Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

H

habr harpeno (Carpinus L.)

háček l hoketo 2 POLY diakrita signo, supersigno; ĉapelo (^/; hoko ( ) 3 (na ruční práce) kroĉetilo 4. TEX (zapínací) agrafo

- na ryby fiŝhoko

-, naváděcí TEX tredhoko

háčkovat kročeti

had LAB serpentotubo

-, spirálový LAB spiralo, apiralaĵo

hadec serpenteno

hadice (fleksa) tubo, hoso

-, kovová metala flekstubo / hoso

-, ohebná fleksiĝema tubo

-, pryžová kaŭĉuka tubo

hadička (fleks)tubeto

hadr ĉifono

- na tabuli viŝtuko

hadrovina PAP ĉifonaĵo

hadrovitost PAP supleco

hafnium hafnio

hák l hoko 2 (na zavěšení, připojení) kroĉilo

-, jeřábový ŝarĝhoko

-, karabinový risorthoko

- k zavěšení pendhoko; kroĉilo

-, otáčecíi LES arboturnilo

hák pro přívěs AUT kroĉilo

-, řeznický viandhoko, kroĉilo

- výztuže hoko de armaturo

haklík tajlita ŝtono

hákový hoka

hala halo

-, vstupní vestiblo

halace FOT haloo

halda ŝutmonto, ŝutamaso

halfa TEX esparto

halloysit

halltron haltrona

halo OPT haloo

- měsíční luna haloo

- sluneční suna haloo

halogen halogeno

halogenid halogenido

hamiltonian hamiltoniano

hangár hangaro

hardware POČIT aparataro

harmonický FYZ harmona

harmonogram plangrafikaĵo

hasák (alĝustigebla) tubtenajlo

hasicí (protipožární) fajrestinga

hasit (oheň i vápno) estingi (tr)

hašení estirg(ad)o

hašple TEX haspelo

hať fasĉino

havárie averio

havíř ministo

házení (hřídele) turnbatado

- lopatou ŝovelado

hedvábí silko

-, odpadové floksilko

-, plané malvera silko

-, přírodní natura silko

-, umělé rajono, artsilko, artefarita silko

-, viskozové viskoza silko

hédvábnictví silkraŭpbredado

hedvábník silkraŭpo, raŭpo de bombikso

hektan hektano

hektar hektaro

hektarový (např. výnos) pohektara

hektograf POLY hektografo

hektografovat hektografi (tr)

helikoida helicoido

helikoptéra helikoptero

heliocentrický heliocentra

heliograf heliografo

heliografie heliografio

heliogravura heliogravuro, fotogravuro

heliochemie, helioĥemio

helioskop helioskopo

heliostat heliostato

helium heliumo

hem hemo

hematin hematino

hemicelulóza hemicelulozo, duoncelulozo

hemimelliten l,2,3-trimetilbenzeno

hemisféra hemisfero

hemisférický hemisfera

hemoglobin hemaglobino

heneikosan henejkosano

henry henro

hentriakontan hentreakontano

heptadekan heptadekano

heptadien heptadieno

heptakontan heptakontano

heptakosan heptakosano

heptamethylen cikloheptano

heptan heptano

heptanaften metilcikloheksano

heptanal heptanalo

heptandial heptandialo

heptanol heptanolo

heptanon heptanono

hepten hepteno

heptoda heptodo

heptyl heptil(o)

heptylalkohol heptanolo

heptylen henteno

herbicid herbicido, kontraŭherbaĉilo

herclule viz poduška na paličkování

herma ARCH hermo

hermetický hermeta, hermetika

heroin heroino

hertz herco

heřmánek kamomilo

heterocyklický heterocikla

heterodyn heterodino

heterogenní heterogena

heuristika heŭristiko

hexadekan heksadekano

hexadien heksadieno

hexachlorcyklohexan heksaklorcikloheksano

hexakontan heksakontano

hexakosan heksakosano

hexan heksano

hexanal heksanalo

hexandial heksandialo

hexanol heksanolo

hexanon heksanono

hexen hekseno

hexodo heksodo

hexyl heksil(o)

hipodrom ĉevalkurejo, hipodromo

histamin histamino

histereze histerezo

histon histono

hladina l nivelo 2 surfaco

- akceptorů akceptornivelo

- akustického tlaku nivelo de akustika premo

- atomu elektrona tavolo

- donorů donornivelo

- částice, energetická energetika nivelo de korpusklo

- Fermiho, energetická charakteristická energetika karakteriza nivelo de Fermi

- normální, energetická (stav) normala energinivelo

- pozemní vody nivelo de subtera akvo

-, poruch (úroveň rušení) perturba nivelo

- spektrálního tlaku nivelo de spektra premo

-, vodní akvoebeno

- vody akvonivelo

- vybuzení nivelo de ekscito

hladinoznak nivel-indikilo

hladit 1 STROJ poluri, briligi, (tr) 2 (kalandrem) kalandri (tr)

hladkost glateco

- obrobeného povrchu neteco de prilaborita (tajlita) surfaco

hlas, umělý arta voĉo

hlásič signalilo

- požáru brulalarmilo

hlasitost laŭteco, akustika volumeno

hlášení raporto

- odjezdu vlaku ŽEL trajna ekvetur-avizo

- o nepravidelnosti ŽFL neregulaĵ-avizo

- o předvídaném odjezdu vlaku antaŭekvetura (trajna) avizo

- o ztráte ŽEL perd-avizo, perd-anonco

- přebytku ŽEL troaĵ-anonco

hlášenka, poruchová ŽEL riparendaĵ-avizo

hlava kapo

-, čočkovitá lentkapo

-, čtecí lega kapo

-, čtvercová kvadrata kapo

- hřebíku kapo de najlo

- kladiva kapo de martelo

- kola nabo, aksingo

- kolejnice relkapo, bulbo de relo

-, kulatá ronda kapo

-, magnetická magnetkapo

-, magnetofonová magneta kapo, registra kapo

-, motoru kulaso

- nýtu kapo de nito

- nýtu, závěrná stampita kapo de nito

- ojnice kapo de kuplostango / turnostango, bielo-kapo

- plochá platkapo

-, revolverová revolvero

- rozdělovače (víko) AUT distribuilĉapo

- sekery kapo de hakilo

-, snímací kapo de sonprenilo / adaptilo

- svorníku kapo de bolto

- šestihranná sesflanka / seseĝa kapo

-, šroubu kapo de ŝraŭbo

- šroubu vroubkovaná kanelita kapo de ŝraŭbo

- tvaru T T-kapo (de ŝraŭbo)

- špendlíku kapo de pinglo

- upínací ĉuko

- válce motoru kulaso, cilindrokapo

- ventila valvo-kapo

-, zapuštěná mergita kapo

-, záznamová mechanická meĥanika kapo de registrado

- ztracená (při kovových odlitcích) perdita supraĵo

hlaveň paftubo

hlavice l kapo 2 ARCH kapitelo

- rakety, naváděcí serĉa kapo de raketo

hlavička zápalky butono de alumeto

hlavičkář nitostampilo

hledáček l celilo, celfiksilo 2 serĉlampo, serĉlumilo

-, průhledový trarigarda celfiksilo

-, reflexní surrigarda celfiksilo

-, sklápěcí klap-celilo

hledí celfendo

-, nastavitelné klapcelilo

hlediště spektejo

hledítka (ve dveřích) luketo

hlídač gardisto

-, noční noktogardisto

hlídka gardo

-, bezpečnostní ŽEL sekurec-gardisto

hlína argilo

-, glaciální morenargilo

-, cihlářská brikargilo

-, hrnčířská potista argilo, potargilo

-, pálená bakita argilo

-, žáruvzdorná refraktara argilo

hliník aluminio Al

-, elektrolytický elektrolita aluminio

-, litý fandita aluminio

-, válcovaný laminatita aluminio

hliníkárna aluminifabriko

hliniště argilmino

hlinka l pigmento (všeobecně) 2 argilo (pigment z plavené horniny)

-, infuzóriová diatomea tero

-, rozsivková viz h. infuzóriová

hlinokal sapropelio

hlíza l BOT radikfrukto, tubero 2 GEOL

hlodavec ronĝulo

hloh kratago

hloubení profundigo; fosado; kavigo

- plovoucím rydlem dragado

- vrtu drilegado, borado

hloubka profund(ec)o

- ostrosti FOT kampa profundo, enfokusiga profundo

- promrzání senfrosta / frostebla / frostinfluebla profundo

- vtisku (při materiálových zkouškách) profundo de penetro

hloubkoměr 1 STROJ profundokalibrilo 2 HYDR sondilo, batometro

- ozvěnový eĥosondilo

hlubotisk kavografio, fotogravuro

hluk bruo

- pozadí EL fonbruo

- prostředí RTF ĝena bruo, krombruo

- motoru AUT bru(et)o de motoro

hlukoměr mezurilo de sonnivelo

hlušina senutila tavolo, rubo

hmatadlo kalibrocirkelo

-, dutinové kalibrocirkelo interna

-, obkročné kalibrocirkelo, risorta cirkelo

hmota l FYZ 2 (látka) substanco) viz též látka) 3 materialo viz též materiál) 4 (hmotnost) maso

-, aktivní aktiva substanco

-, akustická akustika maso

-, atomová viz atomová hmotnost

- elektronu elektronmaso

- elektronu, klidová ripoza maso de elektrono

-, kritická krita maso

-, pouzdřící tegaĵa substanco

-, umělá plasto

hmotnost maso

-, poměrná atomová relativa atoma maso

-, měrná denseco

hmoždinka (spojocací) ŝtudo; dubelo, dublo

§ kotvit pomocí hmoždinky dubeli

hnáti peli (tr)

- pilotu bati foston

hněď bruno

-, Bismarckova bruno de Bismarck

hniloba putro, putrado; putraĵo

hníst knedi (tr)

hnít putri (ntr)

hnízdo, kulometné mitralejo

hnojení sterkado

hnojiště sterkejo

hnojit sterki (tr)

hnojivo sterko

-, minerální sterkaĵo

hnůj sterko

hoblírna rabotejo

hoblice rabotstablo

hoblík rabotilo

- macek rabotilego

hoblina rabotaĵo, rabotdefalaĵo

hoblovačka rabotmaŝino, rabotaparato

hoblovat raboti (tr)

hoblovka rabotmaŝinp

hoboj, barytonový hekelfono

hodina horo

- příjezdu vlaků alveturhoro

- příchodu zboží alvenhoro

hodnost, matice rango de matrico

hodnota valoro

-, absolutní absoluta valoro MAT absoluto

-, aritmetická střední averaĝo

-, efektivní efektiva valaro

-, jmenovitá nominala valoro

-, konečná finia valoro

-, mezní limvaloro

-, nejvvyšší (kulminační) krestovaloro

-, nekonečná nefinia valoro

-, nulová nula valoro

-, očekávaná střední ekspektata mezvaloro

-, okamžitá momenta valoro

-, průměrná meznombro, mezvaloro

-, přibližná aproksimanto, alproksimiga valoro

-, převrácená inverso; (zlomku kladného a menšího než l) reciproko

-, prodejní venda valoro

-, půlvlnová unuflanka amplitudo

- RF RF-indico

- RM RM-indico

- skutečná efika valoro, efektiva valoro

-, směnná interŝanĝ-valoro

-, střední mezvaloro

- sinusovky, střední mezvaloro

-, špičková krestovaloro

-, tržní merkat-valoro

-, užitná uz-valoro

-, vodní 1 (kalorimetru) akvo-ekvivalento 2 (tepelná) varmokapacito

§ mít hodnotu valori (tr)

§ mít tutéž hodnotu esti samvalora

hodnotit taksi (tr)

hodometr hodometro

hodoskop hodoskopo

holandr PAP holandro

holínky, gumové kaŭĉukaj botoj

holmium holmio

holografie holografio

hologram hologramo

homogenizace homogenigo

homogenní homogena

homole cukru sukerkonuso

homolog CH homologo

homologický homologa

honovat STROJ honi, tir-ŝlifi

horizont horizonto LET horizontmetro

-, astronomický ĉielhorizonto

-, nebeský ĉielhorizonto

-, vodonosný akvoalporta horizonto

horizontace GEOD horizontaligo

hornický minista; mineja; min-teĥnika

hornictví minaĵo

horník ministo

hornina roko, rokaĵo; rokspeco

-, matečná patrin-roko

-, metamorfovaná metamorfa rokaĵo

-, naftonosná petroldona roko

-, sopečná vulkanrokaĵo

-, vyvřelá erupcia roko

-, tvárlivá knedebla rokaĵo

hořák brulilo, beko

-, Bunsenův brulilo de Bunsen, bunseno

-, svářecí ŝalmo

- kotle plynového topení brulilo de pergasa hejtokaldrono

-, pájecí lut-brulilo

- na řezání plamenem (kyslíkem) tranĉobrulilo

-, plynový gasbeko

-, řezací tranĉo-brulilo

hořčice l BOT sinapo 2 (kořenina) mustardo

-, mletá faruno de sinapo

hořčík magnezio

hoření brulo, brulado

hořlavina brulemaĵo

§ Pozor, hořlavina! Atentu, brulema enhavo!

hořlavý l (schopný hořet) bruliva 2 (snadno hořící) brulema

hospodárnost ekonomio

hospodárný ekonomia

hospodaření ekonomio, mastrumado

hospodářství 1 (způsob hospodaření) ekonomio 2 (objekt) mastrumaĵo

-, národní popola mastrumo, nacia ekonomio

-, lesní arbara mastrumo

-, plánované planizita ekonomio

-, vodní akvara mastrumo, akvomastrumo

hotovost kontantaĵo, kontanta mono

-, pokladní kasmono, enkasaĵo

houkačka hupo, aŭtokorno, avertilo

housenka raŭpo

- hedvábníka silkraŭpo, raŭpo de bombikso

-, svarová veldoraŭpo

houska POTR bulko

-, litinová gisbriko

houževnatý tenaca

hovězí bova

hovězí bovaĵo

- v konzervě ladbovaĵo

hovězina bovledo

hovor TLF komuniko

-, meziměstský interurba komuniko

-, vedlejší (přidružený) transparolado, diafonio

-, služební internserva telefonado

-, hra, zvonková kampaneto

hrabat rasti (tz (

hrábě rastilo

hradit HYDR bari; digi

hradlář, traťový lok-signalisto

hradlo signalejo

hrana eĝo

-, náběžná LET alflueĝo, fronta eĝo

- nástupiště ŽEL kajo-eĝo

- nožového ložiska eĝo de eĝolagro

-, odtoková LET forflueĝo, posta eĝo

- zkosená bevelo

hranice limo

- dříví ŝtiparo

- dynamické stability při konstantním toku (přenosového systému) limo de dinamika stabileco kun konstanta flukso (de transsenda sistemo)

- statické stability limo de statika stabileco

- přirozené stability limo de natura stabileco

- věčného sněhu limo de eternaj neĝoj

- spodní sojlo

hranol prismo

- Nikolův, polarizační nikolo

hranůlek, úhlový GEOD prisma ortangulilo

hrást GEOL horsto

hráz digo

-, letní subakviĝebla / somera digo

-, ochranná riveraltiĝa digo

-, protipovodňová riveraltiĝa digo; kontraŭinunda digo

-, zimní vintra digo

-, přehradní baraĵdigo

hrázdění STAV fostarĉarpentaĵo

hrázděný trabfaka

hrazení

-, bystřin fortikigo de terentoj

provizorní (jezu) provizora fermaĵo

hrdlo kolo (např. láhve, obrazovky)

- láhve, botelkolo

- trouby tubingo, bordaĵo de tubo, funelo

hrnčíř potisto

hrnec poto

-, kuchyňský kuirpoto

-, tlakový prempoto

hromosvod fulmoforigilo, fulmoŝirmilo, fulmosuĉilo

hrot pinto; pikilo; serĉdrato (drátek krystalového prřijímače)

-, koníku rajdbloka pintaĵo

-, přenosky (gramo) nadlo

- psacího pera beko de skriboplumo

- vřeteníku pintotena mandreno

hrotnice 1 STAV centrotrunko 2 ŽEL pintrelo

- výhybky rel-komutilo, komut-nadlo

hrouda bulo

- hlíny terbulo, glebo

hrozen grapolo, beraro

- vinné révy vinberaro, grapolo da vinberoj, uvo

hrubozrnný viz hrubý l

hrubý l (velkozrnný) dika, grandpeca, malsubtila, grandgrajna, grand-era 2 (neopracovaný) kruda 3 (povrch ap.) malglata, maldelikata, malneta 4 (váha) brutta

hrudka l buleto 2 HUT aglomeraĵo

- těsta grumelo

hrudkování aglomerado

hrudkovna aglomerejo

hrušeň pirujo, pirarbo

hruška l (plod) piro 2 (sedla) pomelo

- Thomasova konvertoru piro de Thomas

hruškovitý pirforma

hřadlo sidstango

hřát

§ ložisko hřeje lagro varmiĝas

hřbet dorso

-, horský

-, klínu dorso de kojno

-, knihy dorso de libro

- oslí ARCH azendorsa arko

- pláště (pmeŭmatiky) rulsurfaco

hřbetnice GEO firstolinio

hřeb najlo

-, pražcový ŽEL ŝpal-najlo

- brány, dento de erpilo

-, měřický GEO pinglego

hřeben l (střechy) firsto 2 (horský) firsto, eĝo, gropo

- vlny kresto de ondo

hřebenáč firsta tegolo

hřebenový STROJ kolumara, ringara

hřebíčk rýsovací desegnonajlo, najleto

hřebík, najlo

- dřevěný, ligna kojno; lignonajlo, kejlo

§ spojovat hřebíky najli (tr)

hřeblo

hřídel šafto

-, drážkovaný foldo-ŝafto

-, hnací moviga ŝafto

-, hnaný movigita ŝafto

-, klikový krankoŝafto

-, předlohový intertransmisiila ŝafto

-, průběžný kontinua ŝafto

- rozdělovače AUT distribuil-ŝafto

- s kuželovým osazením (vřeteno), spindelo

-, spojkový kluĉostango

-, svislý vertikala ŝafto

-, transmisní transmisia ŝafto

-, vačkový kamŝafto

- vahadel AUT baskul-ŝafta

-, zalomený kubut-ŝafto

hřiště ludejo, ludplaco, ludloko; sportejo

-, dětské (por)infana ludplaco

-, sportovní (ekstera) sportejo, sportplaco

hříž (na spouštění dvojkolí) radaksa lifto, radaksa enfosa kriko

hubený (beton) malgrasa

hubice ajuto

hubička (čajové konvice) verŝilo; (džbánu) verŝilo, beko

humidní humida

humno POTR ĝermigejo

humus humo

hustilka manaerilo

hustoměr densomezurilo, areometro, densometro

hustota denseco

- dopravy ŽEL trafik-denso

- elektromagnetické energie, objemová energidenso povolumena elektromagneta

- energie akustické denso de akustika energio

- kyseliny denseco de acido

- magnetického pole magneta fluksdenso

- náboje, objemová spaca / volumena ŝargodenso - prostorového náboje denso de spaca ŝargo

hustota pravděpodobnosti probablodenso

-, proudová kurentdenso, kurenta denso

- (proudu) svazku elektronového denso de elektrona fasko

- toku akustické energie fluksodenso de akustika energio

vinutí denseco de volvaĵo

hustý densa; (o vazké kapalině) malfluema, viskoza

§ husté místo FOT densaĵo

huž metalfandejo, metalproduktejo

-, sklářská vitrofandejo

-, železná ferproduktejo, ferfabriko, ferofarejo

hvězdárna observatorio

hvězdář astronomo

hvězdice kola rungaro

hvězdička POLY asterisko

hydrant hidranto, akvoprenejo

hydrát kunakva salo, hidrato

hydratace hidratigo, hidratado

hydratovat hydrat(ig)i (tr)

hyrdraulický hidraŭlika, hidraŭla

hydraŭlika hidraŭliko

hydrazin hidrazino

hydrid hidrido

- barya baria duhidrido

- draslíku kalia hidrido

- galia dugaliuma seshidrido

- lithia litia hidrido

- lithno-boritý litia-boria kvarhidrido

- lithno-hlinitý litia-aluminia kvarhidrido

- mědi kupra hidrido

- sodíku natria hidrido

- sodno-boritý natria-boria kkvarhidrido

- stroncia stroticia duhidrido

- vápníku kalcia duhidrido

hydrocelulóza hidrocelolozo

hydrocyklón hidrociklono

hydrodynamika hidrodinamiko

hyrdroelektrárna viz elektrárna, vodní

hydroeleletrický hidroelektra

hydroelektřina hidroelektro

hydrofilní hidrofila

hydrofobní hidrofobia

hydrofon hidrofono

hydrogel hidrogelo

hydrogenace hydrogeniz(ad)o

hydrogenerátor kompleto akvoenergia

hydrogenovat hidrogenizi (tr)

hydrogeologie hidrogeologio

hydrografie hidrografio

hydrochinon l,4-benzendiolo, hidroĥinono

hydrochlorid hidroklorido

hydrokaučuk hidrokaŭĉuko

hydrologie hidrologio

hydrolýza hidrolizo

hydrolyzát hidrolizaĵo

hydrolyzovat) hidrolizi

hydromechanika hidromeĥaniko

hydrometeorólogie hidrometeologio

hydrometr hidrometro

hydrometrie hidrometrio

hydroplán hidroplano

hyrdropneumatický hidropneŭmatika

hydrosiřičitan viz dithiosiřičitan

hydrosol hidrosolo

hydrostatika hidrostatiko

hydrostatický hidrostatika

hydrosulfit viz dithioničitán

hydrotermický hidrotermika

hydroxid hidroksido

- amonný amonia hidroksido

- barnatý baria duhidroksido

- barnatý oktahydrát baria duhidroksido okakva

- berylnatý berilia duhidroksido

- bismutitý bismuta trihidroksido

- céričitý ceria kvarhidroksido

- cesný cezia hidroksido

- cínatý stana duhidroksido

- draselný kalia hidroksido

- galitý galiuma trihidroksido

- hlinitý aluminia trihidroksido

- hořečnatý magnezia duhidroksido

- chromitý kromia trihidroksido

- chromnatý kromia duhidroksido

- inditý indiuma trihidroksido

- iridičitý iridia kvarhidroksido

- kademnatý kadmia duhidroksido

- kobaltitý kobalta trihidroksido

- kobaltnatý kobalta duhidroksido

- lithný litia hidroksido

- manganatý mangana duhidroksido

- manganitý mangana trihiddroksido

- měďnatý kupra duhidroksido

- měďný kupra hidroksido

- molybdenitý molibdena trihidroksido

- nikelnatý nikela duhidroksido

- niklitý nikela trihidroksido

- olovnatý plumba duhidroksido

- osmičiťý osmia kvarhidroksido

- paládičitý paladia kvarhidroksido

- paládnatý paladia duhidroksido

- platnatý platena duhidroksido

- rtuťnatý hidrarga duhidroksido

- rtuťný duhidrarga duhidroksido

- rubidný rubidia hidroksido

- sodný natria hidroksido

- strontnatý stroncia duhidroksido

- stříbrný arĝenta hidroksido

- thalitý taliuma trihidroksido

- thalný taliuma hidroksido

- titanatý titania duhidroksido

- titanitý titania trihidroksido

- vápenatý kalcia duhidroksido

- vizmutitý bismuta trihidroksido

- zinečnatý zinka duhidroksido

- železitý fera trihidroksido

- železnatý fera duhidroksido

hydroxihydrochinon l,2,4-benzentriolo

hydroxylamin hidroksilamino

hyf BOT, BIOL hifo

hygrograf higrografo

hygrometr higrometro

hygrometrie higrometrio

hygrometrický higrometria

hygroskog higroskopo

hygroskopický higroskopa, akvoaltira

hyperbola hiperbolo

hyperboloid hiperboioido

-, dvojdílný dupeca hiperboloido

-, jednodílný unupeca hiperboloido

hypermangán viz manganistan

hyperon hiperono

hypocentrum hipocentro

hypocykloida hipocikloido

hypsogram hipsogramo

hypsometr (hypsotermometr) hipsometro

hyrstereze histerezo

-, magnetická magneta histerezo

hysterezigraf histereza ciklokurbo

hysterezní

-, smyčka