Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

 

G

gabardén gabardino

gabro gabro

gáč kruda parafino

gadolinium gadolinio

galatit galatito

galanterie galanterio; mercera

galenit galenito

galérie STAV, HYDR galerio

-, arkádová postranní triforio

-, jímací akvokapta galerio

-, procházková galerio, kolonhalo

-, triforiová viz triforium

galium galiumo

gallan 3, 4,5-trihidrooksibenzenkarboksilato, gajlato

galon galjono

galoše galošo

galuska senaertuba bicikla pneŭo

galvanický galvana

galvanizovat galvanizi

galvanizovna galvanizejo

galvanometr galvanometro

-, balistický balista galvanometro

galvanoplastika galvanoplastiko

galvanotyp galvanotipo

gama gama

garancie garantio

garant garantianto

garantovat garantii (tr)

garáž 1 (vlastní) aŭtejo, remizo 2 (pronajmutá) garaĝo, remizo

garneta TEX maldelikata disfibriga maŝino

gaufrovaný gofrita

gauss gaŭso

gáza TEX medicingazo

gazotron gasotrono

gejzír gejsero

gel (koloidní soustava) gelo

generátor generatoro; generatora kompleto

-, asynchronní nesinkrona generatoro, induktotipa generatoro

- časové základny tempobazo-generilo

-, elektrostatický indukelektra / influenca generatoro

-, reluktanční reago-generatoro

-, součtový tensi-aldona maŝino

-, střídavého proudu alternilo, alternkurenta generatoro, alternatoro

-, rozmítavý voblilo

- s vlastním buzením a rotující kotvou alternkurenta memekscitita generatoro kun rotacia induktato

-, sychronní sinkrona generatoro

-, trojfázový trifaza alternatoro

-, van de Graafův Van de Graaf-generatoro

-, vyrovnávací maŝino egaliga kontinukurenta

geoda geodo

geodet geodeziisto

geodézie geodezio

geochemie geoĥemio

geolog geologo

-, průzkumný prospektoro

geologický geologia

geologie geologio

inženýrská geotekniko

geometr geometro, termezuristo, geodeziisto

geometrie geometrio

-, analytická analiza geometrio

-, deskriptivní priskriba geometrio

-, euklidovská Eŭklida geometrio

-, neeuklidovská neeŭklida geometrio

-, projektivní, projektiva geometrio

-, prostorová viz stereometrie

- v rovině ebena geometrio

geranial viz citral

geraniol 3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-olo, geraniolo

germanium germaniumo

getr absorbilo de gasoj

gigant ARCH atlanto

gilbert gilbero

gilošovati giloŝi (tr)

glaciální

glaciologie glaciologio

glaukonit MIN glaŭkonito

glazura (keramická i cukrová) glazuro

globulin globulino

globus globuso

glutaran 1,5-pentan-diato, glutarato

glycerid glicerido

glycerin 1,2,3-propantriolo, gricerino, glicerolo

glycin aminoetan-acido, glicino

glycerol viz glycerin

glykokol viz glycin

glykol l,2-etandiolo, glikolo

glyoxal etandialo, glioksalo

glyoxim etandial-dioksimo, glioksimo

gobelín gobelino

gondola nacelo LET

-, motorová motora nacelo

- pro cestující pasaĝera nacelo

- pro pilota pilota nacelo

goniometr goniometro

-, radiový radiogoniometro

goniometrická goniometra

goniometrie goniometrio, angulmezurado

gotický gotika; ogiva

-, raně frugotika

grád MAT graduso

gradace gradigo

gradient

-, barometrický aerprema gradiento

- potenciálu potencialgradiento

- teplotní temperatura gradietno

-, vertikální METEO vertikala termogradiento, temperatura gradiento

gradování gradig(ad)o

grafitování grafitado

gramatom gram-atomo

gramekvivalent gram-ekvivalento

gramion gram-jono

grammolekula gram-molekulo

gramofon gramofono

-, elektrický elektrofono

granát l MIN grenato 2 VOJ grenado

gravimetrie CH pesa analizo (postup), 2 pesa analiza ĥemio (obor)

grejdr nivelmaŝino

guajak gvajako

guajakol 2-metoksifenolo, gvajakolo

guano guano

guipura TEX gipuro

gulosa gulozo

guma l (klovatina) gumo 2 (na gumovaní) frotgumo, skrapgumo 3 (kaučuk) viz pryž

-, akáciová akacia gumo

-, arabská araba gumo

-, prádlová lasteksa bendo

-, rostlinná planta gumo

-, žvýkací maĉgumo

gumárenský kaŭĉuka

gumiguta gumiguto

gumotextilní lasteksa

gumovat l (pogumavat) gumi (tr) 2 (vygumovat) forgumi (tr)

gyrobus girobuso

gyroskop giroskopo

gutaperĉa gutaperko