Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

U

U-trubice (CH) U-tub(et)o

ubírat (při pletení) diminui

ubrousek (TEX) buŝtuko

ubrus (TEX) tablotuko

úbytek (TECH) malpliiĝo

- (pokles) (TECH) maldilato (de betono, de gisfero)

- (velikosti) (FYZ) maldilato

- na váze pezmanko

- napětí (EL) potencialfalo

- napětí, indukční induka tensifalo

-, pokles (luminiscence) falo (de luminesko)

- (pokles) potenciálu (napětí) tensifalo, potencialfalo

- váhy za přepravy malplipezigo

ubytovna, hromadná amasloĝejo

ucpání (ulice, potrubí) obstrukco

ucpat ŝtopi

- koudelí stupi

- (ulici, potrubí) obstrukci

ucpat se ŝtopiĝi

ucpávka ŝtopaĵo, obturilo

- (uteplivka) ŝtopgarnaĵo

- (STROJ) ŝtopskatolo

- (z koudele) stupaĵo

- interfermaĵo ŝtopgarnaĵo

ucpávat koudelí (TEX) ŝtopi per stupo

účastníci dopravy cirkulantaro

účastník rozhlasu radiofonia aboninto

- telefonu (TELEF) telefonaboninto

-, volající (TELEF) vokanta aboninto

účel (stavby) destino

učeň lernoknabo

účet kalkulo

-, podací ekspedaĵeto

úřetní librotenanto, librotenisto

účetnictví librotenado

účinek, brzdný (AUT, DOPR) bremsefiko

-, dálkový teleefiko

- hmotností (FYZ, CH) masefiko

-, oxidační (CH) oksidiga efiko

-, redukční (CH) redukta efiko

- se zpožděním (EL) prokrastita ekago

-, vyrovnávací egaliga ekago

účinník (EL) agofaktoro

- (koeficient) (EL) faktoro de utiligo

- (cos 0) agofaktoro

účinnost rendimento

- (FYZ, STROJ) efikeco

- (EL) efikanco

- (výkon - příkon) efikeco, efikanco

- (FYZ, TECH) efikeco

- antény radiada efikeco de anteno

-, emisní žhavení katody efikeco de emisio de termoelektrona katodo

-, energetická (luminiscence) energetika efikeco (de luminesko)

- krystalového frekvenčního měniče efikeco de kristala frekvenckonvertilo

- přeměny (v klistronovém oscilátoru) efikeco de konvertado (de klistrona oscililo)

-, světelná lumineska efikeco

-, usměrňování efikeco de rektifado

účinný

vysokoúčinný motor altredimenta motoro

údaje datumo

úder kladiva martelbato

úderník (střel. zbraně) nadlo, perkutilo

údolnice talvego, valfundo

údržba prizorgado

- (STROJ) subtenado, flegado

-, běžná ordinara prizorgado, kuranta prizorgado

- kolejí trakprizorgado

- objektu flegado, konservado, konserva laboro, statkonservado

-, pravidelná regula prizorgado

udržovat (v dobrém stavu) bonteni

- (ošetřovat) (STROJ) bonstatigi

- objekty flegi virkojn

§ pracovníci na údržbu hrází digflegaj laboristoj

uhasit estingi

úhel (AUT, GEOM) angulo

-, čela (AUT, STROJ) pregangulo

- doby průletu, fázový angulo de transito

- dopadu (světla) lumangulo

-, doplňkový suplemento, suplementa angulo

doplňkový (MAT) komplementa angulo

- dráhy letu (LET) trakangulo

- drážky (na gramodesce) angulo de mikrokanelo

-, elektrický elektra angulo

- fázového posuvu angulo de fazoŝovo

-, fázový (EL) fazangulo

- komutace angulo de komuto

- magnetky, deviační devio

-, mrtvý morta angulo

- náběhu (LET) incida angulo

- natočení kartáčů angulo de brosa delokigo

- odklonu (od svislice) (TECH, ŽEL) deklivangulo

-, ostrý (GEOM) akuta angulo

- otáčení (AUT) rotaciangulo

- otočení angulo

-, plný (180°) streĉita angulo

- (polární souřadnice) angulo

-, pravý (90°) (GEOM) arta angulo

-, prostorový steridiano, spaca angulo

-, přímý (180°) (GEOM) streĉita angulo

- řízení (záběru před. kol) (AUT) stirangulo

- sbíhavosti (kol) (AUT) konverĝangulo

- silnice (sklonu) (AUT, STAV) stratangulo

- sklonu angulo de dekliveco

- sklonu kola (AUT) radklina angulo

- srdcovky frogangulo

- stoupavosti (LET) staŭla angulo

-, sypný (FYZ, CH) ŝutangulo

- šroubovice (stoupání) (AUT, STROJ) helicangulo

- tření (adhese) (FYZ) angulo de adhero

-, tupý (GEOM) obtuza angulo, malakuta angulo

-, vedlejší (GEOM) apuda komplementa angulo

-, výplňový (GEOM) suplementa angulo

-, vypuklý (GEOM) transobtuza angulo

- výstupu (světelného paprsku) emerĝa angulo

-, výškový altangulo

- záběru angulo de fotado

- zkroucení tordangulo

-, ztrátový (FYZ) perdangulo

úhelník angultrabo

- (AUT, STROJ) angulaĵo, angulfero

- (válc. profil) angulaĵo, angulfero

- (na měření n. šablona) angulilo

- (rýsovací) ortilo

-, hlavičkový bulba angulaĵo

-, ocelový (STAV) ŝtallata ortaĵo

-, příložný (STROJ) planduma ortilo

-, rýsovací (TECH) desegna angulilo

-, stavitelský (STROJ) alĝustigebla angulilo

-, tesařský (STROJ) ortangulilo

uhlí karbo

-, bituminózní fulgokarbo

-, černé ŝtonkarbo

-, dřevěné ligna karbo, ligvokarbo

-, hnědé bruna karbo

-, kamenné ŝtonkarbo

-, kostní osta karbo, ostokarbo

-, nerostné terkarbo, minkarbo

-, ořechové nuksokarbo

-, práškové pulvorigita karbo

uhličitan (duminusa) trioksokarbonato, karbonato

- amonný duamona trioksokarbonato

- amonný kyselý amoniahidra trioksokarbonato

- draselný dukalia trioksokarbonato

- draselný kyselý kaliahidra triokokarbonato

- etylnatý (neutrální) dietila trioksokarbonato

- hořečnatý magnezia trioksokarbonato

- hořečnatý kyselý magneziaduhidra duo-trioksokarbonato

- kademnatý kadmia trioksokarbonato

- litný dulitia trioksokarbonato

- měďnatý kupra trioksokarbonato

- metylnatý dimetila trioksokarbonato

- olovnatý plumba trioksokarbonato

- olovnatý zásaditý triplumba duhidroksid-trioksokarbonato

- sodný dunatria trioksokarbonato

- sodný kyselý natriahidra trioksokarbonato

- strontnatý stroncia trioksokarbonato

- vápenatý kalcia trioksokarbonato, kalcia karbonato

- vápenatý kyselý kalciaduhidra duo-trioksokarbonato

- zinečnatý zinka trioksokarbonato

- zinečnatý též kalamín uhličitý zinkopasto, minerala zinka trioksokarbonato (kolamino)

- železnatý fera trioksokarbonato

uhlík karbono - C

- (AUT) karbono

- (elektrody) braĝo

- (kontakt) karbo

- (obloukové lampy) (STROJ) meĉa karbo

-, homogenní homogena karbo

-, napouštěný sorbigita karbo

- s duší meĉa karbo

uhlohydrát v. cukr

úhloměr (AUT, STROJ) angulmezurilo

-, stavěcí alĝustigebla angulilo

úhlopříčka (MAT) diagonalo

uhlovodan v. cukr

úhly, doplňkové (90°) komplementaj anguloj

-, střídavé alternaj anguloj

-, vedlejší apudaj anguloj

-, výplňkové (180°) suplementaj anguloj

uhlovodík hidrokarbonido

-, nasycený s kruhovým řetězcem (jedním kruhem) cikloalkano

-, necyklický necikla hidrokarbonido

-, nenasycený s jednou dvojnou vazbou alkeno

-, nenasycený s jednou trojnou vazbou alkino

- s nasyceným necyklickým řetězcem alkano

uhlovodíky hidrokarbonidoj

uhrabat rasti

ucházet

§ pneumatika uchází liki

ucho, umělé arta orelo

uchovat brzdnou dráhu (AUT) konservi la bremsdistancon

uchycení, uložení loĝejo (v. ludi)

úchylka devio

- (kompasu) devio

ujmout se (v zemi i v přenes. smyslu) ekradiki

úkaz (jev) kyvadlový (FYZ) pendolfenomeno

ukazatel montrilo

- (AUT) indikilo

- cesty vojindikilo

- (stavu) benzínu (AUT) benzinindikilo

- cesty (počítač km) (AUT) stratindikilo

- cesty vojindikilo

- kmitočtu frekvencindikilo

- směru větru anemoskopo

- tlaku oleje (AUT) oleopremindikilo

- obsazení koleje trakokupiĝa indikilo

- poruchy perturboindikilo

- směru (AUT) direktomontrilo

- směru (silniční) gvidmarko

- spojení skupiny, ciferníkový ciferplata indico de konektogrupo

- spojení skupiny, číslicový indicnumero de konektogrupo

- větru (letištní) maniko

ukazovat montri

ukazovátko (TECH) pinglo

ukládat (nános) deponi

uklízečka, vlaková trajnservistino

úkol tasko

ukolejnění relkonekto

ukončit (ostavit, zastavit) (stroj) ĉesigi, malfunkciigi

úkos (STROJ) klin(iĝ)o

ukostření framkonekto

ukostřit (EL) almastigi, framkonekti

ulehčit (čemu) malpezigi (ion)

ulice, jednosměrná unudirekta strato

- s alejí, široká avenuo

-, slepá (STAV) finhava strato, senelirejo

ulomit derompi

uložení loĝejo v. ludi

uložený výstředně ekscentrika

úložiště (sklad) (STAV) magazena, tenejo

ulpět, ulpívat, přilnout adheri

ultra ultra

ultracentrifuga (= ultraodstředivka) (CH) ultracentrifugilo, ultracentrifugo

ultradiatermia ultradiatermio

ultrafialový (FYZ, OPT) ultraviola, transviola

ultramarín ultramaro

ultramikroskop ultramikroskopo

ultrazvuk ultrasono

umbra (hnědá hlinka) umbro

umělohmotný (CH) plasta

umělý (CH) artefarita, sintezita, sinteza

umění, tiskařské presarto

-, užité (umělecký předmět) metiartaĵo

úměra (MAT) proporcio

úměrný proporcia

-, nepřímo malrekte proporcia

-, středně mezproporcia

umístění, uložení zboží varlokiga

umocňovat (MAT) potenci

umývadlo lavabo

unášet (na hladině) proudem nebo větrem (FYZ) flosumi

únava luminoforu laco de luminoforo

undecyl undekil(o)

undekan undekano

unést povi porti

únik (fading) fado

- (objemu), zmenšení se, úbytek (FYZ) malpliiĝo

- (ztráta netěsností) (TECH) likperdiĝo

- rozhlasové vlny (příjmu) (EL) fado

únosnost (vozu) vagona ŝarĝmaksimumo, vagona portipovo

upevnit náklad lodě (NÁM) stivi

- lodní náklad stivi

- klínem (naklínovat) (STROJ) kejlofiksi, kejloligi, kejli

- obruč kola fiksi radringon

upevňovadlo fiksilo

- (kolejnicová) relfiksilo

upevňování (AUT) fiksado

- kolejnice relfiksado

upínadlo (AUT) ĉuko

uplynout forpasi

upnout ve svěráku (AUT) fiksi en ŝraŭbotenilo

upozorňovadlo, návěstní atendigtabulo, signalilavertilo

- vzdálenostní distancavertilo

úprava reguligo

- nákladu ŝarĝokorektado

- odtokových poměrů ordigo de la akvosistemo

-, právní jura reguligo

- rovnice formŝanĝo de ekvacio

- tarifu tarifmodifo

- toku (koryta) ordigo de la riverujo

- toků korektado de riveroj, riverreguligo, aranĝoj de rivero, riveraranĝoj, ordigo de damaĝaj akvoj

- toků v. vodohospodářský plán

- vody korektado de akvokvalito, purigita akvo de riveroj

úpravčí tratě (mistr) trakrotestro

upravit trať na normální rozchod linion normalŝpurigi

úpravna (TEX) apreturejo

upravovač přítlaku zdrží (Stopex) bremsloziga ŝanĝilo

- tlaku premregulilo

upravování nákladu ŝarĝokorektado

upravovat (vývoz, zlomek ap.) ŝanĝi la formon de

upřesnit precizigi

uracil (CH) 2,6-dihidroksipirimidino

uragan (vítr 12. st. Beauf.) uragano

uran uranio - U

-, obohacený riĉigita uranio

uranan, meta- metauraniato, (duminusa) kvaroksouraniato

uranyl uranilo, (duplusa) duoksuraniato

úraz (AUT, LÉK) akcidento

-, pracovní laborakcidento

ureáza (enzym) ureazo

ureid (CH) ureido

uretan (= karbaminan etylnatý = etyluretan) (CH) uretano, etila aminometanato

uretany (= estery kyseliny karbaminová) (CH) uretanoj, alkilaj aminometanatoj, esteroj de karbaminata acido

urotropin (= hexametylentetramin) urotropino, heksametilentetramino

úřad, vnitrostátní celní enlanda doganejo

úřadovna oficejo

urbanismus urboplanismo

urbanizátor urbanizisto

urbanizovat urbanizi

určení (vzdálenosti ap.) determino

- baterie (AUT) baterinivelo

- hladiny (stav řeky) (TECH) nivelo de rivero

- hladiny - diagram (TECH) hipsogramo, niveldiagramo

- hladiny (stav), normální (TECH) nula nivelo

- hladiny - zaznamenání (TECH) nivelindiko

- hladiny - zaznamenávat (TECH) nivelindiki

- chladiče (poloha) (AUT) radiatornivelo

-, nulová nulnivelo

§ na úrovni doby ĝisdata

urovnání terénu terebenigo

úrovňový (přechod) samnivela, traknivela

urychlení, dodatečné postakcelado

urychlovač (FYZ) akcelilo

- částic akcelilo de korpuskloj

- elektronů, lineární lineara akcelilo de elektronoj

usadit se (usídlit se) ekloĝi, setli

usazenina sedimento

- (organismu) rekremento

usazeniny (horniny) sedimentaj petroj

- (nánosy) sedimentoj, surfundaĵoj, surfundiĝo de sedimentoj

usazování (FYZ, CH) sedimentado, sedimentiĝo

usazovat deponi

usazovat se (FYZ) sedimentiĝi

úseč segmento

-, kruhová (GEOM) segmento

úsečka rektosegmento

úsek (řeky) riveretapo

-, kolejový traksekcio

- trati linisekcio

-, traťový liniosekcio

- trolejového vedení konektolinea sekcio

useň ledo

- činěná kamencem (KOŽ) alunledo

-, kamzičí (AUT) ĉamledo

úschovna zavazadel pakotenejo, pakaĵdeponejo

úschovné depontakso

uskladnění stokigo

uskřípnout pinĉi

uskutečnění přepravy efektivigo de transporto

uskutečnit realigi

usměrnění (proudu) rektifiko

usměrnit (proud) rektifiki

- (EL) rektifi, detekti

usměrňovač rektifilo, rektifikilo

-, dioda, krystalový kristala rektifilo

- doutnavým výbojem, luminiscencí efluva rektifikilo

-, elektronický elektrona rektifilo

- elektronů elektrona valvo

-, hliníkový aluminia rektifikilo

-, ideální ideala rektifilo

-, jednocestný půlvlnový duononda rektifilo

-, jontový jona valvo

-, kontaktní kontakta rektifilo

- kouře fumgvida lado

-, kuproxidový kuproksida rektifikilo

-, kyvadlový pendola rektifikilo

-, obloukový lumarka rektifikilo

-, plošný rektifilo kun surfaca kontakto

- (vozidlový), pomocný helpa rektifilo (veturilo)

- proudu, střídavého rektifado de alterna kurento

-, rtuťový hidrargovapora rektifilo, hidrargovapora rektifikilo

- s hrotovým kontaktem rektifilo kun pinta kontakto

- s přivařeným kontaktem rektifilo kun veldita kontakto

- s vysokým inversním, závěrným napětím rektifilo kun alta inverstensio

- se žhavou katodou hejtkatoda rektifikilo

-, suchý (křemíkový) seka (silicia) rektifilo

-, vícecestný, celovlnný plenonda rektifilo

- vozidlový trakční trakcia rektifilo de veturilo

uspořádání, kritické krita aranĝaĵo

- náprav radaksaranĝo

-, sestupné (CH) malsuprenira aranĝo

-, vodorovné (CH) horizontala aranĝo

-, vzestupné (CH) suprenira aranĝo

uspořádat (konferenci) okazigi

ústa, umělá arta buŝo

ustájit enstaligi

ustalovač (ve fotografii) fiksanto

ustalovat (ve fotografii) fiksi

ustalovač fiksilo, fiksbano

ustanovení doplňující (zvláštní - jednotné) aldonkondiĉaro (speciala - unueca)

-, prováděcí realiginstrukcio

-, účetní kont(ad)preskriboj

ustanovka haltilo

ústí orifico

- (řeky, stoky, hlavně) buŝo

- (hlavně, pece) faŭko

ústrojí meĥanismo

-, běžné rulekipaĵo

-, hnací movilaro, mova meĥanismo

-, narážecí bufro instalaĵo (de veturilo)

-, pohonné movilaro

-, převodové transmisia meĥanismo

-, tažné a narážecí tirbufra meĥanismo

ústředna (EL) centralo

- dálkové dispečerské centralizace teleregada centro

-, domácí (telef.) stacia centralo

-, meziměstská interurba centralo, interloka centralo

-, místní (telef.) loka cetralo

-, podružná (telefonní) (EL) satelita centralo

- pro zajištění míst sidlokrezerva centralo

-, samočinná aŭtomata centralo

-, spojovací, veřejná (TEL) publika cetralo

-, telefonní telefoncentralo, telefonia centralo

-, vedlejší (TECH) substacia centralo

-, vozová ĉefa vagondistribuejo

útek (TEX) vefto

utěrka na nádobí (TEX) pottuko

- na sklo (TEX) glastuko

utěsnit plstí (TEX) eltogarni

útlum amortizo

-, kritický kriza amortizo

- lambda dekremento

utrejch arseniko, duarsena trioksido

utrhnout ŝiri, deŝiri

útržek ŝirpeco

útvar (GEOL) sistemo, formacio, terejno

utvrdit hardi, malmoligi

uvázat na mašli (TEX) fari banton, bantigi

úvazek, plný plentempa dungiteco

uvolnit (povolit napětí) (AUT) malstreĉi

- (otvor, výpusť) malŝtopi

- (ulici, potrubí) malobstrukci

- kolej liberigi trakon

- námezník liberigi trakforkan limsignon

uvolnit se (STROJ) malfiksiĝi

uvolňovat (se) liberigi (-iĝi)

úvoz kava vojo

uzávěr obturilo

- (AUT) fermo

- dveří (AUT) pordofermo

kapoty (krytu) (AUT) kapotfermo

- okna (AUT) fenestro-fermo

- trubky (STROJ) obturilo

- zavazadlového prostoru (AUT) kofrujfermo

uzávěra, trubní tubobturilo

uzávěrka (FOT) obturilo, obturatoro

- hlavy kola naboĉapo

-, pokladní kasbilanco

uzavorovat rigli

uzavřít (hermeticky) obturi

- (vodovod, plyn) (STROJ) fermi

- (spojit) obvod fermi cirkviton

uzda (postroj) (TECH, AUT) brido

uzel nodo

- rozvětvení proudu (EL) debranĉiga ejo, deiropunkto (de elektra fluo)

- tkalcovský teksista nodo

- zapojení do hvězdy (EL) neŭtrala punkto (de trifaza reto)

-, železniční fervojnodo, fervoja nodo

uzemnění terkonekto

uzemnit alterigi, terkonekti

úzkokolejka etŝpura fervojo

užití tarifu tarifapliko

užívanost uzateco

úžlabí (na střeše) valo