Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

L

labilita viz labilnost

labilní labila

labilnost labileco

laborantka laboratoria helpantino

laboratorní laboratoria

laboratoř laboratorio

-, chemická ĥemia laboratorio

ladění agordo

-, jednoknoflíkové unuturnila agordo

-, jemné preciza agordo

- programu POČIT programtest(ad)o

ladička agordo-, pitĉ-, ton-forko, diapazono

ladit l agordi (tr) POČIT testi (tr)

lafeta afusto

láhev botelo

- indikátorová s pipetou gutigilhava indikant-boteleto

-, izolační termobotelo, varmbotelo, termoso

-, leidenská Lejdena botelo

- na plyny gasbotelo

-, ocelová ŝtalbotelo

-, patentní zavařovací konserva bokalo

- s dlouhým hrdlem a širokým opleteným břichem flasko

- s dolním tubusem botelo kun ĉefunda truo

-, sifonová sifino, sifona botelo

-, úzkohrdlá mallarĝkola botelo

-, zásobní (chem lab.) depona botelo

lahvař botelblovisto

lahvička, kapací gutboteleto

lak lako

lák peklakvo

lakmus lakmuso

lakování lakado

- stříkáním ŝpruclakado

laktalbumin laktalbumino

laktam laktamo

laktát viz mléčnan

laktáza (enzym) laktazo

laktoflavin laktoflavino, vitamino B2

lakton laktono

laktóza laktozo

lamač ŝtonhakisto, ministo

lámání sazby paĝigo, enpaĝigo

lámat 1 rompi 2 OPT refrakti 3 POLY enpaĝigi, paĝigi (tr)

lámavost, optická refrakteco, refraktindico

lambrekin lambrekino

lamela lameno

-, chladiče radiator-aleto

-, osnovní varper-gardilo

- spojky, pružná kluĉlameno elasta

- ventilátoru, ventolil-aleto, padelo

lamely lamenaro

lampa lampo (viz též svítilna)

-, čelní kaplampo

-, fluorescenční fluoreska lampo

, kontrolní kontrollampo

-, neonová neonlampo

-, oblouková ark-lampo

-, pájecí lampo por luti, lutlampo

-, rtuťová hidrargovapora lampo

-, rtuťová analytická analiza hidrga lampo

lampovna lanternejo

lanko ŝnureto; fleksebla plektaĵo; fibrumitaĵo

-, brzdové bremso-kablo

-, drátěné dratŝnureto; metala fibrumitaĵo

-, řídící (na plachetnici) ŝkoto

lano kablo, ŝnurego

-, drátěné dratŝnurego

-, hlavní nosné ŽEL ĉefa porta kablo

-, kladkostroje takelŝnuro

- kormidla LOĎ droso

-, kotevmí l LOĎ kablo de ankro, ankrokablo 2 STAV stajo, stajŝnurego

-, nosné, porta kablo

-, přičné nosné ŽEL porta kverkablo

-, směrové ŽEL direkta kablo

-, tažné tirkablo, LOĎ haŭsero

-, ukolejovací relkonekta kablo

-, upínací stajo

-, uzemňovací terkonekta kablo

-, vlečné trenkablo, LOĎ (též) haŭsero

-, uvazovací LOĎ haŭsero

- vrátku kablo de kapstano

lanolin lanolino

lanoví ŝnuraro

lanovka

-, pozemní ŝnurfervojo, kabla tramvojo

-, visutá telfero

-, lyžařská, skitelfero

-, sedačková, seĝa telfero

lanthan lantano

lanthanidy maloftaj termetaloj

lapač kaptilo

lapovat frotŝlifi (tr)

laryngofon laringofono

laser lazero, lasero

laso kaptoŝnuro, lazo

lastex lastekso

lať lato

-, nivelační

-, vodoměrná

látat (šitím) ŝtopi (tr); (kusem látky) fliki (tr)

latentní latenta

laterální flanka

laterit laterito

latex CH latekso

-, přírodní natura latekso

látka l substanco, materialo 2 TEX ŝtofo

-, čistá (chemicky) pura substanco

-, diamagnetická diamagneta substanco

-, ferromagnetická feromagneta substanco

-, chromatigrafovaná kromatografiato

-, izomorfní izomorfaĵo

-, jednoduchá simpla substanco

-, korozivní korodaĵo

-, luminiscenční lumineska sunstanco

-, paramagnetická paramagneta substanco

-, pohonná brulaĵo, fuelo

-, potahová tegŝtofo

-, rozpouštěná solvato

-, rozpuštěná solvito

-, složená (sloučenina) kunmetita substanco

-, srážená viz sraženina

-, základní CH fundamenta substanco

látky, jedovaté venenaĵo(j)

-, výbušné eksplodivaĵo(j)

- vzbuzující odpor naŭzaĵo(j)

laťka lato

laťovat lati (tr)

lauraldehyd dodekanalo

laurylalkohol l-dodekanolo

lavice benko

-, člunová rembenko

-, písečná sablobenko

lavička benketo

-, svahová bermo

-, vytyčovací nivellat(et)o

lavina lavango

- elektronů elektrona lavango

- iontů jona lavango

lávka ponteto

-, montážní ŽEL muntad-ponto

- pro pěší ponteto (por piedirantoj), paŝponteto

lawrencium laŭrencio, lorencio

lázeň bano

-, olejová oleobano

-, písková sablobano

-, tónovací FOT tonadbano, toniga bano

-, vodní akvobano

lázně banejo (dům); banloko (město ap.)

-, termální termobanejo

lázurit lazurito

lecitin lecitino

led glacio

-, plovoucí flosglacio, glacifloso

ledek kalia, natria k.a.) trioksonitrato, salpetro

-, čilský natria trioksonitrato, ĉilia salpetro

-, draselný kalia trioksonitrato, salpetro

-, sodný natria trioksonitrato

lednice glacitenejo

ledoborec glacirormpilo

ledochod glaisiflosado

ledovec glacirivero, glaciejo, glaĉero, gleĉero

legumin legumino

lékárnička medicinŝranko

lem bordero

lemma lemo

lemniskáta lemniskato

lemovat borderi

lemovka TEX borderrubando

len lino

lenoch l linifolio 2 dorsapogilo

lenticela lenticelo

lep, ptačí birdogluo

lepek gluteno

lepenka kartono

-, asfaltová asfalta kartono

-, azbestová asbest-kartono

lepidlo l (už lepící) gluo 2 (lepicí až po namočení) gluaĵo

-, kaučukové kaŭĉuka gluo

-, kazeinové kazeina gluo

- na duše kaŭĉuka gluo

lepkavý algluiĝema

lept akvafort(aĵ)o, korod(aĵ)o

leptání korod(ad)o

leptat korodi (tr)

les arbaro; forsto

-, přírodní (pra)arbaro

lesk brilo, poluro

lešení skafaldo, antaŭtrabaĵo

leštidlo polurilo

leštit poluri (tr); STROJ poluri, briligi; (bez použití čistidla) frotumi

let flugo

-, střemhlavý plonĝa flugo

letadlo aera flugaparato

-, bezkřídlé senplanea avio

-, bezmotorové nemotora flugaparato

-, kombinované hibrida aerodino

-, kosmické kosma flugaparato

- lehčí vzduchu aerostato

-, nadzvukové supersona avio

-, nákladní ŝarĝavio

-, obojživelné amfibia avio

-, proudové jetmotora avio

-, průzkumné skoltavio

-, raketové raketmotora flugaparato

-, rotorové rotoroptero

- s nepohyblivými nosnými plochami firmoplano

- s překlopným křídlem turn-ala konvertoplano

- těžší vzduchu avio

-, tryskové reakcia avio

- typu kachna anseroplano

-, vodní hidroplano

letět aerveturi, flugi

letoun aeroplano

-, reaktivní jeto kvarduza

-, čtyřtryskový jeto(plano) kvarduza

-, stíhací s proudovým motorem ĉasjeto, jeta ĉasoplano, ĉasa jetoplano

-, s plováky aeroplano flosila

letadlo aviadilo

-, bombardovací bombaviadilo

-, bombardovací 1. bombavio 2. bomboplano

-, reaktívní reakciaviadilo

-, tryskové l. reakciavio 2. reakcioplano

-, proudové l. jetaviadilo 2. jeta avio

-, proudové l. jetavio 2. jetoplano

-, raketové l. raketavio 2. raketoplano

-, stíhací ĉasaeroplano

-, dvojtrupové aeroplano dufuzelaĝa

letadlem aerpoŝte

lét(ání) aerobatiko

letiště aerodromo

-, mezinárodní internacia aerodromo

létavice falstelo

letec aviadisto, aviisto, piloto; flugisto

letlampa lutbrulilo

letokruh jarringo

leucin leŭcino, 4-metil-2-aminopetan-acido

leuko- leŭko-

levitace levitacio

levotočivý livoĝira

- (MECH) maldekstruma

- (VED, BOT, TECHN) livuma

levuloza levuloso

levý livuma

lhůta templimo, limtempo

-, dodací liverdato, livertempo, liverdaŭro

-, nakládací ŝarĝ(ad)-limtempo

-, odběrní limtempo sendaĵ-forprena

-, prohlídková inspekt-limtempo

-, vykládací limtempo malŝarĝada

-, výstavby tempolimo de konstruado

libela bobelnivelilo, akvonivelilo, nivelileto

-, krabicová sfereca nivelilo, sfereca nivelileto

-, sázecí rajda nivelilo, rajdanta nivelileto

-, sázecí (GEO) kadra nivelilo triangula (kun streĉpezilo)

- trubková tuba nivelileto, tuba nivelilo

líc averso

-, klenby intradoso

-, šoupátka faco de glitvalvo

líčidlo belŝmiraĵo

líčko (TEX) rubandeto

lignin lignino

lignit lignito

ligroin ligroino

líh etanolo

- na pálení brulalkoholo

líheň (TEX) hedvábníka kokonejo

lichoběžník trapezo

lichý malpara, nepara

limbus limbo

limes (MAT) limeso

limnigraf nivelregistrilo

limonit limonito

limuzina limuzino

lineární lineara; linia

linie (linka) linio

linka 1. lineo 2. linio

-, montážní muntbendo, ĉenstablo; muntad-linio

-, účastnická alstacia lineo

-, zpožďovací prokrastila storo

-, letecká aerlinio

linolan. linolato, 9, 12-oktadekadien-anto

linolean linolenato, 9, 12, 15-oktadekatrien-ato

linoleát(y) linoleato(j)

linoleum linoleumo

lipáza lipazo

lipid(y) lipido(j)

lis premilo, prem-maŝino

-, hydraulický hidraŭlika premilo

-, kolenový togla premilo, togla mekanismo

-, vinný vinpremilo

líshy na housenky (TEX) raŭpobretaro

lisování za studena frida pregado

lisování za tepla varma pregado

lisovat pregi

lisovat (derovati) trui

lisovat (razit) stampi, stampobati, stampe reliefigi

lisovat (tvarovat) ĉizumi

lisovat (vyrážet) premtranĉi, stampi

lisovna vína vinpremejo

lisovník (trn) mandreno

list 1. folio

list 2. (vrtule) alo, padelo

list, dodací liver-atestilo

-, jetelový triloba arko

-, lodní ŝipmanifesto

-, nákladní frajt-letero, frajtoletero

- -, náhradní frajt-letero anstataŭa

- pružnice risort-lameno

-, hlavní ĉefa risort-lameno

-, přípravní frajtletero

-, účetní frajt-fakturo

-, úvěrní kreditletero

lístek slipo

-, kartoteční slipo

-, lehátkový kuŝloka bileto

-, spešninový ekspresaĵ-letero

listing listumado

lístkovnice sliparo

listonoš leterportisto

lístek úschovní depon-alipo

-, vážní pesad-slipo

-, zavazadlový pakaĵ-bileto

-, na jízdní kolo biciklo-bileto

lístkový stroj foli-maŝino

lišta drážky lango de foldo

lišta podlahová plankoplinto

-, zemnicí terkonekta listelo

-, kluzná frotlistelo

liteřina (pres)tipmulda metalo, litermulda metalo

lithium litio

lít verŝi, muldi, formverŝi, gisi

litina giso, gisfero

litina, bílá blanka giso

-, kovová gismetalo

-, surová krudgiso

-, šedá griza giso

-, temperovaná maleebla giso, gisfero

-, vstřikovaná injektgiso, injektaĵo

-, zvláštní speciala giso

litografie platografio

litografovat litografi

litopon litopono

litosféra litosfero

lnářský (TEX). linindustria

lnout adheri

loď ŝipo

-, bagrovací dragŝipo

-, bitevní batalŝipo

-, cisternová cisternŝipo

-, cvičná trejnŝipo

-, dopravní transportŝipo

-, chrámová navo

-, kabotážní marborda ŝipo

-, kolesová radŝipo

-, kosmická kosmoŝipo

-, křížová chrámová transepto

-, letadlová aviadilŝipo

-, mateřská letadlová aviadila ŝipo

-, majáková lumŝipo

-, nákladní kargoŝipo

-, nemocniční hospitalŝipo

-, obchodní komercŝipo

-, obrovská cisternová supercisterna ŝipo

-, osobní pasaĝer-ŝipo

-, pobřežní bordŝipo

-, převozní pramŝipo

-, říční rivera ŝipo

-, tanková cisterno ŝipo

-, tažná trenŝipo

-, tlačná puŝŝipo

-, velrybářská balenŝipo

-, vesmírná spacoŝipo

-, vlajková flagŝipo

-, výletní plezurŝipo

§ na lodi surŝipe

§ pravá strana lodě tribordo

§ levá strana lodě babordo

loďař ŝipekipisto

loděnice ŝipkonstruejo

lodička odvažovací (CH) pesa boateto

lodivod piloto

lodník ŝipisto

lodžie loĝio

log (LOĎ) logo

logaritmus logaritmo

-, dekadický dekuma logaritmo

-, přirozený natura logaritmo

logatom logatomo

logika logiko

-, formální formala logiko

-, matematická matematika logiko

logistika (VOJ) logistiko

lokace birado

lokalita lokaĵo

lokdepo domovské hejma lokomotivejo

loket (TEK = ohyb) kubuto

lokomobila lokomobilo

lokomotiva lokomotivo

- bez zátěže sentrajna lokomotivo

-, dizelelektrická dizel-elektra lokomotivo

-, dizelova dizel-lokomotivo

-, dvoukmitočtová dufrekvenca lokomotivo

-, elektrická elektra lokomotivo

-, elektrická dvounapěťová dutensia lokomotivo

-, elektrická dvousoustavová dusistema lokomotivo

- pod parou varma lokomotivo

-, posunovací manovra lokomotivo

-, postrková puŝ-lokomotivo

-, přípřežní jung-lokomotivo

-, přístrková ranĝo-ĝiba lokomotivo

- s přívěsným tendrem lokomotivo kun aparta tendro

- pro nákladní vlak var-trajna lokomotivo

- pro osobní vlak pasaĝer-trajna lokomotivo

- rychlíková rapid-trajna lokomotivo

-, tendrová tendro-lokomotivo

- více soustavová plursistema lokomotivo

-, stejnosměrná kontinukurenta lokomotivo

-, střídavá alternkurenta lokomotivo

-, vlažná duonvarma lokomotivo

-, vlaková trajna lokomotivo

lokotraktor lokotraktoro

lom 1. (HORN) minejo

- 2. (FYZ, GEOL) rompa faco

- 3. (OPT) refrakto

- kolejnice relrompiĝo

- nivelety nivel-rompo

- nápravy radaksa rompiĝo

- paprsků refrakto

- pružnice risorto-rompiĝo

- světla refrakto

lopata 1. ŝovelilo

- na smetí balaaĵa ŝovelilo

- na uhlí karbo-ŝovelilo

lopatka 1. padelo

- 2. (vrtule, letadla, budovy, větrného mlýna, šroubu) alo

- ventilátora ventolil-padelo

- turbíny trogo

looping (LET) lopo

louh lesivo

-, draselný kalia lesivo

-, matečný l. postkristaliga solvaĵo, 2. postprecipita solvaĵo

-, sodný natria lesivo

loupat senŝeligi

loxodroma loksodromia linio

loužit 1. ekstrakti, 2. lesivi

lože (DIV) loĝio

-, kolejové (trak)-balasto

- lisu slabo

-, pískové kolejové sablo-balasto

-, kolejové struskové skorio-balasto

-, štěrkové kolejové gruzo-balasto

-, štěrkové balasto

-, zbahnělé kolejové ŝlim(oz)a balasto

§ klást kolejové lože balasti (tr)

ložisko lagro

-, britové eĝolagro

-, čelní frunta lagro

- ĉepu lagro por pivoto, pivotportilo

-, hlavní ĉef-lagro

-, horké varmiĝinta lagro

-, hřebenové kolumara lagro, ringara lagro

-, jehlové nadlo-lagro

-, klikové kranka lagro, lagro de turnostango

- klikového hřídele krankoŝafta lagro

- kliky lagro de kranko

-, kluzné glitlagro

- kola lagro de rado

-, kuličkové globlagro

-, kuličkové příčné transversa globlagro

-, kuličkové radiální centrifugiĝa globlagro

-, kuličkové radiální radiala globlagro

- kulového čepu lagro por sfera pivoto

- kulového kloubu globartika lagro

-, kuželíkové konusa rul-lagro

- nápravy lagro rad-aksa

-, nástěnné murlagro

-, nožní piedlagro

- osové lagro de akso

- otočného čepu turnpivota lagro

-, patní piedlagro

-, podélné laŭlonga lagro

-, příčné transversa lagro

-, samomazné memlubrikata lagro

- s koulovými pánvemi lagro kun globhavaj kusenoj

- s kroužkovým mazáním ringolubrikata lagro

- roztáčecí kliky lagro de start-kranko

-, stojaté stara lagro

-, šikmé oblikva lagro

- tlakové (opěrné) prem-lagro

- tlakové (záchytné) puŝ-lagro

-, vahadlové baskulo-subtenilo

-, valivé rullagro

-, válečkové 1. cilindrolagro, 2. rullagro

-, visuté otevřené penda nefermita lagro

-, závesné penda lagro

-, zavřené fermita lagro

(na)ložit ŝarĝi

lucerna lanterno

-, bouřková porventega lanterno

- clonená lumkaŝa lanterno

lučavka, 1. nitrata acido, 2. fortakvo

-, královská reĝakvo

lučba ĥemio

-, neústrojná neorganika ĥemio

-, obecná ĝenerala ĥemio

-, průmyslová industria ĥemio

-, rozkladná analiza ĥemio

-, silozpytná fizika ĥemio

-, ústrojná organika ĥemio

lučebník ĥemiisto

lučebnina ĥemiaĵo

lučík ponto

lůj sebo

lumen lumeno

lumineskovat lumineski

luminal luminalo

luminofor luminoforo

luminiscence luminesko, efluvo

-, katodová katodluminesko

luneta luneto

lunkr vtaženina

lutecium lutecio

luteo- luteo-

lux lukso

lupa lupeo

lysin. l. lisino 2. 2, 6-diaminoheksan-acido

lýza lizo

lžíce trulo

-, spárovací junttrulo

- zedníčka trulo

lžička kuler(et)o

-, laboratorní laboratoria kuler(et)o