— 56 —

La dek-dua lundo Dvanácté pondě

Sporto. Sport.

sati gimnastikon, tenison, atletikon, fotbal, skiadonfutbalon

mít rád gymnastiku, tenis, atletiku, kopanou, lyžování

regule gimnastiki pravidelně cvičit

komenci konkurson (konkuron) začít soutěž (závod)

ludi tablotenison hrát stolní tenis

venki en grava matĉo vyhrát v důležitém zápasu

venki iun zvítězit nad někým

senintence faŭli neúmyslně faulovat

klopodi pri bona rezulto usilovat o dobrý výsledek

rompi rekordon překonat rekord

salti en alton, en longon skočit do výšky, do dálky

kuro je mil metroj (milmetra kuro) běh na tisíc metrů

esti forta kaj lerta en sia sporto    být silný a obratný ve svém

sportu

forta kontraŭlo silný protivník

ĉiutage trejni sin každodenně trénovat

gajni la oran medalon vyhrát zlatou medaili

atingi venkon dosáhnout vítězství

reprezenti klubon hrát za klub

rigardi skisaltadon dívat se na skoky na lyžích

esti en bonega formo být ve výborné formě

naĝi sur brusto (dorso) plavat prsa (na znak)

kultivi leĝeran atletikon pěstovat lehkou atletiku

 

 

 

— 57 —

La dek-dua mardo Dvanácté úterý

Agrokulturo, ĝardeno Zemědělství, zahrada

havi ĝardenon ĉe la domo mít zahradu u domu

printempe ĉio verdiĝas... na jaře se všechno zelená

kultivi legomojn kaj florojn pěstovat zeleninu a květiny

akvumi la bedojn de florbrasiko zavlažovat záhony květáku

aldoni en la supon petroselon, karoton, celerion, cepon kaj ajlon přidat do polévky petržel, mrkev, celer, cibuli a česnek

fari salaton el kukumoj (rafanoj)     dělat salát z okurek (řed-

kviček)

ĝojigi patrinon per bukedo de tulipoj (diantoj, rozoj)    potěšit

matku kyticí tulipánů (karafiátů, růží)

falĉi herbon sekat trávu

rasti fojnon sur la herbejo hrabat seno na louce

plugi kampon per plugilo orat pole pluhem

uzadi traktorojn kaj kombajnojn používat traktory a kombajny

havi fekundan grundon mít úrodnou půdu

semi tritikon, hordeon, avenon (za)sít pšenici, ječmen, oves

rikolti multe da maizo sklidit hodně kukuřice

utiligi pajlon kiel sternaĵon por ŝafoj    zužitkovat slámu jako

stelivo pro ovce

 

— 58 —

La dek-dua merkredo Dvanáctá středa

Industrio. Průmysl.

ekspluatadi nafton kaj tergason těžit ropu a zemní plyn

prilabori feran ercon zpracovávat železnou rudu

disvolvi produktadon laŭ plano rozvíjet výrobu podle plánu

produkti en ferfabriko ferladojn vyrábět v železárnách

železné plechy

alporti profiton přinášet zisk

atingi pli altajn laborefikojn dosáhnout vyšší výkony

postuli pli produktivajn maŝinojn    požadovat výkonnější stroje

modernigi la produktadon de papero    modernizovat výrobu

papíru

elkalkuli la salajrojn de la personaro    vypočítat platy zaměst-

nanců

rekomendi bonan majstron doporučit dobrého mistra

entrepreni rentabilitate en sia fako podnikat rentabilně ve

svém oboru

racie investi monon rozumně investovat peníze

striki kontraŭ maldungado stávkovat proti propouště

posedi privatan fabrikon vlastnit soukromou továrnu

deponi monon uložit peníze

havi propran krudmaterialon mít vlastní suroviny

produkti por eksporto vyrábět na export

laborkondiĉoj en via fabriko  pracovní podmínky ve vaší to-

várně

produkta plano plán výroby

 

— 59 —

La dek-dua ĵaŭdo Dvanáctý čtvrtek

Politiko. Politika.

la ĝenerala deklaracio pri la homaj rajton   všeobecná deklarace

lidských práv

deturni la danĝeron odvrátit nebezpečí

minacas milita konflikto... hrozí válečné nebezpečí...

komerci kontraŭleĝe per armiloj    obchodovat nelegálně se

zbraněmi

subigi al si nacion helpe de la armeo podrobit si národ

pomocí armády

retiri sin en sendanĝerejon stáhnou se do bezpečí

saĝe regi en la tuta lando moudře vládnout v celé zemi

havi la egalajn rajtojn mít stejná práva

plenumi laŭleĝan promeson splnit zákonný slib

imposti ĉiujn enspezojn zdanit všechny příjmy

havi plenan rajton uzi tiun formon    mít plné právo užít tu

formu

perdi siajn politikajn rajtojn ztratit svá politická práva

difini en la konstitucio la fundamentajn rajtojn kaj devojn

vymezit v ústavě základní práva a povinnosti

falsi dokumentojn falšovat dokumenty

misuzadi funkcion zneužívat funkci

ministro de internaj aferoj (justeco)    ministr vnitra (sprave-

dlnosti)

subskribi pakton podepsat smlouvu

 

 

— 60 —

La dek-dua semajnfino Dvanáctý víkend

La Esperanto movado Esperantské hnutí

krei internacian lingvon vytvořit mezinárodní jazyk

interkompreniĝi kun la tuta mondo     dorozumět se s celým

světem

samideano esperantista (stoupenec téže myšlenky)

viziti Esperanto-klubon navštívit esperantský klub

labori en la sekcio de fervojistoj  pracovat v sekci železničářů

esti delegito de Ĉeĥa Esperanto-Asocio být delegátem

českého esperantského svazu

aparteni al la Universala Esperanto-Asocio  patřit k Celosvěto

vému esperantskému svazu

informi pri la kongreso de esperantistoj informovat

o kongresu esperantistů

okazas fakaj kunsidoj... ...konají se odborná zasedání...

prezenti novan komitaton představit nový výbor

labori en la pedagogia sekcio pracovat v pedagogické sekci

legi la plej konatan gazeton Heroldo” číst nejznámější

časopis Heroldo” (=hlasatel)

disvastigi Esperanton en nia lando   rozšiřovat esperanto v naší

zemi

voĉdoni pri nova kandidato hlasovat o novém kandidátu

aranĝi renkontiĝon de junularo uspořádat setkání mládeže

Esperanto-tendaron esperantský tábor

partopreni renkontiĝon zúčastnit se setkání

Frazeologiaj esprimoj Frazeologické výrazy

cie estas ĉarme, sed hejme plej varme    všude dobře, doma

nejlépe

sen laboro ne venas oro bez práce nejsou koláče

ĵeti hakilon en lagon házet flintu do žita

vivi kiel kuko en butero žít si jako prase v žitě

manĝi iun per rigardo hltat někoho očima

melki monon el iu mlátit prázdnou slámu

draŝi pianon břinkat do piana

tion li ne afiŝos! to si nedá za rámeček!

fermu la faŭkon! zavři hubu!

fulmo vin batu! hrom aby do tebe!

ekspedu vin for, forpafiĝu! spakuj se, vypadni!

krokodili mluvit neesperantsky mezi esperantisty

azenaĵo hloupost, kravina

putino, ĉiesulino, publikulino děvka, šlapka

gejo, njo-knabo teplouš

kafumi posedět při kávě

flugilantaj anseroj husy mávající křídly

sunkisata pejzaĝo krajina zalitá sluncem