— 36 —

La oka lundo Osmé pondělí

Složemé tvary slovesné slouží k vyjádření vzájemného časového vztahu mezi stavem (časovou polohou) podmětu a popisovaným dějem.

Skládají se ze slovesa esti (být), jehož mluvnický čas určuje časový vztah vyjadřovaného děje k podmětu.

V češtině si při překladu musíme pomáhat logikou a z ní vyplývajícím opisem, např.:

Mi estas kaptonta fiŝojn. Hodlal jsem chytat ryby. (byl jsem

ve stavu (minulost), kdy jsem byl rozhodnut chytat ryby

(budoucnost)).

Mi estas kaptinta fiŝon. Teď jsem ve stavu (přítomnost), kdy

jsem chytil rybu (minulost). Právě jsem chytil rybu.

Můžeme samozřejmě říci též : ĵus mi kaptis fiŝon.

Složených časů se používá většinou v souvětí k zdůraznění různosti časů, v nichž probíhají dva různé děje :

Kiam mi revenis hejmen, mia filino estis finleginta la libron.

Když jsem se vrátil domů (minulost), má dcera dočetla

(předtím, minulost předcházející minulosti) tu knihu.

Esperantem můžeme vyjádřit prakticky vše bez používání složených tvarů slovesných (opisem), přesto je potřeba je znát pasivně (rozumět jim).

Gis mi ne estos skribinta respondon, ni ne rajtas foriri.

Dokud nebudu mít napsanou odpověď, nemůžeme odejít.

Se mi estus sciinta tion, mi ne estus veninta.

Kdybych to byl věděl, nebyl bych přišel.

 

 

— 37 —

La oka mardo Osmé úterý

Časování trpného rodu se děje stejně jako v češtině pomocí slovesa esti (býti) a příslušného příčestí trpného. Protože však máme v esperantu tři příčestí, dá se přitom vyjádřit snadno časový vztah mezi dvěma ději:

1. esti + příčestí času přítomného:

mi estas kaptata jsem chytán

mi estis kaptata byl jsem chytán

mi estos kaptata budu chytán

mi estus kaptata byl bych chytán

estu kaptata! buď chytán!

2. esti + příčestí času minulého:

mi estas kaptita jsem chycen

mi estis kaptita byl jsem chycen

mi estos kaptita budu chycen

mi estus kaptita byl bych chycen

estu kaptita! buď chycen!

3. esti + příčestí času budoucího:

mi estas kaptota mám být chycen

mi estis kaptota měl jsem být chycen

mi estos kaptota (až) budu mít být chycen

mi estus kaptota měl bych být chycen

estu kaptota buď (připraven) k chycení

Se li estus akceptita al la universitato, li fariĝus studento.

Kdyby byl přijat na universitu, stal by se studentem.

Je kioma horo vi eksciis, ke vi estis observata de policano?

V kolik hodin jsi zjistil, že jsi pozorován policistou?

libroj estu legataj a se knihy čtou

ŝi estis laŭdota měla být pochválena

 

 

— 38 —

La oka merkredo Osmá středa

Předložky mohou být použity i jako předpony, přitom význam se nemění:

iri - jít eliri - vyjít

aliri - přijít, přistoupit eniri - vejít

podobně:

apud - vedle kontraŭ - proti

super - nad tra - skrz

ekster - vně, mimo ĉirkaŭ - kolem

kun - s preter - mimo

sen - bez

a tak dále

Pozor: česká předložka pro má dva významy, v esperantu musíme rozlišovat:

por pro, za (označení účelu)

pro pro, kvůli (označení příčiny)

Li havas ion por vi. Má něco pro vás.

Aĉeti ion por 3 kronoj. Koupit něco za 3 Kč.

Pro doloro li ne povis ekdormi.  Pro (kvůli) bolesti nemohl

usnout.

Přípona -ujo značí:

1. u předmětů schránku:

mono peníze

sukero cukr

monujo peněženka

sukerujo cukřenka

2. u plodů jejich strom, nebo keř:

piro hruška

pirujo hrušen

(též: pirarbo)

frambo malina

frambujo maliní

3. u jmen národů jejich zemi:

germano Němec

Germanujo Německo

(též: Germanio)

 

Předpona re- značí opakování nebo pohyb zpět:

doni dát

redoni vrátit

salti skočit

resalti opět skočit

nova nový

renovigi obnovit

Předpona mis- má význam minutí, nedokonalosti:

aŭdi slyšet

misaŭdi přeslechnout

fari udělat

misfari zfušovat, zkazit

produkti vyrobit

misprodukto zmetek

— 39 —

La oka ĵaŭdo Osmý čtvrtek

Další předpony a přípony a jejich význam:

ge-: dvojice, nebo skupina osob obojího pohlaví:

patro otec

gepatroj rodiče

knaboj chlapci

geknaboj chlapci a děvčata

bo-: spřízněnost sòatkem:

patro otec

bopatro tchán

filino dcera

bofilino snacha

parencoj příbuzní

boparencoj příbuzní získaní sòatkem

- ĉj-: zdrobòuje mužská vlastní jména, přitom kmen lze zkrátit:

Josefo-Joĉjo Pepíček

-nj-: zdrobnuje ženská vlastní jména, kmen lze rovněž zkrátit:

Maria-Manjo Maruška

Poznámka:

přípony -ĉj- a -nj- se týkají jen vlastních jmen, vyjímečně také rodinných příslušníků:

paĉjo tatínek

panjo maminka

fraĉjo bratříček

franjo sestřička

oĉjo strýček

onjo tetička

avinjo babička

eks-: osoba bývalého postavení:

eksministro bývalý ministr

eksprezidanto bývalý předseda

eksa bývalý

eksigi iun zbavit někoho úřadu

eksiĝi vzdát se úřadu, funkce

-estr-: představený:

imperio říše

imperiesto císař

stato stát

ŝtatestro hlava státu

kurso kurs

kursestro vedoucí kursu

-end-: pasivní nutnost:

skribi psát

skribenda letero dopis, který se má napsat

fari dělat

farenda laboro práce, kterou je nutno udělat

-ing-: dutá nástrčka k držení:

kandelo svíčka

kandelingo svícen

glavo meč

glavingo pochva

plumo pero

plumingo násadka

 

 

 

 

— 40 —

La oka semajnfino Osmý víkend

Traduku: Přeložte:

Neznámá slova si, laskavě, vyhledejte v česko-esperantském slovníku.

Můžete jej koupit například v prodejně českého esperantského svazu, Jilská 10, 110 00 Praha 1, také poštou.

Osm týdnů jste se pravidelně seznamovali s mezinárodním neutrálním jazykem esperanto.

Nyní, znajíce již mnoho, můžete se jistě bez problémů orientovat v základních větách a dokonce i v některých složitějších rozhovorech.

V průběhu posledních 20. lekcí si následně budete rozšiřovat svoji slovní zásobu, každý den po jednom tématu.

Přejíce Vám mnoho úspěchů ve Vašem studiu, Vás srdečně zdraví autoři.

Kontrolo: Kontrola:

Nekonatajn vortojn bonvolu elserĉi en ĉeĥa-esperanta vortaro.

Vi povas aĉeti ĝin ekzemple en la vendejo de Ĉeĥa Esperanto--Asocio, Jilská 10, 110 00 Praha 1, ankaŭ perpoŝte.

Ok semajnojn vi regule konatiĝadis kun la internacia neutrala lingvo Esperanto.

Nun, konante jam multon, vi povas certe senprobleme orienti vin en bazaj frazoj kaj eĉ en kelkaj pli komplikaj dialogoj.

Dum venontaj lastaj dudek lecionoj vi sekve pliampleksigos vian vorttrezoron, ĉiutage po unu temo.

Dezirante al vi multajn sukcesojn en via studado, kore salutas vin viaj aŭtoroj.