Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

N

naběračka

nebalený nepakita, senpake

nebezpečí danĝero

nebezpečný danĝera

nečistota (drobná)

nečistoty (polovodiče) malpuraĵoj

nečistý malneta

nedbalost malzorgo

-, hrubá grava malzorgo

nedostatek míst k sezení manko de sidlokoj

nedostatek vozů manko de vagonoj

nedýchatelný nespirebla

nefelometr nefelometro

nefelometrie nefelometrio

negace neado

negativní negativa

negatron negatrono

nehlučný malbrua

nehmotný nemateria

nehoda akcidento

-, železniční fervoja akcidento

nekonečný (bez ukončení) nefinia

nekonečný (malý) infinitezima

nekonečný (velký) infinita

nekonečný (vzdálený) transfinia

nekropole nekropolo

nekropolis nekropolo

nemačkavý ĉif-imuna, neĉifebla

nenasycený (CH) subsaturita

neocenitelný senpreza

neodolatelný nerezistebla

neodym (CH) neodimo

neohexan 2,2-dimetilbutano

neon neono

neonka l. neonlampo 2. neona indikilo

neopentan 2,2-dimetilpropano

neopentylalkohol 2,2-dimetilpropanolo

neopren neopreno

neokysličitelný neoksidebla

neovladatelný neregebla

neparatelný nedismaŝiga

neper nepero

nepokoj (v hod.) balanciero

nepolarizovatelnost nepolarizebleco (de elektrodo)

nepropustnost (světla) opakeco

nepropustný netralasa, hermetika

neprůsvitný opaka

nepřetržitý seninterrompa

neptunium neptunio

neral l. citralo 2. 3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-alo

nerez (nerezavějící) rustorezista, nerustonta

nerezový rustorezista, korodrezista, malkorodema

nerezavějící neoksidebla

nerol 3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-olo

nerolin 2-metoksinaftaleno

nerost mineralo

nerostný minerala

nerozbitný nerompebla

neschopnost pracovní labornekapablo

neskreslenost (nesborcenost) sendistordeco

nesnesitelný neelportebla

nesouměřitelný nekunmezurigebla

nespojitý nekontinua

nésti subporti

nestálý nestabila, nefirma

nesynchronismus defaziĝo

nesynchronizovaný elfazigita

neštěstí, železniční akcidento de fervojo

netto neta

neúměrný misproporcia

neustrojný neorganika

neutralizace (záměrná) neŭtrigo

neutralizace (samovolný) neŭtriĝo

neutralizovat neŭtrigi

§ neutralizovat vápnem kalki

neutrální neŭtra

neutrálnost neŭtreco

neutrino neŭtrino

neutron neŭtrono

-, pomalý malrapida neŭtrono

-, rychlý rapida neŭtrono

nevyplaceně neafrankite

nevyvratitelný nerefutebla

newton INI 1. nutono 2. neŭtono

nezaměstnanost senlaboreco

nezávazný sendeviga

nezávislost, materialová materiala sendependeco

nezávislý sendependa

-, stochaticky (MAT) stokaste sendependa

nezbytný nemalhavebla

nigrosin nigrozino

nichrom nikromo

nika niĉo

nikelin nikelino

nikl nikelo

niklovat nikeli

nikol nikolo

nikotin nikotino

niob l. niobo 2. kolombio

niť fadeno

-, osnovní varpero

-, útková veftero

-, strojová stebtvirno

nitenka harnesero

-, perlinková tordoharnesero

nitka fadeno

niton = radon nitono

nitrace nitroiz(ad)o, nitratig(ad)o

nitrid nitrido

- boritý boria nitrido

- cérový ceria nitrido

- hlinitý aluminia nitrido

- hořečnatý trimagnezia dunitrido

- litnatý trilitia nitrido

- molibdenu trimolibdena dunitrido

- titanu titania nitrido

- vápenatý trikalcia dunitrido

nitril nitrilo

nitrilo- nitrilo-

nitro- nitro-

nitroalkan nitroalkano

nitroanilin nitroanilino

nitrobenzen nitrobenzeno

nitroceluloza l. nitrocelulozo 2. celuloza nitrato

nitroetan nitroetano

nitrofenol nitrofenolo

nitroform trinitrometano

nitroglycerin l. nitroglicerino 2. glicerila nitrato

nitrometan nitrometano

nitronaftalen nitronaftaleno

nitropropan nitropropano

nitroprusid nitroprusido

nitroso- nitrozo-

nitrosobenzen nitrozobenzeno

nitrosyl l. nitrozilo 2. oksonitrato

nitrotoluen metilnitrobenzeno

nitrovat nitratigi, nitroizi

niva aluvio; apudrivera ebenaĵo; riverherbejo

niveleta hlavy kolejnice relverta nivelo

niveleta horní, pražce supra ŝpal-nivelo

niveleta koleje trak-nivelo

niveleta pláně žel. spodku trak-baza nivelo

nivelovat niveli

nízkoodporový basrezistanca

nízkotlaký malaltprema

níže, tlaková ciklono

nobeliumnebelio

noclehárna tranoktejo

nocležna vlakového personálu trajnist-dormejo

nomenklatura nomenklaturo

nominální nominala

nomogram abako

nonadekan nonadekano

nonakontan nonakontano

nonakosan nonakosano

nonan nonano

nonanal nonanalo

nonanol nonanolo

nonen noneno

nonius verniero

nonyl nonil(o)

nonylalkohol nonanolo

noremní norma

norit norito

norma normo

- frekvence normotipo de frekvenco

- křemenná kvarcnormotipo

- (časová) pobytu vozu vagon-restada normo

- samoindukce normo de induktanco

normál normo, normalo

normála l. normalo 2. orta rekto

normalita normaleco

normalizace normaligado

normalizovat normigi, samnormigi; normaligi

§ normálně rozchodný kun norma reldistanco

normální (odpovídající normě) norma

normování normigo

normovat normigi, samnormigi

normativní norma

normový norma

nos (MED) nazo

- (TEK) kalkano

nosič (osoba) portisto

- (nástroj) portilo

- objektu (mikroskopu) vitra lameno

- zavazadel kofro-portilo

nositel portanto

nosit porti

nosník, hlavní ĉeftrabo

-, konzolový krucbrako

-, mřížový latistrabo

-, ocelový ŝtaltrabo

-, profilový profiltrabo

-, příčný transversa trabo

-, vetknutý kantilevro

- volně uložený libere metita trabo

-, vyložený konzolo

nosnost kargokapablo; portebleco; portkapableco; ŝarĝeblo; eltenpovo

(ú)nosnost palety ŝarĝkapacito de paledo

nosnost, užitečná utila ŝarĝo de veturilo

- vozidla ŝarĝokapablo

- (zatížitelnost) kargopezo; portebla tunaĵo

notářství notariejo

novokain novokaino

nožík, řezbářský lignoskulptilo

nukleární nuklea

nukleon nukleono

nukleoproteid nukleoproteido

nukleosid nukleozido

nukleotid nukleotido

nuklid nuklido (speco de atomo)

nula nulo

-, absolutní absoluta nulo

nunciát (sídlo nuncia) nunciejo

nutace (ASTR, BOT) nutacio

nůž, hoblovací rabotklingo

- na dopisy papertranĉilo

-, natírací (POLY) reklo

-, škrabákový (POLY) raklo

nůžky tondilo

- na plech ĉizojo; ladtondilo

nylon nilono

nýt l. stifto 2. nito

- s lisovanou hlavou, stifto kun stampita kapo

-, zapuštěný mergita stifto

nýtovačka nitmaŝino

nýtování nitado

-, dvouřadé dulinia nitado

-, pevné solida nitado

-, nepropustné nepenetrebla nitado

-, rohové angula nitado

-, rovnoběžné paralela nitado

-, řetězové ĉena nitado

-, střídavé zigzaga nitado

-, těsné hermetika mitado

- za studena malvarma nitado

nýtovat niti

nýtovačka nitmaŝino