Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

V

váček, plynový polenujo, polensako

vačka (palec ve stroj.) (STROJ, AUT) kamo

- (palec, zdvihové ramínko) (STROJ) kamo

vada, astigmatická astigmateco

-, izolační izoldifekto, izolaĵdifekto

-, materiálová materiala difekto

-, optická (čočky) aberacio

vagon, cisternový cisternovagono

váha pezo

- (městská apod.) pesadejo

- (přístroj) pesilo

- (tíha) pezo

-, adhesní adherpezo (lok.)

-, atomová atompezo, atoma pezo, relativa atoma maso

-, brutto kuntara pezo, brutta pezo

-, brzdící (vozidla) bremspezo (de veturilo)

- činné lokomotivy deĵorpezo de lokomotivo

-, čistá (bez obalu, netto) sentara pezo

-, hrubá (brutto) kuntara pezo

- kolejnice na metr pometra relpezo

-, kolejová vagonpesilo

- lodi brutto kargopezo

-, ložná (vozu) ŝarĝokapacito (de vagono), vagona ŝarĝlimo

-, měrná (specifická) (AUT) specifa pezo

-, molekulová (CH) molekula pezo, molekulpezo, relativa molekula maso

-, na běžný metr pometra pezo

- na běžný metr vozu pometra vagonpezo

-, mrtvá morta pezo

- navíc plipezo

-, nejvyšší maksimumpezo

-, netto sentara pezo, neta pezo

- obalu (tara) taro

-, specifická specifa pezo

-, účetní pagenda pezo

- vlaku trajnpezo

-, vlastní (obalu, vozidla, tara) taro (de pakkovraĵo, de vagono, de veturilo)

-, vodní, zednická (STAV) masonista nivelilo, nivelila bloko

- vozu, hrubá kuntara pezo de vagono

- vozu, ložná ŝarĝkapacito

- vozu, vlastní vagontaro

- zavazadla, volná senpaga pakaĵpezo

§ podle váhy laŭpeze

vahadlo (AUT) baskulo

- (STROJ) vekto, balanciero

-, ventilové baskulo (valva)

váhy (CH) pesilo, timonvekto

- (přístroj) (OBCH) pesilo

-, analytické (CH) poranaliza pesilo

-, automatické aŭtomata pesilo

-, kupecké (CH) vendeja pesilo

-, laboratorní (CH) laboratoria pesilo

-, pérové risorta pesilo

-, ramenové vekta pesilo

-, stolní (= kupecké) (CH) vendeja pesilo

-, technické (CH) laboratoria pesilo

vakcína (očkovací látka) vakcino

vakuometr (FYZ, STROJ) vakumetro

-, ionizační joniga vakumetro

vakuum vakuo

-, vysoké altvakuo

val (opevnění) remparo

-, bariéra, přehrada, potenciálový (-á) potencialbariero

vál, osnovní (TEX) rultrabo, varpocilindro, varpobobenego, varpotrabo, varpcilindr(o)

-, snovací (TEX) varpocilindro

-, zbožový varcilindro

valba gropo

-, kuželová (STAV) gropo

válcovačka laminatilo

válcovaná (roura, trubka) (STROJ) lamenatita (tubo)

válcovat rulpremi, lamini

- (plech apod.) laminati

válcovna (STROJ) laminatejo

válec (polní) rultrabo

- (skleněný laboratorní) (CH) (vitra laboratoria) cilindro

- (pracovní) (AUT, STROJ) cilindro

- (MAT, STROJ) cilindro

- (silniční) rulpremilo

- (válcovací stroj) (STROJ) laminatilo

- (tech) rulumo

- (GEOM) rul(cilindr)o

-, brzdový bremscilindro

-, hustoměrný (CH) densomezura cilindro

-, odměrný (CH) volumenmezura cilindro

-, parní vaporcilindro

-, polní (ZEMĚDĚL) kamprulo

-, silniční (STAV) ŝosea rulpremilo, rulpremilo, traktora ŝoserulo, terkompaktilo, ŝoserulilo

-, silnostěnný dikvanda cilindro

- spalovacího motoru eksplodujo

-, vysokotlaký altprema cilindro

váleček rulo

válenda sofolito

n-valeraldehyd (CH) pentanalo, valera aldehido

valeran (= sůl nebo ester kyseliny valerové) (CH) valerato, pentanato

valeryl (CH) pentanoilo, valer(o)ilo

válet (válcovat) rulpremi

valcha (stroj) (TEX) fulmaŝino

- (dílna) (TEX) fulejo

- (nástroj) lavtabulo

valchař (TEX) fulisto

valchovat (TEX) fuli, felti

valin (aminokyselina) valino, 3-metil-2-amino-butanacido

valit (koulet) ruli

valit se ruliĝi

valník (nákl. auto) (AUT) kamiono

- na beton (AUT) betonkamiono

- s vyklápečkou (AUT) baskulkamiono

valuta valuto

valyl val(o)ilo, 3-metil-2-aminobutanoil(o)

vana, elektrolytická elektroliza kuvo

-, koupací banujo

-, olejová (jímka) (AUT) oleujo

vanad vanadio - V

vanadičnan vanadato

metavanadičnan (minusa) trioksovanadiato

ortovanadičnan (triminusa) kvaroksovanadiato

pyrovanadičnan (kvarminusa) sepoksoduvanadiato

vanadyl vanadil(o), (duplusa) oksovanadiato

vánek zefiro

-, slabý mořský brizo

vanilin (CH) vanilino, 3-metoksi-4-hidroksi-benzen-karbaldehido

vápenec kalkŝtono

- (hornina) kalkŝtono, kalkpetro

- (minerál) kalkospato

-, silurský siluria kalkŝtono

vápenka (pec) kalkforno

- (závod) kalkofabriko

vápník kalcio - Ca

vápno kalko

-, dusíkaté (= kyanamid vápenatý) kalcia cianamido, kalcia cianamido, kalcia dunitrokarbonato

-, hašené estingita kalko, teĥnika kalcia duhidroksido, hidrata kalko

-, hydraulické hidraŭlika kalko

-, chlorové klorkalko

-, natronové natra kalko

-, pálené (= kalcinované = nehašené) kalcinita kalko = teĥnika kalcia oksido

-, nehašené senakva (anhidra) kalko

-, žíravé kaŭstika kalko

vápnodusík v. vápno, dusíkaté

var (jednotka jalového výkonu) varo, bolo

varianta varianto

variometr (LET) variometro

- (ladicí zařízení u vysílačů) (EL) variometro

varnice (varná trubka kotle) (STROJ) bolujo (boltubo de kaldrono)

vaselina vazelino

vata vato

vatovat (vyplnit vatou) vati

vazák, vazačka ligŝnuro

vázat (svázat) ŝnuri

- (paprsek) bindi

vazba (EL) kuplado

- (chemická) valento, ligo

- (chemická, jednoduchá) unuobla ligo

- (chemická, dvojitá) duobla ligo inter atomoj

-, chemická (všeobecný pojem) ĥemia ligilo

- paprsku bindaĵo

- (paprsku) (TEX) plekto

-, atlasová (TEX) satena plekto

-, dvojná (CH) duobla valento

-, iontová (CH) jonvalento

-, jednoduchá (CH) unuobla valento

-, keprová (TEX) kepra plekto

-, kladná zpětná reaga kuplado

-, koordinační (CH) kunordiĝa valento

-, kovalentní (CH) kovalento

-, kovová (CH) metalvalento

-, násobná (CH) pliobla valento

-, plátnová (TEX) tola plekto

-, polární (CH) polusvalento

-, rypsová (TEX) repsa plekto

-, těsná senpera kuplado

-, trojná (CH) triobla valento

- van der Waalsova (CH) ligilo de van derWaals

-, vodíková (CH) hidrogena ligilo

-, zpětná (EL) reaga koplo, reago

-, zpětná (KYB) retrokuplo

-, žakárová (TEX) ĵakarda plekto

vazkost (např. kapaliny) viskozeco (ekz. de likvo)

- (FYZ) viskozeco

vazký (FYZ, CH) viskoza

vaznice, vrcholová firstotrabo

vazkost (CH) valenteco

váženka (s víčkem) (CH) pesujo

vážit (mít váhu) pezi

- (odvažovat) pesi

vážné pesadtakso

včasný ĝustatempa

věc vedlejší (boční část) (AUT) flankaĵo

-, železniční služební fervojserva poŝtaĵo

věci připuštěné k přepravě objektoj allasitaj al transporto

vedení (AUT) gvido

- (elektrické) konduktaĵo

- (jev) kondukto

- (kanál) dukto

- -, nadzemní supertera lineo, surfosta lineo

- -, podzemní subtera lineo, (kabla)

- (proudu) (kvalita) konduktiveco

- (souhrn linek a konstrukcí) (EL) dukto

- (vodiče) konduktaĵo

-, dálkové interliga konduktilo, granddistanca lineo

-, dvojdrátové (EL) dudrata cirkvito

-, dvojité duopa lineo

-, dvojité, řetězovkové (2 vodiči) duopa katenario

-, dvojité, na konci spojené na krátko (EL) kurtcirkvitigita paro, buklo

-, dvoudrátové dudrata lineo

- energie kondukto

- dvojité duopa lineo

- jednoduché unuopa lineo

- jednoduché, řetězovkové simpla katenario

-, jednofázové unufaza lineo

-, kluzné (klouzavé) (AUT) glitgvido

-, kolejnicové returna relkondukto

-, kontrolní kontrola lineo

-, napájecí fidro, nutra konduktilo

-, obyčejné řetězovkové trolejové simpla katenaria konduktolineo

-, odbočné derivaĵo, derivlineo, derivilo

-, podzemní subtera lineo

-, přenosové transsenda lineo

-, řetězovkové trolejové katenario, katenaria kontaktolineo

-, rozvodné (EL) distribua lineo

-, skupinové (TEL) plurstacia lineo

-, služební (STROJ) internserva cirkvito

-, splachovací (potrubí) (STAV) gargardukto

-, spotřební konsumlineo

-, telefonní telefona lineo

-, telefonní traťové interstacia telefonlineo

-, trakční trakcia lineo

-, trolejové katenario, kontaktolineo

-, trubní

-, vedlejší (druhotné) sekundara lineo

- vysokého napětí alttensia lineo

-, zesilovací plifortiga lineo

-, zpětné returna lineo

vedoucí posunu manovroestro, manovradestro

vědro sitelo, ŝkopo

vehikulum (nosná látka) (FAR) vehiklo

vějíř ventumilo

vějířovitý ventumilforma

věk služební aervoaĝo

vektor vektoro

- (MAT) vektoro

- magnetizace vektoro de magnetado

-, osový (MAT) laŭaksa vektoro

-, osový (v trojrozměrném prostoru) laŭaksa vektoro

-, polární (MAT) polara vektoro

-, Poyntingův vektoro de Poynting

-, úhlového zrychlení angula akcelovektoro

- výkonu (zdánlivého) vektora povumo

- zrychlení akcelovektoro

vektorová veličina vektora grando

veletrh foirego

veličina (FYZ) grando

- (MAT) kvanto

- (proměnná) parametro

-, fyzikální (fizika) grando

-, odvozená derivita grando

-, oscilující oscila grando

-, periodická perioda grando

-, pseudoskalární pseŭdoskalara grando

-, pulsující pulsanta grando

-, sinusová sinusa grando

-, skalární (skalár) skalara grando (skalaro)

-, střídavá alterna grando

-, symetrická střídavá simetria alterna grando

-, tlumená sinusová amortiza sinusa grando

-, vektorová (vektor) vektora grando (vektoro)

-, nákladní fundamenta frando

veličiny, dělené (EL) distribuitaj konstantoj

velikost, kritická krita amplekso

- výkyvu amplitudo

- zrna (iontoměřiče) (FYZ, CHEM) grandeco de (jonŝanĝila) ero

velín regadejo, komandoĉambro

velkoobchodní maldetala, pogranda

velkopřepravník transkontenro

velur, gabardenový (TEX) gabardinveluro

věnec kola (STROJ, AUT) radrondo

- kola, ozubený (AUT, STROJ) dentita radrondo

-, ozubený (STROJ) dentokrono

věneček kuliček (válečků) (STROJ) rulujo

ventil fungovalvo, klapo

- (AUT, STROJ) valvo

-, bezpečnostní sekuriga valvo

-, diskový (talířový) diskovalvo

-, drážkový foldovalvo

-, dvoukroužkový (AUT) duringa valvo

-, dvousedlový (STROJ) dusideja valvo

-, elektrický (EL) elektra valvo

-, elektromagnetický (EL, AUT) elektromagneta valvo

-, elektronický (EL) elektrona valvo

-, jednokroužkový (STROJ) unuringa valvo

-, jehlový (STROJ, AUT) nadlovalvo

-, kalový (STROJ) ŝlimvalvo

-, klapkový (STROJ) klapvalvo, klapa valvo

-, kotoučový (plochý) (STROJ) diskovalvo

-, křídelkový (STROJ) aletgvidita valvo

-, kroužkový (STROJ) ringa valvo

-, kuličkový (STROJ, AUT) globovalvo

-, kuželový (STROJ) konusa valvo

-, membránový (STROJ, AUT) membrovalvo

-, mísící (STROJ) miksa valvo

-, napájecí (STROJ) nutra valvo

-, nasávací (AUT, STROJ) eksorba valvo, ensorba valvo, enspirovalvo

-, obyčejný (STROJ) ordinara valvo

-, odlehčený (STROJ) malŝarĝigita valvo

-, odlehčovací (STROJ) malŝarĝa valvo

-, odtokový (STROJ) forfluiga valvo

-, pístový (STROJ) piŝtovalvo

- pohybovaný tyčí (AUT, STROJ) stangomovata valvo

-, pojistný (STROJ, AUT) savklapo, sekuriga valvo

-, pojistný s pružinou (STROJ) sekuriga valvo kun risorto

-, pojistný se závažím (STROJ) sekuriga valvo kun pezaĵo

-, pomocný (STROJ) helpa valvo

-, postranní (STROJ, AUT) flanka valvo

-, přefukovací (STROJ) trablova valvo

-, přepouštěcí (STROJ, AUT) tralasa valvo

-, přetlakový (STROJ, AUT) fungovalvo, transpremvalvo

-, přímý (STROJ) rektvoja valvo

-, přívodní (STROJ, AUT) allasa valvo

-, redukční (STROJ, AUT) redukta valvo

-, regulační (STROJ, AUT) reguliga valvo

-, řízený (pohybovaný) (AUT, STROJ) movigata valvo (regata)

-, rohový (STROJ) angulvalvo

- s koženou klapkou (STROJ) ledoklapa valvo

-, sací enlasvalvo

-, samočinný (STROJ, AUT) aŭtomata valvo

-, sedlový (STROJ) sidvalvo

-, sedlový těsnící (STROJ) ŝtopa sidvalvo

-, spouštěcí (STROJ, AUT) starta valvo

-, ssací ensorba valvo

-, stojatý (STROJ, AUT) staranta valvo

-, stupňovitý (STROJ) ŝtupa valvo

-, škrtící (klapkový) (STROJ, AUT) klapa valvo (sufoka)

-, talířový (STROJ) telera valvo

-, tlakový (STROJ, AUT) premvalvo

-, trojcestný (STROJ) trivoja valvo

-, trubkový (STROJ, AUT) tuba valvo

-, uzavírací pro páru (STROJ) ŝtopvalvo por vaporo

-, uzavírací s gumovou membránou (STROJ) kaŭĉukoplaka valvo

-, uzavírací sedlový (STROJ) sida ŝtopvalvo

-, vícekroužkový (STROJ) plurringa valvo

- visící v hlavě (AUT) kapa valvo

-, vpouštěcí (STROJ, AUT) enlasa valvo

-, vstřikovací (AUT, STROJ) enŝpruciga valvo

-, výfukový (AUT) ellasvalvo, fungovalvo

-, vypouštěcí (výfukový) (AUT, STROJ) ellasa valvo, elblova valvo

-, výpustný - drenážový (STROJ) drenvalvo

-, vzduchový (AUT) aervalvo

-, zdvihací (STROJ) levovalvo

-, zkušební (STROJ) provovalvo

-, zpětný (STROJ, AUT) valvo sen refluo, retenvalvo

-, zvonový (STROJ) kloŝa valvo

ventilace ventolado

ventilátor ventolilo

vepřín porkejo

vepsat enskribi

veranda verando

veratrol (CHEM) 1,2-dimetoksibenzeno

vernier verniero

věrnost (reprodukce) fideleco

- reprodukce sonkvalito

veronal (CHEM) 5,5-dietilbarbitura acido

vertikála vartikalo

veřej (závěs dveří) (AUT, STROJ) ĉarniro

veřejnost, cestující vojaĝanta publiko

veslo remilo

-, kormidelní julo

veslovat remi

- (pádlovat) padeli

vesmír kosmo

vést konduki

- rovnoběžku tiri paralelon

vesta blovací (TEX) savjako

vést (vodu) fluigi

- (el. proud) (EL) kondukti

- (energii) kondukti

- (rovnoběžku) tiri (paralelon)

- (tekutiny, plyny) (STROJ) konduki

- (záznamy, deník apod.) teni

vesta plovací (TEX) savjako

vedoucí (vodič, pilot) (AUT) kondukisto

veš laŭso

věšadlo subtirilo

věšák pendiga drato, pendigdrato

- na šaty (TECH) vestokroĉilo, pendhoko

věta (MAT) teoremo, (demonstrata) propozicio

větev (TECH) branĉo

- kružítka branĉo de cirkelo

-, odbočná (výhybka) trakforka flankbranĉo

- vinutí branĉo de volvaĵo

vetkat enteksi

větrák (AUT) blovilo

- (otvor) ventolejo

větrání ventolado

- (AUT, STROJ) aerocirkulado, aerumado

- (ventilace) (AUT) aerumo, aerumado

- zvětrávání) (GEOL) efloresko

- tunelu tunelventolado

větrat (GEOL) efloreski

- aerumi

větrologie (anemologie) (METEOR) anemologio, anemometrio

větroměr (METEOR) anemometro

větroň sportglisilo

větrovka prošívaná (SPORT) anorako

většina majoritato

vézt veturigi

věž turo

-, chladicí fridigoturo

-, těžní ŝaktoskafaldo

-, vodárenská akv(uj)oturo, akvoturo

-, vrtná argano

vhánět (pilotu) enpeli

- (technika beranění pilot) paliseniga tekniko

viadukt viadukto

vibrafon vibrafono

vibrátor (STROJ) vibratoro, vibrilo

vícestěn pluredro

-, pravidelný regula pluredro

vícestranný (GEOM) plurlatera

vícestupňový plurŝtupa

víceúčelový pluruza

víčko hlavy kola naboĉapo

- maznice lubrikujkovrilo

vid -modo

viditelnost návěstidla videbleco de signalilo

viditelný videbla

vidlice (motocyklu) forko

- (EL) dupoluso

- (elektrická) ŝtopilo

- cest (rozvidlení) (DOPR, AUT) vojforko

- kladky (kladkostroje) (STROJ) forko de pulio

-, přesouvací (AUT) rapidumforko

vidmo, čárové (FYZ, CHEM) linia spektro

-, ĵiskrové (FYZ, CHEM) sparka spektro

vichřice (7.-10. stup. Beauf. st.) ŝtormo

viják (TEX) v. moták

- haspelo

víko fermoplato

- (kryt) ojnice (AUT, STROJ) bielĉapo

- (obecně) (STROJ) kovrilo, fermilo

- hlavy válce (AUT, STROJ) cilindrokapa ĉapo

- kanalizační šachty (TECH) kloaka fermoplato

- kontrolního otvoru (AUT) inspektokovrilo

- ložiska (AUT, STROJ) lagroĉapo, ĉapelo de lagro

- náboje (kryt) (AUT) aksoĉapo, naboĉapo

- rozdělovače (AUT) distribuilĉapo

- (kryt) šachty (STAV) ŝaktokovrilo

- šachty s větracími otvory (STROJ) aeruma truaro

- zavazadlového prostoru (AUT) kofrokovrilo

vila, villo, vilao

- (rodinný dům) vilao

vínan (= sůl nebo ester kyseliny vinné) tartrato, 2,3-dihidroksibutan-diato

- amonný duamonia 2,3-dihidroksibutan-diato

- amonný kyselý amoniahidra 2,3-dihidroksibutan-diato

- antimonylo-draselný kalia-oksostibiata 2,3-dihidroksibutan-diato

- draselný dukalia 2,3-dihidroksibutan-diato

- draselný kyselý kalia-hidra 2,3-dihidroksibutan-diato

- etylnatý dietila 2,3-dihidroksibutan-diato

- sodno-draselný kalia-natria 2,3-dihidroksibutan-diato

- sodný dunatria 2,3-dihidroksibutan-diato

- vápenatý kalcia 2,3-dihidroksibutan-diato

vinař vinberisto

viněta (ale jen v typogr.) vinjeto

vinice vinberejo, vinberĝardeno, vitejo

vinil vinilo

víno, hruškové pirvino

-, jablečné pomvino

-, kořeněné spicvino

-, značkové markhava vino

vinobraní vinrikolto

vinout volvi

vinutí volvaĵo

- (splétání lana, kablu) ŝnurumo

- (navíjení) volvado

-, bifilární (dvojité) (EL) bifilara volvaĵo, dratrefaldita volvaĵo

-, bubnové tambura volvaĵo

-, budicí kampa volvaĵo

-, cívkové (bubnové) (EL) tambura volvaĵo

-, diametrální, průměrové diametra volvaĵo

-, diferenciální (EL) diferenciala volvaĵo

-, diskové diska volvaĵo

-, dvojklecové duobla kaĝa volvaĵo

-, kompenzační kompensa volvaĵo

- komutačních pólů komutilkampa volvaĵo

-, kosočtvercové lozanĝa volvaĵo

- kotvy volvaĵo de induktato

-, primární (EL) primara volvaĵo

-, prošívané volvaĵo kun transtiritaj volvaĵeroj

-, prstencové ringa volvaĵo

-, regulační reguliga volvaĵo

-, rozložené distribuita volvaĵo

-, řídicí rega volvaĵo

- s prodlouženým krokem volvaĵo kun plilongigita paŝo

- se zkráceným krokem volvaĵo kun plimallongigita paŝo

-, sekundární (EL) sekundara volvaĵo

-, seriové seria volvaĵo

-, smyčkové (EL) maŝa volvaĵó, volvaĵó simpleparalela

-, smyčkové vícenásobné multoble paralela volvaĵo

-, souosé samcentra volvaĵo

-, spouštěcí starta volvaĵo

-, stabilizační stabiliga volvaĵo

-, stupňovité ŝtupa volvaĵo

-, šablonové ŝablona volvaĵo

-, terciární terciara volvaĵo

-, tetivové (EL) nediametra volvaĵo

-, tlumicí amortiza volvaĵo

-, vlnové onda volvaĵo

-, vlnové násobné serie-paralela volvaĵo

-, vyrovnávací (EL) kompensa volvaĵo

-, zesilovací amplifa volvaĵo

-, zlomkové nekongrua volvaĵo

-, žabí rangamba volvaĵo

vinutá do šroubovice (STROJ) helic(volvit)a

vinyl (CHEM) vinil(o), etinil(o)

vinylace (CHEM) vinilizo

vinylacetát (CHEM) etenila etanato

vinylacetylen (CHEM) 1-buten-3-ino

vinylalkohol (CHEM) etenolo

vinylbenzen (= styren) (CHEM) vinilbenzeno, etenilbenzeno

vinylchlorid (CHEM) viniklorido, kloreteno

vinyliden (CHEM) viniliden(o), eteniliden(o)

vír turnakvo

-, mořský trombo

vírník aŭtogiroptero

vířit, vřít turbuli

viset pendi

viskóza viskozo v. teksmaterialo

viskozimetr (FYZ, CHEM) viskozometro

viskozita (např. kapaliny) viskozeco

- (oleje) (FYZ) viskozeco de oleo

-, dielektrická dielektrika viskozeco

-, magnetická magneta viskozeco

viskozní viskoza

vitamin (CHEM) vitamino

vítr vento

- (obvyklé síly, 4-6. stupeň Beauf. st.) grizo

-, nárazový ventpuŝo

-, sluneční Suna vento

§ na návětrné straně vento

§ na větru (vystavený větru) al la vento

§ v závětří subvente

§ za větrem (schovaný) sub la vento

vitrina vitrino

vitriol (CHEM) vitriolo, (koncentrita) sulfata acido, (koncentrita solvaĵo) de duhidra kvaroksosulfato

vizmut bismuto - Bi

vjem percepto, perceptaĵo

vjezd enveturejo

- vlaku trajnenveturo

VKV - frekvencmodulacio

vláčet (pole) erpi

vlak trajno

- (ŽEL) vagonaro, trajno

-, dělený dividita trajno

-, elektrický (EL, AUT) elektrotrajno

-, expresní ekspreso

-, kropicí (hubení plevele) herbicida trajno

-, kyvadlový navedtrajno

-, lehký sběrný pacaĵtrajno

-, lokomotivní lokomotivtrajno

-, manipulační nákladní manovrotrajno

-, mimořádný ekstra trajno, kromtrajno

-, místní loka trajno

-, motorový motortrajno

-, motorový článkový artikita motortrajno

-, nákladní vartrajno

-, nákladní spěšný rapidaĵtrajno

-, nákladní (silniční) (DOPR, AUT) ŝarĝaŭtomobilo (kamiono) kun postveturiloj, ŝosetrajno

-, nákladní dálkový granddistanca vartrajno

-, nákladní, rychlý rapida vartrajno

-, nákladní, spěšný rapidaĵtrajno

-, osobní pasaĝertrajno

-, osobní (zastávkový) ordinara (ĉiehaltanta) pasaĝertrajno

- osobní přepravy pasaĝertrajno

- podle potřepy laŭbezona trajno

- podzemní dráhy subtrajno

-, pomocný (postakcidenta) helptrajno, helptrajno

-, pracovní labortrajno

-, pravidelný regula trajno

-, přípojný koneksotrajno, rilatotrajno

- připravit veturpretigi trajnon

-, sběrný varkolekta trajno

-, služební deĵortrajno

-, smíšený miksita trajno

-, spěšný akceltrajno

-, stavební pracovní konstru-vagonaro

-, stavební ubytovací loĝvagonaro (trak-laboristo)

-, sunutý puŝata trajno

-, transitní (průvozní) transita trajno

-, uváznuvší paneanta trajno

-, vícečlánkový plurelementa trajno

-, vratný ("obracák") returntrajno

-, zavazadlový paktrajno

-, zvláštní ekstra trajno

vlákno (AUT) fibro

- (TEX) fibro

- (EL) filamento

-, nekonečné (TEX) filamento

-, skelné (AUT) vitrofibro

-, umělé rajon(o)

-, žárovkové (AUT) filamento

-, žhavicí (elektronky) hejtilo (de elektrontubo)

vlakopis veturraporto

vlakotvorba trajnformado

vlakvedoucí trajnestro

vlasec fiŝfadeno

vlasový hardika

vlastník (majitel) vozu vagonproprietulo

vlastnokořenný radikpropra

vlastnost, fyzikální (látky) fizika eco

-, chemická (látky) ĥemia eco

vléci (STROJ, AUT) treni, tiri post si

vlečka (podniková) entreprena aliĝtrako, privata aliĝtrako

- (soukromá) (privata)aliĝtrako

-, podniková, soukromá privata aliĝtrako

vlek, nákladní (AUT) kamiono kun postveturilo, ŝosetrajno

vlhkoměr higrometro

vlhkost (AUT) humido

-, absolutní (AUT) absoluta humido

vlk (gyroskop. hračka) (STROJ) turbo, giroskopo

-, hrající (MECH) zumanta turbo

-, tančící (MECH) dancanta turbo

vlna ondo

- (TEX) lano

- (ovčí ap.) lano

- (FYZ) ondo

-, anodově-katodová anoda-katoda ondo

-, angorská (TEX) mohajra lano

-, bloudivá (EL) migranta ondo

-, česná komblano

-, dvoustřižní (TEX) dutonda lano

-, elektromagnetická elektromagneta ondo

-, jednostřižní (TEX) unutonda lano

-, jirchařská (TEX) tanlano

-, kašmírská (TEX) kaŝmira lano

-, klidová (EL) intersignala ondo

-, krátká (vlnění) (EL) mallonga ondo

-, merinová (TEX) merinlano

-, netlumená (vlnění) (EL) neamortiziĝanta ondo, samamplituda ondo

-, nosná (EL) portanta ondo

-, odpověďová (EL) ondo de respondo

-, odražená (radaru) eĥo

-, olověná plumblano

-, ovčí (TEX) ŝaflano

-, podélná (vlnění) (EL) laŭlonga ondo

-, polarografická polarografia ondo

-, postupná progresa ondo antaŭenira ondo

-, postupná (EL) propaga ondo, antaŭenira ondo

-, pravá (TEX) vera lano

-, provozní (signální) (EL) signala ondo

-, přerušovaná (EL) interrompita ondo

-, příčná transversa ondo

-, přízemní (EL) rekta ondo

-, potní (TEX) ŝvitlano

-, povodňová inundondo

§ snížení povodňové vlny redukto de inundondo

- pro mykání kardlano

-, rovinná ebena ondo

-, sinusová (EL) sinusondo

-, sinusová rovinná ebena sinusa ondo

-, skleněná vitrolano

-, spálená (TEX) urinlano

-, stojatá (EL) staranta ondo

-, stojatá, stacionární stacionara ondo

-, střižní (TEX) tondlano

-, ševiotová (TEX) ŝeviotlano

-, tepelná varmoondo

-, tlumená (EL) amortiziĝanta ondo

-, trhaná (TEX) ŝirlano

- vhodná na česání (TEX) komblano

- vhodná na mykání (TEX) kardlano

-, volací (vlnění) (EL) ondo de alvoko

-, ultrakrátká (vlnění) (EL) ultramallonga ondo, ultrakurta ondo

-, zefírová (TEX) zefirlano

§ z čisté vlny v. celovlněný

vlnit ondumi

vlnitý ondumita, ondoforma

vlnolam ondrompilo

vlnovka ondlinio

vločkovat flokigi

vložení pražců ŝpalenkonstruado

vložka, čistící filtroelemento

- do bot alplandaĵo

-, mikrofonní mikrofona kapsulo

-, pérová do postele somiero

- přenosky (gramofonu) adaptila enmetaĵo

-, tavná fandebla elemento

vložení kolejnic enkonstruado de reloj

- výhybky sternado de trakforko

vměstek makulo

vměstkovitá ocel makula ŝtalo

§ odstranit vměstky senmakuligi

vniknout do penetri (ion)

vnímat percepti

vnímatelný perceptebla

vnitrozemí landinterno (sub: lando)

vnitřek (nitro) interno

vnutit (STROJ) trudi, eldevigi, elpremi

voda akvo = duhidra oksido

-, barytová barita solvaĵo, barita akvo

-, čpavková amonia hidroksido, amonihidroksida solvaĵo

-, destilovaná distilita akvo

-, chladící (STROJ) refridiga akvo

-, chladící (AUT) malvarmiga akvo

-, krystalová (CHEM) kristalakvo

-, měkká mola akvo, sensala akvo

-, napájecí trinkigakvo

-, minerální mineralakvo

-, odpadní defluakvo

-, stojatá kvietakva medio, kvietakvo, kvieta akvo, senmova akvo

-, termální terakvo

-, odtoková, odpadní verŝakvo, kloakakvo

-, sodová v. sodovka

- odváděná odvodňovacím systémem drenaĵo

-, napájecí (kotle) nutroakvo (kaldrono)

-, pitná trinkakvo

-, pitná nezávadná sendifekta trinkakvo

-, léčivá saniga akvo

-, podzemní subtera akvo, subgrunda akvo

-, povrchová surgrunda akvo, surfaca akvo, supraĵa akvo

-, surová kruda akvo

-, zachycená (jímavá) kaptita akvo (kaptata)

-, zdravotně závadná nesana akvo

-, sladká sensala / dolĉa akvo

-, slaná sala (= mara) akvo

-, stojatá senflua akvo, stagnanta akvo

-, těžká peza akvo, dudeŭteria oksido

-, tvrdá malmola akvo, dura akvo

-, vápenná (= roztok hydroxidu vápenatého) kalkakvo = solvaĵo de kalcia duhidroksido

-, velká akvego, superakvo v. povodeň

§ po vodě laŭflue

§ proti vodě kontraŭflue

-, vykondenzovaná (STROJ) kondensakvo

- ze sněhu (tavná) (FYZ) degelakvo

vodárna (trink)akvoproduktejo

-, domácí akvopumpejo, hidroforo

-, domácí (darling) individua aerprema akvoprizorgejo

vodárenství (trink)akvoindustrio, trinkakva provizado

vodič kondukilo, konduktanto

- (drát) konduktilo

- (AUT) konduktanto

- elektr. proudu (AUT) konduktilo

- (látka) konduktanto

- (materiál) konduktanto

- kanál, potrubí dukto

- lankový (EL) fibr(um)ita konduktilo, ŝnurkonduktilo

-, nulový (nulák) (EL) nulokonduktilo, neŭtrala konduktilo

-, nulový nula konduktilo

-, nulový uzemňovací terkonekta konduktilo

-, základní elementa konduktilo

-, zpětný (EL) rekonduktilo

vodík hidrogeno - H

- (součást názvu sloučenin) hidro

-, těžký deŭterio, peza hidrogeno

vodivost kondukteco, konduktiveco

- (AUT, EL) konduktanco, konduktivo

- (vlastnost) konduktivo

-, činná, konduktance konduktanco

-, činná, konduktance (elektrody) konduktanco de elektrodo

-, děrová, typu P trua kondukto

-, ekvivalentová (FYZ, CHEM) ekvivalenta konduktiveco

-, elektrolytická (FYZ, CHEM) elektrolita kondukt(iv)eco

-, iontová jona kondukto

-, jalová, susceptance susceptanco

-, jalová, susceptance elektrody susceptanco de elektrodo

-, jednosměrná unudirekta konduktiveco

-, magnetická (FYZ) permeanco

-, měrná konduktiveco, kvanteca konduktiveco

-, měrná elektr. elektra konduktiveco

-, molární (FYZ, CHEM) grammolekula konduktiveco

- v propustném směru direkta konduktanco

- v závěrném směru inversa konduktanco

-, vzájemná (jedné elektrody vzhledem ke druhé) transkonduktanco

-, zdánlivá, admitance admitanco

vodivý, tepelně varmokonduka

vodočet akvonivelmontrilo, montrilo de akvonivelo, skalo indikanta akvonivelon, nivelmzurilo, nivelregistrilo

vodohospodářský akvoutiliga

vodojem altrezervujo, akvujo, akvejo, akvokonservejo, cisterno

-, věžový akvokomputilo

vodoměr akvokomputilo

- (STROJ) hidrometro

-, přípojkový (TECH) akvokomputilo

vodotěsný (AUT) likimuna, akvohermetika, akvorezista

vodo-, vzducho- těsný (STROJ) hermetika, likimuna (netralasa por aero-akvo)

vodováha nivelilo

-, hadicová akvonivelilo

-, hadicová (ŝTEXAUTú) kaŭĉuka akvonivelilo, malrigida akvonivelilo

-, zednická masonista nivelilo

vodovo akvokondukilo, akvokondukta tubaro, akvodukto, akvokonduktaĵo

-, skupinový kuplita akvokonduktilo, grupa akvokondukilo

vodovzdorný akvimuna

vodoznak nivelvidigilo, niveltubo

vody, minerální mineralaj akvoj

-, odpadní senutila likvaĵo, forĵetita likvaĵo, defluaĵoj (industriaj kaj komunaj)

-, vnitřní inundiĝo pro nefordrenebla akvo, akvostagno, stagna inundo, surgendaj akvoj, eksterigaj akvoj

§ odvedení vnitřních vod drenado de superakvoj v. vedení

vochlovat (len) hekli

volant (AUT) stirrado

volán (TEX) falbalo

volánek (TEX) ruŝo

volání (zvonění telefonu) voko

- (POŠT) alvokado, elvokado

- pomocí frekvence (POŠT) diversfrekvenca signalado

-, přerušované (POŠT) intermita elvokado

-, ruční (telef. stanice) manfinata elvokado (de stacio)

- (telef. stanice) samočinné (POŠT) relais-finata elvokado

volba (telef.) (EL) liberelektado

-, řízená (EL) impulselektado

-, samočinná, dálková (EL) (numera) teleelektado

- výřezu (fotografie) kadrado

-, zpětní-hledací (EL) (voko)serĉado

volič (telef.) (EL) elektilo

-, klávesový (číselnice) (EL) klava numervokilo

-, liniový (koncový) (TEL, EL) finelektilo

-, otočně-zvedací (TEL, EL) levoturna elektilo

-, předběžný (TEL, EL) antaŭelektilo

-, sběrnicový (třídicí) (TEL, EL) plurlinia finelektilo

-, skupinový (TEL, EL) grupelektilo

-, tyčový (TEL, EL) numervoki, voki per numerdisko

volně sypané ŝute

volno (pracovní) libertempo

volnoběh (neutral. rychlost) (AUT) neaga rapidumo, nulrapido

- bicyklu libera rado de biciklo

§ jet na volnoběh idle veturi, idli

volnoběžka idlilo

volný (neobsazený) vaka

volt (jednotka el. napětí) (EL) volto

-, absolutní abvolto

voltametr (EL) voltametro, kulombometro

voltampér (EL) voltametro

voltampérhodina voltamperhoro

voltmetr (EL) voltmetro

-, elektronkový (EL) elektrontuba voltmetro

Voltův voltaa

vor floso

voroplavba flosado, perflosa transportado

vorvaňovina (= vorvanina = spermacet) spermaceto

vosa vespo

vosk vakso

-, modelářský modelovakso

-, početní sigelvakso

-, včelí abelvakso

voskovací stroj vaksimaŝino

voskovat vaksi

vozba trakcio

vozidlo veturilo

- (vozík) (DOPR, AUT) veturilo

-, cisternové (AUT, DOPR) cisternokamiono

-, dvouúčelové (kolej / cesta) trakŝosea veturilo

-, kolejové surrelaĵo

-, nákladní ŝarĝveturilo

-, pásové (AUT, STROJ) raŭpveturilo

-, přívěsné postveturilo

- s diesselmotorem (AUT) dizelaŭto

-, vesmírné spacveturilo

vozík ĉarumo

-, důlní trameto

- (psacího stroje) ĉareto

-, akumulátorový elektroĉaro

-, boční (DOPR, AUT) flankveturilo

-, cívečnicový (TEX) bobenstabila veturilo

-, elektrický (akumulátorový) (DOPR) elektroveturilo

- na zavazadla pakaĵĉaro

-, nízkozdvižný na přepravu palet malalte levanta transpaleto (kesttransportilo)

-, přívěsný (sidecar) kromĉaro

-, ruční (TECH) ĉareto

-, samozdvižný levĉaro

-, skladištní (rudl) sakĉareto

-, tlačný (tříkolový) (DOPR) rulĉareto

-, zdvihací levĉaro

-, zdvižný (vysokozdvižný) (AUT, DOPR) levĉaro

vozovka ŝoseo

vplétat enplekti

vpravit do penetrigi (ion en ion)

vpravo (směr) (AUT, DOPR) dekstren

vpřed tendrem tendrofronte

vpusť, kanálová (otvor) kloakfaŭko

-, kanálová (objekt) kloakfaŭkaĵo

vrácení vozu domovské železnici nebo stanici rehejmigo de vagono

vrácení dovozného frajtprez-repago

vrak vrako

- (lodi) (LOĎ) ŝipruino, ŝiprompaĵo

vrása falto

-, ležatá sternita falto

-, normální normala falto, rekta falto

-, překocená transturnita falto

-, šikmá klina falto, dekliva falto

vrásky dostat sulkiĝi

vrásnění faltiĝo

vrásový přesmyk kunfaŭlta falto

- příkrov puŝtegaĵó, surpuŝo, supuŝego

vrata (plavební komory) (DOPR) kluzpord(eg)o

vrátek (lodní) kapstango

vrátek (pro posun vozů) kapstango (vagonmanovra)

vratidlo, osnovní (TEX) v. osnovní vál

vrátník (anat.) piloro

vratný (MECH) returnebla, inversigebla

vrba, košíkářská vimeno

vrhnout (hodit) (STROJ) ĵet(eg)i

vrchol (MAT) vertico, kresta punkto

- (GEOM) vertico

- pinto

- (elipsy, úhelníku) (GEOM) vertico

- (oblouku-křivky, mostu) (GEOM) arkoverto

- (hrot) trojuhelníka (GEOM) vertico

- nejvyšší bod (GEOM) kulmino, supro

- vlny (NÁM, EL) monto de ondo

vroubkování (STROJ) kaneletaĵo

vroubkovat (STROJ) kaneleti

vrstevnatý (GEOL) skista

vrstevnice nivelkurbo, nivellinio, izihipso, egalalteco-kurbo

vrstva (STROJ) tavolo

-, antihalační kontraŭhaloilo

-, cementační (HUT) ĉemento

-, patro (vinutí) etaĝo (de volvaĵo)

- (rozloženého vinutí) tavolo (de distribuita volvaĵo)

-, elektronová elektrona tavolo

-, hradlová, závěrná, elektrická bariéra barier-tavolo

- koule (GEOM) sferdisko

-, kulová (GEOM) sferdisko

-, magnetická ŝelo, tavolo, folieto magneta, magneta tavoleto

-, makadamová makadamo

- (geol.) stratum stratumo

vrstvit tavoligi

vrt bortruo, boraĵo, elboraĵo

vrtačka (strojek) bormaŝino

- (hornická) trepano, drilego

-, ruční borilo

-, ruční s ozub. koly dentrada turnborilo

-, strojní bormaŝino

vrták borilo

-, drážkový foldoborilo

-, dvojbřitový duedre tranĉa borilo

-, dvojřezný duedre tranĉa borilo

-, hřebovník najloborilo

-, lžicový kulerborilo

- na dřevo lignoborilo

-, ruční šroubovitý (na dřevo) borileto

-, řehtačkový klikborilo

-, spirálový helica borilo

-, středící centroborilo

-, šroubový, kuželový helice konusa borilo

-, šroubový, válcový helice cilindra borilo

-, tyčový stangoborilo

vrtání (STROJ) borado

- hlavně střelné zbraně kalibro

- (průměr válců) cilindra diametro

vrtat (AUT, STROJ) bori

- závit (řezat) ŝraŭbbori

vrtule helico

- stavitelná na zemi ĝustigebla helico

- stavitelná za letu variigebla helico

-, loďní (AUT) propulsoro

-, kolejnicová ŝpalŝraŭbo

-, letecká pelŝraŭbo, aerhelico

- (šroub) lodní (NÁM) pelhelico

-, levotočivá livuma helico

-, pravotočivá dekstruma helico

-, tažná tirhelico

-, tlačná puŝa helico

vrub - zářez (AUT) noĉo

vrubování pražců ŝpalnoĉado

vrut (STROJ) porlignoŝraŭbo

vřetánko (TEX) ŝpinilo

vřeteník (soustruhu) (STROJ) kapaksa bloko, fiksa bloko, spidelujo

vřeteno ŝpinilo, spindelo

- (TEX) spindelo

- (tenký hřídel) spindelo

-, ovládací (STROJ) marŝa gvidstango, ira gvidstango

- soustruhu (STROJ) ŝafteto, konusa spindelo

- spřádacího stroje (TEX, STROJ) spindelo

-, šroubové, příčné (STROJ) gvidŝraŭbo

-, šroubové, vodící (podélně soustruhu) (STROJ) ĉefa gvidŝraŭbo, laŭlonga gvidŝraŭbo

- točitého schodiště (sloup) (STAV) spinkolono

vřetenovitý ŝpinilforma

vřídlo naturfontano

vsát (nasát) (AUT, STROJ) enspiri

vstříkovat enŝprucigi

vstup čtyřpólu eniro al kvarpoluso

- do vozu (místo) vagonenirejo

- počítacího stroje (nastav. zařízení pro vkládání úkolů) (MAT) enmetilaro

-, střední mezenirejo

vstupenka na nástupiště kajobileto

vsunout enŝovi

vsuvka (pro spoj. trubek) (STROJ) (tubo)niplo

- (pro zavěšení náboje-objímky žárovky) (EL) lampa pendniplo

vtaženina (lunkr) (HUT) ŝrumpkavo (de muldaĵo)

vteřina sekundo

vůle movolibero

- (mezera) součásti stroje (STROJ) ludo

§ mít vůli (u mechanismu) ludi

vulkanizovat (TECH) vulkanizi, rekaŭĉuki

vůz (elektr.) akumulátorový motorový akumulatorvagono

-, bufetový bufedvagono

-, cizí fremdvagono

-, čtyřnápravový kvar(rad)aksa vagono

-, dizelový motorový dizelmotorvagono

-, dvounápravový du(rad)aksa vagono

-, hlubinový malaltplanka varvagono

-, chladící fridvagono

-, chladící fridigvagono

-, jeřábový arganvagono

-, jídelní manĝovagono

-, kropící akvuma veturilo

-, krytý tegmentita varvagono, ŝrankvagono

- lanovky (pozemí) kablotramo

-, lehátkový kuŝvagono

-, lůžkový litvagono

-, měřící (pro železniční svršek) traka esplorvagono, relvoja esplorvagono, trakesplora vagono

-, motorový motorvagono

-, motorový hnací (expresu) ekspresmotorvagono

-, motorový, akumulátorový akumulatora motorvagono

-, motorový (hnací) (DOPR, EL) trolea tramveturilo, motorvagono

-, motorý, montážní, s věží (pro opravu trolejového vedení) motorvagono kun muntoturo

- na přepravu drůbeže kortbirda vagono

- na přepravu kontejnerů kontenrega vagono

- na přepravu pražců ŝpaltransporta vagono

- na přepravu rudy ercvagono, minaĵvagono

-, nádobový potegvagono

-, nákladní varvagono

-, nákladní (DOPR, AUT) ŝarĝveturilo, ĉaro

-, nákladní bez brzdy senbremsa varvagono

-, nákladní jednotného typu laŭnorma varvagono

-, nákladní, otevřený sentegmenta varvagono, malferma varvagono

-, nákladní pro přepravu aut, poschoďový aŭtotransporta ataĝvagono

-, (na)ložený ŝarĝita vagono

-, nářaďový (pomocného vlaku) (helptrajna) ilarvagono

-, návěstní trajnfina vagono

-, neprůchodný (bez chodby) senkoridora vagono

- nesprávně směrovaný (závlek) misdirektita varvagono

- nesprávně zařazený (pudl) misaranĝita varvagono

, nízkostěnný malaltvanda vagono, basvanda vagono

-, oplenový turntraba vagono

-, osobní, poschoďový (du)etaĝa pasaĝervagono

- osobní přepravy (osobní) pasaĝervagono

- osobní s vnější plošinou apertplatforma pasaĝervagono

-, otevřený sentegmenta varvagono

-, patrový na přepravu aut (duetaĝa) aŭtotransportvagono

-, patrový osobní duetaĝa pasaĝervagono

-, plošinový platvagono

-, podvozkový boĝivagono, boĝiovagono

-, pohřební ĉerkveturilo

-, poštovní poŝtveturilo

-, poštovní (ambulance) poŝtvagono

-, prohlídkový, tunelový tunela inspektvagono

- pro přepravu prámovou pramŝipa varvagono

- pro přepravu práškových substrátů silovagono por pulvoraĵoj

- pro přepravu zvířat bestvagono

-, průchozí koridorvagono

-, přebytečný troa vagono

-, přímý kursvagono

-, přívěsný (motor. vozu) (motorvagona) postveturilo

-, přívěsný, motorového vozu motorvagona trenveturilo, motorvagona postveturilo

-, restaurační (jídelní) restoracivagono

-, řídící (motor. vlaku) (motortrajna) kondukvagono

-, sběrný traťový kolektvagono

- s boční chodbou flankkoridora vagono

- s brzdovým potrubím vagono kun bremsa aerdukto

- s klanicemi palisvagono

- s kusovým zbožím pacaĵvagono

- s překážkami (lat)kaĝovagono

-, salonní salonvagono

-, silový (samohybný) (AUT, DOPR) aŭt(omobil)o

-, služební deĵorvagono

-, soukromý privata vagono

-, společenský societa vagono

-, staniční s kusovým zbožím stacia pacaĵvagono

-, třínápravový tri(rad)aksa vagono

-, ujetý (bez dozoru) drivruliĝanta vagono

- určený k (opětovné) nakládce (re)ŝarĝota vagono

-, vězenský ĉelveturilo

-, vyhlídkový panoramvagono

-, vysokostěnný altvanda vagono

-, výsypný funelvagono

-, zavazadlový pakaĵvagono

-, zametací balamaŝino

-, zkušební (pokusný) eksperimenta vagono

-, zvláštní (konstrukce) speciala varvagono

vybalit elpaki

vybavení počítače, programové programaro

vybít (kondensátor, akumulátor, střel. zbraň) (EL, AUT) malŝargi

vybití, vybíjení kondenzátoru malŝargado de kondensilo

- (baterie) (AUT) malŝargo (de baterio)

- průrazem, průraz (v plynu) trarompa deŝargo (en gaso)

-, průrazné (průrazem) trarompa ŝargado

vybít (elektr) malŝargi

- (zbraň, i elektr.) senŝargigi

vybíjet se (akumulátor, kondensátor) (EL) malŝarĝi

bybočení koleje trakdevio

- z cesty (AUT) devojiĝo

výboj transfulmado

- (el) efluo

-, doutnavý lumeska deŝargo

-, doutnavý anomální anormala lumeska deŝargo

-, doutnavý katodový katoda efluo

-, doutnavý katodový, katodové světlo negativa lumspaco

-, doutnavý normální normala lumeska deŝargo

-, elektrický elektra deŝargo

-, nesamovolný neaŭtonoma deŝargo

-, obloukový, oblouk (v plynu) arka deŝargo (en gaso)

-, samovolný aŭtonoma deŝargo

-, Townsendův primární primara deŝargo de Townsend

-, Townsendův sekundární sekundara deŝargo de Townsend

-, trsový egreto

-, trsový, jiskření (kartáčů) tufeto

výbojka malŝargotubo, efluva tubo

- (elektronka plněná plynem) gasoplenigita tubo

-, rtuťová hidrargovapora tubo, tiratrono

-, usměrňovací ekscittrono

výbor komitato

výbrus válce (AUT) alezo

vybřežení elbordiĝo, superbordiĝo

vybřežit superbordiĝi

výbuch (exploze) eksplodo

- (hoření), pracovní takt spalovacího motoru (AUT) fulminado

§ přivést k výbuchu (třaskavinu) detonacii

§ přivést k výbuchu eksplodigi

výbušina = výbušnina eksplodaĵo

výbušnina (třaskavina) eksplodaĵo

výbušniny, bezpečné eksplodemaj, facile eksplodantaj

výbušnost eksplodemo

výbušný eksplodpova

- (snadno, lehce) eksplodema

vybuzení ekscito

vycpat (TEX) remburi

- (zvíře) pajloŝtopi

vycpávka (TEX) remburaĵo

vyčerpání plynu (z elektronky) degasigo

vyčíslit ciferi

- (MAT) (de)nombri

vyčnívat elstari

výdaj elspezo

výdej (zboží, zásilky) livero (varo, sendaĵo)

výdejna jízdenek biletvendejo

vydělávat (kůži) tani

výdělek (pracovní) laborenspezo

výdřeva ĉarpentaĵo, trabizo

vydřevit (v šachtě) trabizi

výduť rondaĵo

vyfouknout páru elblovi vaporon

vyfrézovat (STROJ) elfrezi

výfučna (vysoké pece) duzo

výfuk (vývod kouře) (AUT, STROJ) fumellasilo, ellastubo

- (roura motoru) fumellasilo, ellasilo por eluzita gaso

vyfukování, magnetické magneta influado (al lumarko)

výheň (kovářská) fajrejo, fajroloko

vyhlídka (šance) ŝanco

- belvedero, belvidejo

vyhloubit (STROJ) kavigi

vyhodnotit interpreti

výhon bordkvera palisaro, bordkvera plektaĵo, bordkvera nazego

výhonek ŝoso

vyhradit (stavidlo ap.) debari, malbari

výhřebnost brulvarmo

výhybka trakforko

- (výměna) (ŽEL) trakforko, trakokomutilo

-, dvojitá (ŽEL) duobla trakforko, ambaŭflanka trakforko, trivoja trakforko

-, izolovaná izolita trakforko

-, jednoduchá simpla trakforko

-, křižovatková celá duobla kructrakforko

-, křižovatková poloviční simpla kructrakforko

-, levá (ŽEL) simpla trakforko maldekstren

-, levostranná maldekstra trakforko

-, nezabezpečená nesekurigita trakforko

-, oblouková kurba trakforko

-, odjezdová elvetura trakforko

-, odvratná sekuriga trakforko

-, pravá simpla trakforko dekstren

-, pravostranná dekstra trakforko

-, vzdušná kontaktolinea forko

-, zabezpečená sekurigita trakforko

výhybkář trakforkisto

východ (světová strana) oriento, eosto, easto

výchylka devio

- částice (akustické v pružném prostředí) partettraŝovo

vyjmout z tekutiny (zpod hladiny) malmergi

výkaz, vozový vagonlisto

výkaz o pobytu cizích vozů fremdvagona restadregistro

vykládat (zboží ap.) elŝarĝi

- (intarzie) marketri

- (vyložit náklad vozidla) malŝarĝi

výkladiště elŝarĝejo

vykládka malsarĝado

vyklápěčka (auto) deŝuta aŭto, ŝarĝaŭto

výklenek (nika) (AUT, STAV) niĉo

- (okenní, dveřní) embrazuro

-, tunelový, ochranný tunelniĉo

vyklepat batebenigi

vyklopit (objektív) malcentri

vykolejit se (DOPR, ŽEL) eltrakiĝi, dereliĝi, elreliĝi

výkolejka dereligilo

vykolíkovat (vytýčit obrys stavby) paliseti

výkon povumo, povo

- (FYZ) povumo

- (schopnost) (AUT) povo

- (turbiny) potenco

- (záběr) povumo, povo

- činný (EL) aga povumo

-, elektrický elektra povumo

-, elektrický (EL, AUT) elektropovo

- hnacího vozidla povumo de pelveturilo, povumo de trakciilo

-, hodinový pohora povumo, unuhora povuno

- instalovaný instalita kapacito

-, jalový (EL) neaga povumo

-, jonizační joniza povo [jono/sm3/sek]

-, komplexní (zdánlivý) kompleksa povumo

-, maximální maksimuma povumo

-, měrný (AUT) mezurpovumo

- motoru motorpovumo, motorpotenco

-, odvedený (odevzdaný) (STROJ) elmeto, eliĝa povumo

-, okamžitý momenta povumo

-, pulsující, pulsační, tepající, tepavý fluktua povumo

-, pulsující, vícefázového systému fluktua povumo de plurfaza sistemo

-, střední meza povumo

-, trvalý daŭra povumo

-, třífázové soustavy, nulových složek nula povumo de trifaza sistemo

-, třífázové soustavy sousledných složek rekta povumo de trifaza sistemo

- třífázové soustavy, zpětných složek inversa povumo de trifaza sistemo

-, užitečný utila efiko

-, vstupní (pro buzení mřížky) enira povumo (de l' ekscito de krado)

-, vydávaný eliĝa povumo, elmeta povumo

-, výstupní (elektronky) elirpovumo (de elektrontubo)

-, zdánlivý (STROJ) ŝajna povumo

výkonnost (max. výkon) (AUT) laborkapablo

- služby dopravní trafikserva kiomo

výkonný efika

výkop (v zemi) tranĉeo

vykopat (ze země) elterigi

- (šachtu) (TECH) eldosi

výkopek elfosaĵo, terelfositaĵo

vykořenit elradikigi

výkres desegn(aĵ)o, labordesegno

- nárys (TECH) desegn(aĵ)o laŭ ekstera vido, aspekta desegno

- řez (TECH) laŭsekca desegno

výkružek (STROJ) listelkavaĵo

vyladit (radio) selekti

vylehčit malpezigi

výlisky (z rostlin) rekremento

vylít elverŝi

vyloučit z dopravy ekskluzivi el trafiko

vyložení nákladu (AUT) malŝarĝo

vyložit (vozidlo) (AUT, DOPR) malŝarĝi

- náklad lodě (DOPR) malkargi, malŝarĝi

výložník flanka konzolo

výluh za studena maceraĵo

vyluhování (= extrakce) (FYZ, CHEM) ekstraktado

vyluhovat (perkolací) perkoli

- (vařením) dekokti

výluka koleje trakfermo

- (koleje) nepředvídaná neplanita trakfermo

- (koleje) předvídaná planita trakfermo

vylušťovadlo trifolidraŝmaŝino

vymačkat elpremi

výměna iontů (FYZ, CHEM) jonŝanĝ(ad)o

- kolejnice (jednotlivě) (unuopa) relanstataŭado

- místně stavěná mankomutebla trakforko

- pražců ŝpalŝanĝado

- ústředně stavěná telekomutebla trakforko

výměník transigilo

- (výhybka) trakforka komutilo

vyměřovat (zaměřovat) (GEOD) topografi, terenmezuri

vymoženost akiraĵo

vymrazit (CHEM) elfrostigi

vymrznout (CHEM) elfrostiĝi

- (ZEM) forfrostiĝi

výmysl elpensaĵo

vynálezce elpensisto

vynášet (ven) elporti

vynořit malmergi

vynořit se (FYZ) elmergiĝi

výnos pohektara produktokvanto

výnosný profitodona

vyorat elplugi

vypalování, iontové jona brulado

výpar forvaporiĝo, vaporiĝo, vaporperdo

vypařit se (zmizet) elvaporiĝi, forvaporiĝi

výparník frostigilo

výparný vaporiĝema

výparoměr (FYZ) atmometro

vypařování, odpařování elvaporiĝado

- (= přeměňování se v páru) vaporiĝ(ad)o

- (= převádění kapaliny v páru) vaporig(ad)o

vypařovat (= převádět kapalinu v páru) vaporigi

vapařovat se vaporiĝi

výpary (sopeční) fumarolo

vypětí streĉiĝo

vypínač ŝaltilo

vypínač (zapínač, uvolňovač) ekigilo, ellasilo

-, automatický memŝaltilo, aŭtomata ŝaltilo

-, dálkový (zapínač) teleekigilo

-, ochranný (ochrana proti přetížení) aŭtomata cirkvitrompilo

-, ochranný (omezovač proudu) (EL) kurentolimilo

-, otočný turnebla ŝaltilo, turnŝaltilo

-, podproudový minimala ŝaltilo, minimuma ŝaltilo

-, samočinný (zapínač) aŭtomata ekigilo

-, samočinný (ochranný) (EL) gardorelaiso

-, schodišťový koridora komutilo

vypínání, zpožděné prokrasta malŝaltado

vyplaceně frajtpagite

- (franko) fri

- se všemi poplatky afrankite kun ĉiuj kostoj

§ vyplaceně vagon fri vagono

§ dodat zboží franko paluba lodi liveri varon fri ŝipo

vyplatit, proplatit nákladní list frajtleteron pagi (aŭ kvitanci)

- (zásilku) frajtpagi

výplet plektaĵo

vypnout elŝalti, malŝalti

- (rozpojit) (EL) disŝalti

- spojku elmeti kuplilon, malkluĉi

vypnutí, rychlé rapida malŝaltado

výpočet kalkulo

výpočtář kalkulisto

vypouzdřit (AUT) pivotingigi

výpravčí vlaku trajnekspedisto

vypravení zásilky sendaĵekspedo

vypravit (zboží, zásilku) ekspedi

- vlak ekspedi trajnon

výpravka trajnekspedilo

výpravna zboží varekspedejo

- rychlozboží rapidaĵekspedejo

- zavazadel pakaĵekspedejo

- zboží varekspedejo

vyprázdnit (TECH) malplenigi

vypuklost (GEOM) lpnvekseco

vypumpovat elpumpi

výpusť elfluejo

- (výfuk) (AUT) ellaso

- (odpichový otvor) (STROJ) elflu(ig)ejo

- vody (AUT) akvoellasilo

vypustit (vodu z kotle, olej z motoru) dreni

- (spustit) (STROJ) lanĉi

výpustný akvoelfluiga

vyrábět produkti, elfari

- (energii) generi

výraz (MAT)

vyrazit elteriĝi

vyrážet (rostliny) pinti

výroba produktado

- (AUT) fabrikado

-, hromadná amasproduktado, amasfabrikado

-, kusová popeca produktado

-, strojní maŝinfabrikado, maŝina fabrikado

-, tovární fabrikado

- vína vinfarado

-, zkušební provfabrikado

výrobce produktisto

výrobek produkto, ellaboraĵo, elfaraĵo

-, továrenský fabrikaĵo

vyrobit (ručně nebo v malém) elfari

výrobky, hliněné (kameninové) hrnčířské potaĵo

výrobna produktejo

- sudů barelejo

výron (plynu, neviditelný) emano, emanado

vyrovnání napětí tensio-egaligo

vyrovnanost (bilance) ekvilibro

vyrovnávač (AUT) kompensilo

- brzd (AUT, STROJ) bremskompensilo, bremsokompensilo

- úniku (EL) aŭtomata fadkompensilo

vyrovnatelná (vzájemná zúčtovna) kompensoficejo

vyrovnávání úniku, automatické (AVC) fadokompensilo

vyrovnat (z křivého tvaru) elrektigi

vyřadit (vůz z vlaku) eltrajnigi (vagonon)

- vůz s provozu eltrafikigi (vagonon)

vystoupit z vozu (vlaku) elvagoniĝi

výsadba (= sázení) palntado

- (již zasazená) plantitaĵo

vysadit padákem (shodit) paraŝutigi

vysát elsuĉi

vysavač (STROJ) polvosuĉilo

- prachu polvosuĉilo

výseč sektoro

-, kruhová (GEOM) sektoro

vysekat elhaki

-, odsekat forhaki

vysekávat (sekáčem sekat, tesat, vytesávat kámen) (STROJ) ĉizi

- drážky ĉizi foldojn

- křížovým sekáčem ĉizi per krucoĉizilo

vysílač (EL) sendilo, dissendilo, radiosendilo

-, cejchovní (EL) laŭnormiga sendilo

-, jiskrový (EL) sparka generatoro

-, lampový (elektronkový) elektrontuba generatoro

- na černo (nezákonný) (EL) neleĝa sendilo, pirata sendilo

- přijímač (EL) sendoricevilo

-, retlanslační (reléový) (EL) redissenda stacio

-, řidící (EL) rega oscililo

-, ruční (klávesový) (EL) manipulilo

-, strojní (EL) aŭtomata sendilo

vysílače napojené (EL) la transprenantaj stacioj

vysílání, směrové (EL) direktita sendo

výskyt apero

výsledek rezulto, rezultato

výslednice (např. sil) rezultanto

vysolovat (= srážet přídavkem soli) (FYZ, CHEM) elsaligi

výstavba, investiční kapitala konstruado

vystírání v. deokce

vystoupit z lodi (vylodit se) elŝipiĝi

výstraha averto

vystrčit elŝovi

výstroj (TECH) ekipaĵo

- přístrojové desky ekipaĵo de panelo

-, vozová vagongarnaĵo, vagonakcesoraĵoj

vystružit alezi

výstružník (STROJ) alezilo, mandreno

- (vybrušovací hlava) (AUT) alezilo

výstředník (STROJ) ekscentriko, ekscentrika disko

výstřednost (STROJ) discentreco, disfokuseco

výstředný (STROJ) elcentra, discentra

vystřelit (náboj) malŝargi

vystřídat fáze ŝanĝi fazojn

výstup čtyřpólu eliro el kvarpoluso

- plynu (výfuk) (AUT) gaseliro

- z vozu elvagoniĝo

výstupek (u zdi) plinto

vystupovat (o paprsku) (FYZ) emerĝi

výztuž (kostra) (AUT, STAV) armaturo

vystydnout (ochladnout) malvarmiĝi

vysušovač (= exikátor) (CHEM) sekigujo

vysušovadlo (CHEM) sekiganto

vysvědčení, lékařské kuracista atesto

-, maturitní atesto de matureco

vysypat (TECH) elŝuti

vyšetřování, reklamační reklamacia esplorprocedo

vyšinout vůz z kolejí eltrakiĝi

vyšívačka (TEX) brodistino

- (TEX) korektistino

vyšívání madeira tajlobrodado

vyšívat (TEX) brodi

- (TEX) kudre korekti

- na bubínku (TEX) tamburbrodi

výšivka (TEX) brodaĵo

vyšinutí dereliĝo

výška (AUT) alto

- (polohy nad mořem) (GEOM) alteco

- (v trojúhelníku) alto

-, kolmá (GEOM) ortanto, alto

- mostního otvoru vertikala aperturo de ponto

-, nadmořská alteco super la marnivelo

- oblouku sago

-, podjezdná (pod mostem) vertikala aperturo de ponto, libera alto

- polarografické vlny alteco de polarografia ondo

-, přepadová alteco de surverŝaĵo

-, světlá (vozidla) (AUT) libera alto

-, světlá (mostu, podjezdu - průjezdná) vertikala aperturo (devponto)

- trolejového drátu alto de kontaktodrato

- zubu (AUT, STROJ) dentoalto

§ v nadmořské výšce 1400 m sur la alteco de 14000 metroj super la nivelo de la maro

§ v podjezdné výšce laŭalte libera pasejo

výškoměr (hypso/termo/metr) hipsometro

vyškrabovadlo trubek tuboskrapilo

vyšlechtit elbredi

vyšroubovat šroub pražcový elŝraŭbi ŝpalŝraŭbon

vyštěrbení (STROJ) breĉeto

vytáč (TEX) senkerna kopso

výtah (z literárního díla) eltiraĵo, epitomo

- (osobní - lift) (STROJ) lifto, homlifto

-, lodní (STROJ) ŝipliftego

-, nákladní ŝarĝlifto, ŝarĝliftego

-, nekonečný (paternoster) senfinĉena lifto

- pro automobily (AUT, STROJ) aŭtolifto

-, sedačkový (DOPR, STROJ) seĝlifto

vytáhnout (do délky) (tir)etendi

vytepat (razit) (STROJ) ĉizeli

vytěrák (VOJ, STROJ) tubviŝilo

vytesávat (tesat kámen, sekat, vysekávat sekáčem) (STROJ) ĉizi

výtěžek (chemické reakce) (CHEM) profito (de ĥemia reakcio)

-, kvantový (fotoluminiscence) kvantuma efikeco

-, proudový (CHEM) kurentefikeco

vytisknout presigi

vytížit (vůz) plenŝarĝi (vagonon)

vytlačování elpremo

vytlačovat (FYZ) dismeti

výtlak (lodě) akvodiameto

- (lodní) kargo pezo

- (vodní) u lodi akvodismeto

- vody (FYZ) akva dismeto

výtluk (STAV) kratereto (ŝosea), stratotruo

výtluky na kolejnici truoj sur relo

vytrhnout elŝiri

- s kořeny elradikigi

vytřít elviŝi

vytvářet konsistigi

vytýčit traci

výtyčka vidvergo

vytyčovat (GEOD) celstangi, trasi

využít, plně (kapacitu) plenutiligi (kapaciton)

využít, plně (zaměstnance) (plenokupi (deĵorantojn)

využití lokomotivy lokomotivutiligado

- vodní energie utiligo de riverenergio, utiligo de akvoenergio, ekspluatado de akvoenergio

využívat k prospěchu fruktuzi

vývaz postfundo, postfunda baseno

vyvázat (vozidlo) (STROJ, AUT) surstabligi

vývažek (protizávaží) (AUT) ekvilibropezo

vyvážit egalpezi

- (nahradit) valori

- (jemně nastavit) (LET) precize alĝustigi

- (uvést do rovnováhy) (AUT) ekvilibrigi

vývěr elverŝo, elfontiĝo

-, puklinový fendelverŝo

vývěska (TECH) elpendaĵo

vývěsné štít elpendaĵo

vývěva pneŭmata maŝino

vyvločkování 1. flokigado; 2. flokiĝado

vyvločkovat (el)flokigi

vývod (STROJ) elkranejo

- plynu (TECH) gaselirejo

vývoj provfarado

vývojka rivelilo

vývojnice (FOT) rivelilo, rivelurno

vyvolat (FOT) riveli

vyvolávat (FOT) rivel(ad)i

vyvolávání (FOT) rivelado

vývoz eksporto

vyvrátit refuti

vyvrátit se (s kořeny) elradikiĝi

vývrtka (TECH) ŝtopiltirilo

§ vývrtku dělat (točit) (LET) ŝanceliĝi

vyvřelina lafelverŝa rokaĵo, vulkanaĵo, magmorokaĵo

vyzařovat disradii, elradii (el interne eksteren)

výzbroj (zařízení) (AUT, STROJ) ekipaĵo

- elektrická (vybavení) (AUT, EL) elektroekipaĵo

-, pomocná helpa ekipaĵo

- stykového zařízení ekipaĵo (instalaĵo) por tuŝaĵa elemento, ekipaĵo de kontaktilo

-, trakční trakcia ekipaĵo

vyzbrojit uhlím (lok.) karbizi (lokomotivon)

vyzdít plenmasoni

vyzdívka, ohnivzdorná fajrorezista masonaĵo

vyzkoušet elprovi

výzkum esplorado

- kyvadla (FYZ) radiestezo

významný (MAT, STAT) signifika

výztuž (důlních chodeb) ĉarpentaĵo, ferĉarpentaĵo, "mingaleria trabizo"

- (trámová) (STAV) apogstangaro

-, příčková truso

vyztužit (beton aj.) armi

- kroužky, zděří ap. ringizi

-, vypažit (STAV) subteni, subportfosti

vyžíhat (CHEM) kalcini

vzácný rara

vzdálenost (AUT) distanco

-, brzdová (AUT, DOPR) bremsdistanco

- dodržovat (STROJ) konservi distancon

-, energetická (odstup mezi dvěma pásy) energetika disigo inter du strioj

- něčeho od něčeho distanco de io ĝis io

-, ohnisková (OPT) fokusdistanco

-, okrajová (STROJ) deborda distanco

- pilíře (u mostu) (DOPR) spano

- podpěr (EL) apoddistanco

-, pojistná (prokluzová) postsignalila sekurecdistanco

- pólů (EL) interpolusa distanco

- pražců ŝpaldistanco

-, skutečná efektiva distanco

-, tarifní tarif(a) distanco

- viditelnosti návěstidla videblecdistanco de signalilo

-, vzdušná flugdistanco

-, zapalovací (elektro výbojky, elektronky) ekbruliga spaco (de elektrontubo)

vzduch (AUT, FYZ) aero

-, stlačený kunpremita aero

vzduchojem (vzduchová komora) aerujo

vzducholoď aerŝipo, zepelino

vzduchotěsný (AUT) hermetika

vzduchový pneŭmata

- (o cívce) aerkerna

vzduchoplavba (letecká doprava) (DOPR) aeronaŭtiko

vzdušnice (duše) aertubo

vzdušník (AUT) (per)aera injektilo

vzdutí (vody) ŝveliĝo, akvolevo, levita akvonivelo, akvoleviĝo

- (zácpa v dopr.) (DOPR) obstrukco

vzestupný (o větru) anabata

vzlínavost kapilareco

vznášedlo aerkusena veturilo, teraplano

vznášet se ŝvebi, porti sin, portiĝi

vznětový 12-válec do "V" V-forma 12-cilindra dizelo

vznícení, zapálení (ek)flamigo

vzor (ukázka) modelo

- jednoduchosti modelo de simpleco

vzorec, elektronový (chemický) elektrona (ĥemia) formulo

-, empirický (chemický) empiria (ĥemia) formulo

-, chemický (vzorec sloučeniny) ĥemia formulo

-, molekulový (chemický) molekula (ĥemia) formulo

-, strukturní (chemický) struktura (ĥemia) formulo

vzorek specimeno

- (látky, lučebniny) (CHEM) specimeno (de substanco, de hemiaĵo)

- (TECH) antaŭmetaĵo

- bez ceny specimeno sen valoro

- pneumatiky pneŭmatika rultavolo

-, porovnávací (STROJ) normotipo, normita modelo

- vzorkovač (přístroj, nástroj) (CHEM) specimenilo

vzorkování (CHEM) specimenado

vzorový, ukázkový modela

vzpěr (namáhání) (STROJ) (laŭ)aksa flekso, peno per kniko

- (zatížení) (STROJ) surpinta ŝarĝo, knika ŝarĝo, aksofleksa ŝarĝo

vzpěra kontraŭapogilo

- (rozpěra) (STAV) strebo

-, úhlopříčná lozanĝstrebo

§ vzpěru podrobit (STROJ) kniki, laŭakse fleksi

vzpírat halteri, ekzerci per halteroj

vzplanout flamiĝi, ekflami

vzplavování (CHEM) (dis)flotado

vzplývat 1. ŝvebi (pri du korpoj kun egala specifa pezo) 2. (na vodě) v. plavat 1.

vzpružina kontaktu (EL) kontakta risorto

vzpříčit se blokiĝi, ŝtrebiĝi

vztah (obecně i v matem.) rilato

vztlak nivelpremo, suprenpuŝa forto, suprenpremo

- (v kapalině) flosforto

- (v plynech a kapalinách) suprenforto