Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

T

tabelátor tabelilo

tabulátor (u psacího stroje) kolonaranĝilo, tabelaranĝilo

tabule místní (AUT) loka indikilo

- příjezdu vlaku alveturtabelo

-, reklamní reklampanelo

-, směrová (cílová) (DOPR) celurba indikilo, celstacia indikilo

-, směrová (DOPR) direktmontrilo

-, směrová (silniční) gvidmarko

-, vývěsné afiŝtabulo, avizotabulo

tabulka boleovských operací tabelo de Bool'aj operacioj

-, dlouhá periodická (prvků) (CHEM) longa perioda tabelo

-, klasická periodická (prvků) (CH) klasika perioda tabelo

-, Mendělejevova periodická (CH) perioda tabelo de Mendelejev

- mezd salajrotabelo

-, periodická (prvků) (CH) perioda tabelo de elementoj

- spínání ŝaltoskemo

- SPZ (státní poznávací značky) numerplato

-, Thomsenova a Bohrova periodická (CH) pereioda tabelo de Thomsen kaj Bohr

- vzdálenosti (km) distanctabelo

-, závěrová rigladskemo, interklinkada skemo

- (daňová, matematická ap.) baremo

tabulky, logaritmické logaritma tabelaro

-, tarifní tarifbaremo

taft (TEX) tafto

tah tiro

- (MECH) tiro, streĉo

-, komínový aerfluo

- komínový umělý aertiro

tahač (tažné vozidlo) trenveturilo

-, kolový rada tiraŭto

-, návěsový (AUT) artikita kamiono

táhlo (tahadlo) (STROJ, AUT) stajo

- akcelerace (AUT) akcelildrato

- brzdy bremsostango

-, drátové regdrato (drattransmisiilo)

-, drátové regdrato (pro signaliloj, pintrelejoj)

-, drátové (pro návěstidlo) signalil-regdrato

- (tyč) řízení (AUT) direktilo

táhnout tiri

- hluboce (lisovat) (AUT) pregi

- (vléci) na provaze (laně) (DOPR, AUT) haŭli

- (STROJ) tiri

- drát dratigi

tachograf takigrafo

- (AUT, STROJ) rapidografo

tachometr rapidometro

- v. rychloměr

tachymetr (GEOD) takeometro

tachyon tahiono

tajfun tifono, tajfuno

- (METEOR) tajfuno

takt takto

talar (TEX) talaro

talíř telero

-, létající fluganta telero

-, nárazníku bufrodisko

tambur (ARCH) tamburo

-, sloupový tamburo

tampon (LÉK) tampono, vatobulo

tandem postseĝo

tangens (trig. funkce) (MAT) tangento

tangenta tangento

tání (tuhé látky v kapalinu - samovolný pochod) fandiĝo

tanin (= přirozená tříslovina) tanino

tank (obrněný vůz) tanko

- na vyvíjení v. vývojnice

tantal tantalo - Ta

tara (váha obalu zboží) taro

tarif tarifo

-, degresivní malprogresiva tarifo, gradita

-, dovozní importtarifo

-, druhový laŭvarspeca tarifo

-, hodnotový valortarifo

- jízdného, mezinárodní internacia sekcikupontarifo

-, kilometrický pokilometra tarifo

-, kombinovaný kombintarifo

-, mezinárodní internacia tarifo

-, nákladní vartarifo

-, noční (el. proudu) noktokurenta tarifo

- nočního proudu (EL) noktokurenta tarifo

-, odstupňovaný degresívní gradita malprogresiva tarifo

-, pásmový zontarifo

-, přípojový kombintarifo

- pro kusové zásilky pacaĵtarifo

- pro kusové zboží pacaĵtarifo

- pro přepravu cestujících pasaĝertarifo

- pro přepravu zvířat besttarifo

-, řezový dividita tarifo

-, řezový (lomený) dividita tarifo

-, snížený reduktita tarifo

-, soutěžní konkurenctarifo

-, soutěžní (konkurenční) konkurenctarifo

- uveřejnit (zveřejnit) publikigi tarifon

-, vnitrostátní enlanda tarifo

-, výjimečný escepttarifo, esceptotarifo

-, vývozní eksporttarifo

-, zvláštní specialtarifo

-, zvláštní (výjimečný) (EL) diferenciga tarifo

-, zvýhodněný prefera tarifo, privilegia tarifo

tarifování tarifado

tarifovat tarifi

tárovat (zjistit váhu obalu) tari

taška (STAV) tegolo

-, dutá (dírkovaná) (STAV) kavtegolo

-, žlábková (STAV) foldtegolo

tát (o ledu) degeli, fandiĝi

taurin (= kyselina 2-aminoetansulfonová) (CH) 2-aminoetansulfona acido

tautoměr (CH) taŭtomero

tautomerie (CH) taŭtomereco

tavba (AUT) fandaĵo

tavení (tuhé látky v kapalinu - záměrný pochod) fandaĵo

- (jev) (HUTN) fando

- (slévání) fandado

-, kyselé (CH) kunacida fand(ad)o

-, oxidační (CH) oksidanta fand(ad)o

-, pásmové (CH) zoniga fand(ad)o

-, redukční (CH) reduktanta fand(ad)o

-, zásadité (CH) kunalkala fand(ad)o

tavenina fand(it)aĵo

- (FYZ, CH) fandaĵo

tavič fandisto

tavidlo (přísada) fandfaciliga substanco, fandanto

-, tavící přísada, pájecí pasta fandilo

tavírna (AUT) fandejo

tavit fandi

- (roztavit) (AUT) fandi

taxametr taksimetro

- (AUT, DOPR) taksikomputilo

taxi taksio

taxík (AUT) taksio

tažení hluboké za studena frida pregado

tažnost dilateblo

tažný duktila

- (STROJ, FYZ) duktila, eltirebla

teakový (dřevo) tektona

téci (nádoba) liki

tečkovat (čáru) punktumi

tečna (GEOM) tanĝanto

technecium teknecio - Tc

technika (techničnost) teknikeco

-, děrnoštítková (děrné pásky) meĥanografio

- vybavení počítače aparataro

technologie, chemická ĥemia teĥnologio

tein = kofein (alkaloid) teino, kafeino

těkavost (FYZ, CH) volatileco, vaporiĝemo

těkavý (FYZ, CH) volatila, vaporiĝema

tektonický tektona

tektonika tektoniko

tekutina (FYZ, CH) fluido

tekutý fluida, likva

telefon telefono

-, hlasitý interkomo

-, mincový monera telefono

-, pouliční strattelefono

-, vytáčecí diskotelefono

telefonát telefonaĵo

telefonista telefonisto

telegraf telegrafo

- (přístroj) telegrafo

-, dálnopisný (dálnopis) (EL) neritma telegrafo, teletajpilo

-, jednoduchý unumontrila telegrafo

-, jiskrový (EL) sparkotelegrafo

-, Morseův (EL) telegrafo de Morse

-, obrazový (EL) bildtelegrafo, fototelegrafo

-, strojní (EL) aŭtomata telegrafo

-, tiskový tipopresa telegrafo

-, vícenásobný s rozdělovačem (EL) distribuila telegrafo

telegrafie, dvouproudová (EL) duoblokurenta telegrafio

-, jednoduchá (EL) unufrekvenca telegrafio

-, podložená (EL) subsona telegrafio

-, simultánní (EL) simultana telegrafio

-, střídavým proudem (EL) sonfrekvenca telegrafio

-, současná, vícenásobná (EL) komuneplurobla telegrafio

-, vícenásobná (EL) plurobla telegrafio

telegram telegramo

- (EL) telegramo, depeŝo, telegrafaĵo

telemetrie telemetrio

teleskop teleskopo

-, elektronový elektrona teleskopo

těleso solido, korpo

-, černé (FYZ) nigra korpo

- dráhy relvoja tereno

- kola radkorpo

- kolejového lože balasta prismo

- kyvadla (STROJ) pendola maso

-, rotační rivolua solido

- rotoru korpo de rotoro

- rozbušky (BAN) eksplodilo

- rozdělovače (obal) (AUT) distribuskatolo

-, železniční trakbazo

televize televizio

- s vysokou rozlišovací schopností altdifina radiovido

§ vidět v televizi televidi

televizní přístroj televidilo

televizor pro barevnou TV telekolorvidilo

telur teluro - Te

telurid telurido

temování kalfatrado, ŝtopaĵo, plumboŝtopaĵo, fermĉizo

temovat fendoĉizi nitaĵon

tempera tempero

tempo (hudebního taktu) (HUD) movimento, frazo

tendr (ŽEL) tendro

tenký plata

tensor (MAT) tensoro

tenze páry (FYZ, CH) vaporpremo

teobromín teobromino

teodolit (GEOD) teodolito

teorém (MAT) teoremo

teorie, atomová (FYZ, CH) atoma teorio

-, Kosselova (jontové vazby) teorio de Kossel (pri jonvalento)

-, kvantová (FYZ) kvantuma teorio, kvantumteorio

-, Lewisova (kovalentní vazby) teorio de Lewis (pri kovalento)

- plynů, kinetická (FYZ, CH) kineta teorio de gasoj

- valence, elektrodynamická (CH) elektrodinamika valenta teorio

-, valenční (CH) valenta teorio

tepelný varmeca

- (jednající o teple) privarma (termika)

teplárna varmodomo

teplo, akumulované (FYZ) tenvarmo

-, atomové (FYZ, CHEM) gramatoma varmo

-, Joulovo (EL) Joulefenomeno

-, latentní v. teplo, skupenské

-, reakční formiĝa varmo

-, skupenské (FYZ, CH) latenta varmo

-, slučovací (FYZ, CH) kombiniĝa varmo, formiĝa varmo

-, spalné (FYZ, CH) bruliĝa varmo, brulvarmo

-, specifické specifa varmo

-, tavné fandovarmo

-, výparné vaporiĝa varmo

-, živočišné animala varmo

teploměr termometro

- dle Celsia centezimala termometro

- dle Fahrenheita farenhejta termometro

-, maximální maksimuma indika termometro

-, minimální minimum-indika termometro

-, odporový rezistotermometro

- vody (AUT) akvatemperaturindikilo

-, zapisující registra termometro

teplota temperaturo

-, absolutní (FYZ, CH) absoluta temperaturo

- kondenzované rtuti temperaturo de kondensita hidrargo

-, kritická (FYT, CH) kriza temperaturo

-, mrznutí glaciiĝa temperaturo

teplovodivý varmokonduka

teplovzdorný varmeltena

teplý (záhřevný) varmiga

tepna, hlavní dopravní ĉeftrafika linio

terakota terakoto

terasa teraso

terazzo (STAV) terazo

terbium terbio - Tb

terciální (CH) terciara

terč celtabulo

- návěstidla semafordisko, signalildisko

-, návěstní (ruční) signaldisko

-, výstražný traklabora signalilo

-, výstražný, "pískejte" signaltabulo "fajfu"

-, záměrný celdisko

-, žlutý návěstní flava signal(il)disko

terén tereno

terenní (DOPR) tutterene uzebla

termický termika

termika termiko

termín, časový limtempo

terminal 1. terminalo 2. kontenrostacio

- překladiště kontejnerové terminalo, kontenrostacio

terminátor (ASTR) terminatoro

termistor termistoro

termit termito

termočlánek termoelemento, termoelektra ĉelo, termoelektra pilo

termodynamika termodinamiko

termoelektrický termoelektra

- efekt (EL) termoelektra fenomeno

termoelektřina termoelektro

termoelement termoelemento v. termočlánek

termofon termofono

termograf termografo

termochemie termoĥemio

termokontejner termoizolita kontenro

termoluminimetrie (CH) termolumineska analizo

termonukleární termonuklea

termoregulátor termostato

termosifon termosifono

termoska (láhev) termoso, termobotelo

termoskop termoskopo

termostat termostato

ternární (CH) trielementa, triingredienca

terpan (CH) v. p-mentan

terpen (CH) terpeno

terpentýn terebinto

terpineol (CH) terpineolo

tesařství ĉarpentado

tesat (dřevo) (STROJ) adzi

- (kámen) ĉizi

tesla (el. jednotka) teslo

teslice (tesařská sekera) adzo

teslování pražců ŝpaladzado

těsnění ŝtopringo

- (AUT, STROJ) ŝtopgarnaĵo

- základu hermetigado de valbaraĵa grundo

těsnit kalfatri

- /STROJ) nepenetrebligi, ŝtopi, (ŝipo)kalfatri

těsný (nepropustný) nepenetrebla

těsto pasto

testosteron (pohlavní hormon) testosterono

těstoviny pastaĵoj

tětiva arkŝnuro

- (GEOM) ŝnuro (de kurbo), arkokordo

tetraboritan sodný v. čtyřboritan dvojsodný

tetradekan tetradekano

tetrafenylmetan tetrafenilmetano

tretrafluoretylén tetrafluoreteno

tetrahydrát (sůl čtyřvodá) kvarakva salo

tetrahydrobenzen cikloheksano

tetrahydronaftalen tetrahidronaftaleno

tetrachlorbenzen tetraklorbenzeno

tetrachloretan tetrakloretano

tetrachloretylen (perchloretylen) tetrakloretano

tetrachlormetan (chlorid uhličitý) tetraklormetano

tetrakontan tetrakontano

tetrakosan tetrakosano

tetralin 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno, tetraleno

tetraetylendiamin (= putrescin) 1,4-butan-diamino

tetranitrometan tetranitrometano

tetrasilan tetrasilano, dekhidra kvarsiliciido

tetrit (alkoholický cukr) tetrito

tetroda tetrodo

tetróza (cukr se čtyřmi uhlíkovými atomy v řetězci) tetrozo

tetryl (výbušnina) tetrilo

textil tekstilaĵoj

-, bytový loĝejaj teksaĵoj

textilní tekstila

- materiál teksmaterialo

- materiál nerostný minerala teksmaterialo (azbesto)

- materiál rostlinný vegetala teksmaterialo (lino)

- materiál syntetický sinteza teksmaterialo (nilono, perlono, silono)

- materiál umělý artefarita teksmaterialo (rajono, viskozo)

- materiál živočišný animala teksmaterialo (lano, silko)

těžba ekspluatado

- (BAN) elfosado

- eligo de nafto

těžiště pezocentro, masocentro

těžit (korečkovým rypadlem) dragi

těžítko paperpremilo

těžký multpeza

těžnice (MAT) mezanto

t(h)alium taliumo - Tl

thebain (alkaloid) tebino

thein = kofein v . kofein

- thial (koncovka značící skupinu -CSH, tj. thioaldehyd) (CH) -tialo

thiamin (=vitamin B1) tiamino, vitamino B1

thiazin tiazino

thiazol (CH) tiazolo

thixotropní tiksotropa

thixotropie (FYZ) tiksotropio

thio- (názvosl. předpona, značící dvojvaznou síru v molekule org. sloučeniny) (CH) tio-

thiofen (CH) tiofeno

thiofenol (= benzenthiol) benzentiolo

-thiol (= názvosl. koncovka značící skupinu -SH v org. molekule, tj. thioalkohol nebo thiofenol -tiolo

thiol (= souhrnný syst. název pro thioalkoholy a thiofenoly) (CH) tiolo

-thion (= syst. názvosl. koncovka značící skupinu C=S, tj. thioketon) (CH) -tiono

thionaftol (= naftalenthiol) naftalentiolo

thionyl (= sulfinyl; skupina =SO) (CH) sulfinilo (v org. chemii); (duplusa) oksosulfato, tio-nil(o) (v anorg. chemii)

thionylchlorid (= chlorid thionylu) oksosulfata duklorido, tionila klorido

thiosíran = sirnatan v. sirnatan

thiouhličitan (duminusa) trisulfokarbonato, tiokarbonato

- draselný dukalia trisulfokarbonato

- sodný dunatria trisulfokarbonato

2,5-thioxen (= 2,5-dimethylthiofen) (CH) 2,5-dimetiltiofeno

thixotropie (FYZ, CH) tiksotropeco

thixotropní (FYZ, CH) tiksotropa

threonin (aminokyselina) (CH) 3-hidroksi-2-aminobutan-acido

thulium tulio - Tu

T H Ú P radiopoziciigo de kampoj kaj vojoj

thymol (CH) 5-metil-2-metiletilbenzenolo, timolo

thyroxin tiroksino

tílko (TEX) subĉemizo

tinktura (= alkoholický nebo eterický výluh, resp. roztok, léčivých látek) tinkturo, tinturo

-, jódová joda tinkturo

tisk s výšky tipografio

- z hloubky kavografio

tiskárna presejo, skribilo

tiskař presisto

tisknout (tiskoviny) presi

tiskovina presaĵo

tišina kalmo

titan titano - Ti

titaničitan (duminusa) triksotitaniato, titanato

titr (CH) titro

totrace (CH) titrado

-, ampérometrická (CH) amperometria titrado

-, biampérometrická (CH) biamperometria titrado

-, coulometrická (CH) coulombometria/kulombometria titrado

- do "mrtvého bodu" (CH) titrado ĝis "morta punkto"

-, komplexometrická (CH) kompleksmezura titrado

-, konduktometrická (CH) konduktometria titrado

-, oscilo(polaro)grafická oscilo(polaro)grafia titrado

-, potenciometrická (CH) potenciometria titrado

-, radiometrická (CH) radiometria titrado

-, srážecí (CH) precipita titrado

-, vysokofrekvenční (CH) altfrekvenca titrado

titrovat (CH) titri

tíže gravito, pezoforto

tkadlec (TEX) teksisto

tkalcovna (TEX) teksejo

tkaloun (TEX) netiga rubando

-, kalhotový (TEX) eĝrubando

tkanina (TEX) teksaĵo

-, drátěná (STROJ, TEX) drattolo, metala teksaĵo

-, gázová (TEX) gazo

tkaninový tekstila

tkát teksi

tlačit (AUT) premi

- (posouvat) ŝovi

tlačítko (EL) prembutono

- bdělosti atentkontrolilo, vigleckontrolilo

- dvojité (spínač) (EL, TELEGR) duopa manipulilo

- (el. spínač) prembutono

- (knoflíkové) (AUT, EL) butono

-, návěstní (STROJ, AUT) avertsignala butono

-, startovací (AUT) startbutono

- ventilace (AUT, EL) aerumbutono

tlačka (CH) pinĉkrano, pinĉilo

-, pérová (CH) risorta pinĉkrano

-, šroubová (CH) ŝraŭba pinĉkrano

tlak (plynu) (FYZ, CH) premo (de gaso)

- (pneumatiky) (AUT) bendopremo

- (AUT) premo

-, adhesní adherpremo

-, měrný (specifický) (AUT) specifa premo

-, nadbytečný (přetlak) (AUT) superpremo

- oleje (AUT) oleopremo

- planu (AUT) gasopremo

-, silný (AUT) forta premo

-, slabý (AUT) malforta premo

- vody (AUT) akvopremo

-, akustický okamžitý akustika momenta premo

-, brzdný bremspremo

-, elektrostatický elektrostatika (elektroakustika?)

-, kotlový kaldrona premo

-, kritický (FYZ, CH) kriza premo

-, nápravový radaksa premo, poradaksa ŝarĝo

-, osmotický (FYZ, CH) osmoza premo

-, parciální (FYZ, CH) parta premo

-, statický statika premo

- vzduchu (AUT, STROJ) aerpremo

-, výbušný (samozápalu) (AUT) eksplodpremo

tlakoměr manometro, piezometro

- (meteorologický) barometro

§ udržet tlak prezurizi

tlouček (CH) pistilo

tloušťka zubu (AUT, STROJ) dentodikeco

tloušťkoměr (AUT) dikgaŭĝo

tlumení sveno, atenuo

- zvuku (FYZ) sonatenuo

tlumič (AUT) dampilo

- skusorbilo

- (hud.) mutigilo

- (= ústrojný roztok) (CH) bufra solvaĵo, bufro

- (výfuku, pušky ap.) dampilo

- nárazů (AUT) amortizilo, malintensigilo de frapoj

- nárazů, gumový (AUT) guma amortizilo

- nárazů, kapalinový (AUT) hidraŭlika amortizilo

- nárazů, teleskopický (AUT) teleskopa amortizilo

- hluku, ochranný štít skermo

- pérování, teleskopický teleskopa amortizilo, skusorbilo

- výfuku (AUT) dampilo, ellasdampilo

tlumivka (EL) barbobeno

-, ochranná sekuriga atenuilo

tlumit (AUT) dampi

- (kmity) amortizi

- (světlomety) (AUT) malheligi (la reflektorojn), proksimenigi (la lumon)

- (výfuk automobilu) malintensigi (la fuzon)

- (zmenšovat kmity vibrace) amortizi, malgrandigi la vibradojn

tmel mastiko, cemento

-, sklenářský mastiko

tmelit mastiki

tmelovina (ANAT) ĉemento

točna turnoplato

točit (na hrnčířském kruhu) torni

- (okolo středu) (STROJ) turni

toga (TEX) togo

tok (FYZ) flukso

- fluo, flulinio

- (proud) (AUT) fluo

-, dolní malsupra riveretapo

- elektronů elektrona fluo

- energie, akustické (elementem povrchu) flukso de akustika energio

-, horní supra riveretapo

- iontů jona fluo

-, magnetický (FYZ) magneta flukso

-, magnetický (indukční) magneta flukso

-, stálý konservativa flukso

-, světelný lumflukso

-, upravený regulita akvofluo

- vektoru flukso de vektoro

- vektoru v cívce (cívkou) trabobena flukso de vektoro

- vektoru v závitu (závitem) unuvolva flukso de vektoro, travolva flukso de vektoro

-, vodní akvofluo

§ po toku laŭflue, laŭ fluo de rivero

§ proti toku kontraŭflue

tokoferol (= vitamin E) tokoferolo, vitamino E

tolan difeniletino

toleranca tolereco

- (STROJ) toler(em)o

- (v technice, měření) tolero

- (odchylka dovolená) tolero

-, největší maksimuma tolero

tolidin

m-tolidin (CH) 2,2'-dimetil-4,4'-diaminodifenilo

o-tolidin (CH) 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilo

toluen (CH) tolueno, metilbenzeno

toluidin (CH) toluidino, metilanilino

toluol (CH) v. toluen

toluyl (= toluoyl) (CH) toluoil(o), metilbenzenkarbonil(o)

tolyl (CH) tolil(o), metilfenil(o)

tombak tombako

tón tono

-, harmonický harmono

-, kolísavý ululanta tono

tonáž tunaro

- (objem) tonelaro

-, čistá neta tonelaro

-, hrubá kruda tonelaro

tónovat (FOTO) tonfiksi

topas topazo

topení, dálkové longdistanca hejtado

-, teplovzdušné aerhejtado

topeniště fajrujo

topič hejtisto

- na lokomotivě lokomotivhejtisto

topit (AUT) hejti

topograf topografo

topologie topologio

topor toporo

torba tornistro

tori (jap. arch.) torijo

torinoko (japonský papír) torinoko

torium torio - Th

toros v. návrš, ledová

torpedo torpedo

torus (kruhový prstenec) toro

totalizátor totalizatoro

továrna (STROJ) fabriko, uzino

- (kovodělná) uzino

- na auta (automobilka) (AUT) aŭtofabriko

- na sudy barelejo, fabriko de bareloj

- železárna uzino

tovaryš submajstro

tragant (CH) traganto

- traganta gumo

trajektorie trajektorio

trakař (kolečko) (TECH) ĉarumo

trakce, elektrická elektra trakcio

-, pohon trakcio

- z břehu haŭlado

traktor (AUT, STROJ) traktoro

-, elektrický (ŽEL, AUT) elektromobilo

-, kolový (AUT, STROJ) surrada traktoro

-, pásový (AUT, STROJ) ĉebenda traktoro, raŭpo-traktoro, surraŭpa traktoro

trám, horní (STAV) konstruaĵa ŝpalo

-, nosný (hlavní) ĉeftrabo

-, opěrný apogtrabo

-, příčný transversa trustrabo

-, sedlový (STAV) subtrabo

trámoví trabaĵo, trabaro

tramvaj, článková artikita tramo

- s horním sběračem trolea tramveturilo

transcendentní transcenda

transduktor transduktoro

transept (křížově klenutá příčná loď) transepto

transformace, projektivní projektiva transformo

transformátor (EL) transformilo

- bez jádra (EL) aerkerna transformilo

-, jádrový kernotipa transformilo

-, jednofázový unufaza transformilo

-, měřicí mezurtransformatoro

-, plášťový (EL) ŝeltipa transformilo

-, pomocný helpa transformatoro

-, přídavný (EL) kromtransformilo

-, regulační reguliga transformatoro

- s jádrem (EL) kernotipa transformilo

-, sací suĉa transformatoro, suĉa transformilo

- s přirozeným chlazením transformilo kun natura fridigo

- s rotačním magnetickým polem rotacikampa transformilo

- s válcovým souosým vinutím trnasformilo kun samcentraj volvaĵoj

- s vinutím kotoučovým (prstencovým) transformilo kun diskovolvaĵo

- vozidlový, trakční veturila trakcia transformilo

-, třífázový trifaza transformilo

-, vícefázový plurfaza transformilo

transformovat transformi

transformovna (trakční) transformatorejo (trakcia)

transistor transistoro

translátor traduka programo

transmutace (CH) transmutacio

transmutovat (CH) transmutacii

transpozice transpozicio

transuran transurania elemento

transit transito

translace translacio

transmise (STROJ) transmisio

transponovat transponi

tranzistor transistoro

trasa vojlinio, traceo

- (EL) traso

- (TECH) traso

- (DOPR, STAV, EL) vojlinio

- (určená dráha) itinero

trasírka celstango, vidvergo

trasovat tracei

trať relvojo

- (sport.) vego

- druhé třídy duaranga linio

-, dvojkolejná dutraka fervojlinio

-, elektrizovaná elektrizita fervojlinio

-, hlavní ĉeflinio

-, jednokolejná unutraka fervojlinio

-, letecká trako

-, normálně rozchodná normalŝpura fervojlinio

-, odbočná branĉlinio

-, předměstská ĉeurba fervojlinio

-, přípojná aliĝa fervojlinio, aliĝlinio

- první třídy unuaranga linio

- s normálním rozchodem normŝpura trako

-, širokorozchodná larĝŝpura fervojlinio

- třetí třídy triaranga linio

-, úzkorozchodná etŝpura fervojlinio

-, úzkokolejná etŝpura trako

-, válcovací (STROJ) laminatilaro

-, vedlejší duaranga fervojlinio

-, vodorovná horizontala relvojo

-, železniční fervojlinio

trativod, podélný laŭlonga fosaĵo

-, příčný transversa fosaĵo

-, sběrný suĉfosaĵo

traťmistr linioestro

tráva, mořská (TEX) marherbo

travertin travertino

traverza relo

trdlice (TEX) linrompilo

trenky (TEX) kalsoneto

tresť esenco

trh merkato

-, černý la nigra merkato

-, volný la libera merkato

-, výroční kermeso

§ proniknout na brazilský trh invadi la brazilan merkaton

§ vrhnout velká kvanta na trh ĵeti grandajn kvantojn sur la merkaton

trhat (hadry) (TEX) ŝiri (ĉifonojn)

trhlina fendo, ŝiro, ŝiraĵo

- (průlom) (STROJ) breĉo

- v kolejnici relkreviĝo

triacetin (= glycerol-triacetát) (CH) 1,2,3-propantriila trietan-ato

tirakontan treakontano

tirangl s porcelánovými trubičkami (CH) (laboratoria) triangulo kun porcelanaj tubetoj

triangulace triangulado

triangulovat trianguli

triazin (CH) triazino

triazol (CH) triazolo

tribrombenzen (CH) tribrombenzeno

tribrometylalkohol (= "Avertin") (CH) tribrometanolo

tribrommetan (CH) tribrommetano

tribuna tribuno

tridekan tredekano

trieder prisma binoklo

trietylamin (CH) trietilamino

trifenylkarbinol (CH) trifenilmetanolo

trifenylmetan (CH) trifenilmetano

trigatron trigatrono

triglyf (ARCH) triglifo

trigonální trigonala

trigonometrie trigonometrio

trihydrát (= sůl trojvodá) triakva salo

trihydroxybenzen (CH) benzentriolo

trichloracetaldehyd (= chloral) (CH) kloralo, trikloretanolo

trichlorbenzen (CH) triklorbenzeno

trichloretan (CH) trikloretano

trichloretanal (= chloral) (CH) trikloretanalo

trichloretylen (CH) trikloreteno

trichlorfenol (CH) triklorfenolo

trichlormetan (= chloroform) (CH) triklormetano

trichlornitrometan (= chlorpikrin) (CH) triklornitrometano

trijodmetan (= jodoform) (CH) trijodmetano

trikosan trekosano

trikot (TEX) striktaĵo

trilion triliono

trimer (CH) trimero

trimetylamin (CH) trimetilamino

trimer (EL) mikrometra konsensilo

2,4,6-trinitroanilin (= pikramid) (CH) 2,4,6-trinitroanilino

trinitrobenzen (CH) trinitrobenzeno

2,4,6-trinitrofenol (= kyselina pikrová) (CH) 2,4,6-trinitrofenolo

trinitrotoluen (CH) trinitrotolueno, trinitrometilbenzeno

trioda triodo

triodapentoda triodo-pentodo

-triol (= názvosl. koncovka, značící org. slouč. se 3 skupinami -OH) -triolo

trisilan trisilano = okhidra trisilicido

tritionan tritionato, (duminusa) sesoksotrisulfato

tritium (= chem. prvek 3H = T) tricio

- (triton) (FYZ) tritono

tritriakontan tretreakontano

trn (čep, upínací) (AUT) mandreno

- (lisovací) mandreno

- (TEX) dorno

-, upínací mandreno

-, závěsný (STROJ) hoko, kunpinta fikslangeto

trnož (příčka) rungo

trojklonný (soustava) triklina

trojmocný (formálně) (CH) formale trivalenta

trojnožka tripiedo

-, (laboratorní) (CH) laboratoria) tripiedo

trojsložkový (CH) triingradienca

trojúhelník triangulo

-, kolejový (ŽEL) retroiga triangulejo, triangul-trako

-, kresličský ortilo

-, nepravidelný neregula triangulo, malregula konjugado

-, obecný nesimetria triangulo

-, pravoúhlý (GEOM) ortangula triangulo

-, pravoúhlý (k rýsování) ortangulilo

-, rovnoramenný simetria traingulo

-, rovnostranný egallatera triangulo

-, vektorový vektora triangulo

trojvazný (prvek, atom) (CH) trivalenta

trokar (LÉK) trokaro

trolej troleo

trolejbus trolebuso, trolea tramveturilo, trolea aŭtobuso

trolejové vedení katenario

tropopauza (METEOR) tropopaŭzo

troposfera troposfero

trosky rubo

trouba tubo

-, bezešvá senjunta ŝtaltubo

-, litinová gisaĵa tubo

-, litá fandita tubo

- na odpadky forĵetaĵtubo

-, odpadní defluila tubo

-, redukční redukttubo, argil(aĵ)tubo

-, pečicí fornokesto, bakujo

-, typizovaná normtubo

vodovodní akvodukta tubo

-, tvarová branĉtubo, branĉpeco, flanĝokresta tubo

trsový výboj tufeto

trubice meato

-, Geiger-Müllerova tubo de Geiger-Müller

-, Geisslerova tubo de Geissler

-, jednotková tubunuo

-, katodová katodradia tubo

-, neonová neontubo

- pole kamptubo

-, silová kampa tubo

trubička (CH) tub(et)o

trubka benzinu (vedení) (AUT) benzintubo

- brzdy (AUT, STROJ) bremsotubo

-, drenážní drenilo, drentubo

- chladiče (AUT) radiatortubo

-, návěstní signalkorn(eg)o

-, odvodňovací (AUT) drentubo

-, písečníková sablujtubo

-, pískovací sabliztubo

-, sací suĉtubo

-, varná (kotle) (STROJ) bolujo

truhlář lignaĵisto, meblisto

truhlík na maltu trogo

trup (LET) fuzelaĝo v. longerono

- hadroplánu (LET) hulo

- letadla (LET) korpo, fuzelaĝo, aviadila korpo

- lodě (NÁM) ŝipŝelo

trvání (doba používání) (STROJ) daŭro (de uzeblo)

- výluky (koleje) daŭro de trakfermo

- závazku daŭro de devoligo

trvanlivost daŭremo

trvalý daŭrema, longatempe konserviĝema

trychtýř zvukový (amplion) (TECH) resonilo

trypsin (enzym) tripsino

tryptofan (aminokyselina) 3-/3-indolil/-2-amino-propanacido, triptofano

trzska (karburaja) injektilo

- (STROJ) ajuto

- (dýza) (AUT) ajuto

-, elektronová elektrona kanono

-, elektronková elektronĵetilo

-, hlavní (AUT) ĉefajuto

-, reakční (STROJ) reakcia ajuto

-, startovací (AUT) startajuto

-, volnoběžná (AUT) minimajuto

-, vstřiková (AUT, LÉK) injektilo

-, výtoková (reaktivního motoru) duzo

třaskan (= fulminát) fulminato

třaskavina detonaciilo, detonaciaĵo

třásně (TEX) franĝo

třást, natřásat skui, ŝanceli

tření frot(ad)o

- (vzorku) (CH) pistado (de specimeno)

- (kluzné nebo valivé) (FYZ) froto (glita aŭ rula)

-, čepové (AUT, STROJ) pivota froto

-, dynamické (AUT) dinamika froto

-, klouzavé (AUT) glitfroto

-, osové (AUT, STROJ) aksa froto

-, pístové (AUT, STROJ) piŝta froto

-, řetězové (AUT, STROJ) ĉena froto

-, statické (AUT, STROJ) statika froto

-, ucpávkové (AUT, STROJ) ŝtopskatola froto

-, valivé (AUT, FYZ) rotacia froto, rulfroto

-, vláknové (AUT, STROJ) ŝnura froto

-, vnitřní (AUT) interna froto

-, zubové (AUT, STROJ) denta froto

třepení (TEX) franĝo

třesk (exploze II. řádu) denotacio

třeslice (rost.) brizo

třída klaso

- poškození averikategorio

-, tarifní tarifa klaso

-, vozová vagonklaso

třídění klasifikado

tříděnka klasifikadslipo, ranĝoslipo

třídič bubnový tromelo

třídírna klasifikejo

- rudy ercelektejo

tříkolka trirada ciklo, triciklo, trirada aŭto

třírychlostní trirapida

tříska lignero, splito

- (STROJ) tranĉaĵo

třísky při soustružení (STROJ) defalaĵo

třísločinění (= tříslení = činění kůží přír. nebo umělými tříslovinami) tanado

tříslovina (CH) tanato

třít (= rozmělňovat tlakem na jemné částice) (CH) pisti

třívodič (třížilový vodič) (EL) trikondukilo, triopa kondukilo

třmen (STAV) bridligilo

- (u sedla i v technice) piedingo, ŝeklo

třtina (TEX) kombilero

tsunami (mořetřesný příboj) cunamo

tuf tofo

-, sopečný vulkana tofo

-, vápenný kalka tofo

tuhnout (o skupenství) solidiĝi

tuhnutí (kapaliny v látku tuhou) solidiĝo

tuhost, akustická akustika rigido

tuhý solida, malfleksebla

- (o skupenství) solida

tuk graso

-, nerostný (= minerální) minerala graso

-, rostlinný vegetalino, vegetala graso

-, umělý margarino

-, živočišný animala graso

tulium tulio - Tu

tuna tonelo (2,83 m3), tuno (1000 kg)

-, prostorová tonelo

tunáž, hrubá rejstříková (NÁM, LOĎ) kruda tonelaro

-, ryzí rejstříková (NÁM, LOĎ) neta tonelaro

tunel, aerodynamický venttunelo

-, průletový trakurtunelo

-, silniční aŭtovoja tunelo

-, železniční fervoja tunelo

tungsten v. wolfram

tunokilometr, čistý neta tunokilometro

tupovat tupi

turbina turbino

-, oflakovací (TEX) tilaŭtomato

turboalternátor varmokompleto

turbogenerátor turbina generatoro

turbosoustrojí (EL) turbina kompleto

turbovrtulový turbinhelica

turbulence turbo

turbulentní turboza = turbulenta

turniket (ANAT) turniketo

tuš tuĉo

-, čínská (nerozpuštěná) tuĉbastoneto

tvar kolejnice reltipo

- pláště (AUT) bendoreliefo

-, proudnicový (FYZ) flulinia formo

- zubu (profil) (AUT, STROJ) dentoprofilo

tvárnice, betonová truhava betonŝtono

tvarovka (vodovodu, plynovodu) fitingo

-, spojovací fitingo, juntopeco

tvíd (TEX) tvido

tvoření vlnek (na kolejnici) ondotroviĝo (relo), ond(ec)a reltroviĝo

tvořit drát (protahovat) (AUT) dratigi

tvrdost (STROJ) malmolo, harditeco

- malmoleco, dureco

- vody (CH) malmoleco de akvo

tyč paliso

- (hůl) (TECH) bastono

- ocelový pás (STROJ) ŝtalbendo

- brzdová (táhlo) (AUT) bremsostango

- (tyčka) nárazová (zdvihátka) (AUT) puŝprotekta stango

-, odměrná - nádrže (STROJ) stanggaŭĝo

-, ozubená (hřeben) (AUT, STROJ) dentostango

-, přestavná (výhybka) trakforka stango, funkciiga stango

-, rychlostní (AUT) rapidumstango

- řízení (NÁM) direktila stango

-, sběračová stango de troleo

-, zkušební (měrná) (GEOM) stanggaŭĝo

-, skrutná tordostango

-, spojovací jazyků výměny pintrelstango

- šoupátka (AUT, STROJ) turnostango (de ŝovilo), manovra stango (de ŝovilo)

-, vodicí (zasouvací vidlice rychlostí) (AUT, STROJ) manovrostango

-, výměnová, závorovací pintrela riglostango

-, výstředníková (STROJ) ekscentrika stango

-, zkratovací (souprava zkratovací) terkonekta stango

tyčinka (v květu) pestík stameno

- (skleněná) (CH) (vitra) stangeto

tyčka paliseto

-, měrná (AUT) stanggaŭĝo

-, prodlužovací (TECH) longigaĵo

-, trasovací-vytyčovací (trasírka) (GEOD) celstango

tyčoví palisaro

-, brzdové bremso stangaro

tykadlo palpilo

tyl (TEX) tulo

-, parní vapora tulo

typ tipo

- práce nebo režim tipo de servado aŭ reĝimo

- představovat tipigi

typy obalu pakumtipoj

typický tipa

typograf tipografo

typometr tipometro

typový laŭtipa

tyratron tiratrono

- (EL) hidrargovapora tubo, varmelektrona tubo

tyrosin (aminokyselina) tirozino, 3-/4-hidroksofenil/-2-aminopropanacido