Unua parto A

Dua parto A

Tria parto A

 

 

*a hud. nota a: a bemola, a diesa

*-/a koncovka

1 přídavných jmen: juna mladý, tabla stolní, salta skokový

a-vorto přídavné jméno

2 ženských vlastních jmen: Eva, Marta, Gabriela

3 některých řeckých písmen: alfa, beta, gama, delta, omikra, omega

a/ pseudopředpona vědeckých výrazů řeckého původu s významem ”ne, bez”:

acefala (senkapa) bezhlavý

Pozn. před samohláskou a písmenem h má tvar an-: anhidra (senakva) bezvodý

Aaron Áron (bratr Mojžíšův)

ab

-ab-

Abadan/o

Abadon/o

abaĵur/o = lampŝirmilo

abak/o arch. nadhlavnice mat., hist. abak(us), počítadlo

abakteri/a = senbakteria

abandon/o

abat/o opat

abatejo opatství

abatino abatyše

abatis/o voj. zátaras

abazi/o

Abder/o Kocourkov; =aĵo kocourkovština; =anoj Kocourkovští

abdik/i t zříci se (úřadu, funkce), vzdát se (něčeho), rezignovat

- abdiko abdikace, odstoupení

abdomen/o lék. břicho

abdukci/o

abduktor/o

abel/o včela

- abela včelí

- abelaro včelí roj

- abelejo včelín

- abelujo úl

- abelbredado, abelkulturado včelařství

- abelkesto úl

- abelreøino včelí královna

- abelsvarmo včelí roj

aber/o

aberaci/o hvězd., fyz. odchylka, biol. mutace, lék. deviace

- aberacii n odchylovat se

Aberden/o

abevili/o

abĥaz/a

abi/o jedle

abidarm/o

Abiĝan/o Abidžan

abiogenez/o

abiotrofi/o

abisen/o Habešan

- Abisenio, Abisenujo hist. Habeš

abism/o propast

- abisma propastný

- abisme stulta nesmírně hloupý

abiturient/o abiturient, maturant

- abiturientiøi stát se absolventem, ab solvovat

abĵur/i t práv. oduznat, soudně popřít

-abl/a neol. schopný: starabla = starkapabla

ablaci/o lék. ablace, odnětí, geol. ablace

ablakt/i

ablativ/o

ablaŭt/o

abneg/o = abnegacio

abnegaci/o zvl. náb. vzdání se, odříkání, zřeknutí (se)

- abnegacii t od řeknout (si), vzdát se, zříkat se, rezignovat

abnorm/a výjimečný, mimořádný, neobvyklý

aboc/o abeceda

abocolibro slabikář

aboli = abolicii

abolici/i t zrušit (zákon, otroctví), zastavit trestní stíhání

abolicionism/o

abomas/o

abomen/i t hnusit si

abomenaåo hnusný čin

abomenigi zprotivit (al iu ion někomu něco)

abomen(ind)a hnusný

abon/i t předplatit, odebírat

abonanto abonent, předplatitel

abonebla předplatitelný

abon(pag)o edplatné

aboral/a

aborigen/o domorodec, praobyvatel, původní obyvatel

abort/i n potratit

abortaĵo potracený plod

abortigi způsobit potrat, uměle přerušit těhotenství, přen. předejít, pozastavit

<> abortiigi ribelon předejít vzpouře

abortigo interrupce

aborto potrat

abrakadabr/o abrakadabra

Abraks/o

abrazi/o lék. výškrab, geol. abraze

abrikot/o meruňka (plod)

abrikotarbo, abrikotujo meruňka (strom)

abrogaci/o

abrotan/o

abrupt/a příkrý, prudký, nezdvořilý, úsečný

Abruz/oj

abs/i neol. chybět, být nepřítomen foresti, ne ĉeesti

absced/i

absces/o lék. absces, hlíza

abscesi n hnisat, tvořit hlízu

abscis/o mat. abscisa, úsečka, souřadnice x

absid/o

absint/o pelyněk

absint(likvor)o absint

absolut/a absolutní, naprostý, chem. bez příměsí, zcela čistý

absolutismo polit. absolutismus

absolv/i

absorb/i t absorbovat, pohltit

absorba absorpční

absorb(ad)o absorpce, pohlcení

bsorbiøi zamyslet se, ponořit se do úvah

absorbiøo, absorbiteco za hloubání

abstemi/o

abstin/i n zdržovat se (požitků, alkoholu)

abstinado, abstinenco abstinence

abstinanto, abstinulo abstinent

abstinenc/o = abstinado

abstrakt/a abstraktní

abstraktaåo abstrakce

abstrakteco abstrakce

abstrakti t abstrahovat, vy vozovat

abstruz/a

absurd/a absurdní, nesmyslný

absurdaåo nesmysl

absurd(ec)o absurdita

Abubakr/o

Abudab(i)/o, Abu-Dab(i)/o

abuli/o

abund/a hojný

abund(ec)o hojnost

abundi n oplývat (nadmíru přespříliš), překypovat (je io něčím)

abutil/o

abutment/o

acefal/oj

acefalopod/oj

acen/o

acer/o javor

acerb/a trpký, svíravý (chuť), přen. jízlivý

acet/o zast. kyselina octová

acetato octan

acetabul/o

acetal/o uspávadlo, uspávací droga

acetilen/o

aceton/o

acetonemi/o

acetonuri/o

acid/a kyselý

acida æerizo višně

acidaåo kyselotina, patoky, (kyselá) brynda

acideco acidita, kyselost

acidigi (o)kyselit

acidiøi (z)kysat

acidizi t chem. okyselit

acido chem. kyselina

desoksiribonuklea acido DNA, dezoksiribonukleová kyselina

formia acido kyselina mravenčí

nitrata acido kyselina dusičná

acidometr/o

acidoz/o

acikl/a

acin/o

acipenser/oj

Acor/oj, Acoraj insuloj Azory

-aĉ- přípona zhoršující význam slova: æevalo kůň æevalaæo herka paroli hovořit parolaæi žvanit, neslušně hovořit dika tlustý dikaæa bachratý

aĉ/a ošklivý, špatný

aæaå(ar)o haraburdí, hnus

aæularo lůza

aĉakatur/o

aĉet/i t kupovat

aæeti kredite kupovat na dluh

aæetado nákup, nakupová ní

aæetaåo nákup

aæetanto kupující, kupec

aæetebla i přen. prodejný, na prodej

aæetejo prodejna, nákupní středisko

aæetisto nákupčí

aæeto nákup (činnost)

aæetisto nákupčí

aæetujo nákupní taška

aæetasigno poukaz na nákup zboží, odběrní poukaz

aæetpermesilo odběrní poukaz (v řízeném hospodářství)

aæetpovo kupní síla

aæetprezo kupní cena

aæetsako, aæetujo nákupní taška

aĉeŭle/o

aĉev/i neol. podařit plene sukcesi fari ion gravan

-ad- přípona označující opakování trvání činnosti děje viziti navštívit vizitadi navštěvovat

ada trvalý, opakující se

ade trvale, opětovně, (neu)stále, usta vičně

adaĝ/o adagio(vá skladba)

adaøe hud. adagio, pomalu

adaktili/o

Adalbert/o Vojtěch

Adam/o Adam

Adampomo anat. ohryzek, Adamovo jablko

adamantin/o

adamantinom/o

adamsis/o

adapt/i t přizpůsobit, upravit

adapti kurbon al punktoj mat. proložit křivku body

adapt(ad)o adaptování, přizpůsobování

adapt(aå)o adaptace, úprava

adaptiøi přizpůsobit se

adaptilo tech. adaptér, redukce (u po trubí)

adasism/o lit. v esperantu laciný rým tvořený příponami (např. amadas - vidadas)

adekvat/a adekvátní, přiměřený, odpovídající

Adelaid/o = Adelajdo

Adelajd/o

adeli/a

aden/o 1

aden/o 2

Aden/o 3

adenit/o

adenolimfom/o

adenom/o

adenopati/o

adept/o stoupenec, přívrženec

adeptigi získat za člena, náb. zasvětit

adermin/o

adher/i n fyz. (při)lnout, (u)lpět

adhera adhez(iv)ní, přilnavý

adheraåo srůst

adhero adhezivita, přilnavost

adiabat/a

adiant/o

adiaŭ sbohem

adiaýa kanto píseň na rozloučenou

adiaýi t (roz)loučit se (iun s někým)

adiaýo rozloučení

mansigni adiaýon zamávat na rozloučenou

adici/i t sčítat

adiciato sčítanec

Adiĝ/o

adinami/o

adip/o

adipocir/o = kadavra graso

adipsi/o

Adirondak/oj

Adis-Abeb/o, Adisabeb/o Addis-Abeba

adison/a

adjekt/o jaz. příslovečné určení

adjektiv/o jaz. adjektivum, přídavné jméno

adjudik/i

adjunkt/o

adjutant/o voj. pobočník

administr/i t konat správní práce, řídit, spravovat

administr(ad)o admi nistrativa, správa

administratoro, administristo administrátor, správce

administrejo správní budova

administristaro správní úřednictvo

administraci/o administrativa

admir/i t obdivovat

admirinda obdivuhodný

admiro obdiv

admiral/o admirál

admiralitat/o admiralita

Admiralt/oj

admitanc/o

admon/i t napomínat, upomínat, nabádat (al io k čemu)

admonilo obch. upomínka

admono napomenutí, upomínka

admonletero obch., práv. upomínka (písemná)

adneks/oj

adob/o vepřovice, nepálená cihla

adoks/o

adolescant/o = adoleskanto

adolesk/a dospívající

adoleskanto dospívající mladík, dorostenec

adoleskanteco adolescence, dospívání

adoleski n dospívat

adolfaktori/a

adolt/o dospělý jedinec (člověk, živočich)

adolta dospělý

adonid/o

Adonis/o

adopt/i t adoptovat, osvojit si, přijmout za vlastní (dítě, názor)

adopta adoptivní

adopto osvojení

ador/i t zbožňovat, velebit

adorejo svatyně, kultovní místo

adorinda zbožňováníhodný, hodný zbožňování

adoro zbožňování, klanění

adrenalin/o

adrenergi/a

adres/o adresa (t. inf.)

malklara adreso nepřesná adresa

adresanto odesí latel

adresaro adresář

adresato, adresulo adresát, příjemce

adresi t napsat a dresu, oslovit (iun někoho)

adreslibro adresář

adresloko místo doručení zásilky

Adriatik/o, Adria maro Jaderské moře

adsorb/i t adsorbovat, zachycovat pohlcovat na povrchu

adsorbado fyz., chem adsorbování

adsorbeco adsorpce

adstring/i t lék. svírat tkáně

adstringa svíravý (o chuti)

adukci/o

aduktor/o

adul/i n lichotit, podkuřovat

adulari/o

adult/i n cizoložit

adultigi svést k cizoložství

adulto cizoložství, man želská nevěra

adultulo cizoložník

adulter/i t zředit (např. víno vodou), znehodnotit

advekci/o

Advent/o náb. advent

adventic/o

adventiv/a zool., bot. adventivní, nahodilý (pupen, výhon) přen. přídavný

adverb/o jaz. příslovce

advers/a

advokat/o advokát, právní zástupce

advokateco advokacie

adz/o sekera širočina

AEA = Aŭstralia Esperanto-Asocio

aed/o

AEF = Aŭstria Esperantista Federacio

aer/o vzduch, ovzduší

aera vzdušný, vzduchový přen. nadnesený, nereálný

aeri t nahustit vzduchem

aerujo kyslíková bomba

aerumi t (vy)větrat

aerfloto letka

aeropafilo vzduchovka

aeroplano letoun, aeroplán hovor. letadlo

aeropumpilo kompresor

aeroþipo vzducholoď

aeroþtono povětroň

aerotiro průvan

aerotransporto letecká doprava

aertubo duše (kola)

aerveziko bublina

aerokirlo vzdušný vír

aeremi/o

aerobatik/o letecká akrobacie

aerobi/a

aerobioz/o

aerodin/o

aerodinamik/o

aerodrom/o letiště

aerofagi/o

aerofobi/o

aerofor/o

aerogram/o

aerolit/o povětroň, meteorit

aerolog/o

aerologi/o

aerometr/o

aerometri/o

aeronaŭtik/o

aeroplan/o

aerosol/o

aerostat/o

aerostatik/o

aetit/o

afabl/a laskavý, přívětivý

afablaåo laskavost (čin), úsluha

afableco las kavost, přívětivost

afagi/o

afaki/o

afan/o

afanipter/oj

afanit/o

afazi/o

afebr/o

afekci/o vzrušení, hnutí mysli =i t vzrušit

afekt/i tn počínat si strojeně, předstírat

* afekti modestecon předstírat skromnost

* afekti gravan mienon tvářit se vážně

afekta afektovaný, strojený

afekto strojenost, předstírání

afektulo nafoukanec, citově přepjatý člověk

afektiv/a

afeli/o

afemi/o

afer/o věc, záležitost, případ

* malvive naskita afero mrtvě narozená věc

* havi aferon kun iu jednat s někým

* tio ne estas via afero to není tvá věc, do toho ti nic není =isto správce majetku

aferþarøito chargé d' affaires

afervojaøo služební cesta

aferez/o

afgan/o Afgánec

Afganio, Afganlando, Afganujo Afganistan

afgani/o

Afganistan/o = Afganio

afid/o zool. mšice

afidavit/o

afiks/o jaz. afix, předpona n. přípona

afiksoid/o

afin/a podobný, příbuzný, mat., chem. afinní

afineco afinita, pří buznost, slučovací schopnost

afini n mat. být v afinním vztahu

afinaci/o

afirm/i t definitivně potvrdit; ~a souhlasný, potvrzený

afis/o v. afido

afiŝ/o plakát

afiþi t plakátovat

* tion li ne afiþos! expr. to si nedá za rámeček

afiþhomo chodící reklama

afiþtabulo oznamovací tabule

aflikt/i t trápit, soužit, rmoutit

afliktiøi trápit se, rmoutit se

afliktiøo sklíčenost

aflikto trápení, soužení, smutek

afodi/o

afoni/o

aforism/o

afrank/i t (o)frankovat, vyplácet vyplatit (dopis)

afranko poštovné, porto

afrazi/o

Afrik/o Afrika

afrikans/o jaz. afrikánština

afrikat/o

Afrodit/a

afrodit/o

afrodizi/o

afrodiziak/o = afrodiziigaĵo

aft/o lék. afta

* epizootia afto zool. slintavka a kulhavka

afust/o voj. lafeta

ag/i n jednat, činit, postupovat, působit, účinkovat

* agi afable kun iu kontraý iu chovat se k někomu laskavě

* forto agas sur la pezocentro síla působí na těžiště

agada komitato výkonný výbor

agado činnost, jednání

* komplika agado de tragedio složitý děj tragedie

agema aktivní, činorodý

agigi přimět k činu činnosti

ago akce, akt, čin, děj

* sublima =o ušlechtilý čin

agospaco akční prostor

aga/o

agac/i t (z)působit trnutí (zubů), dráždit (nervy)

agaciøi trnout (o zubech)

agaco trnutí

agalakci/o

agam/o

Agamemnon/o

agami/a

agami/o

Agan/o

agap/o

agapant/o

agaragar/o

agarik/o bot. žampion, pečárka

agat/o achát

agav/o

AGEI

agend/o pracovní náplň, diář, zápisník

agenezi/o

agent/o agent

agentejo agentura

agentur/o zastupitelství, agentura, zvl. obchodní agentura

agerat/o

agistrodon/o

agit/i t agitovat, citově otřást, vyburcovat, míchat, zatřepat, chem., fyz. působit

* la febro agitis lin zmítala jím horečka

agitiøo lék. chorobné vzrušení

agitilo míchací tyčinka

agitfolio leták

agl/o 1 orel

aglido orlí mládě

aglino orlice

aglonesto orlí hnízdo

Agl/o 2

aglaop/o

aglomer/i t aglomerovat, spojit tlakem teplem

aglomeraĵo aglomerát

aglomerat/o = aglomeraĵo aglomerát

aglutin/i t chem. aglutinovat, shlukovat, jaz. spojovat neměnné morfémy

aglutina lingvo aglutinační jazyk

amatit/o

agnat/o práv. příbuzný z mužské strany

Agnes/o Anežka

Agni/o

agnosk/i t oficiálně uznat

agnostik/a agnostický

agnostikismo agnosticismus

agnostikulo agnostik

agnozi/o

agnus/o

agoni/i n umírat, být v agonii

agonio agonie

agonistik/o

agor/o 1

agor/o 2

agorafobi/o

agord/i t (na)ladit (i přen.), seřídit (mechanismus)

* agordi vizaøon severe zatvářit se přísně

agordiøi naladit se

agordilo ladička

agordisto ladič

agordo souzvuk, akord

agr/o obdělávané pole, role

agraro polnosti, polní hospodářství

agrokultur(ad)o zemědělství, rolnictví v.t. terkulturo

agrabl/a příjemný

agraf/o sponka, spínadlo, přezka

agrafi t sepnout sponkou přezkou

agrafilo kancelářská sešívačka

agrafi/o

agramatism/o

agranulocitoz/o

agrar/a

agreg/i t zvl. fyz. nechemicky spojit

agregaci/o

agregat/o

agres/o agrese, útok, výboj

agresanto agresor, útočník

agres(em)a, agresiva agresivní

agresi t zaútočit, napadnout

agresiv/a

Agrigent/o

Agrikol/o

agrikultur/o zemědělství

agrikulturisto rolník, zemědělec

agrimoni/o

Agrip/o

agronom/o

agronomi/o

agronomia

agropir/o bot. pýr

agrostem/o

agrostid/o

aguara/o

aguti/o

aĝ/o věk, stáří kian =on vi havas?, kia estas via =o? jak jsi starý? virino de meza =o žena středního věku la =o de la luno fáze měsíce

- aøa věkový, mající věk =a diferenco věkový rozdíl pli =a ol mi starší než já =i n být určitého stáří

- aøulo osoba určitého věku: esti aøulo de dek jaroj mít deset let, být stár deset let

- aøi n být stár: aøi dek jarojn mít deset let, být stár deset let

- aøoprezidanto

- grandaøa

- maturaøa

- neplenaøa

- plejaøulo

- plenaøa

- profundaøa

- samaøa

- infanaøo

- jaraøa

- tempaøo

aĝi/o ážio, příplatek

aĝiot/i n spekulovat na burze

aha!

Ahasver/o

ahims/o

ahem!

ahoŭ!

Ahura-Mazd/o

! ach =i n vzdychat

Aĥab

Aĥaj/o

Aðajano

Aĥaŝveroŝ

Aĥemen/o

aðemenidoj

Aĥen/o

Aĥeron/o

aĥeronti/o

Aĥil/o

- Aðila tendeno

aĥile/o, akile/o bot. řebříček

aides/o = aidoso

aidos/o lék. AIDS

Aiks/o

- Aikso la Provenca

- Aikso la Banurbo

ailant/o

Ain/o

air/o

aj! aj!, au!, ouvej!

Ajaĉ/o

Ajaks/o

ajapan/o

ajatoů(ah)/o

ajl/o česnek

- ajla

- ajlero stroužek česneku

-ajn -koli io= cokoliv, iu=, kiu=, æiu= kdokoli(v)

- ajna jakýkoli, nějaký mat. libovolný

- ajne jakkoli

- ajne-ajne buď-nebo: eblas ajne legi, ajne promeni lze si buď číst nebo jít na procházku

- ajno

- ajnulo leckdo, ledakdo(s), hejpočkej

ajnu/o

Ajnu/o

ajŝ/i t cejchovat přístroj

ajug/o

ajurved/o

ajut/o tryska hadice rozprašovače

- nadla =o tech. jehlová tryska

-aĵ-

- aåo věc, předmět

aĵur/o ažura (druh výšivky) =a ažurový =i t ažurovat

ak - ak

a.K. (antaý Kristo) před naším letopočtem, před Kristem

Akab/o

akaci/o bot. akácie

- senegalia akacio

Akad/o

- la akada lingvo

akademi/o akademie

- akademia

- akademiano akademik

akaĵu/o

- akaåuarbo

akant/o

akantias/o

akantocefal/oj

akantom/o

akantopterig/oj

akantoz/o

akapar2i t skupovat zboží, keťasit, šmelinařit

- akaparo

- akaparado

- akaparisto překupník, šmelinář

Akapulk/o

akar/o zool. roztoč

- akarozo

akaricid/oj

Akarnani/o

akaroz/o

akcel/i t urychlovat

- akcel(ad)o zrychlení

- akcelilo pedál plynu, chem., fyz. urychlovač

- malakceli

- malakcelado

akcent/o přízvuk, důraz

- akcenti t zdůrazňovat

akcept/i t přijímat, uznávat

- akcepto

- akceptadi

- akceptanto

- akceptebla přijatelný

- akceptejo přijímací místnost, recepce (hotelu)

- malakcepti

akcesor2a vedlejší, průvodní

- akcesoraåoj doplňky, příslušenství

akci/o akcie

- akcia

- akciano, akciulo akcionář

- profitakcio

akcidenc/o

akcident/o nehoda, úraz, havárie

- akcidenta

- laborakcidento

akcipitr/o jestřáb

- akcipitredoj

akciz/o akcíz, potravní daň

- akcizopaga

akĉent/o

ake/o = bradipo

Ake/o

akebi/o

Akemen/o

aken/o bot. nažka

Akeron/o = Aĥeron/o

akeronti/o

Akil/o = Aĥilo

akile/o

akinezi/o

*akir/i t získávat, vydobývat, opatřovat si, dosahovat (něčeho)

- akiraåo nabytá věc, vymoženost, kořist

- akiranto

- akirebla dosažitelný

- akirigi

- akiro zisk, kořist, dosažení (něčeho)

- reakiri

- flatakiri

- militakiri

- batalakiro

- æasakiro

- laborakiro

- rabakiro

aklam3i t veřejně hlasovat souhlasit, hlasitě pozdravovat, vítat

aklimatiz/i

akme/o

akn/o lék. akné, uher

- akna trudovitý

akne/o

akoli/o

akolit/o

akomod/i t přizpůsobit

akompan/i t doprovodit

- akompanadi

- akompanaåo hud. doprovodná skladba

- akompananto společník, průvodce

- akompano doprovod, průvod

- elakompani

akonit/o

- napela akonito

akonitin/o

Akonkagv/o

akont/e

akonti/o

akor/o bot. puškvorec

akord1o akord, souhlas, shoda

- akorda mat. souhlasný

- akorde voædoni jedno myslně hlasovat

- akordi n shodovat se

- akordigi seřizovat, urovnat, se souhlasit

- akordiøi shodovat se, dohodnout se

- akordiøo dohoda, dojednání

- malakordo

- neakordigebla

akordion/o tahací harmonika

akori/o

AKP-ŝtatoj

akr/a ostrý, přen. důrazný, prudký =a okulo, orelo výborný zrak, sluch

akraåo ostří

akrigi ostřit, brousit <> =igi la diskuton vyo střit diskusi sperto saøon =igas zkušenost bystří rozum

- akrigilo brus, brousek

- akregusta štiplavý, palčivý

- akresenta citlivý

- akrevida ostrozraký

- forakrigi

- malakra

- vidakreco

akr/o = akreo

Akr/o

Akra/o

akre/o

Akre/o

akredit/i t pol. akreditovat, obch. vystavit akreditiv

akreditiv/o akreditiv, pověřovací listina, úvěrový doklad

akribi/o

akrid/o zool. kobylka saranče

akril/o

- akril(at)a acido

- akrilaldehido

- akrilato

akrobat/o akrobat

akrobatik/o

akrocefal/o

akrocefal/a

akrocianoz/o

akrodini/o

akrogen/a

akroĥord/o

akroit/o

akrolein/o

akromat/a

akromatin/o

akromatopsi/a = kolorblinda

akromegali/o

akromi/o

akronim/o jaz. akronym

akropol/o akropole

akrostik/o

akroter/o

akrup/i vzpínat se baŭmi

aks/o osa

- radiala akso mat. chordála

- aksa mat. axiální, osový

- aksingo náboj kola

- aksumi n rotovat, točit se kolem osy

 

 

Unua parto A

Dua parto A

Tria parto A