T

ta tiu

tabák m rostlina nikotiano, tabako, kuřivo tabako, dýmkový ~

piptabako, šňupavý ~

flartabako, žvýkací ~ macxtabako, prodavač ~u tabakisto, ~ový

tabaka

tabatěrka f tabakujo, na cigarety cigaredujo

tabelárn/í tabel(form)a, uspořádat ~ě tabeligi

taberna f viz taverna

tablet(k)a f lék. tablojdo

tábor m tendaro , barakaro, zvl. voj. bivako, koncentrační ~

koncentrejo, lagero, ~ lidu

popolkunveno, mitingo, putovní ~ migra tendaro, zajatecký ~

kaptitejo, ~ák m, ~ový

oheň m tendarfajro, ~ový řečník m mitinga parolanto / oratoro

tábořiště n kampadejo, tereno por kampadi, tendejo

tábořit ned. kampadi, tendumi, bez stanů bivaki

tabu tabua, n neskl. tabuo

tabule f tabulo, vývěsní, oznamovací afisxtabulo, avizotabulo,

školní (nigra) tabulo, stůl gastr.

tablo, nádražnípřehled spojů horartabelo

tabulk/a f 1 destička tabuleto 2 uspořádaný seznam, grafický

přehled tabelo, ~y pl. i knižní

soubor tabelaro, ~a čokolády tabuleto / briketo de cxokolado,

okenní ~a vitro de fene-

stro, logaritmické ~y baremo de logaritmoj, logaritma tabelaro

, školní ~a zast. skribar-

dezo, skribtabuleto, ~ový tabelara,

taburet m židlička bez opěradla tabureto

tác m gastr. pleto, ~ek m pladeto, subtaso

tady tie cxi, cxi tie, # ~ máte! jen vi havas!

Tádžik m tařiko, ~istán m zeměp. Tařiklando

taft m text. tafto

tágo n bilardbastono

tah m tiro, při losování lotado, v kamnech aertiro de

kamentubo, v šachu (sxak)movo, zool.

migr(ad)o, hýření dibocxo, průvan trablovo, v obličeji trajto,

jedním ~em je unu fojo, unu-

tire, unumove, # a je v ~u (kaj) li estas perdita; li

forvaporigxis, ~ací tira, trena

tahač m trenveturilo

tahanice f zdržování prokrastado, neshoda malakordigxo,

disputado, kvereloj

tahat ned. tiri vléci treni, z někoho něco logi ion el iu,

melki ion el iu

Tahiti n neskl. zeměp. Tahitio

táhlo n tirstango

táhlý podélný lauxlonga, mírně skloněný malkruta, naříkavý

tirata

táhn/out ned. vléci tiri, treni, těžce vléci hauxli, # ptáci

~ou birdoj migras, vojsko ~e la ar-

meo movigxas / marsxas, u okna ~e cxe la fenestro blovas, ~i!

forigx

u!, ekspedu vin for!,

~out se ned. čas trenigxi, pomalu jít sin treni, iri testude,

tirigxi, # les se ~e la arbaro eten-

digxas

tahoun m tren(em)ulo, kůň trencxevalo, dříč laboregulo, zvíře

trenbesto, trenbruto

tachometr m rapidometro

taj m mistero, hádanka enigmo

tajemn/ice f sekretariino, ~ík m sekretario, ~ý mistera

tajemství n tajnost sekreto, záhada mistero, kasx(it)ajo,

tajné vědy arkano, veřejné ~ publika

sekreto, výrobní ~ sekreto de fabrikado, vojenské ~ milita

sekreto, zachovávat ~ teni

sekreton, prozradit ~ perfidi sekreton

tajenka f kasxvorto, kasxenigmo

tajfun m met. tajfuno

tajga f zeměp. tajgo

tajit ned. sekretigi, ~ dech reteni spiron, spirreteni

tajn/ý sekreta, kasxita, týkající se skryté nauky arkana, m

policista kasxpolicisto

tajnosnubný bot. kriptogama

tajnost f sekreto, chovat v ~i sekretigi, teni en sekreto,

dělat ~i sekreti

tajnůstkář m sekretemulo, ~ský sekretema, ~ství n misterumado

tajuplný mistera

tak tiel, tiamaniere, tik ~ citoslovce tiktak, (právě) ~ jako

~ same kiel, a ~ dále (atd.)

kaj tiel plu (ktp.), právě ~ gxuste tiel, # dobře mu ~! li

meritas tion!, ~ to ne! jen tion

ne!, ~ dělej! do, agu!, jen ~ ~ apenaux, jen ~ ~ že nespadl

preskaux li falis,

také ankaux

takhle tiel(e), tiamaniere, cxi-maniere, jene, tiel cxi

takměř viz takřka

takov/ý tia, tiela, něco ~ého ion tian, ~ýto tia cxi

takřka preskaux

takt m hud. takto, ritmo, společensky takto, bontono,

bonkonduto

taktéž same kiel

takti/cký taktika, ~ik m taktikisto, ~ika f taktiko

taktní taktoplena, delikata

takto tiel cxi, cxi tiel(e), tiamaniere

taktoměr m metronomo

taktovat ned. takti

taktovka f taktobastono

takzvaný (tzv.) tiel nomata (t.n.)

takž/e tiel ke, sekve de tio, jakž ~ nurnure

talár m talaro

talent m talento, hist. (hřivna aténská) talanto, ~ovaný

talent(it)a, talentohava, ~ovaný člo-

věk m talentulo

talíř m telero, hluboký / mělký / létající ~ profunda / plata

/ fluganta t., polévkový ~ su-

pujo, ~ek m telereto, ~ek pod šálek subtaso, pladeto

talisman n talismano

talmud m talmudo

talon m ekon. talono

tam místo tie, směr tien, sem ~ tien kaj reen

tamarind m tamarindo

tamaryšek m bot. tamaris(k)o

tamburin(a) m (f) tamburino

tamější, tamní tiea, tiuloka

tamhle (jen) tie

tampon m tampono

tamtam m tamtamo

tamten (jen) tiu

tamtéž samloke, en la sama loko

tamtudy tiudirekte

tancovačka f dancamuzo

tancovat, tančit ned. danci

tančírna f dancejo

tandem m jízdní kolo tandemo, u motocyklu postselo

tane/c m danco, břišní ~c ventrodanco, lidový ~c popoldanco,

~ční danca, ~ční krok m

danc(o)pasxo, ~ční pár m ~ dancista paro, ~ční umění n

dancarto, ~čník m dancisto, ba-

letisto, (kun)dancanto, žigolo gxigolo

tangara f zool. tanagro

tangen/s m mat. tangento, ~ciální tangxanta, ~ta f mat.

tangxanto, ~toida f tangentoido

tango n tango

tání n degelo, fandigxo, bod ~ fandopunkto

tanin m tanino

tank m voj. tanko, nádrž benzinujo, cisterno, rezervujo, ~ista

m tankisto, ~ový týkající se

tanku tanka, ~ová loď f petrolsxipo, cisternosxipo

tankovat ned. provizi sin per benzino, preni benzinon

tanout ned. lit. aper(ad)i, # tane mi na mysli mi rememoras,

speguligxas / staras antaux miaj

okuloj

tantal m chem. tantalo

tantiema f tantiemo

Tanzanie f zeměp. Tanzanio

ťapat ned. troteti, (rapide) pasxeti

tápat ned. ve tmě palpi cxirkaux si, tápavě jít palpe sercxi

la vojon, palpiri, ve vědomostech esti

malcerta, embarasigxi

tápavý palpema

tapeta f tapeto

tapetovat ned. tapeti

tapioka f gastr. tapioko

tapír m zool. tapiro

ťapkat ned. pasxeti

tár/a f taro, ~ový kuntara, bez ~y sentara

tarantela f tanec tarantelo

tarasit ned. bari, barikadi, kládami abatisi, přehradou digi

tarasnice f voj. bazuk(eg)o

tarif m tarifo

taroky m pomn. tarok(lud)o, tarokoj

tartan m text. tartano

tasemnice f zool. cestodo, ~ dlouhočlenná longsegmenta tenio

tasit dok. elingigi, ~ meč elingigi / batalprepari glavon

Tasmánie f zeměp. Tasmanio

taška f aktovka teko, aktujo, paperujo, nákupní mansako,

acxetsaketo, acxetujo, náprsní posx-

paperujo, na záda tornistro, školní lerneja tornistro; střešní

tegolo

taškář m sxercemulo, petolulo, podvodník fripono, ~ský

fripona, ~ství n friponajxo

taškařina f petolajxo, friponajxo

tát ned. o sněhu degeli, o kovu fandigxi

táta, tatínek, tatíček m pacxjo

Tatar m tataro

tato cxi tiu

tatrman m burleskulo, klauxno

Tatry f pomn. zeměp. Tatroj, Nízké, Vysoké ~ Malaltaj, Altaj

Tatroj

tau název písmene řecké abecedy taux

tautologie f tauxtologio

tav/ba f činnost fandado, vytavený kov fandajxo, ~ený

fandita, ~ič m fandisto, ~ný fandebla

taverna f taverno, drinkejo

tavicí fand(ig)a, ~ pec f fandfornego

tavit ned. fandi, degeligi, zkapalnit likvigi

tavolník m bot. spireo

taxa f takso, ~metr m taksometro

taxace f taksado, pritakso

taxi n taksio, ~kář m taksisxoforo

taxovat, taxírovat /hovor.) ned. oceňovat taksi

táza/cí demanda, ~avý demanda, esplora, ~vý pohled m esplora

rigardo

tázat se ned. demandi

tazatel m demandanto, demandinto

táž la sama

tažební lota, ~ listina f loteria listo de gajnintaj numeroj,

gajnolisto

tažení n 1 tech. tváření materiálu laminado 2 válečné ~

militiro, milita ekspedicio 3 losů

lotado 4 expr. poslední ~ agonio

tažnost f kovu etendeblo

tažný kov etendebla, pták migra, zvíře trena, tira

Tbilisi n zeměp. Tbiliso, Tifliso

té(to) na otázku čí ties

team m teamo, viz též tým

teatrální teatreca

téci ned. flui, netěsnit, propouštět kapalinu, liki, silně

proudit torenti, rozpouštět se likvigxi, #

hrnec teče la poto likas, máslo teče butero fandigxas

tečk/a f punkto, ~ovaný punktita

tečn/a f mat. tangxanto, ~ý tangxanta

teď nun, právě ~ gxuste nun

tedy do, sekve

tehdejší tiama, tiutempa

tehdy tiam, tiutempe

Teherán m zeměp. Teherano

těhot/enství n gravedeco, ~ná, graveda, také přeneseně ~ný

graveda, # uměle pgxerušit

~enství abortigi

techn/ický tehxnika, teknika, ~ik m tehxnikisto, teknikisto,

~ika f tehxniko, chladicí ~ fridi-

ga t.., počítačová ~ika inf. komputiko, ~okracie f

tehxnokracio, ~olog m tehxnologo, ~o-

logie f tehxnologio

techtle mechtle m i f hovor. amajxo, negocacx(ad)o, mít ~ ~

amajxi

těchto ties

těkat distrigx

e movigxi, migreti, vagi, chem. (facile) vaporigxi

těkavý toulavý vagema, roztržitý distr(igx

em)a, chem. volatila

tekoucí flu(ant)a

tektit m geol. tektito

tekut/ina f fluidajxo, tělesná ~ina lék. humoro, ~ý

flu(id)a

Tel Aviv m zeměp. Tel-Avivo

tele n bovido, ~cí n bovidajxo, bovida viando

telefon m telefono, ~ista m telefonisto, ~ní, ~ický telefona,

~ní budka f telefoncxelo, tele-

fonbudo, ~ní seznam m telefonlibro

telefonovat ned. telefoni

telegraf m telegrafo, ~ický telegraf(i)a, ~ie f telegrafio,

~ista m telegrafisto

telegrafovat ned. i dok. telegrafi

tele/gram m telegramo, bleskový ~gram prioritata telegramo,

~komunikace f telekomu-

nikigxoj, ~objektiv m teleobjektivo, ~skop m (teleskopa)

lorno

tělesn/ý korpa, osobní persona, ~á výchova f gimnastiko,

korpekzercado, ~ost f smyslnost

voluptemo

těleso n korpo, voj. tacxmento, trupo, odb., v geometrii

solido, v algebře korpo, nebeské ~

astro, osvětlovacví / světelné ~ lumiga ekipajxo, lumkorpo,

lumilo, rotační ~ rivolua so-

lido, topné ~ varmoradiilo, hejtkorpo, ~vý solida

televiz/e f přístroj televido, organizace televizio, ~ní

vysílání televidado, televizní apa-

rát m, ~or m televidilo, barevný ~or kolora televidilo,

posluchač / divák ~e televidan-

to, sledovat (dívat se na) ~i televidi, # vysílat divadelní

představení ~í telesendi te-

atrajxon

tělísko n fyz. korpusklo, krevní sangoglobeto

telit se ned. naski bovido(j)n

tellur m chem. teluro

tělnatět ned. korpulentigxi, obezigxi

tělo n korpo, Boží ~ Kristkorpa Festo, ~cvična f

gimnast(ik)ejo, ~cvičné nářadí gimnas-

tikiloj, ~cvik m korpekzercado, gimnastiko, ~vý korpa,

~výchova f korpedukado, kor-

peduka fako

téma n temo

temati/cký lauxtema ~ka f temaro

temeno n, poněkud zast. a lit. témě n obecně supro, pinto,

hlavy verto, hory (monto)supro,

montokresto

téměř preskaux

temn/ý malhela, malluma, tenebra, obskura, zvuk obtuza, ~á

komora f malluma cxambro,

~o n mallumo, ~ota f kniž. tenebro

tempera f tempero

temperament m temperamento, ~ní temperamenta

temperatura f temperaturo

temperovat ned. temperi

tempo n ritmo, taktmezuro, rychlost rapid(ec)o

Temže f zeměp. Tamizo

ten, ta, to tiu ~, kdo tiu, kiu

tence, tenko maldike, hláskem subtile

tenčit ned. maldikigi, ~ se ned. maldikigxi

tenden/ce f tendenco, mít ~ci tendenci,

tendr m žel. tendro

tenhle tiu cxi, cxi tiu

tenis m teniso, stolní ~ tabloteniso, ~ky f pl. tenissxuoj,

tolsxuoj, ~ta m tenisludanto, teni-

sisto

tenkrát tiam, tiutempe, tiufoje

tenký maldika, útlý gracila, štíhlý svelta

tenor m tenoro, ~ista m tenorulo, tenoristo

tenoučký ege maldika, maldiketa

tentam : být ~ esti for, malaperi

tento tiu cxi, cxi tiu, ~krát cxifoje, tiun cxi fojon, nun, #

lidské ~nonc n hovor. homa umajxo

tentokrát cxi-foje

tentýž la sama

tenze f fyz. tensio

Teodor m Teodoro

teokra/cie f teokratio, ~t m teokrato

teolog m teologo, ~ie f teologio

teorém m mat. teoremo

teoreti/cký teoria, ~k m teoriisto, teoriulo

teorie f teorio, ~ pravděpodobnosti mat. probabloteorio,

obecná ~ relativity gxenerala

teorio de relativeco, speciální ~ relativity speciala teorio

de relativeco

tep m pulso, tlukot, klepání bat(ad)o, frapo, ~ání n frapado

tepat ned. 1 bít bati, kladivem marteli, slabě frapi 2 kov,

um. cizeli 3 kárat mallauxdi, riprocxi,

skoldi, o krvi pulsi

tepeln/ý term(al)a, termika, ~á energie f varmo-energio

tepláky m pomn. trejnvesto, trejnpantalono, varmkalsono

teplárna f termocentralo

teplo n varmo, příslovce varme, ~měr m termometro, ~met m

varmjxetilo, ~ta f temperaturo,

horečka febro

teplý varma

tepna f arterio, dopravní ~ (trafik)arterio (de urbo), krční

~ anat. kolarterio

teprv(e) nur, maljam, ~ za týden nur post unu semajno, # mám

~ tři body mi havas nur /

ne pli ol tri poentojn

tera/ předpona násobných jednotek SI 1012 tera-

terakota f materiál terakoto, výrobek terakotajxo

terapeut m terapeuxto, ~ika f terapeuxtiko

terapie f terapio

terasa f teraso

terci/e f 1 zvl. hud. tercio 2 tria klaso (de mezlernejo),

~án m triaklasano (de gimnazio)

terciér m geol. terciaro

terč m celtabulo, celdisko, pafcelo, ~ posměchu celo / objekto

de moko

terčet m hud. terceto

terén m tereno, úsek země, krajina areo, přen. pracovní

oblast apod. kampo, ~ní terena, ~ní

nerovnosti f pl. malglatajxoj de la ebenajxo, ~ní výzkum m

esploro de grundo

Tereza, Terezie f Tereza

Terezín m zeměp. Terezino

teritorium n teritorio

těrka f stompilo

term m termo

termín m výraz termino, lhůta limtempo, templimo, limdato, ~

platby pag(lim)dato, taxo-

nomický ~ biol. taksonomia termino, ~ový termina

terminál m žel. terminalo

terminolog/ie f věda terminologio, ~ický terminologia ~ický

slovník m terminaro

termit m zool., chem. termito, ~iště n termitejo

termo/dynamika f fyz. termodinamiko, ~nukleární termonuklea,

~nukleární reakce f

termonuklea reakcio

termoelektrický fyz., el. termoelektra, ~ článek m

termoelemento, termoelektra cxelo, ~ jev

m termoelektra fenomeno

termoska f termoso, termobotelo, termizola botelo,

varmobotelo

termostat m tech. termostato

teror m teroro, ~ismus m terorismo, ~ista m teroristo,

~istický teror(ism)a

terorizovat ned. teror(ig)i, terorizi

terpentýn m i strom terebint terebinto

Terst m zeměp. Triesto

tesák m zub sxirdento, nůž cxastrancxilo

tesař m cxarpentisto, ~ský cxarpentista

tesařík m zool. cerambiko

tesat ned. dřevo cxarpenti, hak(form)i, um. skulpti, kámen

cxizi

teskliv/ý nostalgia, melankolia, sopirema, ~ost f melankolio,

po domově nostalgio, hejm-

sopiro

tesknit ned. nostalgii, afliktigxi

teslice f cxarpentista hakilo, adzo, toporo

těsnat ned. malvastigi, mallargxigi, premigi, premsxtopi,

plnit premplenigi, ~ se (prem)-

sxtopigxi, alpremigxi

těsně tusxproksime, senpere, tusxapude, alpremigx

e, ~ za ním tuj post li, cxe liaj kalkanoj # ~

před druhou hodinou momenton antaux la dua horo, ~ní n

sxtopajxo, garnajxo, nám. kalfa-

trajxo

těsnit ned. sxtopi, tech., loď kalfatri

těsnopis m stenografio

těsný malvasta, strikta, # v těsném sousedství en la plej

proksima najbarajxo, v těsných

gxadách en densaj vicoj

test m testo

testament m testamento

těsto n pasto, zadělat ~ knedi, prepari paston, ~viny f pl.

pastajxo(j)

testovat ned. testi, potvrzovat atesti

těšit ned. gxojigi, plezurigi, utěšovat konsoli, ~ se na něco

antauxgxoji je io, gxojatendi ion,

anticipe gxoji pro io, ~ se z něčeho gxoji pro io, # ~ se

dobrému zdraví gxui bonan sa-

non, těší mě, že vás vidím mi gxojas vidante vin

teta f onklino

tetanus m lék. tetan(os)o

tetelit se ned. trem(et)i

tětiva f arkosxnuro, kordo

tetování n činnost tatu(ad)o, tetuáž tatuajxo

tetovat ned. tatui

tetraedr m tetraedro

tetralogie f lit .tetralogio

tetřev m zool. tetraono, ~ hlušec m urogalo, ~ hlušec

středoevropský tetraego, ~ovití

zool. tetraonedoj

tetřívek m zool. tetro

teutonský hist. teuxtona

text m teksto, ~ař m tekst(far)isto

textil m teksajxo, teksumo, teksumajxoj, teksilajxoj, ~ák m

teksumisto, ~ie f teksumajxo, ~ní

teks(ajx)a, teksila, náhradní součástka ~ního stroje teksila

vicpeco, ~ní průmysl m,

~nictví n teks(il)a industrio, teksindustrio, ~ní výrobek m

teksumajxo

teze f fil. tezo

též ankaux

těžař m ekspluatisto, ekspluatanto, ~ství n (min)ekspluatado

těžba f ekspluatado, produktado, dolování, minekspluatado,

minado, elminigo, ekstrakta-

do, povrchová ~ surfaca ekspluatado, hlubinná ~ enprofunda

ekspluatado

těžce 1 závažně grave 2 nesnadno malfacile 3 namáhavě pene,

klopode, strebe, sxvitlabore

těžiště n masocentro, dříve pezocentro, gravita centro

těžit ned. ekspluati, mini, prospěchařit profiti

těžítko n kancelářské papertena pezajxo, paperpremilo

těživec m geol. barito

těžk/ý 1 vahou peza 2 nesnadný malfacila, problema, komplika,

závažný grava, severa, ~ý

průmysl m pezindustrio, ~á rána f grava / profunda vundo, #

byla s ním ~á řeč f estis

problemo komuniki kun li, lia obstineco malhelpis

interkomprenigxon

těžko malfacile, klopode, grave, sotva apenaux, ~myslný

melankolia, ~pádný mallerta, ~st

f problemo, mít ~sti havi problemojn / malfacilajxojn,

~tonážní peztonelara

těžní mina, por ekspluatado, ~ klec f liftokagxo,

sxaktolifto, ~ šachta f minsxakto, sxakto por

eskpluatado, ~ věž f minsxakta turo, turo por ekspluatado

těžnice f mat., fyz. mezanto

Thajsko n zeměp. Tajlando

thallium n chem. taliumo

Théby f pomn. zeměp. Tebo(j)

Theodor m Teodoro

Thermopyly f pomn. zeměp. Termopiloj

théta název písmene řecké abecedy teta

thiosíran m chem. tiosulfato, ~ sodný dinatria t.

Tchaj-wan m zeměp. Tajvano

tchán m bopatro

tchoř m putoro

tchyně f bopatrino

tiára f náb. tiaro

Tiber(a) m(f) zeměp. Tibero

Tibet m zeměp. Tibeto

Tigris m zeměp. Tigriso

tíh/a f pezo, sxargxo

tíhnout ned. inklini

ticho n silento, ~! cxit!, silentu!, silente!, silenton! ~,

prosím! silenton, mi petas!, bonvolu

silenti!

Tichomoří n zeměp. Pacifikaj regionoj

tichounký apenaux auxdebla, softa (lit.)

Tichý / Pacifický oceán m Pacifiko, Pac(ifik)a oceano

tichý mlčenlivý silentema, nezvučný silenta, sensona, slabý

hlas mallauxta, flustra, klidný sen-

mova, kvieta, trankvila

tik m lék. tiko

tikat ned. tiktaki

tikot m tiktako

tilda f typogr. tildo

tílko n text. subcxemizo

tinktura f tinkturo, jodová ~ joda tinkturo

tip m bona konsilo, prognozo, sázka vetindiko

tipec m zool. nemoc pipso

tiplice f zool. longkrululo, tipolo

tipovat ned. prognozi, konsili, indiki veton

tiráž f typogr. kolofono, prieldonajxa indikaro

tírna f text. linfrotejo

tis m taksuso

tíseň f tlak premigxo, premsento, obava korpremeco,

korpremigxo, nedostatek manko, duševní

úzkost angoro, peněžní ~ monembaraso, bytová ~ logxejmanko,

logxejkrizo. # padla na

mě ~ premas min angoro

tisíc mil, dva ~e dumil, asi dva ~e (proksimume / cxirkaux) du

miloj, několik ~ kelkmil,

kelke da miloj, ~erý milfoja, milobla, milspeca, ~í mila,

~iletí n jarmilo, ~iletý miljara,

~ina f milono, ~krát milfoje, miloble, ~ovka f množství

mil(op)o, bankovka milkrona

bankbileto

tisícinásobný milobla

tisk m presado, noviny gazetaro, připraven pro ~ prespreta, v

~u nun presata, en presado,

zahraniční ~ eksterlanda gazetaro, ~ací písmeno n preslitero,

tiskárna f presejo, presilo, inf. printilo, jehličková /

laserová ~ inf. nadlara / lasera printi-

lo

tiskařství n tipografio

tisknout ned. mačkat premi, knihy presi

tiskopis m 1 formularo 2 (paper)folio 3 posxta blankajxa

sendajxo, presajxo

tiskovina f presmaterialo, presajxo

tiskov/ý presa, ~ý arch m presfolio, ~á chyba f preseraro,

~á agentura / kancelář f ga-

zetagentejo, ~á konference f gazetara konferenco

tísnit ned. 1 působit tíseň, skličovat prem(eg)i, deprimi,

angorigi 2 stlačovat, svírat (kun)pre-

mi 3 o šatech, obuvi alpremigxi, premtusxi

prem(eg)i, , ~ se premi sin, interpremigxi

tísnivý deprima, prem(ant)a, angor(ig)a

tiše silente, sensone, senbrue, nehlasitě mallauxte, klidně

trankvile, kviete

tišina f trankvilejo

tištěný presita

tít ned. haki, # ~ do živého piki / trafi al iu la vundan

punkton

Titan m astr., myt. Titano, obr titano

titan m chem. titanio

titěrný bagatela, etforma, miniatura, filigrana

Titicaca n Titikako

titul m titolo, ~ knihy titolo de libro, ~ mistra světa titolo

de mondcxampiono, ~ky pl.

překlad filmu subtitoloj, ~ní strana m titola pagxo,

titolpagxo

titulární titulara

titulovat ned. titoli

tíž/e f pezo, sxargxo, zemská ~e gravito, připsat k ~i dluh

debeti, imputi

tížit ned. sxargxi, pezi, trápit aflikti, premegi, tirani,

terorizi, opresi

tíživý aflikta, premega, sxargxa

tj. (to jest) t.e. (tio estas)

tkací teksa

tkáč, tkadlec m teksisto

tkadlena f teksistino

tkalcov/na f teksejo, ~ský teksa

tkáň f anat. histo, sešít ~ lék. suturi

tkaní n teksado

tkani/ce f, ~čka f text. rubando, šněrovadlo lacxo, do bot

sxulacxo

tkanina f teksajxo, sxtofo

tkanivo n teksmaterialo, biol. histo

tkáňový hista

tkát ned. teksi

tklivý kortusxa, kormola, impresdona, sentotusxa, ~ost f

kortusxo, kormoleco

tkvět, tkvít ned. (lit.) pozůstávat konsisti, bazigxi, být

umístěn, vězet enesti, radiki, kasxigxi

tlačenice f interprem(ad)o, homamaso, interpusx(ad)o, tumulto

tlačenka f gastr. premkolbaso

tlačit ned. tisknout premi, strkat pusxi, # bota tlačí sxuo

premas, ~ se ve voze esti premata,

vnucovat trudigxi, pusxi sin, # ~ se zástupem trapusxi sin tra

la homamaso, netlačte se! ne

kreskigu la premon!

tlačítko n (prem)butono, premkontaktilo, klavo

tlach m blago, ~ání n blagado, kvakado

tlachat ned. babilacxi, blagi

tlak m fyz. tensio, premo, krevní ~ premo / tensio de sango, ~

vzduchu atmosfera premo,

(nízký) vysoký ~ (mal)alta premo, ~oměr m barometro, kovový

aneroido, ~ový

prem(ant)a, ~ová nádoba f premrezista ujo, ~ová níže f

ciklono, ~ová výše f kontra-

ciklono, anticiklono

tlama f fauxko, facio

tlampač m lauxtparolilo

tlapa f bestopiedo, piedego

tlesk! plauxd!

tleskat ned. aplauxdi (někomu iun), manklaki, plauxdi per la

manoj

tlít ned. putri, polvigxi

tlouci ned. bati, frapi, v hmoždíři pisti, ~ máslo buterigi /

batadi kremon, ~ na buben bati

tamburon, tamburi, # ~ se do hlavy pente pugni sian kapon

tlouk m batilo, palice pistilo

tloustnout ned. dikigxi, grasigxi, bareligxi, korpulentigxi

tloušť m zool. cefala leuxcisko

tlouštík m dikulo

tloušťka f dik(ec)o, člověka korpulenteco, obezeco

tluč f pistajxo, pistita greno, sxroto

tlučení n batado, zvuk batsonado, ~ srdce korbatado

tlučhuba m expr. babilacxulo

tlukot m frapado, batado. pulsu pulsbatado, slavičí ~

najtingala trilado

tlumený zvuk duonlauxta, sufokita, obtuza, dampita, světlo

malintensa, malakra

tlumič m tech. dampilo, silentigilo, amortizilo, ~ otřesů

skusorbilo, ~ pérování

(sku)amortizilo, ~ výfuku dampilo

tlumit ned. zvuk dampi, sufoki

tlumočit ned. interpreti, dabovat dubli, ~ pozdrav transdoni

saluton

tlumočník m interpretisto

tlumok m vojagxosako, valizo, na záda dorsosako, tornistro

tlupa f bando, hordo, roto, grupacxo

tlusťoch m dik(ventr)ulo

tlustokožci m pl. zool. dikhauxtuloj

tlustý dika, tučný grasa, obézní obeza, korpulenta

tma f mallumo, tenebro, je ~ estas mallume, # ~ jako v pytli

mallume kiel en karcero, či-

rá ~ profunda mallumo

tmář m obskuranto, polit. reakciulo, ~ství n obskurantismo,.

obskuranteco

tmav/ý malluma, malhela, tenebra, ~omodrý malhelblua, malhele

blua, ~ovlasý malhelha-

ra

tmel m mastiko

tmelit ned. mastiki

tmít se ned. mallumigxi

tnout dok. ekhaki

to samostatně tio, před podst. jménem tiu, ~ je ~ pero tio

estas tiu plumo, a ~ (kaj) nome, ~

a ono diverso, # ~ jsem já (tio) estas mi, ~ jsem rád mi

gxojas, kdo je ~? kiu estas tio?,

~ je překvapení! kia surprizo!, ~ se nedá nic dělat oni povas

nenion fari, nejsem s ~

mi ne kapablas

toalet/a f oděv, upravování tualeto, úpravna tualetejo,

záchod necesejo, ~ní mýdlo n tualeta

sapo, ~ní papír m klozetpapero, higiena papero

Tobiáš m Tobio

tobogan m tobogano

tobolka f burso, monujo, bot. kapsulo

točení n turnado, ~ se n turnigx

ado

točit ned. turni, vytáčet na soustruhu torni, ~ film turni

filmon, filmi, ~ klikou turni la

krankon, ~ pivo krani bieron, ~ se turnigxi, rotacii, aksumi,

# točí se mi hlava mi sentas

kapturnon

točit/ý spirala, ~é schody m pl. helica sxtuparo

točivý turnebla, turnigx

a, rotacia

točna f pól poluso, žel. rulplatformo, turnoplato

tóga f hist., text. togo

Togo n zeměp. Togo(lando)

tohle jeno

toho tiun, na otázku čí ties

tok m proud fluo, řeka rivero, tetřeva aj. amvoko, amlogo,

amludo

tokat ned. amludi

tokáta hud. tokato

Tokio n zeměp. Tokio

tokoferol m chem., biol. tokoferolo, vitamino E

tolar m talero

toleran/ce f 1 snášenlivost i tolerem(ec)o 2 biol., lék.

schopnost snášet biol. lék. toler(ad)o 3

tech. přípustná úchylka toler(anc)o, ~ční toler(em)a, ~ční

úchylka f tech. lima toleranco,

~ční dávka f záření tolera dozo da radiado, ~ční patent m

dekreto pri religia toleremo,

~antní tolerema, indulgema, ~antní názor m tolerema opinio

tolerovat ned. toleri, indulgi

tolice f bot. medikago

tolije f bot. parnasio

tolik tiom, tiom multe, # po ~a letech post tiom da jaroj,

~átý tioma, ~erý tiomspeca, ~o

sole, nur, ~rát tiomfoje, tiomoble, tiom da fojoj

toluen m chem. metilbenzeno, tolueno

Tom m Tomo, ~áš m Tomaso

tomahavk m tomahoko

tombak m chem. tombako

tombola f tombolo

tomismus m tomismo

tón m tono

tonalit m geol. tonalito

tonalita f hud. tonal(ec)o

tonáž f nám. tonelaro

Tonda, Toník m Antoncxjo

tónika f hud. gamnoto, toniko

tonikum n lék. toniko, srdeční ~ kardiotoniko

tónina f gamo, tonalo, ~ dur majxora gamo, ~ mol minora gamo

tonout ned. droni, esti dronanta

tónovat ned. i dok. tonigi

tonsura f náb. tonsuro

ťopan m, ťopák m zool. meleagro

topánky m pomn. opankoj

topas m, topaz m geol. topazo

topen/í n hejtado, dálkové / ústřední ~í longdistanca / centra

hejtado, ~iště n fajrejo

topič m hejtisto

topinambur m bot. topinamburo, tubera helianto

topinka f gastr. krustajxo, rostpano, toasto, panrostajxo,

obložená ~ kanapo, chlebová pa-

nrostajxo, biskoto

topit ned. v kamnech hejti, ve vodě dronigi ~ se esti dronanta

topivo n brulmaterialo, hejtmaterialo, pohonná látka fuelo

ťopka f zool. meleagrino

topný hejta

topograf m topografo, ~ie f topografio

topol m poplo

topologie f topologio

toponymie f lingv. toponimio

topor m, topůrko n (hakil)tenilo

tora f náb. torao

torax m lék. torako

toreador m toreadoro, toreisto

torna f tornistro

tornádo n met. tornado

torpédo n torpedo, ~borec m kontrauxtorpeda sxipo, destrojero,

~vka f torpedsxipo

torpédovat ned. torpedi

tortura f torturo, turment(ad)o

torus m mat. toro

torzo n torso

Toskánsko n zeměp. Toskanio

toť lit. tio estas

totalit/a f polit. totalismo, diktatoreco, ~ní totalisma,

diktatoreca

totalizátor m sport. totalizatoro

totální totala, tut(ec)a

totem m totemo

totéž stejná věc sam(ajx)o, la samo

totiž nome, tio estas

toto tio cxi, cxi tio

totožn/ost f identeco, průkaz ~osti persona identigilo /

legitimilo, ~ý identa

touha f sopiro, stesk nostalgio, chtivost avido, tentigxo,

pudová apetenco

toulat se ned. vagi, jako tulák vagabondi

toulavý vaga, migrema

toulec m sagujo

toulka f , toulání n vagado

touš m hokedisko

toužebný sopira, vytoužený sopirata

toužit ned. sopiri (po něčem al / pri / je io)

tovar m fabrikajxo, produkto, artiklo, varo

továrn/a f fabriko, uzino, ~í fabrika, uzina, ~ík m

fabrik(posed)anto, fabrikisto

tovaryš m metihelpanto, submajstro, T~stvo n Ježíšovo Kompanio

(de Jesuo Kristo)

toxicita f tokseco

toxiko/log m toksologo, ~logie f toksologio, ~man m toksigx

emulo, toksomaniulo

toxin m lék. toksino

tračník m anat. kojlo, vzestupný ~ suprenira / ascenda k.,

příčný ~ transversa k. sestup-

ný ~ malsuprenira / descenda k.

tradi/ce f tradicio, ~ční tradicia

tradovat ned. tradicii

trafika f tabakvendejo, ~nt m tabakvendisto

tragédie f tragedio

tragický tragedia, tragika

trachom m lék. trahxomo

trajda f hovor. vagacxulino

trakař m cxarumo, pusxcxaro, # i kdyby ~e padaly ecx se

trancxiloj pluvus el la cxielo

Trákové hist. tracoj

trakt m stavby alo, zažívací ~ digesta aparato

traktát m traktato, disertajxo

traktor m traktoro, kolový ~ radohava t., pásový ~

rauxpotraktoro, rauxpforma t., ~ista m

traktoristo

trám m trabo, fosto, nosný ~ stav. solivo, příčný ~

transversa t., zuhelnatělý ~ karbigita

t. ~oví n trabaro

tramp m trampo

trampolína f saltotabulo

trampota f malfacilajxo, problemo, sufereto, turmenta zorgo

tramvaj f dráha tram(voj)o, vůz tram(veturil)o, nastoupit do

~e entramigxi, entramigi sin,

~enka f sezona trambileto

transcendentní mat. transcenda

transfer m přesun obyvatel translokigo de logxantaro

transform/ace f transformigo, transformigxo, ~átor m

transformilo, transformatoro

transformovat transformi, sxangxi, konverti

transfúze f transfuzo (de sango)

transit m, tranzit ekon. transito

translokace f translokigo

transparent m sloganrubando, portafisxo

transplantovat ned. i dok., lék. grefti, transplanti

transport m transporto, ~ér m transportilo

Transylvánie f zeměp. Transilvanio

tranzistor m el. polovodičový prvek i přijímač transistoro

tranzit m transito, ~ní transita

tranzitivn/í lingv., mat. transitiva, ~ost f transitiveco

trápení n turmento, suferado, mučení torturo, sklíčenost

aflikto

trapezoid m mat. trapezoido

trapič m turmentulo

trápit ned. turmenti, suferigi, torturi, aflikti, ~ se

turmentigxi, afliktigxi, trpět suferi

trapný situace řena, cxagrena, malagrabla, embarasa,

kompromita, # jsi ~! vi kompromitas

/ ridindigas vin mem!

trasa f plán cestování itinero, projekt cesty traceo,

dopravní linka linio

trasírka f v geodézii (hovor.) vidvergo

trať f linio, ~ový linia, běžecká ~ (kur)vego, hlavní ~

cxeflinio, trolejbusová ~ linio de

trolebuso, úzkokolejná ~ etsxpura trako, železniční ~ fervoja

linio / trako, fervojlinio,

relvojo

tratit ned. ztrácet perdi, prodělávat malprofiti, malgajni, ~

se malaperi

trativod m zeměď. drenilo

trauma n lék. trauxmato

tráv/a f herbo, ~y, bot. lipnicovité graminacoj,

trávení n digest(ad)o

traverza f transtrabo, transversa trabo

travina f bot. gramin(ac)o

trávit ned. potravu digesti, čas pasigi, jedem veneni, toksi

travnatý herb(o)ricxa

trávník m gazono, herbobedo, herboplaco, zastřižený gazono

trčet ned. do výše elstari, stangi, palisi, turi v něčem esti

staranta / sidanta / kusxanta / retena-

ta

trdlice f text., zast. linrompilo

trdlovat ned. text., tili, rompi linon / kanabon, přen.

(nemotorně) tancovat (pasx)danc(acx)i,

rigide / mallerte danci

trefit dok. trafi, najít cestu trovi la vojon, # mohl mě ~

šlak povis min trafi apopleksio

trefný trafa

trém/a f tremo, kulistimo, trpící ~ou timida

trenažér m trejnlinio, trejnmasxino

trenčkot m text. trencxo

trenér m trejnisto

trénink m trejnado

trenky f pl., trenýrky trejnkalsono, sportkalsono,

trejnpantaloneto

trénovat ned. trejni

trepka f obuv pantoflo, babusxo, zool. (nálevník) paramecio

treska f obecná moruo, sušená ~ gastr. seka moruo

tresť f esenco, ekstrakto

trest m puno, ~ smrti mortpuno, ~anec m kondamnito,

malliberulo, punkaptito ~ní puna,

kriminala, podat ~ní oznámení prezenti akuzon, ~ní soud m

kriminala / puna tribunalo

~nice f malliberejo, pundomo, punlaborejo, ~ný krima,

delikta, punenda, ~ný čin m

krima ago, ~ný kop m sport. v házené : trestný hod punsxoto

trestat ned. puni

treta, tretk/a f neniajxo, bagatelo, banalajxo, vantajxo,

ornamfigureto, ~y pl. brikabrako

tretra f kursxuo

trezor m trezorejo, sekurcxambro, sekursxranko, sekurkaso

trh m 1 (občasná) prodejna bazaro 2 výstava foiro 3 ekon.

činnost, marketing merkato 4 trh-

nutí, zvl. sport. sxiro, černý ~ nigra merkato, vnitřní ~

enlanda merkato, výroční ~ jarfo-

iro, jarbazaro

trhací: ~ zkouška f dissxir-testo

trhan m cxifonulo

trhat ned. sxiri, plody pluki, sxirkolekti, rikolti, # mraky /

boty se trhají nuboj / sxuoj

dissxirigxas, # expr. trhněte si nohou! iru en la inferon!

trhavina f eksplodajxo

trhlina f fendo, sxirtruo

trhnout dok. ektiri

trhnutí n sxiro

trhov/ec m bazaristo, bazarulo, foirvendisto, ~ý foira,

bazara, ~á smlouva f acxetkontrakto

triang/l m triangulo, ~ulace f birado, triangulado

triangulovat ned. biri, trianguli

trias m geol. triaso

tribun m tribunuso

tribuna f tribuno, čestná ~ honora tribuno

tribunál m práv. tribunalo

tribut m hist., polit. tributo

tričko n tílko subcxemizo, trikotajxo, gimnasta cxemizo,

halenka bluzo, jxerzo

Trident m zeměp. Trento, hist. Tridentino, ~ský koncil m

Tridentina koncilio

triedr m prisma binoklo

triér m zeměď. grenklasifikilo, mlýnský grenpurigilo

trigonometrie f trigonometrio

trik m truko, artifiko, lertajxo, lstivý ruzajxo, provádět

~(y) truki

triko n (suba) (trik)vesto, triksubvesto

trikolora f trikolora rubando / flago

trikot m trikotajxo, subcxemizo, jxerzo, ~ýn m trikoto,

jxerzo

trilión m, triliono 1018

trilobit m geol. trilobito

trio n hud., lit. terceto

triola f hud., lit. trioleto

tritonka f zool. trito

triumf m triumfo

triumfovat ned. triumfi

triumvir m hist. triumviro, ~át m triumviraro

trivi/ální triviala, ~alita f trivialajxo, banalajxo

trkač m pusxaparato

trkat ned. kornopiki, kornopusxi, kornobati

trknout dok. kornobati, kornopiki, kornopusxi, # to musí

každého ~ tio devas frapi cxies

atenton, až pak ho trklo, že nur poste frapis lin ideo, ke

trmácet se ned. lacigx

e piedir(ad)i

trn m dorno, vyrážecí ~ tech. průbojník mandreno, ~ nože tigo

de trancxilo, # je mi to ~em

v oku gxi farigxis por mi osto en la gorgxo sedět jako na ~í

havi brulan tindron en la pugo,

~itý dorn(oplen)a, dornohava

trní n vepro

trnka f prunelo

trnout ned. timtremi, o zubech agac(igx

)i, úzkostí angori, hrůzou horori

trnovník m bot. robinio

trnož f rungo, lig-stango

trnutí n agaco

trofej f trofeo

troglodyt m troglodito, kavernohomo

trochej m trokeo

trochu iom(et)e, ani ~ ecx ne iom, neniom

troj/barevný trikolora, ~boký triflanka, ~cestí n vojforkigxo,

trivojo, ~ciferný tricifera

Troja f zeměp. Trojo

trojče, trojčátko n trinaskito, trigxemelo

trojčit ned. expr. frenezeti

trojčlen m mat. tritermo, ~ka f regulo de tri

trojdílný triparta

trojhran m triegxtrojí triopa, trispeca

trojice f tri(op)o

trojka f trio, spřežení cxevaltrio

trojkolka f triciklo, trirada ciklo

trojlístek m trifolio

trojlodí n trinavo

trojmo triope, en tri ekzempleroj, ~cnina f la tria potenco,

~cný trivalenta

trojnásobný triobla

trojrohý mat. triangula, zvl. mytol. trikorna, ~ klobouk m

trikorna cxapelo

trojrozměrný tridimensia

trojskok m trisalto

trojský, trojanský troja

trojstěžník m trimasta sxipo, trimastulo

trojstranný triflanka, trilatera

trojstup m trivico

trojúhelník m mat. triangulo, ostroúhlý ~ akutangula t.,

pravoúhlý ~ ortangula t., rovno-

ramenný ~ simetria t., rovnostranný ~ egallatera t., obecný /

různostranný ~ skalena

/ nesimetria t.

trojzvuk m trifonio, trisono

troky m pl. hovor. trogo

trolej m i f hovor. kontaktolineo , ~bus m trolebuso

trombón m trombono

trombóza f trombozo

trop/ický tropika, ~y m pl. tropikzono

tropit ned. provádět, páchat fari, konduti, vyvádět

ekstravaganci, burleske agi, histrioni.

~ povyk brui, ~ neplechy fari friponajxojn

troposféra f met. troposfero

trosečník m sxiprompigx

ulo

trosk/a f ruino, ~y f ruinoj, restoj, ruinejo, lodi, letadla

vrako

troskotat ned. i dok., ~ se ruinigxi

troška f iometo

trouba f 1 hud. trumpeto 2 roura tubo 3 pečicí bakujo,

fornokesto 4 hlupák stultulo, vulg. i-

dioto, imbecilo, sxlemilo, okapová ~ pluvtubo, hlásná ~

paroltubo

troubel m nebo f piptubo

troubit ned. trumpeti, korni, houkat hupi, jelen cervobleki,

mugxi, čumět gapi, rigardacxi

troud m hist. tindro

troufal/ý auxdaca, aplomba, aroganta, tro sengxena, ~ost f

aplombo

troufat si ned. auxdaci, kuragxi

trouchnivět ned. putri

trousit ned. dissxuti, disjxeti, dissemi, ~ se ned. unuope /

sporade veni, sporadi

trpasl/ík m nano, pigmeo, liliputano, ~ictví n naneco,

nanismo

trpěliv/ost f pacienco, # došla mu ~ost lia pacienco

elcxerpigxis, mít ~ost pacienci, ~ý

pacienca, být ~ý pacienci

trpět ned. suferi (něčím ion / de io / pro io) snášet, strpět

toleri, ~ hladem / žízní suferi

malsaton / de soifo

trpitel m suferanto, suferemulo

trpký amara, acerba, sardona (lit.)

trpný lingv. pasiva, ~ rod m pasiva vocxo

trs m tufo

trsátko n hud. plektro

trubač m trumpetisto

trubec m virabelo, přen. parazito

trubice f tubo, močová ~ anat. uretro, Eustachova ~ Euxstakia

tubo

trubička f cukrová kremrulajxo

trubka f hud. trumpeto, tech. tubo

truc m hovor. spito

trud m námaha peno, pena laboro, smutek afliktigxo, cxagreno,

uher akno, ~ný trista,

~nomyslný melankolia

trudovi/na f lék. akneo, ~tý akn(ohav)a

truhl/a f kesto rakev cxerko, ~ář m lignajxisto, výrobce

nábytku meblisto, ~ářství n me-

bl(ofar)ejo, lignajxejo, ~ík m kesteto, hlupáček sxlemilo

truchlit ned. funebri (pro někoho iun / pro iu)

truchlivý funebra

trumbera m malsagxulo, naivegulo

trumf m atuto

trumfovat ned. (super)atuti

trůn m trono, nastoupit na ~ surtronigxi, posadit na ~

surtronigi

trůnit ned. troni

trup m trunko, letadla fuzelagxo, u sochy torso

trupa f voj. roto, tacxmento

trus m ekstremento, fek(ajx)o

truska f viz struska

truskavec m bot. poligono, jahodník m ~ moska fragujo

trust m ekon. trusto

trval/ý dauxra, konstanta, kontinua, nepasa, senhalta,

sencxesa, ada, ~á f účes konstanta fri-

zo / ondumado (de hararo), ~e dauxre, konstante, ade

trvalka f bot. pereno, stauxdo

trvání n dauxro

trvanlivý dauxrema, trivrezista

trvat ned. dauxri, kontinui, na něčem persisti, insisti

trychtýř m funelo

trylek m trilo

trylkovat ned. trili

trysk m vody sxpruco, koně galopo, ~em galope, běžet / jet ~em

galopi

trysk/a f hadice sxprucigilo, ajuto, motoru duzo, elektronová

~a elektronjxetilo, jehlová ~a

nadla ajuto, ~ový duza, ~ové letadlo n jeto, jetavi(adil)o,

fuzavi(adil)o

tryskat ned. sxpruci

trýzeň f turmento, dolorego, suferado, afliktigxo

tryzna f funebra soleno

trýznit ned. torturi, turmenti

trýznitel m turmentanto

trž/ba f ekon. enspezo, ~iště n foirejo, bazaro, ~nice f

bazaro

tržit enspezi

tržn/í merkata, # chovat se ~ě merkate / komerce / negoce /

ekonomie procedi /konduti

třapec m kvasto

třáseň f frangxo

třaskav/ina f eksplod(ig)a substanco, (kreviga) eksplodajxo,

~ý eksplodema

třaslavý tremetanta

třásnění n frangxajxo

třást ned. skui, tauxzi, sxanceli (někým iun), ~ se skuigxi,

skui sin, tremi, ~ se rozčilením

tremi de / pro ekscitigxo

třeba: je ~, aby estas necese / necesas, ke, kup jí ~ knihu

acxetu al sxi ekzemple libron, ~

se nic nestalo povas esti, ke / (esper)eble nenio okazis

třebaže, třebas kvankam, malgraux, # procházeli jsme se, ~

pršelo malgraux tio, ke pluvis /

malgraux pluvo ni promenis

třecí frota, ~ ručník m frototuko ~ odpor m tech. frotorezisto

třemdava f bot. diktamno

třeň m (houby) trunko

třen/í n frot(ad)o, ryb frajado, ~ice f kverelo, konflikto ~ý

frotita, gastr. frotmiksita

třepat ned. skui, svingi, agiti, ~ koberec skui tapisxon, ~

se tremegi

třepení n malteksigxo, disfadenigxo, disfibrigxo, frangxo

třepetat, třepotat ned. křídly flugili, bati per la flugiloj,

flirtigi la flugilojn, ~ se flagr(et)i,

flirti

třepit ned. frangxi, ~ se ned. malteksigxi, disfadenigxi,

disfibrigxi

třesení n skuado

třesk m knalo

třeš/eň f strom cxerizujo, ~ně f plod cxerizo, ~ňovice f

cxerizbrando

třeštit ned. deliri, oči rigardi per largxe malfermitaj okuloj

třet/í tria, po ~í triafoje, la trian fojon, za ~í trie, ~ice

f triopo, ~ina f triono

třetihor/y f pl. geol. terciaro, kenozoiko, starší ~y

paleogeno, ~ní terciara

třezalka f hiperiko

tři tri, po třech po tri, ve skupinkách triope, ~cátý trideka,

~cet tridek, ~cítka f trideko

tříbarevný trikolora

tříčlenný trimembra

tříčtvrteční trikvarona

tříd/a f klaso, místnost klascxambro, ulice avenuo,

společenská (Indie) kasto, služební rango,

biol. klaso, jakost kvalito, klaso, dělnická ~a laborista k.,

jakostní ~a k. de kvalito,

první ~a jakostní unua k. / kvalito, školní elementa / una

k., ~ní klasa, ~ní boj m klasba-

talo, ~ní učitel m cxefa instruisto (de la k.), ~ní uvědomění

n klasa konscio

třídění n i mat. klasif(ik)o

třídenní tritaga

třídič m, ~ka f tech. klasifikilo, kribrilaro

třídit ned. klas(ifik)i

třífázový el. trifaza

třímat ned. firme teni, ~ moc potenci, suvereni

třináct dek tri, ~ý dektria, ~iletý dektrijara

třínožka f tripiedo

třípatrový trietagxa ( bez přízemí super la teretagxo),

kvaretagxa ( včetně přízemí inkluzive de la

teretagxo)

třípokojový tricxambra

tříprocentní trielcenta, triprocenta

třírozměrný tridimensia

tříseln/ý tanila, ~á krajina f anat. ingveno

tříselnatý tanileca, taniloza

třísk/a f lignero, splito, kovová ~ metala (torn)splito,

zadřít si ~u enpiki al si spliton

třískat frapegi

tříslo n tanilo, anat. ingveno

třísnit ned. makuli, malpurigi

tříšť f splitajxo, frakasajxo, rompitajxo, ledová ~ serako

tříštit ned. spliti, frakasi

třít ned. froti, gastr. frotmiksi, pulvorigi, # ~ bídu suferi

mizeron, ~ se ryby fraji

třmen m 1 koňský postroj piedingo 2 tech. sxeklo, jugo

třmínek m anat. stapedo

třpytit se ned. trembrili, glim(bril)i, brilvibri

třtin/a f kano, bot. odb. kalamo, ~a cukrová sukerkano, ~ový

cukr m kansukero

třtina f kombilero

tsuga f bot. cugo

tsunami n neskl. met. cunamo

tu tie cxi, cxi tie, ~ a tam časově fojfoje, místně tie kaj

ie, # ~ máš! jen! jen prenu!

tuba f tubo

tuberkule f lék. tuberkulo

tuberkulóza f tuberkulozo

tubus m odb. tubo

tucet m dekduo

tučn/ý, tukový grasa, tisk diklitera, ~ost f graseco

tučňák m pingveno, ~ císařský plejgranda aptenodito

tučnět ned. grasigxi

tudíž sekve (de), tial, pro tio

tudy (tra) tie cxi, ~ dolů tie cxi malsupren

tuf m geol. tofo

tuha f geol. grafito

tuhle nedávno foje, antaux nelonge

tuhnout ned. solidigxi, rigidigxi, malmoligxi, malelastigxi

tuhost f solideco

tuhý skupenství solida, neohebný rigida, tvrdý malmola, tech.

tenaca, mráz akra, odpor obsti-

na, persista, kázeň severa, práce penega, tuhá strava f

solida nutrajxo

ťuhýk m zool. lanio, greka pigo

túje f bot. tujo

tuk m tuhý gras(ajx)o, tekutý oleo, lůj sebo, podkožní ~ anat.

paniklo, pokrmový ~ mangxeb-

la oleo, rybí ~ fisxoleo, rostlinný ~ vegetala oleo

ťukat ned., ťuknout dok. frapeti, ~ si tintigi la glasojn,

tosti

tulác/ký vag(ul)a, ~ký život m vaga vivo, ~ctví n vagabondeco

tulák m vagulo, vagabondo, trampo, migrulo, nahodilý vaganto,

notorický vagisto

tuleň m foko, ~ leopardí marleopardo

tulipán m tulipo

tulit se ned. karespremi sin, alpremigxi

tůň f profunda akvo, (akva) profundejo

tuna f tuno (1000 kg), lodní tonelo (2,83 m3)

tuňák m zool. tonfisxo, ~ obecný tinuso, ~ sardský sardo

tundra f tundro

tunel m tunelo

tunika f náb. tuniko

Tunis m zeměp. Tunizo, ~ko n Tunizio

tupení n odstranování ostří malakrigo, hanobení

malbonfamig(ad)o

tupit ned. ostří malakrigi, hanobit malbonfamigi, malhonori,

senhonorigi

tupost f malakreco, hloupost senspriteco, stulteco,

malsagxeco, lék. torporo

tupý malakra, úhel malakuta, obtuza, nos stump(et)a, bolest,

zvuk obtuza, člověk stulta, sen-

sprita, přen. granita

tur m (kniž.) bovo, uro

túra f ekskurso, rondiro

turban m turbano

turbína f turbino, parní ~ vaporturbino

turboreaktor m turbinreaktoro

turbovrtulový turbinhelica

turbulence f met., astr. turbul(ad)o

Ture/cko n zeměp. Turkio, ~cký turka, ~čtina la turka

(lingvo), ~k m turko, tykev kukur-

bo, káva turka kafo

turist/a m turisto, ~ický turisma, turista, ~ika f turismo

Turkménie f zeměp. Turkmenujo

turnaj m turniro, šachový ~ turniro de sxako, sxakturniro

turné n turneo, rondvojagxturnus m etapo

tuřín m (kampa) napo

tuš f cxina inko, tucxo, hud. fanfaro

tušení n antauxsento, # nemá ~ li ne havas ideeton, li nenion

supozetas / antauxsentas / sus-

pektas

tušit ned. antauxsenti, supozeti, suspekti, subkompreni,

antauxscii

tutlat ned. sekretigi

tuze treege, tro

tuzemský enlanda

tužba f deziro, sopir(ad)o

tužidlo n hardigilo, fortikilo, ~ na vlasy harfortiga likvajxo

tužka f krajono, barevná ~ farbokrajono, kopírovací ~

kopikrajono, propisovací ~

globkrajono

tvar m form(at)o, ~ování n formado, modlado

tvárlivý modlebla, formebla

tvárn/ice f brikajxo, aglomerita betonpeco, ~ost f formebleco,

~ý (trans)formebla

tvárnit ned. formi

tvaroh m kazeo

tvarosloví n morfologio

tvář f vango, obličej vizagxo, anat. facio, ~í v ~ vidalvide

tvářit se ned. mieni, předstírat sxajnigi, vážně gravmieni

tvářnost f aspekto

tvor m kreit(ajx)o, kreitulo, kreajxo, estajxo, estulo ~ba f

kre(ad)o, um. verkado, hud. kompo-

nado, ~stvo n kreit(ajx)aro

tvořit ned. krei, estigi, formi, ekzistigi, ~ se kreigxi,

formigxi, estigxi

tvořiv/ost f schopnost kreivo, snaha kreemo, soutěž lidové

~osti konkurso de la popola

kreivo / de amatora arto, ~ý kreiva, kreema

tvrdit ned. ujišťovat aserti, certigi, kov kalením hardi,

malmoligi

tvrdnout ned. malmoligxi, hloupnout malsagxigxi

tvrdo/hlavý, tvrdošíjný obstina, granita, kapricema,

nekonvinkebla, vytrvalý persistema,

~oměr m tech. sklerometro, ~st f malmoleco, harditeco,

povahou senkompat(em)o

tvrdý malmola, přísný severa, rigora, lit. dura, ~ spánek m

profunda dormo

tvrz f (negranda) fortikajxo

tvrzení n aserto

tvůj via, lit., zast. cia

tvůrce m kdo vytvořil kreinto, auxtoro, verkinto, kdo tvoří

kreanto

tvůrčí krea

ty vi, lit., zast. ci, # kvůli tobě pro vi, náb., v básni pro

ci

tyč f stango, fosto, branková ~ fosto de golejo, měřicí ~

mezurlato, skok m o ~i stango-

salto, odpichovací ~ u vysoké pece spilstango, provazolezecká

~ ekvilibrilo, telegrafní ~

telegrafa fosto

tyčinka f stangeto, bot. stameno, na rty stangeto de

rugxigilo, rujxo, míchací agitilo

tyčit se ned. alti, turi

tyčka f , tyčinka f stangeto, paliseto, míchací agitilo

týden m semajno, minulý ~ pasintsemajne, příští ~

venontsemajne, za ~ post unu semaj-

no, po celé týdny dum tutaj semajnoj, ~ík m semajngazeto,

filmový ~ík filmjxurnalo,

film-magazino, ~ní semajna

týdně cxiusemajne, jednou ~ unufoje en semajno

tyf/us m tifo, nemocný ~em tifulo

tyg/r m tigro, ~řice f tigrino, ~ří tigra, ~ří mládě n

tigrido

tykadlo n hmyzu anteno, tentaklo, palpfadeno

tykání n ci-dirado, oslovit ~m cidiri, cii

tykat ned. cii, cidiri

týkat se ned. koncerni ion, rilati al io, # co se mne týče

koncerne min. rilate min, kio kon-

cernas min, miaflanke, to se mě netýká tio ne koncernas / ne

tusxas min

tykev f kukurbo

tykvice f bot. elaterio, ekbalio

týl m anat. okcipito, nuko, zázemí landinterno, voj. ariero,

~ní okcipita, nuka, ariera, ~ní

kost f okcipitalo

tyl m tkanina tulo

tým m teamo

tymián m bot. timiano

tympán anat. timpano, hud. timbalo

typ m tipo, vzor modelo, datový ~, ~ dat inf. datumtipo, ~

písma inf. (pres)tipo, ~ický ti-

pa, karakteriza, ~izace f tipigo

týpí n neskl. stan tipio

typizovat ned. tipigi

typograf m tipografo, ~ický tipografa, ~ie f tipografio,

presarto

tyran m tirano, despoto, zool. tiranbirdo, ~ie f tiranismo,

~ský tirana, kruela, ~ství n tira-

neco, krueleco

tyranizovat ned. tirani

týrat ned. turmenti, suferigi, mučit torturi

Tyrhénské moře n Tirena maro

tyrkys m turkiso

Tyrol/y pomn. f zeměp. Tirolo, ~ák m tirolano, t~ský tirola

týž la sama, tiu sama