Y

 

y neesperantské písmeno, vyslov ipsilono

Yankee, -ho m slang. jankio

yankeeovský jankia

yard, -u m (0,917 m) jardo

yardový jarda

Yb chem. (yterbium) iterbio

yetti, -ho m jetio

Ymk/a, -y f asocio YMCA, Kristana Asocio de Junaj Viroj, Kristana Unuiĝo de Junaj Homoj (v některých zemích přijímá i dívky); budova ~y edifico de YMCA

ymkař, -e m YMCA-ano

ymkařský YMCA-ana

Yorkshir, -u m zeměp. Jorkŝiro

yorkshirsk/ý jorkŝira; ~é prase jorkŝira porko; ~ý teriér  jorkŝira terhundo

yperit, -u m iperito; útok ~em ataki per iperito, útočit ~em iperiti

yperitový iperita

ypsilon, -u m ipsilono

yterbi/um, -a n iterbio

ytriový itria

ytri/um, -a n itrio

Ywk/a, -y f asocio YWCA, Kristana Asocio de Junaj Virinoj; letní tábory ~y someraj tendaroj de YWCA. 

yzop, -u m bot. hisopo (Hyssopus)