JUDr. Karel Traxler (*1914)

Absolvoval právnickou fakultu Karlovy Univerzity. Až do r. 1980 byl zaměstnán jako soudce z povolání na úseku občanskoprávním. Od r. 1978 je ve starobním důchodu a dosud pracuje jako právní poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

            S esperantem se seznámil jako gymnazista, ale podrobněji se jím začal zabývat až po roce 1970 jako člen esperantského kroužku v Příbrami, kde vede dosud kurz esperanta. Během svého pobytu v Kanadě (Calgary) navštěvoval tamní esperantský klub, kde spolupracoval na esperantské a české části vícejazyčného sportovního slovníku, vydaného u příležitosti Zimní olympiády v Calgary v r. 1988. Před Světovým kongresem esperanta v Praze r. 1996 napsal do časopisu Naše rodina článek "Úvahy o mezinárodním jazyku", v němž psal obšírněji o esperantu. V tomto oboru hlavními pracemi jsou právnické slovníky česko-esperantský a esperantsko-český (1986), na kterých mohl pracovat díky pochopení a pomoci své manželky Olgy a syna Jiřího.