Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

K

kabel kablo

-, anténní antenkablo

- baterie AUT bateri-kablo

- cívky (zapalovací) AUT boben-kablo

-, čtyřkový kvarope ŝnurigita kablo

-, dálkový translanda kablo

-, dálkový sdělovací telekablo

-, dvoužilový duopa kablo

-, izolovaný izolita kablo, izolmasa kablo

-, jednožilový unuopa kablo

-, koaxiální samcentra kablo

-, křížový laŭstele ŝnurigita kablo

-, mnohožilový multopa kablo, konduktolinearo

-, napájecí fidro, nutra kablo

-, pancířovaný armita kablo

-, párový laŭpare ŝnurigita kablo

-, podmořský transmara kablo

-, podzemní subtera kablo

-, potrubní tubokablo

-, sdělovací telekomunika kablo

- s měděnou duší kablo kun kupra animo

- s olověným pláštěm tubokablo kun plumba mantelo

- s papírovou izolací paperizolita kablo

- se vzduchovou izolací aerizolita kablo

-, silový nutra kablo

-, slanovaný kablo kun ŝnurigitaj kondukiloj

-, souosý samcentra kablo

-, tažný AUT trenkablo; tirkablo

-, trojfázový trifaza kablo

-, trojžilový trikondukila kablo, triopa kablo

-, úložný subtera kablo

-, vysokofrekvenční altfrekvenca kablo

-, zapalovací (svíčky) AUT spark-kablo

-, závěsný supertera kablo, pendkablo

- zpětného proudu retrokondukila kablo

kabelizace kablado

kabina kajuto, ĉambr(et)o; nacelo

- lanovky nacelo

kabotáž apudborda navigado

kabotážní apudborda

kabriolet kabrioleto

káď tino

kadaverin l,5-pentandiamino, kadavrino

kádinka beĉero

- s výlevkou beĉero kun verŝilo / beko

kadlub muldilo

kadmium kadmio

kafilérie senfeligejo

kafr 1,7,7-trimetil-biciklo-[2,2,1]-heptan-2-ono, kamforo

kahan brulilo

-, hornický minista lampo

-, laboratorní laboratoria brulilo

-, lihový alkoholbrulilo

-, Bunsenův brulilo de Bunsen

-, sklářský vitrofarista brulilo

-, Tecluho brulilo de Teclu

kachel kahelo

kainit kainito

kajuta kajuto

kakodyl l kakodilo (skupina) 2 dikakodilo (sloučenina)

kal feĉo, ŝlimo

-, aktivovaný aktiva ŝlimo

-, flotaĉní postflotada ŝlimo

-, odvodněný duonsekigita ŝlimo

-, oživený aktiva ŝlimo

-, plovoucí flosanta ŝlimo

-, surový freŝa (netraktita), ŝlimo

-, usazený sedimento, precipitaĵo

-, vracený (aktivovaný) recirkulita (aktiva) ŝlimo

-, vyhnilý elputrita ŝlimo

-, vyschlý duonsekigita ŝlimo

-, vysušený sekigita ŝlimo

-, zbytnělý ŝvelinta ŝlimo

kalafuna kolofono

kalamín kalamino

- uhličitý zinkospato

kalandr kalandrilo

-, razicí gofra kalandrilo

kalandrovat kalandri (tr)

kalciferol kalciferolo

kalcinace kalcin(ad)o

kalcinovaný kalcinita

kalcinovat kalcini (tr)

kalcit kalcito

kalendář kalendaro

-, osvětlování ŽEL lumig-daŭra tabelo

kalení (kovů) hardado

- v oleji hardado en oleo

kalfas trogo

kalfatrování kalfatrado

kaliaparátek kaliaparáto

kalibr l (rozměr) kalibro 2 (měrka) kalibrilo

-, kroužkový ringo kalibrilo

-, mezní limkalibrilo

-, mezní třmenový buŝa limkalibrilo

-, mikrometrická mikrometra kalibrilo

- na měření děr konverĝa trukalibrilo

-, trnový kalibrilo por truoj

-, třmenový buŝkalibrilo

-, vnitřní (měrka) kalibrilo intera

-, závitový cilindra kalibrilo por ŝraŭboj

kalibrovat 1 (upravit rozměry) kalibrigi 2 (měřit kalibrem) kalibri 3 (měrnou nádobu) laŭnormigi

kalič metalhardisto

- oceli ŝtalhardisto

kalifornium kaliforniumo

kaliko TEX kalikoto

kalit (ocel) hardi 2 malklarigi

- ponořením tremphardi

kalitelný hardebla

kalkulačka kalkulatoro, kalkulilo

kalník ŝlimkaptejo

kalomel kalomelo, duhidrarga duklorido

kalorie kalorio

-, malá malgranda, kalorio-

-, velká granda kalorio

kalorifer kalorifero

kalorimetr kalorimetro

kalorimetrie kalorimetrio

kalovka valvborilo

kambium kambiumo

kamelotin kamloto

kámen ŝtono

-, bludný eratika bloko; vagŝtonego

-, brusný ŝtono de akrigilo

-, dávivý vinný vomiga tartrato, emetiko

-, klenbový volbŝtono

-, kotelní kaldronkrusto

-, kvádrový tranĉita / kvadra / kvadrata ŝtono

-, lomový kruda ŝtono

-, mezní markŝtono

-, mlýnský ŝtono de muelilo

-, nárožní angulŝtono

-, neopracovaný nefasonita ŝtono

-, obrubní randŝtono, trotuarrando, borderŝtono

-, opracovaný tranĉita ŝtono

- s rustikou bosa ŝtono

- se zaoblenými hranami rondeĝa ŝtono

-, stavební konstruŝtono

- šikmo seříznutý bevelita ŝtono

-, tvarový profilŝtono

- úhelný bazangula ŝtono

-, umělý artefarita ŝtono

-, vinný tartro

-, žlabový porkanela ŝtono

§ z jednoho kusu kamene unuŝtona

kamenec aluno

kameník ŝtontajlisto, ŝtonhakisto, ŝtonĉizisto

kamenolom ŝtonminejo, ŝtonhakejo, ŝtonrompejo

kamera kamerao, kamero

kameraman kameristo, kameraisto

kamfan 1,7,7-trimetil-biciklo-[2,2,1]-heptano, kamfano

kamfen 3,3-dimetil-2-metilen-biciklo-[1,2,2]-heptano, kamfeno

kamínek, pekelný arĝenta trioksonitrato, lapiso, infera ŝtono

kamión kamion(eg)o por longdistanca transporto

kamna stovo

-, kachlová kahelstovo, kahelforno

-, stáložárná konstante brula stovo

kanafas kanafaso

kanál HYDR, RTV, TLF kanalo

-, derivační flankkanalo

-, odvodňovací drena kanalo

- otevřený malferma kanalo

-, přívodní HYDR akvoproviza kanalo, AUT enlaskanalo

-, telegrafní telefona linio taŭga por telegrafio

-, větrací ventolkanalo

-, výfukový ellaskanalo

-, závlahový irigacia kanalo

kanalizace 1 kanalizacio, kloakreto 2 (řeky) kanaligo

kanava kanvaso

kancelář kontoro kancelario; oficejo

-, cestovní vojaĝ-agentejo

-, dopravní ŽEL trajn-ekspedejo

-, informační inform(ofic)ejo

-, místenková oficejo sidlokbileta / sidlokrezerva

-, strojmistra lokomotiv-deĵorejo

-, telegrafní telegrafejo

kandela (měř. jednotka) kandelo

kanec virporko

kanefora ARCH kaneforo

kaneta TEX veftobobeno por aŭtomatoj

kanetárna TEX veftobobenejo por aŭtomatoj

kanetovat TEX bobeni vefton por aŭtomatoj

kanýr TEX viz volán

kanýrek TEX viz volánek

kanystr kanistro

kaolin kaolino

kapacita kapacito

- (kondenzátoru) kapacitanco

- (jímavost) kapacitanco

- adsorbentu kapacito de adsorbanto

- elektrody, celková totala kapacitanco de elektrodo

- iontoměniče FYZ, CHEM kapacito de jon-ŝanĝilo

- iontoměniče, celková tuta kapacito de jon-ŝanĝilo

- iontoměniče, rovnovážná ekvilibra kapacito de jon-ŝanĝilo

- iontoměniče, užitková utila kapacito de jon-ŝanĝilo

- kondenzátoru kapacitanco de kondensilo

-, mezielektrodová kapacitanco interelektroda

- paměti storkapacito

- tepelná varmokapacito

- vodiče kapacitanco de konduktilo

-, vstupní (elektronky) enira kapacitanco (de elektrontubo)

-, vstupní efektivní (elektronky) kapacitanco enira efika

-, výstupní (elektronky) kapacitanco elira (de elektrontubo)

-, výstupní efektivní (elektronky) kapacitanco elira efika

-, vzájemná, mezivodičová kapacitanco apuda, inter konduktiloj

- závěrné vrstvy kapacitanco de bariertavolo

kapacity (např. výrobní) kapacitaĵoj

kapacitance, kapacitní reaktance reaktanco kapacita

kapalina likvo

- brzdová brems-oleo

- podchlazená subfridigita likvo

- přehřátá supervarmigita likvo

kapesník TEX poŝtuko

kpilára kapilaro

kapilarita kapilareco

kapilární kapilara

kapitál kapitalo

- investiční invest-kapitalo

kapitán (na lodi) ŝipestro

kaple, křestní baptisterio

kapok TEX kapoko

kapota kapoto

-, ochranný kryt kapoto

kapricka TEX kapkuseno

kaprinan (= sůl kyseliny kaprinové) dekan-ato, kaprato

-kaprolaktam 6-heksanlaktamo

kapronan (= sůl kyseliny kapronové) heksan-ato, kapronato

kaprylan (= sůl kyseliny kaprylové) oktan-ato, kaprilato

kapsy (korečky) trogoj de dragŝipo

- korečkového bagru trogoj de trogĉeno

- vodního kola trogoj de akvorado

kapsule kapsulo

kar (ledovcový) superfosila kavaĵo

kára (dvojkolov) kariolo, ĉaro, ĉareto

- (dvojkolový ruční vozík) ĉareto

- velká, koňská nákladní ŝarĝoĉaro ĉevala

karabina viz hák karabinový

karamel karamelo

karbamidchlorid aminometanoilklorido

karbaminan aminometan-ato, karbaminato

- amonný amonia aminometanato

- ethylnatý (= urethan) etila aminometanato, uretano

karbazol karbazolo

karbid karbido, karbonido

- berylia duberilia karbonido

- bóru kvarboria karbonido

- céru dukarbonido

- hliníku kvaraluminia trikarbonido

- hořčíku magnezia dukarbonido, dumagnezia trikarbonido

- křemíku silicia karbonido

- lithia dulitia dukarbonido

- niklu trinikela karbonido

- titanu titania karbonido

- vápníku kalcia dukarbonido

- wolframu duvolframa karbonido, volframa karbonido

karbinol metanolo

karbinoly alkoholoj

karbol karboksilo, karbolo

karbolineum (= karbolin) karbolineo

karbon (ve válci) kalamino

karbonát karbonato

karbonatace karbonatig(ad)o

karbonitril karbonitrilo

karbonovat TEX karbonizi

karbonyl karbonil(o)

karborund(um) karborundo

karboxyl karboksil(o)

karburace (zplynování) karburado

karburátor karburilo, karburatoro

-, dvoukomorový karburilo, karburatoro dukorpa

karburizovat = karbidizovat karburi (tr), karbonidigi

karburovat karburi

karbyl- (= nesyst. a nevhodná názvoslovná předpona, bez širšího a jednotného významu) karbil-

kardan (kloub též hřídele) kardano

kardie (anat.) kardjo

kardioida kardioido

kára ĉaro

kárička (kárka, vozík) ĉareto

karnalit karnalito

karneol karneolo

karosárna karosejo

karosář karosisto, kaleŝaĵisto

karoserie karoserio

-, samovazná portanta strukturo (de karoserio)

-, samonosná karoserio je portanta strukturo

-, skříňová furgono

karosovat karosi

karoten karoteno

karotin viz karoten

karta, lístek karto

-, rozdružovací gvidkarto

kartáč broso

-, drátěný dratbroso

- kolektoru (sběrač) kolektila broso

-, ocelový dratbroso

- protahovací skovelo

-, kolektorový (sběrací) kolektila broso

-, sběrný kolektila broso

kartáček uzemňovací terkonekta broso

kartézský Kartezia

kartoun TEX katuno

karyatida kariatido

kasein (= sýrovina) kazeino

kaseta TECH kaseto

kasiterit kasiterito

kastrovaný kstrita, eksvir-

kašmír TEX kaŝmiro

kašna vasko

kataforéza elektroforezo, kataforezo

katalýza katalizo

katalyzátor katalizilo, katalizanto

katalyzovat katalizi

katechol kateĉolo

katetometr katetometro

katetr LÉK katetero

katex katjon-ŝanĝilo

kation (= kationt) katjono

katoda katodo

-, kysličníková katodo oksida

-, katodo likva

- oblouku arkokatodo

-, rtuťová katodo hidrarga

-, studená katodo malvarma

-, virtuální, zdánlivá katodo virtuala

-, zásobní katodo kompensa

-, žhavená katodo termoelektrona, termokatodo

-, žhavená nepřímo katodo nerekte hejtata

-, žhavená přímo katodo rekte hejtata

kaučuk kaŭĉuko

-, houbový spongokaŭĉuko

-, přírodní natura kaŭĉuko

-, přírodní (= surový kaučuk) kruda kaŭĉuko, krepa kaŭĉuko, lamena kaŭĉuko

-, syntetický sinteza kaŭĉuko

kaustika kaŭstiko

kaustický kaŭstika

kavitace kaviĝo

kazajka TEX jaketo

- svěrací TEX frenezjako, trudjako

kazak TEX kazako

kazeta (filmu) ŝargilo

kejda viz močůvka

kelímek (laboratorní) krisol(et)o

-, Goochův krisol(et)o de Gooch

-, skleněný filtrační filtra vitro-krisoleto

- s víčkem krisoleto kun kovrilo

-, tavící krisolo, fanduj(et)o, fandvazo

kenotron kenotrono

kepr TEX kepro

-, levý TEX kepro maldekstra

-, obojlícní TEX kepro duaversa

-, pravý TEX kepro dekstra

-, třívazný TEX kepro tribinda

keramika (předmět) ceramikaĵo

- (výrobní obor) ceramiko

keratin (= rohovina) keratino

kerosin (= technický petrolej) keroseno, lampa petrolo

keř, vinný vinarbedo

keson kasono, mergkestego, kloŝo, markloŝo

keten keteno, etenono

keto- (názvosl. předp.) keto-

keton ketono

ketosa (cukr se skupinou C=O) ketozo

ketóza ketozo

kilocykl kilociklo

kilogram kilogramo

kilogrammetr kilogramometro

kiloherz pokilociklo sekunde

kilometr osobový pasaĝer-kilometro

- osový radaks-kilometro

- tunový (tunokilometr) tuno-kilometro

kilometrovník kilometra fosto

- (kámen) kilometra distancŝtono

- mazací lubrikrik(ad)-kilometroj

kilopond (silový kilogram) kilopondo

kilowatt kilovatto

kilowatthodina kilovatthoro

kimono TEX kimono

kinematika kinematiko

kineskop, televizní obrazovka kineskopo, bildotubo televida

kinetický kineta

kinetika kinetiko

-, chemická ĥemia kinetiko

kladení kablu kablo-meto

kladivo martelo

- dřevěné - pobíjecí maleo

- pneumatické (tlakovzdušné) pneŭmatika martelo, pneŭmata ramilo

- přitloukací martelego

kladka (volná) takelo

- (kladkostroje) pulio

- (pevná, jednoduchá) pulio

- hnací (pracovní) labor-pulio

- sběrací pulio de troleo, troleo-pulio

kladkostroj puliaro

- (zdvihadlo) takelo

kladnice hokingo, puliaro

kladný pozitiva

klanice vagon-paliso, paliso

- (vzpěra, paprsek kola) rungo

klapka (ventil) klapo

- LET planeo

-, návěstní falklapo

- padací falklapo

-, stabilizační stabiliga planeo

-, škrtiče fermklapo

-, škrtící bremsklapo

-, větrací vazistaso

- vratná remeta klapo

- vzduchová aer-klapo

- zpětná neresenda klapo

klást koleje sterni trakon

klávesnice piana manipulilo

- psacího stroje tajpa manipulilo

- dálnopisu tajpa manipulilo

- telegrafní piana manipulilo

klec kaĝo, kaĝa volvaĵo

- jehlová nadlo-kaĝo

klejt litargiro = plumba oksido

klenák, kámen klenbový volboŝtono

-, patní impoŝto

-, vrcholový ŝlosilo

-, závěrový ŝlosilo

klenba arkaĵo, volbo

- chorová trumpo

-, klášterní eĝvolbo

-, převýšená superlevita volbo

-, stlačená volbo depremita (=korbanga)

-, valená - válcová barelvolbo

klenout volbi

- se arkaĵiĝi

klepadlo (klepáč) tapiŝ(bata) stango

klepat bati

§ motor klepe la motoro batas

klesání teploty temperatura malleviĝo

kleště prenilo, tenajlo, pinĉilo

- drátařské (drátenické) plata tenajleto

-, laboratorní laboratoria tenajlo

- na hřebíky nejlotirilo

- na kolejnice rel-tenajlo

- na pístní kroužky piŝtoringa tenajlo

- oblé rond(buŝ)a tenajlo

- plombovací sigel-tenajlo

- štípací tranĉo-tenajlo

- trubkové gastub-tenajlo

klíč (k zámku, na šroubyi v přen. smyslu) ŝlosilo

- (šroubový) ŝraŭb(ŝlos)ilo

- anglický angla ŝraŭbilo

- brzdy (čelisťové) elstaraĵo, bremsokamo

- dvojstranný ŝraŭbilo dubuŝa (duobla)

- francouzský franca ŝraŭbŝlosilo, tubtenajlo

- hákový (na šroubky) hokŝlosilo

-, hlavní (univerzální) ĉefŝlosilo, paspartuo

- jednostranný ŝraŭbilo unubuŝa

- kohoutu kranŝraŭbilo

- kružítkový cirkela ŝraŭbilo

- maticový ŝraŭbŝlosilo

- Morseův Morse-klavo, morsa manipulilo

- na šrouby ŝraŭbŝlosilo

- na vrtule ŝpala ŝraŭbturnilo

- náhradní duplikato de ŝlosilo, kromŝlosilo

- notový (hudební) kleo

- na příruby flanĝo-ŝraŭbilo

- roubíkový kvadratsekca ŝlosilo

-, služební ŝlosilo (kvar)edra

- stavitelský alĝustigebla ŝraŭbilo

-, telegrafní manipulilo

-, univerzální universala ŝraŭbilo

- vidlicový forka ŝraŭbilo

- výměnový pintrela serura ŝlosilo

- vysílací klavo, manipulilo

- zavřený fermita ŝraŭbŝlosilo, ringoŝlosilo

- zobcový ŝraŭbilo oblikva

klíček zrna ĝermo

klíčení ĝermado

klička (klika dveří, závora okna ap.) anso, klinko, tenilo de pordfermilo

- TEX buklo

-, očkovací (platinová) platendrata maŝo

- okenní (obrtlík závěru okna) fenestro-anso

klíčový ŝlosila, ĉefĉenero

klih animala gluo, lignogluo

-, rybí fiŝgluo

klika kranko, anso, pord-anso

-, ruční mankranko

-, vrtací (prsní) turnborilo

klikatost trolejového drátu zig-zago de kontakto-drato

klimatizátor vzduchový aer-klimatizilo

klín kejlo, kojno

- (geom.) klino

- (přítužný, spojovací, upevňující) kejlo

- na štípání dřeva kojno

- (těleso klínového tvaru, jako vložka, výplň) kojno

- (pero, nýt, kolík) fiksa stifto

- čtvercový kvadrata kejlo

- drážkový foldo-kejlo

- drážkový a podélný foldo kaj lango-kejlo

- dřevěný ligna kojno

-, dutý konkava kejlo

-, dvojitý duobla kejlo (kojno)

-, kotoučový ronda kejlo

-, kruhový (Nordbergův) ronda kejlo

-, křižákový kruckapa kejlo

- křížové hlavy kejlo kruckapa

- kulový sferkojno

-, nekonečný duedro, diedro

- ocelový ŝtala kojno

- opasku pružnice kejlo de risorta kolumo

- patní (s nosem) kalkana kejlo

- perový - pero lango-kejlo

- plochý plata kejlo

- podélný laŭlonga kejlo

- prstencový ringo-kejlo

- příčný laŭlarĝa kejlo

- s nosem, patní kalkana kejlo

-, stavěcí alĝistiga kejlo

- tangenciální tanĝa kejlo

- torný frota kejlo (ĉe frotklikaĵo)

- zádržný haltiga kejlo

- železný fera kojno

klínovat kejli, kejlofiksi

kliper (loď, letadlo) klipero

klopa TEX roverso

klot TEX sateneto

kloub artiko

- (kolínko, článek končetiny) artiko

- čepový pivotartiko

-, Kardanův kardanartiko, artiko universala, kardano

-, kulový globa artiko, glob-artiko

- s kluzným unášečem (kulisový) glitartiko

- samomazný nelubrikenda artiko

- sedlový (opěrový) selartiko

- vidlicový artiko forka

klouzat gliti

klouzavý glitiga

klubko TEX fadenbulo

klubkovat TEX fadenbuligi, bulvolvi

kluzák glisilo

-, rotorový rotora glisilo

-, závěsný subpendiĝa glisilo

kluziště glitkurejo

kluzký glitiga

klystron klistrono

-, reflexní reflekta klistrono

kmen (např. mikrobů) stamo

-, kuželovitý konustrunko

-, vinný vinbertrunko

kmitat (oscilovat) oscili

kmitání (oscilace) oscil(ad)o

-, harmonické, vyššího řádu harmona frekvenco

-, nepravidelné malperioda oscil(ad)o

-, netlumené oscil(ad)o ne amortizata (ne malintensigata)

-, nucené altrudita oscil(ad)o

- pilovité salt-oscil(ad)o, rilaksa oscil(ad)o

- podélné laŭlonga oscil(ad)o

- příčné transversa oscil(ad)o

- tlumené oscil(ad) amortizata

- torsní torda oscil(ad)o

- ultrazvukové ultrasona oscil(ad)o

- volné libera oscil(ad)o

kmitočet frekvenco

- zvuku aŭdfrekvenco

- obrazový videofrekvenco

kmity, akustické vibrado akustika

-, vlastní libera oscil(ad)o

- vynucené altrudita oscil(ad)o

- vyšší harmonické harmonoj

kniha dodací registro-libro de alvenaĵoj

- hlavní (účetní) ĉeflibro

-, podací ekspedaĵ-registro

- pokladní kaslibro

- poruch (osobních vozů) riparendaĵ-kajero (de pasaĝervagono)

knihovna programů program-libraro

knihtisk tipografio

knoflík TEX butono

- pojistky dveří riglo-butono

knot meĉo

kobalt kobalto

koberec TEX tapiŝo

kobylí houslí ponteto de violono

kočár kaleŝo

kočí koĉero

kočka - kladkostroje rulbloko, takelduono

kód kodo, ĉifro

- abecední alfabeta kodo

- alfanumerický alfanumera kodo, alfabeta-cifera kodo

- číselný numera kodo, cifera kodo

- počasí veterĉifro

- telegrafní telegrafia kodo

- +3 triplusa kodo

- dva z pěti du-el-kvin-eca kodo

- instrukční instrukci-kodo

- instrukce instrukci-kodo

- operační operaciokodo

kodein (alkaloid) kodeino

kódování kodado

koeficient adheze (přilnavost) adher-koeficiento

-, aktivitní aktiveca koeficiento

- bezpečnosti sekurec-koeficiento, koeficiento de sekureco

- drsnosti koeficiento de malglateco

- chemické rovnice koeficiento de ĥemia ekvacio

- propustnosti (akvo)penetrebleco, fluaĵopenetrebleco, tralas(iv)eco, ekarto de premeco

- ionizace, měrný, specifický koeficiento specifa de jonigo

- kontrakce kuntiriĝo-koeficiento, sendimento

- reciprocity (elektroakustického měniče, splňujícího podmínky vzájemnosti) koeficiento de reciprokeco

- rekombinace koeficiento de rekombino

- rozptylu koeficiento de disperso

-, rozdělovací distribua koeficiento

- rozteče drážek klinfaktoro

- roztažnosti koeficiento de dilato

- roztažnosti, podélné longdilata koeficiento

- samoindukce meminduktanco

- sekundární emise koeficiento de sekundara emisio

- selektivity selekteca koeficiento (de jon-ŝanĝilo)

- stlačitelnosti koeficiento pri kunprenebleco

- tepelné roztažnosti koefeiciento de termika dilato

- tepelné vodivosti varmkonduka koeficiento

- teplotní temperatura koeficiento, temperaturkoeficiento

- tlumení koeficiento de amortizo

-, Townsendův koeficiento de Townsend

- tření frotad-koeficiento

- vazby, elektroakustické koeficiento de elektroakustika koplo

- vazby, elektromechanické koeficiento de elektromeĥanika kuplo

- vzájemné indukčnosti koeficiento de interindukto

-, vychylovací (obrazovky) koeficiento de devio (de katodtubo)

kofein (alkaloid) kafeino

koherence kohereco

kohérer koherilo

koheze kohero, ligforto

kohezní zemina kohera ter(spec)o

kohout krano

-, kontrolní (vodoznaku) gaŭĝkrano

- na vypouštění vody (z kotle ap.) drenkrano

- výpustný ellas-krano

- otočný (výkyvný) krano kun turnebla buŝo

-, trojcestný trivoja krano

- vodní akvokrano

- vypouštěcí (odvodňovací) dren-krano

- zkoušecí gaŭgkrano

kochlea ANAT (hlemýžď) kokleo

koincidence koincido, koincideco

koir TEX koiro

kóje (lodní lůžko) ŝipa lito

kokain (alkaloid) kokaino

kokon TEX kokono

koláč, filtrační (= zbytek na filtru po filtraci) filtro-restaĵo

kolagen(y) kolageno(j)

kolamin 2-aminoetanolo

kolář radofaristo

kolatituda kolatitudo

kolaudace akcepto

kolébání plavidla (příčné) tangado

kolébka lulilo (de kanontubo, de lanĉota ŝipo)

kolečko (trakař s jedním kolečkem) ĉarumo, puŝĉareto

kolej (trať) trako, relparo

- (jako rýha) radsulko, vojsulko

- kola (stopa) rado-kavo

- desinfekční trako por (vagon-)desinfektado

- elektrizovaná elektrizita trako

- hlavní ĉef-trako stacia

- izolovaná trako izolita

- kusá stump-trako

- mimořádná trako neregula

- kolej nakládková / vykládková ŝarĝad-trako

- nakládací ŝarĝ(ad)-trako

-, všeobecná nakládková / vykládková ŝarĝad-trako publika

- objížděcí spádoviště trako preter-ĝiba

- oblouková kurbtrako

- obsazená trako okupita

- odjezdová forvetur-trako

- odstavná parkad-trako, depon-trako

- podniková trako industria

- pravidelná trako regula

- předjížděcí devanc-trako

- překládková transŝarĝ-trako

- průběžná, hlavní ĉef-trako kontinua

- sjízdná trako veturebla

- skladištní trako magazena

- sousední najbar-trako

- spádovištní trako deruleja

- správková ripar-trako

- staniční trako stacia

- svážná spádoviště trako ranĝ-ĝiba

- úzkorozchodná trako etŝpura

- vedlejší trako neĉefa

- vjezdová alveturtrako

- vykládací malŝarĝtrako

- vyloučená trako fermita

- výtažná trako trenmanovra

kolejiště odstavné park-trakaro

- relační ranĝo-trakaro

kolejivo, drobné trakakcesoraĵoj

kolejnice relo

- bezstyková relo kun-brazita

- brzdová brems-relo

- dlouhá relo longa

- dvouhlavá dukapa relo

- jednohlavá unukapa relo

- křídlová (výhybky) kontraŭfrogo, frogo, frog-alo

- ozubená dentrelo

- proudovodná (třetí) (ternivela)kontaktorelo

- přívodní kurent-relo

- regenenrovaná relo renovigita

- svařovaná kunbrazita relo

- tramvajová tramrelo

- vodící (opěrná, přídržná) kontraŭrelo

- vodičová kontaktrelo

- žlábková tram-relo, kanela / fold-relo, tramo, dubulba relo

kolektor (tranzistoru) kolektoro

- (stejnosměrného stroje) kolektilo

- (mikrovlnné elektronky) kolektilo

koleno (roury) genutubo, kurbtubo, tubokurbaĵo

- (techn. ohyb, zalomení) kubuto

- dvojité (U - koleno) sifontubo, U-tubo

- ostré akuta genuo

- redukční redukta genuo

- zaokrouhlené ronda genuo

kolchicin (alkaloid) kolĉikino

kolíčkovat stifti

kolík (čepu, šroubu) boltostifto, lignonajlo, (roubík) ŝtudo

-, čepový aksostifto

-, rýhovaný entranĉita stifto

- závlačka fendostifto

- výstražný signalilo "fajfu"

kolíky (elektronky) piedetoj

kolimátor kolimatilo

kolísání fluktuado, pendolado, LOĎ tango

- napětí tensi-pendolado

- nuly POČIT glitado

- oscilací pendol-osciladoj

- proudu variado de kurento

- teploty, denní diurna temperatura variado

- výšky tónu, pomalé sonondado

- výšky tónu, rychlé sonvibrado

- zátěže variado de ŝarĝo

- lodi tango

kolísat (kolébat) LOĎ tangi, TECH varii

kolize řetězu (neshoda) katen-kolizio

kolkotar (= leštící červeň) kolkotaro = dufera trioksido

kolmice ortanto, normalo, orta rekto

kolmý (pravoúhlý) orta, normala

- navzájem interortaj

kolo rado

- brusné smirgrado

- celistvé unupeca rado

- diskové diska rado, diskrado, radrondo (diska rado)

- drátové spokrado

-, dvojité ozubené duobla dentrado

-, hnací pel-rado, movig-rado, mova rado

-, hnané movata rado

-, jízdní (bicykl) biciklo, velocipedo

-, kormidelní stirrado

-, korunové kron-rado

-, litinové (skořepové) gis-rado

-, lopatkové (např. ventilátora, turbíny, čerpadla atd.) padelrado

-, mlýnské muelrado

-, motorové (motocykl) motorciklo, motorbiciklo, motociklo

-, náhradní (rezerva) vic-rado

-, oběžné (nosné, podvozkové) ĉefrado, labora rado

-, ovládací regrado

-, ozubené dent-rado, denta rado

-, ozubené čelní cilindra dentrado

-, ozubené evolventní evolventa dentrado

-, ozubené hnací moviga dentrado

-, ozubené hnané movigita dentrado (ale nahoře je: movata)

-, ozubené kuželové konusa dentrado

-, ozubené, planetové planeda dentrado

-, ozubené redukční redukta dentrado

-, ozubené satelitní satelita dentrado

-, ozubené stupňovité ŝtupa dentrado

-, ozubené v stálém záběru dentrado je konstanta endentiĝo

-, paprskové (hvězdicové) spokrado

-, planetové (diferenciálu) planeda rado

-, plné diskrado

- předlohové intertransmisiila rado

- přední frontrado

- I. rychlosti dentrado de unua rapido

-, šnekové vermrado

- šnekové a šnek ŝraŭbo sen fino kaj vermrado

- rejdovné fonforka rado

-, rezervní vicrado

-, řetězové ĉenrado, ĉena dentrado

- řízení (kormidla, volant) stirrado

- setrvačníkové inercirado

- s přímými zuby rado kun rektaj dentoj

- s šikmými zuby rado kun klinitaj dentoj

-, talířové ozubené telerfoma dentrado

- třecí frotrado

- třecí kuželové frotrado konusa

- třecí válcové frotrado cilindra

- typů (písmen) tipopresa rado

- ve stálém záběru dentrado en konstanta kontakto

- vodní akvorado

- volné libera rado

- vyvážené ekvilibrita rado

-, zadní postrado

- zpětného chodu dentrado de retrorapido

- zubové (rohatka) klikrado

koloběžka (dětská) skutilo

kolódium kolodio

kolofonium kolofono

koloid koliodo

-, ochranný protekta koloido

koloidika koloida ĥemio

koloidní (např. stav apod.) koloida

kolona (přístroj, např. destilační, chromatografická, extrakční) kolono

-, chromatografická kromatografia kolono

-, iontoměničová jon-ŝanĝila kolono

-, kapilární kapilara kolono

-, plněná garnita kolono

kolorimetr kolorimetro

kolorimetrie kolorimetrio

-, kapková guta kolorimetrio

-, vizuální vida kolorimetrio

kolovrátek TEX bobenilo

kolový (kolové stavby) surfosta, palafita

kombajn kombajno

-, obilný grenrikolta falĉdraŝilo

kombinace kombinacio

kombinát kombinato

kombinatorika kombinatoriko

kombiné (kalhotové) kombineo

- (sukňové) subrobo

kombinéza TEX kombineo

komín fumellasilo

komise komisio

komora ĉambro, kamero

-, expanzní (reakt. motor) ekspansia kamero

-, ionizační joniga kamero

-, mlžná nubokamero

-, nábojová ŝargujo, postumo, kulaso

-, plavební kluzo, kluzĉambro, kluzkamero

-, plováková flosil-kuvo, flosila ĉambro

-, plynová gaskamero

-, pro nálož minforno

- revolveru kamero de revolvero

- spalovací brul-kamero, (prostor) eksplodujo

-, sedlového ventilu kamero de sidvalvo, kamero de valvo

-, temná malluma ĉambro / kamero

-, tmavá senluma kamero (en fotoaparato)

-, vzduchová aer-kamero

-, Wilsonova mlžná nebulĉambro, nebulkamero, kamero / ĉambro de Wilson

-, zásobní magazeno

-, zhášecí estinga kamero, sparkokamero

komparátor komparilo

kompas kompaso

-, gyroskopický giroskopa kompaso

-, magnetický magneta kompaso

kompenzátor kompensilo

- fáze fazokompensilo

-, vyrovnávač fáze fazokompensilo

-, Leblankův fazokompensilo de Leblanc

komplex (soubor) kompleto

komplexní tutema

kompresor kompresoro, kunpremilo

komutace komut(ad)o

komutátor komutilo (kolekta), komutatoro

- (přepínač proudu) inversigilo, kolekta komutilo

koncentrace (plynu, roztoku ap.) koncentriteco

- (pochod zvyšování koncentrace nějaké složky) koncentrado

- atomů vybuzených (plynu) denso de ekscititaj atomoj (de gaso)

- elektronů denso elektrona (koncentrigo)

- iontů koncentrigo de jonoj

koncentrát koncentrito, koncentrato

koncentrovaný (např. roztok) koncentrita

koncentrovat (=zvyšovat koncentraci) koncentri

- se (= samovolně zvyšovat svou koncentraci) koncentriĝi

koncept (pís. práce, nečistopis) malneto

koncovka kablová kablo-ekstremaĵo, kablomufo

-, pólová, rohová kornoj polusaj

kondenzace (páry v kapalinuú kondensado

- (= slučování malých molekul v látku vysokomolekulární, za odštěpení nízkomelekulární složky) (poli)kondensado

kondenzát kondensito, kondensato

kondenzátor kondensatoro, kondensilo

-, elektrolytický elektrolita kondensilo

- parního stroje kondensilo

- proměnný nastavitelný kondensilo variigebla

- protiproudový reflukondensilo

kondenzor OPT kondensoro

kondenzovaný (zahuštěný, např. mléko) densigita

kondenzovat kondensi, kondensiĝi, densigi

konduktance konduktanco

-, činná konduktanco

-, činná vodivost elektrody konduktanco de elektrody

konduktometr konduktometro

konduktometrie konduktometrio

-, přímá senpera konduktometrip

konec (časově a prostorově) fino

- (okraj) vzdálený (z druhé strany) malproksima ekstremaĵo

- (okraj) bližší (z této strany) ĉiflanka ekstremaĵo

- (okraj, jen prostorově) ekstremaĵo

- čerpací trubičky pinto

- kolejnice rel-fino

- trati linio-fino

- vlaku trajn-fino

konečný (finitní) finia

konektor konektilo

konev ZEM akvumilo

- na benzín benzin-kruĉo, lada benzinujo

koník (soustruhu) rajdbloko, movo-bloko, mova spindelingo

konference konferenco

konfigurace terénu grundreliefo

konglomerát konglomeraĵo, konglomerato

kongo kongo

kongočerveň kongo-ruĝo

konchoida konkoido

koniin (alkaloid) koniino, 2-propil-piperidino

konjugace (násobných vazeb) konjugiteco (= stav, vlastnost), konjug(ad)o (= pochod)

konkrement konkrementokonoid konoido

konopí kanabo

konopiště TEX kanabejo, kanabokampo

konopný TEX kanaba

konserva ladmanĝaĵo

konservovat (do plechu) enladigi

konsolidace plifirmiĝo de la grundo

konstanta konstanto

-, časová tempa konstanto

-, časová neperiodické složky tempokonstanto de la neperioda komponanto

-, časová průchozí pro danou impedanci tempokonstanto transira por donita impedanco

-, časová průchozí, pro dvoufázový (třífázový, jednofázový) zkrat tempokonstanto transira por dufaza (trifaza, unufaza) kurtcirkvito

- dielektrická permitivo, dielektrikeco

- dielektrická relativní permitivo / dielektrikeco relativa

-, dielektrická absolutní dielektrikeco / permitivo absoluta

-, konstanta difúzního proudu konstanto de difuza kurento

-, disociační disocia konstanto

-, časová tempokonstanto

-, ebulioskopická ebulioskopa konstanto

-, eluční elua konstanto

- indikátoru konstanto de indikanto

-, ionizační joniĝa konstanto

-, kryoskopická krioskopa konstanto

-, mížková kristal-krada konstanto

-, plynová gasa konstanto

-, rovnovážná ekvilibra konstanto

- (vodivostní) nádobky konstanto de elektrodujo

-, Planckova akciono (konstanto de Planc

-, časová, rozběhu konstanto de akcelo

-, solární suna konstanto

- šíření (signálu) konstanto de propago

konstantan (slitina Cu + Ni) konstantano

konstrukce strukturo

-, nosná porta konstrukcio

- vodních turbín hidroturbokonstruado

konstruktér konstruanto, konstruisto

konstruovat konstrukcii

kontakt (styk) kontakto

-, hlavní ĉefa kontaktilo

-, kartáčový brosa kontakto

- klidový senaga kontaktilo, neaga / ripoza kontakto

-, násuvní (nástrčka) ŝtop-kontaktilo

- poplašného zařízení alarmkontakto

- pracovní aga kontaktilo

- startovací start-kontakto

- uzemňovací terkonekta kontaktilo

- vačkový (valivě třecí) kama kontakto

- zkratovací kurt-cirkvita kontaktilo

kontejner kontenero

-, otevřený netegita kontenero

kontrakce kuntiriĝo

kontrast kontrasto

kontrola kontrolo

-, automatická aŭtomata kontrolo

- jízdenek ve vlaku trajna bilet-kontrolo

- namátková specimena kontrolo

- obsahu zásilky kontrolo de sendaĵ-enhavo

- přepravních tržeb enspez-kontrol(ofic)ejo

- příjmu (úřad) enspezo-kontrolejo

- přjmů (orgán) enspekontrola servo

- váhy zásilky kontrolo de sendaĵ-pezo

-, vstupní akcepta kontrolo

kontrolér hlavní ĉefa regkomutilo

- hlavní (el. lok.) (start)-kombinŝaltilo

- se servomotorem servo-motora reg-komutilo

- zeslabovací mildiga reg-komutilo

kontrolka kontrol-lampo, signal-lampo

-, neonová (neonka) neona indikilo

konvalamarin (= srdeční glykozid z konvalinky vonné) konvalamarino

konvertor metalurgia konvertoro

konzistence konsistenco

konvekce (meteor.) konvekcio

konvergence konverĝenco

konvergovat konverĝi, transformi, (samovolně) transformiĝo

konvertor konvertilo, konvertoro

-, alkalický alkala konvertoro

-, Bessemerův konvertoro de Bessemer

-, Thomasův konvertoro de Thomas

konvertovat konverti

konverze (chem. pochod.) konvert(ad)o, transform(ad)o, transformiĝo (samovolný)

konvexní konveksa

konvoj LOĎ konvojo

konvolvulin konvolvulino

konzerva ladmanĝo, konservaĵo

- ovocná frukta konservaĵo

konzervace konservado

konzervátor konservisto

konzervovat konservi

konzistence konsisteno

konzola konzolo, ARCH kantilevro

-, kloubová artikita konzolo

-, ložisková lagro-konzolo

-, ložisková podélná lagro-konzolo laŭlonga

-, ložisková, sloupová lagrokonzolo kolona

-, nástěnná konzolo de murlagro

koordniace akordigo

koordináta koordinato

koordinátograf koordinatografo

kopáč fosisto, teraĵisto, ŝovelisto

kopál kopalo

kopat fosi (tr); pioĉi (tr) (krumpáčem)

kopie kopio; printo (z negativu)

kópírování záznamu (přepis zvuku) reregistrado de sonoj

kopíruvat kopii (tr); (z pozitivu); printi (tr) z negativu

kopist knedilo

kopolymer kun-polimero

kopolymerace kun-polimerig(ad)o, kun-polimeriĝ(ad)o (k. samovolná)

kopolymerovat kun-polimerigi, kun-polimeriĝi

koprodukce kunproduktado

kops TEX - viz potáč

kopule kupolo

-, cibulovitá bulba kupolo

kopyto botŝtipo, botformilo

koráb, kosmický spacŝipo

kordón ARCH kordono

kordovan KOŽ Kordova ledo

koreček trogeto

koreferát kunreferaĵo

korek korko

korekce korekto, (al)ĝustigo

- na zředění CHEM korekto pro koncentriteco

- kreslení EL deemfazo, dekorekto

korektura POLY korekto (pres)korektaĵo

korelace MAT korelacio, korelativeco

koridor DOPR, GEOD koridoro

korintský ARCH korintika

korkovat KOŽ korki (tr)

korkovrt CH LAB korko-borilo, korko-borilaro (sada)

kormidelna stirejo

kormidlo LOĎ rudro, direktilo

-, směrové LET direkterono

-, výškové empenerono

kormidlovat stiri (tr), direkti (tr); rudri (tr), piloti (tr)

korodovat korodi (tr), korodiĝi

korona, (sršení) kronefluvo

korouhev, větrná ventoflago, ventmontrilo

koroze korodo

korpuskule korpusklo

kortison (hormon) kortizono

koruna krono, supro, pinto, kresto, verto

- kola krono de rado

- kolejového lože balasto-supraĵo

korund korundo

korunka (vrtáku) krono

korunový (matice) krenela

korveta LOĎ korveto

koryto (na krmení) trogo

-, odtokové (akvo)defluejo

- řeky riverfluejo, riverkuŝejo

- vodního toku akvofluejo, akvokuŝejo

kořen MAT radiko

- jazyka (výměny) ŽEL pintrela radiko

koření spico

kořenový MAT radika

kosa falĉilo ZEM, terlango GEOD

kosekans kosekanto

kosinoida kosinusoido

kosinus kosinuso

-, hyperbolický hiperbola kosinuso

-, směrový direkta kosinuso

kosmetický kosmetika

kosmický spaciala

kosmogonie kosmogonio

kosmografie kosmografio

kosmologie kosmologio

kosmonaut kosmonaŭto

kosočtverec rombo

kosočtverečný romba

kosodélník romboido

kosodřevina pumpilio

kosoúhlý oblikva, neortangula

kost osto

kostel preĝejo

kostka kub(et)o

-, dlažební pavimero

kostkovaný TEX kvadratita, kruclinia

kostra framo STROJ skeleto STAV ĉasio (přístroje) EL maso (vodivá hmota) EL

- cívky EL bobenframo

kostým tajlorkostumo

kosý oblikva, neortangula

koš korbo

- čerpadla, sací suĉkorbo

-, hradební ARCH, VOJ gabio

- na dopravu betonové směsi betonmeta sitelego

-, nárazníku ŽEL bufro-tubo

-, stožárový LOĎ gvatnesto

košenila (barvivo) koĉenilo

košerák koŝer-tranĉilo

košile ĉemizo

-, noční noktoĉemizo

kóta

kotálnice MAT troĥoido

kotangens katangento

kotangentoida kotangentoido

kotel kaldrono

-, otopný hejtkaldrono

-, parní vaporkaldrono

-, válcový (lokomotivní) cilindra kaldrono

kotelna kaldronejo, kaldronĉambro

kotevní ankra

kotlárna kaldronejo

kotlář kaldronisto

kotlík, žlabový STAV enflua surtubo

kotlina baseno, kaldronvalo

kotlovina kaldron-metalo

kotouč disko, volvaĵo (např. drátu), turno-plato (gramofonu)

-, brusný akriga rado, disko, abrazia rado

-, brzdový brems-disko

-, parkovací AUT hor-disko

-, přítlačný (spojky) prema disko

-, třecí STROJ frotdisko

-, výstředníkový STROJ ekscentrika disko

kotva LOĎ, STAV ankro; stajo (kotevní lano) STAV armaturo; induktato EL

-, drážkovaná EL kanelita induktato

- elektromagnetu armaturo, induktato de elektromagneto

-, mnohoramenná LOĎ graplo

- trvalého magnetu EL armaturo, induktato de daŭra magneto

kotvení, pohyblivé movebla ankraĵo

-, tuhé rigida ankraĵo

- vodiče ankraĵo de konduktilo

koudel stupo

koudelka TEX stupŝpinaĵo

koule MAT sfero

koupaliště banejo

koupelna banĉambro

kouř fumo

kouřovod fum-dukto; fumtubo

kout, sprchový

kov metalo

-, alkalický metalo de la unua grupo, alkalio

-, barevný nefera metalo

- delta deltametalo

-, drahý nobla metalo

-, kujný maleebla metalo

-, Monellův alojo de Monell, monelo, monelmetalo

-, obecný komun-uza metalo

-, ušlechtilý nobla metalo

-, vzácný rara metalo

- vzácných zemin malofta termetalo

-, Woodův alojo Wood

kovadlina amboso

kovalence kovalento

kování STAV feraĵo, garnaĵo

kovárna forĝejo

kovář forĝisto

kovaný forĝita

kovatelný forĝebla, maleebla

kovat forĝi (tr), malei (tr)

- v zápustce stampoforĝi (tr)

- za studena fridmarteli (tr)

- za tepla

kovnatý metalhava, metalriĉa

kovodělník ferlaboristo

kovoprůmysl metalindustrio

kovosoustružník metaltornisto

kovový metala

koza tresto (podpěra), segostablo (na řezání dřeva)

kozina (useň) kaproledo

kozlík (podpěra) tresto; kontakt-linea stablo ŽEL

kozymáza CHEM kozimazo

koželuh tanisto, ledpretigisto

koželužna tanejo

koženka artledo

koženky TEX ledkuloto

kožešina pelto (vydělaná), felo (nevydělaná), peltaĵo (výrobek)

kožešinový pelta

kožešník peltisto

kožich peltmantelo

kožka felo

kožíšek peltjako

kra GEOL rompokampo

krabacení ŝrumpiĝo, sulk(et)iĝo

krabice skatolo

-, odbočná EL diskonektiga skatolo

-, přístrojová EL konekta skatolo

§ plnit do krabic enskatoligi

kraj bordero (obruba, lem), rand(um)o (okraj), marĝeno (textu)

krájet tranĉi (tr)

krajina DŘEV ŝeltabulo, randa tabulo

krajnice STAV vojflanko; vojrando, bermo

krakorec kantilevro

krakování CH krakigo, malkombin(ad)o

krakovat krakigi, malkombini (tr)

krajka TEX punto

-, belgická brugo

krajkovina puntoŝtofo

kras karsto

kráter kratero

krátit mallongigi; redakti

krb fajruro; kameno

kredenc kredenco

krejón krajono

krémový (zbarveni) kremkolora

krematorium kremaciejo, krematorio

krém kremo (kosmetika, drog.), ciro (na boty)

krep TEX krepo

kreozot CH kreozoto

krepdešín ĉina krepo

krepsilon TEX krepsilono

kresba desegn(aĵ)o

kreslení desegn(ad)o

kreslička desegnistino

kreslit desegni (tr)

kresol CH metilfenolo, krezolo

kreton TEX kretono

krevel hematito

krimr TEX krimro

kriterium kriterio

- degenerace EL kriterio de degenero

kritický kriza, krita

kritičnost FYZ krizeco

krmovina furaĝo

kroj TEX kostumo

krojidlo (u pluhu) koltro

krojovat kostumi (tr)

krok paŝo (vinutí) EL, MAT

- bubnového vinutí paŝo de tambura volvaĵo

-, částečný parta paŝo

-, druhý EL malantaŭ paŝo

-, komutátorový EL paŝo de kolektilo

- programu POČIT programero

-, první EL antaŭa paŝo

- stoupání (vinutí) mřížky EL kradpaŝo

- vinutí EL paŝo de volvaĵo, paŝo de bobeno (cívky)

-, výsledný EL rezultanta paŝo

krokev STAV ĉevrono

krokoměr hodometro, pedometro

krokvice GEOD triangula nivelilo

kropáč (sprchy) aspergilo, (duŝ)rozo

kropicí akvoŝpruciga, duŝa

kropit akvoŝprucigi, priverŝi (tr), akvumi (tr) (vodou)

krotonan GH trans-2-buten-1-ato, krotonato

kroucení ŝrumpo, tordiĝo DŘEV ŝrumpo PAP; tordo STAV, STROJ

kroutit tordi (tr)

krotiticí torda

kroutivost DŘEV tordiĝemo

kroužek ringo STROJ rondeto

-, hřídelový ŝaftoringo

--, pevný fiksita ŝaftoringo

-, volný movebla ŝaftoringo

- ložiska, patní piedringo de lagro

-, mazací lubrikringo

- na látání TEX fliktambureto

-, pístní STROJ piŝtoringo

-, těsnicí STROJ ŝtopringo

-, rozpěrný (pojistný) streĉringo

-, sběrací EL kolekto-ringo

-, sedlový STROJ sidringo

-, spínací ŽEL agraf-ringo

-, stavěcí STROJ, alĝustiga ringo; buteo (opěrný)

-, těsnicí STROJ, AUT ŝtopringo

-, závěsný STROJ hokingo

krov tegmenta ĉarpentaĵo, t. trabaro

kruh cirklo MAT rondo

-, hrnčířský pottornilo

- na filtraci a vaření CH, LAB (tenila) ringo

-, světelný reflexní (odrazový) EL halco (en katodtubo)

kruhovka ronda brikforno

kruchta orgenejo

krumpáč pioĉo

-, hrotový jednoramenný unubraka pikpioĉo

krumplovat TEX orbrodi, orteksi (tr)

krupice, uhelná karbogruzo

krut STAV tordo

kružidlo cirkelo

-, odpichovací mezura cirkelo

- se stavěcím šroubem risorta cirkelo

-, tyčové (tesařské) stanga cirkelo

kružnice cirkonferenco, cirklo

-, hlavní ĉefcirklo

-, hlavová (temenní) STROJ kapcirklo

-, opsaná ĉirkaŭskribita cirklo, ĉ. cirkonferenco

- ozubeného kola, základní (roztečná) dentrada bazcirklo

-, patní dentrada piedcirklo

-, připsaná MAT eksterskribita cirklo, e.cirkonferenco

-, roztečná STROJ paŝocirklo

-, vepsaná MAT enskribita cirklo, e. cirkonferenco

-, vrcholová STROJ kapcirklo

kružnice, sdružené konjugitaj cirkonferencoj

-, soustředné samcentraj cirkonferencoj

krychle kubo

kryofor FYZ, CH krioforo

kryolit kriolito

kryoskopie krioskopio

krypta kripto

krypton kriptono

krystal kristalo

-, směsný mikskristalo

krystalický kristala

krystalizace kristaliĝo, kristaligo

krystalizační kristaliĝa, kristaliga

krystalizovat kristaliĝi, kristaligi

krystalografie kristalografio

krystaloid kristaloido

kryt kovrilo

- , aerodynamický AUT fluforma kovraĵo

- hlavy kola rad-ĉapo

- motoru (kapota) kapoto

-, ochranný ŝirma kovrilo, ŝildo; pintingo (na hrot)

-, protilavinový lavango-ŝirmilo

-, protiletecký kontraŭbomba ŝirmejo

- řetězu ĉenujo

- spojky kluĉo-kovrilo

-, tepelný (katody) terma ekrano

- tlačítka prem-butona kloŝo

- vozovky vojkovraĵo

krýt kovri, tegi; kaŝi (skrýti); ŝirmi (chránit); kongrui ntr (krýti se)

krytí kovrado STAV denseco FOT

- vlaku ŽEL trajn-ŝirmado

krytina STAV kovraĵo

-, azbestocementová asbestocementa kovraĵo

-, břidlicová ardeza kovraĵo

-, lepenková asfaltokartona kovraĵo

-, podlahová plankokovraĵo

-, povlaková tegaĵo, tega kovraĵo

-, tašková tegola kovraĵo

krytinový kovraĵa

krytka (objektivu) ĉapo

krytý kovrita; densa FOT

-, slabě FOT maldensa

kryvost (barvy) kovropovo

křehký rompebla; fragila

křehkost malelasteoo, fragileco

křemelina kiselguro

křemen kvarco

-, kouřový fumkvarco

křemičitan (všeob.) siliciato, silikato

-, meta- (duminusa) trioksosiliciato

-, draselný, meta- dukalia trioksosiliciato

- hořečnatý, meta- magnezia trioksosiliciato

- sodný, meta- dunatria trioksosiliciato

- vápenatý, meta- kalcia trioksosiliciato

-, orto- (kvarminusa) kvaroksosiliciato

- kobaltnatý, orto- dukobalta kvaroksosiliciato

- vápenatý, orto- dukalcia kvaroksosiliciato

křemík (prvek) silicio

křeslo brakseĝo, apogseĝo, fotelo

křída kreto

křidélko alerono LET, aleto STROJ

křídelník LET ornitoptero

křídlo alo (budovy, letounu) flugilo (ptáka, letounu), fortepiano

(hud. nástroj)

-, dveřní pordoklapo, pordoflugilo

- mostní opěry (svahové) abutmenta retenmuro

-, okenní fenestroklapo

-, vodní LET akvoplaneo

křišťál vitroida kvarco

křivítko diverskurba liniilo

křivka kurbo, kurba linio

-, balistická balistika kurbo

-, ekvipotenciální ekvipotenciala linio

-, emanační kurbo de emanado

-, hysterezní neŭtrala kurbo; histereza ciklokurbo EL

-, charakteristická karakteriza kurbo

-, obalová MAT envelopo

-, polarizační FYZ, CH polariza kurbo

- pole EL kamplinio

- potenciální energie kurbo de potenciala energio

-, řídicí MAT direktrico

-, teplotní temperatura kurbo

-, termogravimetrická CH pes-term-analiza kurbo

-, titrační titra kurbo

-, titrační potenciometrická titra potenciometria kurbo

-, tvořicí MAT naskanto

- vzdutí linio, kurbo de nivellevo, l. de levita nivelo

- zrnitosti kalibro-kurbo

-, zvonovitá kloŝforma kurbo

křivkový kurblinia

křivost kurbeco

křivule CH, LAB retorto

kříž, nitkový GEOD krucfadenaro

-, výstražný ŽEL avert-kruco

křižák STROJ kruckapo

křížení STAV krucloko

-, vzdušné supertera kruciĝo

křížiště EL krucigo

křížit DOPR ĉizoji (tr), kruci (tr)

křížit se DOPR ĉizoji, interkruciĝi

-, mimoúrovňově malsamnivele kruci, sub/supertrake kruci

-, úrovňově samnivele, traknivele kruci

křižník krozoŝipo

křižování EL, DOPR kruciĝo

- vlaků trajn kruciĝo

křižovat kruce pasi, krucpasi DOPR; boardi (ntr), taki (tr) ventantaŭe

křižovatka DOPR kruciĝo (obecně), kruciĝejo (místo)

- cest vojkruciĝo

-, mimoúrovňová malsamnivela kruciĝejo

-, s vedlejší silnicí vojkruciĝo kun prioritato

-, čtyřlístková kvarfoliuma kruciĝo; trefkruciĝo

-, kolejová trak-kruciĝejo

-, kolmá ortangula trak-kruciĝo

-, šikmá oblikva trak-kruciĝo

kubický kuba

kubismus kubismo

kufr kofro; valizujo AUT

kujný forĝebla, maleebla

kukátko binoklo, dulorneto; luketo (dveřní hledítko)

kukla kasko, kapuĉo (kápě), masko (maska) paliso (plotový), palafito (kolové stavby)

kulatina rondligno

kulatost rondeco

kulička globeto

-, brusná ŝlifglobeto

- valivého ložiska rulglobeto

kulisa kuliso

kulminace kulmino

kůlna ŝedo, lignejo

- na nářadí ilarbudo

kulovitost sfereco

kulový sfera, globa

kultivace kultiv(ad)o

kultivátor ZEM kultivatoro, erpmaŝino, terkulturilo

kultura ZEM kulturaĵo

kumarát CH trans-2-hidroksifenil-propenato, kumarato

kumarin kumarino

kumen CH 2-fenilpropano, kumeno

kumulace kumulado, amasigo

kupa stako

kupé kupeo

kapelace kupelado

kuplovna (kupolní pec) kupolforno

kupon kupono

kůr orgenejo

kurt tenis-korto, -kampo, -ludejo

kůra ŝelo (stromu, ovoce), krusto (pečiva)

-, zemská terkrusto (Země)

kurare kuraro

kůrovec ŝelskarabo

kurs (letadla; lodě) kurso

-, směnný ŝanĝkurzo

-, úřední (měny) oficiala kurzo

kurtina (mezihradbí) ARCH, VOJ kurtino

kurvimetr kurvimetro

kurzíva kursivo

kus peco; bloko (stůčka) TEX

-, obrobený prilaborita peco

-, přechodový redukta peco, adaptilo; adaptilo STROJ

-, redukční - viz k. přechodový

-, vtokový funelbuŝo

-, výtokový

§ od kusu popeca (laboro)

kůže felo (surová), ledo (useň)

-, semišová (lid.) - viz zámiš

-, umělá art-ledo, ledo-imitaĵo

kužel konuso

-, doplňkový komplementa konuso

-, kolmý orta konuso

-, komolý hakita konuso

- na vřetenu ventilu, omezovací limkonuso sur la spindelo de valvo

- obrazovky konuso de katodtuba

-, náplavový aluvia konuso

- ozubení kuželových kol, základní primitiva konuso de konusrada endentiĝo

-, rotační , rotacia konuso, rivolua konuso

- spojky, tlačný premkonuso de kuplilo

-, třecí frotkonuso

kuželka kohoutu konuso de krano

- ventilu konuso de valvo, ŝtoppinto

kuželosečka koniko

kvádr kvadro, orta paralelepipedo MAT; bloko STAV

-, bosovaný bosa ŝtono, bosa (ŝton)bloko

kvádr, kamenný ŝtonbloko, hakita ŝtono

kvadrant kvadranto

kvadratický kvadrata

kvadratura kvadraturo

kvadrika kvadriko

kvadrilion (1024) kvadriliono

kvádrovat STAV kvadratigi

kvadruplex TLF kvadruplekso

kvalifikace kvalifiko

kvalifikační kvalifika

kvalifikovat se kvalifikigi

kvalita kvalito

kvalitativní kvalita

kvalitní altkvalita

kvantifikátor MAT kvantifilo

kvantil MAT kvantilo

kvavtita kvanto (veličina); kvanteco (vlastnost)

kvantum (jednotka) FYZ kvantumo

-, elektrické elektra kvantumo

-, energetické energikvantumo, energia kvantumo

-, světelné luma kvantumo

kvarcit kvarcito

kvartil MAT kvarilo

kvartování (vzorku) CH kvaroniga homogenigo (de specimeno)

kvasie CH kvasio

kvasit (samovolně) fermenti (ntr)

kvedlačka kirlilo

květináč florpoto

kvitance kvitanco, kvitatesto

kvocient MAT kvociento

kvóta kvoto

kyan (= skupina) CH cian(o)

kyanamid cianamido

kyanatan cianato

kyanato- (předpona) CH cianat(o)

kyanid cianido

-, draselný kalia cianido

-, sodný natria cianido

kyanokobaltitan (triminusa) sescianokobaltato

kyanokobaltnatan (kvarminusa) sescianokobaltato

kyanoplatnatan (duminusa) kvarcianoplatenato

kyanostříbrnan (minusa) ducianoarĝentato

kyanovodík hidra cianido

kyanoželezitan (ferikyanid) (triminusa) sescianferato

kyanoželeznatan (ferokyanid) (kvarminusa) sescianferato

kybernetika cibernetiko

kýč paartaĵo

kychta - viz sazebna

kýl kilo

kyma ARCH cimatio

kymácení ŝancelado

kymáceti se ŝanceliĝi

kynout (o těstě) pufiĝi, ŝveli (ntr)

kyprý pufa, ŝvelmola; plugmola (půda); tuŝmola (látka)

kypřič (kultivátor) erpmaŝino, kultivatoro

kypřit (půdu) erpi (tr)

kysat fermenti (ntr) (kvasit); acidiĝi (kysnout)

kyselina CH acido

-, abietová abieta acido

-, acetylsalicylová 2-acetoksibenzen-karboksila acido, acetilsalicilata acido

-, adipová heksan-diacido; adipa acido

-, akonitová 1-propan-1,2,3-trikarboksila acido

-, akrylová 2-propen-acido, akril(at)a acido

-, aminobenzoová aminobenzen-karboksila acido, aminobenzo(at)a acido

-, angeliková trans-2-metil-2-buten-1-acido

-, anizová 4-metoksibenzen-karboksila acido

-, anthranilová 2-aminobenzen-karboksila acido

-, antimoničná meta-: hidra trioksostibiato, orto-: trihidra kvaroksostibiato, pyro-: kvarhidra sepoksodustibiato

-, arachová ejkosan-acido

-, arzeničná meta-: hidra trioksoarsenato, orto-: trihidra kvaroksoarsenato, arsen(at)a acido

-, arzenitá trihidra triokaoarsenato, arsenita acido

-, askorbová agkorb(at)a acido, vitamino C

-, asparagová 2-aminobutan diacido

-, azelainová nonan-diacido, azel(at)a acida

-, barbiturová barbitura acido

-, benzendisulfonová benzen-disulfona acido

-, benzilová 2-hidroksi-2,2-difeniletan acido

-, benzoová benzen-karboksila acido, benzo(at)a acido

-, boritá trihidra trioksoboriato, bor(at)a acido

-, bromná hidra oksobromato, hipobromita acido

-, bromovodíková (roztok bromovodíku ve vodě) hidrobromida acido

-, ciničitá duhidra trioksostanato, stana kvarhidroksido

-, citrakonová 2-metil-2-buten-l,4-diacido

-, citronová 2-hidroksipropan-l,2,3-trikarboksila acido, citr(at)a acido

-, cyklohexan-karboxylová cikloheksan-karboksila acido

-, dibromoctová 2,2-dibrometaa-acido

-, dichloroctová 2,2-dikloretan-acido

-, dinikotinová piridin-3,5-dikarboksila acido

-, dipikolinová piridin-2,6-dikarboksila acido

-, dithioničitá duhidra kvaroksodusulfato, ditionita acido

-, dithionová duhidra sesoksodusulfato, ditiona acido

-, dusičná hidra trioksonitrato, nitrata acido

-, dýmová fumanta nitrata acido

-, dusitá hidra duoksonitrato, nitrita acido

-, dusná duhidra duoksodunitrato, hiponitrita acido

-, elaidová trans-9-oktadekenacido, elaid(at)a acido

-, enanthová heptan-acido

-, eruková cis-l3-dokosen-acido, eruka acido

-, fenoldisulfonová hidroksibenzendisulfona acido

-, fenolsulfonová hidroksibenzensulfona acido

-, fenylakrylová 3-fenilpropen-acido

-, fenyljantarová 2-fenilbutan-diacido

-, fenyloctová 2-feniletan-acido

-, fenylpropiolová 3-fenilpropin-acido

-, fluorokřemičitan duhidra sesfluorsiliciato, fluorsilikata acido

-, fluorovodíková hidrofluorida acido

-, fosforečná meta-: hidra trioksofosfato, metafosfata acido, orto-: trihidrata kvaroksofosfato, fosfato acido

-, fosforitá trihidra trioksofosfato, fosfita acido

-, fosforná hidra duhidroduoksofosfato, hipofosfita acido

-, ftalová 1,2 benzen-dikarboksila acido, ftal(at)a acido

-, fumarová trans-2-buten-diacido, fumar(at)a acido

-, gallová 3,4,5-trihidroksibenzen-karboksila acido, gajlata acido

-, glutarová pentan-diacido, glutarata acido

-, glycerová 2,3-dihidroksipropan-acido

-, glykolová hidroksietan-acido

-, glyoxylová oksoetan-acido

-, hemimellitová l,2,3-benzentrikarboksila acido

-, hexahydroftalová 1,2-cikloheksandikarboksila acido

-, hexachloroplatičitá duhidra seskloroplatenato

-, hippurová N-benzenkarbonil-aminoetan-acido, hipurata acido

-, hroznová - viz kyselina vinná

-, hydrosiřičitá - viz kyselina dithioničitá

-, hydroskořicová 3-fenilpropan-acido

-, hydroxybenzoová hidroksibenzen-karboksila acido

-, chinolinová 2,3-piridin-dikarboksila acido

-, chloranilová 2,5-diklor-3,6-dihidroksi-1,4-benzenĥinono

-, chlorbenzoová klorbenzen-karboksila acido

-, chlorečná hidra trioksoklorato, klorata acido

-, chloristá hidra kvaroksoklorato, perklorata acido

-, chloritá hidra duoksoklorato, klorita acido

-, chlorná hidra oksoklorato, hipoklorita acido

-, chloroctová kloretan-acido

-, chloroplatičitá duhidra seskloroplatenato

-, chlorosulfonová hidra klorotrioksosulfato, klorosulfon(at)a acido

-, cholová 3,7,12-trihidroksiĥolana acido, ĥoleata acido

-, chromotropová l,8-dihidroksinaftalen-3,6-disulfona acido

-, I 2-amino-5-hidroksinaftalen-7-sulfona acido

-, isoftalová 1,3-benzendikarboksila acido

-, isokrotonová cis-2-buten-1-acido

-, isonikotinová 4-piridinkerboksila acido

-, jablečná hidroksibutan-diacido, malata acido

-, jantarová butan-diacido, sukcen(at)a acido

-, jodičná hidra trioksojodato, jodata acido

-, jodistá hidra kvaroksojodato, perjodata acido

-, jodná hidra oksojodato, hipojodita acido

-, jodovodíková (vodný roztok jodovodíku) hidrojodida acido

-, kaprinová dekan-acido, kapr(at)a acido

-, kapronová heksan-acido, kapron(at)a acido

-, kaprylová oktan-acido, kapril(at)a acido

-, karbolová fenolo; akva solvaĵo de (teĥnika) fenolo

-, karboxylová (org. kyselina se skupinou -COOH) karboksila acido

-, korková oktan-diacido, suber(at)a acido

-, krotonová trans-2-buten-acido, kroton(at)a acido

-, křemičitá meta-: duhidra trioksosiliciato, silikata acido; orto-: kvarhidra kvaroksosiliciato, silikata acido, hidrato

-, kumarinová cis-2-hidroksifenil-propen-acido

-, kumarová trans-2-hidroksifenil-propen-acido, kumarata acido

-, kyanatá cianata acido

-, kyanovodíková (roztok kyanovodíku ve vodě) hidrocianida acido

-, kyanurová cianur(at)a acido

-, laurová dodekan-acido, laŭra acido

-, levulová 4-oksopropan acido, levula acido

-, lignocerová tetrakosan-acido

-, linolenová 9,12,15-oktadekatrien-acido, linolen(at)a acido

-, linolová 9,12-oktadekadien-acido, linol(at)a acido

-, lutidinová 2,4-piridin-dikarboksila acido

-, maleinová cis-2-buten diacido, malea acido

-, maleinová (anhydrid) cis-2-buten-anhidrido

-, malonová propan-diacido, malona acido

-, mandlová 2-hidroksi-2-feniletan,acido, mandela acido

-, máselná butan-acido, buter(at)a acido, butira acido

-, mellitová benzen-heksakarboksila acido

-, mesovinná 2,3-dihidroksibutan-diacido, mezotartra acido

-, metaantimoničná hidra trioksostibiato, meta antimonata acido

-, meta arzeničná hidra trioksoarsenato, metaarsenata acido

-, metaboritá hidra duoksobariato, metaborata acido

-, metafosforečná hidra trioksofosfato, metafosfata acido

-, metakřemičitá duhidra trioksosiliciato, silikata acido

-, metanilová 3-aminobenzen-sulfona acido

-, methakrylová 2-metilpropen-acido, metakrilata acido

-, mléčná 2-hidroksipropan-acido, lakt(at)a acido

-, močová 2,6,8-trioksopurino, ureata acido, ur(at)a acido

-, molybdenová duhidra kvaroksomolibdenato, molibdenata acido, molibdata acido

-, mravenčí metan-acido, formiata acido, formia acido

-, mukonová 2,4-heksen-diacido

-, myristová tetradekan-acido, mirist(at)a acido

-, naftaledikabonová naftalen-dikarboksila acido

-, naftol-disulfonová hidroksinaftalen-disulfona acido

-, naftol-sulfonová hidroksinaftalen-sulfona acido

-, Nevile-Wintherova 1-hidroksinaftalen-4-sulfona acido

-, nikotinová 3-piridin-karboksila acido, niacino

-, niobičná hidra trioksoniobiato, niobata acido

-, nitrobenzoová nitrobenzen-karboksila acido

-, nitrosylsírová hidra nitrokvinoksosulfato, nitrozila sulfata acido

-, octová etan-acido, aceta acido

-, olejová cis-9-oktadeken-acido, oleata acido

-, ortoantimoničná trihidra kvaroksostibiato, antimon(at)a acido

-, ortoarzeničná trihidra kvaroksoarsenato, arsen(at)a acido

-, ortofosforečná trihidra kvaroksofosfato, fosfata acido

-, ortokřemičitá kvarhidra kvaroksosiliciato, silikata acido, hidrato

-, pájecí STROJ lutacido

-, palmitová heksadekan-acido, palmit(at)a acido

-, pantotherová pantotena acido, vitamino B5

-, pelargonová nonan-acido, pelargona acido

-, perdusičná hidra oks-trioksonitrato, peroksinitrata acido

-, perfosforečná kvarhidra oks-sepoksodufosfato, peroksifosfata acido

-, peroctová etan-oksacido

-, persírová

a) sulfomonoperkyselina = Caro-ova kyselina duhidra oks-kvaroksosulfato, peroksimonosulfata acido

b) peroxydisírová kyselina duhidra oks-sepoksodusulfato, peroksidisulfata acido

-, pikolinová 2-piridin-karboksila acido

-, pikrová 2,4,6- trinitrofenolo, pikr(at)a acido

-, pimelová heptan-diacido, pimela acido

-, propantrikarbonová 1,2,3-propan-trikarboksila acido

-, propargylová propin-acido

-, propiolová propin-acido

-, propionová propan-acido, propion(at)a acido

-, protokatechová 3,4-dihidroksibenzen-karboksila acido

-, pyrofosforečná kvarhidra sepoksodufosfato, pirofosfata acido -, pyrogallokarbonová 2,3,4-trihidroksibenzen-karboksila acido, pirogalolo, pirogajlolo

-, pyrohroznová 2-oksopropanacido

-, pyrosírová duhidra sepoksodusulfato, pirosulfata acido

-, pyrovinná 2-metil-butan-diacido, pirotartrata acido

-, resorcylová dihidroksibenzen-karboksila acido

-, ricinolejová (ricinolová) 12-hidroksi-9-oktadeken-acido, ricinol(at)a acido

-, salicylová 2-hidroksibenzen-karboksila acido, salicil(at)a acido

-, sebacinová dekan-diacidn, sebacata acido

-, silná forta acido

-, sirnatá duhidra trioksodusulfato, tiosulfata acido

-, sírová duhidra kvaroksosulfato, sulfata acido, vitriolo

-, siřičitá duhidra triokosulfato, sulfita acido

-, skořicová 3-fenilpropen-acido, cinam(at)a acido

-, slabá malforta acido

-, slizová 2,3,4,5-tetrahidroksiheksan-diacido, mukata acido

-, solná (vodný roztok chlorovodíku) hidroklorida acido

-, stearová oktadekan-acido, stear(at)a acido

-, sulfanilová 4-aminobenzen sulfona acido, sulfanila acido

-, sulfanilová, amid 4-aminobenzen sulfonamido

-, šťavelová etan-diacido, okzal(at)a acido, oksalata acido

-, šťavelová, dihydrát etan-diacido duakva

-, tereftalová 1,4-benzen-dikarboksila acido, paraftala acido

-, thiobenzoová benzen-karbotia acido

-, thioglykolová 2-merkaptoetan acido

-, thiokyanatá (rhodanovodík) hidra sulfocianido, rodanida acido,

tiocianata acido

-, thiooctová etan-tioacido

-, tiglinová (tigliová) cis-2-metil-2-buten-acido, tigla acido

-, toluensulfonová metilbenzen-sulfona acido

-, toluylová metilbenzen-karboksila acido

-, trichloroctová trikloretan-acido

-, trikarballylová 1,2,3-propantrikarboksila acido

-, tropová 3-hidroksi-2-fenilpropan-acido, tropa acido

-, uhličitá duhidra trioksokarbonato, karbonata acido

-, valerová (kozlíková) pentan-acido, valer(at)a acido

-, vanilová 4-hidroksi-3-metoksibenzen-karboksila acido

-, vinná 2,3-dihidroksibutan-diacido, tartr(at)a acido

-, wolframová duhidra kvaroksovolframato, volframata acido, tunstata acido

kyselinovzdorný acidorezista

kyselost acideco

kyselý acida; acideta (mírně kyselý)

kysličník oksido

-, antimoničitý stibia duoksido (dustibia kvaroksido)

-, antimoničný dustibia kvinoksido

-, antimonitý dustibia trioksido (kvarstibia sesoksido)

-, arzeničný duarsena kvinoksido

-, arzenitý duarsena trioksido

-, barnatý baria oksido

-, berylnatý berilia oksido

-, bóritý duboria trioksido

-, ceričitý ceria duoksido

-, ceritý duceria trioksido

-, cesný ducezia oksido

-, cínatý stana oksido

-, cíničitý stana duoksido

-, draselný dukalia oksido

-, dusičitý dunitra kvaroksido; nitra duoksido (při vyšší teplotě)

-, dusičný dunitra kvinoksido

-, dusitý dunitra trioksido

-, dusnatý nitra oksido

-, dusný dunitra oksido

-, erbitý duerbia trioksido

-, europitý dueŭropia trioksido

-, fluorný - viz fluorid kyslíku

-, fosforečný dufosfa kvinoksido (kvarfosfa dekoksido)

-, fosforičitý dufosfa kvaroksido

-, fosforitý dufosfa trioksido (kvarfosfa sesoksido)

-, gadolinitý dugadolinia trioksido

-, galitý dugaliuma trioksido

-, galnatý galiuma oksido

-, hlinitý dualuminia trioksido

-, holmitý duholmia trioksido

-, hořečnatý magnezia oksido

-, chloričitý klora duoksido

-, chloristý duklora sepoksido

-, chlorný duklora oksido

-, chlorový duklora sesoksido

-, chromitý dukromia trioksido

-, chromnatý kromia oksido

-, chromový kromia trioksido

-, inditý duindiuma trioksido

-, iridičitý iridia duoksido

-, iriditý duiridia trioksido

-, jodičný dujoda kvinoksido

-, kademnatý kadmia oksido

-, kobaltitý dukobalta trioksido

-, kobaltnato-kobaltitý trikobalta kvaroksido

-, kobaltnatý kobalta oksido

-, křemičitý silicia duoksido

-, lanthanitý dulantana trioksido

-, lithný dulitia oksido

-, manganato-manganitý trimangana kvaroksido

-, manganatý mangana oksido

-, manganičitý mangana duoksido

-, manganistý dumangana sepoksido

-, manganitý dumangana trioksido

-, měditý dukupra trioksido

-, měďnatý kupra oksido

-, měďny dukupra oksido

-, molybdeničitý molibdena duoksido

-, molybdeničný dumolibdena kvinoksido

-, molybdenový molibdena trioksido

-, neodymitý duneodima trioksido

-, nikelnato-niklitý trinikela kvaroksido

-, nikelnatý nikela oksido

-, nikličitý nikela duoksido

-, niklitý dunikela trioksido

-, niobičitý niobia duoksido

-, niobičný duniobia kvinoksido

-, niobitý duniobia trioksido

-, niobnatý niobia oksido

-, olovičitý plumba duoksido

-, olovnato-olovičitý triplumba kvaroksido

-, olovnatý plumba oksido

-, osmičelý osmia kvaroksido

-, osmičitý osmia duoksido

-, paládičitý paladia duoksido

-, paláditý dupaladia trioksido

-, paládnatý paladia oksido

-, platičitý platena duoksido

-, platinový platena trioksido

-, platnatý platena oksido

-, praseodymičitý prezeodima duoksido

-, praseodymitý duprazeodima trioksido

-, rhenistý durenia sepoksido

-, rhodičitý rodia duoksido

-, rtuťnatý hidrarga oksido

-, rtuťný duhidrarga oksido

-, rubidný durubidia oksido

-, rutheničelý rutenia kvaroksido

-, rutheničitý rutenia duoksido

-, ruthenitý durutenia trioksido

-, ruthennatý rutenia oksido

-, seleničitý selena duoksido

-, sirnatý sulfa oksido

-, sírový sulfa trioksido

-, siřičitý sulfa duoksido

-, sodný dunatria oksido

-, strontnatý stroncia oksido

-, stříbrný duarĝenta oksido

-, tantaličný dutantala kvinoksido

-, teluričitý telura duoksido

-, telurový telura trioksido

-, terbitý duterbia trioksido

-, thalitý dutaliuma trioksido

-, thalný dutaliuma oksido

-, titanatý titania oksido

-, titaničitý titania duoksido

-, titanitý dutitania trioksido

-, toričitý toria duoksido

-, uhelnatý karbona oksido

-, uhličitý karbona duoksido

-, uraničito-uranový triurania okoksido

-, uraničitý urania duoksido

-, uranový urania trioksido

-, vanadičitý vanadia duoksido

-, vanadičný duvanadia kvinoksido

-, vanaditý duvanadia trioksido

-, vanadnatý vanadia oksido

-, vápenatý kalcia oksido

-, vizmutitý dubismuta trioksido

-, vodičitý viz peroxid vodíku

-, vodný (voda) duhidra oksido (akvo)

-, wolframičitý volframa duoksido

-, wolframový volframa trioksido

-, zinečnatý zinka oksido

-, zirkoničitý zirkonia duoksido

-, zlatitý duora trioksido

-, zlatnatý ora oksido

-, zlatný duora oksido

-, železitý dufera trioksido

-, železnato-železitý trifera kvaroksido

-, železnatý fera oksido

kyslík oksigeno (název prvku), okso (v názvech sloučenin)

kyv oscilo, pendolmov(iĝ)o

kyvadlo pendolo

-, kuželové konusa pendolo

-, vteřinové sekundopendolo

kyvadlový pendola; naveta (doprava)

kývání pendolado

kývat se pendoli (ntr); balanciĝi LET

kývavý pendola

kyveta (např. v kolorimetrii) provujo

kyz (železný) pirito