Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

J

jablečnan (duminusa) hidroksibutan-diato, malato

- vápenatý kalcia hidroksibutan-diato

jablko l pomo 2 (meče) pomelo

-, rajské tomato

jaderný kerna, nuklea

jádro l kerno, nukleo 2 (dřeva) durameno

-, atomové atoma nukleo, atomkerno

-, buněčné nukleo

-, cívky bobenkerno

- magnetu kerno de magneto

- kůže kerno de ledo

- reaktoru reaktor-kerno

-, slévačské fandkerno, mulĉokerno

- stínu pura ombro

- šroubu ŝraŭbokerno

-, uzavřené fermita kerno

- ze spékaného prášku kerno el kungluita / kunbakita ferpulvoro

- ze železných plechů ferlamena kerno

-, železné fero-kerno

jakost kvalito

jakostní altkvalita

jalový l STROJ neaga, idla, nenionfara 2 ZEM malfekunda 3 ZOO senida, junbovina 4 HORN senkarba, senerca

jáma l fosaĵo, kavo, kavaĵo 2 HORN mino, ŝakto

-, kalová ŝlimputo

- na odpadky forĵetaĵ-kavo, rubotombo

-, popelová ŽEL ŝlakfosaĵo

-, potenciálová FYZ valo de potencialo

-, prohlížecí ŽEL inspekt-fosaĵo

-, usazovací sedimentputo, sedimentkavo, sedimentfoso

-, větrací aerŝakto

-, vsakovací drenputo

-, základová konstrufosaĵo

jantar sukceno

jantaran (duminusa) butan-diato, sukcenato

- ethylnatý dietila butan-diato

jarovizovat jarovizi, vernalizi

jářmo, koléjové trak-framo

jas hel-intenso

jasnorudek MIN prustito

játra, sirná sulfurhepataĵo

jazyk 1 lingvo 2 ŽEL pintrelo 3 (log. pravítka)

-, programovací programlingvo glitskalo

-, přilehlý tuŝanta pintrelo

-, strojový komputila lingva

-, výměny pintrelo

- výměny, nepřiléhající netuŝanta pintrelo

- výměny rozvírá pintrelo ascedas

ječmen hordeo

-, krmný furaĝhordeo

-, sladovnický biera hordeo

jed veneno

§ odebírat plazům jed melki la venenon el serpetoj

jedy, mrtvolné ptomainoj

jednočinný unuoble efika

jednoduchý simpla; unuopa

jednomocný (formálně) formale unuvalenta

jednoplošník monoplano

jednostřižný unutondaĵa

jednotka l unuo 2 (měrová) unito, unuo

-, aritmetická POČIT aritmetikilo

-, astronomická astronnomia unito

- atomové hmotnosti unito de relativa atoma maso

-, bytová apartamento (= není jednotka, nýbrž apartmá v hotelu - we)

- délky longo-unito

-, elektrická absolutní elektra absoluta unuo

-, elektrická motorová elekromotora trajn-unuo

-, hnací plenunuo

- magnetického množství unuo de magneta kvanto

-, měrná mezurunuo unito

- objemu volumerio-unito

-, odvozená derivita unito

-, řídicí POČIT regilo

-, služební ŽEL deĵorunuo

-, strukturní elementární CH struktura elementa celo

-, výrobně hospodářská (VHJ) trusto, entreprenaro

- výkonu povumo-unito

-, základní fundamenta unito

jednovazný CH unuvalenta

jehla nadlo

-, gramofonová gramofona nadlo

-, injekční injekt(il)a nadlo

-, kompasu kompasnadlo

- nádrhu (rýsovací) strekilo, pinglo

- plováková AUT nadlo de flosilo

-, suchá seka strekilo, grifelo, gravurilo

-, šicí (do stroje) stebilo

-, ruční šicí kudrilo

jehlan piramido

-, čtyřboký kvadrata piramido

jehlice pinglo

-, pletací trikilo

jehlicovitý pingloforma

jehličí pinglaro

jehličnatý konifera

jelito sangokolbaso

jelenice KOŽ cervoŝamo; cerva ledo

jemně (mletý) maldike, fajngrajne); (seřízený) fajne, delikate

jemnost delikateco, fajneco, subtileco, LET fineso

jemnovláknitý fajnfadena

jemnozrnný fajngrajna, etgrajna, et-eta

jemný delikata, fajna, subtila

jersey TEX ĵerzo

jeřáb gruo

-, člunový davito

-, otočný turniĝ(ant)a gruo, bumgruo

-, pojízdný vetur-gruo

-, věžový turgruo

jeřábník gruisto

jesle (příčkové) rako

ještěrka elektroĉaro

jev fenomeno

-, blikavý RTV flagroefiko

-, dynatronový dinatrona efiko

-, Edisonův efiko Edison

-, elektrojiskrový sparka fenomeno

-, elektrokapilární elektrokapilara fenomeno

-, fotoelektrický fotoelektra / lumelektra fenomeno, fotoemisio

-, fotovoltaický fotovolta fenomeno

-, Hallův fenomeno de Hall

-, Jouleův fenomeno de Joule, efiko Joule

-, Kelvinův fenomeno de Kelvin, haŭta fenomeno

-, Kerrův fenomeno de Kerr

-, neperiodický neperioda fenomeno

-, Peltierův fenomeno de Peltier

-, povrchový haŭta fenomeno

-, přechodový fenomeno de transigo, eka fenomeno

-, Schottkyho fenomeno de Schottky

-, Seebeckův fenomeno de Seebeck

-, termoelektrický varmelektra fenomeno

-, Thomsonův fenomeno de Thomson

-, tunelový tunela fenomeno

-, vnitřní fotoelektrický interna fotoelektra fenomeno

-, Voltův fenomeno de Volta

- výměny náboje fenomeno de ŝarginterŝanĝo

-, Zeemanův fenomeno de Zeeman

jeviště scenejo

jez baraĵo, nivelleva / ŝveliga baraĵo

jezdec 1 ŝovpeco 2 (na váhách , na kartotečním lístku) rajdanto

jho EL jugo

jíl argilo

-, hrnčířský potargilo

-, vápenatý kalkargilo, marno

jímadlo HYDR akvoprenejo

jímání kaptado, kalektado

- podzemní vody kaptado de subtera akvo

jímavost kapacito

jímka digo; ĉirkaŭdigo; kesta digo; kaptejo; kolektejo

-, kalová ŝlimejo, ŝlimkolektejo

- na olej AUT oleujo

-, pramenní fontokaptilo

-, záchytná drenputo

jircha KOŽ alunledo

jiskra fajrero, (elektrická) sparko

jiskrojem fajrer-filtrilo

jiskření EL sparkado

- kartáče sparkado de broso, tufeto

jiskřiště sparkejo

jistič cirkvit-rompilo

jistit EL gardi

jízda veturo, rajdo

- dozadu retroveturo

- na vyloučenou kolej veturo sur fermitan trakon

- obsluhovací (vlečky) servad-veturo aliĝtraka

- podle rozhledu laŭvida trajnveturo

- po nesprávné koleji kontraŭsenca veturo

-, přímá rekta veturo

- tam tienvojaĝo tienveturo

- tam a zpět veturo tien kaj reen

- vlaku trajn-veturo

-, zkušebná veturprovo

-, zpáteční reenveturo

§ schopen jízdy veturtaŭga

jízdárna rajdejo

jízdenka bileto

-, dělnická týdenní laborista semajn-bileto

-, lepenková kartona bileto

-, měsíční monata abonbileto

-, mezinárodní interna bileto

- mezinárodní kuponová internacia sekcia kupon-bileto

-, propadlá eksvalida bileto

- přestupní (sdružená) podle vozové třídy klas-ŝanĝa bileto

-, psaná skribita bileto

-, týdenní semajn-bileto

-, zpáteční return-bileto

jízdné veturprezo

-, snížené reduktita veturprezo

jmenovatel denominatoro

jmenovitý mominala

jod jodo

jodičnan (minusa) trioksojodato, jodato

- draselný kalia trioksojodato

- sodný natria trioksojodato

jodid jodido

- amonný amonia jodido

- antimonitý stibia trijodido

- arzenitý arsena trijodido

- bóritý boria trijodido

- bismutitý bismuta trijodido

- céritý ceria trijodido

- céritý nonahydrát ceria trijodido naŭakva

- cínatý stana dujodido

- cínatý dihydrát stana dujodido duakva

- cíničitý stana kvarjodido

- draselný kalia jodido

- fosforitý fosfa trijodido

- hlinitý aluminia trijodido

- hlinitý hexahydrát aluminia trijodido sesakva

- hořečnatý magnezia dujodido

- hořečnatý oktahydrát magnezia dujodido okakva

- kademnátý kadmia dujodido

- kremičitý silicia kvarjodido

- lithný litia jodido

- měďnatý kupra dujodido

- měďný kupra jodido

- olovnatý plumba dujodido

- páladnatý paladia dujodido

- rtuťnatý hidrarga dujodido

- rtuťný duhidrarga dujodido

- sodný natria jodido

- sodný dihydrát natria jodido duakva

- sodný pentahydrát natria jodido kvinakva

- stříbrný arĝenta jodido

- thalný taliuma jodido

- vápenatý kalcia dujodido

- vápenatý hexahydrát kalcia dujodido sesakva

- vizmutitý bismuta trijodido

- zinečnatý zinka; dujodido

- zlaitý ora trijodido

- zlatný ora jodido

jodistan (minusa) kvaroksojodato, perjodato

- draselný kalia kvaroksojodato

- sodný natria kvarokso jodato

jodnan (minusa) oksojodato, hipojodito

- sodný natria oksojodato

jodoform trijodmetano, jodoformo

jodometrie jodomezurado

jodoškrobový jodamela

jodovodík hidra jodido

jogurt jahurto

johimbín johimbino

jonon jonono

jota (řecké písmeno) jota, joto

joule ĵulo

joulesekunda ĵulosekundo

juchta jufto

jura GEOL ĵuraso

jurta jurto

juta juto