— 46 —

La deka lundo Desáté pondě

Ĉe kuracisto U lékaře

senti sin malbone cítit se špatně

suferi pro gripo, angino, nazkataro   trpět chřipkou, anginou,

rýmou

malfermi la buŝon otevřít ústa

montri la langon ukázat jazyk

havi ofte kapdolorojn mít často bolesti hlavy

senti doloron en la ventro cítit bolest v břiše

malbonigi al si la stomakon pokazit si žaludek

la homa korpo: la kapo, la kolo, lidské tělo: hlava, krk,

la trunko, la kruroj, la manoj trup, nohy, ruce

subite paliĝi náhle zblednout

venigi kuraciston přivolat lékaře

serĉi apotekon hledat lékárnu

bezoni medikamenton (=kuracilon) potřebovat lék

esti sana, malsana být zdravý, nemocný

viziti iun en malsanulejo navštívit někoho v nemocnici

doni la unuan helpon (=sukuri) poskytnout první pomoc

trovi dentkuraciston najít zubního lékaře

sidi en atendejo sedět v čekárně

eltiri denton vytrhnout zub

Kiajn malfacilaĵojn vi havas? Jaké máte potíže?

Cu vi febras, ĉu vi dormas bone?    Máte horečku, spíte dobře?

Montru al mi, kie vi sentas doloron.    Ukažte mi, kde cítíte

bolest.

— 47 —

La deka mardo Desáté úterý

Salutoj, bondeziroj. Pozdravy, přání.

Bonan tagon! Dobrý den!

Bonan matenon (vesperon, Dobré ráno (večer,

nokton)! noc)!

bonvenigi iun vítat někoho

adiaŭi iun loučit se s někým

inviti amikon pozvat přítele

Ĝis revido! Na shledanou!

Ĉion plej bonan! Všechno nejlepší!

Je via sano! Na zdraví!

Bonvolu sidigi vin (eniri, atendi)  Prosím, sedněte si (vejděte,

počkejte)

Mi dankas al vi elkore. Ne dankinde. Děkuji vám srdečně.

Není zač.

Permesu, ke mi prezentu min. Dovolte, abych se představil.

Kia estas via nomo? Jak se jmenujete?

Mia nomo estas... Moje jméno je...

Ĉu vi estas sinjoro Jste pan

(sinjorino, fraŭlo, fraŭlino)? (paní, mladík, slečna)?

Mi tre ĝojas, ke mi ekkonas vin. Jsem rád, že vás poznávám.

Bedaŭrinde mi devas foriri. Bohužel, musím odejít.

Kian deziron vi havas? Jaké máte přání?

Vi estas tre afabla. Jste velmi laskav(a).

Pardonu, mi petas! Prominte, prosím!

Helpu (min), al mi mi petas. Pomozte mi, prosím.

Multe da feliĉo! Hodně štěstí!

 

 

 

— 48 —

La deka merkredo Desátá středa

Aĉetado. Nakupování.

Kie estas la plej proksima vendejo?    Kde je nejbližší prodejna?

Kion vi deziras? Co si přejete?

Bonvolu montri al mi... Buïte tak laskava a ukažte mi...

Mi deziras aĉeti... Chtěl bych koupit...

Mi bezonas... Potřebuji...

Kiom ĝi kostas, mi petas? Kolik to stojí, prosím?

Ĉu vi povas ŝanĝi al mi milkronan bankbileton?   Můžete mi

rozměnit tisícikorunovou bankovku?

Iru al la kaso. Jděte k pokladně.

serĉi la monujon hledat (svou) peněženku

elekti komfortajn ŝuojn, modernan ĉemizon, grizan pantalonon kaj jakon vybrat si pohodlné boty, moderní košili,

šedé kalhoty a sako

montri al ĝi interesan ludilon     ukázat mu (dítěti) zajímavou

hračku

aĉeti oran ringon, brakhorloĝon, gramofondiskojn, kombilon

koupit zlatý prsten, náramkové hodinky, gramofonové desky,

hřeben

bezoni tualetan sapon, grasan kremon, dentbroseton, dentpaston    potřebovat toaletní mýdlo, mastný krém, kartáček na

zuby, zubní pastu

voli belan fotoalbumon chtít pěkné album na fotografie

bezoni fontoplumon potřebovat plnící pero

(pakpaperon, gumon, tualetan paperon, gluaĵon) (balící

papír, gumu, toaletní papír, lepidlo)

 

 

— 49 —

La deka ĵaŭdo Desátý čtvrtek

Modo. Móda.

vidi gracian manekenon vidět půvabnou manekýnku

surpreni (surmeti) arĝentan vesperan veston obléci si stříbrné

večerní šaty

vesti sin per kostumo (mantelo) obléci si kostým (kabát)

butoni la kolumon zapnout knoflík na límci

ornami sin per brilaj orelringoj    ozdobit se zářivými náušni-

cemi

surmeti larĝan brunan pantalonon kaj violan veŝton    obléci

široké hnědé kalhoty a fialovou vestu

kompletigi la veston per okulfrapaj okulvitroj kaj (per) ĉapelo

doplnit oblečení nápadnými brýlemi a kloboukem

elprovi helbluan silkan jupon kaj buntan bluzon vyzkoušet

světlemodrou hedvábnou sukni a pestrou blůzku

plaĉi al ĉiuj en interesa promenvesto líbit se všem v zajíma

vém vycházkovém obleku

meti poŝtukon en ledan mansaketon vložit kapesník do

kožené kabelky

surprizi nin per nova hararanĝo překvapit nás novým účesem

kolorigi la harojn je blondaj (brunaj) nabarvit vlasy na blond

(na hnědo)

prezenti novajn kreaĵojn de la tajlorarto   předvést nové

kreace krejčovského umě

tajloro krejčí, výtvarník

kudristino šička

 

 

— 50 —

La deka semajnfino Desátý víkend

Trafiko. Doprava.

aĉeti biletojn en aŭtomato koupit jízdenky v automatu

demandi policiston ptát se policisty

trovi la stacion de metroo tuj malantaŭ la angulo najít stanici

metra hned za rohem

deflankiĝi dekstren (maldekstren) odbočit napravo (nalevo)

demandi, kie estas la taksistacio ptát se, kde je stanoviště taxi

halti ĉe la benzinstacio zastavit u benzinové stanice

plenigi la tutan benzinujon naplnit plnou nádrž

malrapide veturi post la ŝarĝaŭto pomalu jet za nákladním

autem

akompani fremlandanon ĝis la flughaveno doprovázet cizince

až na letiště

peti flugbileton por la dudeka horo požádat o letenku na

dvanáctou hodinu

eniri en aeroplanon po unuope  nastupovat do letadla po

jednom

po unuope po jednom

unuope jako jeden, sám

metro metr

metroo metro

veturi per vaporŝipo (komerca ŝipo) cestovat parníkem

(obchodní lodí)

promeni sur la supra ferdeko procházet se na horní palubě

akompani ŝin en ŝian kajuton doprovodit jí do její kajuty