Česko-esperantský technický slovník (pracovní verze)

Ĉeĥa-esperanta teĥnika vortaro (provizora labor-versio)

 

B

bagr 1.dragilo, dragŝipo deskrapa kaj suĉa tipo 2. fosmaŝino, elkavatoro (viz též rýpadlo)

-, korečkový dragilo

bagrování dragado, maŝinfosado

bahno 1. ŝlimo 2. marĉoŝlimo, fango

bajonetový bajoneta

bakelit bakelito

bal, kořenový radikaĵo

balení pakumo

balič pakisto

balík pakaĵo

balistický balista

balistika balistiko

balit paki

balkon balkono

balon, upoutaný manovra aersako

balustr balustro

balustráda balustrado

balzám balzamo

bandážovat ringizi

baňka, skleněná matraso

-, žárovky / elektronky envelopo

- (ampula, ampulka) ampolo

- flakono

-, destilační distila flakono

-, Erlenmeyerova v. baňka, kuželová

-, Kjeldahlova flakono de Kjeldahl

-, kuželová konusa flakono

-, odměrná mezura flakono

-, odsávací (= odsávačka) suĉa flakono

- se zábrusem flakono kun polurita kolo

- s kulatým dnem rondfunda flakono

- s plochým dnem ebenfunda flakono

- s rovným dnem ebenfunda flakono

-, Stohmannova flakono de Stohmann

-, širokohrdlá kuželová larĝkola konusa flakono

-, širokohrdlá titrační larĝkola titra flakono

-, titrační titra flakono

-, úzkohrdlá kuželová mallarĝkola konusa flakono

-, úzkohrdlá titrační mallarĝkola titraflakono

-, varná bola flakono

baptisterium baptisterio

bar (1,0197 kg/cm2) baro

barbakan barbakano

barege (TEX) bareĝo

bariéra, elektrická, hradlová, závěrná vrstva bariertavolo

- (val, přehrada), potenciálová potencialbariero

- (val, přehrada), potenciálová kontaktní, styková (dvou látek) potencialbariero kontakta (de du substancoj)

-, zvuková sonmuro

bárka mostu (STAV) stablo, tresto

barograf barografo

baroko baroko

barometro barometr

-, rtuťový hidrarga barometro

barva 1. koloro (vjem) 2. farbo (nátěrová látka)

-, krycí guaŝo

-, olejová olea farbo

- popouštění koloro de malhardeto

-, přírodní naturkoloro

- vodová (akvarel) farbo akvarela

- zemitá (zemní) terkoloro

barvení (natírání) farbado

-, dvojbarevné dukolorafarbado

-, elektrolytické elektrolita farbado

- karoserie karoseria farbado

- máčením (namáčením do barvy) merg-farbado

- stříkáním (tlakem) ŝpruc-farbado

barvit stříkáním pistolfarbi

barvivo tinkturo, kolorilo

barvocit kolor-sento

barye (= mikrobar) barjo, mikrobaro

baryum bario - Ba

baterie (sestava el. článků) pilaro, (elektra) baterio

-, akumulátorová baterio

-, kondenzátorová baterio kondensila

-, nárazová (nárazníková) bufra baterio

-, suchá seka baterio

-, ústřední centrobaterio

batikování batiko

batist batisto

batoh dorsosako

baud (telegraf) baŭdo

bauxit boksito, baŭksito

balvna (TEX) kotono

-, kolódiová (= koloxylin) kolodia lano

bavlník kotonujo, kotonkreskaĵo

balvnka (TEX) brodtvirno

báze (tranzistoru) bazo

bazén, přístavní baseno

bazicita (= zásaditost) bazeco

bažina ŝlimejo

beaufortova (stupnice) Boforta(skalo de la ventrapidecoj)

bedna kesto

bednana písek sablo-kesto

-, skládací plechová faldebla lad-kesto

bednář barelisto, tinisto

bednění muldo, betonmuldo, muldligno, rampanta betonĉarpentaĵo, ŝelaĵo, kofraĵo, kestaĵo

- (činnost) betonkestizo, ŝelig(ad)o

-, posuvné (klouzavé) glitmuldo, muldil(aĵ)o, glitŝelig(ad)o

- pro betonáž muldilaĵo, formilo

- (desky) tego per tabuloj (tabulaĵo)

- (souprava) ŝeliga garnituro

- (soustava) ŝeliga sistemo

bednit ŝeligi, muldi, tabultegi, kesti

běh, jalový laborado neŝarĝita

-, volný (stroje- volnoběh) neŝarĝita funkciado

běhoun (TEX) ŝtupartapiŝo

- pneumatiky pneŭmatika rultavolo

bel belo

běl (dřevní blána - pod korou) alburno, sukligno

běloba (látka, pigment) blanko

-, antimonová stibiablanko, ŝminkoblanko

-, olovnatá plumba blanko, ceruzo

-, zinková zinka blanko, zinkoblanko

benzaldehyd fenilmetanalo, benzaldehido

benzedrin benzedrino

benzen benzeno

benzidin 4,4'-diamino-difenilo, benzidino

benzil (= 1,2-difenil-1,2-etandiono, dibenzoilo

benzín benzino

- antidetonační benzino senknala

- normální benzino normala

- vysokooktánový benzino supera

benzoan benzenkarboksilato, benzoato

- benzylnatý benzila benzenkarboksilato

- ethylnatý etila benzenkarboksilato

- methylnatý metila benzenkarboksilato

- sodný natriabenzenkarboksilato

benzofenon difenilketono

benzoin 1,2-difenil-2-hidroksietanono, benzoino

benzol (kruda) benzeno, benzolo

benzonitril fenilcianido

benzoyl benzenkarbonil(o), benzoilo

benzoylchlorid benzenkarboniklorido

benzyl fenilmetil(o), benzil(o)

benzylalkohol fenilmetanolo, benzilalkoholo

beran (VOJ) (trám) ramo, (celý stroj) ramo, murrompilo

beran (ZOO) virŝafo, (STAV) ramo

beranidlo (STAV) ramo

-, parní vaporramo

- pilót-pažnic ramego

- ruční pavimbatilo, manramo

beranit rami

berkelium berkelio - Bk

berma bermo

beryliumberilio - Be

betain betaino

betatron betatrono

beton betono

-, lehký leĝera betono

-, předpjatý antaŭpremita armita betono

-, vakuovaný vaku(o)betono

-, vyztužený ferbetono, ŝtalbetono, armita betono

§ plynobeton letbetono

bezcennost senvaloraĵo

bezcenný senvalora

bezcestný senvoja

bezpečnost senriskeco

- dopravy trafik-sekureco

- provozu funkci(ad)-sekureco

bezpečný (bez nebezpečí) sekura

bezvětří kalmo, senvento

bezvýsledný senrezulta

běžec (např.log.pravítka) ŝovpeco

- (posuvný ukazatel počítacího-logaritmického pravítka) glitmontrilo (deglitkomputilo)

běžetfunkcii

§ motor běží na prázdno motoroidlas

bicyklo- (názvosl. předpona) biciklo

bidet bideo

bidlo (TEX) teksokadro

bifilární (vinutí) bifilara, dratrefalda

bikini (TEX) bikino

bikon v. bikonická cívka

bílit (vápenným mlékem) kalki

bílkovina proteino

binární (= dvouprvkový, např.sloučenina) duelementa, binara

binomický dunomiala, binoma

biochemie bioĥemio

bit (jednotka informace) bito

bitumeny bitumoj

blána, rozmnožovací (pro cyklostyl) vaksfolio, stencilo

blátivý ŝlima

blatník kotŝirmilo

bledý pala

blejno zinkové zinkoblendo, minerala sulfido

blesk (při fotogr.) fulm-lumo

bleskojistka fulmlikejo, fulmoŝirmilo, fulmogardilo

bleskosvod fulmosuĉilo, fulmoforigilo, fulmoŝirmilo

blikač ĝirindikilo

blok (celek) bloko

-, automatický traťový aŭtomata linia bloko, aŭtomata interstacia bloko

- cihel brikaĵo

- desek bloko de plakoj

- chladiče (těleso) radiator-bloko

- válců cilindro-bloko, motorbloko

-, výstředníkový ekscentrika bloko

blokování haltigilo, blokado

- brzdy brems-blokado (absoluta senmovigo deradoj)

- (uzavření) diferenciálu diferencial-blokado)

- dveří (pojistka) pord-blokado

- kola rad-blokado

- řízení (závěr) stir-blokado

blokovat (zadržet, znemožnit spojení, funkci) bloki

- (závorovat) bloki,rigli

bluza bluzo

blýskání na časy sentondra fulmado

bláskavice fulmado (sentondra), somera fulmo

bobrovka (taška plochá) ebentegolo

bobule, vinná vinbero

bočník ŝunto

bod punkto

- (na obrazovce) makulo (de elektrontubo)

-, cílový celpunkto

-, Curieho (teplota magnetické změny) punkto de Curie

- dopadu surtrafa punkto

- dráhy, nejvyšší krestopunkto

-, ekvivalentsní ekvivalenta punkto

-, eutektický eŭtekta punkto

-, hmotný maspunkto

-, inflexní transfleksiĝa punkto, inflekso

-, izoelektrický izoelektra punkto

- izolovaný izolitapunkto

-, kritický kriza punkto

- mrazu (tuhnutí) frost(o)punkto

-, mrtvý mortopunkto, (úvrať) malviva aŭ neefika punkto, morta punkto, punkto senaga

-, napájecí nutrada punkto, proviza punkto

- nespokojenosti nekontinuanto

- nulový (hvězdicový) neŭtrala aŭ stel-punkto

-, neutrální, nulový neŭtrala punkto, nulpunkto, stelpunkto

- obratu transfleksopunkto

-, opěrný apogpunkto

- otáčení (střed) apogpunkto

- otočení, vrcholový reiro-punkto, transfleksopunkto

- pevný nivele fiksita punkto

-, pracovní laborpunkto

-, pracovní statický ripozpunkto

- rosný rosopunkto

- rozvětvení proudu deiropunkto, debranĉiga ejo, (de fluo)

- tání frostopunkto, fandopunkto

- tání (nebo tuhnutí) fando-temperaturo

- tání (teplota) ekfandogrado

- tečení, mezní cedlimo

- tuhnutí solidiĝpunkto

-, uzlový (OPT) nodo

- varu bolpunkto

- vratný (vrácení zpět) kuspo

- vrcholový (vrchol úhlu) angula punkto

- vrcholový (balistické křivky) kulmino, kresta punkto

-, výchozí deirpunkto

- výstupu (paprsku po průchodu nějakým prostředím) emerĝa punkto

- vzplanutí ekflama punkto

- zakřivení (křivosti) turnopunkto

- zážehu eksploda punkto

bodec pikilo

 

bodec pikilo

bodkovat punktumi

bóje buo, naĝbarelo

-, kotevní ankrobuo

-, světelná lumhava buo

-, kulová sfera buo

-, válcová cilindra buo

-, jehlanová konusa buo

-, záchranná savbuo

§ vytýčit bójemi buadi (tr)

bok flanko

- lodi, levý babordo

- lodi, pravý tribordo

- vlaku trajnflanko

- zubu flanko de dento

bokorys profila projekciaĵo

bokovka TFX ĵartela kokskorseto

bolometr bolometro

bomba FYZ, VOJ bombo

-, na stlačený plyn gasbotelo

-, atomová fisia bombo, atombombo

-, časovaná prokrasta bombo

-, kalorimetrická kalorimetria bombo

bombardér bombaviadilo

bombardovat FYZ bombardi, VOJ bombi, bombardi, bombadi

bombáž ŝvelo (de ladskatolo)

bonifikace bonifiko

bór CH borio

borany hidroboriidoj, boranoj

borcení kurbiĝo, malebeniĝo, deformiĝo

boreální boreala

borid boriido

boritan (triminusa) trioksoboriato, (minusa) duoksoboriato, borato

- hořečnatý trimagnezia duo-trioksoboriato

- manganatý trimangana duo-triokso-boriato

borneol borneolo

borodusík boria nitrido

bosa boso

bosáž 1. (rustika) bosita masonaĵo 2. (speciálně upravený líc kvádru) boso 3. (fasáda s bosáží) bosaĵo

bosovat bosi

boty (polobotky) ŝuoj; (holínky) botoj; (obuv sahající poněkud nad kotníky) botetoj

- bruslařské glitŝuoj

-, lyžařské skiŝuoj

-, rybářské vadbotoj

vysoké botoj

botanik botanikisto, platologo

botka ŝuo

-, kolejnicová ŝuo de relo

-, pilotová ŝuo de paliso

-, sběrací ŽEL frotkontakto

bouda budo

bourec morušový bombikso murusa, silkraŭpo

bouře (vítr 11. st. Beauf.) tempesto

-, sněhová blizardo, negoŝtormo, neĝa blovado

bouřka fulmotondro, burko

bradla SPORT paraleloj

- žebříku eskalfostoj

brakcie breĉio

brána pord(eg)o

-, městská urbopord(eg)o

- triumfální triumfarko

branka ANAT orifico

brány ZEM erpilo

brašna pendsako

- na nářadí ilujo

brázda sulko

-, lodní disondo

brdo TEX harneso

-, listové folia harneso

-, žakárové harneso, harneso ĵakarda

brigáda brigado (viz též četa)

- socialistické práce brigado de socialisma laboro

briketa karbobriko

bríza METEO brizo

brlení viz česle

brnkadlo & trsátko plektro

brod (tra)vadejo

-, dobrý favora & bona vadejo

brokát (pravý) brokaĵo; (obyčejný) brokato

broky l. kugletaĵo (střelivo) 2. globetaro

brom bromo - Br

bromaceton l-brompropanono

brombenzen brombenzeno

bromičnan (minusa) trioksobromato, bromato

- draselný kalia trioksobromato

- sodný natria trioksobromato

bromid bromido

- amonný amonia bromido

- antimoničný stibia kvinbromido

- antimonitý stibia tribromido

- arzenitý arsena tribromido

- bismutitý bismuta tribromido

- boritý boria tribromido

- cínatý stana dubromido

- cíničitý stana kvarbromido

- draselný kalia bromido

- fosforečný fosfa kvinbromido

- fosforitý fosfa tribromido

- hlinitý aluminia tribromido

- hořečnatý magnezia dubromido

- hořečnatý dekahydrát magnezia dubromido dekakva

- hořečnatý hexahydrát magnezia dubromido sesakva

- jodný joda bromido

- kademnatý kadmia dubromido

- kademnatý tetrahyrdrát kadmia dubromido kvarakva

- křemičitý silicia kvarbromido

- lithný litia bromido

- měďnatý kupra dubromido

- měďný kupra bromido

- olovnatý plumba dubromido

- rtuťnatý hidrarga dubromido

- rtuťný duhidrarga dubromido

- seleničitý selena kvarbromido

- selenný duselena dubromido

- sirný dusulfa dubromido

- sodný natria bromido

- sodný dihydrát natria bromido duakva

- stříbrný arĝenta bromido

- thalný taliuma bromido

- vápenatý kalcia dubromido

- vápenatý hexahydrát kalcia dubromido sesakva

- vápenatý trihydrát kalcia dubromido triakva

- vizmutitý (zast.název) bismuta tribromido

- zinečnatý zinka dubromido

- zlatitý ora tribromido

- železitý fera tribromido

- železitý hexahydrát fera tribromido sesakva

bromoform tribrommetano, bromoformo

bromovodík hidra bromido

broskev persiko

brošovat TEX broki (tr)

brousek akrigilo; ŝlifilo

-, plochý plata akrigilo

-, rotační (brus) rotacia akrigilo, ŝlifdisko

brousiti (ostřiti) akrigi; (karboundovým tělesem) ŝlifi; (brusivem)

smirgi

- sklo (drahokam ap.) faceti

brož bročo

brožovati broŝuri

brožura broŝuro

brucin brucino

bruska (stroj) akrig-maŝino

brutto brutte, kuntare, malneta

bryčka faetono

brýle okulvitroj

-, ochranné konservaj okulvitroj, protektaj okulvitroj

- proti slunci sunokulvitroj

brzda bremso

-, aerodynamická aerodinamika bremso

-, bubnová tambura bremso

-, čelisťová ŝu-bremso

-, diferenciální diferenciala bremso (de aŭto)

-, dynamometrická dinamometra bremso

-, elektromagnetická kolejnicová elektromagneta rel-bremso

-, hydraulická hidraŭlika bremso

-, kapalinová hidraŭlika bremso

-, kolejová trak-bremso

-, kolová nabobremso, naboprema bremso de biciklo

-, kotoučová (disková) disko-bremso, diska bremso

-, mechanická, třecíruční manbremso funkcianta perfrote

-, nepoužitelná neuzebla bremso

-, nouzová (záchranná) danĝer(o)-bremso

-, pásová bendo-bremso

-, pneumatická pneŭmata bremso, aerbremso

- pomalu účinkující malrapidaga bremso

-, průběžný kontinua bremso

-, ráfková radprema bremso de biciklo

-, ruční man-bremso, sekuriga, helpa bremso

-, samočinná aŭtomata bremso

-, špalíková ŝubremso

-, tlaková premaera bremso

-, vřetenová ŝraŭb-bremso

-, vzduchová aer-bremso

-, záchranná danĝer-bremso

-, zdržová blok-bremso

§ zatáhnout ruční brzdu streĉi,malstreĉi manbremson

brzda-servo servo bremso

brzdář bremsisto

brzdění bremsado

-, elektrodynamické elektrodinamika bremsado

-, elektromagnetické elektromagneta bremsado

-, elektromagnetické kolejnicové elektromagneta relbremsado

-, elektromagnetickésolenoidové bremsado per solenoidabremso

-, elektrické odporové rezistanca bremsado

- rekuperací rekuperaca bremsado

- vlaku samočinné (automatické) trajn-bremsigo aŭtomata

brzdit motorem bremsi per la motoro

brzdič, lokomotivní brems-ŝanĝilo lokomotiva

brzdit bremsi

břeh bordo

- konkávní interna bordo

- konveksní ekstera bordo

břemeno ŝarĝo

-, zatížení ŝarĝ(aĵ)o

břevno ŝpalo (de barilo)

- závor barier-baskulo

břidlice ardezo

-, krystalická skisto

buben tamburo

- pro navíjení lana bobenego

- ARCH tamburo

-, brzdový bremso-tamburo

- brzdy tamburo de bremso, bremso-tamburo

- kabelový (cívka) kablotamburo

- lanový ŝnur-tamburo

- řetězový ĉentamburo

bublina veziko

- mýdlová sapveziko

budič ekscitilo, ekscita dinamo, ekscitmaŝino

- elektr. (induktor) induktoro

-, elektrostatický ekscitilo elektrostatika

budík (budící hodiny) nokta sonorilo

budit eksciti

budka, brzdová brems-budo

-, telefonní telefonbudo

budova administraticní, lokomotivního depa lokomotiv-deĵora oficejo

- nádraží stacidomo

-, obytná domo

-, přijímací (na letišti) pasaĝera halo

buchar martelmaŝino

- (kovací stroj) forĝ-maŝino

buldozer (traktor s prostor. lopatou) buldozo

bunda (s kapucí) anorako

bungalov bangalo

buničina (kruda) celulozo, krudcelulozo

buňka (paměti) sterero

- fázového prostoru, b. fázová ĉelo de la faza spaco

- světelně elektrická (fotobuňka) lumelektra ĉelo

burel piroluzita

burnus TEX burnuso

busola busolo

butadien butadieno

butan butano

butanal butanalo

butandial butandialo

butandiol butandiolo

butanol butanolo

buten buteno

butenyl butenil(o)

butin butino

butyl butil(o)

butylalkohol 1-butanolo, 2-butanolo, 2-metil-2-propanolo

butylchlorid 1-klorbutano, 2-klorbutano, 3-klor-2-metilpropano

butyliden butiliden(o)

butylidin butilidin(o)

butyryl butanoil(o), buteril(o)

buzení elektr. (indukce) indukto

buzení ekscito

-, cizí aparta ekscito

-, derivační ekscito paralela

-, diferenciální ekscito diferenciala

- excitace plynu ekscito de gaso

- excitace (plynu) zářením ekscito (de gaso) per radiado

- excitace po stupních ekscito laŭgrada

-, impulsní impulsa ekscito

-, kompaundní ekscito kompunda

-, kompaundní opačné (nebo souhlasné) ekscito adicie kompunda

-, kompaundní překompenzované ekscito superkompunda

-, kompundní vykompenzované ekscito kompunda per konstanta tensio

-, násobné ekscito pluropa

-, seriové ekscito seria

- stejnosměrným proudem ekscitado per kontinua kurento

bydlet loĝi

bydliště loĝadejo, domicilo, loĝloko

byreta bureto

-, plynoměrná gas-mezura bureto

- s nulovým nastavením, automatická memnuliĝa bureto

bytřina

byt loĝejo

bzučák (elektrický) zumilo

bzučení sítě distribulinia zumado

bzučet zumi