UNESCO v roce 1959 zařadilo L. L. Zamenhofa (1959-1917) mezi osobnosti lidstva (100 let od narození) a nyní znovu v roce 2017 (100 let od úmrtí)


UNESCO také dvěmi rezolucemi uznalo význam esperanta


Rezoluce UNESCO, 1954


IV.1.4.422 Generální konference, po diskusi o Zprávě Generálního direktora o Mezinárodní petici ve prospěch esperanta;

IV.1.4.4221 Bere na vědomí výsledky dosažené esperantem na poli mezinárodní duchovní výměny a pro sblížení národů světa;

IV.1.4.4222 Uznává, že tyto výsledky odpovídají cílům a ideálům UNESCO;

IV.1.4.4223 Bere na vědomí, že mnohé členské státy informovaly o své připravenosti zavést nebo rozšířit výuku esperanta ve svých školách nebo vyšších výchovných zařízeních, a prosí tyto členské státy informovat Generálního direktora o výsledcích dosažených na tomto poli;

IV.1.4.4224 Pověřuje Generálního direktora sledovat vývoj v aplikaci esperanta ve vědě, výchově a kultuře a spolupracovat za tímto účelem se Světových esperantským svazem v záležitostech týkajících se obou organizací.


Generální konference UNESCO, Montevideo, 1954.Rezoluce UNESCO, 1985


Oslavy stého výročí esperanta


Generální konference


u vědomí toho, že na svém zasedání v roce 1954, které se konalo v Montevideu, svou rezolucí IV.1.4.4222 4224 zaznamenala výsledky dosažené mezinárodním jazykem esperanto na úseku mezinárodní kulturní výměny a vzájemného porozumění mezi národy světa a uznala, že jsou v souladu s cíli a ideály UNESCO,


připomínajíc, že esperanto mezitím učinilo značný pokrok jako nástroj dorozumění mezi národy a kulturami různých zemí tím, že proniká do většiny oblastí světa a do většiny lidských činností,


uznávajíc velké možnosti, které esperanto představuje pro mezinárodní dorozumění a pro komunikaci mezi různými národnostmi,


zaznamenávajíc velmi významný přínos esperantského hnutí a zvláště Světového esperantského svazu (UEA) pro rozšiřování informací o činnosti UNESCO, jakož i pro jeho účast na této činnosti


vědoma si skutečnosti, že se v roce 1987 bude slavit sté výročí existence esperanta,


1. blahopřeje esperantskému hnutí k jeho stému výročí;


2. žádá Generálního direktora, aby trvale pozorně sledoval rozvoj esperanta jakožto prostředku pro lepší porozumění mezi různými národy a kulturami;


3. vyzývá členské státy, aby připomněly sté výročí esperanta vhodnými akcemi, prohlášeními, vydáním příležitostných poštovních známek apod. a aby se chopily iniciativy při zavádění studijních programů o jazykovém problému a o esperantu na svých školách a institucích vyššího vzdělávání;


4. doporučuje mezinárodním nevládním organizacím, aby se připojily k oslavám stého výročí esperanta a aby prozkoumaly možnost využití jako prostředku šíření informací mezi svými členy včetně informací o činnosti UNESCO.


Přijato generální konferencí UNESCO 8. listopadu 1985.