Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

Ř

řád (soubor zásad) regularo

- (matice, vektoru) rango, tensoro

-, dorský dorika ordo

-, jízdní horaro

-, jízdní (knižní) horarlibro, veturplano

-, nákresný jízdní grafikhoraro

-, sešitový jízdní kajerhoraro

-, vývěsný jízdní afiŝhoraro

- vlaku podle potřeby, jízdní laŭbezona trajnhoraro

-, jonský jonika ordo

-, kompozitní kompozita ordo

-, korintský korinta ordo

-, návěstní signalkodo

- tarifní tarifa regularo

-, toskánský toska ordo

- vícefázového symetrického systému rango de plurfaza simetria sistemo

řada linio

- (MAT) serio

- aritmetická aritmetika serio

-, geometricka geometria serio

-, harmonická harmona serio

-, konstrukční konstruserio

-, polynomická plurnomialo

- prvku, přirozená (CHEM) natura vico de elementoj

- vln serio de ondoj

- vozu vagonserio

- lokomotivy, výrobní (konstrukční) lokomotiva (konstru)serio

řádek (slov) linio

- matice horizontalo de matrico

řadič regkomutilo

řadit vicigi

řádný (ne mimořádný) ordinara

- (podle předpisu) laŭregula

řasy ciruso

řazení motoru rapidum-ŝanĝado de motoro

- vozu (ve vlaku) vagonvicigo

řečiště riverujo, riverlito, (river)fluejo, (river)fluujo, riverujo

ředění diluiĝo, diluo

ředění (pochod) diluo, diluado

- (koncentrace) dilu(it)eco

-, izotopové izotopa diluo

ředidlo diluanto

ředit dilui, maldensigi, malkoncentri

řehtačka (STROJ) klikborilo

řemen rimeno

- (TEX) ledzono

-, hnací transmisi-rimeno

-, ozubený dentrimeno

řemenice (STROJ) pulio

-, pevná fiksita pulio

- s příkrými rameny rektabraka pulio

- se zakřivenými rameny kurbabraka pulio

řemeslo metio

řešení algebraické úlohy abako

-, geometrické abako

soustavy rovnic

§ má jediné řešení unusolva ekvaciaro

§ má více řešení plursolva ekvaciaro

§ nemá řešení sensolva ekvaciaro

§ má řešení solvohava ekvaciaro

řetěz (AUT, STROJ) c^eno

-, kalibrovaný kalibrita c^eno

-, kloubový (AUT) kinematika c^eno

-, korečkový trogc^eno

- kormidla droso

-, pásový raŭp(c^en)o

- pro transmisní pohon kuploc^eno

-, rozvodový (AUT) distribuc^eno

- řetězové pily tranc^oc^eno

-, spojovací kuploc^eno

- uhlíkových atomů (CHEM) v. řetězec, uhlíkový

-, válečkový rulc^eno

řetězec, uhlíkový karbonc^eno

-, uhlíkový cyklický cikla karbonc^eno

-, uhlíkový nasycený saturita karbonc^eno

-, uhlíkový necyklický necikla karbonc^eno

-, uhlíkový nenasycený nesaturita karbonc^eno

-, uhlíkový nerozvětvený senbranc^a karbonc^eno

-, uhlíkový postranní flanka karbonc^eno

-, uhlíkový rozvětvený disbranc^ita karbonc^eno

řetězovka (GEOM) c^enlinio

- (křivka) c^enkurbo

řetězový c^ena

řez (i v plánech) sekco

- (výkres) desegnaĵo laŭ sekcaĵo

- pily fendo de segilo, streko (farita) de segilo

-, podélný laŭlonga sekcaĵo

-, příčný profilo, transversa sekcaĵo

-, říčný, kolejnice transversa tranc^o de relo

-, šikmý bevelo bevela tranc^o

- tratě podélný laŭlonga fervojlinia sekco, fervojlinia profilo

-, zlatý ora nombro

řezat květy pluki

- pilou segi

- (protínat) (GEOM) sekci

- plamenem brultranc^i

řezba (TECH) entranc^-artaĵo

řezbářství entranc^-arto

řezivo c^arpentligno

řičice (TEX) v. stramin

řidič kondukanto, ŝoforo

- (pilot, kormidelník) stiristo

říditelný regebla

řídký maldensa

řízení v. ovládání

- (rozvod, ovládání) manovro

- (mechanizmus) (AUT) direktilo

-, automatické aŭtomata regado

-, dálkové teleregado

-, kárné disciplina proceduro

- na dálku telekondukado

řízený dálkově telestirata