstup, vchod

enkadrigi (za)rámovat

enkaĝigi uzavřít do klece

enkalkuli t zahrnovat (počtem) =ante ĉiujn gastojn včetně všech hostí

enkarcerigi potrestat samovazbou

enkarniĝi lék. zarůst do masa (nehet) =iĝo ztělesnění náb. in karnace, vtělení

enkasedigi nahrát na kazetu

enkaŭstiko hydrovosk =i t leštit hydrovoskem

enketo anketa, práv. vyšetřování, výslech =i tn provádět anketu, vyšetřovat, vyslýchat, =isto vyšetřovatel, vyšetřující

enklavo enkláva

enklikigi zaklapnout

enklitiko jaz. příklonka

enkodigi práv. kodifikovat

enkolekti t uskladnit

enkonduki t uvést, zavést

enkorpigi vtělit =iĝi začlenit se, splynout tiuj ĉi esprimoj =ĝis tyto výrazy zdomácněly

enkotiĝi zapadnout zabřednout do bahna

enkudriligi navléknout (nit) enkursigi obch. dát do oběhu (peníze), spoj. odeslat pravidel nou poštou

enalag/o

enant/o

enantem/o

enantiomorf/a

enantiotrop/a

encefal/o

encefalit/o

encefalografi/o

encefalogram/o

encefalomjelit/o

encefalopati/o

Encelad/o

enciklik/o

enciklopedi/o

-end-

endemi/o

endivi/o

endo-

endocentr/a

endoderm/o

endofazi/o

endogami/o

endogen/a

endokard/o

endokardi/o

endokardit/o

endokarp/o

endokrani/o

endokrin/a

endokrinolog/o

endokrinologi/o

endolimf/o

endometr/o

endoplasm/o

endos/i

endoskop/o

endoskopi/o

endosmoz/o

endoteli/o

endotelioid/a

endoterm/a

endotoksin/o

Ene/o

eneolitik/o

energetik/o

energi/o

enfil/i

Engadin/o

engaĝ/i

engl/oj

engob/o

engram/o

engraŭl/o

enharmon/a

enhavo pod havi

enigator/o

enigm/o

enkaŭstik/o

enket/o

enklav/o

enklitik/o

enlanda tuzemský, vnitrozemský =o tuzemsko, vnitrozemí enlasi t vpustit

enlitiĝi ulehnout (do postele)

enmagazenigi naplnit sklad zásobník, uložit do skladu

enmanigi doručit

enmariĝo ústí řeky do moře

enmarŝi t vpochodovat

enol/o

enologi/o

enorm/a enormní, nadměrný, obrovský

enoter/o

enpago vklad

(en)paĝigi polygr. lámat sazbu

enpaki t zabalit

enpersonigi vydávat se za někoho, div. ztělesnit postavu

enplanti t zasadit, (hluboce) zakořenit, přen. pevně tisknout zapustit, lék. inplatovat

enporti t vnést

enpoţigi strčit do kapsy

enpreni t obsáhnout

enpresi t otisknout

enprizonigi uvěznit

enradikigi zakořenit, zavést, upevnit, usadit

enscenigi inscenovat, režírovat =igisto režisér

ensembl/o hud., div. soubor, sbor, sport. sestava, skupina, um. výtvarné řešení =isto výtvarník, architekt, módní návrhář

enservigi sin dát se najmout

enskribi t vepsat esti bone =ita být dobře zapsán, mít důvěru

ensorbi t nasát, vstřebat

ensorĉi t přičarovat, uhranout, očarovat =anta voĉo čarovný okouzlující hlas

enspezi t mít příjem, inkasovat, přijmout obnos enstaligi ustájit

enŝipiĝi nastoupit do lodi, nalodit se

enŝlosi t uzamknout

ent/o filoz. entita, podstata

entablement/o

entalpi/o

entaz/o

Enteb/o

entel/o

enteleki/o

enteni t obsahovat, držet (uvnitř něčeho), být schopen obsáh nout

entent/o hist. přátelský spolek států, dohoda

enter/a

enteralgi/o

enterigi uložit do země, pohřbít =iĝi propadnout se do země

enterit/o

enteroanastomoz/o

enterokinaz/o

enterokojlit/o

enterokok/o

enterolit/o

enteromorf/oj

enteroneŭroz/o

enteropneŭst/oj

enteroptoz/o

enteroskop/o

enteroskopi/o

enterostomi/o

enterotomi/o

enterovakcin/o

entimem/o

entiri t vtáhnout

entjer/o mat. celé číslo =a celočíselný

entombigi uložit do hrobu, pohřbít

entomolog/o entomolog

entomologi/o entomologie, nauka o hmyzu

entomostrak/oj

entozo/oj

entre/o

entranĉi t zaříznout, zakrojit

entrepren/i t podnikat, podniknout =i vojaĝon podniknout cestu =ejo areál závodu továrny, podnik(ové budovy) =ema podnikavý =isto podnikatel =o podnik, závod

entropi/o

entrudiĝi vnucovat se

entute vůbec

entuziasm/o nadšení =a nadšený =e nadšeně =i n horlit, být plný nadšení =igi nadchnout =igita amaso nadšený dav =iĝi nadchnout se =ulo nadšenec

enu/i n nudit se =a nudný, znuděný =a mieno znuděný výraz =e nud ně =iga nudný =igi nudit =igo unuděnost =o nuda

enukle/i

enumeraci/o

enurez/o = litpisado

envagoniĝi nastoupit do vlaku

envelop/o mat. obálka, obalová křivka, tech. obal, plášť

enveni n vejít

envergur/o

enverŝi t nalít

enveturi tn vjet =ejo vjezd

envi/i t závidět (ion al iu, iun pro io někomu něco) =a závistivý (pohled) =ema závistivý (člověk) =igi podnítit závist =inda zá viděníhodný =o závist morti de =o umírat závistí =ulo závisti vec

enviciĝi zařadit se

envojigi zavést na správnou cestu, přivést k úspěchu

envolvi t zavinout, zabalit

envult/i

enzim/o biol., chem. enzym

♦enzimologi/o

eocen/o geol. eocén

Eol/o

eolit/o

eolitik/o geol. eolitikum

eon/o

eost/o v. oriento

eozin/o

eozinofili/o

EPA = Esperanto-Propaganda Asocio (de Oomoto)

epakrid/o

epakt/o

Epaminond/o

epanortoz/o

eparĥi/o, eparki/o

EPĈ = El Popola Ĉinio

ependim/o

ependimit/o

epentez/o

eperlan/o

epicentr/o

epicikl/o

epicikloid/o

Epidaŭr/o

epidemi/o epidemie =a epidemický

epidemiolog/o epidemiolog

epidemiologi/o

epidendr/o

epiderm/o zool., bot. epiderm, pokožka

epidiaskop/o

epididim/o

epididimit/o

epifani/o

epifenomen/o

epifit/oj

epifiz/o

epifonem/o

epifor/o

epigastr/o anat. odb. epigastrium, nadbřišek, krajina nadbřišní

epigin/a

epiglot/o

epigon/o epigon, napodobitel =a epigonský

epigraf/o epigraf

epigrafik/o epigrafika

epigram/o epigram =a epigramatický, břitký, jízlivý =isto epigra matik

epik/o

epikalik/o

epikant/o

epikarp/o

epikondil/o

epikondilit/o

Epiktet/o

Epikur/o

epilepsi/o lék. epilepsie, padoucnice =a epileptický =ulo epilep tik

epilobi/o

epilog/o epilog, doslov

epimanik/oj

epinefrin/o

epiornit/o

epipakt/o

epiplo/o

epipogi/o

Epir/o

epirogen/a

epirogenez/o

episkop/o biskup =a biskupský =a eklezio (anglikánská) biskupská církev =ano příslušník biskupské církve =ejo, =ujo biskupství

epispastik/a

epistaks/o odb. krvácení z nosu

epistemologi/o

epistol/o náb. epištola

epistrof/o

epitaf/o náhrobní nápis

epitaksi/o

epitalam/o 1

epitalam/o 2

epiteli/o

epiteliom/o

epitet/o jaz. epiteton, přívlastek shodný

epitom/o

epitraĥeli/o

epizod/o epizoda =a epizodní

epizooti/o zool. epizootie (= epidemio de animaloj)

epod/o

epok/o epocha, údobí, geol. epocha antaŭhistoria =o doba předhis torická =fara, =faranta epochální

epolet/o epoleta, výložka, nárameník

epope/o epopej

epos/o epos, výpravná báseň =a epický

eprom/o

epsila jméno řeckého písmene epsílon

epulis/o

-er-

er/o částečka =o da espero zrnko naděje

er/o = erao

ERA = "Esperanto" Radikala Asocio

era/o éra, letopočet, geol. éra (geochronologická skupina)

erantid/o

erar/i n mýlit se, zabloudit přen. chybovat (v chování) =i en ar baro zabloudit v lese =a chybný =e chybně, mylně =eco omylnost =ema chybující, omylný =eto chybička =foriĝi zvl. přen. sejít na scestí =igi (z)mást, (po)plést =o chyba, omyl kruda =o hrubá chyba

erarpaţo faŭ pas, chybný krok, společenský prohřešek

erarvagi n bloudit

Erasm/o

eratik/a geol. eratický, bludný =a bloko bludný balvan

Eratosten/o

eratum/o erata, seznam tiskových chyb (= tabelo de preseraroj)

erbi/o

erc/o ruda =a rudný

Ercmontaro Krušnohoří

ercvejno rudná žíla metaldona (erc)vejno vydatná bohatá rudná žíla

Ereb/o

erekt/i n vzpřímit se, ztopořit se =o erekce, ztopoření

erepsin/o

ereptaz/o

eretism/o

Erevan/o Jerevan

Erfurt/o

erg/o

ergativ/o

ergograf/o

ergologi/o

ergometr/o

ergonomi/o

ergostereol/o

ergot/o 1 bot. námel

ergot/o 2 zool. ostruha (ptačí)

ergotismo ergotismus, otrava námelem

Eri/o

ericin/o

Eridan/o

erigeron/o

erik/o bot. vřes =ejo vřesoviště

erinac/o ježek (Erinaceus) è histriko

eringi/o

Erini/oj

erinj/o

eriobotri/o

eriofi/o

eriofor/o

eritem/o

eritrasm/o

Eritre/o

eritroblast/o

eritroblastoz/o

eritrocit/o biol. červená krvinka

eritrofobi/o

eritromicin/o

eritroni/o

eritropoez/o

eritroz/o

erizim/o

erizipel/o

erlang/o

ermen/o hranostaj

ermenfelo, ermenpelto hermelínová kožešina

ermit/o poustevník =a poustevnický =ejo poustevna la Muzeo de l' E=ejo Ermitáž

Ernest/o Arnošt

erod/i t opotřebovávat (boty) geol. zvětrávat tech. obrušovat

erofil/o

erogen/o

Eros/o

erot/o pohlavnost, pohlavní pud =a erotický =ismo erotismus ( liba v erotice) =izi t erotizovat, eroticky vzněcovat

erotik/o erotika =a erotický, smyslný

erotogen/a pohlavně dráždivý

erotologi/o

erotomani/o erotománie

erozi/o geol. eroze, vymílání, lék. oděrka =a erozivní =i t ero dovat, vymílat

erp/i t zeměď. vláčet (pole) <> =i la maron házet hrách na stěnu, zkoušet nemožné =ado vláčení =ilo brány

erud/i t vědecky odborně vzdělat, důkladně poučit =ito odborník

erudici/o erudice, zběhlost, vědecké vzdělání =a odborně vzdělaný =ulo erudovaný odborník, zběhlý člověk

eruk/a

eruk/o

erukastr/o

erupci/o erupce, geol. výbuch, lék. vyrážka =i n i přen. vybuch nout (o sopce), vyrazit se (o vyrážce)

erupt/i v. erupcii

Esaki-diodo tunelová dioda

esamen/o roj (včel) =i n zool. rojit se

escept/o výjimka =a výjimečný =e de s výjimkou =e se leda že, kromě =i t vyjímat, vyjmout

esceptokaze výjimečně

escet/o

ese/o esej =isto esejista

esen/oj

esenc/o filoz. podstata, bytnost (věci) =a podstatný =e v podsta tě

esiv/o

-esk-

eskadr/o let., nám. eskadra

eskadron/o = skadro

eskal/o tech. žebřík, matečná kolej, korečkový řetěz, puštěné oko (na punčoše) =(ad)i t ztékat hradby loď

eskalator/o eskalátor, pohyblivé schodiště

eskalon/o voj. sled, ešalon, vojenský vlak =i t, aranĝi trupojn en =on seřadit jednotky do sledů

eskalop/o kuch. telecí řízek

eskap/i n uniknout, vyváznout =i el batalo vyváznout z boje =i el problemoj dostat se z problémů =ismo únikové chování jednání =o únik

eskar/o lék. lup, strup

eskarp/o

eskarpen/o

eskatologi/o

eskim/o Eskymák =umi n sport. udělat eskymáka, převrhnout se v kánoi

Eskorial/o

eskort/o eskorta, ochranný doprovod =i t eskortovat

eskud/o

Eskulap/o

Eskvilin/o

eskvir/o

eskvizita lahodný, lék. pronikavý (bolest)

esoter/a ezoterický, tajný

Esp. = 1 Esperanto 2 Esperanta

espanjolet/o

espart/o

esper/i t doufat =i heredaĵon doufat v dědictví =eble snad, dou fejme =iga povzbudivý =igi povzbudit =o naděje longa =o vzdále ná naděje

Esperant/o esperanto =a esperanta e=aĵo esperantský materiál (tiskovina) e=igi přeložit do esperanta e=ismo esperantismus e=isto esperantista =ujo svět esperanta (hnutí)

esperantolog/o

esperantologi/o esperantologie

esperdona nadějný

esplanad/o volné prostranství, hist. parkán

esplor/i t zkoumat, bádat, pátrat přen. vyzkoušet =a výzkumný, výzvědný =(ad)o výzkum =anto výzkumník, badatel =ejo vyšetřov na, vyšetřovací vazba =isto badatel, výzkumný pracovník

esploraresto vyšetřovací vazba

esplordemandi t vyslýchat

esplorinstituto výzkumný ústav

esplorjuĝisto vyšetřující soudce

esplorkomisiono vyšetřovací komise

esplorserĉi t pátrat

espoz/i v. eksponi

espres/o espreso, káva

esprim/i t vyjadřovat =i dankon vyjádřit vděčnost =a výrazový =iĝi vyjádřit se =ilo výrazový prostředek =ivo vyjadřovací schopnost =o výraz spica =o expr. šťavnatý výraz

esprimplena výrazný

esprimforta výrazný

esprimmaniero způsob vyjádření

est/i n být, existovat ĉie =as varme, sed hejme plej ĉarme všude dobře, doma nejlépe tio =as (zkr. t.e.) to je (zkr. tj.) =u lu mo budiž světlo =adi bývat =ado existence =aĵo bytost =anteco přítomnost =igi vytvořit, dát vznik =iĝi vzniknout =inta býva lý, minulý =int(ec)o minulost, minulý čas =o kaj ne=o bytí a nebytí =onta budoucí =ontaĵo budoucí událost =ont(ec)o bu doucnost, budoucí čas luma =onteco skvělá budoucnost =ulo bytost

est/o = estono

establ/i t zřídit, zařídit (podnik) =(ad)o založení, zřízení =(aĵ)o podnik, závod

estafet/o = stafeto

ester/o

estetik/o estetika =a estetický =isto estetik =ulo estét

estez/o

estiel neol. jakožto, coby

estim/i t ctít, vážit si (iun někoho) =ata vážený, ctěný =inda úctyhodný =o úcta

esting/i t (u)hasit (oheň, světlo, žízeň, vápno) =atoro hasicí přístroj =igi zhasnout lia vivo =iĝis jeho život pohasl =ilo zhášeč, zhasínadlo =o hašení, zhasnutí

estivaci/o

eston/o Estonec =a estonský E=io, E=ujo Estonsko

estr/o vedoucí, představený =ado řízení, vedení =arano člen ve dení představenstva =aro představenstvo, předsednictvo =eco vedoucí postavení =i tn ovládat, řídit, být v čele =igi pověřit vedením

estrad/o 1 pódium

estrad/o pod estro

estradiol/o

Estremadur/o

estrid/o

estuar/o

eŝafod/o popravčí lešení

EŜLI = Esperanta Ŝak-Ligo Internacia

eŝolci/o

-et přípona (i předpona) tvořící zdrobněliny: pordo dveře pordeto dvířka fermi zavřít fermeti přivřít flava žlutý flaveta nažloutlý

et/a malý, drobný =aĵo drobnost =igi zmenšit =iĝo zdrobnění, zmenšení =ulo mrně, dítě, prcek, drobouček

eta jméno řeckého písmene éta

etaĝ/o podlaží, poschodí, patro

etaĝer/o etažér, regál, police

etalon/o

etan/o

etanol/o

etap/o etapa, fáze, sport. kolo, část závodu

etat/o výkaz k určitému datu

etbieno usedlost, hospodářství

etburĝo maloměšťák, šosák

eten/o

etend/i t natáhnout, rozprostřít =i la membrojn protáhnout údy natáhnout se =i la brakojn vztáhnout paže =i la manon natá hnout nastavit ruku =i tablotukon rozprostřít ubrus =i la flu gilojn rozprostřít křídla =(ad)o rozprostření =aĵo plocha (ně čeho) =ebla rozprostíratelný, roztáhnutelný =iĝi rozprostírat se (např. louka) =o rozpětí

eter/o nadzemský prostor, chem. éter =a éterický, lehoučký =ismo otrava éterem

etern/a věčný přen. dlouho trvající =a dormo věčný spánek =e věč ně por =e navěky, navždy =(ec)o věčnost =igi zvěčnit hovor. protahovat (v řeči) <> ne =igu la diskutadon neprotahuj(te) nezdržuj(te) diskusi E=ulo Hospodin

etfingro malíček

etgrajna drobnozrnný

etik/o etika =a etický

etiked/o etiketa, nálepka, štítek inf. štítek =i t (o)štítkovat, (o)značit nálepkou

etiket/o etiketa ( ceremoniál i nálepka), viněta, značka ĉetabla =o etiketa stolování =a odpovídající etiketě ceremoniálu =i t (o)značit etiketou nálepkou, (o)štítkovat

etil/o chem. etyl

etilat/o

etilen/o chem. etylen

etim/o jaz.etymon, původní základ slova

etimolog/o

etimologi/o etymologie

etin/o

etiol/a

etiolog/o etiolog =io etiologie, nauka o příčinách

etiop/o Etiop =a etiopský E=io, E=ujo Etiopie

etindustrio drobný průmysl, maloprůmysl

etkalibra malorážní

etkamparano malorolník

etkomerco maloobchod

etkosta levný

etkreska drobný vzrůstem

etmoid/o

etn/o rod, kmen, pokolení =a etnický

Etn/o Etna

etni/o = etn/o

etnik/a = etna

etnogenez/o

etnograf/o

etnografi/o etnografie

etnolog/o

etnologi/o

etnombra nepočetný

Etoli/o

etologi/o

etos/o atmosfera, ovzduší, nálada, fil. etos

etrioskop/o

Etruri/o = Etruskio

etrusk/o Etrusk

etud/o etuda, cvičná skladba, studie, kresba

eturbo maloměsto

etuv/o

etuz/o

eŭ-

Eŭbe/o

eŭdajmonism/o

eŭdiometr/o

eŭdiometri/o

Eŭdoks/o

eŭfasi/o

eŭfemism/o

eŭfoni/o

eŭforbi/o

eŭfori/o

eŭfot/a

Eŭfrat/o

eŭfrazi/o

eŭgenik/o

eŭglen/o

eŭhemerism/o

eŭkalipt/o

eŭkaristi/o

Eŭklid/o Euklides; =a euklidovský

eŭksenit/o

eŭlisiti/o

eŭlogi/o

Eŭmenid/oj

eŭmetrop/a

eŭmicet/oj

eŭnuk/o eunuch, kleštěnec, kastrát =igi vykleštit =iĝi dát se vy kastrovat vulg. ztrácet potenci

eŭpagur/o

eŭpatori/o

eŭpepsi/o

eŭpne/o

eŭr/o

Eŭratom/o

Eŭrazi/o Eurazie

eŭrial/o

Eŭripid/o

eŭritm/o

eŭro/o = eŭro

eŭrocentrism/o

eŭrocek/o

eŭrodolar/oj

Eŭrokontrol/o

Eŭrop/o Evropa e=a evropský e=anigi poevropštit, zavést evropské způsoby e=ano Evropan

eŭropi/o

Eŭrovizi/o

Eŭrot/o

eŭsk/o

Eŭstaki/a tubo anat. Eustachova trubice

eŭtanazi/o

eŭtekt/o

eŭtrof/a

EVA = Esperantlingva Verkista Asocio

evaku/i t evakuovat, vyklidit, opustit =(ad)o evakuace =ito eva kuovaná osoba

evangeli/o evangelium, zvěstování =a evangelický =isto evangeli sta

evangeliz/i t hlásat evangelium

evekt/o

event/o (význačná) událost, jev

eventoplena bohatý na události

eventual/a eventuální, případný =(aĵ)o eventualita =e případně =eco možnost, pravěpodobnost

Everest/o (Mount) Everest, Ľomolungma

evident/a evidentní, zřejmý =aĵo zřejmá věc =e zřejmě, nepochybně =eco zřejmost, nepochybnost teni en =eco evidovat, mít v paměti =igi projevit, ozřejmit =iĝi ozřejmit se =iĝas, ke ukazuje se, že; je zřejmé, že

evikci/i

evipan/o

evit/i t vyhnout se =(ad)o uniknutí, stranění se =ebla vyhnutelný =ema vyhýbavý =enda zcela nežádoucí =igi zabránit, odvrátit, předejít tio =igis al mi multajn embarasojn to mě zbavilo mnoha rozpaků =inda nežáducí

evolu/i n vyvíjet se =a evoluční, vývojový =(ad)o vývoj, evoluce =igi vyvíjet =igita, =inta vyvinutý, vyspělý =ismo evolucio nismus =isto evolucionista

evoluci/o vývoj

evolut/o

evolvent/o

evonim/o bot. brslen

ezofag/o anat. jícen =a jícnový =e v jícnu

ezofagit/o

ezofagoskopi/o

ezok/o štika

Ezop/o Ezop

ezoter/a