B

ba! pch!, ech!, bah!, no, no!

Baal/o

baba/o malá bábovka

Babel/o Bábel, Babylon

Babelturo babylonská věž

babil/i n povídat si, besedovat <> pri tio jam ĉiuj paseroj =as o tom si už štěbetají vrabci na střeše =aĉi n tlachat, žvanit =ado tlachání =(aĉ)oj tlachy

Babilon/o Babylon

babirus/o

babord/o nám. levobok =ano(j) služba na levoboku

babuŝ/o papuč, bačkora

bac/o

bacil/o bacil

baĉ/o

Baden/o

badminton/o badminton

Bafin/a

bagaĝ/o cestovní zavazadlo

bagatel/o maličkost, nicotnost =a nedůležitý, nepatrný =ema mající sklon k titěrnostem nicotnostem, rád se zabývající ma ličkostmi =igi bagatelizovat

Bagavagit/o

Bagdad/o Bagdád

baget/o

bagn/o káznice, trestanecké pracoviště, nucené práce

bagr/o technické vodní plavidlo nevh. bagr, rýpadlo

Baha/o

Baham/oj

Bahi/o

baht/o

baj...baj halí - belí, hajej - dadej

bajader/o

bajan/o

Bajkal/o Bajkal

bajonet/o voj. bajonet, bodák =a tech. bajonetový ( např. spoj, objímka aj.)

bajpas/o

bajram/o

Bajron/o

bajt/o eltech. byte, bajt

bajz/o

bak/i t péci (chléb, maso), pálit (cihly) =aĵo pečivo =ejo pekár na (i prodejna) =ujo pečicí trouba =forno pečicí trouba =muldilo forma na pečivo

bakalaŭr/o bakalář =eco nejnižší univerzitní diplom n. středo školské vzdělání

bakarat/o

bakelit/o

bakgamon/o

Bakĥo Bakchus, Dionýsos =anto bakchant

bakĥanali/o

bakĥant/o

Bakk/o

bakŝiŝ/o bakšiš, spropitné

bakteri/o bakterie

baktericid/o

bakteriemi/o

bakteriofag/oj

bakteriolog/o

bakteriologi/o

baktr/oj

Baku/o Baku

bal/o bál, ples doni =ojn pořádat plesy maska =o maškarní ples =kostumo plesové šaty

bala/i t zametat, smést <> =i antaŭ sia pordo zamést si před vlastním prahem <> =i la opozicion smést opozici =aĵo smetí =aĵujo popelnice, nádoba na smetí =ilo koště <> sidi kiel muso sub =ilo ani nedutat =isto metař <> la ĉielo aspektis kvazaŭ =ita na nebi jak vymeteno =aĵĉaro vozík zametače, popelářský vůz =maŝino metařský vůz

balad/o balada

balafon/o

balalajk/o

balan/o zool. mořský žalud, anat. žalud (penisu)

balanc/i t houpat, kývat =i la kapon potřásat hlavou =iĝi houpat se =ilo houpačka, kyvadlo

balancier/o rameno vah, setrvačka (hodinek)

balast/o přítěž, zátěž přen. přebytečnost =i t zatížit

balat/o

Balaton/o Balaton, Blatenské jezero

Balbek/o

balbo/o

balbut/i n koktat =ulo koktavý člověk

baldaĥen/o, baldaken/o baldachýn, nebesa (postele)

baldaŭ brzy kiel eble plej = co nejdříve =a brzký

baldeli/o

Balear/oj, =aj insuloj Baleáry

balen/o velryba =isto velrybář =ŝipo velrybářská loď

Balen/o

balenopter/o

balet/o balet (tanec i skladba) =istaro baletní soubor =istino baletka =isto tanečník, člen baletu =mastro choreograf

balg/o měch (harmoniky, fotoaparátu, kovářský aj.); intervagona =o měch přechodového můstku; =oblovilo kovářské měchy

Bali/o

balist/o hist. balista, vrhací stroj (kamenů, šípů)

balistik/o balistika

baliz/o světelné návěstidlo, signalizační zařízení

balk/o stav. nosník

Balkan/oj, =a montaro Balkán, Balkánské pohoří =a duoninsulo Bal kánský poloostrov

balkanologi/o

Balkaŝ/o

balkon/o balkon

balneo-

balneologi/o

balon/o let. balón, chem. baňka =eto nafukovací balónek

balot/i n hlasovat (lístkem) =(ad)o hlasování =ilo hlasovací lís tek (n. kulička ap.) =ujo hlasovací urna =rajta mající hlasovací právo, oprávněný hlasovat =o hlaso vací právo

balote/o

balt/o

Balta maro Baltské moře

balte/o

balustr/o tyčka zábradlí

balustrad/o balustráda, zábradlí (zvl. sloupové)

balz/o 1

balz/o 2

balzam/o balzám <> =a dormo posilující spánek =i t (na)balzamovat

balzamin/o

balzamit/o

bam!

Bamak/o

bambar/o

bambu/o bambus

ban/i t koupat =i sin koupat se esti =ata de ŝvito zalévat se po tem vangoj =ataj de larmoj tváře zalité slzami <> kampo =ata de suno pole zalité sluncem =ejo lázeň, koupelna =iĝi koupat se =o koupel sanigaj =oj léčivé koupele preni =on dát si koupel =ujo vana, chem. lázeň banala banální, všední, otřepaný =aĵo banalita =iĝi zevšenět =ĉambro koupelna =ĉapo koupací čepice =ĉelo koupelová kabina

ban/o

banal/o

banan/o banán =ŝtopilo eltech. banánek

Banat/o

band/o skupina potulných muzikantů, tulácká parta, vulg. banda, tlupa =ano člen party tlupy =estro náčelník bandy

bandaĝ/o obvaz =i t obvázat

Bandar-Sri-Begavan/o

banderil/o

banderol/o páska (zvl. papírová)

bandi/o

bandikot/o

bandit/o

bandolier/o voj. řemen zbraně (balteo)

bandoni/o

bandur/o

bang!

bangal/o bungalov

bangasto lázeňský host

Bangkok/o Bangkok, Krung-thep

Bangladeŝ/o Bangladéš

Bangvi/o

banĝ/o bendžo (banĵo)

banjan/o

banĵ/o

Banĵul/o

banhejtilo ohřívač vody

bank/o banka, bank (ve hře) =isto bankovní úředník, bankéř

bankalsono, bankostumo plavky

bankasigno bankovní poukaz příkaz k úhradě

bankbileto bankovka

banked/o banket =i n (z)účastnit se banketu

bankier/o bankéř, držitel banku

bankiz/o ledová kra

Bankok/o

bankrot/i n udělat bankrot =into, =ulo bankrotář, úpadce =o úpa dek, bankrot

banksi/o

banloko lázně =a lázeňský

banŝort(et)o plavky

bant/o mašle =o de ŝulaĉo uzel na tkaničce do bot =igi uvázat na mašli

bantam/o 1

bantamo 2 zool. bantamka, liliputka

bantu/o

banus/o

banurbo lázeňské město

baobab/o

bapt/i t křtít =ano kmotr, strýček =anino kmotra, tetička =ejo baptisterium =isto křtitel =ujo křtitelnice

baptisteri/o baptisterium, křestní kaple

baptofilo kmotřenec

baptokuvo křtitelnice

baptonomo křestní jméno

baptopatro kmotr =ino kmotra

bar/i t tarasit, překážet, oplocovat =i la vojon al iu stát něko mu v cestě =aĵo ohrada, přehrada =ilo plot =ita ohraničený =o zábrana, překážka mat. hranice

bar/o 1

bar/o 2

barak/o barák, provizorní stavení, ubytovna =aro baráková kolonie =aro por delokitaj personoj ubytovny tábor pro bezdomovce pro vystěhované osoby

barakt/i n zmítat se, zápasit, bojovat přen. těžce se rodit, pronikat (např.idea) <> =i kiel fiŝo ekster la akvo mrskat se jako kapr na suchu =i kontraŭ la morto bojovat se smrtí

baramund/o

Barat/o

barateri/o

barb/o vousy (na bradě a lících) =eto krátce zastřižené vousy =ulo vousáč

Barbad/o

Barbados/o

barbakan/o

barbar/o barbar =a barbarský =aĵo barbarský čin =eco barbarství =ismo jaz. barbarismus

barbfiŝo zool. parma

barblano chmýří na bradě

barbare/o

Barbaros/o

barbastel/o

barbed/o

barbi/o zool. parma

barbir/o hist. lazebník, holič

barbiton/o

barbitur/a

Barbud/o

bardigo přehradní hráz

Barcelon/o Barcelona

barĉ/o kuch. boršč

bard/o hist. bard, pěvec

bareĝ/o text. bareš

Barenj/o

barel/o sud, barel (i dutá míra) =ejo výrobna sudů =eto soudek, bubínek (revolveru) =iĝi tloustnout, břichatět =isto bednář

barelbendo obruč

barelringego obruč

barelventra břichatý

barelvolbo arch. válená klenba

barelief/o

barem/o tabulka s výpočty, přehledné tabulky =emo de prezoj soupis cenlogaritma =o logaritmické tabulky

Barenc/o

barĝ/o nákladní člun

barhan/o

bari/o chem. baryum

baricentr/o

barier/o bariéra, zábradlí, žel. závora, sport. překážka

barierkuro překážkový běh (do 400 m)

barikad/o barikáda =i t (za)barikádovat, stavět barikády

baringtoni/o

barit/o geol. baryt, těživec

bariton/o baryton =ulo barytonista

barj/o

barjon/o

bark/o bárka, malá plachetnice =eto člun s plachtou

barkarol/o hud. barkarola

barvucv/o

barmuro přehradní hráz

barograf/o

barok/o barok(o) =a barokní

barometr/o barometr, tlakoměr (atmosférického vzduchu)

barometri/o

baron/o baron =eto baronet

bart/o kostice (velrybí)

Bartolome/o Bartoloměj =a nokto hist. bartolomějská noc

bartrabo závora

barzoj/o

bas!

bas/a nízký (zeď, hlas) =a voĉo bas =ulo basista (zpěvák)

basgermana dolnoněmecký, nizozemský

basbal/o sport. baseball

basen/o bazén, nádrž, zeměp. kotlina, povodí, geol. pánev

basi/o

basier/o

bask/o 1 šos

bask/o 2

basketbal/o sport. košíková

baskul/o tech. sklápěcí zařízení =i n houpat se

baskulbariero sklápěcí závory baskulfenestro sklápěcí okno

baskulkamiono sklápěč, sklápěcí automobil

baskulponto zdvíhací most baskulpordo kyvadlové dveře

baskulŝaltilo kolébkový vypínač

bast/o lýko

bastard/o levoboček, kříženec, vulg. bastard, parchant =iĝi dege nerovat, vulg. zparchantět

Bastil/o Bastila

bastion/o voj. bašta

baston/o hůl <> ĵeti =on en la radon házet klacky pod nohy =ado bití holí, výprask =i t bít holí

baŝ/o (nepromokavá) plachta

baŝkir/oj

baŝlik/oj

bat/i tn bít, tlouci, odbíjet =i la buŝon al iu dát někomu přes hubu <> =i la pavimon bloumat ulicemi =i la ŝturmon bubnovat do útoku =i la veprojn plašit zvěř z houštin =i ovojn šlehat vejce =i tapiŝojn klepat koberce la horloĝo =as la kvaran hodiny od bíjejí čtvrtou la kvara =as odbíjí čtvrtá la koro =as srdce tluče bije la motoro =as motor klepe =ita kremo šlehačka <> =ita vojo vyšlapaná cesta =adi lakton tlouci máslo <> =adi la venton zbytečně se namáhat =aĵo podlitina =iĝo bitka, rvačka =ilo klepačka (např. na koberce), plácačka, (tenisová) pálka =o rána, úder doni al iu =on de morto dát někomu smrtící ránu

batak/oj

batal/i n bojovat (kontraŭ io iu s něčím někým, proti něčemu někomu) =anto bojovník =ejo bojiště =eto šarvátka =ilo zbraň =isto žoldnéř, knecht, voják =o bitva =o apud Prago bitva na Bílé hoře

batalion/o voj. batalion, prapor

batdifekti t potlouci la hajlo =is la grenon kroupy potloukly obilí

batebenigi vyrovnat, vyklepat na plocho

batat/o

batav/o

Batavi/o 1

Batavi/o 2

bateri/o voj., eltech. baterie

batkirli t šlehat

batmuelilo drtič

batik/o

batiskaf/o

batist/o

batometr/o tech. batometr, hloubkoměr

batometri/o

batrak/o obojživelník bezocasý

batregali t vypráskat, dát uštědřit výprask

batu/o leč, hon(ba), hromadný lov =i n zúčastnit se hromadného lovu =isto honec, nadháněč

baŭ/o

baŭd/o

baŭden/o

baŭdruĉ/o

baŭksit/o baŭit

baŭm/i n vzpínat se (o koni)

bav/i n prskat, slintat, slinit (u zvířat) =o pěna, slina (ro puchy, hlemýždě)

bavar/o Bavor(ák)

bavur/o tech. výronek, ostřina, hrotek

baz/o základna, chem. zásada, mat. báze, základ =o de raketoj ra ketová základna ĉe la =o de la altaĵo na úpatí výšiny =a bazál ní, základní, chem. zásaditý, bazický, geol. bazální =i t po stavit na něčem =i sian opinion sur io založit svůj názor na něčem =iĝi zakládat se (sur je io na něčem)

bazalt/o geol. čedič

bazament/o arch. podnož, sokl

bazar/o bazar, tržiště =isto, =ulo trhovec

bazedov/a

bazel/o 1

Bazel/o 2

bazidi/o

bazement/o suterén

bazidiomicet/oj

bazidiospore/oj

bazili/o

bazilik/o bazilika

bazilisk/o zool. bazilišek

bazoĉ/o

bazotrunko zahr. podnož

bazuk/o pancéřovka

be! bé (ovce, vyjádření zmatenosti)

BEA 1

BEA 2

bei n bečet

be/o v. bemolo

Bearn/o

beat/a blažený, náb. blahoslavený

beb/o miminko, děťátko, robě

bebokombineo dupačky

bebopesilo kojenecká váha

bed/o záhon

bedaŭr/i t litovat =inde bohužel =o lítost

bedeli/o

beduen/o

BEF

begin/o

begom/o

begoni/o

behaviorism/o

behaviorist/o

bej/a červenohnědý (např.kůň)

bej/o

BEJA

bejl/o

BEJO

Bejrut/o Bejrút

bek/o zobák =i t zobat, klovat, n o ptácích, i hanl. pět, (kráko ravě) zpívat =fluto zobcová flétna

bekabung/o

bekerel/o

bekeŝ/o

bekvadrat/o

BEL 1

BEL 2

bel/a krásný =aĵo krása, krásná věc esti =e aranĝita být pěkně zařízen, i přen. být pěkně doběhnut podveden =eco krása =ega překrásný =eta hezounký =i n vypadat krásně =igaĵo kosmetický krášlicí přípravek =igi krášlit =iĝi zkrásnět =o krásno =ulino krasavice =artoj krásná umění =aspekta pohledný, pěkný =figura, =forma ladný =grajno znaménko krásy

bel/o fyz. bel

beladon/o bot. rulík

Belaŭ/o

belemnit/oj

Belerofon/o

beletr/o beletrie =aĵo literární dílo =istiko nauka o beletrii =isto literát

belg/o Belgičan B=io, B=ujo Belgie

Belgrad/o

Belial/o

Bel-Insul/o

Beliz/o

Belmopan/o

belon/o

belorus/o Bělorus B=io, B=ujo Bělorusko v.t. blankruso

belsona libozvučný

belŝmiraĵo kosmetický krém

Belt/o

beluĉ/oj

Beluĉistan/o

belvedero belvedér, letohrádek

belvidejo vyhlídka, rozhledna

bemeri/o

bemol/o hud.

ben/i t žehnat =o požehnání =ata požehnaný

bend/o pásek, páska, proužek, plášť (kola), eltech. pásmo kurton da =o pásmo krátkých vln pneŭa =o plášť (pneumatiky) =i t omo tat páskou =i al iu la okulojn harojn zavázat někomu oči vla sy

Benedikt/o

benefic/o náb. beneficium div. benefice

bendsegilo pásová pila

Beneluks/o

Bengal/o Bengálsko =a ebenaĵo Bengálská nížina =a golfo Bengálský záliv

Benguel/a

benign/a lék. benigní, nezhoubný

Benin/o

Benjamen/o Benjamín(ek)

benjet/o kuch. kobliha s nádivkou

benk/o lavice

benplena přinášející požehnání

bentos/o

benzedrin/o

benzen/o

benzil/o

benzin/o benzin

benzinkruĉo kanystr na benzin

benzo/o

benzoil/o

benzokinon/o

benzol/o chem. benzol

benzpiren/o

Beograd/o Bělehrad

beot/oj

ber/o bobule =aro hrozen (plod)

berber/oj

berberis/o

beret/o (pracovní) baret

bergamot/o

Bergen/o

beriber/o

beril/o

berili/o chem. beryllium

Bering/a maro Beringovo moře =a markolo Beringův průliv

berkeli/o

Berlin/o Berlín

berm/o

Bermud/oj

Bern/o Bern

Bernhard/o

bernikl/o

bersaljer/o

berserk/o

Besarabi/o

best/o zvíře =aĵo zvěrstvo, krutost =ama milující zvířata =aro zvířectvo =ega zvířecký, krutý =ejo zvěřinec

besti/o bestie, divoké zvíře =a bestiální, zvířecký

bestial/a = bestia

bestkadavro mršina, zdechlina

bestkuracisto zvěrolékař

beŝamel/o kuch. bešamel, mléčná omáčka

BET

bet/o řepa ruĝa =o červená řepa

beta jméno řeckého písmene beta

betaradioj paprsky beta

betatron/o

betel/o

Betelĝuz/o

Bet-Lehem, Betlehemo Betlém

beton/o beton antaŭpremita =o předpjatý beton armita =o železobeton, vyztužený beton =ejo betonárna =i t betonovat

betonbloko betonový blok, protiváha

betonik/o

betsukero řepný cukr

betul/o bříza

bevel/o tech. kosá hrana =i t zkosit hrany

bezig/o

bezoar/o

bezon/i t potřebovat ne =i t nepotřebovat, nemuset mi ne =as iri tien nemusím tam chodit <> li dentojn prunti ne =as ubrání se sám =a potřebný =(aĵ)o potřeba

Bharat/o

bi-

Biafr/o

bias/o

biatlon/o

bibi/o

bibli/o bible

bibliofil/o bibliofil, knihomil

bibliofili/o

bibliograf/o bibliograf

bibliografi/o

bibliomani/o knihomolství, posedlost knihami (libromanio)

bibliotek/o knihovna (skříň, místnost, sbírka) =isto knihovník

biceps/o

bicikl/o bicykl, jízdní kolo konkura =o závodní kolo =ado cyklis tika, jízda na kole =i n jezdit na kole =isto cyklista

bid/o korálek, olivka (k navlékání)

bide/o bidet

bidens/o, bident/o

bidermajr/o

biel/o tech. ojnice

bien/o statek =ulo statkář

bienal/o

bienetato katastr (soupis), katastrální území

bienmastro statkář

bier/o pivo preni =on dát si pivo hela pala blonda =o světlé pivo malhela bruna =o černé pivo magra =o slabé pivo =ejo piv nice

bierfarejo pivovar

bifid/a

bifilar/a

bifstek/o kuch. biftek

bigami/o bigamie, dvojženství =ulo bigamista

bigarad/o

bigarel/o

bigl/o malý chrt

bignoni/o

bigot/o bigotista, pobožnůstkář

Bihar/o

biĵuteri/o

bikin/o text. bikiny

bikonkav/a opt. dvojdutý

bikonveks/a opt. dvojvypuklý

biks/o

bikŝu/o

bikvadrat/a

bil/o 1 obch. cenný papír

bil/o 2

bilabial/o

bilanc/o bilance, rozvaha =i t bilancovat

bilard/o biliár, kulečník =ejo kulečníkový sál

bilardsalono kulečníkový sál

Bilba/o

bilbok/o

bild/o obraz <> li estas vivanta =o de sia patro jako by otci z oka vypadl =igi zobrazovat

bildflanko obrazová strana (pohlednice)

bildgalerio obrazárna

bildkarto pohlednice

bildrakonto kreslený seriál, comics

bilet/o lístek jízdenka, vstupenka loteria =o los sidloka =o místenka trui la =ojn proštípnout lístky kromaj =oj zbylé vstupenky =ejo pokladna =isto biletář, uvaděč (v kině) =ujo schránka na lístky

bilĝ/o

bilharzi/oj

bilharzioz/o

biliard/o biliarda (1015)

bilion/o bilion (1012)

bilirubin/o

biliverdin/o

bimetal/a bimetalický, dvojkovový

binar/a binární, dvojkový, dvojsložkový, dyadický =igi převést do dvojkové soustavy

bind/i t vázat (knihy) =aĵo knižní vazba =ejo knihařství =isto knihař

bindor/o stav. vazník

bing/o

binokl/o kukátko

binom/o

binturong/o

bio-

bioakustik/o

biocenoz/o

biofizik/o

biogas/o

biogen/a

biogenetik/o

biogenez/o

biogeocenoz/o

biogeografi/o

biograf/o životopisec

biografi/o životopis

bioĥemi/o, biokemi/o biochemie

biokibernetik/o

biolog/o

biologi/o

bioluminesk/o

biomas/o

bionik/o

biontologi/o

biopsi/o

biosfer/o

biotit/o

biotop/o

biplan/o let. dvojplošník

bir/i

birdo pták migra =o stěhovavý pták <> =o sur tegmento neuskuteč nitelné přání =aĵo ptačí drůbeží maso =ejo voliéra =ido ptáče, ptačí mládě =ino ptačí samička

birdodivenisto augur, ptakopravec

birdoperspektive z ptačí perspektivy

birdotimigilo strašák

birdologi/o = ornitologi/o

birem/o

biret/o biret, profesorský baret

birg/o

Birm/o Birma

bis! výborně! opakovat! bisi t žádat (o) opakování

bisak/o

bisekc/i t zvl. odb.(roz)půlit

bisin/o

Biskaj/a golfo Biskajský záliv

biskot/o piškot

biskvit/o 1 suchar

biskvit/o 2

bismut/o chem. vizmut

bistort/o

bistr/o kopt, saze (jako barvivo) =a sazově černý

bisturi/o

bisus/o

Biŝkek/o

bit/o 1 nám. (úvazné) pachole

bit/o 2 inf. bit

bitin/oj

bitnik/o

bitok/o inf. byte

bitum/o geol. bitumen, zemní vosk

biuret/o

biv/o

bivak/o voj. bivak, polní tábor =i n tábořit (pod širým nebem)

biz/o

Bizanc/o

bizant/o

Bizanti/o

bizar/a bizarní, podivný, podivínský

bizon/o

Bjafr/o = Biafro

Bjalistok/o Bialystok

blag/o blaga, žertovná řeč, tlach =i tn prášit, žertem lhát =i iun dělat si z někoho dobrý den

blank/a bílý =a biero světlé pivo =a edziĝo formální manželství =a kartoĉo slepý náboj =a kredito úvěr bez záruky =a magio tri kové kouzlení B=a maro Bílé moře B=a monto Mont Blanc =a opera cio obch. operace bez zisku =a urso lední medvěd =a vendo před prodej =a vino bílé víno <> havi =ajn manojn mít čisté ruce, být bez viny =aĵo bílý předmět =eco bělost =eta bělavý =i n bě lat se =igi bílit =iĝi zbělet =o běloba nigro sur =o černé na bílém =ulo běloch, polit. bílý, hist. bělogvardějec

blanket/o hist., obch. bianco, blanko, kuch. telecí ragú s bílou omáčkou

blankruso Bělorus B=io, B=ujo Bělorusko

blapt/o

blasfem/i n klít, rouhat se =isto, =ulo rouhač =o nadávka, rouhání

blastem/o

blastocer/o

blastoderm/o

blastomer/o

blastomicet/oj

blastul/o

blat/o zool. šváb

blaz/o lék. uher

blazon/o erb, znak

blazonŝildo rodový erb

blefarit/o

blefarospasm/o

blek/i n mečet, bečet, vydávat zvířecí zvuky, blekotat

blekn/o

blend/o pancíř =i t opancéřovat

bleni/o

blenoragi/o

blenore/o

bleskok/o

bleti/o

blez/i

blin/o kuch. blina

blind/a slepý =eco slepota =iga oslepující, oslňující =igi osle povat, oslňovat, zaslepovat =iĝi oslepnout =ulejo ústav pro nevidomé =ulo slepec, nevidomý =umo dočasná slepota =ludo hra na slepou bábu

blit/o

blizard/o sněhová vichřice

blok/o blok (kámen, špalek, svazek) =o da ŝtofo role svitek lát ky =o de biletoj bloček lístků meti sian kapon sur la =on polo žit hlavu na špalek =ado blokování, voj. blokáda rompi la =adon voj. prolomit blokádu =i t blokovat, vázat (sílu) =i la pagojn zablokovat výplaty =ilo tech. aretace

blokhaŭs/o

bloksekci/o žel. ochranný úsek

blond/a plavý =ulo blondýn =ulino blondýna, plavovláska

blov/i tn vanout, foukat, pofoukat =i sur siajn fingrojn dýchat foukat si na prsty la ĉevalo ronke =is kůň zafrkal =ado fouká ní, vanutí neĝa =ado sněhová vánice la =ado de la ĉaskornoj troubení loveckých rohů =eti tn pofukovat =ilo foukačka, měch (varhan) =o závan =estingi t sfouknout =harmoniko foukací harmonika =instrumento hud. dechový nástroj

blu/a modrý =a de malvarmo zmodralý zimou =aĵo modřina =eta mo dravý, namodralý =igi obarvit namodro =o modř

bluf/i n blufovat, klamat =o bluf, žvást, klam

blugras/o

blunderbuz/o hist. mušketa

bluokula modrooký

blus/o hud. blues

blut/i t jemně prosívat (např. mouku)

bluz/o blůza, halenka

bo-

boa spřízněný sňatkem

boa/o zool. hroznýš

boac/o zool. sob

board/i n nám. plachtit po větru

boat/o člun

bob/o

bobel/o bublina =i n bublat, klokotat

bobelnivelilo vodováha

boben/o cívka s vinutím, vinutí na cívce =ego tech. buben (na kabel), cívka =i t (na)mot(áv)at na cívku =ilo bobinový stroj, naviják, navíječka

bobenstango vřeteno

bobolink/o

bobsle/o

Bocvan/o

boĉi/o

bodi/o

bodisatv/o

bodoni/o

bofilo zeť =ino snacha

bofrato švagr =iĝi sešvagřit se

bogomil/oj

Bogot/o

boĝi/o podvozek (vagonu)

bohem/o zast. Čech B=io, B=ujo Čechy =(i)a český

bohemi/o bohémství =ano bohém

Bohusland/o

boj/i tn štěkat =i štěkat (iun kontraŭ iu na někoho) =(ad)o ště kot =eti n kňučet, poštěkávat

bojar/o bojar

bojkot/i bojkotovat

bok/o zool. kozel, jelen, sport. koza

bokal/o pohár, džbán =o por konservado zavařovací sklenice

boks/i n boxovat =isto boxer =o box, rohování

bol/i n vřít =i de kolero pasio ĝojo vřít hněvem vášní hořet radostí la maro =as moře vře (v bouři) =ejo varna =igi přivádět do varu =ilo varná nádoba =ujo výparník

bolard/o

bold/o

boler/o bolero (tanec i dámská vestička)

bolet/o hřib

bolid/o hvězd. bolid

bolivar/o

Bolivi/o Bolívie

bolometr/o

Bolonj/o

bolpunkto bod varu

bolŝevik/o bolševik

bolŝevism/o bolševismus

bolŝevist/o bolševik

bolt/o tech. svorník, šroub s maticí =i t spojit svorníkem =ingo matice v.t. ŝraŭbingo

bolus/o geol. načervenalý jíl lék. velká pilulka

bomb/o bomba, puma fisia =o atomová bomba prokrasta =o časovaná bomba =i t bombardovat

bombaeroplano, bombavi(adil)o bombardér

Bombaj/o Bombaj

bombak/o

bombard/i t bombardovat

bombast/o nabubřelost =a bombastický, nabubřelý

bombicil/o

bombiks/o zool. bourec, hedvábník

bombon/o bonbon =ujo bonboniéra

bombotruo kráter po výbuchu bomby

bon/a dobrý <> fari al iu =an lavon vyplísnit někoho =aĵo dobrota =e dobře =eco dobrotivost =ega výborný =igi zlepšit =iĝi (z)lepšit se =o dobro =ulo dobrák

Bonaer/o Buenos Aires (= Buenos-Ajreso)

bonafide čestně, poctivě, v čestném poctivém úmyslu

bonanonci n zvěstovat bonaspekta pohledný, pěkný

Bonapart/o

bonazi/o

boned/o nám. doplňková plachta

bong/oj

Bonespera kabo mys Dobré naděje

bonfaranto dobrodinec

bonfarti n mít se dobře

bongusta chutný =igi ochutit

bonhava zámožný, majetný =eca přepychový (např. kožich) =o ekon. pohledávka na kontě

bonhumoro humor, dobrá nálada =igi pobavit, dát k lepšímu

Bonifac/o

bonifik/o sport. bonifikace

bonintenca dobře míněný =e v dobrém úmyslu

bonkonduta způsobný, uhlazený, vychovaný, slušný

bonkora dobrosrdečný

bonmaniera způsobný

bonit/o

Bonn/o Bonn

bonodoro vůně =a voňavý

bonorda slušný, spořádaný, mat. dobře uspořádaný

bonsaj/o

bonspeca kvalitní

bonstato blahobyt

bonŝanco štěstí, šťastná náhoda

bontona uhlazený, vybraného chování

bontrovo (vlastní) úsudek, dobrozdání

bonvena vítaný =igi vítat =igo (při)vítání =on! vítej(te)! bonvivanto bonviván, požitkář

bonvola dobromyslný, laskavý =i t ráčit, být laskav =u veni přijď(te), prosím; račte přijít

bonz/o náb. bonz, buddhistický mnich

bonzokrati/o

bop/o

boparenco příbuzný získaný sňatkem

bopatro tchán =ino tchyně

bor/i t vrtat =aĵo vyvrtaná díra =anta doloro rigardo pronikavá bolest, pronikavý pohled =ilo vrták, nebozez

bor/o chem. bór

borag/o

boraks/o

boran/oj

borat/oj

borborigm/o

bord/o břeh, pobřeží troviĝi ĉe la =o de senfundaĵo octnout se na (po)kraji propasti záhuby =ano obyvatel pobřeží =i t lemovat, nacházet se na břehu la bieno =as lagon statek leží na břehu je zera

bordel/o nevěstinec hampejz =isto majitel nevěstince

border/i t lemovat (našitím lemovky) =(aĵ)o obruba

Bordoz/o

bordun/o

Bore/o

boreal/a zeměp. boreální, severní =a klimato severské mrazivé klima =a latitudo severní šířka =a poluso severní pól

boreli/o

bormaŝino vrtačka

born/o eltech. svorka, vývod

Borne/o

borneol/o

Bornholm/o

Borome/a

bors/o burza nigra =o černý trh =isto burzián

borsondo vrt(ná sonda)

bos/o

bosanov/o

bosefal/o

bosk/o hájek, parkový háj =eto, zahr. bosket, háječek, remízek

Bosni/o

boson/o

Bospor/o, =a Bosfora markolo Bospor(ská) úžina

boston/o

Boston/o

bostrik/o

boŝman/oj

bot/o vysoká bota, holínka =eto bota (nad kotníky) =isto švec

botanik/o botanika =i n zabývat se botanikou =isto botanik

botarg/o

botaŭr/o

botel/o láhev =ujo přepravka na láhve

botelĉapeto zátka láhve

Botni/a golfo Botnický záliv

bototirilo zouvák

botriĥi/o

botrit/o šedá plíseň

botrop/o

botulism/o

botŝtipo ševcovské kopyto

boŭdenkabl/o

boŭl/o

bov/o skot, vulg. vůl, hlupák =o muĝas amuas kráva bučí =aĵo ho vězí maso =aro stádo skotu =ejo kravín =idino jalovice =ido tele <> rigardaĉi kiel =ido koukat jako tele na nová vrata =inisto ošetřovatel krav =ino kráva =isto kovboj, ošetřovatel skotu

boviste/o

bovl/o kuch. bowle; mísa

bovoviando hovězí maso

br!, brr! brr!

Brabant/o

bracelet/o náramek

bradikardi/o

bradip/o zool. lenochod

bradipepsi/o

braĝ/o řeřavé uhlíky =ujo popelník na žhavé uhlí

braĥin/o

braĥiur/o

brajl/e v slepeckém písmu b=a skribo, b=o slepecké písmo

brajl/i t nám. přitáhnout plachtu ke stožáru =ilo přitahovací lano

Brajt/a

brak/o paže =o de rivero cirkelo lustro rameno řeky kružítka lustru prezenti la =on al virino nabídnout dámě rámě iri =o en =o jít ruku v ruce ricevi iun kun etenditaj =oj přijmout někoho s otevřenou náručí preni infanon en siajn =ojn vzít dítě do ná ruče =umi t objímat, obejmout

brakapogilo opěradlo paží

brakbendo páska na rukáv, např. pořadatelská

brakfaldo ohyb v loktu

brakhorloĝo náramkové hodinky

brakringo náramek

brakseĝo křeslo

brakial/o

brakicefal/o

brakte/o

brakteat/o

bram/o 1

bram/o 2

Bram/o 3

braman/o bráhman

bramen/o

Bramoputr/o

bran/o otruby

branĉ/o větev, odvětví =oj de familio rodinné větve =aro větvoví =etaĵo roští, klestí =eto větvička =ido ratolest

branĉoplanti t řízkovat v.t. stiki

branĉoriĉa rozvětvený i přen. košatý

brand/o kořalka, pálenka =ejo kořalna

brandofarejo palírna

Brandenburg/o Brandenburg =io Braniborsko

branĥ/o, brank/o žábra

brankard/o nosítka =isto nosič nosítek

brankiopod/oj

brankiostom/o

bras/o nám. šňůra, lano, provaz

brasik/o zelí acida =o kyselé kvašené zelí krispa =o kadeřavé zelí ruĝa =o červené zelí

brasikrapo kedluben

Bratislav/o

braŭming/o

brav/a chrabrý, řádný =aĵo hrdinský kousek =ulo hrdina, chlapík

bravisime!

bravur/o bravurní styl

braz/i t tech. pájet na tvrdo

Brazavil/o

Brazil/o Brazilie

Brazili/o Brasilia

Brazilj/o

brec/o preclík

breĉ/o průlom, díra fari =on en la malamikaj vicoj udělat průlom v nepřátelských řadách =eto zářez, zub, trhlinka =i t prorazit

breĉi/o geol. brekcie, slepenec s ostrohrannými úlomky

bred/i t pěstovat, chovat (zvířata), (vy)šlechtit

bregm/o

brelok/o přívěšek (na řetízku)

Bremen/o

brems/o brzda krizokaza =o nouzová brzda =i t brzdit

Brener/o

Brest/o

bret/o stav. prkno přen. přihrádka ve skříni, polička =aro regál, etažér

breton/o Bretonec

brev/o

brevier/o breviář

brez/i kuch. vařit na mírném ohni

bri/o

brid/o uzda přen. brzda, zábrana, tlumení =i t nasadit uzdu, kro tit <> =i sian buŝon držet jazyk na uzdě

brig/o

brigad/o zvl. voj.brigáda (útvar)

brigadestro voj. velitel brigády obecně brigadýr, vedoucí bri gády

brigantin/o loď brigantina

briĝ/o bridž

Briĝtaŭn/o

brik/o cihla fajrumita =o pálená cihla =aĵo cihlová stavba =eto da ĉokolado tabulka čokolády

brikabrak/o (stará) veteš

brik(far)ejo cihelna

brikkolora, brikruĝa cihlově červený

briked/o

bril/i n zářit, lesknout se la suno =as slunce září =aĵo cetka, treta =egi n oslnivě zářit =eti n matně se lesknout =igi vyleš tit =o lesk

briliant/o

brioĉ/o

briofit/oj

brioni/o

Brisban/o

Brisgaŭ/o

Bristol/o

brit/o Brit B=io, B=ujo Británie

briton/oj

briz/o 1 bríza, přímořský vítr

briz/o 2

broĉ/o brož

brod/i t vyšívat =aĵo výšivka =istino vyšívačka

brodkast/i

brog/i t pařit, opařit (i zranit), hodit do vařící vody =aĵo vý var, voda po vaření masa la suno =as slunce pálí

brok/i t vtkát obrazce =aĵo, =ato brokát

brokant/i n obchodovat se starými věcmi =isto vetešník

brokat/o

brokatel/o

brokol/o

brom/o chem. bróm kalia =ido bromid draselný

bromat/o

bormeli/o

bromid/o

bromoform/o

bronĥ/o, bronk/o anat. průduška =ito zánět průdušek

bronkoskop/o

brontoskopi/o

brontosaŭr/o

brontoteri/o

bronz/o bronz =i t pobronzovat, přen. opálit (tělo sluncem) =aĵo bronzový předmět

bros/o kartáč (i elektromotoru) =i t kartáčovat

brosm/o

broŝur/o brožura =i t brožovat =ilo brožovací stroj

broŭning/o

brov/o obočí kunŝovi sulki =ojn svraštit obočí

brovharo oboční chloupek

bru/i n hlučet, dělat povyk =ado hlučení =egi n rámusit =(em)a hlučný =eti n šramotit =o hluk multe da =o pro nenio mnoho po vyku pro nic

brubati t třísknout, přibouchnout

brucel/o

bruceloz/o

brucin/o

brug/o bruggská krajka

Bruĝ/o Bruggy =a bruggský

brul/i n hořet, pálit (o slunci) =i de febro, de amo hořet horeč kou, láskou <> la afero ne =as nijak to nespěchá =aĵo palivo, hořlavina =ego požár =(em)a hořlavý =eti n doutnat =igi zapá lit, popálit (zranit) ne estingu la fajron, kiu vin ne =igas co tě nepálí, nehas =ilo hořák, kahan =iva hořlavý =o hoření <> ne ekzistas fumo sen =o není není kouře bez ohně =umo lék. zápal

brulalarma požární =a sonorilo požární zvon hlásič

brulalkoholo topný denaturovaný líh

bruldifekti t popálit

bruldoloro pálení (bolest)

brulgaso topný plyn

brulgusta pálivý (chuť)

brulimuna ohnivzdorný

brulligno palivové dříví

brulmarki t vypálit značku

brulmortigi upálit

brulofero zápalná oběť

brulstampi t vypálit značku

brulŝnuro doutnák brulvundi t popálit (zranit)

brum/o kouřmo

brumer/o

brun/a hnědý, snědý =aĵo hnědá skvrna kuch. zásmažka =igi (o)barvit na hnědo =ulo člověk hnědé rasy, míšenec, brunet v pohádkách medvěd =ulino bruneta

Brunej/o

brunel/o bot. černohlávek

brunfelsi/o

Brunsvig/o

Brusel/o Brusel

brusk/a bryskní, příkrý (tón řeči) =i t obořit se

brusoneti/o

brust/o prsa, hruď =aĵo maso z hrudi, prsíčka

brust(o)korbo hrudní koš

brustoosto hrudní kost brust(o)peco náprsenka (sukně, kalhot)

brustovoĉo bas

brut/o dobytče =a dobytčí, hrubý, brutální =aro dobytek, stádo =eco surovost, nekultivovanost =ido dobytčí mládě =isto pastýř

brutal/o násilník, surovec =a brutální, násilnický

brutt/e brutto

bu/o nám. bóje =adi tn dávat signál bójí

bub/o kluk =aĉo uličník =aĵo klukovina =ino holka

bubal/o buvol

bubon/o

Bucefal/o

bucentaŭr/o

Bucentaŭr/o

bucer/o

buĉ/i t zabíjet, porážet =ejo jatka =isto řezník =o porážka, za bití (dobytčete)

buĉoviando jateční maso

bud/i = paŭt/i

bud/o bouda gardostara =o de soldato voj. strážní budka

Buda/o

Budapeŝt/o Budapešt

Buddo

buden/o kuch. jelito

budĝet/o rozpočet

budh/o

Budh/o

budhistik/o

budhologi/o

budle/o

buduar/o budoár

Buenos-Ajres/o v. Bonaero

buf/o ropucha =edoj ropuchovití (čeleď)

bufag/o

bufed/o bufet, stůl n. skříň s pokrmy a nápoji =ejo bufet prodej na =isto prodavač v bufetu

bufon/o královský šašek

bufr/o žel. nárazník, inf. vyrovnávací paměť =a solvaĵo chem. tlumivý roztok

bufro-ŝtato narázníkový stát

buftalm/o

Bug/o

bugenvil/o

bugi/o, bugivugi/o

bugl/o hud. lesní roh

buĝet/o rozpočet v. t. budĝeto

buĝi/o

bujabes/o rybí polévka

Bujumbur/o

buk/o přezka opasku =i t zapínat na přezku

bukdorno trn přezky

bukan/o maso sušené kouřem =i t sušit kouřem

bukanier/o

Bukareŝt/o Bukurešť

bukcen/o 1

bukcen/o 2

bukcinator/o

buked/o kytice, buket (vůně vína) =o da versoj kytice veršů

bukl/o kadeř mat. smyčka la du =oj de banto dvě smyčky mašle =aro kadeře =i t kadeřit =ilo natáčka

bukmekr/o

bukolik/o

bukorak/o

Bukovin/o

buks/o bot. zimostráz

Bukureŝt/o = Bukareŝt/o

bul/o koule, hrouda =a okrouhlý, zaoblený, kulatý =eto masový knedlíček =igi uplácat kouli =iĝi stočit se do klubíčka (kočka, ježek), schoulit se

bulb/o cibule, hlíza, odb. podpučí =ero lístek cibule

bulbil/o

bulbul/o

bulĉapelo buřinka

buldog/o buldok

buldoz/o buldozer

bule/o náb. bula

bulgar/o bulhar B=io, B=ujo Bulharsko

bulimi/o

buljon/o bujón, vývar

bulk/o houska

bull/o = buleo

Bulonj/o-ĉe-Maro Boulogne-sur-Mer =a deklaracio deklarace o espe rantismu

bulten/o bulletin, věstník meteorologia =o zprávy o počasí

bulvard/o bulvár

bum!

bum/o

bumerang/o bumerang

bungar/o

buni/o = terkaŝtano

bunkr/o bunkr, kryt

bunsen/o chem. Bunsenův kahan

bunt/a pestrý =(ec)o pestrost

bupleŭr/o

buprest/o

bur/oj

burask/o met. plískanice

burbon/oj

burd/o čmelák

bure/o

buret/o chem. byreta, náb. nádoba s mešním vínem

burg/o hrad

Burgenland/o

Burgonj/o

burgraf/o purkrabí (= kastelgrafo)

burgund/o

burĝ/o buržoa, měšťan, měšťák =ara buržoazní =aro buržoazie, měš ťané, měšťanstvo =eco hist. měšťanství, měšťanské právo, měš ťácký charakter =igi hist. udělit měšťanské právo =iĝi stát se měšťákem

burĝon/o poupě, pupen =i n pučet

burĝongrefti t (na)očkovat

burined/oj

burjat/oj

burk/o plstěný plášť

Burkina-Fas/o

burlesk/a burleskní, hrubě drsně komický =ulo šašek

Burm/o

burmani/o

burnus/o

buro/o byro, úřad

burokrat/o byrokrat, úředník =aro byrokracie, třída úředníků =ismo byrokratismus, zkostnatělost, správní soustava

burokrati/o

burs/o 1 měšec, váček, tobolka

burs/o 2

burser/o

burserac/oj

bursit/o

bursotomi/o

Burund(i)/o

bus/o 1 autobus

bus/o 2

busremorko vlek přívěs autobusu

busol/o buzola

busprit/o

bust/o bysta, poprsí

bustrofedon/o

buŝ/o ústa =o de pafilo, de rivero ústí pušky, řeky <> ĝi iris al li preter la =on nechal si ujít příležitost =aĉo huba tenu la =aĉon vulg. drž hubu =aĵo náustek (např. u dýmky) =e ústně =ego tlama =umo náhubek <> la gazetaro portas =umon novináři mají přistřižená křidélka

buŝbridaĵo udidlo uzdy

buŝharmoniko foukací harmonika

buŝoŝtopaĵo roubík

buŝtuko ubrousek

buŝel/o

buŝmen/oj = boŝmanoj

but/i t okopávat (brambory, strom) =ilo motyka, motyčka

butadien/o

butan/o 1

Butan/o 2

butanol/o

bute/o 1 zool. káně

bute/o 2 tech. závlačka, pojistka, zarážka (osy kola)

buten/o

buter/o máslo <> vivi kiel kuko en =o žít si jako prase v žitě =i t (na)mazat máslem =igi stloukat máslo =igilo máselnice

buterlakto podmáslí

buterpano chléb s máslem

buterometr/o

butik/o krám(ek), prodejna memserva =o samoobsluha =i n vlastnit krámek =isto hokynář =umi n běhat po obchodech

butin/o

butler/o

butom/o

buton/o knoflík, buton, tlačítko, držadlo bot. pupen =o de alume to hlavička zápalky =(um)i t zapnout (na knoflíky)

butontruo knoflíková dírka

butor/o = botaŭro

butut/o

Buziris/o