— 1 —

La unua lundo První pondělí

Výslovnost: 1 hláska = 1 zvuk (vždy stejný)

jinými slovy: vše se čte tak, jak se píše

Přízvuk je vždy na předposlední slabice!

(V lekcích 1 až 3 v textu přízvučné slabiky tištěny kurzívou.)

Rozdíly oproti češtině Příklady

ĉ čti č ĉeno (řetěz)

ĝ čti dž seĝo (židle)

ĥ čti ch eĥo (ozvěna)

ĵ čti ž ĵurnalo (časopis)

ŝ čti š ŝi (ona)

di,ti,ni čti dy, ty, ny radio, ni (my)

timi (bát se)

ŭ tvoří dvojhlásku Eŭropo (Evropa)

aŭroro (jitřenka)

Slabika obsahuje vždy jen jednu souhlásku, případně dvojhlásku aŭ, eŭ

Pozor: neutila čti ne-u-ti-la (neužitečný)

aŭtomobilo čti aŭ-to-mo-bi-lo (auto)

Podstatné jméno má v základním tvaru vždy koncovku -o

Přídavné jméno má v základním tvaru vždy koncovku -a

Množné číslo podstatných a přídavných jmen: -oj, -aj

(znakem množného čísla je přidání -j)

kara amiko drahý přítel

karaj amikoj drazí přátelé

nova tablo nový stůl

novaj tabloj nové stoly

Předmětný pád podstatných a přídavných jmen (ptáme se na

něj otázkou koho, co ?”) má koncovku -n

Sloveso v neurčitku má koncovku -i

vidi karan amikon vidět drahého přítele

saluti knabojn zdravit chlapce (kluky, mn. č.)

saluti knabinon zdravit dívku

trinki lakton pít mléko

mangi bulkon jíst housku

Salutoj kaj deziroj: Pozdravy a přání:

bonan matenon dobré ráno

bonan tagon dobrý den

bonan vesperon dobrý večer

bonan nokton dobrou noc

saluton! nazdar, ahoj! (při setkání)

gis revido nashledanou

ĝis! nazdar, ahoj! (při loučení)

bonan apetiton dobrou chuť

je via sano na Vaše zdraví (přípitek)

novaj esprimoj nové výrazy

blanka papero bílý papír

nigra tabulo černá tabule

ruga vino červené víno

trinki bieron pít pivo

vidi aŭtomobilon vidět automobil

havi domon kun ĝardeno mít dům se zahradou

havi bonan humoron mít dobrou náladu

observi stelojn pozorovat hvězdy

rakonti fabelon vyprávět pohádku

aĉeti kolorajn bildkartojn koupit barevné pohlednice

instrui fremdajn lingvojn vyučovat cizí jazyky

lerni Esperanton učit se esperanto

— 2 —

La unua mardo První úterý

Zájmena osobní:

mi (já), vi (ty), li (on), ŝi (ona), ĝi (ono)

ni (my), vi (vy), ili (oni, ony, ona)

Esperanto nezná tykání, vyjádří jej oslovením křestním jménem.

Přítomný čas slovesa tvoříme koncovkou -as.

mi estas (já) jsem

vi ne estas (ty) nejsi, (vy) nejste

li havas libron (on) má knihu

ŝi estas bela (ona) je krásná, hezká

ĝi estas nigra (ono) je černé

ni parolas (my) mluvíme

vi studas (vy) studujete

ili kantas (oni) zpívají

Zápor se tvoří záporkou ne, která se klade bezprostředně před popíraný výraz a píše se odděleně.

Předpona mal- vyjadřuje pravý opak.

esti utila být užitečný

esti neutila být neužitečný

esti malutila být škodlivý

nebela bildo nehezký obraz

malbela bildo ošklivý obraz

tre bela kato velmi pěkná kočka

ne tre bela kato ne moc pěkná kočka

tre malbela hundo velmi ošklivý pes

Předřazením slůvka ĉu (=zda, zdalipak) tvoříme otázku:

Eva estas bela. Eva je krásná.

Ĉu Eva estas bela? Je Eva krásná?

Jes, ŝi estas tre bela. Ano, je velmi pěkná.

Kaj ĉu ŝi estas simpatia? A je sympatická?

Jes, ŝi estas. Ano, je.

POZOR: v esperantské větě musí být obsažen podmět.

Si estas. Je.

Ili trinkas bieron. Pijí pivo.

Ĉu vi trinkas kafon? Pijete kávu?

Ne, ni trinkas vinon. Ne, pijeme víno.

Li havas blankan aŭtomobilon. Má bílé auto.

Ĉu vi observas stelojn? Pozorujete hvězdy?

Ne, mi rigardas birdojn. Ne, dívám se na ptáky.

Ĉu li estas via amiko? Je Vaším přítelem?

Ne, li ne estas mia amiko, sed li ne estas mia malamiko.

Není mým přítelem, ale není mým nepřítelem.

Mi ne konas lin. Neznám ho.

Lango en buŝo. Jazyk v ústech.

La ĉeĥa lingvo. Český jazyk.

Sur la tablo. Na stole.

En la strato. Na (v) ulici.

Mi rapidas al la stacidomo. Pospíchám na (k) nádraží.

Haltu por momento. Zastav se na okamžik.

Kvarono antaŭ la oka. Tři čtvrtě na osm. (Čtvrt před osmou).

Kion vi faras? Co děláš?

Cu vi laboras en fabriko? Pracuješ (Pracujete) v továrně?

 

 

 

 

— 3 —

La unua merkredo První středa

Rod podstatných jmen a zájmen: přirozený, což znamená, že rod mužský a ženský živých bytostí je podle pohlaví, vše ostatní je rodu středního

li (on): knabo (chlapec), viro (muž), Karlo

ŝi (ona): knabino (děvče), Eva

ĝi (ono): seĝo (židle), birdo (pták)

ili (oni, ony, ona) - u množného čísla se rod nerozlišuje

U zvířat: -ino (samičí, ŝi), vir- (samčí, li) používáme, pokud chceme zdůraznit pohlaví, jinak:

kato (kocour, kočka, obecně, bez zdůraznění): ĝi

chceme-li však rozlišit: katino (kočka): ŝi

virkato (kocour): li

bovo (kus hovězího dobytka): ĝi

bovino (kráva):ŝi,

virbovo (býk): li (chceme li rozlišit)

Člen určitý: la. Esperanto má pouze člen určitý la, stejný pro všechny tři rody jednotného i množného čísla. Klade se před podstatné jméno, v případě jeho rozvití před přídavné jméno:

- byla-li o osobě (věci, ději) již řeč

- je-li věc blíže určena (např. vedlejší větou)

- jde o věc obecně známou

- jde o věc jedinečnou

- věc je známa ze souvislosti

Pomůcka: Člen určitý použijeme, pokud můžeme přidat v češtině beze změny smyslu ukazovací zájmeno (ten, ta, to), nebo přivlastňovací zájmeno (můj, naše, každý).

Mi vidas katon. Vidím kočku.

La kato estas bela. Ta kočka je krásná.

Gi estas virkato, sed li estas amika. Je to kocour, ale je velmi

přátelský.

La hundo, kiu bojas, ne mordas. Pes, který štěká, nekouše.

La suno hodibele brilas. Slunce dnes krásně svítí.

Použití či nepoužití členu často mění smysl:

libro pri bestoj (nějaká) kniha o (nějakých, neurčených) zví-

řatech

libro pri la bestoj (nějaká) kniha o (těch) zvířatech (o nichž

jsme mluvili).

La libro pri bestoj (ta určitá) kniha o (nějakých) zvířatech

La libro pri la bestoj     (ta) kniha o (těch) zvířatech (obojí ur-

čeno)

Cu en la domo estas lifto? Je v (tom) domě výtah?

Jes, sed la lifto ne funkcias. Ano, ale (ten) výtah nefunguje.

Ĝis revido. Na shledanou.

Ĝis la revido morgaŭ. Na shledanou zítra.

 

 

— 4 —

La unua ĵaŭdo První čtvrtek

Číslovky základní:

Tisíce Stovky Desítky Jednotky

1 mil cent dek unu

2 dumil ducent dudek du

3 trimil tricent tridek tri

4 kvarmil kvarcent kvardek kvar

5 kvinmil kvincent kvindek kvin

6 sesmil sescent sesdek ses

7 sepmil sepcent sepdek sep

8 okmil okcent okdek ok

9 naŭmil naŭcent naŭdek naŭ

Tisíce, stovky, desítky a jednotky se píší odděleně.

Nulo (nula) a miliono (milion) jsou podstatná jména.

Čísla tvoříme skládáním podle vzoru:

11 dek unu dek ok 18

27 dudek sep kvardek naŭ 49

738 sepcent tridek ok mil naŭcent naŭdek unu 1 991

Za pomoci tabulky čtěte:

27, 456, 10 027, 16, 20 000, 3 491

Základní číslovky se neskloňují.

Kvin viroj venas. Přichází pět mužů.

Antaŭ kvin semajnoj. Před pěti týdny.

Předpony a přípony k tvoření příbuzných slov mají stálý význam a umožňují značné rozšíření slovní zásoby.

Už jsme poznali předponu mal-:

sana (zdravý) malsana (nemocný)

sata (sytý) malsata (hladový)

Další přípony: -eg znamená zvětšení

-et znamená zmenšení

stono - kámen ŝtonego - balvan

ŝtoneto - kamínek

ridi - smát se ridegi - chechtat se

rideti - usmívat se

trinki - pít trinkegi - chlastat

trinketi - popíjet

En nia ŝtato estas vilaĝoj, urbetoj, urboj kaj urbegoj. V na-

šem státě jsou vesnice, městečka, města a velkoměsta.

Předpony i přípony je možno se stejným významem používat i samostatně.

mala - opačný male - naopak

ega - obrovský ege - hrozně moc

eta - malý, nepatrný ete - maličko, nepatrně

La vorto havas malan signifon. To slovo má opačný význam.

bruo hluk

ega bruo = bruego kravál

flava koloro žlutá barva

flaveta folio nažloutlý list

Gardena pordeto. Zahradní branka.

Glaci-hokea golejo. Branka pro lední hokej.

Bonan vesperon! Dobrý večer!

Kvalita faruno. Dobrá mouka.

Favora vento. Dobrý vítr.

 

 

 

— 5 —

La unua semajnfino První víkend

(Ripetiga)

Traduku: Přeložte:

On je můj nový přítel. (On) Učí se esperanto. (On) Je sympatický muž.

Dobrý den, pane Novák. Nazdar, Pepíku.

Slunce krásně svítí, mám dobrou náladu.

Pepík je hladový. (On) Jí housku a pije mléko.

Dobrou chuť.

(My) mluvíme o hvězdách, automobilech a ženách.

(Ty) Máš nový automobil? Ne, můj automobil je starý, ale je užitečný. (On=automobil) Je červený.

(My) Díváme se na obrazy. (Ty) Obrazy jsou velmi pěkné. V domě je 42 obrazů.

Přichází moje přítelkyně Eva. (Ona) Má ráda psy a nenávidí kočky.

Dobrý den, Evo. (Ty) Učíš se esperanto? Ano, (ono) je velmi užitečné.

Je večer. (My) Pijeme bílé víno.

Na Vaše zdraví.

Nashledanou.

 

Por kontrolo: Pro kontrolu:

Li estas mia nova amiko. Li lernas Esperanton. Li estas simpatia viro.

Bonan tagon, sinjoro Novák. Saluton, Pepík.

La suno bele brilas, mi havas bonan humoron.

Pepík estas malsata. Li manĝas bulkon kaj trinkas lakton. Bonan apetiton.

Ni parolas pri steloj, aŭtomobiloj kaj virinoj.

Ĉu vi havas novan aŭtomobilon? Ne, mia aŭtomobilo estas malnova, sed ĝi estas utila. Ĝi estas ruĝa.

Ni rigardas bildojn. La bildoj estas tre belaj. En la domo estas kvardek du bildoj.

Venas mia amikino Eva. Ŝi amas hundojn kaj malamas katojn.

Bonan tagon, Eva. Ĉu vi lernas Esperanton? Jes, ĝi estas tre utila.

Estas vespero. Ni trinkas blankan vinon.

Je via sano.

Ĝis la revido.

Respondu libere per tuta frazo (jese kaj nee):

Odpovězte volně celou větou (kladně a záporně):

Ĉu vi lernas Esperanton?

Ĉu li rigardas bildojn?

Ĉu vi salutas knabon kaj knabinon?

Ĉu la suno estas nigra?

Ĉu la knabo estas malsana?

Ĉu la virino kantas?

Ĉu vi havas en la domo lifton?

Ĉu la hundo bojas?

Ĉu vi observas birdojn?

Ĉu vi malsategas?

Ĉu vi aĉetas novan domon?

Ĉu via patro rakontas al vi fabelojn?

Ĉu vi trinkas bieron?