Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

C

cáry TEX franĝaĉo

cejchovat 1. (měřením porovnat) laŭnormigi, normmarki 2. (závaží, míry a měřicí přístr. porovnat a označ. cejch. značkou) normkontroli, kontrolmarki, kalibri

celek, geografický geografia entito

celistvý tuteca

cellobiosa celobiozo

celodenní tagdaŭra

celofán celofano

celník doganisto

celostat celostato

celovlněný TEX tutlana

celuloid celuloido

celulóza celulozo

-, sulfátová sulfatcelulozo

-, natronová natrocelulozo

-, sulfitová sulfitcelulozo

-, bělená blankigita celulozo

celulózka celulozfabriko

cement cemento

- (na plomby) plombo

§ cement-miksilo, cement-miksmaŝino, cement-silo, verspreta cemento

- hydrulický hidraŭlika cemento

-, portlandský Portlanda cemento

cementárna cementejo

cementit ĉemento

cementování ĉementado

cementovat cementi, ĉementi

cena (prodejní) prezo

- (např. pořizovací) kosto

-, jednotková poprezo

- kupní (nákupní) aĉet-prezo

- místenky prezo de sidloka bileto

- továrenská fabriko-prezo

- udaná valoro deklarita

- v místě pobočky (volná) prezo fri filio

§ ceně odpovídající, přiměřený prezoinda, prezinda

§ za pevnou cenu (za prevné ceny) fikspreze

ceník prezaro

cenný grandvalora

cennost (předmět) valoraĵo

centrála, energetická energio-centralo

centráž centrado

centrovat centri

centrum centro

-, luminiscenční centro lumineska

cer cerio - Ce

ceresin cerezino

cerimetrie cerimezurado

cerylalkohol 1-heksakosanolo

cesium czio - Cs

cesta vojo

- (cestování) vojiro

- dlážděná pavimita vojo

- frekventovaná multe trapasata vojo

- jednosměrná unudirekta strato

-, jízdní veturvojo

- makadamová makadama vojo

- objížďková (objížďka) preterirejo, preterira strato

- okružní (kolem města) ĉirkaŭŝoseo, (cestování) rondvojaĝo

- přepravní transport-vojo, itinero

- (silnice) přívodní alkonduka ŝoseo

- vedlejší (boční) flankstrato

- náhradní anstataŭa vojo

-, potahová haŭlvojo, haŭltrako

-, povrchová (svodového proudu) likvojo, rampvojo

- sjízdná veturebla vojo

-, směrovací (jízdenka) voj-indiko (beleto)

- udusaná terbatita vojo

- veřejná publika vojo

-, vlaková jízdní stacia vetur-vojo (trajno)

- vodní navigvojo, akvovojo, naviga vojo, navigebla vojo

§ vodní cestou akvoveture

cestář vojisto

cestovat vojaĝi

- zpět revojaĝi

estovatel vojaĝisto

cestující (ne jako povol.) vojaĝanto, pasaĝero

- (jako zaměstn.) vojaĝisto

-, obchodní komerca vajaĝisto

cetan heksadekano

cetky straso

cetyl heksadekil(o)

cetylalkohol 1-heksadekanolo

céva (anat.) vaskulo

- cibule 1 ARCH bulbo; bulba kupolo 2 BOT cepo, bulbo

cicero cicero

ciferník ciferplato

cifra viz číslice

cihelna brikejo, brikfabriko

cihla briko

- děrovaná trubriko

- dutá kava briko

-, glazovaná glazura briko

-, nepalená adobo

-, ostře pálená hardebakita briko

cíl celo

cílit celi (tr)

cín stano

cinchonin kinkonino

cíničitan (duminusa) trioksostanato, stanato

cínovodík kvarhidra stanido

cirkulace cirkulado

cirkulační cirkula

cirkulárka rotacia segmaŝino, ronda segilo, diskosegilo

cirkulovat cirkuli (ntr)

cirkumzenitální ĉirkaŭzenita

ciselovat cizeli (tr)

cisterna cisterno

- železniční (kotlový vůz) cistern-vagono

citlivost sentiveco

- dynamická dinamika sentiveco

- krystalového usměrňovače, proudová sentiveco kurenta de kristala rektifilo

- na počasí (člověka) vetersentem(ec)o

- na řeč zblízka (mikrofonu) sentiveco je proksima distanco

-, normální normala sentiveco

-, osová (měniče) aksa sentiveco

- ve volném poli, proudová kurenta en libera kampo

- relativní rilata sentiveco

- snímací elektronky sentiveco de kamertubo

-, statická statika sentiveco

-, světelná lumsentiveco

-, tlaková premsentiveco

- v difuzním poli sentiveco en difuza akustika kampo

-, vychylovací sentiveco de magneta devio (obrazovky s elektromagnetickým vychylováním) 2 sentiveco de elektra devio (obrazovky s elektrostatickym vychylováním)

citlivý sentiva

citral 3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-alo, citralo

citran viz citronan

citronan 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilato, citrato

- sodný kyselý (primární) natria 2-hidroksipropan-1,2, 3-trikarboksilato, natria citrato

- sodný neutrální trinatria 2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilato,

neŭtra natria citrato

cívečnice bobenstablo

cívka l (plná) bobeno 2 (prázdná) bobenkerno, fadenvolvilo, bobenportilo, bobeno

-, bikonická dukonusa bobeno

-, budíci induktilo, ekscita bobeno

-, indukční indukta bobeno, induktilo

-, kabelová kablotamburo, bobenego

-, kotoučová flanĝbobeno

- kotvy (motoru) sekcio de volvaĵo

- krajová TEX randbobeno

-, křížová krucvolva bobeno, krucbobeno

- ladicí agorda induktilo & bobeno

-, samoindukční barbobeno, meminduktilo

- s hrncovžm jádrem bobeno kun potforma kerno

- s křížovým vinutím krucvolva bobeno

- s více vývody plurklema bobeno

- slepá neaktiva bobeno

- tlumivky barbobeno, indukta bobeno

- útková veftobobeno

-, válcová EL solenoido

-, voštinová ĉelara bobeno

-, vyfukovací (zhášecí) estingila bobeno

-, vzduchová aerkerna bobeno

- zaostřovací fokusbobeno

-, zapalovací AUT spark-bobeno

-, zkušební esplorilbobeno

cívky, vychylovací RTV bobenaro devia

§§ navíjet na cívku bobeni (tr)

cívkovat bobeni

clo dogano, limimposto

-, dovozní import-dogano

-, zvlaštní diferenciga imposto

clona diafragmo; ekrano

-, irisová irisa diafragmo

-, tónová sonkolora regulilo

clonění FOT diafragmado

clonit (regulovat velikost otvoru) diafragmi

cops viz potáč

coul colo

coulomb kulombo

coulombmetr kulomb(o)metro

coulometrie kulombometrio

-, polarografická polarografia kulombometrio

- za konstantního potenciálu konstant-potenciala kulombometrio couvat retroveturi, regresi

cukr 1. (všeob, pojem) sukero 2 (druh ústrojné látky, "uhlohydrát) saĥaro 3. (v širším smyslu, tj. včetně derivátu a cukrů složených) saĥarido

-, hroznový glukozo

-, javorový acersukero, saĥarozo

-, jednoduchý, monosaĥarido

-, ovocný fruktozo

-, pálený karamelo

-, řepný betsukero, saĥarozo

-, sladový maltozo

-, složený polisaĥarido

-, třtinový kansukero, saĥarozo

cukrovar sukerfabriko

cukrovka sukerbeto

cupanina ĉarpio

curium kuriumo

cvok (obuvnický) najlo

-, dřevěný lignonajlo

cyankali kalia cianido

cykl ciklo

§ cykl za sekundu (hertz) pociklo sekunde (herco)

cyklický cikla

cykloalkan cikloalkano

cykloalken cikloalkeno

cykloalkin cikloalkino

cykloalkyl cikloalkilo

cyklobutan ciklobutano

cyklobuten ciklobuteno

cyklobutyl ciklobutilo

cyklobutylen ciklobuteno

cyklodekanon ciklodekaono

cykloheptan cikloheptano

cyklohexan cikloheksano

cyklohexanol cikloheksanolo

cyklohexanon cikloheksanono

cyhlohexanonoxim cikloheksanonoksimo

cyklohexen ciklohekseno

cyklohexyl cikloheksilo

cykloida cikloido

cyklón METEO ciklono

cyklóna METEO ciklono

cyklononan ciklononano

cyklononanon ciklononanono

cyklooktan ciklooktano

cyklooktanon ciklooktanono

cyklooktatetraen ciklooktatetraeno

cykloparafiny cikloalkanoj

cyklopentadien ciklopentadieno

cyklopentan ciklopentano

cyklopentanol ciklopentanolo

cyklopentnon ciklopentanono

cyklopenten ciklopenteno

cyklopentyl ciklopentilo

cyklopropan ciklopropano

cyklostil (rozmn.přístroj) ciklostililo, mimeografo

cyklostilovat ciklostili, mimeografi

cymen cimeno

m-cymen 3-izopropil-1-metilbenzeno

o-cymen 2-izopropil-1-metilbenzeno

p-cymen 4-izopropil-1-metilbenzeno

cyklotron ciklotrono

- s modulovanou frekvencí ciklotrono kun modulata frekvenco

cyklus ciklo

- pístu ciklo & iro-reiro de piŝto

cystein cisteino, 3-merkapto-2-aminopropan-acido

cystin cistino