Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

Z

za; děleno (stručné vyjádření zlomkové čáry v tech. údajích) per

zábal roury (STROJ) tegaĵo de tubo

zabalit enpaki

zabarvení reakcí, tepelné (CHEM) varmoprezentiĝo de reakcioj

zabednění (STAV) muldkesto

zaběhaný (motor ap.) erodita

zaběhat (motor ap.) erodi

§ v záběhu erodata (motoro, aŭtomobilo)

záběr (stroje) povumo

§ uvést do záběru ozubená kola endentigi

zabezpečeno zámkem sekurigita per seruro

zabezpečenost (dodávky vody) plialtigada akvoproviziteco

zabezpečit potřebu satprovizi la bezonon

zabíhat erodi

- (zajíždět automobil, stroj) (AUT, STROJ) rodaĝi

zablokování (zadržení) (STROJ, EL) blokado

zábradlí gardrelo, balustrado

- (vysoké) parapeto

- schodiště (STAV) balustrado de ŝtuparo

zábrana, kolejová (uzamykatelná) (ŝlosebla) trakbarilo

-, policejní (uzávěr) (AUT) polica bariero

-, prostorová (= sférická) (FYZ, CHEM) spaca ĝeno

zabrousit ŝlifi

zabrušovat (AUT, STROJ) frotumi

záclona (TEX) kurteno, fenestrokurteno

-, samosvinovací (STAV) memvolviĝanta kurteno

-, svinovací (TECH) volvkurteno

zácpa, ledová ŝtophalto, ŝtopharo de glacio, glacia ŝtopaĵo

zacpat (uzavřít) (STROJ) obturi

začátek samobuzení komenco de memekscitado

- trati liniokomenco

- výhybky trakforka komenco

začepovat (spojit čepy) (DŘEV) mortezi

záď (lodi) pobo, ŝipvosto

zadek (koně) gropo

zadešťovat pripluvi

zadina (obilní odpad) grenventumaĵo

zadlabat (TECH) enĉizi

zadlabávačka mortezmaŝino

zadlabávat mortezi

zadní malfronta, malantaŭa, aversflanka

zadřít (nedost. mazání) rajpi

zadřít se enfrotumiĝi rajpiĝi

- (vadou mazání) (STROJ) rajpi

§ motor se zadřel motoro mordiĝis

zagarážovat (STROJ, AUT) garaĝi

zahájit službu servigi

zahalit envolvi

zahltit (motor) supernutri

záhlubník, kuželový (STROJ) mergoborilo, konuspinta frezilo

záhněda fumkvarco

zahnout (ohnout) (STROJ) flankenfleksi

záhon bedo

-, kamenný ŝtonegaĵo

-, květinový partero

zahrabat (do země) enterigi

zahrada ĝardeno

-, zelinářská legomĝardeno, horto

zahradnictví (obor) ĝardenistiko, ĝardeniko, hortikulturo

- (podnik) hortikulturejo

zahraničněobchodní eksport-importa

zahřát se varmiĝi

zahřívat varmigi

zahřívání (se) ložiska lagrovarmiĝo

zahrnuto v tarifu tarif-implice

záhyb sinuo

- plechu (STROJ) ladofaldaĵo

záchod necesejo

-, splachovací (WC) (STAV) gargara necesejo

zachování hmoty konserviĝo de materio

zachycení elektronu K K-kaptado

- neutronu neŭtronkaptado

zachycovač větru (METEOR) aerkapta truo

záchyt větru (na domě) (FYZ, METEOR) vetbar(ej)o

zachytit (zabrat, zapadnout) (STROJ) kliki

- povodeň forkapti inundon

zájem na dodání liverintereso

zajištění míst k sezení rezervado de sidlokoj

zajištěný proti nerozumnému zásahu (EL) nefuŝebla, manipulsekura

zákal (v tekutině) nebulaĵo, feĉo

zákaz příjmu zboží varakcepta malpermeso

zakázat malpermesi

základ (STAV) fundamento

- číselné soustavy (nikoliv báze!) bazo

- (logaritmu) bazo

-, pilotovaný (AUT) palisaro

- sběrače bazo de kolektilo

- silnice (kamenné lože) (STAV) fundamento de ŝoseo, baza ŝtonetaĵo

zakladač (TEX) varpoenmetisto

- osnovy (TEX) varpoenmetisto

zakládání kamenné stavby (STAV) ŝtonigfundamentado

- na pilotách (STAV) surfosta fundamentado

zakládat sídliště plansetligi

základna, časová tempobazo

-, materiálně technická materialteknika bazo

-, surovinová krudaĵa bazo

- v trojúhelníku bazo

zaklápění (u pluhu) deŝutilo

zaklínovat (upevnit klínem) kejlofiksi

záklopka, pojistná sekurigvalvo, sekurecvalvo, savoklapo

- záchranné brzdy danĝerbremsvalvo

zákon Avogadrův leĝo de Avogadrp

-, Biot-Savartův leĝo de Biot-Savart

- Coulombův leĝo de Coulomb

-, Einsteinův leĝo de Einstein

-, Faradayův, indukční zákon, zákon elektromagnetické indukce leĝo de Faraday, indukta leĝo

- fází, Gibbsův (FYZ, CHEM) faza leĝo (de Gibbs)

- Henryho (FYZ, CHEM) leĝo de Henry

- jednoduchých poměrů slučovacích v. pravidlo jednoduchcých poměrů slučovacích

-, Jouleův leĝo de Joule

-, Laplaceův leĝo de Laplace

-, Lenzův leĝo de Lenz

-, Nerstův, rozdělovací distribua leĝo de Nernst

- o působení aktivní hmoty v. zákon účinku hmotností

-, Ohmův leĝo de Ohm

-, Paschenův leĝo de Paschen

- přírodní natura leĝo

- rozložení rychlosti, distribuční Fermi-Dirac-Sommerfeldův leĝo de distribuo de Fermi-Dirac-Sommerfeld

- rozložení rychlosti, distribuční Maxwell-Boltzmannův leĝo de rapiddistribuo de Maxwell-Boltzmann

zákon stálých poměrů slučovacích v. pravidlo stálých poměrů slučovacích

-, Stokesův leĝo de Stokes

- účinku hmotností, (Guldberg-Waageův) (FYZ, CHEM) leĝo pri masefiko (de Guldberg kaj Waage)

- zachování energie (FYZ, CHEM) leĝo pri konserviĝo de energio

- zachování hmotnosti (FYZ, CHEM) leĝo pri konserviĝo de maso

- zachování hmoty (FYZ, CHEM) leĝo pri konserviĝo de materio

zákony, Faradayovy (FYZ, CHEM) leĝoj de Faraday

-, Kirchhoffovy leĝoj de Kirchhoff

zákop tranĉeo

-, protitankový kontraŭtanka fosaĵo

zakořenit enradikigi

zakotvení podpěry ankrado de subtenilo

zakřivení kurbeco

zakrývání (zásilek) vozu vagonkovrado

- zboží varkovrado

zakusit sperti

zalesnění (re)folstigo, rearbariĝo

zalévat priverŝi, surverŝi

zalidněnost loĝateco

záloha rezervo

-, služební deĵorrezervo

zalomení hřídele kubuto de ŝafto, kubutŝafto, krankokubuto

zalomený (hřídel) kubuta (kubutŝafto)

zalomit (STROJ) kubuti

založit (stavbu) fondi

zámek (u dveří) seruro

- klenby ŝlosilo

-, visací pendseruro

-, výměnový pintrela seruro

zaměnit (EL) (inter)ŝanĝi

- (změnit) smysl otáčení (STROJ) inversigi la movon (iron)

- (žíly dvojvodiče) (EL) inversigi

zaměření biro

zaměřit (polohu) biri

- svou pozici preni siajn birojn

záměrná cellinio

zaměřovač (LET) birilo

-, akustický, zvukový akustika lokalizilo

-, radarový radioeĥigilo

zaměřování (LET) bir(ad)o

- (namíření dalekohledu) celumo

- radiové (goniometrické) (LET) radiobir(ad)o

zaměřovat (TECH) biri

- (vyměřovat) (GEOD) topografi, terenmezuri

zaměstnanec, zřízenec salajrulo, dungito

-, poštovní poŝtisto

- pracující na směny skipodeĵoranto

-, turnusový ciklodeĵoranto

základ (zásada) principo

zaměstnanost dungiteco

zámiš (lid. semiš) (KOŽ) ŝamo

zamknout ŝlosi

zamlžovač vaporigilo

zamlžovat nebuligi

zamoření polucio

- (= znečištění radioaktívními látkami) (radioaktiva kontaminado)

zámořský transmara

zanést (vepsat) např. míry do výkresu (STROJ) kvoti (desegnaĵon)

zaokrouhleně rondcifere

zaokrouhlit částku (obnos) nahoru suprenrondigi sumon

zaopatřit něco provizi (ion)

zaostření, zaostřování fokusigo, enfokusigo

zaostřit (TECH) enfokusigi

zaostřování, elektrostatické elektrostatika fokusigo

-, magnetické magneta fokusigo

-, plynové gasa fokusigo

zapadat (o soukolí) endentiĝi

západka kliko

- (jazýček závěru) (STROJ) kliko

- (řehtačky) (AUT, STROJ) kliko

- (zámku u dveří) (TECH) lango de seruro

- (závěrný háček ozub. kola) (STROJ) kliko

zapáchat, vyvíjet (škodlivé) výpary haladzi, eligi haladzon

zápal, zpětný inversa ekbrulo

zapálení, vznícení (ek)flamigo

- (oblouku) během doby blokování ekbrulo dum blokada tempo

zapalovač ekflamigilo

- (AUT) fajrilo

- (rozněcovač) (VOJ, BAN) eksplodigilo, fozeo

-, časovaný (VOJ, BAN) fuza fozeo

-, nárazový (VOJ, BAN) perkuta fuzeo, perkuta eksplodigilo

-, průtahový (BAN, VOJ) prokrasta fuzeo

zapalování sparkilo

- (proces) sparkado

zápas (sportovní) maĉo, matĉo

zápis (protokol) protokolo

-, přímý senpera registrado

-, svislý, vertikální vertikala registrado

-, zjišťovací konstatprotokolo

-, záznam zvuku sonregistrado

zápisník plombovaných vozů sigeladlibro

zapisovač, magnetický magneta registrilo

-, mechanický mekanika registrilo

-, optický optika registrilo

- úrovně hladiny (hadrograf) (TECH) nivelregistrilo

- vozů vagonnotisto

-, záznamové zařízení na gramodesky diska registrilo

zapisující, automaticky memregistra

záplata (AUT, TEX) flikaĵo

záplava inundo

- vnitřními vodami stagnoinundo

zaplavit superakvi, inundi, superverŝi

zapnout (EL) ŝalti

- (spojit) (AUT, EL) konekti

- na knoflík (TEX) butoni

- na přezku (TEX) buki

- (spojit) (STROJ) konekti

- (spojit) (AUT) kluĉi (per kluĉpedalo)

zapnutí (EL) ŝalto

započítat, zaúčtovat enkalkuli

zapojení (obvodů) konektoj

- (způsob spojení) (EL) konekt(ad)o de cirkvitoj

- do hvězdy (EL) stela konekto, stela konektoaranĝoj

- do hvězdy rovnocenné zapojení do trojúhelníku stelkonekto samvalora al triangulkonekto

- do mnohoúhelníka poligona konektoaranĝo

- do trojúhelníka triangula konektoaranĝo

- do lomené hvězdy zigzaga konektoaranĝo

-, filtrační (EL) filtrila cirkvito

-, kaskádní (EL) kaskada konekto

- ke zdvojení fáz (dvoufázové) (EL) duobl(ig)a konekto

- (okruh) klidového proudu (EL) ripozkurenta cirkvito

-, mnohoúhelníkové (EL) poligona konekto

-, paralelní paralelaj konektoj, paralelkonekto

- pro zpětný dotaz (EL) retrodemanda cirkvito

-, serioparalelní serioparalela konekto

-, seriové seria konekto, seriokonekto

-, umělé (umělý okruh) (EL) artefarita cirkvito

-, větvené (vidlicové) (EL) forkvoja cirkvito

-, vícefázové (smíšené) (EL) konektoj de plurfazaj cirkvitoj (ekz-e stela, poligona, zigzaga, konekto)

-, vícefázových obvodů plurfazaj konektoaranĝoj

-, vícenásobné (EL)multiga konekto

-, zubovité (lomené, zok-zak) (EL) zigzaga konekto

zapojit do obvodu encirkvitigi

záporný negativa

- (číslo i úhel) negativa, subnulo

- prah jezu apoga sojlo

zapřadárna (TEX) kokonbretaro

zapřádat (TEX) enŝpini

zapřádat se (TEX) enkokoniĝi

zapřáhnout (AUT) jungi

zapustit (hlavu nýtu, šroubu) (STROJ) mergi

zápustka (kovací) (forĝo)stampilo

zápustník (vrták pro zapuštěné hlavy) (STROJ) mergoborilo

zarážedlo bufrobloko

- (kolejové) ŝtump(traka)baraĵo

- (na konci koleje) (ŽEL) traka bufro, trakfina haltigilo

zarážka haltopeco

-, brzdící (vagon)haltigŝuo

zarážkář (vagon)haltigisto

zárubeň kadrumo

zář, polární nordlumo, aŭroro

zařadit, založit, uložit enfakigi

- do dopravy entrafikigi

- vůz do vlaku entrajnigi vagonon

- rychlost ŝalti la rapidon

- rychlost (stupeň převodu) (AUT) endentigi la rapidumon

záře světelná (OPT) lumbrilo

záření (FYZ) radiado

- alfa (FYZ, CHEM) alfaradiado

- beta (FYZ, CHEM) betaradiado

-, brzdné (FYZ) bremsa radiado, bremsa radiaĵo

-, brzdné (EL) nedependa radiado

-, fluoresčenční fluoreska radiado

-, infračervené transruĝa radiado, infraruĝa radiado, subruĝa radiado

- gama (FYZ, CHEM) gamaradiado

-, katódové katodaradiado

-, korpuskulární (FYZ) korpuskla radiado

-, kosmické kosma radiado, kosmaj radioj

-, polarizované (EL) polarizita radiado

-, rozptylové (EL) kontraŭnorma radiado

-, ultrafialovétransviola radiado, ultraviola radiado

-, vlastní (fluorescence) (FYZ) fluoreskoradiado

-, vlnové onda radiado

zářez, výkop tranĉeo, noĉo, segnoĉo

- (hlavy šroubu) (STROJ) fendo, entranĉo

- (na oscilografické křivce) pinto (de oscilografia kurbo)

- (STAV) tranĉego, kavvojo

- (vrub na zkuš. tyči) (TECH) noĉo, entranĉo, enfendo

zářič radiatoro

- antény (EL) radianta antenero

- stolního světla (EL) koncentriga radianto

- stropní (EL) alplafona radianto

zářit radiadi

zářivka (EL) gastuba lampo (neonlampo), fluoreska tubo

zařízení aranĝaĵo

- (instalované) (AUT) instalaĵo

-, bezpečnostní (živáček)sekurecinstalaĵo (trakciilo)

-, brzdové (AUT, STROJ) bremsaparato

-, bytové loĝejinstalaĵo

-, dálkoměrné telemezura aranĝaĵo, teleindika aranĝaĵo

- dálkově ukazující (STROJ) teleindika aranĝaĵo

-, dilatační dilataparato

-, drážní (pevné) (fiksaj) fervojinstalaĵoj

-, hnací (náhon) (STROJ) mova mekanismo

- hovorového stanoviště (místa) (EL) stacia aparaturo

-, chladicí malvarmigilo

-, klimatizační klimatizilo, klimatregulilo

-, kontrolní, telefonní (EL) telefonia observa ekipaĵo, telefonia observa kontrolilo

- na praní rudy ekipaĵo por ercolavado

- na odstraňování sněhu neĝoforigilo

- na zkoušení zemního spojení provinstalaĵo por terkonekto

-, návěstní (signalizační) signaladinstalaĵo

-, odpalovací (BAN, VOJ) ekflamigilo, ekflamiga organo

- parního cirkulačního topení hejtad/instalaĵo cirkulvapora

-, periferní periferiero

-, pískovací (na lokomotivě) (lokomotiva) sabloŝutilo

-, polarografické (všeob. přístroj, i bez zápisu) polarografiilo

-, předzváněcí (u závor) averta sonorilo, (bariero)

- pro dálkové měření (STROJ) telemezura aranĝaĵo

- pro dodávku nouzového proudu (náhradního) (EL) rezerva elektroproviza instalaĵo

- pro výfukovou páru (výparník) (STROJ, LOĎ) elvaporilo

-, přídavné periferiero

-, sdělovací signalizační komunika ekipaĵo, signala ekipaĵo

-, signalizační avertilo

-, vedlejší stanice (přidružené, telefonní) (TECH) substacia instalaĵo

- vlaku, předtápěcí antaŭhejtinstalaĵo

-, zaměřovací celumilo, celumaparato

-, zaměřovací (VOJ) celilaro

-, zkušební (AUT) provinstalaĵo

-, železniční (stálé) (fiksaj) fervojinstalaĵoj

zásada principo

- (CHEM) bazo

-, (CHEM) forta bazo

-, slabá (CHEM) malforta bazo

zasáhnout trafi

zásilka sendaĵo, ekspedaĵo, frajtaĵo

-, hromadná amasa sendaĵo

-, kusová pecaĵo

-, kusová, zboží kusové pecaĵo, pecfrajtaĵo

- na dobírku rembursa sendaĵo

-, nedoručitelná neliverebla sendaĵo, senadresa sendaĵo

-, poštová (DOPR) poŝta frajtaĵo

-, přebytečná sen akompandokumenta sendaĵo

-, vozová vagonsendaĵo

-, zavlečená mistransportita sendaĵó

zaskružit cintri

zasmyčkovat (EL) bukli

zásoba (v přírodním zdroji) rezervokvanto

-, vodní akvokavaĵo

-, základní nutná (STROJ) fundamenta stoko, nepra stoko

zásobárna rezervujo

zásobení palivem provizado per brulaĵo

- uhlím provizado per karbo

- vodou provizado per akvo

zásobit (AUT) provizi

- vodou (lokomotivu) akvoprovizi (lokomotivon)

zásobník ŝargilo

zásobování lokomotivy lokomotivprovizado

- vodou akvizo, akvoprovizo

§ těžkosti v zásobování pitnou vodou malfacilaĵoj por la provizado de trinkebla akvo

zásoby rezervaĵoj

-, materiálové materialaj provizaĵoj

zasolení (půdy) saloziĝo (de tereno, de grundo)

zastaralý (překonaný) (STROJ) malnoviĝinta

zastavení (stání) halto

- dopravy fervoja trafikĉesigo

-, nouzové urĝa halto

- vlaku podle potřeby laŭbezona trajnhalto

zastavět prikonstrui

zastavit stopi, halti

- (dopravu) ĉesigi (trafikon)

- (auto, vykl.) haltadi

- vlak haltigi trajnon

zastávka (AUT) haltejo

zástěna (u kamen) ekrano

zástěra (TEX) antaŭtuko

zastoupení, procentní (frakce ve štěrku ap.) procentaĵo

zástrčka (EL) ŝtopkontaktilo

- (kolíková) (EL) konektilo, ŝtopilo

- (telefonní) (EL) ĵako

-, bezpečnostní (EL) gardkontakta ŝtopilo

-, dotazová (EL) responda ĵako

-, jednoduchá (EL) bananforma kontaktŝtopilo

- na přidržení otevřeného okna fenestrofiksilo

-, přístrojová (EL) aparata ŝtopilo

-, síťová (EL) reta ŝtopilo

-, spojocací (propojovací) (EL) ŝtopiladaptilo

-, zprostředkovací (mezikus - převodka) (EL) adaptilo

- vícenásobná (vícekontaktní svěrka) (EL) pluropa ĵako

zastřihnout (např. větévky) stuci

zastřít (TEX) kurteni

zástupce mistra submastro

- pracovníků personardelegito

zasunout (zastrčit) enŝovi

- ozubená kola do záběru (zubů) (AUT) endentigi

zasunutí rychlosti (kola) (SUT) rapidumkonekto

zásuvka (EL) kontaktskatolo, ŝtopilingo, kontaktilingo, kontaktoskatolo

-, bezpečností (EL) gardkontakta (kontakt)-skatolo

zasynchronizování sinkroniĝo

zásyp terplenigaĵo, remetaĵo, replenigaĵo, ŝutaĵo

zasypat superŝuti

zašifrovat (TECH) kodigi

zašroubovat šroub pražcový turnenigi ŝpalŝraŭbon

zaštipovat (rostliny) pinĉi

zatáčka vojkurbo, vojflekso

-, prudká ĝirejo

- (zakřivení cesty) (DOPR) ĝirejo

§ zatáčku dělat autem (AUT) ĝiri

zatarasení, dopravní obstrukco de trafiko

- stanice obstrukco de stacio

- tratě obstrukco de (fervoj)linio

zátarasy protilavinové lavangoŝirmiloj

zatavit fandfermi

zatemnit nigrumi

zátěž, užitečná utilŝarĝo

zatížení ŝarĝo

- (jmenovité, plné) (MECH) nominala ŝarĝo, plena ŝarĝo

- baterie (AUT) bateriŝarĝo

-, jmenovité, nominální (plné) nominala ŝarĝo

- kolejnice ŝarĝo de relo

- lokomotivy lokomotivŝarĝo

-, maximální maksimuma ŝarĝo

-, měrné, proudové lineara denseco de kurento

-, mezní lima ŝarĝo

-, plné plena ŝarĝo

-, stoupající kreskanta ŝarĝo

-, symetrické simetria ŝarĝo

-, užitečné (užitkové) (MECH) utila ŝarĝo

zatížit pezigi

- náklady debeti per kostoj

zátka (CHEM) ŝtopilo

- (STROJ) ŝtopilo

- baterie (AUT) bateriŝtopilo

- chladiče (závěr) (AUT) radiatorŝtopilo

-, korková (CHEM) korka ŝtopilo

-, odvodňovací (AUT) drenŝtopilo

-, pryžová (CHEM) kaŭĉuka ŝtopilo

- se zábrusem, skleněná (CHEM) vitra polurita ŝtopilo

- sudu (TECH) barelfermilo, ŝtopilo

-, zabroušená (sklo) (STROJ) rodita ŝtopilo

zatmění ringa eklipso de suno

- (ASTR) eklipso

-, částečné parta eklipso

-, úplné plena eklipso

zatočit (stočit, řídit, vozidlo v dopravě) (AUT) ĝiri (dekstren aŭ maldekstren), veturi dekstren aŭ maldekstren

zátopa (STAV) inundo, superakvego, diluvo

zatopit (LOĎ) subakvigi

zavařit (nedost. mazání) rajpi

zavazadlo pakaĵo, valizo

-, cestovní vojaĝpakaĵo

-, osobní pasaĝerpakaĵo

-, ruční valizo, manpakaĵo

závazek devoligo

-, přepravní transporta devoligo

závaží (míra) pezilo

- (zátěž) pezaĵo

- (zednické) lodo

-, kotevní ankra pezaĵo

-, výměnové trakforka pezaĵo

zavedení (nové technologie) enigo

závěj neĝamaso

-, sněhová (DOPR) neĝblovaĵo

-, sněhová (i návěj) neĝduno

závěr (uzávěr) fermilo

- benzinu (nádrže) (AUT) benzinŝtopilo

-, bezpečnostní, uzavřený fermita plumbosigelo

-, hrotnicový pintrela fikstenilo

-, okenní posuvný (STAV) fenestra ŝovoriglilo, stanga fenestrofermilo

-, samočinný aŭtomata

-, zdrhovací (zdrhovadlo - zips) (TECH) zipo

zavěrák (klenák) ŝlosilo

závěrka, momentová (mžiková) (FOT) momentobturilo

závěrník, kolejový veturvoja riglilo

závěs suspensio, pendigilo

- (TEX) niĉkurteno

- (dveřní ap.) ĉarniro

- dveří, kloubový (STAV) ĉarniro

-, hydropneumatický hidropneŭmata suspensio

-, kardanový kardana suspensio

-, Kardanův kardano

-, křížový (STAV) hokjunto

- motoru suspensio de motoro

- nosného lana suspensio de portkablo

-, nosný pružný elasta suspensio

-, nosný tuhý rigida suspensio

-, obrazový (háček) (TECH) bildhoko, pentraĵhoko

-, příčný transversa pendigilo

-, tlapový makzela pendigo, makzela suspensio

zavěsit pendigi, pendumi

- (podvozek na péra) (AUT) pendigi (ĉasion sur risortoj)

zavěsit se (zachytit se) pendigi

zavést (vodovod) instali (akvokondukilon)

zavěšení (způsob) pendig/manier/o

- plomby bezpečnostního uzávěru plumbosigelado

-, pružinové risorta pendigo

-, pružné elasta pendigo

závětrná strana (TECH) malventa flanko

zavětrování kontraŭventaĵo

záviset dependi

závislost dependeco

-, přímková rektlinia dependeco

-, teplotní (FYZ) dependeco de la temperaturo

závislý dependa

- být dependi

závit volvo, volvaĵero, ŝraŭbaĵo

- (STROJ) volvaĵero, vindo

závit šroubu relo, kanelo de ŝraŭbo, šraŭbkanelo

závit (vinutí) (stroj, AUT) volvo

- indukční cívky volvo de induktobobeno

-, levý maldekstruma ŝraŭbkanelo

-, pravý dekstruma ŝtaŭbkanelo

- řezat (STROJ) ŝraŭbigi

- šroubu helico

-, vnitřní (matkový) ina ŝraŭbkanelo

závity, protisměrné kontraŭmagnetigantaj volvaĵeroj

§ závitem opatřit ŝraŭbigi

závitnice ŝraŭbigilo

-, ruční (STROJ) manŝraŭbigilo

závitník (vrták na závity) (STROJ) ŝraŭbborilo

závlačka duobla stifto

- (dvojitý kolík) (STROJ) fendostifto, boltostifto, ŝraŭbostifto, duobla stifto

závlaha, gravitační memflua irigacio, irigacio sen akvolevo

- postřikem pluvsimila akvumado v. postřik

- s přičerpáním irigacio per levita akvo

-, velkoplošná vastarea irigacio

§ závlahu, vybudovat irigaciebligi

§ pod závlahou sub irigacio

zavlažovat akvumi, irigacii, traakvigi

zavléci (zásilku) mistransporti (sendaĵon)

závlek (zavlečená zásilka) mistransportita sendaĵo

závod fabriko, filio, -ejo, uzino

-, hutnický (STROJ) uzino

- (ocelárna) (STROJ) ŝtaligejo

- na impregnaci pražců ŝpalimpregnejo

zavodňovat akvumi

závora bariero, riglilo, bartrabo

- (ohrazení pohyblivé) (STROJ) bariero

-, drážní (AUT, ŽEL) fervoja bariero

-, posuvná (na kladkách) rulbariero

-, železniční (ŽEL) bariero, baskulbariero

závorář barier(gard)isto

závorník výměňový pintrela riglilo

závorovat (blokovat) (STROJ, EL) bloki, rigli

závory bariero

- (sklopné) baskulbariero

-, poloviční duonbariero

- železničního přejezdu bariero de fervoja nivelpasejo

závrt (krasový) (karsta) faŭko, (karsta) dolino, (karsta) poljo

zavřít na závoru rigli

zazdít (obezdít) masonfermi

- okno masonfermi fenestron

- dvéře masonfermi pordon

záznam registro

- (údajů) registro

- konstantní rychlostí registrado per konstanta rapido

-, magnetický podélný magneta laŭlonga registrado

- (zvuku) na magnetofonní pásek (TECH) registrado per magnetofona ŝtalbendo, registrado per magnetofona sonbendo

- o ohlašování vlaků trajnaviza registro

- o zájmu na dodání indiko pri liverintereso

-, platební frajpaga indiko

- s konstantní amplitudou registrado kun konstanta amplitudo

-, stranový (na gramofonové desce) registrado flanke

-, těsnopisný stenografaĵo

-, zápis zvuku sonregistrado

-, zvukový (na filmu) sonstrekejo

- zvuku, amplitudový (plochový) trako kun variema amplitudo

- zvuku, intenzivní trako kun variema denseco

zaznamenat registri

záznamové zařízení na gramodesky diska registrilo

zázněje interferŝvelo

zbahnění kolejového lože ŝlimoziĝo de balasto

zboží varo, varaĵo

-, balené pakita varo

- (zásilka) bez průvodních listin sendokumenta varo

-, celní doganaĵo

-, došlé alvenaĵo

- hardware hardvaro

-, hromadné amasfrajtaĵo

-, košíkářské vimenaĵo

-, krajkářské (TEX) puntaĵoj

-, křehké rompiĝemaĵo, rompiĝema varo

-, kusové obyčejné ordinara pecaĵo

-, kusové rychlé rapidpecaĵo

-, nebalené senpakumaĵo

-, nedoručitelné neliverebla varo

-, nedoručitelné (bez adresy) senadresa varo

-, neskladné ampleksaĵo

-, ocelové ŝtalvaroj

-, plátěné tolaĵo

- podléhající clu doganpagaj varoj

- podléhající zkáze putrima varo, putriĝema varo, putremaĵo

-, práškové pulvoraĵo

-, práškovité pulvoraĵo

- snadno hořlavé bruliĝemaĵo

-, sypké ŝutaĵo, ŝutvaro

-, vývozní eksportvaro, eksportaĵo

-, závlečené mistransportita varo

zbraň, raketová misilo v. raketa

zbytek restaĵo

- (MAT) resto (de divido)

-, destilační (FYZ, CHEM) destilrestaĵo

- po vyžíhání (CHEM) postkalcinada restaĵo

zbytný malhavebla

zcelování pozemků reparceligado

zcelovat (látku) teksoŝtopi

zcvrknout se ŝrumpi

zčernání fot. materiálu opakiĝo

zděr (piloty ap.) ringo

zdířka (EL) ĵako, ŝtopilingo

zdít masoni

zdrhovadlo (AUT, TECH) zipo

zdroj, náhradní (el. proudu) (EL) rezerva elektroproviza instalaĵo

- (přírodní) resurco, riĉfonto

-, vodní hidraŭlika riĉfonto

- vody akvoprenejo

- znečištění malpuriga fonto

zdroje, vodní, hlubinné enprofunda akvohavaĵo

zdrž interklusejo

-, brzdová bremsloko

- kolejnicová (kontraŭglita) relankro

zdůraznění vysokých zvukových kmitočtů (ve vysílači fm), předzkreslení preemfazo

zdvih pístu (AUT, STROJ) piŝtvojo, leviĝo

- šoupátka valvoleviĝo

- (ventilu) (STROJ, AUT) vojlongo (de valvo), valvovojo

zdvihadlo levmaŝino

zdvihák (AUT) ĉarlevilo

- (pazourkový) s ozubenou tyčí (AUT, STROJ) dentlevilo

zdvihátko ventilu (motor.) valvopuŝilo

zdvojení vlaku trajnduobligo

zdymadlo (STAV) baro, akvobaro

- (lid. plavební komora) kluzo

zeaxantin (CHEM) zeaksantino, zeaksantolo

zeď (STAV) muro

- mezi dvěma okny, příp. ozdobná trumo

-, obkladná (STAV) brulrezista muro

zedník masonisto

zefír (TEX) zefiro

zein (bílkovina z klíčků kukuřice) zeino

zejk na hlavě šroubu kalkaneto sur kapo de ŝraŭbo

zeleň, chromová kromia verdo

-, malachitová malaĥita verdo

zelený, lahvově botelverda

zem (hlína i uzemnění) tero

země tero

zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) agrikulturo

- (obdělávání půdy) agrikulturo

zeměkoule terglobo

zeměměřič (GEOD) topografo

zemětřesení tertremo, sismo

zemina teraĵo

-, soudržná kohera ter(pec)o

-, vzácná malofta teraĵo

zenit zenito

zeolit zeolito

zesílení plifortigo

-, celkové (provozní) (EL) entuta amplifo, entuta gajno

zesilovač (fotogr.) densigilo, densiga bano

- (EL, TELEF) amplifilo, ripetilo

- (oscilací) (AUT, EL) amplifikatoro, amplifilo

-, obrazový (TECH) videoamplifilo

-, odporový (EL) rezistanca amplifilo (elektrontuba) amplifilo

-, širokopásmový (EL) amplifilo por larĝa frekvencbendo

zesilovat amplifi

zeslabení buzení malfortigo de ekscito

zeslabovač (fotogr.) maldensigilo

zeslabovat (fotogr.) maldensigi, heligi

zfázování (zhodnutí fáz) (EL) fazokoincido, samfaz(ec)o

zhasnout (světlo) estingi (lumon)

zhlaví výkonu kapo de (bordkvera) palisaro, kapo de plektaĵo, kapo de nazego

zhmotnit materiigi

zhodnotit (zvýšit hodnotu) valorigi

-, znovu, revalorizovat revalorigi

zhybkasuba akvotrafluejo, renversita sifono, sinversa sifono

zikkurat (ARCH) zikurato

zimování vintrado

zimovat vintri

zinek zinko - Zn

ziničitan zinkato

zinkař zinkisto

zirkonium zirkonio - Zr

zisk, výtěžek gajno

-, čistý neta gajno

-, směrový indico de direkteco

získávání extrémně nízkých teplot kriogeniko

zisk(ový podíl) profitokvoto

zjištění váhy zásilky konstato de sendaĵpezo

zkamenění (GEOL, CHEM) ŝtonigo

zkapalnit likvigi

zkapalňovat (= převádět plyn na kapalinu) likvigi

- (= měnit se z plynu v kapalinu) likviĝi

zkosení (šikmé seříznutí okraje) (STROJ) bevelo

zkoumavka (TECH) provtub(et)o, vitra provtubeto, vitra esplortubeto

zkoušeč brzd (AUT, STROJ) bremsoprovilo

zkoušečka provilo

- izolace izolaĵprovilo

zkoušení typových částí (STROJ) provadoj de tipoj

zkoušet provi

zkouška (pokus) (AUT) provo

- (v laboratoři) eksperimento, provo

- brzdy, jednoduchá parta bremsprovo

-, laboratorní (AUT) laboratoria provo

-, kritická krita eksperimento

-, namátková (STROJ) ekstervica prov(ad)o

- nárazem vysokého napětí (EL) alttensipuŝa provo

-, odporová rezistoprovo

-, předběžná (CHEM) antaŭa provo

-, předváděcí (prototypů) (TECH) provado de prototipoj

-, přejímací (TECH) laŭkontrakta prov(ad)o

-, třídící (kusová) (TECH) individua provo

- ultrazvukem ultrasono aŭskultumo

-, výběrová prov(ad)o de selekto

- za klidu surloka provo

-, zatěžovací (nárazem vysokého proudu) (EL) kurentimpulsa provo

- způsobilosti taŭgectesto

zkoušky, individuální individua provado

-, namátkové ekstervica provado, specimena provado

- prototypů provoj de prototipoj

-, přejímací akcepta provado, laŭkontrakta provado

-, typová; typů provoj de tipoj

zkrat (AUT, EL) kurta cirkvito

- (dotek se zemí) tertuŝo

- (nahodilý) fuŝkontakto

- se zemí terkontakta difekto

-, zkratový odvod kurtcirkvito

zkreslení distordo

zkreslení distordo

zkreslovat distordi

zkroucení (FYZ, STROJ) tordo

zkroucení se (např. do šroubovice) (STROJ) tordiĝo

zkroucený do šroubovice (STROJ) helicvolvita

zbujňovat (ocel) ŝtaligi

zkumavka provtubo

- (CHEM) provtub(et)o

-, kuželové (CHEM) konusa provtubeto

-, silnostěnná (CHEM) dikmura provtubeto

-, tenkostěnná (CHEM) maldikmura provtubeto

zkušenýsperta

zkvašování (CHEM) fermentado

zkvašovat (záměrně) fermentigi

zlato oro - Au

zlatoháv (TEX) v. brokát pravý

zlisovat aglomeri

zlom (GEOL) faŭlto, fendaĵo

-, tektonický tektonika faŭlto

(z)lom; rozsedlina faŭlto

zlomek (údaj koncentrace) (CHEM) frakcio

- (MAT) partumo, frakcio, nombrono

-, desetinný decimalo, decimala frakcio

-, molární (údaj koncentrace) (CHEM) molekula frakcio

-, pravý ordinara frakcio

-, smíšený miksa frakcio

-, řetězový ĉenfrakcio

-, váhový (údaj koncentrace) (CHEM) pesa frakcio

zlomit rompi

zlomit se rompiĝi

změkčovat moliĝi

změna modifo, vario

-, fyzikální (FYZ, CHEM) fizika ŝanĝo

-, chemická (FYZ, CHEM) ĥemia ŝanĝo

- jízdního řádu horarŝanĝo

- kurzu kurzvario

- polohy (překřížení) vodičů (EL) permut(ad)o

- skupenství (FYZ, CHEM) ŝanĝo de agregostato

-, relativní variero

- rozměrů (fyzikálními vlivy) dilato

- řízení směru (STROJ) ŝanĝo de la movo, inversigo

- sklonu nivelity nivela deklivŝanĝo

- směru (AUT) direktoŝanĝo

- tarifu tarifŝanĝo

- vozové třídy klasŝanĝo

zmenšení (ve zmenšeném měřítku) (TECH) reduktite

zmeškat (nestihnout) přípoj. maltrafi trajnkonekson

zmetek (pracovní) fuŝaĵo

změkčování vody akvomoligado

zmenšovat (fot.) diminui

zmírnit moderigi

- rýchlost auta moderigi la rapidecon de aŭtomobilo

zmocněnec rajtigito

zmýdelňování sapigo

zmýdelňovat (= převádět např. tuk v mýdlo) sapigi

- (= měnit se v mýdlo) sapiĝi

značení notacio

značit, označit, vyznačit marki

značka marko, markostreko, kurentoelemento

- (např. ryska na skle ap.) marko, signo

- (ryska na odměrné nádobě) limlinio

-, dopravní (AUT, DOPR) vojsignalo

-, chemická (= značka prvku) ĥemia simbolo

-, nivelční nivelomarko

-, poznávací (STROJ) karakterizaĵo, distingilo

-, seřizovací (STROJ) fikspunkto

-, seřizovací (ryska) alĝustiga marko

-, vlastnická proprietulmarko

-, volací (TELEGR)

- výrobce (OBCH) vinjeta fermomarko, vinjeta glumarko

-, výšková (topogr.) (GEOL) nivelsigno

-, výšková (GEOM) supermara nivelmarko

-, vzdálenostní distancomarko

značkování cest (DOPR) vojsignalizo

znak karaktro

-, grafický grafika karaktro

-, kontrolní kontrolkaraktro

- odmocnění radiksigno

-, speciální speciala karaktro

znalec eksperto

znalost tratě relvojkonado

znamení signo

-, elektrické (EL, AUT) elektrosignalo

znaménko (MAT) antaŭsigno

-, odmocňovací radiksigno

-, rozdělovací dividstreko

-, vázací (hud.) ligaturo

§ s opačným znaménkem (MAT) kontraŭegala

známka, ochranná (AUT) fabrikmarko

-, poštovní (POŠT) poŝtmarko

znečištění (zamoření) (AUT) polucio

- životního prostředí poluo

- (ovzduší, řeky) polucio

- (vzduchu, vody) polucio

znečišťovat, zamořovat polucii

zobrazit (GEOM, VOJ) mapi

zoosterol (CHEM) zoosterolo

zoubkování (pošt. známky) (TECH) perforrando

zpátečka (zpětná rychlost) (AUT) retrorapidumo

zpevnit (STROJ) plifirmigi

zpět returne

zploštit platigi

zplstění se (TEX) feltiĝi

zplynovač (AUT) karburilo, karburatoro

zplynování (karburace) (AUT) karburado

zplynovat (AUT) karburi

zpomalení malakcelo

zpomalený, zpožděný malakcelata

zpomalit (AUT) malakceli

zpomalovat malrapidigi

zpoždění, fázové postfazeco

- vlaku trajnmalfruiĝo

- (opoždění) (FYZ) prokrastigo

zpožděný, rovnoměrně (FECH) uniforme malakceptata

zpožďovat prokrasti

zpožďovat se (u složek proudu, napětí) prokrastiĝi (ĉe kurent- kaj tensio komponantoj)

zpracování dat datumprilaboro

- dat, automatické aŭtomatadatumprilaboro

- dat, blokové aropa datumprilaboro

- dat, elektronické elektrona datumprilaboro

- dat, integrované integra datumprilaboro

- dat, ruční permana datumprilaboro

zpracovat sintezi

zpráva o brzdění brems(kioma) slipo

- o nedoručitelnosti avizo pri ne(trans)livero

způsob (FYZ) metodo

- ohlašování vlaků trajnaviza sistemo

- přepravy transportmaniero

způsobilost taŭgeco

- k plavbě (nebo letu) navigebleco, navigipovo

-, odborná faktaŭgeco

-, zdravotní santaŭgeco

způsobit rezultigi

zrak (jako smysl) vidado

zralý (i v technickém smyslu) matura

zrát (i v technickém smyslu) (= působit, aby něco uzrálo) maturigi

- (stávat se zralým rep. technicky způsobilým) maturiĝi

zrcadlo spegulo

-, elektronové elektrona spegulo

- (líce) kladiva faco

-, tektonické faŭltspegulo

-, úhlové (GEOM) spegula ort(angul)ilo

-, zpětné (AUT) retrospegulo

zrcadlovina spegulfero

zrcátko, zpětné retrospegulo, retrovidilo

zrcátka, úhlová (GEOD) spegula ortangulilo

zrnitost grajn(grand)eco

zrno grajno

zrnko, pylové polenero

zrušení dobírky nuligo de remburso

- (odřeknutí) jízdy vlaku nuligo de trajnveturo

- vlakové cesty, částečné partnuligo de veturvojo

- tarifu tarifnuligo

zrušit ohlášený hovor (POŠT, TELEF) nuligi (vok)-anoncon

zrychlení (AUT, FYZ) akcelo

-, celkové (TECH) suma akcelo

-, dostředivé centripeta akcelo

-, gravitační (FYZ) gravita akcelo, akcelo per la gravito

-, lineární lineara akcelo

-, normální (kolmé) (TECH) normala akcelo

-, odstředivé (TECH) centrifuga akcelo

- pístu (AUT) akcelo de piŝto

-, tangenciální (tečné) (FYZ) tanĝa akcelo

-, tíhové gravita akcelo

-, úhlové angula akcelo

- ventilu (STROJ) akcelo de valvo

zrychlený, rovnoměrně (STROJ) unuforme akcelata

zrychlit, urychlit (STROJ) akceli

zrychlovač (akcelerátor) (AUT, STROJ) akcelilo

zředění, mezní (CHEM) lima koncentriteco

zřeďování, izotopové (CHEM) izotopa diluo

ztlačitelnost (FYZ) kunpremeblo, maldilatigeblo

ztráta perdo

- (obch.) malprofito

- (energie, přeměnou hlavně v teplo) disipiĝo

-, částečná parta perdo

- na váze pezperdo

- na váze za přepravy dumtransporta pezperdo (dumtransporta) malplipezigo

-, ohmická ĵuloperdo

- pryštěním likperdiĝo

-, tlaková (flu)premperdo

- úhlové výchylky perdo de anguldeviado

- výkonu povumperdiĝo

- výparem vaporperdo

- zásilky perdiĝo de sendaĵo

- zásilky, částečná parta perdiĝo de sendaĵo

- zboží varperdiĝo

ztráty (EL, TECH) perdoj

-, dielektrické (EL) dielektrikaj perdoj

-, elektrodové elektroda povumperdo

-, hysterezní perdoj pro histerezo

-, konstantní konstantaj perdoj

- krystalového měniče frekvence perdoj de kristala frekvenckonvertilo

-, mechanické mekanikaj perdoj

- při stejnosměrném proudu (Jouleovy) perdoj per fenomeno de Joule

- při reprodukci reproduktadoperdoj

- při zápisu (v zapisovacím systému) registradoperdoj

-, přídavné kromaj perdoj

- v železe ferperdoj

- v oblouku arkoperdoj

- vířivými proudy perdoj por kirlokurentoj

ztratné monermanipula kompenso

ztrnulost (nehybnost) rigideco

ztroskovat (loď) marrompiĝi

ztuhnout (při teplotě pod bodem tání) alfrostiĝi

- (STAV) firmiĝi

zub (AUT, STROJ) dento

- (mezera) (TEX) intero

-, přímý (rovný) (AUT, STROJ) rekta dento

-, šípový (AUT, STROJ) triangula dento

-, šroubový (šnekový) (AUT, STROJ) helica dento

zubořez dentornamo

zubovina (anat.) dentino

zubovitý dentovica

zušlechťovat (HUT) plibonigi, rafini, purigi

zvedač, výtah levilo

zvedák (hever) kriko, levaparato, ĉarlevilo

- (zvedací přístroj) levaparato

- nákladů ŝarĝolevilo

- šroubový ŝraŭblevilo

-, vozový, šroubový (AUT) (ŝraŭbo)kriko (de veturilo)

zvednout telef. sluchátko levo telefonaŭdilon

zvětralá hornina aliigita fetro, korodita fetro

§ nezvětralá hornina nealiigita fetro, freŝafetro

zvětrat veterdetruiĝi

zvláčňovadlo (polymeru nebo nátěrových hmot) (CHEM) moligaĵo

zvládnout ekregi

zvláště precipe

zvláštní příloha ekstraĵo

- vlak ekstra trajno

zvon, potápěčský mergokloŝo

zvonek, bicí (EL) unikfrapa sonorilo

-, elektrický (EL) elektra (vibro)sonorilo

zvrásnit se sulkiĝi

zvrat (LET) bonto

zvratný (např. pochod, reakceapod.) (CHEM) inversigebla

zvuk (FYZ) sono

-, čistý (tón) pura sono

-, kolísavý, kmitočtově modulovaný (tó) ululanta sono

-, rozptýlený difuza sono

-, složený kompleksa sono

zvukoměr, hlukoměr mezurilo de sonnivelo

zvukovka, zvuková přenoska (mechanická) akustika kapo, sonprenilo

zvukovod (austika) tubo

zvýšení altigo

- kolejnice realtigo

- proudu (pli)altigo de kurento

zvyšovač napětí tensialtigilo

zymáza (enzym) zimazo