Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

 

P

 

pačok, vápenný kalkaĵo

pačokování vápnem kalkado

pád, volný libera falo

padák l. falŝirmilo 2. paraŝuto

§ padákem seskočit paraŝuti

§ padákem skákat paraŝuti

pahrbek svážný ranĝo-ĝibo

pahýl stumpo

pach výpar, (škodlivý) haladzo

§ způsobit vývan výparů haladzigi, fari ion haladza

§ přiotrávit se výpary haladziĝi, malsaniĝi pro haladzo

pachole bolardo

páječ lutisto

páječka (pájedlo) lutilo, lampo por luti, lutlampo

pájedlo lutilo

-, kladívkové l. martela lutilo 2. martellutilo

pájet luti (tr)

pájet na měkko luti

pájet na tvrdo l. brazi 2. hardluti

pájka l. lutaĵo 2. lutalojo

páka levilo, leviero

-, (páčidlo), lev(um)ilo

- k posunu vozů rul-levilo

-, montážní bendolevilo

-, montovací bendolevilo

-, návěstní signalila levilo

-, nožní pedalo

- pneu, montovací bendolevilo

- ručního řízení regadstango, stirstango

-, rychlostní rapidŝanĝilo, levilo de rapidŝanĝo

- rychlostního stupně rapidumilo

-, řadicí rapidumŝanĝilo

-, řidicí regstango

-, sklopná (houpací) baskulo

-, spojková kluĉpedalo, kuplopedalo

-, stavěcí reg-levilo

-, výměnová trakforka levilo

paklíč dirko

paladium paladio

palcát madzo

palčák (TEX) v: palcová rukavice

palec (angl.) colo

colo

- u nohy halukso

palocen paleoceno

paleta l. paledo 2. paletro

-, plochá platpaledo

-, skříňová kestopaledo

paletizace paletizado

paleto (TEX) palto

palice (velké kladivo) martelego

palička (dřevěná, dvouhlavá) maleo

palisandr palisandro

palivo, motorové fuelo, brulaĵo

-, plynné gasa brulaĵo

-, zplynované karburaĵo

palmitalaldehyd heksadekanolo

palmitan l. palmitato 2. heksandekanato

-, draselný kalia heksandekenato

-, sodný natria heksandekanato

palmitý heksandekanoilo

paluba, ferdeko

-, přídová prua ferdeko

-, zádová poba ferdeko

památka artobjekto

pamět (v počítači) storo, memorilo

-, asociační asociuma storo

-, dočasná malpermanenta storo

-, magnetická magneta storo

-, magnetická bubnová magnettambura storo

-, magnetická disková magnetdiska storo

-, magnetická pásková magnetbenda storo

-, magnetická filmová magnetfilma storo

-, magnetická štítková magnetkarta storo

-, pomocná (počítače) komputermemorilo

-, regenerační regenera storo

-, trvalá permenenta storo

-, vnitřní interna storo

-, vnější ekstera storo

-, vyrovnávací bufra storo

panama  (TEX) panamao

pancíř (deska) kirasplato

pachole (LOĎ) bolardo

panel panelo

-, přepínací regad-panelo

-, přepojovací (rozvaděče) konektotabulo

pánev konko

-, licí fandokonko

-, ložisková kusineto

-, ojniční biela kusineto

-, (panvice) konkava peco

-, plochá k pečení kaserolo

-, uhelná karbobaseno

pankreatin (enzymová směs) pankreatino

Panna (souhvězdí) Virgo

panoráma dioramo

pantograf pantografo

pánvička ledvinná (MED) pielo

papaverin (opiový alkaloid) papaverino

papila (anat) papilo

papír papero

-, cenný valorpapero

-, coulový cola papero

-, čínský ĉina papero

-, čtverečkovaný ordinara krucpapero

-, filtrační filtra papero

-, grafický kverprofila papero

-, grafický logaritmický logaritma krucpapero

-, grafický milimetrový milimetra krucpapero, kruc(strekita) papero

-, grafický perspektivní perspektiva krucpapero

-, grafický profilový kverprofila krucpapero

-, hedvábný silkopapero

-, holandský nederlanda papero

-, chromatografický kromatografia papero

-, impregnovaný kompakta papero

-, japonský japana papero

-, kopírovací imprespapero

-, lakmusový lakmusa papero

-, leský brilpapero

-, linkovaný pro účetní knihy librotena krucpapero

-, lisovaný tvrzený kompakta papero

-, nežebrovaný (velín) veleno

-, pauzovací paŭspapero

- pro kvalitatívní rozbor filtrační kvlitanaliza filtra papero

- pro kvantitativní rozbor, filtrační kvantana­liza filtra papero

-, savý sorba papero

-, skelný sablopapero

-, smirkový smirgopapero

-, světlotiskový paŭspapero

-, tapetovací tapetpapero

-, toaletní klozetpapero

-, uhlový karbopapero

-, uhlopříčkový diagonala krucpapero

-, záznamový grafpapero

papírna paperfabriko

papírník paperisto

papírovina papermaĉaĵo

paprsek (kola) spoko

paprsek radio

- alfa alfaradio

-, anodový l. anodradio 2. kanalradio

- beta betaradio

- gama (záření) gamaradio

-, kanálový kanalradio

-, katodový katodradio

-, korpuskulární korpuskla radio

-, kosmický kosma radio

-, laserový lasera radio

-, odražený reflektita radio

-, rentgenový l. rentgenradio 2. X-radio

-, rozptylový difuzita radio

-, sluneční sunradio

-, tkalcovský (TEX) teksokombilo

-, vlnový nekorpuskla radio

paprsky alfa, alfaradioj

- beta betaradioj

- gama gamaradioj

-, kosmické kosmaj radioj

-, rentgenové l. rentgenradioj 2. X-radioj 3. ikso-rad

- X. l. X-radioj 2. ikso-radioj

-, kanalové kanalradioj

-, katodové katodradioj

-, rozptýlené difuzitaj radioj

-, ultrafialové l. ultraviolaj radioj 2. transviolaj radioj

paprskárna (TEX) kombilejo

paprskář (TEX)  (tekso)kombilisto

paprskovitý radia

pár, elektronový elektrona duopo

para- l. para 2.1-, 4-

pára vaporo

-, nasycená saturita vaporo

-, podchlazená subfridigita vaporo

- přehřátá supervarmigita vaporo

-, výfuková (využitá) eluzita vaporo

§ jít na plnou páru meti la tutan vaporon

parafín parafino

parafiny (=alkany) alkanoj

parachor parakoro

paraldehyd paraldehido =trimero de etanolo

parapet parapeto

park (sběrný sklad) l. rezervejo 2. stoko

- (zahradnický) parko

parkovat parki

parkoviště haltadejo, aŭtostarejo, veturilrestejo

parní vapora

§ na parní pohon vaporforta

parabola (GEOM, AUT) parabolo

- napětí, závěrného detranĉparabolo

- vrhu (hodu) balistika parabolo

parafin parafino

paralaxa paralakso

paralelní (i el zapojení) paralela

paralelogram paralelogramo

paramagnetický paramagneta

parametr parametro

parametry, provozní ekspluataj indikaĵoj

párat (TEX) malteksi

parcela parcelo

parcelovat parceligi

parfém parfumo

parko parko

- dodávkovýh vozů kamiona stoko

-, lokomotívní lokomotivstoko

-, přírodní naturparko

-, vozový vagonstoko

parketa pargeto

parkování parkado

parkovat (dopr.) parki

- (stát) haltadi

§ parkování zakázáno parkado malpermesite

parkoviště autoparkejo

-, hlídané gardita parkejo

-, vyhražené rezervita parkejo

-, zakázané malpermesita parkejo

parlamentář parlamentario

parník vaporŝipo

parovina (GEOL) peneplano

párovník (TEX) v:                     střídač

parsec parseko

parta (pracovní) taĉmento

partenogeneze partenogenezo

pářit se l. pariĝi 2. sekskuniĝi

pařník varmobedo

pas, cestovní pasporto

pás zono

- (železný, papírový) bendo

-, brzdový bremsbendo

-, děrný trubendo

-, dopravní veturlarĝo

-, dopravní pravý dekstra veturlarĝo

-, horní (nosníka) supra membro

-, housenkový l. raŭpo 2. ĉenbendo 3. ĉeno sen fino

-, dopravní rultapiŝo

-, montážní l. muntbendo 2. ĉenstablo

-, podvazkový (TEX) ĵartelzono

-, podvazkový široký ĵartela koksgaino

-, pracovní (pohyblivý) ĉenstablo

-, protipožární ochranný l. kontraŭbrula ŝirmzono 2. kontraŭbrula (protekt)zono

-, sedlový selzono

-, záchranný savzono

-, zelený (silniční) verda strio, meza razenbend(eg)o

-, zvukový sonbendo

pásy, kolejnicové relstrioj

pasák dobytka vakero; gaŭĉo

pasát (vítr) alizeo

pásek strio

- (ARCH) listelo, bendo

-, barevný na látce strio

- (plát) lameno

-, filmový filmstrio

-, magnetofonový sonbendo

pasivita pasiveco

pasivní pasiva

-, adjustační (TEX) adjustbendo

-, děrná trubendo

-, izolační (TEX) izolrubando

-, magnetická magnetbendo

- do psacího stroje inkrubando

-, lepicí glubendo

§ ovázat páskou (TEX) bendi

pásmice (TEX) dividfadeno

pásmo zono

-, kmitočtové frekvenca bendo

-, měřicí bendmezurilo

- (TEX) haspelaĵeto

-, zemské terzono

-, amatérské amatora bendo

-, časové horzono

-, energetické energetika strio

-, frekvenční frekvencbendo; zono

-, měřické mezurbendo, mezurrubando

-, mírné mezvarma terzono

-, mrtvé muta zono

-, ochranné senkreskaĵzono (apud relvojo)

-, neutrální jednofázového komutátorového stroje neŭtralaj linioj de unufaza kolektilmaŝino

-, neutrální viacfázového komutátorového stroje neŭtrala linioj de plurfaza kolektilmaŝino

-, neutrální pásmo stroje na stejnosměrný proud neŭtralaj linioj de kontinukurenta maŝino

-, normální normala strio

-, postranní l. flankbendo 2. flankzono

-, prázdné malplena zono

-, protipožární ochranné kontraŭbrula ŝirmzono

-, tarifní tarifzono

-, vodivostní strio de konduktado

- vybuzení strio de ekscito

- vysokého tlaku (METEO) anticiklono

-, zakázané malpermesita strio

-, zaplněné planigita strio

-, zaplněné částečně parte plenigita strio

pasparta (POLY) paspartuo

past, iontová jona kaptilo

pasta pasto

-, čistící puriga pasto

-, pájecí fandigilo

pasterace (=pasterizace), pasteŭriz(ad)o

paster(iz)ovat pasteŭrizi

pásti paŝti

pastorek pinjono

pastvina pastejo

pastýř paŝtisto

pata (GEOM) piedo

- kolejnice relpiedo

- vlny ondopiedo

patent patento (dokumento)

patentka (TEX) prembutono

patentované jméno (název) patentnomo

paternoster elevatoro

páteř spino

patice (žárovky, elektronky) lampingo, soklo

-, bajonetová bajoneta soklo

-, redukční adaptilo

patina (povlak) patino

patina (kolejnice) ŝuo de relo, ŝuo de paliso

- (sloupu) bazo, plinto

- klenby mostu abutmento

- pneumatiky abutmento de pneŭmatiko, buteo de pneŭmatiko, krona ripo (de rado)

patník gardŝtono

pátrání po vozu esplorserĉado de vagono

patrice patrico

patron (ochránce) patrono

pauza (kopie) paŭsaĵo

pauzovat paŭsi

pavilon pavilono

pavučina ŝpinaĵo

pazourek siliko

pažba fusto

pažit tabulizi

pec forno

-, cementační ĉementa forno

-, elektrická elektra forno

-, hrnčírská bakforno

-, kachlová kahelforno

- na pálení vápna kalkforno

-, kovářská forĝoforno

- kuplová fandforn(eg)o

-, muflová mufla forno

-, pekařská bakforno

-, tavící fandforno

-, vysoká l. altforno 2. fornego

peckovice drupo

péče, památková memorindaĵ-prizorgo

pedál pedalo

- brzdy bremsopedalo

-, plynový gaspedalo

-, spojkový kluĉpedalo

- světlometů reflekta pedalo

- zrychlení akcelpedalo

pedel univerzitní madzulo

pech (dlaždičský) manramo

-, ruční pavimbatilo, manramo

pechovat kunpremi

pektin pektino

pelargonaldehyd nonanalo

pelargonin pelargonino

pelargonyl nonanoilo

pelerina (TEX) v: pláštěnka

pemza pumiko

pěna ŝaŭmo

-, mořská marŝaŭmo

pendantiv pendentivo

pendentiv (ARCH) pendentivo

pěnit ŝaŭmi

pěnivost ŝaŭmeblo

pěnový ŝaŭma

pension pensiono

pensionování pensiiĝo

pentabrombenzen pentabrombenzeno

pentacen pentaceno

pentadekan pentadekano

pentadekanon pentadekanono

pentadien pentadieno

pentahydrát salo kvinakva

pentachlorbenzen pentaklorbenzeno

pentachlorfenol pentaklorfenolo

pentachlorfenolat sodný natria pentaklorfenolato

pentagon, vytyčovací prisma ortilo

pentakarbonylželezo fera kvino-oksokarbonato

pentakontan pentakontano

pentakosan pentakosano

pentametylbenzen pentametilbenzeno

pentametylendiamin 1.1,5-pentandiamino 2.kadavrino

pentan pentano

pentanal pentanalo

1,5-pentandiamin (=kadaverin) 1,5-pentandiamino

pentandiol pentandiolo

pentandion pentandiono

pentanol pentanolo

penten penteno

pentin pentino

pentit(ol) (cukr) pentitolo

pentoda pentodo

pentosa (cukr) pentozo

pentosan pentozano

pentil pentil(o)

pepsin (enzym) pepsino

peptid peptido

peptidáza peptidazo

peptizace peptiz(ad)o

peptizovat peptizi (tr)

pepton peptono

perboritan, sodný natria oks-duoksoboriato

perforátor automatický aŭtomata truilo

- štítků kartotruilo

- štítků alfanumerický alfanumera kartotruilo

perforovat liniotrui, trui, dentumi, trueti, limtrueti

perhydrol perhidrolo

perchloretylen tetrakloretano

perigeum perigeo

perioda periodo

-, čtvrtá (soustavy prvků) kvara periodo

-, dlouhá longa periodo

-, druhá (soustavy prvků) dua periodo

-, krátká mallonga periodo

-, neúplná nekompleta periodo

-, pátá kvina periodo

-, první unua periodo

-, sedmá sepa periodo

-, šestá sesa periodo

-, třetí tria periodo

-, velká granda periodo

-, základní fundamenta periodo

periodicita periodeco

periskop periskopo

peristyl peristilo

perksl (TEX) perkalo

perkolace perkolado

perkolátor perkolilo; perkolatoro

perkolovat perkoli (tr)

perkyselina oksacido

perlit perlito

perlon (TEC) perlono

permeabilita permeablo, magnetigeblo

-, absolutní absoluta permeablo

-, diferenciální diferenciala permeablo

-, normální normala permeablo

-, počáteční komenca permeablo

-, relativní relativa permeablo

- vakua induktokonstanto

permaktron (elektronka s postupným polem) tubo kun progresa ondo

permeance permeanco

permitivita permitivo

-, absolutní dielektrická absoluta permitivo, absoluta dielektrikeco

-, relativní dielektrická reletiva permitivo, relativa dielektrikeco - vakua influenckonstanto

permutace (MAT) 1. aranĝaĵo 2. permutaĵo

permutit (umělý měnič iontů) permutito

permutovat permuti

pero (DŘEV) foldo-listelo

- (čepu)                        tenomo

- (peří i psací) plumo

- (pružina) rizorto

-, lištové listela lango

- na kreslení desegnoplumo

-, plnící fontoplumo

-, ploché platrisorto, folia risorto

-, psací plumo

-, rysovací  (vytahovací) tirliniilo

-, spirálové spiralrisorto

-, šroubové helica risorto

-, trubkové tuboplumo

-, truhlářské lango

pérování suspensio

-, pneumatické pneŭmata suspensio

peroxid oks-oksido

- barya baria oks-oksido

- horčíka magnezia oks-oksido

- mědi kupra oks-oksido

- niklu nikela oks-oksido

- sodíku dunatria oks-oksido

- stříbra duarĝenta oks-oksido

- vápníku kalcia oks-oksido

- vodíku duhidra oks-oksido

peroxo- peroksi-

persian (TEX) persiano

persiran l. (duminusa) oks-sepoksodusulfato 2. peroksidsulfato

-, amonný duamonia oks-sepoksodusulfato

-, draselný dukalia oks-sepoksodusulfato sodný, dunatria oks-sepoksodusulfato

peruhličitan l. (duminusa) oks-trioksokarbonato 2. (duminusa) oks-kvinoksodukarbonato

personál, lokomotivní lokomotivpersonaro, lokomotivistaro

-, obsluhovací servistaro

-, vlakový trajnistaro

perspektiva perspektivo

-, ptačí desupra perspektivo

peruť komutátoru apendico de komutila lameno

perveance (diody) perveanco (de diodo)

- víceelektrodové elektronky perveanco de mult­elektroda tubo

peřej katarakto

peří plumaro

peřina (TEX) plumono

perylen perileno

pestík stameno

pěstovat eduki, bredi, kulturi (plantojn)

pešina pado

pětiletka kvinjarplano, jarkvino

petit

§ text tištěný petitem petitlitera teksto

petiúhelník kvinlatero

petlička (TEX) agrafingo

petrochemie petroĥemio

petrochemický l. petrolĥemia 2. petrolkemia

petrolej petrolo

-, surový kruda petrolo, nafto

- na svícení lampa petrolo, keroseno

§ krajina bohatá na petrolej petrolriĉa regiono

petrolejářský průmysl petrolindustrio

petroleter petrola etero, malpeza benzino

petrolog petrologo

pevné těleso solidaĵo

pevnost solideco

- (obor mechaniky) firmiko

- (materiálu) rezisteco, rezistokapablo, fortikeco

-, elektrická dielektrika elektra romporezisteco

-, proti střihu rezisteco kontraŭ tondo

- proti zlomení romprezistenco

- v ohybu rezisteco kontraŭ flekso

- v tahu rezisteco kontraŭ tiro

- v tlaku rezisteco kontraŭ premo, premrezisteco

- v střihu rezisteco kontraŭ tondo

pevný (odolný) firma

- (o skupenství) solida

pH pH (legu: poho)

picen (CH) piceno

pieza piezo

piezoelektřina premelektro

pigment pigmento

píchátko (TEX) kombiltredilo

-, převáděcí retredilo

píchnout, propíchnout piki

pikolin l. pikolino 2. metilpiridino

pikramid 2,4,6-trinitroanilino

pikrát 1. pikrato 2.2,4,6-trinitrofenolato

-, draselný kalia 2,4,6-trinitrofenolato

pikryl l. pikril(o) 2. 2,4,6-trinitrofenil(o)

piktogram piktogramo

pikýrovat (sadbu) prikli

pila (nástroj) segilo

- (stroj) segmaŝino

- (závod) segejo

- břichatka ventra segilo, trunksegilo, duhoma s.

-, drážkovací foldsegilo

- na dýhy segileto por lamenoj

-, kotoučové cirkla rotacia segilo

- na kolejnice l. relsegilo 2. relsegmaŝino

-, lupenková l. arabeskosegilo 2. framsegilo por arabeska tranĉo

- na kov metalsegilo

-, oblouková arĉosegilo

- ocaska l. vostosegilo 2. trapeza segilo

-, okružní rotacia segmaŝino

-, osazovací fendosegilo

-, pásová bendosegilo, bendsegilo

- pro jednoho muže unuhoma segilo

-, rámová, ruční stegframa segilo

-, rámová, strojní mekanika framsegilo

-, řetězová ĉensegilo

-, tesařská podélná laŭlonga (duhoma) segilo

-, úkosovací, hřbetovka dorsosegilo por oblikva tranĉo

- zlodejka (na otvory) trusegilo

pilastr pilastro

-, opěrný  apogpilastro

piliny  segaĵo

- (od pilování), fajlaĵo

pilíř piliero

- (sloup opěrný) piliero, subtenfostego, pontkolono

-, obloukového mostu abutmento

-, opěrný pilastro, ŝtrebkolono, murapogilo

-, záladový subtenpiliero

pilníček na nehty ungofajlilo

pilník fajlilo

-, čtverecvý kvadrata fajlilo

-, hrubý kruda fajlilo

-, jemný delikata fajlilo

-, kruhový ronda fajlilo

-, lešticí polurfajlilo

-, mečový glava fajlilo, bireta fajlilo

- na pily fajlilo por segiloj

-, nožový tranĉila fajlilo

-, oválový ovala fajlilo

-, plochý plata fajlilo

-, polojemný duondelikata fajlilo

-, přesekaný retranĉita fajlilo

-, půlkruhový duonronda fajlilo

-, ruční brakfajlilo

-, střechovitý bireta fajlilo

-, špičatý pinta fajlilo

-, špičatý plochý plata pinta fajlilo

-, trojúhelníkový triangula fajlilo, trieĝa fajlilo

-, tužkový krajonfajlilo

-, velmi jemný delikatega fajlilo

-, zařezávací ŝraŭbokapa fajlilo

pilokarpin pilokarpino

pilota fosto, paliso

pilování fajlado

pilovat fajli

pilot piloto

pilulka pilolo

- (výtlaček) premaĵo

pinakel (ARCH) pinaklo

pinakolin l. pinakolino 2. 3,3-dimetil-2-butanono

pinakon l. pinakono 2. 2,3-dimetil-2,3-butandiolo

pinč-efekt pinĉofenomeno

pincops (TEX) v: útkový potáč

pinen 1. alfa-pineno 2. 2,7,7-trimetil hept-2-ono

- 1. beta-pineno 2. 7,7-dimetil-2-metilidenbiciklo heptano

pinta pindo

pinzeta pinĉilo

pion piono

piperazin l. piperazino 2. dietilendiamino

piperidin piperidino

pipeta pipeto

-, dělená kunskala pipeto

-, odvažovací pesa pipeto

- se dvěma rozšířeními dukava pipeto

- se dvema značkami dusigna pipeto

- s jedním rozšířením unukava pipeto

- s jednou značkou unusigna pipeto

pipetovat pipeti (tr)

pirgeometr pirgeometro

pisátko grifelo

písek sablo

-, jemný subtila sablo

-, kopaný fossablo

-, tekoucí flusablo, movsablo

§ tekuté písky cedema sablo

písčina (mělčina) sablaĵo

pískovec sabloŝtono

pískovna sablejo

písmeno litero

- (velké abecedy) majusklo

písmo (POLY) tipo

- antikva antikva tipo

- cicero cicero

-, frakturové fraktura tipo

- kursíva kursiva tipo

-, jemné magra tipo

-, latinkové romana tipo

-, lomené gotika tipo

- petit petito

-, stojaté rekta tipo

-, tučné grasa tipo

písmolijec tipfandisto

píst piŝto

-, parní vaporpiŝto

-, zadřený l. rajpita piŝto 2. enfrotumita piŝto

pístnice pistní tyč piŝtostango

pistole pistolo

-, pájecí lutpistolo

pistonfon pistonfono

pivovarnictví bierindustrio

placení předem antaŭpago

plachetné (nájemné z plachty): takso ŝirm-tuk(eg)a

plachta velo

-, ochranná ŝirmtuk(eg)o

-, přední antaŭvelo

-, vozová 1. vagontuko 2. ŝirmkovrilo

plachty velaro

§ jet na plné plachty veturi kun plena velaro

plachtit veli, veladi, velveturi

- dolů (LET) glisi

- nahoru (LET) sori

plachtoví velaro

plachtovina (TEX) veltolo

-, pevná konopná firma kanaba tolo

plakátovat afiŝi

plamen dmuchavkový blovoflamo

-, hořáku sagoflamo

plán plano

- oběhu souprav plano de vagonar-cirkulado

- obsazení koleje trak-okup(iĝ)a grafikaĵo

- řazení vozů vagon-viciga tabelo

- trolejového vedení plano de kontakt-linio

- vlakotvorby trajnforma tabelo

§ podle plánu laŭplane

planeta planedo

planetárium planetario

planimetr planimetro

planimetrie planimetrio

planina plataĵo

plankton planktono

plánovač planisto

plánování planizado

plánovat planizi

plánovitý laŭplana

plantáž plantejo

pláň železničního spodku trakbazo

plápolat flagri

plasma plasmo

-, jaderné nukleoplasmo

plast plasto

plastický modlebla

- (trojrozměrný) l. reliefa 2. plastika

- chirurgie plastia kirurgio

plastičnost (plasticita) plasteco

plastifikátor (zvláčňovadlo) plastigilo

- (zvláčňovatel) plastiganto

plastika (operce) plastio

- (umění) plastiko

plastikátor (stroj pro měkčení) plastigilo

plášť (přístroje) ĉirkaŭa tubo, ĉirkaŭvolvaĵo mantelo

- (TEX) mantelo

-, dlouhý (TEX) longa mantelo, surtuto

-, chladicí malvarmiga mantelo

- chladiče radiatormantelo

- kábla mantelo

- kužele konusingo, konusa mantelo

-, olověný plumba tegaĵo, plumba mantelo

- pneumatiky pneŭmatika bendo

- pístu piŝta mantelo

-, pracovní kitelo

-, vodní akvomantelo

pláštěnka (TEX) pelerino

platba v hotovosti kontanta pago

plátěný (TEX) tola

plát (pásek) lameno

- pera listového risortlameno

plátek lameno

platforma platformo

platina plateno

platit (mít platnost) valori

plátno (TEX) tolo

-, gumové gumtolo

-, nebělené neblankigita tolo

-, knihařské bindaĵa tolo

- (kord) pláště bendotolaĵo

-, pogumování kaŭĉuka tolo, gumtolo

-, ochranné ŝirma tolo

-, režné (TEX) kruda tolo

-, smíšené mestiza tolo

-, surové kruda tolo

-, voskované laktolo

-, voskové laktolo, vakstolo

-, zefírové zefirlano

plátnový (TEX) tola

platný signifika

plavák flosilo, flotilo

-, ponořený merga naĝilo

plavat (neponořovat se) flosi, surnaĝi, naĝi

- (pohybovat se) naĝi

plavba navigo, navigado, navigacio

-, říční rivera navigado

plaveniny suspensaĵo (ŝlimo, sablo) aŭ vera aŭ koloida solvaĵo,

ŝvebiĝantaj sedimentoj, ŝvelanta ŝlimo

plavidlo naĝveturilo

plavit flosigi arbojn

plavit se navigi (ntr), veturi per akvo

plazma plasmo

plech lado

-, bílý pocínovaný stanita ferlado

-, černý ferlado

-, dynamový dinamolado

-, galvanizovaný galvanizita lado

-, pocínovaný stanita lado

-, pozinkovaný zinkita ferlado

- stojina almo

-, válcovaný lameno

-, vlnitý ondolado

-, vzorovaný stampita lado

-, žebrovaný nervura lado

-, železný ferlado

plechovka ladskatolo

pléd (TEX) plejdo

plesnivět ŝimi

pleteň (MED) plekso

pletenina plektaĵo

pletivo, drátěné dratplektaĵo, latiso

plevy grajnoŝeloj

plexisklo vitroplasto

plíseň ŝimo, ŝimaĵo

plnění baterie bateri-plenigo

- válce cilindroplenigado

plný masiva

plocha (míra) areo

- (obsah, rozsah) areo, areaĵo

- druhého stupně konikoido

-, ekvipotenciální l. nivoo 2. egalpotenciala surfaco

-, kluzná glitsurfaco

- kola styčná s drahou rulsurfaco

- kruhu cirkla areaĵo

-, kuželová daŭbo, konusa surfaco

-, kýlová stabiliga planeo

-, kýlová svislá vertikala direktalo

-, letištní aerodromo

-, ložná (vozu) ŝarĝadareo, vagona ŝarĝareo

-, nosná planeo

-, nosná hlavní ĉefplaneo

-, ocasní direktalo

-, ocasní výšková stabiliga planeo

vertikala empenalo

-, osevní semadareo

-, otopná hejtsurfaco

-, promítací ekrano

-, přistávací alteriĝejo, alteriĝa areo

-, průtočná likvaĵa tranĉareo

-, rolovací alteriĝejo

-, rotační (MAT) rivolua surfaco

-, strešní tegmenta surfaco

-, styčná kontaktofaco

-, šroubová (MAT) helicoido

-, těsnící kontaktofaco

-, třecí frotfaco, frota surfaco

-, válcová (MAT) cilindra surfaco

-, valivá rulsurfaco

-, výhřevná hejtsurfaco

-, základní (GEOM) bazo

-, základová bazo

plochý plata

§ ploché místo na kole radringa plataĵo

plomba, automatická aŭtomata sigelo

- (olověnka) plumbaĵo

- (zubní) plombaĵo

§ plombování nákladních vozů plumbo sigelado de varvagonoj

ploska (kladiva) faco

plošina platformo

- (budovy) platformo

-, spinací ŝalttabula podio, ŝaltpodio

-, staniční vara kajo, stacia platformo

- (tramvajového vozu) perono

- (vozidla) vagonenira vestiblo

- vozu vnitřní vagonvestiblo

- vozu vstupní vagonplatformo

= vzletová a přistávací plocha na palubě letadlové lodi flugferdeko, avi(adil)ŝipa (aero)dromo

plošinka stěžení topo

plot batilo

-, deskový tabulara barilo

-, laťkový lataĵo, latbarilo

-, laťkový, skřížený klinlata barilo

-, pletivový latisbarilo

-, síťový dratreta barilo

-, z řeziva tabulaĵa barilo, tabulbarilo

plotna hejtoplato

plout navigi (ntr)

- (FYZ) floti, surnaĝi

plovák (LET) flosilo

-, ponorný (STROJ) merga naĝilo

plovárna naĝejo

plovatka v: bóje

plst (TEX) felto

§ jako plst (TEX) felteca

plstěný (TEX) felta

plstit (TEX) felti

plstit se (TEX) feltiĝi

plstivý (TEX) feltiĝema

pluh plugilo

-, sněhový neĝplugilo, neĝforiga kamiono

-, sněžný neĝplugilo

plutonium plutonio

plyn gaso

-, bahenní 1. metano 2. marĉ(o)gaso

-, degenerovaný degenerita gaso

-, elektronový elektrona gaso

-, hnací gasa brulaĵo

-, hořlavý brulema gaso

-, ideální ideala gaso

-, inertní nobla gaso

-, nedegenerovaný nedegenerita gaso

-, neteční inerta gaso

-, nosný portanta gaso

-, rajský dunitra oksido, ridgaso

-, reálný reala gaso

-, třaskavý krakgaso

-, vzácný 1. nobla gaso 2. inerta gaso

-, zemní tergaso

§ ubrat plyn malakceli

§ přidat plyn akceli, premi la akcelilon

plynárna gasfabriko

plynofikace gasizado

plynoměr gaskomputilo

plyš (TEX) pluŝo

pneumatika l. pneŭmatiko 2. aertubo 3. aertuba radringo

-, náhradní vicpneŭmatiko

-, netěsná lika pneŭmatiko

-, nízkotlaká malaltprema pneŭmatiko, malfortprema pneŭmatiko

-, obnovená rekaŭĉukita pneŭmatiko

-, prázdná malŝvela pneŭmatiko

-, propíchnutá trapikita pneŭmatiko

-, protektorovaná rekaŭĉukita pneŭmatiko

-, radiální radiala pneŭmatiko

-, sploštělá malŝvela pneŭmatiko

pnutí streĉo

- kolejnice relstreĉiĝo

pobyt (vlaku ve stanici) trajnohaltodaŭro

- vlaku dle jízdního řádu haltodaŭro laŭ horaro

počasí vetero

§ zprávy o počasí veterinformoj

počáteční stadium frua stadio

počátek (souřadnic) origino

- zakřivení komenco de kurbo

počet (prvků souboru) nombro

- kalkulo

- diferenciální diferenciala kalkulo

-, lichý nepara nombro

- otáček (za jednotku času) turnfrekvenco

- otáček nombro da rivoluoj

- otáček za minutu pominuta rivoluo-nombro

- otvorů nombro da aperturoj

-, sudý para nombro

-, vyrovnávací glatuma kalkulo

- zásilek sendaĵnombro

- zubů dentonombro

počítač, Geigerův-Müllerův kalkulilo de Geiger-Müller, komputilo de Geiger

- kilometrů kilometrokomputilo

počítač(ka) l. kalkulatoro 2. kalkulilo

počet kmitů za sekundu ciklo(j), cikloj je sekundo

- závitů nombro de heliceroj, nombro de volavĵeroj

početné nombradtakso

počítač komputilo

-, elektronický komputero

-, Geigerův, komputilo de Geiger

- kroků hodometro

- hovorů komunika komputilo

- kilometrů (AUT) ciklometro

- náprav radaksa komputilo

- otáček rivolukomputilo

-, pracující v reálném čase laŭtempa komputilo

-, pracující nezávisle na čase tempodistanca komputilo

-, vektorový vektora kalkulilo

počítadlo (usnadňující výpočet) kalkulilo

- (počítač spotřeby) komputilo

-, časové tempometra komputilo

-, časové pásmové tempodistanca komputilo

- hovorů komputilo de interparolaĵoj

- kilowathodin kilovathora komputilo

- kroku l. hodometro 2. paŝkomputilo

-, kuličkové (školní) globkalkulilo

-, otáčkové rivolua komputilo

počítání (úkon) kalkulo

počítat kalkuli

- (impulsy) komputi

- (množství) nombri (tr)

- (vyčíslit) (MAT) (de)nombri

- z hlavy kalkuli per la memoro, kapkalkuli, pense kalkuli

počtář kalkulisto

§ mozek elektronický (počítač) komputoro

podatelna ekspedejo

podavačka (TEX) metistino

podbiják ŝtop-pioĉo

podbíječka, pneumatická pneŭmatika ŝtopilo

-, strojní balastŝtopatoro

poddajnost, akustická akustika elasto

poddajný supla

podej, nový reekspedado

podélník (hlavní nosník) sparo

- (podélný nosník) laŭlonga trabo

- longerono

podélný laŭlonga

podesta ŝtupara haltejo

podexponovat subeksponi

podezdívka (STAV) bazamento

podchlazená (tekutina) subfridigita (likvo), submalvarmigita

podchlazení submalvarmigo

podchod (uliční) strattunelo

- subpasejo

-, nástupištní interkaja tunelo

podíl kvociento, kvoto

- dovozného, frajtprez-kvoto

- poplatků takso-kvoto

podium podio

podjezd (AUT, STAV) l. subpasejo 2. subtraka pasejo

podkladnice sidplateto

-, klínová kojna relsidplato

-, pružná elasta sidplateto

podkritický subkrita

podkročit subi

podkroví l. subtegmento 2. tegmenta ĉambro

podlaha planko

-, dusaná argilplanko

-, roštová kradplanko

§ podlahu položit planki

podlaží etaĝo

§ výška podlaží etaĝalto

podle depende de

§ podle pravidla laŭregula

podlepit (TEX) subŝtofi

podloubí arkado

podlouhlý longuma, oblonga

podložka (AUT, STROJ) subdisketo

- cívky bobeno-subtenilo

-, filmová filmbazo

-, pojistná (STROJ) sekuriga subdisketo

podmáčení malsekeco

podmínky, dodací, všeobecné ĝenerala liver-kondiĉaro

-, mezní marĝeno

- pro použití jízdních příkazů kondiĉaro pri utiligo de legitimiloj

-, výpravní eksped-kondiĉaro

podmítat skarifiki

podmok, brázdový sulka akvumado

podmorský submara

podnik entrepreno, entreprenejo

-, přepravní transportentrepreno

podnož bazamento

podobnost simileco

podpalubí subferdeko

podpažník (TEX) braktuko

podpěra l. apogilo 2. subtenilo

- (elektr. vedení) subtenilo

- (opěrný bod) subportejo

- (stavební konstrukce) subportanaĵo

- izolátoru izoliltenilo

podpěrka (izolátoru) subten-izolilo

- (pneumat. vrtačky) subtenilo

podpírat (ze spodu) subapogi

podpora (opěra) metala genulato

podprogram subprogramo, subrutino

podprsenka (TEX) mamzono

podrazit (boty) replandumi

podrážka plandumo

podradný lastranga

podskupina (CH) subgrupo

-, levá (CH) maldekstra subgrupo

-, pravá (CH) dekstra subgrupo

podstata substanco

podstava kovadliny bloko de amboso

podstavec (patka) soklo

-, piedestalo postamento

-, přídavní kromstablo

- trubky tubosoklo

podstrčit (tajně) subŝovi

podsvinče suĉporkido

podsycený subsaturita

podšít (TEX) subŝtofi

podšívka (TEX) subŝtofo

podškrtnout substreki

poduška na paličkování (TEX) kleplokuseneto

- na razítka inkkuseneto

podvalník rulboĝio

podvaz (TEX) v: pásmice

podvázání (cévy) ligaturo

podvazek (TEX) ĵartelo

podvěsek mozkový hipofizo, pituitario

podvozek boĝio

-, běhounový gvidboĝio

-, letadlový subekipaĵo

-, vozidlový ĉasio, subekipaĵo

-, trojkolový trirada subekipaĵo

-, zatahovací entirebla subekipaĵo

podvrstva, elektronová elektrona subtavolo

podvýroba subproduktado

podzemí subteraĵo

podzemní subtera

pohánět propulsi

pohár pokalo

pohlcovač zvuku akustika ekrano

pohlcovat sorbi

pohled (podívaná) vidaĵo

- (pohlédnutí) vido

-, boční flanka vido

-, čelní fronta vido

- výkres desegnaĵo laŭ ekstera vido

- výkres stroj částí desegnaĵo de maŝinparto

- zepředu fronta vido

§ letmým pohledem flugrigarde

pohon movilo

pohon (STROJ) movigo, pelado

pohon pelsistemo

-, diesel-elektrický dizelelektra movigo

-, elektrický elektra movigo

-, elektromotorický elektromotora movigo

- náprav poradaksa movigo

- návestidla semafora movigmekanismo

- ozubenými koly dentrada movigo

-, pásový movigo per raŭpoj

-, přímý individua movigo

-, raketový perraketa movigo

-, reakční reakcimovigo

-, reakční, tryskový jetmovigo, movigo per ajutoj

-, řemenový movigo per rimeno

-, řemenový transmisní transmisio per rimeno

- stejnosmerným proudem movigo per kontinua kurento

pohoří monta vico

pohotovost preteco

-, služební deĵorpreteco

pohovka sofo

pohyb movado

-, Brownův Brown-a movado

-, laminární lamenara movado

-, přímočarý postupný translacio

-, přímý rekta movado

-, rovnoměrně zrychlený unuforme alcelata movado

-, translačný translacio

-, turbulentní turbulenta movado, kirloza movado, turboza movado

-, výkyvný ĉarnira movo

pohyblivost nabité částice moveblo en ŝarĝita kor­pusklo

pocházet deveni

pochod, lučební ĥemia procezo

-, usilovný streĉita marŝo

pochutiny (POTR) ĝuiloj

poise (FYZ) puazo

pojistka (doklad o pojištění) asekuro-karto

- sekurbutono 2 PIV

- fanditaĵo, fandaĵo gardilo

- (proudokruhu) gardilo (de cirkvito)

-, jemná hejtbobena (fando)gardilo

-, klínová kejlosekurigilo

-, křídelková sekurigilo (de pafilo)

- ochrany před doutnavým výbojem efluva gardilo

-, šroubová ŝraŭbosekurigilo

-, tavná fandaĵo, fanditaĵo, fandodrato, fandogardilo

pojištění asekuro

- proti krádeži ŝtel-asekuro

- proti požáru brul-asekuro

- proti úrazu akcident-asekuro

- zavazadla pakaĵ-asekuro

-, životní viv-asekuro

pojivo mastiko, gluilo

pokládač kabelú (dělník) kablisto

- min (loď) minmeta ŝipo

pokládat sterni

pokládka koleje trak-sternado

pokladna monŝranko

pokladník kasisto

-, zavazadlový pakaĵ-kasisto

pokles falo, malleviĝo

- luminiscence falo de luminesko

- napětí tensifalo

- napětí v elektronce tensifalo en elektrontubo

- napětí na anodě anoda tensifalo

- napětí na katodě katoda tensifalo

- napětí v oblouku tensifalo en arko

- potenciálu potencialfalo, tensofalo

- proudu kurentfalo

- půdy terenfalo

- rychlosti otáčení malpliiĝo de rivolu-rapido

- rychlosti otáčení, absolutní absoluta malpliiĝo de rivolu-rapido

- rychlosti otáčení, relativní relativa malpliiĝo de rivolu-rapido

- teploty temperatura gradiento

- tlaku vzduchu aerprema gradiento

pokosník alĝustigebla angulilo

pokovování, elektrolytické elektrolita (metal)tegado

pokovovat metaligi, metalizi

pokrokový progresema

pokrýt potřebu satprovizi la bezonon

pokrytí potřeby vozů kovrado de vagon-bezono

pokrývač tegmentisto, tegolmetisto

pokrývat taškami tegoli

pokrývka kovrilo

-, prošívaná (TEX) peplomo

-, sněhová neĝsternaĵo

pokřivení distordo

pokyny služební servo-instrukcioj

pól (FYZ) poluso, kampa poluso

- (vícedutinového magnetronu) poluso (de plurkava magnetrono)

- (zemský) poluso

- baterie bateri-poluso

-, hlavní ĉefa poluso

-, kladný pozitiva poluso

-, komutační komutpoluso

-, magnetický magneta poluso

-, měnivý alterna poluso

-, následný kunsekva poluso

-, pomocný komputpoluso

-, vratný komutpoluso

-, vyniklý elstara poluso, nepra poluso, tipa poluso

-, výsledný konsekvenca poluso

-, záporný negativa poluso

§ čtyřpól kvarpoluso

póly, magnetické zemské termagnetaj polusoj, magnetaj polusoj de l' terglobo

polára polajro

polarimetr polarimetro

-, polostínový duonombra polarimetro

polarimetrie polarimetrio

polarita poluseco

- vazeb poluseco de valentoj

polarizace (polarizační elektromotorická síla) polarizo

- elektra polariganco

-, dielektrická dialektrika polariĝo

-, elektrická elektra polarigo

-, koncentrační koncentriteca polarizo

- látky polariĝo de medio

-, magnetická magneta polarizo

-, prostředí polarizo de medio

-, magnetická rotační magneta rotacipolarizo

polarizátor polarizilo

polarizování, dielektrické dielektrika polarizo

polarizovaný polara

polarizovat polarizi, polarigi, polusigi

- elektrické pole influki

- elektromagnetické vlny polarigi

- magnet polarigi

polarizovatelnost (dokonalá) polarizebleco (perfekta)

Polárka (hvězda) Polusa stelo

polární polara

polarograf polarografo

polarografie polarografio

-, oscilografická oscilografia polarigrafio

polarogram polarogramo

polaroid polaroido

polaroskop polaroskopo

pole kampo

-, akustické akustika kampo

-, akustické volné libera akustika kampo

-, bezvírové senkirla kampo

-, elektrické elektra kampo

-, eliptické elipsa rotacikampo

-, gravitační kampo de gravito

-, jezové (mostní) interpiliero

-, kotevní ankra sekcio

-, magnetické magneta kampo

-, magnetizační magnetiga kampo

-, magnetující magnetiga kampo

-, nedivergentní nediverĝenca kampo

-, neutralní neŭtra sekcio

-, odmagnetující malmagnetiga kampo

-, rotační (točivé) rotacia kampo

-, rovnoměrné (homogenní) unuforma kampo

-, solenoidní solenoida kampo

-, stacionární kvieta kampo

-, střídavé alterna kampo

-, točivé rotacia kampo

-, toleranční tolera kampo

-, vektorové vektora kampo

-, vektorové nezřídlové sendiverĝenca kampo

-, vírové kirla kampo

-, výměnné ŝanĝa sekcio

-, zemské magnetické termagneta kampo

-, zorné vidkampo

poledník meridiano

-, magnetický magneta meridiano

poleno ŝtipo

- (štípané dřevo) disfendita ŝtipo

polep kondenzátoru kondensila plako

- kondenzátorové desky tegaĵo de kondensila plako

polepit vůz etikedumi

police (nábytek) etaĝero

policie polico

-, dopravní trafikpolico

-, ochranná gardpolico

-, vodní (plavební) akvopolico

policista (strážník) policisto

poller bolardo

polní práce laboroj sur (la) tereno

polobuničina l. duoncelulozo 2. hemicelulozo

poločas

- radioaktivního rozpadu radioaktiva duoniĝodaŭro

- rozpadu duoniĝodaŭro

poloha situo

- návěstidla signalil-situo

-, nulové (přístroje) nulpunkto (de instrumento)

- mrtvého bodu kliky pozicio de malviva punkto ĉe kranko

- výměny, základní bazpozicio pintrela, normalpozicio pintrela

- "výstraha" avertpozicio

polokoule l. duonsfero 2. hemisfero

polokruh duonrondo

poloměr l. radiuso 2. duondiametro

-, hydraulický fiktiva radiuso

- otáčení turnradiuso

- vepsané kružnice interna radiuso

- zakřivení kurboradiuso

polonium polonio

polopantograf duonpantografo

polopropustný duonpenetrebla

poloprovoz provfabrikado

- (zkušební aparatura) (CH) provaparato

polopřímka duonrekto

polostín (OPT) malpura ombro

polotovar duonfabrikaĵo

pólování polareco

pólovat poli

polovodič duonkonduktanto

-, iontový jona duonkonduktanto

-, nevlastní eksterna duonkonduktanto

-, smíšený miksa duonkonduktanto

- typu n duonkonduktanto tipo n

- typu p duonkonduktanto tipo p

-, vlastní interna duonkonduktanto

položit kolejnice sterni relojn

polštář (TEX) kuseno

poly- poli-

polyakrylát l. poliakrilato 2. akrilatpolimero

polyakrylonitril poliakrilonitrilo

polyamid poliamido

polybutadien polibutadieno

polyen polieno

polyester poliestero

polyetylen l. polieteno 2. polietileno

polychromie polikromio

­polymer polimero

polymerie polimereco

polymetakrylát polimetakrilato

polynom polinomo

polypropylen polipropileno

polysacharid polisaĥarido

polysiloxan 1. poliksiloksano 2. silikono

polystyren polistireno

polytechnika politekniko

polyten v: polyetylén

polyuretan poliuretano

polyvinylchlorid polivinilklorido

pomalý

pomalá jízda (místo) lantejo

poměr rilatumo

- (MAT) rilato 2. raporto

- (převodu) raporto

-, číselný rilatumo

-, eluční (FYZ, CH) elua rilatumo

-, převodový l. transmisia raporto 2. raporto de transmisio 3. transmisia rilato

-, převodový bezstupňový kontinua raporto de transmisio

-, převodový stupňový laŭŝtupa raporto de transmisio

- převodu diferenciálu derivaĵo

- stlačení premraporto

-, transformační rilatumo de transformado

- tlumu rilatumo de atenuo

-, zkratový rilatumo de kurtcirkvito

- zubů dentoraporto

pomíjivý pasa

pomlčka haltostreko

pomocník strojvedoucího lokomotivisto, lokomotivistkunulo

pomůcka

-, nakládací ŝarĝad-akcesoraĵo, ŝarĝadilo

pomůcky nakládací ŝarĝadiloj

pončo ponĉo

ponor profundiro, floslinio, ŝarĝolinio

* loď o ponoru 3 m la ŝipo enakviĝas 3 metrojn (PIV)

ponorka submarŝipo

ponořit (úplně pod hladinu) mergi

ponton pontono

poocelit ŝtalizi

pool (obch.) pullo

popel cindro

popelín poplino

popelník cindrujo

popeloviny

popílek fulgero, flugcindro

poplatek

-, nakládací ŝarĝad-kosto

-, přístavní haven-takso

-, veterinární takso veterinara

-, vlečkový takso aliĝ-traka

-, výpravní eksped-takso (manipul-takso stacia)

- za desinfekci takso por desinfektado

- za dobírku remburs-takso

- za naložení, - za nakládání ŝarĝad-takso

- za pobyt vozu takso vagon-retena

- za překládání (nákladu) transŝarĝad-takso

- za vyložení (vozu) takso malŝarĝada, malŝarĝad-takso

- za vykládání elŝarĝad-takso

poplatky

-, celní dogan-kostoj

popouštět malhardi

- (ocel po kalení) ekardigi

poprsník parapeto

popruh teksrimeno

- u vozíku ŝelkego

poptávka (po zboží, práci) postulado, postulateco

porazit (odseknout) faligi per hakado

porážet (stromy) hakfaligi

porcelán porcelano

porfýr porfiro

pórobeton ĉelbetono

porovnání, logické logika komparo

portál portalo

- odpojovačový (odpínačový)

- tunelový tunel-portalo

potáč

-, útkový vefto-kopo

potenciál

-, magnetický magneta potencialo

portikus (arch.) portiko

porucha perturbo, faŭlto

- (defekt) paneo

- (stroje) paneo, maŝina difektiĝo / paneo

- atmosférická atmosfera perturbo, atmosferaĵoj

- dopravní trafik-perturbo

- návěstidla signalil-perturbo

* odstranit poruchu senpaneigi

* odstranění poruchy (uvolnění, odrušení) senperturbigo

poruchovost difektiĝeco

poruchový difektiĝema, (facile) difektebla

porušování (mléka) fi-miksado, falsi lakton

pořadač písemností dosierujo

pořadí vico

pořádek (řád) ordo

- (systém, uspořádání) aranĝo

poříz tranĉlameno

posádka ekip-anaro

poschodí etaĝo

pozitiv pozitivo

pozitivní pozitiva

pozitron pozitrono

poskládat (shrnout plachtu na ráhno) brajli, rafi

posloupnost vico

posluchač na černo pirata ricevanto

posouvač, fáze fazeŝanĝilo, fazokompensilo

posouvadlo vozů (jednokolejnicové) vagon-puŝilo (unurada), vagon-movigilo (unurada)

posouvátko antaŭenigilo

postava staturo

postavení situacio, pozicio

- klíčové ŝlosilpozicio

- (společ.) posteno

postavit

- návěstidlo pozigi signalilon

postdatovat postdati

poste restante poŝtrestante

postih (právní) regreso

postrčení (náraz) puŝo

- osové (náraz) laŭaksa puŝo

- radiální (náraz) laŭradia puŝo (nemá být laŭradiusa ?)

postroj jungilaro

postřik (závlahový) surŝprucigo, pluvsimila akumulado

postříkat surŝprucigi

postřikovač ŝprucigilo

- (závlahový) pluvaparato

- (na ochranné prostředky ap.) aspergilo

postuláty, kvantové      kvantumaj postuloj

postup (metóda, způsob, jednání, děj) procedo, proceduro, fenomeno

- (průběh, děj) neperiodický neperioda fenomeno  

- lučební (= řízený chemický proces) ĥemia procedo

- osevní semalternoj (koton-luzernaj)

- spínání procezo de ekkonektiĝo

postupný ŝtupa

postupovat (kupředu) progreso

posun elektronů (v chem. vazbě) elektrona ŝoviĝo

- fázový fazoŝovo

- odrazem impuls-manovrado

posunovat manovri

- odrazem (odrážet vozy) impuls-manovri

posunout (odtlačit) ŝovgliti, jor(et)i

posunovat manovri, ranĝi, ŝovi

posunutí, přímočaré translacio

- (natočení) kartáče delokigo de broso

- nákladu moviĝo de ŝarĝo

-, logické logika paŝiĝo

posuv (posunutí) translacio, ŝovo, ŝovado, ŝoviĝo, ŝoviĝado

- (mech.) translacio, ŝovo

-, drift glitado

- dopředu antaŭenigo

- (indukce) dielektrický ŝovodenso elektra

-, fázový diferenco angula, fazodiferenco

posuvný ŝovebla

posypat surŝuti

poškodit difekti

poškození (lodi, zboží) averio, damaĝo

- cesty voj-damaĝo         

- při posunu manovrad-damaĝo

- izolace izoldifekto

- karoserie karoseria damaĝo

pošta (došlá, odeslaná)   poŝtaĵo

- potrubní pneŭmatika pošto

- obratem pošty per revenanta poŝto

* dát na poštu poŝti

potáč kopso, kopo,  vefto-kopo

- osnovní varpokopso

-, útkový veftokopso

potah tegaĵo

potáhnout tegi

potápěč skafandristo

potaš dukalia trioksokarbonato, potaso

potenciál potencialo

- (napětí) tensio

- (spád napětí) tensifalo                                                                                                

-, asymetrický nesimetria potencialo

-, elektrodový standardní norma elektroda potencialo

-, elektrostatický potencialo elektrostatika

-, ionizační joniga potencialo

-, druhý ionizační dua joniga potencialo

-, formální oxidačně-redukční formala redoksa potencialo

-, kapalinový interlikva potencialo

- kolejnice rela potencialo

-, magnetický magneta potencialo

-, oxidačně redukční redoksa potencialo

-, prvý ionizační unua joniga potencialo

-, půlvlnový (v polarografii) duononda potencialo

-, standardní oxidačně-redukční norma redoksa potencialo

-, vektorový (solenoidního vektoru) vektorpotencialo (de solenoida vektoro)

potenciální  (možný) potenciala

potenciometr potenciometro

potenciometrie potenciometrio

potěradlo tilo (přístroj na rozvlnění lněných stonků)

potěrat tili

potlačit subpremi

potopa superakvego, diluvo

potraviny nutraĵoj

- naložené peklaĵo

potrubí (sací, odsávací) suĉkondukilo, suĉtubo

-, brzdové brems-aerdukto

- napájecí nutro-dukto

-, výfukové ellastubo

potřeba (používané předměty) uzaĵo

- vody akvobezono

-, vozová vagon-bezono

- vozů, naléhavá var-vagona bezonego

- vozová, nepokrytá vagon-bezono nekontentigita

-, životní vivbezonaĵo

* krytí vláhové potřeby rostlin

* pokrývat vláhovou potřebu rostlin akvi

potřeby, cestovní  vojaĝilaro

-, přepravní transportbezonoj

potvrzení

- o nevyužití jízdenky (úplném-částečném) atesto pri neuzo (partuzo de bileto)

- o vážení (vozu) pesad-atesto

poukázat asigni

poukázka poštovní poŝtmandato

poupě burĝono

poutec (okna) fenestrokruco

pověsit pendigi

pouzdro ingo

- (držák) ingo

- (objímka, ložisko) čepu pivotingo, lagroskatolo

-, ložiskové lagrokuseno, kusineto

- ložiska pivotingo (de lagro)

- ucpávky (ucpávkové) ŝtopilingo

- vrtací ĉuko (de turnoborilo), borilingo

-, upínací (obrábění) mandreno

- vřeteníka,  tlakové prem.tema mandreno

použitelný uzebla

povel komando

pověření (dokument) rajtigilo

pověsit pendigi (i pověsit na  šibenici)

povinnost přepravní transport-devo

povlak tego

- galvanická usazenina z elektr. roztoku) tegaĵo

-, elektronový kovraĵo elektrona

-, iontový kovraĵo jona

povléci tegi

povodeň inundo, superakvego, akvego

* ústup povodně procedo de inundo

* povodeň zasáhla velkou plochu inundo atingis vastan areon

povodí baseno, akvokolekta baseno, drenbaseno

povrch (hladina) surfaco, surfacaĵo

- (horní vrstva) supraĵo

- kulový sfera surfaco

- pólu (sur)faco polusa

- těsnicí kontaktofaco

- vnitřní pario, parieto

pozemek, stavební areo

pozemní surtera

pozitron (= poziton) pozitono, pozitrono

poznámka rimarko

- dopravní rimarko trafika

- kontrolní rimarko kontrola

pozorovatelna observejo

pozoruhodný idinda

požár incendio, fajro

požárník fajro-estingisto, fajrobrigadano

práce laboro

- (funkce, běh stroje, přístroje) servado

-, dizertační disertaĵo

- domácká hejmlaboro

 -, hodinová funkciado unuhora

-, konstantní funkciado konstanta

-, krátkodobě konstantní funkciado kurttempa konstanta

-, nepřetržitá s přerušovaným zatížením funkciado kontinua kun intermita ŝarĝo

-, periodická funkcado perioda

-, přerušovaná periodická funkciado intermite perioda

-, trvalá periodická funkciado daŭra perioda

-, přerušovaná při proměnném zatížení funkciado intermite vari(ant)a

- při časově proměnném zatížení funkciado tempe vari(ant)a

-, krátkodobá, přerušovaná servado kurttempa

-, nepřerušovaná nebo trvalá servado seninterrompa aŭ daŭra

- (funkce) nepřetržitá funkciado kontinua

-, nominální, jmenovitá servado nominala

- pásová (výroba) ĉen-laboro

-, přerušovaná funkciado tempa

- přes čas plus-laboro

-, trvalá, kontinuální servado kontinua

-, výstupní elirlaboro

-, výstupní vnější elirlaboro ekstera

-, výstupní vnitřní elirlaboro interna

* podmínky práce kondiĉoj de servado

práceschopnost laborkapablo

pracovat v paralelním spojení funkciigi en paralela konekto

pracoviště laborloko, laborstablo

-, dálkové teletrafika laborstablo

-, spojovací centralo

-, zkušební provstablo

pracovník, reklamační reklamaci-oficisto

pračka lavmaŝino

prádelna lavbutiko, tolaĵlavejo

prádelna a žehlírna blankigejo (butiko)

prádlo tolaĵo (plátěné spodní oblečení), lavotaĵo (připravené k praní)

-, domácí hejmtolaĵo

-, osobní korpotolaĵo

-, zdravotní higientolaĵo

prádlovina tolaĵoŝtofo

práh sojlo

- (frekvenční) sojlo de luminesko

- reakce sojla reakcio

prahový (např. o reakci, hodnotě) sojla

prach polvo (= ddrobné tuhé částice rozptýlené v plynu), pulvoro (= tuhá látka rozmělněná na drobné částice)

- (v řece) enakva roko

-, střelný pulvo

-, uhelný karbopolvo

prachárna pulvejo

prachoměr polvometro

prachovka viŝtuko

prachovnice pulvorujo

praktický praktika

praktičnost praktikeco (eco de io praktika), prektikemo (eco de iu, kiu ĉefe konsideras la praktikan flankon de la aferoj)

praktik praktikisto

praktikovat praktiki

prám pramo

pramen (lana) ŝnurego

- vláken (lanko) fleksebla plektaĵo, fibr(um)itaĵo

-, chudý (málo vydatný) malabunda fonto, fonto malabunda je akvo

-, termální termofonto

prameník fontoŝtono

pramice (převážecí loď) pramo

prápor deskový vosto (flagforma plako, standardo plaka)

- (vlajka) návěstní signalflago

praporek návěstní signalflago

praseodym (prvek) prazeodimo

prasknutí, puknutí (přílišným tlakem, namáháním) krevo

prášek (zrnko) polvero, (= tuhá látka rozmělněná na více méně jemné částice) pulvoro

-, prací lavpulvoro

prašník antero

prašnost (= obsah prachu v obj. jednotce plynu, zpravidla vzduchu) polvenhavo

prašný polva

pravděpodobnost (mat.) probablo, (obecně) probableco, (počet pravděpodobnosti) probablokalkulo

- ionizace probablo de jonigo

- srážky (molekuly nebo atomu s elektronem) probablo de kolizio (de molekulo aŭ atomo kontraŭ elektrono)

-, termodinamická probablo termodinamika

pravidlo regulo

pravidla regularo

- zákonné (předpis)

- Avogadrovo regulo de Avogadro

- jednoduchých poměrů slučovacích (chem). regulo de simplaj kombinaj proporcioj

- pravé ruky dedekstra rajto (PIV)

- stálých poměrů slučovacích chem. regulo de konstantaj kombinaj proporcioj

pravítko (lineár) rektilo, liniilo

- (lineár) zednické rektilo de masonisto

-, logaritmické glitkalkulilo, kalkulbastono

právník juristo

právo (věda) juro, (oprávnění) rajto

- držby posed-rajto

-, mezinárodní juro internacia

- na postih rajto por regreso

-, nakladatelské kopirajto

- přednosti prioritat-rajto

- přednosti v jízdě antaŭpasa rajto, pasrajto

- přepravní juro transporta

- smluvní juro monvencia

pravokořenný radikpropra

pravosměrný dekstruma

pravotočivý, pravochodý (ve směru hod. ručiček) dekstruma (ŝraŭbo)

pravoúhelník ortangulo, rektangulo

- prismatický (hranolkový) prisma ortilo

pravoúhlý orta (ekz. interortaj rektoj)

pravý dekstra

- úhel orta a ngulo

praxe praktiko

prázdniny libertempo, ferioj

pražec (fervoja) ŝpalo

-, betonový beton-ŝpalo

-, dvojčitý ĝemel-ŝpalo

- strunového hudebního nástroje freto

- dřevěný ligno-ŝpalo

- impregnovaný ŝpalo impregnita

- ocelový ŝtal-ŝpalo

- podélný laŭlonga ŝpalo

- regenerovaný renovigita ŝpalo

- železobetonový ŝpalo ferbetona

pražit kalcini

precedens precedento

precese precesio

prefabrikace (hromadná, tovární) antaŭfabrikado

prehniten 1. 1,2,3,4-tetrametilbenzeno

prevence 1. antaŭgardo 2. antaŭzorgo 3. profilaktiko

prchavý volatila, vaporiĝema

primární primara

princip principo

- Pauli-Fermiho principo de Pauli-Fermi

- reciprocity principo de reciprokeco

- výlučnosti, Pauliho principo (de Pauli) pri ekskluziveco

priorita prioritato

prkno breto

- , skokanské saltotabulo

- , rýsovací desegnotabulo

- , žehlicí gladotabulo

prkénko, parapetní fenestrobreto

"pro analysi" (označení čistoty lučebniny) por analizo, analize pura

probíhat kuri

probíjení izoldifekto

probíjet (el. proud) liki

probití (průraz) trarompo

procento procento, pocento, elcento

- (údaj koncentrace) procento

- , brzdicí brems- procento

- , hmotnostní masa procento

- , objemové volumena procento

- , potřebné brzdicí necesaj brems- procentoj

- , váhové pesa procento

proces procezo

- , chemický ĥemia procezo

- , Markovův marka proceso

- , soudní proceso

procestovat travojaĝi

prodat vendi

prodávat v malém detali

prodej vendo

-, maloobchodní detalado

prodejna vendejo

- , maloobchodní debitejo

- ve velkém magazeno

- se samoobsluhou memserva butiko

prodělek malprofito

prodloužení longiĝo

-, pružné elasta longiĝo

-, trvalé daŭra longiĝo

- , vzájemné relativa longiĝo

- platnosti (jízdenky) validec- daŭrigo (de bileto)

prodloužit pluigi

produkt produkto

-, půdní terproduktaĵo

-, ranní fruaĵo

-, vedlejší kromprodukto

produktivita produktiveco, laborefiko

- práce laborproduktiveco

produktivní produktiva

profil 1. profilo 2. profilaĵo

- I I-profilaĵo

- kolejnice relprofilo

- , podélný laŭlonga profilo

-, průjezdný trati, volný fervojlinia profilo, libera

-, příčný kverprofilo

- T T-profilaĵo (to-profilaĵo)

- U, U-profilaĵo

-, úzký botelkolo

- vačky kamprofilo

progesteron (hormon) progesterono

program programo

- , diagnostický diagnoza programo

- , investiční investprogramo

- "post mortem" postmorta programo

programování, automatické automata programado

programovat programi

prohazovač člunku (TEX) ennavedilo

prohlášení, celní dogandeklaro

- odesilatele deklaro de sendinto

prohlídka revizio

- lokomotivy, občasná perioda revizio de lokomotivo

- , občasná perioda revizio

- vozu, technická vagoninspekto teknika

prohlížitel vozu (vozmistr) vagoninspektisto

program, výrobní produktada programo, programo de produktado

programovat programi

progresivní progresiva

prohnutí se (průhyb-děj) fleksiĝo

prohoz (TEX) traĵeto

projekce projekcio

projekt projekto

projektivní projektiva

projektor (na diapozitivy) diaskopo

projetí návěstidla (v poloze "Stůj") preterpasi signalilon (ignore)

projít trapasi

proklouzávat glitadi

proklouzávání hnací nápravy glitado de pelrado(j)

- ko1 radglitado

prolamin prolamino

prolin pirolidin-2-karboksila acido, prolino

prokládané řádkování interplektita skenado

prolomit traromgi

proměnlivost vario

- napětí, absolutní absoluta vario de tensio

- napětí generátoru v závislosti na otáčkách vario de tensio de generatoro kun la rivolu-rapido

- napětí, relativní relativa vario de tensio

- rychlosti otáčení, absolutní absoluta vario de rivolu-rapido

- rychlosti otáčení, relativní relativa vario de rivolu-rapido

proměnná varianto, variablo

-, nezávisle sendependa varianto

- , stochastická stokasta variablo

- , závisle dependa varianto

prometium prometio - Pm

promítání projekcio

- rovnoběžné paralelprojekcio

promývání (tra)lavado

pronajmout (někomu) luigi (al iu)

pronikavost (záření) penetriveco

pronikavý penetrema

proniknout (tra)penetri

propadnout (letadlo) staŭli

propadnutý (propadlý) eksvalida

propan propano

propanal propanalo

propandiamin propandiamino

propandiol propandiolo

propanol propanolo

1,2,3-propantriol l,2,3-propantriolo

propargyl 2-propinilo

propargylaldehyd propinalo

propargylalkohol propinolo

propařit vaporizi

propen propeno

propenal propenalo

propenyl propenilo

propenyliden propenilideno

propin propino

propionaldehyd propanalo

propionamid propanamido

propionan propanato, propionato

- etylnatý etila propanato

- metylnatý metila propanato

proplést interplekti, intervolvi, traplekti

propletenec interplekto

propojení interstacia linio

propojka 1. konektilo 2. konektaĵo

- , kolejnicová relkonektaĵo

- , podélná kolejnicová laŭlonga relkonektilo

- , příčná kolejnicová transversa relkonektilo

- , trolejová elektra konektilo

propolis propoliso

proporce proporcio

propouštět liki

propoxy- propoksi-

propulse (hnání vpřed) propulso

propust akvedukto

- , hrázová 1. digokluzo 2. drena kluzo 3. tra­diga klapkanalo

- vorová 1. floskondukilo 2. traflosujo

propustek akvedukto

- trubní tubakvedukto, kulverto

propustný permeabla

propustka paspermeso

propustnost tralaspovo

- tratě tralaspovo de linio, linia (relvoja) kapacito

propustný 1. tralasebla, tralasiva 2. permeabla

propyl propilo

propylalkohol 1-propanolo

propylamin propilamino

propylen propileno

propyliden propilideno

propyleje propileo (de la Akropolo)

prorazit spili

proscenium (ARK) proscenio, antaŭscenejo

prosekat trahaki

prospektor ercesploristo

prostěradlo littuko

prostor spaco

-, ekvipotenciální ekvipotenciala volumeno

-, fázový faza spaco

-, lodní holdo

-, ložný ŝarĝovolumeno

-, ložný vozu vagona ŝarĝspaco

-, manipulační manipulejo

-, manipulační vozový vagona manipulejo

-, obestavený konstruvolumeno

-, odrazový reflektospaco

- pro zavazadla kufrujo

- , průletový trakurspaco

- , retenční inundretena spaco

- , shlukovací modulspaco

- , temný katodový (Crooksův, Hittorfův) katoda mallumspaco

-, tmavý anodový anoda mallumspaco

- , tmavý Astonův mallumspaco de Aston

- , tmavý Crooksův mallumspaco de Crooks

- , tmavý Faradayův mallumspaco de Faraday

- , tmavý Hittorfův mallumspaco de Hittorf

- , urychlovací akcelspaco

- , zachycovací kaptospaco

- , zásobní rezervuja spaco

- , životní vivospaco

prostorný spacoplena, spacohava

prostorový spaciala

prostranství esplanado

prostředek rimedo

-, antihalační 1. kontraŭhaloilo 2. ŝirmiltavolo kontraŭ haloo

-, čisticí purigilo

-, dopravní trafikilo

-, deratizační raticido

-, pájecí lutaĵo

-, protihnilobný kontraŭputrilo

-, protioxidační kontraŭoksidilo

-, přepravní transportrimedo

-, sdělovací komunikilo

-, základní baza rimedo

 

-, základní opotřebený baza malnoviĝinta rimedo

prostredky, materiální materialaj rimedoj

§ všemi prostředky c^iarimede

prostředí medio

- , rozptylující dispersa medio

- životní hommedio

prostřít sterni

prošlup (TEX) jetkanalo

protáhnout etendi

protáhnout se traŝovi sin

protahovačka (DREV) broŝmaŝino

protahovadlo drátu dratigilo

protaktiniutn protaktinio - Pa

protamin protamino

proteid proteido

protein proteino

proteolýza proteolizo

proteolytický proteoliza

protéza protezo

protičlánek regulelemento

protifáze opozicia fazo

protihnilobný kontraŭputra

protijed kontraŭveneno

protimatice kontraŭŝraŭbingo

protipovodňový kontraŭinunda, inundpreventa

protipovodňová hráze kontraŭinunda digo

- služba kontraŭinunda servo

, protipožární fajrpreventa, fajrestinga

protiproudný kontraŭflua

protitlak kontraŭpremo

protiváha kontraŭpezo

protivlak inverstrajno, inversdirekta trajno

protkat tratekci

protlačit trapremi

protlačovák trapremilo por legomoj

protokatechualdehyd protokatec^ualdehido, 3,4- dihidroksibenzen-karbaldehido

proton protono

protoplazma c^elmukozo, protoplasmo

prototyp prototipo, normotipo

proud kurento

- kapaliny (tok) fluo

- (veličina) kurentintenso

-, anodový anodkurento

-, bludný vagokurento, neaga kurento

-, činný aga kurento

-, difuzní difuza kurento

-, difuzní anodový difuza anoda kurento

-, difuzní katotový difuza katoda kurento

-, dopravní leno

- do země, svodový terkontakta kurento

-, dvojitý (sdružený) duobla kurento

-, elektrický kurento, elektra fluo

- elektrody (v elektronce) elektrodkurento (en elektrontubo)

- elektrody, poruchový anormala elektrodkurento

- elektrody, zpětný inversa elektrodkurento

-, elektronový elektrona, kurento

- elektronů elektrona kurento

­-, emisní emisia kurento

- fázově opožděný postfaza kurento

-, fotoelektrický fotoelektra kurento

-, hnací (napájecí) mova kurento

-, indukovaný indukkurento

-, iontový jona kurento

-, jalový neaga kurento

-, jednoduchý (jmenovitý) unuobla kurento

-, kapacitní kapacita kurento

-, katalitický kataliza kurento

-, katodový (elektronky) katodkurento (en elektrontubo)

-, katodový špičkový (nárazový) katodkurento pinta (puŝa)

-, katodový špičkovjý (v ustáleném stavu) pinta katodkurento (en stabila stato)

-, katodový špičkový abnormální (poruchový) pinta anormala katodkurento

-, kinetický kineta kurento

- klidový ripoza kurento, kurento de fermita cirkvito, fermcirkvita transsendo

- kondukční (elektronový) kondukta kurento

- konvekční konvektofluo

-, limitní lima fluo

-, magnetizační magnetiga kurento

-, mezní lima kurento

-, migrační migra kurento

-, mřížkový kradkurento, krada kurento

- mřížkový kritický, zápalný kritika kradkurento

- naprázdno senŝarĝa kurento

- nasycení saturkurento

-, nasycený, saturační emisiikurento je nula kampo

- nominální, jmenovitý nominala kurento

-, nosný portanta kurento

-, počáteční, náběhový komenca kurento

-, počáteční symetrický při jedno-, dvou-, tří­fázovém zkratu simetria komenca kurento de unu-, du-, trifaza kurtcirkvito

-, příchozí při jedno-, dvou-, třífázovém zkratu transira kurento de unu-, du-, trifaza kurt­cirkvito

-, zkratový impulzní asymetrický při jedno-, dvou-, třífázovém zkratu kurtcirkvita impulsa nesimetria kurento unu-, du-, trifaza

-, zkratový impulzní symetrický při jedno-, dvou-, třífázovém zkratu kurtcirkvita impulsa simetria unu-, du-, trifaza

-, zkratový při dvoufázovém zkratu, ustálený kurtcirkvita dufaza daŭra kurento

-, zkratový, při jednofázovém zkratu, ustálený daŭra unufaza kurtcirkvita kurento

-, zkratový, při třífázovém zkratu, ustálený daŭra trifaza kurtcirkvita kurento

-, synchronizující sinkroniga kurento

-, polarizační polariga kurento

-, posuvný (v dielektriku) elektra ŝovoflukso

-, pracovní (provozní) kurento de transsendo

- prostorového naboje spackurento

, provozní funkcia kurento

-, předstihový antaŭfaza kurento

-, přenosní, konvenční konvektkurento

-, rozdělovací intersigna kurento

-, rozjezdový (spouštěcí, záběrový) starta kurento

-, sdružený interfaza kurento

-, síťový (trolejový) konekt-linia kurento

- stálého směru unudirekta kurento

-, stálý kontinua kurento

-, stejnosměrný 1. unudirekta kurento 2. kontinua kurento

-, střídavý alterna kurento

- svazku, elektronového kurento de elektrona fasko

- svazku, iontového kurento de jona fasko

-, špičkový kulminkusento

-, činný aga kurento

-, vířivý kirlokurento

-, volací 1. vokkurento 2. elvoksignala kurento

-, volací, superponovaný supermetita elvoka kurento

-, vypínací malkonekta kurento

-, vyrovnávací egaliga kurento

-, vysokofrekvenční altfrekvenca kurento

, vyzváněcí vokkurento

- vzduchu aerfluo

- za temna malhela kurento

-, zápalný ekbruliga kurento

-, zatěžovací ŝarĝa kurento

-, zbytkový resta kurento

-, zpětný inversa kurento

-, ztrátový (do země) (al)tera miskurento

-, žhavicí 1. hejtkurento 2. hejta kurento

proudění 1. fluo 2. fluado; konvekto

- energie konvekto

- laminární flulinia movado (de fluidaĵo)

-, turbulentní turbulado

proudit (o energii) konvekti

proudnice flulinio

proudokruh elektro-cirkvito

proudy, vířivé kirlokurentoj

- vody akvokurentoj

-, zátěžové ŝarĝofluoj

proutí vergaĵo

proutkař 1. vergodivenisto 2. radieestezisto 3. rabdisto

proutkařství 1. rabdismo 2. rabdomancio 3 radiestezo

provádět plenumi

provětrat ventoli

provést punkci punkcii

provitamin provitamino

provize z prodeje jízdenek provizio biletvenda

provizorium mostní provizora ponto

provizorní provizora

provléknout (nit) trameti, tredi

provoz sekcio, laborejo, -ejo

-, dopravní trafiko, cirkulado

-, dvojsměrný dudirekta cirkulado

-, jednokolejový (jednokolejná trať) ambaŭsenca trakuzo (unutraka linio)

- přechodně jednokolejový (dvoukolejná trať) trafiko dumtempe unutraka (dutraka linio)

-, jednosměrný unudirekta cirkulado

-, jmenovitý nominala reĝimo

-, kratkodobý tempa funkciado

-, levosměrný maldekstra cirkulado

-, nepřetržitý kontinua servado

-, pravosměrný dekstra cirkulado

-, prerušovaný intermita servado

- vrchním vedením funkciado per supertera lineo

provozování ekspluatado, praktikado

provozovna elfarejo

- obchodní butiko

provozuschopný trafiktaŭga

§ dát do provozu ekservigi, lanc^i

§ uvést do provozu lanc^i

prsník brustotrabo (TEX)

prožraný (prokousaný) vermopikita

prstenec (MAT) 1. anuloido 2. toro

- (na hřídeli, čepu) l. buteo 2. kolumo (de ŝafto aŭ bolto)

-, kruhový toro

-, ložiskový kusineto

průběh

§ dát volný průběh své fantazii lasi liberan kuron al sia fantazio

průběh teploty karakteriza kurbo laŭ la temperaturo

průčelí fronto, fasado

průduch spirotruo

pruh strio

-, dopravní leno

průhledný travidebla

pruhovaný striita

průhyb 1. fleksosago 2. fleksiĝo 3. defleksiĝo

-, trvalý subfleksiĝo

průchod trapasejo

-, (anat.) meato

průchodka ingo

-, stropní c^efplafona ingo

průkaz, jízdní služební deĵorvetura karto

průkopník pioniro

průlez homtruo

průměr diametro

- (průměrná hodnota) 1. meznombro 2. mezonombro 3. averaĝo

- (kružnice) diametro

-, aritmetický l. aritmo 2. aritmetika meznombro 3. averaĝo

-, geometrický geometria meznombro

- granátu, vnější kalibro de obuso

-, harmonický harmonia meznombro

- kola radodiametro

-, roztečný endentiĝa diametro

- střely, vnejší kalibro de kuglo

- trub, vnitřní kalibro

- válcového tělesa, vnější kalibro

- (hodnot), vážený ekspekto

-, vnější ekstera diametro

-, vnitřní kalibro, diametro

- závitu, vnější ekstera diametro de ŝraŭbkanelo

§ má 30 cm v průměru havas 30 centimetrojn en diametro

průměrný, roční mezjara

průmět projekciaĵo

průmysl, bavlnářský kotonindustrio

-, celulozo-papírnický celuloz-papera industrio

-, důlní elminiga industrio

-, chemický ĥemia industrio

-, lučební ĥemia industrio

-, mlynárenský farunmuel-gria industrio

- paliv hejtaĵa industrio

- spracování ropy naftoprilabora industrio

-, težební minindustrio

težby rud min-erca industrio

průramek (TEX) braktruo

průraz (probití) trarompo, likvojo, rampuojo

průraz (vybití v plynu) trarompa deŝarĝo (en gaso)

průřez profilo

- (GEOM) intersekco, sekcaĵo

- (plocha) tranc^areo

- (příčný řez) transversa sekcio, ortprofilo, transversa sekcoareo

-, proměnný varianta sekcio

- pro srážku, účinný (molekuly nebo atomu s elektronem) efika sekcaĵo de kolizio

- pro srážku, účinný celkový (na objemovou jednotku plynu) totala efika sekcaĵo de kolizio

-, průjezdný liberprofilo

- trouby, světlý truareo de tubo

průsak trasorbiĝo; trafluetado; flupenetro; likado

průsečík sekcopunkto, intersekco

- výšek (trojuhelníka) ortocentro

průsvitka filigrano

průsvitný diafana, lumtralasebla

průštipky bilettruilo

průměrný mezurvergo

-, proutkářský divenvergo

průtok debito, akvodebito, akvokvanto, flukvanto, trafluaĵo, trafluo

-, odregulovaný regulita akvofluo

-, průmerný meza debito, averaĝa debito

-, zaručený garantiebla akvokvanto, garantienda akvokvanto

- v ústí elflukvanto

§ měřidlo průtoku mezurilo de flukvanto

průtokoměr akvokomputilo

průtrž mračen pluvtorento

průvlak c^eftrabo

průvodce lehátkových vozů kuŝvagona konduktoro

- lůžkových vozu litvagona konduktoro

průvodčí vlaků konduktoro

průvodka, dobírková remburs-akompanilo

-, zavazadlová pakaĵ-kompanilo, pakaĵ-akompan- slipo

prúvodní (jev) akcesora (aperaĵo, fenomeno)

průvoz transito

průzkum, hydrogeologický hidrogeologia esplorado

- mínění opiniosondo

průzkumník (v terénu) prospektoro

průzor celfendo, celilaro, celtruo, dioptro, elrigarda fendo

- (přístroj) fendcelumilo

pružení elasto

- materiálu material-elasto

pružina, brzdová disk-risorto

- brzdy bremso-risorto

- nárazníku bufra risorto

- puleliptická, listová duonelipsa risorto

-, spirálová spirala risorto

-, spojková kluc^orisorto

- spojky kluc^risorto

- vahadla baskulrisorto

- ventilu valvorisorto

- vinutá spiralrisorto; helica risorto

-, úděrná (v hodinách) horbatiga risorto

pružnice risorto

- listová lamena risorto

-, listová, nosná portanta lamena risorto

pružnost (FYZ) elasteco, risorteco

- (obor mechaniky) elastiko

- motora motorelasto

- uložení suspensi-elasto

- v kroucení tordelasteco

pružný elasta

prvek elemento

-, chemický ĥemia elemento

-, konstrukční struktura elemento

-, logický logikelemento

- množiny elemento de aro

-, perforovaný, stavebnicový (konstrukční) perforita struktura elemento

-, stopový etkvanta elemento

-, typický tipa elemento

-, vychylovací jugo

prvky chemické ĥemiaj elementoj

prvočíslo primo

prvopis (psané jízdenky, zavazadlového lístku) primarfolio (de skribita bileto, de pakaĵbileto)

prvotní primitiva

prvotřídní unuaranga

pryskiřice plasto; rezino

pryž (vulkanizita) kaŭc^uko

přádelna ŝpinejo

přadeno 1. haspelaĵo 2. fasko

přadlák ŝpinisto

přadlena ŝpinistino

přádlo ŝpinitaĵo

přást mec^eto

pře soudní, regresní regresa proceso

přebal (knihy) jaketo

přebuzení (dynama) superregado

přebytek (zboží bez přepravních listin) troaĵo (sendaĵo sen transportdokumentoj)

prečerpávání akvotranslev(ad)o

přečnívat (nahoru) superelstari

předat k přeprave transdoni por transporto

předávka služby deĵortransdono

predčasný antaŭtempa

předehřívač antaŭvarmigilo

předek fronto

předěl vodní akvodislinio

předělat transfari

předhlašování vlaku trajn-anoncado

předjet preterpasi

- (vozidlo) preterpasi, devanci, antaŭiĝi

předjíždění vlaku trajn-devanco

- vlaka, letmé dumvetura trajn-devanco

předkorekce prekorekto

předloha (převodu) intertransmisiilo

- (výkres) modelo (desegnaĵo)

předložka (TEX) tapiŝeto

předmagnetování magneta polarigo

předměstí antaŭurbo

předmět vyšitý 1. broditaĵo 2. brodaĵo

přední fronta

přednost (v silničním provozu) pasrajto

předozadní sagitala

předpetí (elektrody) ripoza tensio (de elektrodo)

předpis preskribo

- (pravidlo) regulo

-, dopravní veturkodo, trafikreglamento

-, služební deĵorreglamento

-, zákonný kodo

předpisy služební servoreglamentoj

předplatitel abonanto

předpoklad supoto

- (MAT) propozicio

předpokládat premisi, antaŭpremisi

§ za předpokladu sub la supozo

předpony užité v desetinném systému prefiksoj uzataj en la decimala sistemo

předprsen parapeto

předprást (TEX) mec^o

předsín (bytu) antaŭc^ambro

představitel (zástupce) reprezentanto

předstih zápalu antaŭfaz(ec)o de sparko

předtápěč antaŭhejtisto

představení (osob i hry) prezentado

předstih (v zapalování) frusparkado, malfrusparkado

- (ELEKT) antaŭfaz(ec)o

-, fázový antaŭfazeco

předtopit antaŭhejti

předvést prezenti

předvěst antaŭsignalilo, averta semaforo

předvídat antaŭvidi

předvoj vlaku antaŭa kromtrajno

předvolba rychlosti selektoplato (de aŭtomata rapidaro)

předvolič (telef.) aŭtoelektilo

předzkreslení zdůraznění vysokých zvukových kmitočtů (ve vysílači fm) preemfazo

přeexponovat supereksponi

přehledný sinoptika

přehrada akvobaraĵo; akvodigo

- klenbičková plurvolba akvomurego

-, klenbová volbdigo

-, potenciálová potencialbariero

přehradit (cestu, řeku) (STAV) bari

přehřát supervarmigi, travarmigi

přehřátí hipervarmiĝo

přehřátí (kapaliny) supervarmigo (de likvo)

přehřívač supervarmigilo

přecházet v něco (měnit se) transiĝi al io

přechlazení superfandiĝo

- (kapaliny, páry, plynu) submalvarmigo (de likvo, de vaporo, de gaso)

přechod 1. pasado 2. pasejo

- (nadchod) superpasejo

-, elektronový elektrona transiro

-, horský (průsmyk) montpasejo

-, můstkový ponta transiro

- pro pěší (trans)pasejo por piedirantoj

-, pruhovaný (žebrovaný) zebrostrio, zebrostria pasejo por piedirantoj

- při změně skupinového spínání transiro,

-, úrovňový nivelpasejo

-, úrovňový, železniční traknivela pasejo

-, železniční traknivela pasejo

přechodně (ne natrvalo) pase (sub pasa)

přechodnice facileniriga kurbo, intertransira kurbo

přechodný pasanta

přejezd trakpasejo, traknivela pasejo

- bez závor senbariera trakpasejo

-, úrovňový traknivela pasejo

, zabezpečený sekurigita trakpasejo

přejet (smrtelně) surveturi (iun), premmortigi

- (zastavovací signál) preterpasi

přejezd (tra)pasejo

-, drážní, úrovňový senbariera traknivela pasejo

-, úrovňový, drážní traknivela pasejo

- se závorami (drážní) kunbariera traknivela pasejo

přejít (přes něco) transpasi

překážka při dodání livermalhelpo

překap(áv)at (FYZ, CHEM) distili

překapávání (FYZ, CHEM) distilado

překážka (AUT) obstaklo

překlad (nad okny, dveřmi) lintelo

překládábí transŝarĝado

překládat (zboží) transŝarĝi

překladiště transŝarĝejo

překližka krucoplakaĵo, tavolligno, foliligno

překonaný (zastaralý) malnoviĝinta

překročit transpasi

překroutit tordodifekti

překrýt surkunigi, parte koincidi

přelévat transverŝi

přelidněný troloĝata

přeliv transfluejo, surverŝejo

-, bezpečnostní akvotransfalilo

přeložení (ADMIN) traduko

- ve službě alilokigo (deĵora)

přeložit (na jinou funkci) transpostenigi

- napůl duige faldi, duonumi

přemagnetizování inversmagnetigo

přemagnetizovat inverse magnetigi

přemet (LET) lopo

přeměna konverto, konvertado

- energie v jiné druhy energie disipiĝo de la energio

přeměnit metamorfozi

přemístění transpozicio

přemodulovat transmoduli

přemostit transponti, superponti

přenášeč (simetria telefona) transformilo

- (přístroj) ripetilo

-, dálkový (laděný) s kruhovým jádrem adapta ringkerna transformilo

-, reléový (vysílání) telegrafia repetilo

-, vyrovnávací kompensa (aŭdiferenciala) transformilo

 -, výstupní elira transformilo por vertikala deflekso

 přenášet reprodukti

- (převádět) transformátorem transformi

- (energii, pohyb) transmisii

- (hodnoty, výkres apod.) transigi

- (na jiné místo) transporti

- (radio) transsendi

přenos, elektrický elektra transmisio

- (energie, pohybu) transmisio

- energie energi-transmisio

-, reproduktorový komuniko per lantparolilo

-, rozhlasový transsendo, radiodissendo, radiofonia dissendo

- (vysílání) transsendo

přenoska (gramo) sonprenilo, pikupo

-, snímací hlava kapo de sonprenilo (adaptilo)

-, snímač zvuku sonprenilo

-, zvuková (mechanická) akustika kapo

 přenosný portebla; cedebla

 přeorat traplugi

 přepad akvotransfalo

 - (vody) akvotransfalilo

přepadající množství flukvanto de la surverŝaĵo

přepážka (ANAT) septo

- parieto

- došlého zboží alvenaĵ-gic^eto

- (lesomeliorační) barplektaĵo, barsojlo

- podeje (zboží) ekspedaĵ-gic^eto

- (pokladní) gic^eto

- (výdejny jízdenek) (bilet)-gic^eto

-, zavazadlová pakaĵ-gic^eto

přepilovat trafajli

přepínač komutilo, ŝaltilo

- denního a nočního světla noktlumiga memŝaltilo

-, hákový hoka komutilo

-, kolébkový baskulŝaltilo

-, pólový inversigilo de poluseco

proudu inversigilo kolekta komutilo

-, reverzační renversa komutilo

- řízení regad-komutilo

-, schodišťový koridora ŝaltilo

- směru komutilo de veturdirekto, kurento-inversigilo

- světel lumŝaltilo

-, svírkový konekto-ŝranko, ĵaka komutilo

-, vícenásobný multopeĵaka komutilo

-, vidlicový forka komutilo, hoka komutilo

přepínání motoru motor-komutado

- motoru můstkovou metodou motor-komutado per pontsistemo

- motoru zkratovou metodou motor-komutado per kurt-cirkvita metodo

přepínat komuti

- (přehánět) trostrec^i

přepis, kopírování záznamu (zvuku) reregistrado de sonoj  

přepláchnout (vyplachnout) lavi, purigi, gargari, tralaveti

přeplatek tropago

přeplout (na lodi) transŝipiĝi

přepnout (přepojit) komuti

přepracovat se trolabori

přeprava (osob, zboží) transporto (pasaĝeroj, varoj)

- mrtvoly transporto de kadavro

- náhradní po silnici trakanstataŭa transporto

-, vývozní eksport-transporto

- zavazadel, pakaĵ-transporto

- zboží var-transporto

-, železniční fervoja transporto

přepravce transportisto, frajtisto, frajtanto, frajto donanto

přepravné transport-prezo

přepravník kontenero

-, vagonový silniční ŝosea vagontransportilo

přepólovat polus-inversigi

přepona hipotenuzo

přepracovat reverki

přerušení dopravy trafik-interrompo

- jízdy, vojaĝ-interrompo

koleje trak-interrompo

přerušit interrompi, kontaktrompi, malkonekti

přerušovač interrompilo

-, proudu cirkvitrompilo

-, samočinný meminterrompilo

přesadit transplanti

přesah (časový) transdaŭro

přesahovat transpasi

přeskok elektrické jiskry transsalto de sparko

přeslech, transparol(ad)o

přesnost precizeco

přesný preciza

přestavit (polohu) deloki

- (přesnost) malprecizigi

- (zaostření) elfokusigi, ŝanĝi

- výhybku komuti trakforton

přestavitelný alĝustigebla

přestávka paŭzo

-, pracovní laborpaŭzo

přestavník výměny pintrela levumilo

přestavovač brzdy bremsreĝimŝanĝilo

- brzdy (prázdný-ložený) bremsefikŝanĝilo (senŝarĝa - ŝarĝa)

přestěhovat se transloĝiĝi

přestoupit (z vlaku do vlaku) ŝanĝi trajnon

- (přesednout) ŝanĝi trajnon, transtrajniĝi

přesuvna translaciatoro

přesycený (roztok) supersaturita (solvaĵo)

přesypat transŝuti

přetěž tropezo, troŝarĝo

přetěžování troŝarĝado

přetěžovat napěťově survolti

přetisknout represi

přetížení superŝarĝo, troŝarĝo

přetíženost na nos (LET) nazopezeco

přetížit superŝarĝi

- síť superŝarĝi reton

přetlak superpremo, tropremo

převaděč obrazu, elektronický tubotransformilo de bildoj

převádět (TEX) retredi

převažovat superpezi

převěs kversuspensio

převést (LOĎ) prami

převis (STROJ) fleksosago

- nosníku kantilevro

převládat superregi

převléci (TEX) reteĝi

převod transmisiilo, transmisio, mekanismo

- do rychla rapidigilo

- drážkovými koly, lanový foldrada transmisiilo, ŝnura transmisiilo

-, hřebenový stanga endentaĵo

-, neřetězový senc^ena transmisio

-, ozubený dentrilato, dentrada transmisiilo

- ozubenými kolesami dentradaro, dentrada trans­misiilo, radaro

-, planetový planeda dentradaro

-, plynulý kontinua rilato de transmisio

-, řemenový perrimena transmisiilo

-, řetězový c^ena transmisiilo

-, šnekový ŝraŭbradaro, ŝraŭbrada transmisiilo vermradaro

- transformátoru rilatumo de transformado

-, třecí frotdiska transmisiilo

převodník transigilo

- měnič transduktoro

převodovka rapidŝanĝilo, rapidaro, rapidumaro

-, automatická aŭtomata rapidumaro, aŭtomata rapidaro

-, plně synchronizovaná plene sinkronigita rapidaro

-, synchronizovaná sinkronizita rapidumaro

-, třírychlostní trirapida rapidŝanĝilo

převoz pramo

převrácení renverso

převrátit renversi

- se renversiĝi

převýšená (křivka, GEOM) transverse dekliva, laŭlarĝe dekliva

převýšení koleje superalto, (rel)kromalto

převzít transpreni

přezáření (v televizní obrazovce) troa radiado (en televida bildtubo)

přezásobit superprovizi

přezimovat (přežít zimu) travintri

přezka (TEX) buko

přezkoušet traesplori

přibíjet (al)najli

příboj surfo

příborník kredenco

přiboudlina fuzelo

příčel (žebříku) eskalrungo, ŝtupeto

příčka (okna) ŝproso

- (okenního křídla) fenestra listelo

- (na žebříku) ŝtupeto

- (kotvy) ŝtoko

-, oddělovací prulinčitá diafragma, poroza pario

- stoličky rungo

-, výstužná stego

- žebříku eskalrungo

- žebříčku (eskala) ŝtupeto

-, zděná vando, divida muro, intermuro, intervando

-, zadní (rámu) posta stego

příčník (příčný nosník) krucbrako, transversa trabo

příčný transversa

-, kosý kver-

příď lodní pruo

přidavač (na stavbě) morteroportisto

přídavek pluaĵo

přidělení míst (k sezení) atribuado de sidlokoj

přidělování míst k sezení asignado de sidlokoj

- vozů vagon-distribuado

přidělovat (dávkovat) porciumi

§ na přihlášku staci-restante

příhrada latlatiso

přihrádka na karty kartofako

přihradovina latiso

přihřebíkovat alnajli

příchytka, izolační kabelu kablingo

příjem enspezo

-, čistý neta enspezo

- k přepravě akcepto por transporto

-, radiový ricevo

- zavazadel pakaĵ-akceptejo

- zásilky akcepto de sendaĵo

zboží varakcepto

přijetí (příjem) vlaku trajnakcepto

příjezd alveturo

přijímač ricevilo

-, heterodynový heterodino

- pro radiofonii radiofono

-, radiový, zaměřovací radio-goniometro, radio-birilo

-, síťový ret(nutrit)a ricevilo

-, telefotografický telebildigilo

- volání alvokricevilo, sonorilo

přijímat (RAD) ricevi

příkaz

- odesílatele ordono de sendinto

- příjemce ordono de adresato

- příjemcův adresat-ordono

-, převodní (BANK) bankasigno

-, výdajový (na výdajovém dokladě) elspezordono (sur elspezpruvilo)

příkazy služební servo-preskriboj

přikládač (lokomotivní) karbometilo

přikládání (zboží) alŝarĝ(ad)o

příklop, tiskací (TECH) platino

příkon

- dodaný do stroje enmeto, sorbita povumo

-, odebíraný enmeta povumo, eniĝa povumo, sorbita povumo

příkop kanaleto

- (GEOL) sinkkavaĵo

-, odvodňovací - akvodefluiga kanaleto

-, ochranný ŝirmkanaleto

přilba kasko

přiléhavý strikta

příliv alta tajdo

přilnavost adhero

přilnout adheri, alteniĝi

příložka klínu c^ekejlaĵo

-, spojovací (při nýtování) kunigoplato

příložník T-ortilo, T-rektilo, T-kapa rektilo

příměs almiksaĵo, kunmiksitaĵo

§ s příměsí něčeho kun mikso de iom da

přímka rekto, rekta linio

-, povrchová naskanto

-, řídící direktrico

-, záměrná cellinio

přímodrážkový (STROJ) rektkanela

přímořský apudmara, c^emara

přinášet alporti

připínáček prempinglo, desegnonajlo

příplatek alpago

- na spešný vlak akceltrajna krompago, akceltrajna pluspago

přípoj, vlakový trajnkonekso

přípojka, domovní aldoma akvotubo, doma prentubo, tubbranc^o

-, odlehčovací malŝarĝa konekta lineo

trubní tubbranc^o

přípojnice kolektostango

zemnicí terkonekta stango

příprava pretigado

- (DIV) rekvisito

připravit prepari

přípravek (CHEM) preparaĵo

- (zařízení) (STROJ) meĥanismo, organo, aranĝaĵo

- mazací lubrikilo

-, mořicí mordanto

-, spojovací komunikilo

připravit pretigi

přípřež duopa trakcio

připsat imputi

- (kružnici trojúhelníku) eksterskribi

připuštěno k přepravě allaso al transporto

příruba, flanĝo, kontaktfaco

- pouzdra ložiska vango de lagrokuseno

přírůstek variero

-, perventuelní procenta pliiĝo

- rychlosti otáčení, absolutní pliiĝo absoluta de rivolu-rapido

- rychlosti otáčení, relativní relativa pliiĝo de rivolu-rapido

přísada, tavicí fondilo

příslušenství akcesoraĵo, apartenaĵo, alaĵo

- háku apartenaĵo de hoko

- stožáru mastakcesoraĵo

- výhně (kovářské) apartenaĵo de forĝofajrero

příst (TEX) ŝpini

přistání surteriĝo

- naslepo blinda surteriĝo

- nouzové krizokaza surteriĝo

přistát surteriĝi

- (LET) alteriĝi

- na vodě suriĝi

- jinde než na Zemi algrundiĝi

přístav, otevřený (námořní) tajda baseno

- uzavřený kluza baseno

přístaviště albordiĝejo, elŝipejo

přistrčit alŝovi

přístroj aparato

- destilační distililo

-, elektrický elektroaparato

-, emulgační emulsilo

-, extrakční ekstraktilo

-, hasicí estingatoro

-, hasicí pěnový ŝaŭmestingilo

- elektromagnetický měřicí mezurilo kun movebla fero

- k napojení na síť elreto-nutra aparato

-, mechanický mazací mekanika lubrikilo, mekanika lubrikaparato

-, můstkový kompenzační ponta kompensilo

- nivelační nivelilo

-, projekční projekciilo

-, promítací projekciila

- pro vyvíjení plynů gasevoluigilo, gasevoluigilo de Kipp

-, registrační registrilo

-, rozhlasový radiofono

-, řídící altrudilo

- s otočnou cívkou mezurilo kun movebla bobeno

- s otočným magnetem mezurilo kun movebla magneto

-, Soxhletův ekstraktilo de Soxhlet

-, tepelný měřicí varmotipa mezurilo

-, výchylkový deaimezurilo

-, záchranný dýchací aerforo

-, zaměřovací (GEOD) celumilo

-, zaměřovací (LET) radioeĥigilo  

přisukovat (TEX) alnodi

přísušek malaltakva periodo, sezono de riverakva malabundo, seninunda periodo

přišroubovat alŝraŭbi

přitažlivost altiro

-, elektrická elektra altiro

-, magnetická magneta altiro

- magnetické vrstvy povo de magneta folieto

-, zemská gravito

přítlak brzdové zdrže na kolo bremsŝua premo al rado

přítok alfluo, enfluo

-, (řeka) alflua rivero, flankrivero, branc^o

přivaděč (EL) fidro

příval torento

přívěs postveturilo, trenveturilo remorko

- nákladní kamiona postveturilo,

-, obytný domveturilo, ruldomo, loĝremorko, aŭtoloĝejo

přivést (vodu) fluigi

přívod (zavedení kabelového vedení) enpasejo

- elektrody alkonektaĵo de elektrodo

- proudu, spodní suba alkonduko de kurento

přívozník pramisto

přivřít, přiškrtit páru stringi vaporon

příze ŝpinaĵo, ŝpinitaĵo

- efektní ornama tvirno

-, skaná tvirno

přízemí partero

psát na stroji tajpi

pseudoinstrukce direktivo

pseudokód pseŭdokodo

pseudokumen 1,2,4-trimetilbenzeno

pseudokumenol 2,4,5-trimetilfenolo

pseudoskalár pseŭdoskalaro

psychrometer, aspirační enspira psikrometro

pšenice tritiko

- horská spelto

ptomain ptomaino

ptyalin ptialino

pucolán pozolano

půda grundo

-, humusová humtero

-, obdělávaná agro

-, orná plugtero, plugata grundo

- věčně zmrzlá eterne frostiĝinta grundo, permafrosto

pudlování pudlado

pudlovat pudli

půdorys horizontala projekcio, horizontala projekciaĵo

puklina fendaĵo

pulard pulardo

půločko duonmaŝo

pult pupitro

pulovr (TEX) pulovro, pulovero

- bez rukávu (TEX) ĵerzo

půlperioda duonperiodo

pult přepínací regadpupitro

-, spínací konektopupitro

pumpa pumpilo

-, napájecí nutropumpilo

-, vzduchová motorová aerpumpilo

pumpička, akcelerační akcelpumpilo

pumpky - golfkuloto

pumpovat pumpi

punčocha ŝtrumpo

-, bezešvá senkudra ŝtrumpo

-, nepáratelná eskalimuna ŝtrumpo

punčoška, plynem žhavená inkandeska mufo

-, žárová mufo

purin purino

purpurin 1,2,4-trihidroksiantraĥinono

působení hrotu (jev) pintofenomeno

působiště agopunkto

-, síly la agopunkto de forto

- tlaku premcentro de planeo

pustina vastaĵo

putování koleje relglitado, relrampado

putrescin putrescino, 1,4-butandiamino

původ deveno

§ dle původu laŭdevene

§ různého původu miksdevena

pyknimetr piknometro

pyl poleno

pyramidon 1-fenil-2,3-dimetil-4-dimetilamino-5-pirazolono

pyran pirano, oksino

pyrazin pirazino, 1,4-diazino

pyrazol pirazolo, 1,2-diazolo

pyren pireno

pyridazin piridazino, 2,2-diazino

pyrheliometr pirheliometro

pyridin piridino, azino

pyridon hidroksipiridino, hidroksiazino

pyridoxin pridoksino, vitamino B6

pyridyl piridilo

pyrimidin pirimidino, 1,3-diazino

pyrit pirito

pyroantimoničan (kvarminusa) sepoksodustibiato

pyroelektřina piroelektro

pyroforicky pirofora

pyrofosforečnan pirofosfato (kvarminusa) sepoksodufosfato

pyrogalol pirogajlolo, l,2,3-benzentriolo

pyrokatechin pirokatec^olo, 1,2-benzendiolo

pyrolusit piroluzito

pyrolýza pirolizo

pyromagneticky piromagneta

pyrometr pirotnetro

pyrosíran pirosulfato, (duminusa) sepoksodusulfato

pyrol pirolo, azolo

pyrolidin pirolidino, tetrahidroazolo

pyrosiřičitan pirosulfato, (duminusa) kvinoksodusulfato

-, draselný dukalia kvinoksodusulfato

-, sodný dunatria kvinoksodusulfato

pyrotechnika pirotekniko

pyroxen pirokseno

pytel sako

- s pískem sablosako

pytlovina (TEX) paktolo

pyžama (TEX) piĵamo