Vysvětlivky.

 

Slovník je sestaven striktně abecedně, bez zřetele na slovní variaci, nacházející se v závorce. Rozsah slovníku je omezen tím, že jednotlivé výrazy byly zařazeny především pod heslo podstatného jména, a jen ojediněle - když to bylo odůvodněno vžitým odborným užíváním - pod heslo přídavného jména. V takovém pořadí je třeba výrazy hledat.

Význam jednotlivých znamének:

- opakování hesla ve tvaru těsně předcházejícím (na př. důkaz; - výslechem stran = důkaz výslechem stran)

-, slovosled nutno obrátit (na př. cena; -, maloobchodní = maloobchodní cena)

/ mezi dvěma slovy nebo výrazy znamená, že následuje synonymní slovo nebo výraz (na př. útraty/náklady)

;/ následuje zcela jiný význam, pojem (na př. společné užívání bytu ;/pozemku)

; následuje jiný význam nebo odstín slova [na př. establ(aĵ)o instituce; podnik; zařízení]

( ) před slovem a uprostřed slova znamená, že jde o další variantu slova [na př. (u)smíření; organiz(aĵ)o]; odděleně od slova znamená vysvětlení [na př. akreditiv (obchodní, diplomatický)] nebo odkaz [na př. adekvátní (v.t. přiměřený)]

§ zvláštní právnický termín, fráze nebo složený výraz (na př. § být v prodlení; § rukou společnou a nerozdílnou)

1);2)… rozdílné významy. hesla [na př. odvolání 1) (proti rozhodnutí) apelacio; 2) (souhlasu) revoko, repreno]

v. viz

(tr), (ntr), (x) znamená tranzitivní (přechodnou, předmětovou), netranzitivní (nepřechodnou) nebo obojakou povahu esperantského slovesa

(zast.) zastaralé slovo, výraz

 

Klarigoj.

 

La vortaro estas aranĝita strikte laŭ la alfabeta ordo, sen konsidero pri la vortvariantoj troviĝantaj en la krampoj. La amplekso de la vortaro estas limigita per tio, ke la unuopaj esprimoj estas envicigitaj antaŭ ĉio sub la substantivan formon de la koncerna kapvorto, kaj nur sporade - motivite per kutima faka uzado - sub ĝian adjektivan formon. Tiavice necesas ankaŭ serĉi la terminojn.  

La signifo de unuopaj signoj:

- ripeto de la kapvorto en la senpere antaŭa formo (ekz. komenco; - de proceso = komenco de proceso)   

-, oni necesas inversigi la vortordon (ekz. fakto; -, jura = jura fakto)

/ inter du vortoj aŭ esprimoj signifas, ke sekvas sinonima vorto aŭ esprimo (ekz. ĉeso de servitudo/servodevo)

;/ sekvas tute alia signifo, nocio (ekz. komuna uzado de loĝejo ;/terpeco)

; sekvas alia aŭ nuanca signifo de la vorto (ekz. povolit permesi; licenci; koncesii)

( ) antaŭ la vorto kaj meze de la vorto signifas, ke temas pri la plua varianto de la vorto [ekz krim(eg)o; preskript(iĝ)o]; aparte de la vorto signifas klarigon [ekz. juĝi (pri io); právo (objektivní)] aŭ referencon [ekz.interveni (v.a.enmiksiĝi )]

§ aparta jura termino, frazo aŭ kunmetita esprimo (ekz. § limigita jura kapableco de neplenaĝuloj; § nesciado de leĝo ne pravigas)      

1); 2)… diversaj signifoj de la kapvorto [ekz. odvolání 1) (proti rozhodnutí) apelacio; 2) (souhlasu) revoko, repreno]

v. vidu

v.a., v.t. vidu ankaŭ

(tr), (ntr), (x) signifas la transitivan, netransitivan aŭ ambaŭspecan karakteron de la esperanta verbo

(zast.) malnoviĝinta vorto, esprimo