P

 

 dua parto

 

paběrek m 1 zpravidla pl. paběrky zbylé plo-

dy, zbytek postrikoltajxo 2 um. drobné dílo,

zvl. lit. etaj diversajxoj

paběrkovat ned. postrikolti, spikumi

pablesk m rebrilo, reflekto

pabuvol m zool. afrika bubalo

pabuza f zeměd. premstango

pac f dětský výraz maneto, tlapka pied(et)o

pacient m paciento, kuracato, podrobený

amputaci amputito

pacifi/kace f pacigo, ~kovat ned. i dok. pa-

cigi, ~smus m pacifismo, pacismo, P~cký

/ Tichý oceán Pacifiko, Pac(ifik)a ocea-

no, ~sta m pacifisto, pacisto

packa/t ned. fusxi, ~l m fusxulo

pačesy m pl. hartufoj, haracxoj

páčidlo n levumilo, stangolevilo

páčit ned. perforte / per levilo malfermi /

eligi, elrompi, stangolevi

páčk/a f levil(et)o, ~a zpětného chodu re-

troklavo, ~ový spínač el. levumila sxaltilo

pačok m stav. lakto, vápenný ~ kalka l.,

cementový ~ cementa l.

pád/ m falo, lingv. kazo, čtvrtý ~ akuzativo,

druhý ~ genitivo, pátý ~ vokativo, první

~ nominativo, předložkový ~ lingv. pre-

pozitivo, sedmý ~ instrumentalo, třetí ~

dativo, šestý ~ lokativo, volný ~ fyz., libe-

ra falo, # pýcha předchází ~ fiereco ve-

nas antaux la falo, ~ový fala, lingv. kaza

Pád m zeměp. Pado, Poo

padací fala, ~ most levponto, ~ mříž krada

herso

padák/ m parasxuto, falsxirmilo, seskočit

~em parasxuti

pad/at ned. 1 klesat fali, sinki, o rychlosti let.

stauxli, # opona ~á la kurteno falas, hlava

mu ~á la kapo (lace) klinigxas, ~at úna-

vou esti falonta de lacigxo, ~ají mu vlasy

liaj haroj (el)falas, přen. únava z něho ~á

li mallacigxas 2 týkat se odpovědnost ~á

na jeho hlavu la respondeco kusxas sur li

3 zasahovat volba ~á na něho oni elektas

lin, světlo mu ~á do očí la lumo lumas en

liajn oklulojn, # ~á rosa rosas, ~á sníh

falas negxo, negxas, ~ají kroupy hajlas,

jablko nepadá daleko od stromu ne fa-

las frukto malproksime de l' arbo

paděl/ek m falsajxo, ~ání n falsado, ~aný

falsa, ~atel m falsisto, ~at ned. falsi, falso-

fari

padesát/ kvindek, ~ihaléř m kvindekhelero,

~ikoruna f kvindekkrona bankbileto,

~iletý kvindekjara, ~ý kvindeka, ~ina f

kvindekono, ~iny f pl. kvindeka naskigx

re-

veno, ~ka f číslice kvindeko, slavit ~ku

festi la kvindekjarigxon

pádit ned. kuregi

pádl/o n sport. pagajo, dvoulistové ~o du-

obla pagajo, list ~a pagaja padelo, ~ovat

ned. pagaji

padl/ý falinta, m voj., osoba falinto, ~á žena

falinta virino, # bílý jako ~ý sníh blanka

kiel fresxa negxo

padnout dok. viz též padat; (ek)fali, # ~ na

kolena fali genue, sin meti sur la genuojn,

~ někomu k nohám fali cxe ies genuoj, ~

do mdlob (ek)sveni, ~ v boji fali en bata-

lo, padl na něj strach li ektimis, padla

na něj dřímota dormo falis sur lin, padla

kosa na kámen trafis falcxilo sur sxtonon,

trafis hakilo al ligno malmola, padlo na

něj podezření li farigxis suspektata, los

padl na něho la loto falis sur lin, pev-

nost padla la fortikajxo falis, vláda padla

la ministraro falis, ~ do náruče fali en la

brakojn (někomu de iu), ~ kolem krku

fali sur la kolo(n) ( al iu), ~ do oka ek-

placxi, ~ do zajetí farigxi (milit)kaptito,

padly na to celé úspory gxi konsumis la

tutajn sxparajxojn, ~ za oběť farigxi viktimo,

šaty jí padnou jako ulité la robo kon-

venas al sxi bonege, la robo estas gxust-

mezura por sxi, padlo rozhodnutí la deci-

do farigxis, decidigxis, ~ do bezvědomí fa-

rigxi senkonscia, ~ do osi-

 

 

pádný

226

 

 

del kaptigxi en insidon

pádn/ý rázný energia, ~á ruka pezega /

batpreta mano, ~ý krok energia pasxo, ~ý

důkaz frapanta / konvinka argumento

padostroj m fyz. falmezurilo

padou/ch m kanajlo, latrono, fiulo, fripone-

go, ~šství n kanajlajxo

padoucnice f epilepsio

padrť f pistajxo, na ~ hovor. pistajxe, dispe-

cigite

paginovačka f (pagx)numerilo

pagoda f pagodo

pahor/ek m monteto, altajxo, Venušin ~ek

anat. puba monteto, pubmonto, monto de

Venuso, ~katina f montetaro, ~katý

montetoricxa, montetara

pahrbek m zeměp. tergxibo

pahýl m stumpo

pach m vůně i zápach odoro, zápach nauxza o.,

fiodoro, fetoro, vydávající ~ odor(ant)a

páchat ned. kauxzi, rezultigi, ~ zločin fari

krimon, krimi (na někom kontraux iu), ~

polní pych marodi

pachatel m farinto, kulpulo, kriminto, de-

liktulo

páchnout ned. malbonodori, fiodori, fetori,

(intense) odoracxi, čadit, vydávat puch ha-

ladzi

pachole n 1 nám. úvazné bito 2 tech. upínadlo

varleto 3 děťátko bebo

pacht/ m nájem pozemku / statku farmo, ~ýř

m farmanto, farmisto

pachuť f kromgusto, postgusto

pajasan m bot. ailanto

pajdat zvl. hanl. lamiri, hope /skue lami, la-

me pasxi, lampasxi

pájedlo n, pájecí lampa, hovor. páječka f

lutlampo, lutilo

pájet ned. luti, ~ na tvrdo hardluti, brazi

paježura f zool. zagloso

pájka f slitina lutajxo

pak potom poste, tehdy tiam, do, a ~ plie,

ale ~ sed

pák/a f 1 zdvihací levilo, zapínací sxaltilo,

pumpy svingilo, rychlostní ~a u vozidla

rapidsxangxilo, # nasadit všechny ~y cxiel

klopodi, klopodi per cxiuj eblaj rimedoj,

být hybnou ~ou esti movigilo

pakatel m hovor. bagatel(ajx)o

pakáž f kanajlaro, fiularo

Pákistán m zeměp. Pakistano

pakli(že) se, se tamen

paklíč m sxloshoko, dirko, sxtel(ist)sxlosilo

pakostnice f artrito

pákoví n pákový převod levum(ar)o

pakt/ m zvl. práv. pakto, ~ o neútočení

pakto pri neagreso, ~ovat se ned. paktumi

(s někým kun iu)

pakudlanka f zool. mantispo

palác/ m palaco, ~ový palaca, ~ová revolu-

ce palaca revolucio

palačinka f (paperdika) patkuko, palacxinto

palanda f dormobenko, tabulkusxejo

palaš m rajdista glavo

palát m, palatum n anat. tvrdé / přední patro

palato

palatál/a f 1 lingv. hláska palatalo, palatala

konsonanto 2 ~ní kost anat. palatalo

palatitida f lék. palatito

palba f pafado, dělostřelecká ~ kanonado,

kanonpafado, kanonfajro

palcát m hist. madzo

palčáky m pl. mufgantoj, pugnogantoj

palčivý brula, ožehavý brula, pasiiga, urgxa,

aktualega

palec m la dika fingro, dikfingro, pouze u ru-

ky polekso, u nohy halukso, u rukavice dik-

fingrujo, míra (brita) colo, tech. u kola

kamo, # držet někomu ~ poleksumi je ies

sukceso

Paleček m Fingreto

palečnice f palčák mufganto

pálen/ý bruligita, ~á cihla fajrumita briko,

~é vápno kalcinita kalko

pálení n 1 spalování bruligo 2 bolest bruldo-

loro, ~ žáhy pirozo

pálenka f brando, režná / žitná (~) sekal-

brando

paleocén m geol. paleoceno

paleogén m geol. paleogeno

paleolit m geol. paleolitiko

 

 

227

paměti

 

 

paleolog m paleologo

paleontolog/ m paleontologo, ~ie f geol.

paleontologio

paleozoikum n geol. paleozoiko

Palestina f zeměp. Palestino

palestra f palestro

palet/a f malířská, i přen. paletro, přen. ekon.

gamo, (ricxa) sortimento, manipulační ~

dopr. (plat)paledo, ~izovat ned. paledizi

paleto n text. palto

palic/e f 1 nástroj martelego, sxtipbatilo, kla-

bo 2 bot. květenství spadiko, # má tvrdou

~i, je to tvrdá ~e li estas obstinulo, li

estas granita kapo

palič/ m incendinto, bruliganto, ~ský brul-

krima

palič/atý obstina, granita, insistema, ka-

pricema, # ~atý jako mezek obstina kiel

mulo, ~ák m (nekonvinkebla) sxtipkapulo,

obstinulo

paličk/a f dřevěná maleo, ~ovat ned. spin-

delplekti

palírna f distilejo, brandofarejo

palisáda f palisaro

palist m bot. stipulo

pálit ned. 1 spalovat bruligi 2 žhnout piki 3

střílet pafi 4 ničit ohněm incendii 5 spotře-

bovávat pro svícení / topení forbruligi 6 vy-

rábět s pomocí žáru baki 7 působit horko,

bolest, palčivý pocit brulvundi, piki, # ~

cihly baki brikojn, ~ kadidlo incens(ad)i,

~ kořalku distili brandon, ~ uhlí v milíři

karbigi, ~ vápno kalcini kalkon, slunce

pálí la suno pikas, ~ (jako kopřiva) ur-

tiki, ~ za někým hovor. (amindume) post-

kuri iun, # co tě nepálí, nehas ne estingu

la fajron, kiu vin ne bruligas, ~í mě žáha f

mi havas pirozon, nechce si ~ prsty li ne

volas bruligi siajn fingrojn, li ne volas

kompromiti sin, ~ se, častěji s~ se bruldi-

fektigxi

páliv/ý pika, chuť brulgusta, ~á kopřiva

pika urtiko, ~á paprika pika papriko, ~é

slunce pika suno

palivo/ n topivo hejtajxo, hejtmaterialo, hoř-

lavina brulajxo, brulmaterialo, tech. fuelo,

~vé dříví brulligno

pálka f (pilk)batilo, na stolní tenis rakedo

pallium n hist. text. paliumo

palma f bot. palmo, ~ olejná olea palmo

paln/ý pafa, ~á zbraň pafa armilo

palouk m herbejo, herbokampo, lesní ~

maldensejo

palub/a f ferdeko, zadní ~a pobo, # hodit

přes ~u expr. jxeti en la maron, forlasi,

forjxeti

památ/ka f připomenutí memoro, předmět

memorajxo, suveniro, ~nost f monumento,

memorindajxo, # čest jeho ~ce honoron al

lia memoro, na ~ku memore (něčeho al

io), dárek na ~ku memordonaco, memo-

rigajxo, není po něm ~ky li malaperis sen-

spure, ~ný memorinda, karmemora, ~ný

den memortago

pamat/ovat (si) ned. memori, nezapomínat

memorteni, mít na zřeteli konsideri, ne for-

gesi # ten strom mnoho ~uje la arbo tra-

vivis multon, takové mrazy ne~ujeme ti-

an froston ni gxis nun ne spertis / travivis,

už jsem ho neviděl, ani ne~uji mi (tute)

ne povas rememori, kiam mi vidis lin last-

foje, ~uji ho jako dítě mi memoras, kiam

li estis knabo, ~ovat se (re)memori (na

něco ion, pri io), memorteni (ion)

památník m kniha albumo, stavba memoriga

monumento, P~ národního písemnictví

Muzeo de la Nacia Literaturo

pamě/ť f memoro, inf. stor(il)o, memori-

(gi)lo, operační ~ť inf. cxefmemoro, vy-

rovnávací ~ť inf. bufro, kasxmemoro, #

přítel drahé / blahé ~ti karmemora ami-

ko, vštípit si / vrýt něco do ~ti noti ion

al si en la memoron, encerbigi, jméno mi

vypadlo z ~ti la nomon mi (tute) forgesis,

mít něco na ~ti konservi en la memoro,

pensi pri io, (udělat něco) za čerstvé ~ti

(fari ion) tuj / senprokraste, zapsat si do

~ti enskribi en sian memoron, na ~ť me-

more (někoho / něčeho al iu / io)

pámelník m bot. simforikarpo

paměti f pl. rememoroj, memorajxoj, memua-

ro

 

 

pamětihodnost

228

 

 

pamětihodn/ost f memorindajxo, monumen-

to, vidindajxo, ~ý memorinda, vidinda

pamětná: # dát / dostat na pamětnou

doni / ricevi bonan lecionon

pamětní 1 sloužící k trvalé vzpomínce memo-

riga, memorinda, memorfesta, ~ deska

memorplako, memortabulo 2 obsahující

paměti, vzpomínky memor(ten)a, ~ kniha

memorlibro, ~ memuaro, ~ prohlášení

polit., diplomatické memorando

pamětník m travivinto, memor(ant)ulo

pamflet m pamfleto

pamlsek m frandajxo

pampa f zeměp. pampo

pampeliška f bot. leontodo, hovor. taraksa-

ko

pán/ m 1 sinjoro, titulování jen pan 2 za-

městnavatel mastro, sinjoro 3 (moci)pán,

majitel mastro 4 oslovení, titulování pán a

paní N gesinjoroj N 5 hist. (feuxda) sinjo-

ro, nobelo, suvereno, svobodný ~ barono,

mladý ~ sinjorido, velebný ~ sacerdota

mosxto, pane oslovení sinjoro, paní a pá-

nové gesinjoroj, váš pan otec sinjoro via

patro, velebný pane! (via) pastra / sacer-

dota mosxto!, císař ~ (lia) imperiestra

mosxto, pan N sinjoro N, pan vrchní cxef-

kelnero, Pán Bůh Dio, la Sinjoro, Kris-

tus Pán, Pán Ježíš Jesuo Kristo, ci-

toslovce pane! Dio mia!, ~i! ho ne!, cxu ve-

re?, # dvěma ~ům nelze sloužit al du

sinjoroj samtempe oni servi ne povas, být

~em situace esti mastro de la situacio, být

~em svého času (povi) libere disponi pri

sia tempo, být svým vlastním ~em esti

patrono por sia (propra) persono, esti tute

sendependa. # negxíká mu to pane gxi ne

apartenas al li, jaký ~, takový krám kia

patrino, tia filino, majetný člověk grandsin-

joro, chrám ~ě kirko, Nanebevstoupení

~ě Cxielira tago, léta ~ě en la jaro (de nia

sinjoro), už je v ~u li jam diris adiaux al la

mondo surtera, li forpasis (de cxi tiu mon-

do)

pan m zvl. při oslovení sinjoro, v adrese s-ro

paňáca m pajaco

panáček i posměšně sinjoreto, sinjorido

panák m nadutec dando, afektulo, vantulo,

výstřední muž snobo, loutka (vira) pupo,

strašák pajlohomo, birdotimigilo, kvazaux-

homo, šašek pajaco, mandel garbaro, skleni-

ce lihoviny, hovor. glaso da brando, # dát

si ~a trinki unu glason da brando

Panam/a f město Panamo, stát Panamio,

~ský průplav Kanalo de Panamio, Pa-

nama Kanalo

pánbůh m Dio, la Sinjoro, # jak ho ~

stvořil tutnuda, vestita kiel Evo antaux falo

pancéř/, pancíř m brnění kiraso, kryt blen-

d(ajx)o, ~ový kabel / vodič tech. kirasita

konduktilo, ~ová pokladna kirassxranko,

~ová skříň kirasita sxranko, ~ový vlak

blendtrajno

pancéřovka f ( hovor.) bazuko

panda f zool. pando

panděro n hovor. ventrego, ventracxo

páně de sinjoro, sinjora, modlitba P~ Pre-

gxo de la Sinjoro, Patronia

pane(čku)! Dio mia!

panel/ m stav., pretkonstruita masonajxo,

prefabrikajxo, eltech., tech., informační, pří-

strojová deska panelo, ~árna f panelfabri-

ko, ~ový dům paneldomo, ~ová diskuse

rondotabla diskuto, ~ový rozváděč sxalt-

panelo

panenka f dívka etulino, junulin(et)o, ine-

to, hračka pup(et)o, zornice anat. pupilo,

P~ Maria náb. la Sankta Virgulino

panens/ký virga, ~ká blána anat. himeno,

~ká příroda virga naturo, ~ká půda

kruda grundo, ~tví n virgeco, # ztratit

~tví n perdi sian virgecon

pánev f gastr. pato, rostilo, kaserolo, na

smažení fritilo, anat. pelvo, licí ~ fandujo,

kotlina, geol. baseno, uhelná ~ karboba-

seno

panchart/ m hovor. hanl. bastardo, ~i nadáv-

ka dětem infanacxoj, bubacxoj, knabacxoj

paní f sinjorino, hospodyně mastrino, dáma

damo, manželka edzino, oslovení sinjorino,

~ a pánové m pl.! gesinjoroj! ~ doktorová

doktoredzino, ~ učitelová in-

 

 

229 papula

 

 

struistedzino, Vaše ~ matka s. via patrino,

milostivá ~! via sinjorina mosxto!, mosxta

s.! mladá ~! sinjorino!, pán a ~ Nová-

kovi la geedzoj Novák

panic/ m virgulo, hist. sinjorido, ~ký virgula

panik/a f paniko, způsobit ~u paniki, po-

dlehnout panice panikigxi, fali en pani-

kon, ~ářství n panikfarado, panický

strach panika timo

panimanda f hovor. sidvangoj

pankreas m anat. pankreato

panna f virgulino, lit. virgino, hist. pucelo,

hračka pupo, krejčovská figurína (tajlora)

manekeno, stará ~ maljuna frauxlino, sou-

hvězdí Virgo, náb. ~ Maria Virgulino

Maria, ~ orleánská virgulino de Orleano,

Johana Dark, lesní ~ myt. driado, mořská

~ marvirin(et)o, nereado, nimfo, jezerní ~

najado, vodní ~ niksino, rusalka najado, #

zůstat starou pannou resti needzinigxinta,

ricevi grizan haron ne vidinte altaron

panoptikum n panoptiko

panor/áma n panoramo, ~amatický pano-

rama

panoš m hist. varleto, pagxio

panovačný ordonema, regavida, mastrema,

komandema, despota, diktatorema, cxika-

nema, ~ postoj mastra sinteno

panovat ned. regi, superi, suvereni

panovn/ík m reganto, suvereno, monarko,

monarhxo, regnestro, ~ický regnestra, mo-

narhxa

pansk/ý (grand)sinjora, ~á sněmovna supe-

ra cxambro (parlamenta), cxambro de lor-

doj, ~ý sluha livreulo, ~ý synek sinjorido

pánsk/ý (por)vira, ~é kadeřnictví frizosa-

lono / frizejo por viroj, ~á konfekce kon-

fekcio por viroj, ~ý krejčí tajloro por

sinjoroj, ~ý oblek vira kompleto / ko-

stumo, ~é oděvy virvestajxoj, ~ý podvazek

sxtrumpetsxelko, ~é prádlo viraj subves-

tajxoj

panslavismus m tutslavismo, panslavismo

pansofie f fil. pansofio

panstv/í n vláda regado, feudální statek / ma-

jetek latifundio, baronlando, feuxdo(bien)o,

~o sinjoraro

pant m (hovor.) pordhoko

panteon m panteono, diaro

panter m zool. leopardo, pantero

pantof/el m pantoflo, # být pod ~em esti

sub la sxuo de sia edzino

pantoflíček m bot. kalceolo

pantograf/ m, ~ický sběrač tech., dopr. pan-

tografo

pantomima f div. pantomimo

pánvička f gastr. pateto

panychida f náb. panihxido

papat ned. expr. fajne mangxi, též dětský výraz

mangxi

papež m papo, # být ~štější než sám ~ esti

pli katolika ol la papo (mem)

papila f anat. papilo

papilom m lék. papilomo

Papinův hrnec m prempoto

papír/ m papero, balicí ~ pakpapero, pak-

paperajxoj, cenný ~ ekon. valorpapero,

čtverečkovaný ~ kvadratita p., dopisní ~

leterpapero, fotografický ~ fotopapero,

krepový ~ krepa p., savý ~ sorba p.,

smirkový ~ smirga p., starý ~ uzita / ruba

p., forjxetpapero, toaletní ~ higiena p.,

klozetpapero, ~na f paperfarejo, paperfa-

briko, ~y pl. doklady (hovor.) legitimajxoj,

(personaj) dokumentoj, ~nictví n paper-

vendejo, ~ový papera, ~ová tapeta tapet-

papero

papoušek m obecně papago, zool. rod psita-

ko, papouškovití psitakedoj

papouškovat ned. papagumi

paprik/a f rostlina kapsiko, koření, plod pa-

priko, pálivá ~a akra papriko, plněná ~a

gastr. farcxita papriko

paprs/ek m radio, kola, loukoť spoko, ~ky

pl. beta betaradioj, ~ky gama gamaradioj,

~kovitý mat. radiala

Papuán m papuo

papuče f porhejma sxuo, pantoflo, babusxo,

lansxuo, hejmsxuo

papuchalk m zool. fraterkulo, marpapago

papula f lék. papulo

 

 

pár 230

 

 

pár/ m paro, duopo, hovor. několik kelke da

manželský ~ geedza p., geedzoj, ~ slov

kelke da vortoj, koupit za ~ korun acxeti

preskaux senpage, acxeti por forjxeta prezo,

za ~ roků post kelke da jaroj, jít v ~u iri

duope / pare

pár/a f vaporo, plnou ~ou tutvapore, plen-

forte, plenvapore, # nemá o tom ani ~u li

havas pri tio nek scion nek supozon, být

pod ~ou expr. esti iom esplorinta la fun-

don de la glaso, havi unu glason troan,

havi iom da v. en la kapo

parabola f mat. i lit. parabolo, lit. similajxo

parabřidlice f geol. poarashxisto

parád/a f parado, přijít v plné ~ě veni en

parada vesto, vojenská ~a armea p.

paradigma n lingv., lit. paradigmo

parádit se ned. pompe sin vesti, předvádět se

paradi, pavi

paradox m paradokso

paraf/a f parafo, ~ovat dok. i ned. parafi

parafín m chem. nasycený uhlovodík parafino

parafráz/e f lit. parafrazo, ~ovat ned. i dok.

parafrazi

paragraf/ m paragrafo, podle ~u laux la p.

Paraguay f stát Paragvajo

paralaxa f opt., astr. paralakso

paralel/a f lit. paralelajxo, ~ní mat., el. pa-

ralela, ~ně zapojovat sxunti

paral/ýza f paralizo, ~ytik m paralizulo, ~y-

zovat ned. i dok. paralizi, ~yzující paraliza

parametr m parametro

parapet m parapeto

pararula f geol. paragnejso

parašutista m parasxutisto

párat ned. malkudri, pleteninu malplekti,

dismasxigi, maltriki, malkrocxeti, kuchat

trancxi, sekci, diskarni, ~ se látka malligi-

gxi, # ~ se v zubech pikpurigi la dentojn

párátko n dentopinglo, dentpikilo

paraván m ekrano

parazit/ m parazito, ~ovat ned. paraziti

parcel/a f parcelo, ~ovat ned. parceligi

parciální parta

pardál m zool. pantero, leopardo

pardon/ m prominutí pardono, ~! pardonon!,

pardonu!, bez ~u senpardone, senindulge,

senkompate

párek m 1 dvojice amanta paro 2 uzenina

parkolbas(et)o, párkař m kolbasisto

parenchym m anat. parenhximo

parfém/ m parfumo, ~ovat ned. parfumi

parfumérie f parfumajxejo, parfumvendejo

parchant m hanl. bastardo

pária m pario

parit/a f egaleco, ~ní egalparta

park m parko, automobilový ~ auxtofloto,

P~ kultury a oddechu Parko de Kulturo

kaj Ripozo, vozový ~ žel. vagonstoko,

vagonfloto

parkán m hist. esplanado

parket m , ~y pl., ~ová podlaha pargeto,

taneční ~ dancpargeto, ~a f stav. pargete-

ro, ~ovat ned. pargeti

parkov/ání n parkado, ~ání zakázáno par-

kado malpermesita, ~at ned. parki, ~iště n

dopr. park(ej)o

parlament/ m parlamento, budova parlamen-

tejo, ~ární zřízení parlamentismo, ~ář m

voj. parlamentario

parma f zool. barbfisxo, barbio

parmice f zool. mulo

Parnas m hist., lit. Parnaso

parní/ vapora, ~ elektrárna v. elektrocen-

tralo, ~ kotel vaporkaldrono, ~ lázeň va-

porbano, ~ lázně sxvitbanejo, ~ stroj va-

pormasxino, ~ topení vaporhejtado, ~ tur-

bína vaporturbino, ~k m vaporsxipo

parno n varmego, sufoka vetero, # je ~ estas

sufoke varme

parný varmega, dusný sufoke varmega

parod/ie f lit. parodio, ~ovat ned. parodii

parohy m kornaro, # nasadit manželovi ~

kokri la edzon

paroloď f vaporsxipo

paroplavba f vaporsxipa navigado

parovina f geol. penaplano

parovod m vapordukto

párový para

paroxysmus m lék. paroksismo

paroží n kornaro

Pars m parsio

 

 

231 pásový

 

 

parsek m astr. parseko

part m hud. parto

parta f grupo, tacxmento

partaj f hovor. nájemníci luantoj, polit. stra-

na hovor. partio

parte n anonco pri morto, mortanonco

parter m div. partero

participovat ned. partopreni

partie f pasáž fragmento, herní ludbatalo,

místo parto, skupina, politická strana, jedna

hra partio, výhodný sňatek (bona) partio,

lesní ~ arboparto, šachová ~ sxakpartio

partiov/ý rabatajxa, ~á prodejna butiko de

rabatajxoj, rabatajxbutiko, duaklasa vende-

jo, ~é zboží rabatajxo

partitura f hud. partituro

partizán m voj., horlivý zastánce partizano,

gerilano, makisano

partner m partnero, parulo, kolego, kunulo

paruka f peruko

parvenu m parvenuo

pařák m vaporpoto

pařát m ungego, lit. krifo

páření n kuplado, kopulacio, ~ jelenů ku-

plado de cervoj

pařeniště n varm(o)bedo, forcbedo, sterko-

bedo

pařez m arbostumpo, stumpo de trunko, #

hluchý jako ~ surda kiel trunko / puto,

spát jako ~ dormi kiel gliro

pářit biol. parigi, geigi, ~ se parigxi, seks-

kunigxi, geigxi, zool. též kupli, kopulacii

pařit ned. brogi, tech., lék. vaporizi, hovor.

přen. (dibocxe) drinki

Paříž, f zeměp. Parizo, ~ská komuna Pariza

Komunumo

pás m anat. i část oděvu talio, vozidla, tech.

rauxpo, pruh strio, pásmo, pruh ve výši pasu

zono, přes rameno balteo, až po ~ gxistalie,

míra v pase talimezuro, rána pod ~ frapo

sub la zono, bezpečnostní ~ sekuriga

balteo, tech. bendo, běžící ~ muntocxeno,

cxenstablo, korečkový dopravní ~ trogle-

vatoro, kulometný ~ mitrala / masxinpafila

bendo, nábojnicový ~ kartocxrubando, ~

opevnění remparzono, podvazkový ~

jxartelzono, upínací ~ krocxzono, zá-

chranný ~ savzono, zvukový ~ sonben-

do, # zelený ~ uprostřed dálnice meza

verda strio de auxtostrado

pas m rajtigilo, cestovní ~ pasporto, dobyt-

čí ~ pasporto por bruto

pasák m pasxtisto, pouze dobytka vakero,

kuplíř hanl. peristo, parigisto

pasát m met. trado, pasato, alizeo

pasáž f 1 průchod pasejo, doma trairejo 2

um., lit. úryvek fragmento

pasažér m pasagxero, černý ~ kasxpasagxero,

kasxvojagxanto

pascal m fyz. odvozená jednotka SI tlaku

paskalo, značka Pa

pásek m pás zono, páska bendo, text. zon-

rimeno, proužek stri(et)o, mladík dando,

magnetofonový ~ sonbendo

paseka f (arbara) maldensejo, senarbejo, ar-

bohakejo

pasigrafie f viz pazigrafie

pasionál m náb. pasionalo

pasírovat ned. pulpigi

pasív/ní pasiva, neagema, ~ní rezistence

pasiva rezistado, ~um n lingv., ekon. pasi-

vo, ~a ekon. pasivo

pasivita f pasiveco

páska f bendo, papírová banderolo, šerpa

skarpo, do psacího stroje tajpbendo, do tis-

kárny inkrubando, z látky rubando, strio,

cílová ~ celrubando, izolační ~ izolru-

bando, pořadatelská ~ brakbendo (de or-

ganizanto), řádová ~ ordena rubando,

smuteční ~ funebra rubando / brakbendo,

děrná ~ trubendo, lepicí ~ glubendo

pásmo n oblast zono, el. frekvenční bendo,

měřičské ~ mezurbendo, bendmezurilo, ~

krátkých vln kurtonda b., amatérské ~

amatora b., časové ~ horzono, dauxbo,

horské ~ montara cxeno, (po)hraniční ~

lima z., rozhlasové (programové) ~ ra-

diofilmo, scenmuntajxo, zemské (země-

pisné) ~ terzono

pásov/ý benda, zona, stria, ~ý opar lék. zo-

stero, zon(form)a erupcio ~á pila bend-

segilo, ~ý traktor rauxpotraktoro, rauxpi-

 

 

pasový

232

 

 

ra traktoro, ~á výroba cxenproduktado

pasov/ý pasporta, ~á kontrola pasporta

kontrolo

pasovat tauxgi, ~ na rytíře armi kavaliron

pásovec m zool. dazipo, dazipedo

past f kaptilo, ~ na myši muskaptilo

pást ned. pasxti, číhat spione / inside atendi

(po někom iun), insidi, (po někom kon-

traux iu), ~ se pasxtigxi, # ~ se na její kráse

gxui sxian belecon, gxoje rigardi sxian bele-

con, ~ se na někom pohledem mangxi iun

per rigardo

pasta f pasto, ~ na parkety plankovakso,

pargetvakso, zubní ~ dentopasto

pastel/ m um., technika i i obraz pasxtelo, ~ka

f pasxtel(krajon)o, farbokrajono

paster(iz)/ace f pasteuxrizo, ~ovat ned. pas-

teuxrizi

pastevec m pasxtisto

pastilka f lék., gastr. tabletka pastelo

pastinák m bot. pastinako

pastor m náb. pastoro

pastorála f, pastorále n hud. pastoralo

pastorek m tech. pinjono

pastouška f pasxtista kabano, domacxo, zast.

(vilagxa) komunuma domo

pastva f pasení pasxtado, pastvina pasxtejo,

potrava pasxtajxo, nutrajxo, # ~ pro oči gxuo

por la okuloj, ravajxo

pastvina f, pastvisko n pasxtejo, gresejo, vy-

sokohorská alpo

pastýř m pasxtisto, skotu brutisto

paša m hist. pasxao

pašák m bonegulo, bravulo

pašerá/k m kontrabandisto, ~ctví n kontra-

bando

pašije f pl. náb. Pasiono

pašov/aný kontrabandita, smuglita, ~ané

zboží kontrabandajxo, ~ání kontrabando, ~

ání omamných látek kontrabando de to-

ksaj narkotajxoj, ~at ned. kontrabandi,

smugli

paštika f pastecxo

pat m v šachách pato

pat/a f 1 anat. kalkano 2 typo., piedo, A-

chillova ~a přen. Ahxila tendeno, # být ně-

komu v ~ách postveni cxe ies kalkanoj,

nemá to hlavu ani ~u gxi havas nek ka-

pon, nek voston, ~a hory piedo de monto,

~a kolmice piedo de ortanto, pied-

(punkt)o, ~ní kost kalkaneo

páte/k m vendredo, Velký ~k Sankta Ven-

dredo, v ~k vendere, ~ční vendreda

patent/ m patento, toleranční ~ Dekreto pri

Toleremo, chránit ~em patenti, # ~ na

rozum monopolo de sagxo, ~ní patenta,

~ní knoflík prembutono, ~ový patenta,

~ový úřad patentoficejo, ~ovaný patenti-

ta, ~ovaný vynález patentajxo, ~ovat ned.

i dok. patenti, dát ~ovat patentigi

páter m pastro, sacerdoto

paterč/e n kvingxemelo, ~ata n pl. kvingxeme-

loj

pater/ý kvinspeca, ~y dveře kvin pordoj,

~y punčochy kvin paroj da sxtrumpoj, ~o

druhů punčoch kvin specoj de sxtrumpoj

páteř/ f spino, vertebraro, odb. vertebra ko-

lumno, rakio, # mládež je ~í našeho

hnutí junularo estas la vertebraro de nia

movado, ~ní spina, rakia

páteříček m zool. teleforo, kantaridedo

patina f patino

patisk m (malpermesita) preskopiajxo

patka f sloupu, elektronky soklo, typo., inf.

serifo, ~ chleba krustopeco (de pano)

patlat ned. fusxi, miksacxi

patnáct/ dek kvin, ~ý dekkvina

patní kalkana

patník m gxirejo-markilo, paliso, turnosxtono,

marksxtono

patogenní lék., biol. patogena

patoky n pomn. hanl. 1 acidajxo 2 špatné pi-

vo malforta biero, bieracxo

patolízal/ m flatacxulo, lit. servilulo, ~ský

servila, ~ství n humilego, servileco

patolog/ m patologo, ~ie f patologio

patos m, pathos m patoso

pátra/cí skolta, ~cí letoun skoltavi(adil)o,

~č m voj. skolto, ~t (esplor)sercxi, zvl. voj.

skolti, rekognoski, # ~t v minulosti (tra)-

esplori la estintecon, ~vě diveneme

patriarcha m patriarhxo

patricij m hist. patricio

patriot m patrioto

 

 

233 péče

 

 

patrn/ě zřejmě videble, evidente, pravděpo-

dobně versxajne, ~ý sentebla, evidenta, ri-

markebla, perceptebla

patr/o n 1 pouze ve smyslu podlaží etagxo,

první ~o / poschodí dua etagxo (viz pří-

zemí) 2 anat. (tvrdé / přední) ~o palato,

zánět ~a lék. palatito, ~ový (plur)etagxa,

anat., lingv. palatální palata, ~ová hláska

lingv. palatalo, ~ové velum anat. velo pala-

ta

patrol/a f patrolo, ~ovat ned. patroli

patron m patrono

patrona f kartocxo, ostrá ~ kuglokartocxo,

slepá ~ blanka k.

patronace f auxspicio

patronát/ m patroneco, patronado, převzít

~ nad něčím transpreni la patronecon pri

io, patron(ad)i ion, mít ~ patroni, ~ní pa-

trona

patřičný slušný deca, vhodný adekvata, kon-

vena, respektiva

patřit ned. náležet aparteni, # to ti patří tion

vi meritas, příslušet to sem nepatří tio ne

apartenas cxi tien, patří k mým přátelům

li apartenas al miaj amikoj, týkat se ten

pohled patřil jí la rigardo estis destinita

al sxi, ~ do starého železa jam aparteni al

la arhxivo, ~ se deci, konveni

pátý kvina, čaj o páté kvinahora tetrinkado,

# pátá kolona la kvina kolono, páté kolo

u vozu kvina rado cxe veturado, mele páté

přes deváté li babilas senorde kaj kaose

paušál/ m pauxsxalo, kolektiva sumo / prezo,

~ní pauxsxala, kolektivsuma, kolektivpreza,

povšechný sendistinga, gxeneral(ig)a

paušalov/at ned. i dok. pauxsxali, # poštovné

~áno afranko pauxsxalita

pauz/a f hud. pauxzo, při zpěvu spirhalto,

půltónová ~a hud. duonsilento

pauzova/cí pauxsa, ~cí papír snímací pauxs-

papero, ~t ned. pauxsi

páv m pavo

Pád m řeka Pado

Pavel m Pauxlo

pavéza f 1 hist. sxildego, 2 viz pavuza

paví pava, babočka ~ oko pava nimfalo /

vaneso, lišaj ~ oko smerinto

pavián m zool. paviano

pavilon m pavilono

pavlač f (balkon)galerio, balkonkoridoro

pavou/k m araneo, ~ci pl. řád araneuloj,

~kovci pl. třída araneoidoj

pavučina f araneajxo, aranea reto

pavučnice f anat. araknojdo

pavuza f, pavéza f, paveza f zeměd. kver-

stango, kuntena stango, firmiga stango

pazigrafie f pazigrafio

pazneht/ m fendhufo, ~nice f zool. lék.

fendhufa epizootio, ~ník m bot. akanto

pazour m dráp ungego, hanl. ruka manacxo

pazourek m geol. siliko

pažba f zbraně fusto, kolbo, pafilkapo

paždí f akselo, nést pod ~ porti sub la bra-

ko / subbrake

paž/e f brako, otočit ~i dlaní vzhůru proni

páže n hist. pagxio

paž/ení n přepážka septo, laťová přepážka

latajxo, obklad garnajxo, stěny výkopu

fosgarnajxo, ~ina f fosgarnilo

pažit m herbobedo, razeno

pažit ned. stav. fosgarn(iz)i

pažitka f sxenoprazo

pažnice f bortubo

pec/ f forno, na pečení chleba panejo, ko-

morová ~ tech. muflo, pekařská ~ bak-

forno, šachtová ~ sxaktoforno, tavicí ~

tech. fanda forno, fandforno, vápenická ~

kalk(o)forno, vysoká ~ altforno, fandfor-

no, ~ař m fornisto

pecen m chleba (ronda) panbulo

péci, péct pečivo baki, maso, kaštany na rožni

rosti, ~ se bakigxi, rostigxi, trpět horkem su-

feri pro varm(eg)o

pecivál/ m hejm(osid)ulo, fornosidulo, ~ský

sidema, hejmosida, fornosida

peck/a f kerno, ~ovice f drupo, kernofrukto,

~ovina f druparbo

pečárka f bot. agariko, hovor. cxampinjono

péče f (pri)zorg(ad)o, opatrování vart(ad)o, o

nemocného flegado, lékařská ~ kuracista /

medicina p., ~ o bezpečnost při

 

 

pečený

234

 

 

práci zorgado pri sekureco dumlabora,

památková ~ konservado de monumentoj,

vyžadovat zvláštní péči bezoni apartan

prizorgadon, kniha vyšla péčí nakla-

datelství AB la libro aperis fare de la el-

donejo AB

pečen/ý bakita, rostita, ~é kuře rostita ko-

kido, ~áč m rostita haringo

pečeně f rostajxo, hovězí ~ bova r., vepřová

~ porka r., husí ~ rostita ansero

pečeť f sigelo, vosková ~ vasksigelo, ~

chudoby přen. sigelo de malricxeco

pečet/it ned. sigeli, ~idlo n, ~ítko n sigelilo,

~ní sigela, ~ní prsten sigelringo, ~ní

vosk sigelvakso

pečicí baka, ~ trouba bakforno, bakujo,

fornokesto

pečiv/o n bakajxo(j), sladké kukajxo(j), prá-

šek do ~a bakpulvoro, pěnové ~o merin-

go, bezeo, z listového těsta a náplní volova-

no

pečlivý přesný skrupula, penema, starostlivý

zorg(em)a, svědomitý konscienca

pečovat ned. zorgi (o něco pri io), ošetřovat

flegi, priatenti, varti, (o někoho / něco iun

/ ion), # ~ o své zdraví zorgi pri sia sano,

~ o nemocného / o děti / o květiny / o

úřad flegi malsanulon / infanojn / florojn

/ oficon, mateřsky ~ patrini

pečovatel/ m zorganto, vartisto, ~ka o dítě

vartistino, f dobrovolná (hejma) flegantino,

z povolání flegistino, ~ská služba fleg-

servo

pedagog/ m pedagogo, ~ický pedagogia,

~ika f pedagogio, edukarto

pedál m pedalo, plynu akcelilo, gaspedalo,

spojky klucxpedalo

pedant/ m pedanto, harfendulo, ~ický, ~ský

pedanta, ~ský tón katedra tono / maniero,

~ství n pedanteco, harsplitado, harfendado

pedel m pedelo

pederastie f lék. viradulto

pedik/úra f pedikuro, piedflegado, pro-

vádět ~úru pedikuri, ~érka f pedikuris-

tino

pedologie f geol., zeměd. pedologio

Pegas m astr. Pegazo

pěch m manramo, pavimbatilo

pěchota f voj. infanterio

pěchovat ned. sxtopi, batpremi, jako bucha-

rem rami

pejorativní fisenca

pekáč m rostplato, bakplato, rostilo

pekárna f i prodejna bakejo

pekař/ m bakisto, pekař chleba panisto, ~ství

n zaměstnání bakista profesio, prodejna

panvendejo, panbutiko

pekelec m fornejo

pekeln/ý infera, ~ý kamínek hovor. lapiso,

~ík m inferulo

Peking m zeměp. Pekino

peklo n infero

pěkně bele, # ~ děkuji! expr. elkoran dan-

kon!, venku je ~ estas bela / bona vetero

pěkn/ý bel(et)a, bona, vzhledem belaspekta,

# to od vás není ~é, že ... ne estas afable,

ke vi .., mít ~é místo havi bonan poste-

non, to je ~ý kus cesty tio estas suficxe

longa vojo, to je ~é nadělení ! tio estas ja

bela / agrabla afero!, ~é peníze suficxe

granda sumo, je ~é počasí estas b. / bona

vetero vyřídit ~ý pozdrav transdoni / diri

elkoran saluton, to je ~á společnost !

hanl. tio estas precipa / ekskluziva kom-

panio / roto

pektin m chem. pektino

pel m viz pyl

pelagra f lék. pelagro

pelargónie f bot. pelargonio

pelášit ned. (for)kuregi

pelech m kusxejo, hanl. nestacxo, lidský hanl.

ejacxo, logxejacxo, trogloditejo

pelerína f pelerino

pelest f litflank(ajx)o

peleton m sport. peletono

pelichat ned. plumsxangxi, plumperdi, sxangxi

la plumojn

pelikán m zool. pelikano

peluška f kampa pizo

pelyněk m bot. artemizio, lék., hovor. absinto

pemza f geol. pumiko

 

 

235

permutace

 

 

peň m trunko, tech. tigo

pěn/a f 1 sxauxmo 2 sliz ropuchy / hlemýždě

bavo, # tichý jako ~a plene / absolutesi-

lenta; ~ivý sxauxma, ~ový sxauxmhava, ~ová

guma sxauxmkauxcxuko, ~ový hasicí pří-

stroj sxauxmestingilo

penál m plumujo

penále n kompenspago, monpuno (pro rom-

po de kontrakto), punpago

penalizovat ned. punpagigi

penalta f sport. penalo, punsxoto

pence f penco

pendrek m hovor. (gum)klabo

penězokaz m monfalsisto

peněženka f monujo

peněžit/ý mona, ~ý dar mondonaco, mon-

ofero, ~á pokuta monpuno

peněžní mona, ~ obrat m ekon. spezo, ~

prostředky monrimedoj, ~ reforma

monreformo, ~ soustava monsistemo, ~

ústav banko, ~ záležitosti financaj aferoj,

monaferoj

pění n lit. kantado

pění sloveso, viz pěnit

pěnice f zool. silvio

penicilín m penicilino

penis m peniso, hanl. kaco

pěnit (se) ned. sxauxmi, způsobovat pěnu sxaux-

migi, pěnit sliny (u zvířat) bavi, # víno mu

pění krev la vino sxauxmigas lian sangon,

šampaňské pění cxampano sxauxmas, moře

se pění la maro sxauxmas

peníz/ m monero, ~e m pl. mono, kovové ~e

metala mono, papírové ~e papermono,

drobné ~e moneroj, sxangxmono, apunto,

hotové ~e ekon. kontanta mono, uložit ~e

plasi, # mít peněz jako želez havi pli da

mono ol la bezono

penízek m bot. tlaspo

pěnkava f zool. fringilo

penny m., n., neskl. penco

pěnodějka f zool. sxauxmcikado

pentan m chem. pentano

Pentateuch m náb. Pentateuxko

pentle f rubando, banto

pentóza f chem. pentozo

penz/e f 1 výslužba, odpočinek emeriteco,

pensio 2 (hovor.) výslužné emerituro, eme-

rit(ur)a salajro 3 v hotelu a pod. logxkostoj,

restadkostoj, # být v ~i emeriti, dát do

~e emeritigi, (ode)jít do ~e emeritigxi, fa-

rigxi pensiulo / emerito, plná ~e logxo kaj

mangxo, pobytová inkluzivaj restadkostoj,

vyplácet ~i emerituri, pensii, ~ijní pensia,

~ista m pensiulo, emerito, ~ionovaný

emeritigita, pensiigita

penzión/ m pensiono, ~át m pensionato,

porknabina edukejo

penzionovat ned. pensiigi, emeritigi

pepř/ m pipro, ~enka f piprujo, ~it ned. pi-

pri, ~ovník m bot., piproarbedo

perčovník m bot. gutaperkarbo

perem 1 per plumo, viz pero 2 hovor. viz slo-

vesa prát

perena f bot. trvalka stauxdo

perfektum n lingv. perfekto

perforace f lék. perforo, tech. truetaro, prů-

raz perforajxo

pergamen/ m pergameno, ~ový papír per-

gamenita papero

pergola f stav., zahr. pergolo

periferie f periferio

perigeum n astr. perigeo

perihelium n astr. perihelio

perikard m anat. perikardio

perikarp m bot. perikarpo

period/a f i geol. periodo, ~ický perioda,

~ičnost f periodeco, ~ikum n periodajxo

periskop m periskopo

perkelt m gastr. frikasajxo

perl/a f i přen. perlo, ~onosný perloporta,

perlohava, perlonaska, ~oočky f. pl. zool.

kladoceroj, ~orodka f říční zool. perl(o)-

anodonto, margaritifero ~otvorka mořská

zool. perl(o)ostro, ~ový perla, ~ovitý per-

leca, perlosimila, ~it se ned. perli

perleť f perlamoto

perlička f zool. numido

perlík m forgxmartelego

perm m geol. permio

permanentní dauxra, sencxesa, ~ magnet

dauxra magneto

permeabilita f odb. permeablo

permut/ace f permutajxo, ~ační permuta,

 

 

perna

236

 

 

~ovat ned. mat. permuti

perna f zeměd. garbtenejo

pernat/ý plumhava, ~á zvěř lovná plumcxa-

sajxo

perník/ m gastr. mielkuko, spickuko, žitný

pumperniklo, ~ová chaloupka mielkuka

dometo

pero, péro n ptačí, psací plumo, pružina ri-

sorto, plnicí ~ fontplumo, tuboplumo,

kuličkové ~, globkrajono, násadka na ~

plumingo, # škrtnutím pera per unusola

streko de la plumo

perokresba f pluma desegnajxo

peron m dopr. kajo

peroutka f gastr. plumvisxilo

pérov/ý pluma, pružný risorta, ~á matrace

risorta matraco, ~á váha sport. plumpezo,

~ý můstek sport. risorta saltotabulo, ~ání

risortilo, risortajxo, ~ání vozidla risortaro

(de veturilo)

peroxid m peroksido

persián m viz perzián

Persie f hist. zeměp. Persio

perský persa, P~ záliv Persa golfo

personál/ m personaro, laborularo, ~ie f

pomn. personaj datoj / indikoj, personajxoj,

~ní personara

personalista m personara oficisto, persona-

risto

personifikace f lit. personigo

perspektiv/a f perspektivo, z ptačí ~y bir-

doperspektive, ~ní perspektiva

peršan m hovor. persa tapisxo

Peršan m perso

perština f la persa (lingvo)

Peru/ n zeměp. Peruo, ~ánec m peruano

peruť f lit. flugilo, voj., let. aviotacxmento

perverz/e f lék. perversio, ~ní zvrácený per-

versa, lék. perversia, ~ní člověk lék. per-

versiulo

perzek/uce f persekutado, ~vovat ned. per-

sekuti

perzián/ m karakulo, ~ový kožich karakul-

mantelo

peřej f rapidfluo, kaskado, katarakto

peří/ n plumoj, plumaro, prachové ~ lanu-

go, sedrat ~ oškubat senplumigi, # chlu-

bit se cizím ~m paradi per la meritoj de

aliaj / aliuloj, ~čko n plumeto

peřin/a f plumkusenego, peplomo, plum-

kovr(il)o, kovrokuseno, lehká plumono, #

vlézt do ~ subkusenigxi, dítě v ~ce vindin-

fano, bebo en vindoj

pes m hundo, zool. čeleď kaniso, lovecký ~

cxashundo, ~ domácí hejmhundo, ~ hye-

nový sovagxa cxashundo, ~ pralesní mus-

telvulpo, # po tom ani ~ neštěkne pro tio

krias neniu koko, pri tio neniu demandas,

má chování pod psa hovor. lia konduto

estas mizerega, v tom je zakopaný ~ jen

la malfacilajxo, jen la tubero en la afero; ~,

který štěká, nekouše bojanta h. ne mord-

as; kdo chce psa bít, hůl si najde por

hundon dronigi oni nomas gxin rabia

pesík m pil(us)o

pesimis/mus m pesimismo, ~ta m pesimisto,

~ický pesimisma

peskovat ned. mallauxdi, malaprobi, riprocxi,

skoldi

pěst f pugno, pancéřová ~ kirasrompilo,

bazuko, # jednat na svou (vlastní) ~ agi

je propra risko, agi propradecide, to se

hodí jako ~ na oko tio estas en akordo

kiel peto kaj mordo, zatnout ruku v ~

pugnigi la manon

pěstěn/ý flegata, ~ý hlas trejnata vocxo, ~é

ruce flegataj manoj, ~ý zevnějšek flegata

eksterajxo

pesticid m pesticido

pestík m bot. pistilo

pěstírna f kultivejo, ~ hub fungokultivejo

pěstit ned. viz též pěstovat; flegi, zeměd., za-

hr. kultivi, kulturi, # ~ si nehty flegi siajn

ungojn

pěstitel/ m kultivisto, hortikulturisto, ~

stromů a keřů arbisto, ~ství n hortikultu-

ro, ~ství stromů arbokulturo

pěstní pugna, ~ klín hist. pugnokojno, ~

právo rajto de pugno

pěstov/at ned. rostliny i přen. kulturi, kultivi,

kreskigi, chovat zvířata bredi, rozvíjet flegi,

zabývat se praktiki, fari, (ion), okupigxi (pri

io), oddávat se dedicxi sin, šlechtit

 

 

237

píď

 

 

eduki, ~at obilí kulturi grenon, ~at si po-

pularitu flegi sian popularecon, ~ání n

kultivado, kultur(ad)o, ~ání chmele lu-

polkulturado, ~ání řas kulturo de algoj

pestr/ost f bunt(ec)o, # ~ostí hýřící kraji-

na bunte vestita pejzagxo, ~obarevný ko-

lor(o)ricxa, ~ý bunta, multkolora, rozma-

nitý vari(oplen)a, kalejsdoskopa

pestřenka f zool. sirfedo

pěšák m voj. infanteriano, piedsoldato

pěšec m v šachu peono

pěší piediranta, ~ pluk voj. infanteria regi-

mento, cesta pro ~ irvojo, vojo por piedi-

rantoj

pěšina f (ir)vojeto, pado, irejo, vojstreko

pěšky pied(ir)e

pět/ kvin, za ~ minut dvanáct kvin minutoj

antaux la dekdua, ~ina f kvinono, pětkrát

kvinfoje, mat. kvinoble, po ~i kvinope, #

co by ~ napočítal fulmrapide, tujtuje,

sbalit si svých ~ švestek paki sian tutan

havajxon / siajn ajxojn

pět sloveso lit. kanti

pětadvacet, dvacet pět dudek kvin

petarda f petardo

pětiboj m sport. pentatlono

pětic/e f kvin(op)o, ~ípý kvinpinta, ~ípá

hvězda kvinpinta stelo

petice f peticio, petskribo

pětihaléř m, pětihalíř m kvinhelero

pětikoruna f kvinkrono

pětiletka f kvinjara plano / lernejo

pětinásobn/ý kvinobla, ~ě kvinoble

pětistup m kvinvico

pětiúhelník m kvinangulo, pentagono

pětka f kvino, ve škole známka marko

"nesuficxe"

petlice f pendserura cxarniro, krocxanso

Petr m Petro

petrklíč m viz prvosenka

petrochemie f týká se chemismu rostlin pe-

trohxemio, týká se chemismu surové nafty pe-

trolhxemio

petrolej/ m (lampa) petrolo, pro pohon moto-

rů kerosino, ~ová lampa petrollampo, ke-

rosenlampo, ~ový vařič primuso

petrolog/ m petrologo, ~ie f geol. petrologio

petržel/ f petrozelo, hovor. petroselo, koře-

nová radikpetroselo, zelená ~, ~ka f krispa

petroselo

petúnie f zahr. petunio

pěv/ec m 1 (oper)kantisto 2 pták kantbirdo 3

lit. básník poeto, hist. bardo, ~ci řád ptáků

paseroformaj, ~ecký sbor kanthxoro,

~kyně f (oper)kantistino

pevnina f souš (firma) tero, sektero, konti-

nento

pevnost/ f vlastnost fortikeco, kompakteco,

solideco, opevnění fortikajxo, fortreso, ci-

tadelo, tech. firmeco, rezisteco, polní ~

voj. reduto, ~ní fortresa

pevn/ý solida, soudržný kompakta, nerom-

pebla, firma, ustálený starema, nepohyblivý

fiksa, silný fortika, nesxancelema, tuhý so-

lida, # ~á půda (pod nohama) firma

grundo (sub la piedoj), ~ý bod fiksa

punkto, ~á cena firma / fiksa prezo, ~é

datum fiksa dato, ~ý postoj piedteno, ~é

přátelství fortika amikeco, ~é zdraví for-

tika sano, ~á vůle firma volo, ~á důvěra

firma konfido, ~ý hlas / krok / ruka fir-

ma vocxo / pasxo / mano, ~ě firme, fortike,

~ě zapustit enplanti, # jsem ~ě přesvěd-

čen, že ... mi estas firme konvinkita, ke ...

jsem ~ě rozhodnut, že mia firma decido

estas, ke ...

pevnůstka f citadeleto, bunkro

ph!, pche! výraz nespokojenosti pa!

Philadelphia f Filadelfio

pch!, rozmrzení ba!; pch!, přestaň žvanit!

ta ta ta!

pchá! expr. dirlididi!; pchá! to je malič-

kost! dirlididi!

pcháč m bot. cirsio

pí 1 Ludolfovo číslo mat. pi 2 písmeno řecké

abecedy pi

pian/ino n vertikala piano, ~ista m pianisto,

~o n piano

piarista m náb., hist. piaristo

píc/e f furagxo, ~ní furagxa

pícka f forneto

pícnina f furagxplanto, greso

píď f spano, # neustoupit ani o ~ ecx spa-

 

 

píďalka 238

 

 

non ne cedi

píďak/a f zool. geometredo, ~ovití geome-

tredoj

pidimužík m skřítek gnomo, trpaslík pigmeo,

liliputo, i hanl. nano

pídit se ned. esplor(sercx)i, spioni

piedestal m stav. piedestalo

pierot m div. pieroto

pieta f pietato, pietismo

pif! paf! pif! paf!

pigment m biol., chem. pigmento.

pih/a f lentugo, ~ovatý lentuga

píchací pika, ~ hodiny kontrolhorlogxo

píchačk/a f laborkarto, ~y pl. kontrolhorlo-

gxpíchání n pikado, o bolesti pikdoloro

píchat ned. piki, děrovat trui (laborkarton),

vpichovat enpiki, # ~ injekci injekti, pí-

chá mě v boku pikas al mi en la flanko

pichlavý s trny dorna, pika, bodavý, kousavý

pik(ant)a

píchnout dok. viz též píchat; ekpiki, ~ #

pneumatiku piki pneux(matik)on, ~ se

pikigxi, ~ se do prstu jehlou, piki al si la

fingron per kudrilo

piják m hovor. i hanl. drink(em)ulo, papír

sorbopapero, # notorický ~ hanl. sen-

espera drink(em)ulo

pijan m drinkemulo

pijavk/a f zool. hirudedo

píka f pikstango

pikador m hist. pikrajdisto, pikadoro

pikant/ní pikanta, ~nost f pikanteco

pikle m pomn. intrigoj, komploto, # kout ~

komploti

piknik m pikniko

piko/ předpona podílových jednotek SI piko/

10-12 , zkratka p

pikolík m servoknabo

pik/y f pomn. barva v kartách, piko, ~ová

dáma la damo de piko

pila f 1 nástroj segilo 2 stroj segmasxino 3

závod, továrna segejo, kruhová ~ disko-

segilo, lupenková ~ arabeskosegilo, mo-

torová ~ cxensegilo, oblouková ~ arcxo-

segilo, arkosegilo, pásová ~ bendsegilo, ~

ocaska f trapeza segilo, hovor. "vulpa

vosto", rámová ~ stegframa segilo

pilastr m stav. pilastro

pilát m bot. ankuzo, ~ lékařský bugloso

Pilát m Pilato

pilatka f zool. tentredinedo

píle f diligent(ec)o

pilin/a f segajxero, fajlajxero, ~y f pl. dřevěné

segajxeroj, segopolvo, kovové fajlajxo, faj-

lopolvo

pilíř m stav. zvl. mostní piliero, tresto, opěr-

ný ~ subtenpiliero

pilk/a f segilo, lupénková ~a arabesko--

segilo, zahradnická ~a stucilo

pilnice f výrobna prken segejo

pilníček m na nehty manikurilo, ungofajlilo

pilník m fajlilo

pilný snaživý diligenta, s pílí konaný fervora,

naléhavý urgxa, pracovitý laborema

pilogxitka f smrková zool. picea sirekso

pilot/ m piloto, stiristo, ~ní stirista, ~ní ka-

bina pilotejo, ~ování n pilotado, ~ovat

ned., let., nám. piloti

pilot/a f stav. paliso, fosto, botka ~y pa-

lissxuo

piloun m zool. pristo, hovor. seg(o)fisxo

pilous m zool. kalandro, hovor. grenskarabo

pilov/at i přen. fajli, ~ání n fajlado

pilulka f lék. granul(ajx)o, pilolo, malá gra-

nolo, velká boluso

pimentovník m bot. pimentarbo

ping-pong/ m tabloteniso, ~ový tablotenisa

pinie f bot. pinio

pinta f míra, zast. pajnto, pindo

pinzeta f pincxil(et)o, premilo

pionýr m průkopník pioniro, člen mládežnické

organizace (jun)pioniro

pípa f krano

píp/at ned. kviviti, kviki, pepi, ~ání n pepa-

do, kvivitado, ~nutí n pepo

pipeta f chem. pipeto

pípí! volání / hlas kuřátka kvivit!

piplačka f enuiga laboro, filigrana laboro,

longeca proced(ad)o

piraňa f zool. hovor. piranjo

pirát m pirato, korsaro

pírko n prachové peříčko lanugero

 

 

239 plác!

 

 

piroga f nám. pirogo

piruet/a f sport. pirueto, provést ~u pirueti

písanka f (lerneja) skribkajero

písárna f skribejo, skribocxambro, kontoro

písař/ m zvl. hist. skribisto, na psacím stroji

tajpisto, ~ka f tajpistino

pisatel m skribinto, auxtoro

pisátko n skribilo

písčina f pruh země sablajxo, území sabloza

regiono

písčitý sabl(ec)a, ~ břeh sabla bordo,

strando, pláž plagxpísečn/ý sabla, ~á bouře / smršť sablo-

sxtormo

písek m sablo, tekoucí ~ flusablo, zrnko

písku sablero, ~ v moči urina s., gruzo en

urino

písemn/ý skriba, ~á zpráva korespondajxo,

~á žádost petskribo, ~ě skribe, ~ost f

skribajxo, ~ictví n literaturo

píseň f kanto, kniž. báseň poemo, národní ~

popola kanto, popolkanto, populární ~

furorkanto, P~ písní la Alta Kanto, la

Kanto de la Kantoj, # labutí ~ kanto de

cigno, cignokanto

pisík m zool. aktito

pískat ned. fajfi, skřípat grinci, ~ na psa

fajfi por (sia) hundo, ~ (na) flétnu ludi

fluton, fluti, ~ na píšťalku fajfi per

fajfilo, ~ na prsty fajfi tra la fingroj

pískle n malý ptáček birdeto, birdido, přen.

dítě etulo

pískomil m zool. gerbilo

pískot f fajfado

pískov/ec m geol. sablosxtono, grejso, ~iště

n sabloludejo, ~na f sablejo

písmen/o n litero, malé ~o malgranda l.,

minusklo, velké ~o granda l., majusklo,

počáteční / začáteční ~o komenca l., ini-

cialo, ~o x název, zvl. mat. ikso, ~o y název

ipsilono, # (splnit) do posledního ~e

(plenumi) lauxlitere

písmo n skribo, druh litertipo, inf. literumi-

lo, rukopis skribmaniero, skribkaraktero,

hůlkové ~ majusklaj literoj, klínové ~

kojnoskribo, latinské ~ latin(liter)a s., o-

brázkové ~ ideografia s., slepecké ~ la

Brajla s., notové ~ (muzik)nota s., P~

(svaté) bible la Sankta(j) Skribo(j), Biblio,

P~ Starého zákona Malonova Testamen-

to, velikost písma typo., inf. tipara grado

písničk/a f kanteto, kanzono, ~ář m kan-

zonisto

pisoár m pisejo, urinejo

píst m pisxto

pistacie f bot. pistako

pistole f zbraň i tech. stříkací pistolo

piškot m gastr. biskvito

píšťal(k)a f nástroj fajfilo, lodní, tovární

fajfilego, sireno, hud. fluteto, fifro, varhan

orgenfajfilo, orgentubo

píštěl m, f lék. fistulo

pištět ned. kricxi, sxriki, pipkrii, o myši sibli

pít ned. trinki, hodně alkohol drinki, # pije

jako duha li drinkas kiel funelo

pitevna f (dis)sekcejo

pití n nápoj trinkajxo, činnost trinkado

pitn/ý trinkebla, ~á voda trinkebla akvo,

trinkakvo

pitom/ec m stultulo, malsagxulo, ~ost f věc

stultajxo, vlastnost stulteco, ~ý stulta, mal-

sagxa, # to je ~é (hovor.) tio estas malagrab-

la

pitoreskní pitoreska, pentrinda

pitva/ f obdukcio, soudní ~ nekropsio, ~t

ned. lék. obdukcii

pitvořit se ned. grimaci

pivn/í biera, de /por biero, ~í sud barelo de

biero, ~ice f bierejo

pivo n biero, černé ~ malhela / bruna b.,

slabé ~ magra b., světlé ~ hela / pala b.,

velké ~ duonlitro da b. plzeňské ~ pilzena

b.

pivoňka f bot. peonio

pivovar/ m bierfarejo, ~ství, ~nictví n bier-

fabrikado, bierfarado

pizdit ned. expr. fusx(verk)i, kripligi

pižmo n mosko

pižmovka f viz ondatra

plácačka f batilo, ~ na koberce tapisxbatilo,

~ na mouchy musxbatilo

plác! plauxd!

 

 

plácat

240

 

 

plácat ned. 1 tleskat (a)plauxdi 2 pleskavě na-

rážet klaki 3 žvanit babilacxi 4 ledabyle něco

dělat, uplácávat, přen. žvanit formacx(ad)i

placatý plat(form)a, ebena

placent/a f anat. placento, ~álové vyšší savci

placentuloj

placen/ý salajrata, pagita, pagata, ~á dovo-

lená salajrata libertempo / forpermeso, ~á

funkce pagata funkcio, ~í n pagado, při-

mět k ~í pagigi, ~o pagita, enkasita, # ~ý

/~o ihned při koupi pagata tuj cxe la

acxeto, pagita kontante

placka f gastr. flano, věc platajxo, plat(for-

m)a objekto

plácnout plauxdi, viz též plácat; # ~ si hovor.

smluvně manplauxdi (kontrakte)

pláč/ m ploro, # dát se do ~e ekplori, mít ~

na krajíčku esti ploronta

plačk/a f funebristino, ~y plor(ant)e

plačtivý plorema

plagiát/ m plagiato, ~or m plagiatisto

plahočit se ned. penlabori, klopodi, přen.

rampi

plachetka f vualtuko

plachetn/ice f velsxipo, jachta velboato,

jakto, malá barko, # ~ice se dostala do

bezvětří velsxipo enkalmigxis, ~í vela

plachost f timemo

placht/a f kryt sxirma tolo, nepromokavá ba-

sxo, nám. velo, trojúhelníková nám. jxibo, do-

plňková / závětrná ~a bonedo, hlavní ~a

legxvelo, ~a skasávací refo, požární ~a

saltotuko, stěžňová ~a topvelo, stahovat

~u ferli, shrnout ~u refi, # vzít někomu

vítr z plachet depreni la venton el ies ve-

loj, ~ař m sport. glissportisto, pendogli-

santo, ~ění n velado, glis(flug)ado, pen-

doglisado, ~it vel(ad)i, velveturi, na vě-

troni glisi, po větru nám. boardi, ~oví n

velaro

plachý timema, timida, singxena

plakat ned. plori, (nad něčím pri io), ~ ra-

dostí plori pro gxojo

plakát/ m afisxo, ~ovat ned. afisxi

plamen/ m flamo, hořet ~em esti en fla-

m(eg)oj, brulegi, ~ný flam(ig)a, ~ná řeč

verva parolado

plameňák m zool. fenikoptero

plamének m bot. klematido

plamenka f bot. flokso

plamenomet m flamjxetilo

pláň f ebenajxo, platajxo, ebenejo

plán m 1 rozvrh plano 2 záměr intenco,

podle ~u lauxplane, cestovní ~ itinero,

pětiletý ~ kvinjara p., výrobní ~ produk-

tada p., (s)plnit ~ (fin)plenumi planon,

překročit ~ superplenumi planon

pláně n sovagxa fruktarbo, sovagxarbo

planet/a f i tech. planedo, ~árium n plane-

darejo, ~ový i tech. planeda, ~ka f astero-

ido

planina f (alt)platajxo, (alt)ebenajxo

plaňka f barillato

plankton m biol. planktono

planou/t ned. zvl. lit. ardi, flagri, fajri, flami,

~cí flama

plánovací (por)plana, ~ komise plankomi-

siono, ~ období planperiodo

plánova/ný planita, planata, lauxplana, ~né

hospodářství lauxplana / plan(iz)ita eko-

nomio / mastrumado, ~t ned. tvořit plán

plani

plánový lauxplana, ~ jazyk planlingvo

plantáž f plantejo

plan/ý nešlechtěný sovagxa, zbytečný senbezo-

na, neúčinný vana, senutila, bezdůvodný

senbaza, ~á jabloň sovagxpomarbo, ~é ne-

štovice lék varicelo, ~ý poplach falsa alar-

mo, ~é povídání / žvanění vanta babilado

/ klacxado, ~á růže sovagxa rozo, ~é sliby

nuraj promesoj

planýrovat ned. ebenigi

plápol/at ned. trembrili, flagr(et)i, flami,

~ání n flagrado

plasma f viz plazma

plast/ m plasto, ~ový plasta

plást/ m, ~ev f včelí (miel)cxelaro, vrstva ta-

volo, ~ový cxelara

plastick/ý reliefa, ~é hmoty plasty plastoj,

~á chirurgie plastia kirurgio, ~á mapa

reliefa mapo, ~ý materiál plasta materia-

lo, ~á operace lék. plastio

plastik m malbrila plastledo

plastika f um. skulptajxo, věc plastikajxo

 

 

241 plavci

 

 

plastilak m brila plastledo

plašit ned. fortimigi, forpeli, malkvietigi, ~

zvěř z houštin batui la veprojn, peli cxa-

sajxon el la veproj, ~ se ektimi, malkvietigxi

plášť/ m mantelo, obal i cxirkauxvolvajxo, bot.

tuniko, plstěný burko, tech. envelopo, ~

hodinek horlogxujo, koupací ~ banmante-

lo, nepromokavý ~, ~ do deště pluvman-

telo, pluvimuna m., s kapucí kapoto, pra-

covní ~ labormantelo, ~ pneumatiky

pneux(matik)a bendo, zemský ~ termante-

lo, # kam vítr, tam ~ li sxangxigxas kiel la

vento, li scias veturi per cxiu vento, li ha-

vas cxiun horon alian moron, pod ~em

noci sub la mantelo de la nokto

pláštěnci m pl. zool. tunikuloj

pláštěnka f pluvmantelo, pluvkitelo

pláštík m manteleto

pláštník m zool. hxlamiforeno

plat m služné salajro, laborpago, (za)placení,

platba pago, hrubý ~ malneta salajro

plát m plato

plát ned. (lit.), flagri, flami, ardi, fajri, viz též

planout

platan m bot. platano

platb/a f pago, příjemce ~y pagato, žirová

~a gxirado

plátce m paganto, ~ tributu tributulo

platební (por)paga, ~ bilance pagobilanco,

~ podmínky pagokondicxoj, ~ poukázka

pagilo, ~ povinnost pagdevigo, ~ příkaz

pagordono, posxtmandato, pagdeviga or-

dono

platejs m zool. plateso

plátek m bot. petalo, tech. lamelo, tenký kus

plateto, časopis hanl., bulvární tisk gaze-

tacxo, ~ šunky trancxajxo da / el sxinko, ~

pily segilklingo

plátenictví n tolkomerco

plátěnky f pl. kalhoty tolpantalono; obuv tol-

sxuoj

plátěný tola

platforma f platformo

platina f chem. plateno

platit ned. pagi, mít platnost validi, odměňo-

vat mzdou salajri, platím! mi deziras pagi,

mi pagos!, ~ hotově ekon. pagi kontante, ~

naturáliemi pagi per naturajxoj, ~ složen-

kou pagi per pagilo, ~ poštovní pokáz-

kou pagi per posxtpagilo, ~ příspěvky ko-

tizi, pagi kotizon, ~ tribut tributi, ~ za

jídlo pagi mangxajxojn, pagi por mangxo, #

to platí pro každého tio validas por cxiu,

váš pas už neplatí via pasporto ne plu

validas, zmýlená neplatí pro eraro ne

pravigas la faro, platí! decidite!, konsenti-

te!, to na něho neplatí, tio al li ne impo-

nas, tio ne efikas sur lin, něco znamenat

valori, být považován esti rigardata (za ně-

koho por iu), být určen koncerni (někomu

iun)

plátkový tech. lamena

plátno n i malířské tolo, obraz surtola pen-

trajxo, konopné ~ kanab(o)tolo, promítací

~ ekrano, široké ~ largxa ekrano, vosko-

vané ~ vakstolo

platnost/ f valideco, mít ~ validi, s koneč-

nou ~í definitive, nabýt ~i (ek)validigxi,

pozbýt ~i eksvalidigxi, fortempigxi, mající

zpětnou ~ retroaktiva, retroefika, zrušit ~

nuligi validecon, malvalidigi

platn/ý valida, ~ý člen společnosti utila /

plenvalora membro de la societo, # to mi

není nic ~é tio ne utilas / helpas al mi, tio

ne tauxgas por miaj celoj, co je to všechno

~é, když ... kiom utilos cxio cxi, se ...,

málo ~é, měl jsi pravdu estas tiel, vi

pravis

Platón m Platono

plátovat ned. platgarni

platýš m velký zool. plateso

plavák m 1 hovor. liják pluvego, torenta plu-

vo 2 nám. flosilo

plavání n nagxado, ~ naznak dorsonagxado

plavat ned. nagxi, plout flosi, # ~ jak zed-

nická tříska nagxi kiel hakilo / sxtono,

plav! forigx

u!, nech to ~ ne zorgu pri gxi /

tio!

plavb/a f navigado, vodní doprava akvo-

transporto, odb. nauxtiko

plavci m pl. 1 viz plavec 2 zool. nadřád na-ilbirdoj

 

 

plavčík

242

 

 

plavčík m 1 nám. junmaristo 2 instruktor

nagxinstruisto 3 strážce plagxogardisto, na-ejgardisto

plavební naviga

plavec/ m nagxanto, nagxisto, ~ký nagxa

plavidlo n (nagx)veturilo, navigilo, prů-

zkumné ~ skolto

plavit ned. flosigi, vypírat dekanti, ~ se sxi-

pveturi, navig(ad)i, sxipiri, veturi sur sxipo,

na voru flosveturi

plavky f bankalsono, dámské bankostumo,

pánské bansxort(et)o

plavovl/áska f blondulino, ~asý blondhara

plavuň f bot. likopodio

plavý blonda

plaz/ m zool. rampulo, reptilio, ~ivý rampa

plazit se ned. rampi, táhnout / vléci se treni

sin, trenigxi, klikatit se serpent(um)i

plazma f fyz., biol., lék. plasmo

pláž f plagxo, strando

plebejec m plebano, hanl. vulgarulo

plebiscit m plebiscito, referendumo

plebs m plebo

plečka f zeměd. (pusx / tir)sarkilo, kultivilo

pléd m text. plejdo

plech m lado, gastr. bakpleto, vlnitý ~ onda

lado, ondolado, stříhat ~ cxizoji

plechov/ka f ladskatolo, ~ý lada, hud. latu-

na, ~é hudební nástroje latunaj muzik-

instrumentoj, latuninstrumentoj

pleistocén m geol. pleistoceno

plejáda f um. plejado

Plejády f astr. Plejadoj

plemen/o n, plémě n raso, rod gento, ~ík m

genera virbesto, ~ný breda, ~ný hřebec

breda stalono

plena f 1 rouška vualo, tuko 2 plen(k)a dět-

ská vind(otuk)o, 3 anat. meningo, mozko-

vá ~ encefala m., míšní ~ mjela m.

plenár/ka f (hovor.), plenkunsido, ~ní plena,

gxenerala, ~ní schůze plenkunsido

plení n sarkado

plenit ned. (pri)rabi, detrui, pereigi

plenka f viz plena

plenta f i promítací plocha ekrano

plenum n plena kunveno, plenkunsido

pleonasmus m lit. pleonasmo

ples/ m balo, maškarní ~ reduto, maskoba-

lo, kostumbalo, pořádat ~y doni balojn

plesat ned. jubili, gxojegi

plesk! bauxc!

plesk/at ned. 1 plauxdi, klaki 2 # déšť ~á do

oken pluvo klakas / batas sur fenestroj, #

vlajky ~ají ve větru flagoj plauxdas en

vento

plesknout dok. klaki, plauxd(et)i, # ~ přes

ruku klakfrapi ies manon

pleskot m plauxdado

plesnivec m alpský bot. leontopodo, hovor.

edelvejso

plesnivět ned. sximi

plesniv/ý sxima, ~ina f sxima tegajxo, sximajxo

pleso n altmontara lago, montarlago

plesov/ý bala, ~é šaty balkostumo

plést ned. 1 mást konfuzi, erarigi 2 splétat

plekti, vplétat enplekti 3 jehlicemi triki, ~

hladce a obrace triki rekte kaj inverse 4

zaměňovat intermiksi, # nechci tě do toho

~ mi ne volas (en)miksi vin en la aferon, ~

(si) fakta intermiksi faktojn, ~ si někoho

s někým preni iun por iu, ~ hlavu turni la

kapon; allogi la koron (někomu de iu), ~

se 1 překážet ~ se někomu do cesty bari la

vojon, ~ se (někomu) do řemesla enmiksi

sin en ies aferojn 2 mýlit se erari

pleš/ f kalvo, ~atý kalva, ~atět ned. kalvigxi

pleť/ f (vizagx)hauxto, ~ový (por)hauxta

pletací trika, ~ drát trikilo, ~ stroj trikma-

sxino

pletař m trikisto

pleteň f , plexus m fyziol. plekso

pleten/í n činnost trikado, plektado, výrobek

trikajxo, ~ý trikita, ~é zboží trikajxoj, ~é

punčochy trikitaj sxtrumpoj, ~ec m plekto,

~ina f trikajxo

pletí n sarkado

pletich/a f intrigo, artifiko, ~ář m artifiku-

lo, intriganto

pletivo n 1 výrobek plektajxo 2 pletivo

(buněčné) tkáň biol. histo; # drátěné ~

dratplektajxo

 

 

243 ploský

 

 

pletky f pl. intrigajxoj, milostné ~ amindu-

majxoj

plev/a f bot. grensxelo, glumo, ~y pl. zeměd.

glumoj, grenventumajxo

plevel m zeměd. sark(ind)ajxo, sarkitajxo,

polní ~ trudherbo, hovor. kviko, herba-

cxo, misherbo

plch m muskardinedo

plíce f jedna pulmo, odb. pneuxmono, umělá

~ sxtalpulmo, zápal plic pneuxmoni(ot)o,

pulmito, # z plných plic el plena gorgxo,

plengorgxe

plicní pulma, ~ choroba pulmomalsano, ~

sklípek lék. alveolo, ~ tuberkulóza ftizo

plicník m bot. pulmonario

plíčky f pulmajxo

plínka viz plenka

pliocén m geol. plioceno

plíseň f bot. hovor. sxim(ajx)o, ~ pravá fi-

komiceto

plískanice f pluvkoto, negxkoto, pluvkota /

negxkota vetero

plísnit ned. admoni, mallauxdi, riprocxi, náb.

sanktole(um)i

plísňový sxima, ~ sýr rokforto

plisova/t ned. text. plisi, faldumi, ~ný plisa,

~ná látka plis(ajx)o, ~ná sukně plisjupo

plíšek m (lad)plateto

plít ned. sarki

plivanec m kracxajxo

plivat ned. kracxi, vyplivovat elbusxigi, chrlit

sputi

plivátko n kracxujo, sputujo

plíž/it se ned. kasxir(ad)i, sxteliri, sxovrampi,

kradmo (kasx)rampi, sxtelrampi, ~ení n sxov-

rampado, tajně sxtelirado, ~ivý kasxiranta,

sxteliranta, rampa, přen. zvolna působící mal-

rapide efikanta, lék. latenta

plněn/ý plenigita, gastr. farcxita, ~á bábov-

ka gastr. savarino, ~á paprika farcxita pa-

priko

plnicí pleniga, ~ pero fonta plumo, font-

plumo

plnit ned. naplňovat plenigi, stáčet elkranigi,

uskutečňovat plenumi, gastr. farcxi, # ~

mléko do lahví enboteligi lakton, ~ se na-

plňovat se plenigxi, uskutečňovat se plenumi-i

plno plenplene, multe, # mít ~ práce havi

multe da laboro, v sále bylo ~ la salono

estis plenplena

plnokrevný pursanga, přen. vitala, ricxtem-

peramenta

plnolet/ý plenagxa, ~ost f plenařeco, práv.

majoritato

plnoprávný plenrajta

plnoštíhlý sxvelsvelta, duonsvelta, plenfor-

ma

plnovous m plenbarbo

pln/ý plena, ~á cihla kompakta briko, ~é

jméno tuta nomo, ~ou hrstí plenmane, ~á

moc práv. plenpovo, plenrajtig(il)o, ~á

penze za pobyt inkluzivaj restadkostoj, ~ě

plene, komplete, tute

plod/ m frukto, zool. feto, dužnatý ~ kar-

neca frukto, nepravý ~ sxajnfrukto, ~ný

frukt(odon)a, fruktoporta, fruktoricxa, fe-

kunda, i přen. generema, lesní ~y f pl. ar-

barfruktoj, ~nost f fekundeco, ~olist m

fruktofolio, karpelo

plodidla n pl. generaj organoj, generiloj

plodina f zeměd., zahr. terprodukto, terfruk-

to, terkultura produktajxo, kulturní ~ kul-

tivajxo, technická ~ tehxnika terprodukto

plodi/t ned. generi, naskigi, (re)produkti,

frukti, # stromy plodí ovoce arboj portas

fruktojn, násilí plodí násilí perforto esti-

gas perforton, ~t bohatou úrodu porti

ricxan rikolton, ~vý naskema

plocha f areo, povrch surfaco, etendajxo, ku-

lová ~ mat. sfero, nosná ~ planeo, surfa-

cajxo, osevní ~ semadareo, povrchová ~

letadla surfacajxo de avio, pgxistávací ~

alterigx

a a., třecí ~ frotsurfaco, výhřevná

~ hejtsurfaco, # dostat se na šikmou plo-

chu veni sur fatalan deklivon

ploch/ý plata, ~á dráha (motorcikla) vetku-

rejo, ~á noha platpiedo

plomb/a f 1 kovová pečeť plumbajxo, metala

sigelo 2 zubní plombajxo, ~ovat ned. pečetit

sigeli, zub plombi

plosk/ý plata, ~ohlavý zool. brakicefala, ~o-

nosý platnaza

 

 

plošina

244

 

 

plošina f zeměp. platajxo, v tramvaji apod.

platformo, náhorní ~ altebenajxo, altpla-

tajxo, nakloněná ~ ramplo

plošinka f placeto

ploška f fac(et)o, plat(et)o

plošn/ý area, ~á míra areomezuro, ~ý ob-

sah mat. areo

ploštěnci m pl. zool. platvermoj

ploštice f hmyz heteroptero, měkkýš kalmaro

plot m (cxirkaux)barilo, tyčkový ~ palisa

barilo, živý ~ hegxploténka: kloubní ~ anat. menisko

plotice f zool. rutilo

plotna f fornoplato

plouhat se viz ploužit se

plout ned. 1 o lodi iri 2 plynout flosi 3 plavat

nagxi 4 jet lodí sxipiri, navigi 5 lit. přen.

sxvebi, # měsíc pluje na nebi la luno sxve-

bas sur la cxielo

ploutev f nařilo

ploutvonožci m pl. zool. pinipedoj, hovor.

fokuloj

ploužit se ned. treni sin, trenigxi, trenigx

e iri

plovací nagxa

plovák m flosil(et)o, ~ (wind)surfingu

sport. surfotabulo, veltabulo

plovárna f nagx(ban)ejo

plov/at viz plavat; ~oucí flosanta, nagxanta

plovatka f zool. limneo

plození n generado

pls/ť f felto, obkládat ~tí feltizi, ~těný

felta, ~tit ned. felti

plť f floso

pluh m plugilo, sněhový ~ negxplugilo

pluk/ m voj. regimento, dělostřelecký ~ arti-

leria regimento, pěší ~ infanteria regi-

mento, velitel ~u regimentestro, ~ovník m

kolonelo

plurál m lingv. pluralo, multnobro

pluralismus m fil. polit. plurismo

pluralit/a f polit. plurismo, ~ní plurisma

plus mat. plus, kaj, m přednost pluso

Pluto m astr. Pluto

plutokracie f polit. plutokratio

pluton/ m geol. plutono, ~ická vyvřelina

plutonajxo

plutonium n chem. plutonio

plyn/ m gaso, ~y pl. lék. intestaj gasoj, důlní

~ mingaso, grizuo, kouřové ~y fumgasoj,

netečné / inertní ~y chem. inertaj gasoj,

slz(otvor)ný ~ larmiga g. zemní ~ tergaso,

~árna f gasfarejo, gasfabriko, ~ař m gasis-

to, ~ný 1 přídavné jm. k plyn gasa 2 lehce,

souvisle probíhající flua 3 ~ná souhláska

lingv. likvido, ~ně plynule flue

plyno/jem m gasrezervujo, ~měr m gasome-

tro, gasomezurilo, ~vod m gasodukto

plynout ned. 1 téci flui 2 o čase (for)pasi 3

vyplývat rezulti, sekvi 4 o plavidle drivi,

flosi, # z toho plyne zisk el tio fruktas

profito

plynov/ý gasa, ~á kamna pomn. gasforno,

~á komora gaskamero, ~á lampa gas-

lampo, ~á maska gasmasko, gassxirmilo,

~é osvětlení gaslumigado, ~ý motor

gasmotoro, ~ý pedál gaspedalo, akcelilo,

~ý sporák gasfornelo, ~ý zapalovač

gasflamigilo

plynul/ý flua, nepřetržitý kontinua, seninter-

rompa, ~e kontinue, plynně flue

plynutí n paso

plyš/ f plusxo, ~ový plusx(ec)a

plytký lit. suprajxa

plýtvat ned. malsxpari, disipi (něčím ion), ~

časem malsxpari / disipi tempon

Plzeň/ f zeměp. Pilsen(j)o, p~ský pilsena,

p~ské pivo pilsena biero

plž/ m zool. gastropodo, se schránkou též kon-

kulo, ~i m pl. zool. třída gastropodoj

pneumati/ka f pneuxo, nauka o plynech pne-

ýmatiko, nahuštěná ~ka pufigita p., bez-

dušová ~ka sentuba p., ~cký pneuxmata

pneumonie f lék. pneuxmonito, pneuxmonio

pnout se etendigxi, suprenlevigxi, strecxi, teni

strecxita, zvl. o rostlinách rampigxi, cxirkaux-

volvi (ion), (volvo)grimpi

po 1 časově post, po šesté (hodině) post la

sesa (horo), po obědě post la tagmangxo,

po roce post unu jaro 2 pohyb, směr jít po

cestě iri sur la vojo, jít po okraji iri cxe

 

 

245 pobýt

 

 

la rando, jít po hlase iri post la vocxo,

hledat po kapsách sercxi en la posxoj 3

původní určení / užití / zdroj majetek po ot-

ci havajxo post la patro, zbytek po jídle

resto de / post la mangxo, penze po man-

želovi emerituro post la edzo, stopa po

pachateli postsigno de la kulpulo 4 věcná,

místní nebo časová podílnost po kapkách

gute, po kusech popece, odpočinek po

práci ripozo post laboro, jeden po dru-

hém iu post la alia, už je po všem jam

cxio finigxis, po deseti po dek, dekope, po

desáté dekafoje 5 prostředek, nástroj, pří-

čina touha po odpočinku sopiro al la

ripozo, rozhlas po drátě perdrata radi-

o(disauxdigo), poslat po poslu sendi per

kuriero, plazit se po rukou rampi sur la

manoj 6 vztah, naznačení způsobu činnosti,

vztahu dívat se po očku rigardi sxtele /

okulangule, požadovat po dobrém nebo

po zlém postuli afable / amike aux perforte,

toužit po dobrodružství sopiri a-

venturon, po formální stránce el la forma

flanko 7 ve spojení se 4. pádem, zvl. časové a

prostorové rozpětí po celý den la tutan ta-

gon, dum la tuta tago, po 24 hodiny dum la

plentago, po dobu dvou hodin en la daux-

ro de du horoj, až po kolena gxis genuoj,

mám toho až po krk tio jam tedegas min,

po prvé, poprvé la unuan fojon, unuafo-

je, po každé, pokaždé cxiun fojon, cxiufo-

je 8 v ustálených spojeních po boku flanke

de, pracovat po staru / postaru labori

laux malnova maniero / malnovmaniere

pobádat ned. instigi, napomínat admoni

pobaltský apudbalta, cxebalta

pobavit dok. amuzi, plezurigi, malenuigi,

distri, bonhumorigi, ~ se amuzigxi, plezu-

rigxi, malenuigxi, distrigxi

poběhl/ík m vagulo, ~ice f stratulino, pu-

blikulino

poberta m sxtelemulo, kleptomaniulo

pobídka f instigo, stimulo, urgxigo

pobí/dnout dok. ~zet ned. instigi, stimuli,

sproni, urgxigi

pobíhat ned. cxirkauxkuradi, kuri hxaose / ti-

en-reen, vagadi, sencele iradi / kuradi

pobírat ned. (regule) ricevi, ~ důchod rice-

vadi pension

pobít dok. 1 zabít (sovaře) mortigi, hromadně

masakri, zvěř bucxi 2 zatlouci hřebíky alnaj-

li, # ~ okno těsněním fiksi / garni la fe-

nestron per kalfatrajxo / sxtopajxo

poblázn/it dok. zmámit mistifiki, trompi, ve-

ki pasion, milostně veki am(pasi)on, ame

ekzaltigi, trompe enamigi, ~it se freneze-

tigxi, ~ěný frenezeta

poblízku, poblíž proksime, # ~ lesa p. de /

al arbaro

poblou/dit dok. erarigxi, ~zení n mýlka misti-

fiko, (sens)eraro, pomatení devojigxo, deli-

ro

poblouznit dok. uvést v nadšení entuziasmi-

gi, zmámit mistifiki, ~ se upadnout v blouz-

nění fantaziumi, deliri

pobočka f filio

pobočník m asistanto, voj. adjutanto

pobodat dok. pikvundi

pobolív/at ned. doloreti, ~ání n doloreto

pobořit dok. malkonstrui, ruinigi, detrui,

faligi

pobouření n indigno, ekscitego

pobouři/t dok. indignigi, ribeligi, ekscitegi,

emocii, incitegi, # jeho chování mě ~lo

lia konduto indignigis min, ~t se rozčilit se

ekscitigxi, ekribeli

pobožn/ý pia, devota, ~ost f zbožnost pieco,

bohoslužba diservo, ~ůstkář m bigoto,

~ůstkářský bigota

pobrat dok. forpreni

pobryndat dok. gutmakuli, versxmakuli

pobřež/í n bord(region)o, mořské ~í mar-

bordo, ploché strando, plagxo, ~ní apud-

borda, (cxe)borda, P~í slonoviny území la

Ebura Bordo, Eburio

pobřišnice f anat., lék. peritoneo, zánět ~

peritoneito

pobuda m vagabondo, vagacxulo, senhej-

mulo

pobuřov/at ned. ribeligi, maltrankviligi, roz-

hořčovat indignigi, ~ání n ribelig(ad)o,

maltrankvilig(ad)o

pobý/t dok., ~vat ned. rest(ad)i, trvale logxi

 

 

pobyt

246

 

 

pobyt m restado, logxado, místo ~u domici-

lo, restadloko, restadejo, trvalý ~ dauxra /

cxefa logxloko, studijní ~ stagxo, ~ na

čerstvém vzduchu liberaera r.

pobývat ned. restadi

pocení n sxvitado, lék pro ~ sxvitiga medi-

kamento / drogo

pocestný m migranto, vojiranto

pocínovat dok. stan(um)i

pocit m sento, percepto, dojem impreso, #

mám ~, že ... mi havas la senton, ke ...; mi

sentas, ke...

pocítit dok. pociťovat ned. (ek)senti, ~ po-

chybnost eksenti dubon

poct/a f honoro, vzdá(va)t ~u honori, ~ít

dok. honori, indigi

poctiv/ý honesta, ~é jméno h. nomo, přen. m

honestulo, ~ě honeste, bonafide, ~ec m

honestulo, ~ost f honesteco

pocukrovat dok. sukerumi

počasí n vetero, deštivé ~ pluva v., dusné ~

sufoka v., pěkné ~ bela v., proměnlivé ~

sxangx(igx

)ema / kaprica v., stálé ~ konstanta

v., špatné ~ malbona / malbela v., před-

pověď ~ veterprognozo, změna ~ ve-

tersxangxigxo, za každého ~ en cxia v.

počát/ek m komenco, odb. nulpunkto, přen.

sojlo, původ origino, na / z ~ku en la ko-

menco, komence, origine, hned od ~ku

(tuj) (ek)de la k., od ~ku do konce (ek)

de la komenco gxis la fino, ~kem května

komence de majo, ~kem sezóny fru-

sezone, ~eční komenca, ~eční písmeno

inicialo

počest/ f honorigo, na ~ je honoro, honore

/ omaře al, ~ně honeste, ~nost f honeste-

co, cudnost cxasteco, ~ný honesta

počet/ m 1 počítání kalkulo 2 množství

kvanto 3 číselně vyjádřený nombro, dife-

renciální ~ diferenciala kalkulo, v plném

počtu en plena nombro, plennombre,

komplet(nombr)e, ~ pravděpodobnosti

probablokalkulo, ~ní kalkula, nombra,

~nost f nombreco, ~ný grandnombra,

multenombra, ~ná rodina multmembra

familio

početí n koncip(igx

)o, koncepcio, koncipado,

koncipiteco

počíhat dok. embuski, spionatendi

počínání n konduto, sinteno, agado, začátek

komencado

počína/t ned. viz též počít; komenc(igx

)i, ~t

si ned. agi, konduti, teni sin, # ~t si stro-

jeně afekti, ~je komencante (něčím per),

ekde

počít biol. koncipi, ~ (se) vzniknout eki, ~ si

dok. fari, #, co si (teď) ~nu? kion mi

(nun) faru?, kion nun fari?

počítač/ m komputilo, komputoro, pracovat

na ~i komputi

počítačka f kalkulmasxino, kalkulilo, ka-

pesní ~ posxa kalkulilo

počítadlo n abako, (glob)kalkulilo, zvl. tech.

nombrilo, nombrometro, i kancelářské kal-

kulilo

počítání n nombrado, kalkulado ~ na

prstech fingrokalkulo

počítat ned. kalkuli, domnívat se opinii, ~ na

prstech k. laux la fingroj, ~ z hlavy / zpa-

měti k. en la kapo, k. pense / mense, ~ do

sta k. centon, ~ počítačem komputi, #

počítám, že to zvládnu mi opinias, ke mi

primajstros gxin, počítám s tebou, že ... mi

kalkulas je / pri vi, ke ..., ~ s něčím k. kun

io, konsideri ion, s tím jsme nepočítali

kun tio ni ne kalkulis, tion ni ne konside-

ris

počitatelný, spočitatelný nombrebla

počitek m fyziol., fil. sensaco

počkání n atendo, oprava na ~ riparo

dum-oni-atendas / en kelkminuta atendo-

tempo

počkat dok. atendi, # s tím musíme ~ tion

ni devas prokrasti

počty m pomn. aritmetiko, kalkul(ad)o, ob-

chodní ~ bilanco

pod sub, ~ stolem (kde?) sub la tablo, ~ stůl

(kam?) sub la tablon, ~ podmínkou, že

kondicxe, ke; sub la kondicxo, ke; rezerve

de; ~ širým nebem sub la libera cxielo, ~

zárukou garantie, # držet ~ pokličkou

teni kasxe / konfidence / sekrete; prodávat

~ rukou vendi kasxe / sekrete

 

 

247

podhlavnice

 

podací prezenta, ~ lístek atesto pri enposxti-

go, konfirmilo, ~ číslo registronumero,

žel., dopr., sděl. ekspednumero, numero de

la konfirm(il)o

podagra f lék. podagro

podání n předání (trans)dono, ruky dono, pí-

semností prezentado, um. prezento, ple-

numo, sport. serviro, v tenise ludumo, vy-ídit (úřední) ~

likvidi prezentajxon,

ústní ~ busxa prezentado, tradicio

podař/it se dok. sukcesi, prosperi, # ~ilo se

mu utéci li sukcesis forkuri, obchod se

mu ~il li prosperis en la negoco, ~ený

sukcesa, prospera

podat dok. podávat ned. doni, přihrávat

sport. serviri, pasigi (pilkon), ~ demisi

demisii, ~ hlášení / zprávu raporti, ~

(pomocnou) ruku doni (helpan) manon,

prezenti manon (někomu al iu), ~ stížnost

/ žádost submeti plendon / pet(skrib)on, ~

dopis ekspedi / forsendi / enposxtigi /posxti

leteron, podávat kávu prezenti kafon, ~

reportáž riporti, ~ skvělé výkony pre-

zenti majstrajn farojn, ~ svátost oltářní

náb. komunii, ~ zprávu dálnopisem tele-

teksi informon / raporton, # ~ si někoho

hovor. tauxzi iun, podej mi ruku donu al

mi vian manon, podej mi tamhleto! trans-

donu al mi tiun umon!

podatelna f v úřadě distribua akceptejo /

prezentejo, obecně enregistrejo

podavač m zednický masonhelpanto, obecně

helpanto

podběl m bot. tusilago

podbílek n bot. latreo

podbízet se ned. senpretende / (tre) modeste

(sin) prezenti

podce/nit dok., ~ňovat ned. subtaksi

poddajný fleksema, elasta, supla, povolný

cedema, konsentema

poddan/ství n hist. servuteco, senrajteco;

jugo, ~ý servuta, ovládaný regata, m servu-

tulo, regato, subulo

poddat se klini la nukon

poddruh m biol. subspecio, raso

poddůstojník m suboficiro

podebrat subsxovi, ~ se dok., podbírat se

ned. o ráně pusi

podej m podání, zvl. žel. transdono, enmani-

go, ~ zavazadel pakajxakceptejo

podej sloveso, viz podat

podejmout se ned. surpreni, entrepreni

(něčeho ion), # podjal se těžkého úkolu

li surprenis malfacilan taskon

poděkovat dok. danki (někomu za něco iun

por / pro io), ~ se odmítnout fordanki, zříci

se abdiki (ion), eksigxi

podél laux, lauxlonge (něčeho de io), preter

(io)

podělit dok. pridonaci (někoho něčím iun

per io), disdoni (ion al iu), ~ se interdividi

(o něco ion)

podélník m křídla let. sparo

podélný lauxlonga

podepřít dok. (sub)apogi (o něco sur / al /

kontraux io), subteni, podpěrou sxtrebi, (sloj)

dřevem tech. lignizi, ~ se apogi sin, viz též

podporovat

podepsa/t dok. subskribi, ~t směnku endo-

si, ~t (se) dok. subskribi, značkou signaturi,

parafi, # ~la se sxi subskribis (sian no-

mon), sxi donis sian subskribon

podesáté dekafoje, la dekan fojon

poděsit dok. (ek)teruri, hororigi, paniki,

konsterni, sxoki, ~ se (ek)terurigxi, ekhoro-

ri, panikigxi

podesta f stav. podesto, placeto

podestlat dok. zeměd. pajlosterni

podestýlka f slámou zeměd. pajlajxo

poděšení n konstern(igx

)o, sxoko, terurigxo

podešev f sxuplando, plandumo

podezd/ít dok. stav. submasoni, ~ívka f

submasonajxo, bazamento

podezíra/t ned. suspekti (z něčeho pri io),

~vý suspektema

podezřelý suspekt(ind)a, obskura

podezření n suspekto, být v ~ esti suspek-

tata, uvést v ~ suspektigi, # ~ ještě ne-

znamená důkaz suspekto pruvon ne ega-

las

podezřívat ned. viz podezírat

podezřívavý suspektema

podhlavnice f kapkuseno

 

 

podhoubí 248

 

 

podhoubí n bot. micelio

podhradí n subkastela domaro / vilagxpodchod m subpasejo, i

podjezd subvojo,

železniční ~ na nádraží interkaja subpase-

jo, na trati subtraka pasejo

podchycení n subkapto, zajištění certigo

podchycovat, podchytávat ned., podchy-

tit, podchytnout dok. subteni, subapogi,

statisticky zaznamenat registri, ~ zájem

subteni / ekkapti intereson

podíl m parto, kvoto, kontingento, poa

kvanto, partopreno, mat. kvociento, kvoto,

kiomo, ~ na zisku ekon. dividendo, parto-

prenprofito, členský ~ membra parto /

kvoto, dědický ~ heredajxparto, lví ~ přen.

leona / cxefa parto / kvoto, # vyplatit

členský ~ ekon. ristorni

podílet se ned. partopreni, partumi (na ně-

čem en io), kontribui (al / por io)

podílník m ekon. ano, societano, kompania-

no, spoluúčastník akce komplico

podít se dok. malaperi, # nevím, kam se po-

děl mi ne scias, kien li malaperis

pódium n podio, estrado, přenosné / pou-

ťové ~ tabulscenejo

podiv m (ad)miro, mirego, vzbudit ~ mirigi,

veki miron, # je s ~em, že ... estas mirige,

ke ...

podívan/á f spektaklo, vid(ind)ajxo, spek-

tajxo, úžasná ~ majesta spektajxo / spek-

taklo, # to stojí za ~ou tio estas nepre

vidinda

podívat se dok.. rigardi, navštívit viziti, po-

ohlédnout se provi trovi, eksercxi, (po ně-

čem ion), # ~ se po dětech iri kontroli la

infanojn, ~ se do světa / do kina viziti

eksterlandon / kinejon, podívejme se! jen

rigardu!, podívej se na něho rigardu lin

podiv/it se dok. ekmiri (něčemu pri / pro /

antaux io), ~ín m strangulo, ekstravagancu-

lo, margxenulo, ~ínský bizara, ~ný stranga,

kurioza, ~nost f strangajxo, strangeco,

~uhodný mirinda, miriga, kurioza,

~uhodnost f mir(ind)ajxo

podjeseň f somerfino

podjezd/ m dopr. podchod subpasejo, silniční

subvojo, železniční ~ subtraka pasejo,

výška ~u pasalto (de pasejo)

Podkarpatská Rus f hist. Rutenio

podkasaný text. kuspita

podklad/ m pozadí fono, základ bazo, fun-

damento, subajxo, nátěru, um. grundo, na

~ě surbaze de

podkládat ned. viz podložit

podkolení n anat. genukavo, poplito

podkolenka f text. sxtrumpeto, gxisgenua /

duonkrura sxtrumpo

podkolí n subrado, nám. bilgxo, ve mlýně mu-

elradejo

podkomoří m viccxambelano

podkoní m grumo, stalestro, stalisto

podkop m subfosajxo, voj. sapeo

podkop(áv)at ned., podkopat dok. subfosi,

~ se subfose veni (někam ien), voj. sapei

podkova f hufumo, huf(o)fero

podkož/í n anat. hipodermo, ~ní subhauxta,

~ní tuk lék., anat. paniklo

podkrov/í n subtegmento, ~ní subtegmenta,

~ní pokoj subtegmenta cxambreto, man-

sardo

podkuřov/at ned. subfumi, i přen. incen-

s(ad)i, přen. flati, ~ání n (přen.) incenso

podlah/a f planko, ~ovina f plankmaterialo

podlamovat ned. fleksi, oslabovat subfos(a-

d)i, ~ se fleksigxi, # nohy se pod ním

podlamují liaj kruroj falfleksigxas

podlaží n etagxpodle laux, znát ~ jména koni lauxnome, ~

libosti lauxplacxe, lauxvole, ~ možnosti laux-

eble, ~ pořadí lauxvice, ~ potřeby lauxbe-

zone, ~ svého laux sia maniero, ~ všeho

plej versxajne / probable

podléhat ned., podlehnout dok. malvenki,

cedi, # ~ halucinacím halucinigxi, ~ pani-

ce panikigxi, ~ přesile esti venkata de su-

perforto, ~ zkáze malbonigxi, putrigxi, ~

pokušení cedi al tento, ne povi kontraux-

stari al tento, ~ clu / dani esti dogandeva /

impostdeva, ~ něčí pravomoci esti sub-

alterna / subordigita (někomu al iu)

podléška f bot.viz jaterník

 

 

249 podoba

 

podléz/at, podlízat ned. (sub)rampi, přen.

lakei, sklavkonduti, flatservi, kajxoli, (ně-

komu al iu), ~ání n subrampado, přen. lí-

sání kajxol(ad)o, ~avý humil(eg)a, humi-

lacxa, servila, flatservema, rampa (přen.),

~avost f humilego

podlitina f anat. ekimozo, sufuzo, kontuzo

podlodí n kilo

podlomen/ý 1 skleslý elcxerpita, tute kon-

sumita 2 kvazaux rompita, ~é zdraví subfo-

sita sano

podlost f fieco, malhonesteco

podloubí n arkado

podloudn/ík m kontrabandisto, ~ický kon-

trabandista, ~ictví n kontraband(ad)o,

~ičit ned. kontrabandi

podlouhl/ý longforma, oblonga, ~ost f ob-

longeco

podloží n geol. subtavol(ar)o

podložit dok., submeti, podstavit bazigi,

opodstatnit bazi, motivi, ~ stůl apogi

tablopiedon, # ~ nemocnému hlavu pol-

štářem meti kusenon sub la kapon de

malsanulo

podložka f sub(met)ajxo, psací ~ pauxslinioj,

skribsubajxo, těsnicí ~ sxtopringo

podlý fia, kanajla, acxa

podmani/t dok., podmaňovat (si) ned.

subjugi, sklavigi, konkeri, ~vý edifa, su-

gesta, ~vé pohledy sugestaj rigardoj, ~tel

m submetanto, subiganto, subjuganto, pře-

možitel venkinto

podmáslí n buterlakto

podmazat subsxmiri, hovor. podplatit sub-

acxeti, korupti

podmět m lingv. subjekto

podmínečný kondicxa

podmíněn/ý kondicx(it)a, ~é odsouzení

kondicxa kondamno, ~ý reflex kondicxita

reflekso

podmínit dok., podmiňovat ned. kondicxi

podmínk/a f kondicxo, pod ~ou kondicxe, #

za příznivých podmínek en favoraj kon-

dicxoj, # klást (si) ~y meti (siajn) kon-

dicxojn, pgxistoupit na ~y akcepti la kon-

dicxojn

podminovat dok. submini

podmiňova/t ned.viz podmínit, ~cí kon-

dicxa, ~cí způsob lingv. kondicxa modo,

us- modo, kondicionalo

podmítka f zeměd. malprofunda / minca

plugado / plugajxo

podmnožina f mat. subaro

podmořský submara

podnáj/em m vicluo, # bydlet v ~mu havi

luitan cxambron, logxi kiel vicluanto, popla-

tek viclua pago, ~emník m vicluanto

podnapilý ebrieta

podnebí n klimato, patro v ústech palato,

mírné ~ modera k., drsné ~ severa k.,

zdravé ~ salubra k.

podněcovat ned., podnítit dok. kladně po-

vzbuzovat stimuli, impulsi, instigi, pobuřo-

vat provoki, inciti

podnes gxis hodiaux

podnět/ m instigo, impulso, motivo, suges-

to, stimulo, ~ný sugesta, iniciata, ~ný ná-

vrh iniciata propono, dát ~ iniciati

podnik/ m entrepreno, establ(ajx)o, fabriko,

uzino, národní / soukromý / státní ~

nacia / privata / sxtata entrepreno / firmao,

riskantní ~ riska entrepreno, ~ zahra-

ničního obchodu eksport-importa entre-

preno, ~ání n entreprenado, soukromé ~

privata entreprenado, ~atel m entreprenis-

to, ~avost f entreprenemo, ~avý entrepre-

nema

podnikat ned. viz též podniknout, provozo-

vat hospodářskou činnost (ekonomie / pro-

dukte) entrepren(ad)i, uskutečnit efektivigi,

~ cestu / překlad / výlet entrepreni voja-on / tradukon /

ekskurson

podnítit dok. stimuli, instigi, inciti, sugesti,

~ k revoluci inciti al revolucio, revolu-

ci(ig)i, ~ závist enviigi

podnos m pleto

podnož/ f zahr. bazotrunko, arch. bazamen-

to, ~ka f stolička skabelo

podnožník m astr. nadiro

podob/a f simileco, nápadná ~a okulfrapa

simileco, v ~ě en formo (něčeho de io,

kiel io), v této ~ě en cxi tiu versio / formo

 

 

podobat se

250

 

 

podobat se ned. simili, (něčemu al io, ion),

# to se mu podobá ironicky tio similas al

lia karaktero

podobenství n lit., náb. parabolo

podobizna f portreto, vlastní ~ memportre-

to

podobn/ě simile, a tak ~ě kaj tiel simile,

zkráceně apod. k.s., ~ost f simileco,

analogeco, ~ý simila (někomu al iu), tias-

peca, příbuzný tvarem aj. afina, ~ý, ~á

muži vireska, ~ý románu romaneska

podobojí m náb. utrakvisto, příd. jméno u-

trakvista

pododrůda f bot., zool. subvario

podojit dok. melki

podot/knout dok., ~ýkat ned. rimarkigi, al-

doni, (rimarkon), mencii, # nemám co

~knout mi havas nenion por aldoni

podpalubí n nám. holdo, sxipkelo

podpat/ek m kalkanumo, # srazit ~ky

kunklaki / kunklakigi la kalkanumojn

podpaž(d)í n akselo, subbrako, v ~ sub la

brako, vést se v ~ pasxi / iri sub la brako (s

někým de iu), iri / pasxi brako en brako

podpěr/a f subtenilo, subportilo, ~ná kos-

tra subtena skeleto / strukturo

podpínadlo n lék. suspensorio

podpírat ned. (sub)apogi, subteni, ~ se

apogi sin (o něco sur io)

podpis/ m subskribo, značka signaturo, pa-

rafo, ~ směnky ekon. gxiro, vlastoruční ~

auxtografo, ~ový subskriba, ~ová akce pe-

tici-kampanjo, subskribokampanjo

podpisovat (se) ned. subskribi, meti (sian)

subskribon, označit parafou, značkou sig-

naturi, parafi

podplácet ned., podplatit dok. subacxeti,

korupti, sxmiri

podplukovník m subkolonelo

podpor m sport. apogo

podpor/a f 1 opora subteno 2 pomoc helpo 3

subvence subvencio, poskytnout ~u doni

subtenon, subteni, subvencii, peněžitá ~a

subvencio, ~a v nezaměstnanosti sub-

vencio por senlaboreco / senlaboruloj, žá-

dat o ~u kvesti, ~ovat ned. subteni, fi-

nančně subvencii, stipendii, ~ující subte-

nanta, ~ující trávení gastr. digestiga

podporučík m subleuxtenanto, vicleuxtenanto

podpořit dok. viz podporovat, podepřít

podprsenka f mamzono

podprůměrný subaveragxa

podpůr/ce m subtenanto, ~ný apoga

podrazit dok., podrážet ned. pusxe faligi,

subpusxi, depusxi, ~ nohy někomu stum-

bligi iun, ~ boty replandumi sxuojn, ~

židli renversi segxon

podrážděn/í n incito, ~ý incitita, nervoza

podráždit dok. inciti, eksciti

podražec m bot. aristolohxio

podrážet ned. viz podrazit

podrážka f plandumo

podrob/it dok. submeti, subigi, ~it si sub-

meti al si, ~it se submeti sin, submetigxi

(něčemu al io), ~it někoho zkoušce sub-

meti iun al ekzameno, ekzamenigi, ~ení n

subigo

podrobn/ý detala, ~ost f detal(ajx)o, # znát

do všech ~ostí koni gxis cxiuj detaloj, koni

gxisdetale, zacházet do ~ostí enprofundigxi

en detalojn, ~ě detale

podrost m lesnictví arbetaro, subarbajxo

podroušený ebrieta

područí: být v ~ esti (super)regata (někoho

de iu)

podruh m zeměd. biena laboristo

podruhé la duan fojon, duafoje, # přijdu ~

mi venos alian fojon

podružný negrava, sekundara

podr/ýt dok., ~ývat ned. subfos(ad)i

podržet dok. teni, zadržet haltigi

podřadn/ý duaranga, malbonkvalita, ~é

zboží n fusxvaro, ~ost f duarangeco,

fusxkvalito, margxeno

podřeknout se dok. parolperfidi sin, lasi

eskapi / elgliti la vorton, nevole elbabili

(la sekreton)

podřep m sport. genuflekso, kauxrigxo

podř/ezat dok., ~íznout dok. strom subsegi,

zabít gorgxobucxi, trancxi la kolon

podřídit dok. submeti, ~ se submeti sin,

submetigxi

 

 

251 pohár

 

 

podřimovat somnoli, duondormi

podřízen/ý subalterna, m subalternulo

podřizovat (si) ned. submet(ad)i, ~ se sub-

met(ad)i sin, submetigx

(ad)i

podsada f 1 stanu tenda bazo, subtendajxo 2

anat. u srsti vilo

podsední zeměd. o koni maldekstra (cxevalo),

selcxevalo

podsněžník m bot. subnegxa galanto

podstat/a f fundamento, esenco, i fil. sub-

stanco, fil. etno, # v ~ě má pravdu esence

li estas prava, esence li pravas, ~ný fun-

damenta, esenca, baza, substanca, ~a

problému kerno / nodo de la problemo,

~né jméno lingv. substantivo

podstavec m pevný spodek piedestalo, po-

stamento, soklo, stojan stablo, stativo

podstoupit dok. submeti (sin) (něco al io)

podstrčit dok. subsxovi, submeti

podsvětí n myt. Tartaro, Hadeso, infero,

zločinecké ~ krimularo, kanajlaro

podsvinče n porkido

podšálek m pladeto, subtaso

podšít ned. subkudri, záplatou (sub)fliki

podšívka f text. subsxtofo, parieto, subajxo,

přen. šibal friponeto, ruzuleto

podtrh/nout dok., ~ávat ned., substreki,

substreki, svalit renversi, ~nout nohou

nastavením piedbare faligi

poduška f kuseno, (kap)kuseneto, ~ na ra-

zítka stampkuseno

podvádět ned. tromp(ad)i, friponi, mistifiki,

v manželství kokri

podvaz/ek m jxartelo, krurzono, gxartero,

sxtrumpligilo, sxtrumporubando, jxartelzono,

~kový pás jxartelzono, P~kový řád hist.

ordeno de la Gxartero

podv/ázat dok., ~azovat ned. subligi, lék.

stringi, ránu bandagxi

podvečer m vesperigxo, antauxvespero, pří-

slovce antauxvespere, sváteční ~ / předve-

čer antauxfesta vespero

podvědom/í n subkonscio, ~ý subkonscia

podvést dok. viz podvádět

podvlékačky f pl. kalsono

podvod/ m trompo, mistifikajxo, ~ník m

trompisto, trompanto, trompinto, taškář

fripono

podvojný duobla, duopa

podvozek m dopr. cxasio, žel. vagonu bogxio

podvratný subfosa

podvrh/ m falsajxo, lit. apokrifo, ~nout dok.

subsxovi, padělat falsi

podvrtnout dok: ~ si nohu tordi al si la

piedon

podvyživený subnutrita

podzem/í n subterejo, polit. kasxeco, subtero,

subtera agado, ~ní i polit. subtera, kasxa

podzemnice f bot. arahxido

podzim/ m auxtuno, na ~ auxtune, ~ života

auxtuno de la vivo, ~ní auxtuna

podzol m geol. podzolo

poenta, pointa f lit. poento

poeti/cký poezia, ~ka f poetiko, ~čnost f

poezieco

poezie f poezio

pofňukávat ned. ploreti

pofukovat ned. bloveti

pogrom m hist. pogromo

pogumovat dok. gumi

pohádat se dok. kvereli, malpacigxi

pohádk/a f i přen. fabelo, vyprávět ~y, ra-

konti fabelojn, ~ář m fabelisto, ~ový fabe-

la, fea, ~ová bytost feo, ~ová knížka fa-

bellibro

pohan/ m pagano, idolano, feticxano, ~ka f

paganino, ~ský pagana, ~ství n paganis-

mo, idolisteco, ~stvo n paganaro

pohana f mallauxdo, malhonor(ig)o, lit. punti-

lio

pohánět ned., pohnat dok. peli, tech. movi,

peli, irigi, motor propulsi, ~ k odpověd-

nosti postuli klarigon / kompenson (něko-

ho za něco de iu pro io) ~ loď parou

movi sxipon per vapor(fort)o

pohanět, pohanit dok. mallauxdi, malhono-

rigi

pohank/a 1 viz pohan 2 f bot. fagopiro,

~kový fagopira

poháňka f bot. cinozuro

pohár m pokalo, Davisův ~ la Davisa poka-

lo, putovní ~ transira / migra pokalo, ~ek

m glas(et)o, pokal(et)o

 

 

pohladit 252

 

 

pohla/dit dok. karesi, glatumi, ~zení n kare-

so

pohlav/í n sekso, mužského ~í virseksa,

obojího ~í ambauxseksa, stejného ~í sam-

seksa, ženského ~í inseksa, ~ně sekse,

~ně dospělý seksmatura, ~ně obcovat

sekskunigxi, ~ně dráždivý erotogena

pohlavní seksa, ~ buňka samičí ovolo, ~

nemoc s. malsano, ~ orgán seks(il)o, ~

orgány anat. generiloj, ~ přitažlivost

seksallogo, ~ stud sekshonto, ~ pud s.

instinkto, ~ ústrojí genitalo, generiloj,

seksorganoj, pohlavnost f eroto

pohlavár m matadoro, korifeo, cxefo

pohlav/ek m vangofrapo, survango, ~kovat

ned. vangofrapi

pohlc/ovat ned. (en)gluti, (en)sorbi, chem.

adsorbi, ~ení n , ~ování n engluto, ensor-

b(ad)o, adsorb(ad)o

pohled/ m rigardo, (ek)vido, výhled vidajxo,

elvido, pohlednice ilustrita posxtkarto, bild-

karto, náhled vidmaniero, podmanivý ~

sugesta rigardo, přitažlivý ~ magneta ri-

gardo, na ~ sxajne, # láska na první ~

unuavida enamigxo, ~ný bonaspekta, bela-

spekta, lit. linda

pohledávka f ekon. monpostulo, monpre-

tendo, účetní bonhav(ajx)o, kredito

pohlednice f bildkarto, vidajxkarto, ilustrita

posxtkarto

pohlédnout dok., pohlížet ned. rigardi, #

jak na to pohlížíte? kiel vi rigardas gxin?,

kion vi opinias pri tio?

pohltit dok. viz pohlcovat

pohmož/dit dok. kontuzi, ~děnina f, ~dění

n kontuz(ajx)o

pohnat dok. viz též pohánět, # ~ k soudu

jugxe persekuti

pohnojit dok. zeměd. sterki

pohnout dok. (ek)movi (něčím ion), duševně

emociigi, přimět emigi, instigi, # prosby

jím nepohnuly la petoj ne movis lin, ~ se

(ek)movigxi

pohnutí n movigxo, ~ mysli ekscitigxo, emo-

cio, stát bez ~ stari senmove

pohnutka f motivo, impulso

pohnutý emocia, ekscita, ~ život sortobata-

ta vivo

pohoda f příznivé počasí serena vetero, dobrá

nálada bonhumoro, hejmeca atmosfero,

odb. komforto

pohodl/í n komforto, udělat si ~í komforte

arangxi sin, konduti kiel hejme, ~ný o věci

komforta, vhodný oportuna, konvena, o

člověku ripozema, komfortama, lenivý ne-

vigla, neagema

pohodn/ý m senfeligisto, ~ice f senfeligejo

pohon/ m trakcio, movilo, transmisiilo, ~ná

hmota / látka dopr. brulajxo, karburajxo,

fuelo

pohorš/it dok., ~ovat ned. indignigi, ofendi,

~it se, ~ovat se indigni, skandaligxi, (nad

něčím kontraux / pro / pri io), ~ení n in-

digno, skandalo, ofendo, budit ~ení kauxzi

indignon / ofendon, veřejné ~ení publika

indigno

pohoří n montaro, monta cxeno

pohostin/nost f gastam(ec)o, ~ný, ~ský

gastama, regalema, ~ské vystoupení gas-

trolo, ~ské představení gastprezentado,

~ství gastameco, hospoda gastejo, po-

skytnout ~ství gastame akcepti

poho/stit dok. regali, ~štění n regal(ad)o,

gastigo, jídlo regalajxo

pohotovost/ f preteco, být v ~i esti agopreta

/ servopreta, uvádět do ~i prepari por tuja

ekfunkciigo, bojová ~ batalpreteco, ~ní

lékařská služba servopreta medicina de-

jxoro, sukurado, unua helpo

pohotový ihned použitelný disponebla, ser-

vopreta, hbitý trafresponda, rapidsprita,

preta

pohov m ripozo, ~! povel ripozu!

pohovka f kanapo, sofo, divano

pohovor m interparolo, přátelský ~ amika

interparolo, přijímací ~ akceptotesto

pohovořit (si) dok. interparoli

pohrabáč m fajrostango, fajrohoko

pohranič/í n limregiono, limzono, ~ní li-

mregiona, ~ní stráž limgardo, ~ník m hist.

limgarda soldato

pohrd/at ned. malestimi (někým iun), mal-

sxati, ~ání n malestimo, ~avý malestima

pohrobek m postnaskito, posthumo

 

 

253 pochyba

 

 

pohroma f katastrofo, plago, zvl. práv. si-

nistro, živelná ~ naturkatastrofo, veter-

plago

pohromadě kune, spojeně kunigite, hromad-

ně amase, are

pohroužit se dok. enigxi, # ~ se do snů droni

en revoj

pohrozit dok. (ek)minaci

pohrudnice f anat. pleuxro, zápal / zánět ~

lék. pleuxrito

pohrůžka f minaco

pohřbít dok., pohřbívat ned. sepult(ad)i, do

země enterig(ad)i, entombig(ad)i, ~ žehem

cindrigi, kremacii

pohřeb/ m do země sepult(ad)o, enterigo, en-

tombigo, do hrobky enkriptigo, žehem kre-

macio, cindrigo, ~iště n sepultejo, enteri-

gejo, tombejo, ~ní funebra, ~ní ústav se-

pultentrepreno, ~ní vůz funebra cxaro /

veturilo, cxerkveturilo

pohřešova/t ned. rimarki / senti foreston /

mankon (něčeho de io), # pohřešuje se

několik lidí forestas kelkaj homoj, estis

rimarkita foresto de kelkaj homoj, ~ný

perdita, ne (re)trovita, m osoba perdigxinto,

forestanto

pohříchu lit. bedauxrinde

pohůnek m bovgardisto, hanl. pelisto, servi-

stacxo

pohyb/ m mov(igx

)o, pohybování movado,

rotační ~ rotacio, uvést v ~ movigi, # dát

se do ~u ekmovigxi, ~ v opačném smyslu

movo en kontrauxa senco, ~livost f moveb-

lo, ~livý neposedný movigxema, vigla, tech.

movebla

pohybovat ned. movi (něčím ion), ~ v o-

pačném směru movi en kontrauxsenco,

přehýbat kuspi, ~ se movigxi, měnit se varii

pocház/et ned. deveni, origini, # ~í z vesni-

ce li devenas / originas el vilagxpochlebov/at ned. flati,

kajxoli, kajxol(ad)o,

~ač m flatulo, ~ačný, pochlebný flatema,

~ání flato

pochlubit se dok. fanfaroni (něčím per io)

pochmurný malserena, nuboza, morna

pochod/ m marsx(ad)o, hud. marsxo, tech.,

chem. záměrný procedo, chem. samovolný

procezo, # dát se na ~ ekmarsxi, ~em v

chod! marsxu ek!, marsx'!, husím ~em an-

service, unu post la alia, slavnostní ~ ce-

remonia marsxo, parado

pochodeň f torcxo

pochodit dok. dobře sukcesi, rikolti bonon,

trafi en sukceson, špatně ~ malsukcesi,

rikolti malbonon, trafi en plagon

pochodov/ý marsxa, ~á píseň marsx(o)kanto

pochodovat ned. marsxi, slavnostně paradi, #

~ bok po boku marsxi kun flanko cxe flan-

ko

pochop m pomocník (zast.) helpanto, policista

hanl. sbiro, ~ rákosní zool. marcxa cirkuo

pochopení n kompren(em)o, mít ~ pro ně-

co havi komprenon por io, # nemám pro

to ~ al mi tute ne placxas tio, tio estas tute

fremda por mi

pochopit/ dok. (ek)kompreni, fil. koncepti,

navzájem interkompren(igx

)i, ~elný kom-

prenebla, ~elně kompreneble, je ~elné, že

estas kompreneble ke

pochoutka f frandajxo

pochov/at dok., pochovávat ned. 1 kolébat v

náručí luli 2 pohřbít do země enterig(ad)i,

entombigi, vykonat pohřební obřad sepulti,

# ~ala dvě děti přen. du sxiaj infanoj mor-

tis

pochutin/a f kondimento, gastr. gxumangxa-

jxo, bongustiga substanco, ~y tabák, káva

gxojiloj (hovor.)

pochutn/at si dok., ~ávat si ned. (for)mangxi

kun (granda) apetito (na něčem ion), fran-

di ion, # ~ali jsme si tre bongustis al ni,

ni mangxis kun granda apetito / gxuo

pochva f ingo, ~ meče glavingo, ~ šavle sa-

bringo, anat. vagino

pochv/ala f lauxdo, ~álit dok. lauxdi

pochyb/a f dubo, # beze vší ~y sen ia dubo,

sendube, mít ~y dubi, (o něčem pri io).

být na ~ách esti en dubo, ~nost f dubo,

rozpaky skrupulo, malcerteco, # nade vší

~y, mimo veškerou ~u / ~nost sen ia du-

bo, ~ný dub(ind)a, dubasenca, ~ně du-

b(ind)e, ~ovačný skeptika, nevěří-

 

 

pochytat 254

 

 

cí dubema, ~ovačnost f skeptikeco, dube-

mo, ~ovat ned. dubi

pochytat dok. kapti (cxiujn)

pochytit dok. porozumět kompreni, zaslech-

nout ekauxdi

pojď iru!, ~ sem! venu cxi tien!, ~ ke mně!

venu al mi!, apudigu min!

pojednání n (scienca) artikolo, traktado

pojednat dok., pojednávat ned. temi (o ně-

čem pri io), pritrakti (ion), priparoli (ion)

pojem m nocio, ideo, koncepto, pochopení

kompreno

pojetí n interpreto, koncepto, kompreno, # v

tomto ~ cxi tiel komprenite / interpretite /

konceptite

pojezd m dopr., tech. cxasio, žel. rulekipajxo

pojící liga

pojídat ned. (kutime) mangxadi, v přírodě

pikniki

pojímat ned. viz pojmout, chápat koncepti,

~ se parigxi, sekskunigxi, geigxi

pojíst dok. iom mangxi, viz též pojídat

pojistit (se) dok. práv. asekuri (sin) (proti

něčemu, před něčím kontraux io), zajistit cer-

tigi, sendangxerigi, sekurigi

pojistka/ f 1 smlouva asekuro, asekura kon-

trakto písemný doklad poliso 2 tech. seku-

rigilo, gardilo 3 zbraně sekurbutono, se-

kurigilo, el. pojistková vložka (elektra)

gardilo, fandogardilo, # praskla ~ la

gardilo krevis, tavná ~ fandogardilo, #

spálit ~y elbruligi gardilojn, dopr. dveřní

~ riglilo

pojistn/ý, pojišťovací, asekura, ~á klapka

sav(o)klapo, ~á smlouva a. kontrakto /

poliso, ~á událost a. evento, ~é n asekur-

kotizo, a. kotizo, ~ý předmět asekurajxo,

~á záklopka sekuriga valvo

pojištěn/í n asekuro, nemocenské ~í malsa-

nula a., ~ proti požáru a. kontraux fajro,

sociální ~í sociala a., úrazové ~í akciden-

ta a., a. okaze de akcidento, životní ~í, ~í

na život a. pri la vivo, ~ec m asekurato,

asekurito

pojišťov/na f asekura kompanio, budova

asekurejo, nemocenská ~na malsanula

asekurejo, ~ací viz pojistný

pojít dok. 1 zvl. hanl. zhynout mort(acx)i 2 vzít

původ, povstat deveni, fonti, rezulti, evo-

luigxi

pojit ned. ligi, kunigi, zvl. dopr. komuniki, ~

se ligigxi, # pojí nás stejná idea ligas nin

la sama ideo

pojítko n ligilo

pojivo n ligilo, kuniga rimedo

pojízdn/ý migra, schopný jízdy veturkapabla,

~á prodejna rulvendejo, ~é kino veturan-

ta kinejo, ~á nemocnice voj. ambulanco

pojmenov/at dok., ~ávat ned. nom(um)i,

titoli

pojmout rozsahem ampleksi, obsáhnout en-

teni, vzít kapti, zahrnout inkludi, inkluzivi,

umístit enspaci, # pojala ho hrůza kaptis

lin teruro, ~ za ženu edzigxi (někoho por

iu)

pokání n náb. pento(faro), vykonat / činit ~

pent(ofar)i, po zpovědi plenumi la pento-

punon

pokára/t dok. mallauxdi, riprocxi, skoldi

pokašlávat ned. tusetadi

pokazit dok.difekti, malbonigi, malgxustigi

pokaždé cxiun fojon, cxiufoje; ~, když

cxiam, kiam; kiomfoje

poklad m trezoro, klenoty juvelaro

pokládání n viz též položení metado

pokládat ned. položit dok. meti, považovat

kredi, opinii, konsideri, ~ někoho za

ztraceného kredi iun perdita, ~ (si) za

povinnost konsideri / akcepti kiel sian

devon, ~ za pravděpodobné konsideri

(kiel) versxajna

pokladn/a f kaso, v obchodě kasregistrilo,

okénko kasa gicxeto, kasgicxeto, místnost

kasejo, biletejo, nedobytná ~a kirasita /

neenpenetrebla / enromprezista / kaso,

příruční ~a kaskest(et)o, státní ~a fisko,

~í f kasistino, ~í deník kaslibro, ~í hoto-

vost kasmono, ~ice f trezorejo, ~ička f

kaseto, sxparmonujo, ~ík m kasisto, tre-

zoristo

poklek m, ~nutí n genuflekso, surgenuigxo, #

přimět k ~nutí genuigi

 

 

255

pokrytec

 

pokleknout dok. genufleksi, genuigxi

poklepat dok. (ek)frapi, frapeti, lék. perkuti,

# ~ na rameno někomu (man)frap(et)i ies

sxultron

pokles/ m malkresko, falo, malaltigxo, mal-

altigo, mallevigxo, ~ kurzu ekon. kurzofalo,

~ mravů malbonmorigxo, morala falo,

valutový ~ ekon. deprec(ad)o, ~ek m mis-

pasxo, # dopustit se ~ku fari mispasxon

poklice f potkovrilo, ~ kola automobilu

cxapo de auxtomobila rado

pokličk/a f (pot)kovrilo, pod ~ou přen.

kasxe, konfidence, sekrete, # sdělit pod

~ou konfidence sciigi, konfidenci

poklid m kviet(ec)o

poklidit dok. ordometi, ~ dobytek zeměd.

priservi brutaron

poklon/a f komplimento, riverenco, skládat

~y komplimenti, ~it se dok. riverenci

poklop m klosxo, kovrilo, víko fermplato,

dveřní falpordo

poklopec m pantalonfendo, hovor. kacujo

poklopit dok. (vuale) kovri, převrátit ren-

versi, malsuprenigi

poklus m trot(ad)o

pokmínovat dok. gastr. kumini

pokoj/ m místnost cxambro, klid kvieto, tran-

kvilo, dětský ~ infanejo, obývací ~ lo-ocxambro, podkrovní ~

subtegmenta ejo,

pronajimatel ~ů cxambroluanto, ~ pro

hosty gastcxambro, ~ vedoucí na zahra-

du cxambro pordanta en gxardenon, zaříze-

ný ~ meblita cxambro, # dejte mi (už) ~!,

lasu min (jam) trankvila!, ~ík m cxambreto,

~ská f cxambristino

pokojný trankvila, kvieta, serena, povahou

silentema, kvietanima, senhasta, nehlučný

senbrua, kalma, přátelský pac(em)a

pokojov/ý cxambra, eja, ~á kamna pomn.

hejtoforno, stovo, ~á rostlina cxambro-

planto

pokolení n generacio

pokor/a f humileco, ~ný humila, ~ný člo-

věk humilulo

pokořit dok., pokořovat ned. humiligi, ~ se

humiligxi, klini la nukon

pokos/ m falcxajxo, ~ený falcxita, ~ená úro-

da falcxita rikoltajxo, falcxajxo

pokousat dok. mordvundi, poštípat např.

hmyzem pikvundi

pokoušet ned. tenti, ~ osud provoki la sor-

ton, ~ se provi, zkoušet ekzameni

pokoutní ekon. nigra, nelica, ~ prodej neli-

ca vend(ad)o, ~ zboží sxakrajxo

pokoutník m zool. domácí hejma tegenario,

domaraneo, ~ nálevkovitý funela ageleno

pokovávat ned., pokovit dok metalizi

pokožka f hauxto, anat. epidermo, viz též

škára

pokračování n dauxrig(ad)o, kontinuo, ~

příště dauxrigota, román na ~ dauxrigata

romano

pokračovat ned. dauxrigi, kontinuigi (v ně-

čem ion), trvat dauxri, kontinui, zdárně an-

tauxenigi, # program pokračuje la pro-

gramo dauxras / kontinuas

pokraj m rando, až na ~ gxisrande

pokrčit dok. fleksi, ~ nohu fleksi la gam-

bon, ~ rameny levi la sxultrojn

pokrevní (sango)parenca, samsanga, ~ pří-

buzný samsangulo

pokrm m nutrajxo, mangxajxo, vařený kuirajxo,

~ bohů myt. ambrozio, masitý ~ viandajxo,

ovocný ~ fruktajxo, vaječný ~ ovajxo, ze-

leninový ~ legomajxo

pokročil/ý progresi(n)ta, ~á hodina mal-

frua horo, ~ý věk nejuna agxo, # kurs pro

~é kurso por progresintoj

pokročit dok. antauxenigxi, antauxenpasxi

pokrok/ m progreso, dělat ~y progres(ad)i,

~ový progresema, progresiva, úspěšný pro-

gresa, ~ové zákony progresintaj legxoj,

progresinta legxaro

pokropit dok. zahr. akvumi, květiny aspergi,

ulici, postříkat sxprucigi

pokrutina f zeměd. (oleo)rekremento

pokrýt dok. kovri, ~ kobercem tapisxi, ~

prkny tabuli, ~ taškami tegoli, ~ se kovri

sin, kovrigxi, ~ se mraky nubigxi

pokrytec/ m hipokritulo, trompanto, ~ky

jednat hipokriti, trompi, ~ký hipokrita,

sxajniga, ~ký čin hipokrit(ajx)o, ~tví n hi-

pokriteco

 

 

pokrývač 256

 

 

pokrývač m tegmentisto

pokrývat ned. kovri, ~ střechu, tegol(um)i

(la tegmenton), ~ se kovri sin, kovrigxi, ~

se bublinkami / puchýři vezikigxi, neod-

dělitelně potáhnout tegi

pokrývk/a f kovrilo, kovrajxo, kovrotuko,

plumono, ~a hlavy kapvesto, ložní ~a lit-

kovrilo, sněhová ~a negxa sternajxo, negxta-

volo, bez ~y hlavy nudkapa, nudkape

pokřestění n náb. kristanigo, kristanigxo

pokřik m kri(ad)o

pokřižovat se dok. náb. krucosigni sin

pokřtít dok. bapti

pokud dum (ankoraux), ~ je hezky dum

(ankoraux) estas bela / bona vetero, ~ mož-

no lauxeble, ~ se pamatuji kiom mi memo-

ras, ~ se týče koncerne / rilate (něčeho

ion), ~ se nemýlím se mi ne eraras, ~ vím

kiom mi scias, ~ ne se ne

pokulhávat ned. postlami (za něčím ion),

lameti

pokus/ m provo, odb. eksperimento, ~ o ú-

těk provo de fugxo, provo fugxi, ~it se dok.

provi (o něco ion), ~ný eksperimenta, la-

boratoria, ~ný králík eksperimentkuniklo,

~é morče i přen. eksperimentkobajo

pokuš/ení n tent(igx

)o, uvádět v ~ení kon-

duki en tenton, tenti, ~itel m tentanto

pokut/a f trest monpuno, obnos punmono,

platit ~u punpagi, ~ový puna, ~ový kop

sport. punsxoto, penalo, ~ovat ned. mon-

puni

pokyn m signo, gesto, direktivo, dispono,

instrukcio, rukou mansigno, hlavou kap-

signo, návod instrukcio, na jeho ~ laux lia

instrukcio, dát ~(y) instrukcii

pokynout fari signon, ~ rukou mansigni

pól m zeměp., fyz. poluso, kladný ~ pozitiva

p., severní ~ norda p., jižní ~ suda p.

Polabí n zeměp. regiono de (la rivero) Elbo,

Elbio, Elboregiono

Polák m polo

polák m zool. ajtio

polámat dok. rompi, ~ se rompigxi, tech.

perturbigxi

polapit dok. kapti

polarizovat el., influki, el., fyz. polarizi, fyz. i

chem. polusigi

Polárka f astr. Polusa Stelo

polární polara, polus(region)a, ~ záře polu-

sa lumo / auxroro, ~ liška arktika vulpo ~

medvěd arktika / blanka urso

pold(e)r m geol. poldero

pole n i přen. kampo, obdělávané též agro, v

tabulce, ve výkazu cxelo, magnetické ~

magneta k., ~ působnosti operacia k., la-

borkampo, orbito, operační ~ lék. operacia

k., šachové ~ cxelo de sxaktabulo

poledn/e n tagmezo, v ~e tagmeze, je tag-

mezo, ~í tagmeza, ~í přesnídávka luncxo

poledník m zeměp. meridiano, nultý /

greenwichský ~ nulmeridiano, Grenvicxa

meridiano

polehávat de tempo al tempo kusxeti, být

trochu nemocný malsaneti

polehčující práv. mal(pli)graviga

polekat dok. timigi, ~ se ektimi

polemi/ka f polemiko, ~k m polemikisto,

~cký polemika, ~zovat ned. polemiki

poleno n (brul)sxtipo, # hloupý jako ~ mal-

sagxa kiel sxtipo, hluchý jako ~ surda kiel

trunko / puto, straník jako ~ hanl. gxisosta

partiano

polenta f gastr. polento

polepit dok. lepidlem glukovri

polepšit se dok. plibonigi, rebonigi, # po-

lepšil si li pli bone (bon)statas

polepšovna f (zast.) reedukejo, korekta do-

mo

polesí n arbardistrikto, cxasdistrikto, správa

arbardistrikta administracio

polesný m arbarestro

poletavý flug(et)ema, záletný flirtema, amin-

dumema

poletovat ned. (cxirkaux)flug(ad)i, flugetadi,

flugi tien kaj reen, o hmyzu svarmi, zigzage

flugadi, o vlasech flirti, # sníh poletuje

falas unuopaj negxeroj, negxeroj dancas en

la aero

poleva f emajlo, glazuro

polévat ned. surversxi, glazurou glazuri

 

 

257 Polsko

 

 

polevit dok. o větru malfortigxi, o bolesti, mra-

zu malpliigxi, mildigxi, v činnosti mal-

fervorigxi, cedi

polévka f supo, vývar buljono, rybí ~ fisxa

s., zabíjačková ~ bucxsupo, zeleninová ~

legoma s., ~ z masa vianda s., ~ z kostí

ostobuljono

polévkov/ý supa, ~á mísa supujo, ~ý talíř

profunda telero, suptelero, ~é nudle gastr.

vermicxeloj

polevovat ned. viz polevit

poležet (si) dok.1 pohovět si vleže kusxripozi

2 být nemocný na lůžku malsan(et)i, kusxi

malsane 3 o věcech kusxi senmove

polibek m, políb/ení n kiso, ~it dok. kisi,

~it se kisi sin reciproke, reciproki kisojn

police f etagxero, ~ na zavazadla bagagxrako

policejní polica, ~ hodina fermohoro, ~

komisař p. komisaro, ~ pes polichundo, ~

stanice policejo

polici/e f polico, kriminální ~e kriminala

p., náčelník ~e policestro, pořádková ~e

ordotena p., tajná ~e sekreta p., ~sta m

policisto, policano

políč/ek m vangofrapo, ~kovat ned. vango-

frapi, vangobati

polička f breto

políčko n kampeto, přen. buňka, čtvereček,

rubrika v tabulce cxelo

poliklinika f polikliniko

polínko n sxtipeto

polír m stav. cxefmasonisto

polít dok. surversxi, priversxi

politi/ka f politiko, zahraniční ~ka ekster-

landa p., ~cký politika

politování/ n bedauxro, ~hodný bedauxrinda,

domagxa

politovat dok. kompati (někoho iun)

politura f enkauxstiko

polje n geol. poljo

polka f hud. tanec i skladba polko

Polka f polino

polkn/out dok. (en)gluti, ~utí n gluto

polní kampa, ~ láhev ladboleto, militira

botelo, ~ maršál feldmarsxalo

polnice f hupo, trubka křídlovka klariono

polnosti f pl. agraro

pólo n poloo, pozemní ~ poloo, maleo-

pilk(ad)o, vodní ~ akvopilk(ad)o

polobotka f sxuo

poločas m sport. ludoduono, duontempo

polodrahokam m duonjuvelsxtono

poloha f pozicio, situo, hud. registro

polohláska f duonvokalo, semivokalo

polohlasně duonvocxe

polohopisný topografia

polokeř m arbusto

polokoule f zeměp. hemisfero, duonglobo

polokov m chem. duonmetalo

polokruh m duoncirklo

pololet/í n duonjaro, školní studijní semestro,

~ní duonjara, semestra

poloměr m mat. radiuso, duondiametro

polonéza f tanec i skladba polonezo

poloopice f pl. zool. podřád prasimioj, du-

onsimioj

poloostrov m duoninsulo

polopřímka f mat. duonrekto, radio

polospánek m fyziol. somnolo

polostín m duonombro

pološero n duonlumo

polotovar m kuch. duonpreta mangxo, tech.

duonprodukto, duonfabrikajxo

polovi/ce f, ~čka f, ~na f duono, ~čatý duo-

ne / nekomplete farita, ~čatě zpracovaný

/ opracovaný duonfarita, krude produkti-

ta, ~ční duona, ~ční jízdenka duonpreza

(vetur)bileto

polovodič m fyz. duonkonduktanto

polovypuklý reliefa, duonkonveksa

položení n met(ad)o, stav situo, stuacio,

pozicio

položit dok. meti, kusxigi, lokigi, ~ otázku

levi / meti / direkti demandon, ~ koleje

traksterni, ~ základní kámen meti la u-

nuan sxtonon, ~ sluchátko reloki la auxs-

kultilon, ~ na lopatky ambauxsxultre sterni,

~ hlavu na špalek meti sian kapon sur la

blokon, ~ podlahu planki

položka f ero, ~ účtu kontero

Polsk/o n zeměp. Pollando, Polio, ~ý pol-

(land)a

 

 

polstrovat

258

 

 

polstrovat ned. remburi

polštář/ m (kap)kuseno, peřový (plum)ku-

seno, ~ek m na razítka stampkuseno

polština f la pola (lingvo)

poltit ned. fendi

poluce f polucio, lék. polucio, spermatoreo

polyandrie f poliandrio

polyedr m mat. poliedro

polyfonie f hud. polifonio

polygamie f poligamio

polyglot m poligloto

polygon m zeměměřictví poligono

polygrafie f presado, prestehxniko

polyk/at ned. gluti, ~ání n glutado

polymer/ m polimero, ~izace f záměrná po-

limerigo, samovolná polimerigxo, ~izovat

ned. i dok. polimerigi, polimerigxi

polymorf/ie f chem. polimorfio, ~ní poli-

morfa

Polynésie f zeměp. Polinezio

polynom/ m mat. plurtermo, ~ický plurno-

miala, ~ický rozklad plurnomialo

polyp/ m lék. polipo, ~ovci m pl. polipoj, hi-

drozooj

polytechnika f politehxniko

polyteismus m politeismo

pomačkat dok. cxifi

pomád/a f pomado, potřít ~ou pomadi

pomahač m helpisto, helpanto

pomáhat ned. helpi, asisti, (někomu, iun,

al iu)

pomal/u malrapide, lante, postupně, po iom,

iom-post-iome, # už je to ~u rok pasis

jam preskaux unu jaro, ~ý malrapida, lit.

lanta

pomást se dok. konfuzigxi, ~ se na rozumu

frenezigxi

pomaten/ec m alienulo, ~ost f frenezeco,

~ý freneza, konfuzita, lék. aliena, osoba m

alienulo

pomazání n obřadní, náb. sanktoleado, po-

slední ~ viatiko, svátost posledního ~

sakramento de la sanktoleado

pomazánk/a f pansxmirajxo, ~ové máslo

sxmirbutero

pomazat náb. sanktolei, na krále aj. unkti

pomeje viz pomyje

poměr/ m vztah rilat(um)o, sinteno, mat. ra-

porto, proporce proporcio, mít ~ k něčemu

pozitive rilati al io, mít ~ s někým havi

seksan rilaton kun iu, v ~u a : b en la ra-

porto a: b ( a al b), # utkání skončilo v

~u 1:2 la matcxo finigxis en la proporcio de

1 al 2, # ~y m pl. situacio, hospodářské

~y ekonomia situacio

pomeranč/ m orangxo, ~ovník m orangxarbo,

orangxujo

poměrn/ý relativa, proporcia, ~é zastou-

pení n proporcia reprezento, ~ě relative, #

má se ~ě dobře li fartas relative /

pli-malpli bone

pometlo n (verg)balailo

pomez/í n limregiono, ~ní limregiona, ~ní

rozhodčí sport. linijugxisto

pomíchat dok. intermiksi, konfuzmiksi

pomíjivý pasanta, pasema, efemera

pomilování/ n amkareso, amajxo, ~hodný

aminda

pominout dok. preterlasi, nedbat ignori,

uplynout forflui, (preter)pasi, zapomenout

forgesi, nepostřehnout malatenti, ~ se ho-

vor. frenezigxi

pomlázka f prut paska vergo, dárek paska

donaco, den vergotago

pomlčet dok. (pri)silenti

pomlčka f lingv. haltostreko, hud. silento

pomlka f při zpěvu spirhalto

poml/ouvat ned., ~uvit dok. kalumnii,

klacxi, nigrigi, ~ouvačný kalumnia, ~uva

f kalumnio, klacxo

pomněnka f bot. miozot(id)o, hovor. nefor-

gesumino

pomník m monumento

pomnít, pomnět dok. lit. rememori (na něco

ion)

pomnožný lingv. pluralforma

pomoc/ f helpo, první ~ unua helpo, su-

kur(ad)o, lékařská ~ medicina helpo,

odmítnout ~ rifuzi helpon, poskytnout

první ~ sukuri, stanice první ~i sukure-

jo, ~í něčeho (v češtině 7. pád) per, helpe

de # zavolat na ~ voki helpon, jít na ~ iri

helpi, ~!, helpu!, helpon!, jaká ~ cxi tie

helpas nenio

 

 

259 popelec

 

 

pomoci dok. helpi (někomu iun, al iu)

pomocn/ý helpa, ~é sloveso lingv. help-

verbo, ~ice f helpistino, ~ice v domác-

nosti domservantino, ~ík m helpanto

pomočování n litpisado, odb. enurezo

pomodlit se dok. plegxi, diri plegxon

pomologie f pomologio, fruktoscienco

pomp/a f pompo, ~ézní pompa

pompel m bot. pompelmo, graparbo, grapo-

fruktujo

pomrznout dok. frostodifektigxi

pomřít dok. formorti, elmorti

pomsta f vengxpomstít dok. vengxi (někoho iun), ~ se vengxi

sin (někomu iun, kontraux iu)

pomstychtivost f vengxemo, vengxavido

pomůck/a f helpilo, názorné učební ~y

demonstreblaj / montreblaj instruiloj

pomuchlat dok. cxifi

pomyje f pomn. postlava akvo

pomyslet, pomyslit (si) dok. (ekpensi, pri-

pensi, vzpomenout si ekrememori (na něco

ion), # jen si pomysli! imagu nur!

pomyslný imaga, nereala

pomýšlet ned.intenci (na něco ion)

ponaučení n kono, instruo, # vzít si z ně-

čeho ~ preni / tiri konon / instruon de io,

dostat ~ ricevi (bonan) lecionon

pondělí n lundo, v ~ lunde

ponech/at dok. lasi, restigi, ~at si reteni (al

si), ~ání n las(ad)o, ~ání k volnému

použití laso al cxies uzo

ponejprv la unuan fojon, unuafoje, je / por

la unua fojo

ponejvíce plejparte

poněkud iom(ete)

poněmčit dok. germanigi

ponenáhl/ý malrapida, grada, malsubita,

iom post ioma, iompostioma, malabrupta,

~e, ~u malrapide, grade, pasxo post pasxo

ponětí n imago, ideo, # nemít o tom ani ~

havi pri tio nek scion nek supozon

poněvadž cxar, pro tio / tial ke ...

poničený difektita, ruinigita, kaputa

poník m, pony m poneo, cxevaleto

poniklovat dok. nikeli, nikel(iz)i

ponížen/í n pokoření humiligo, pohanění

malhonorigo, ~ý humiligita, hanl. gxiboha-

va; m humiligito

ponížit dok., ponižovat ned. humiligi, ~ se

humiligxi

ponižující humiliga

ponocný m noktogardisto

ponor/ m mergigx

a profundo, enmergigxo (de

sxipo), ~ný merga, ~ný vařič mergboligilo

ponorka f submarsxipo

ponoř/it dok. ~řovat ned. mergi, enlikvigi,

subakvigi, enakvigi, ~it se mergigxi, ~it se

do vody enakvigxi, pohroužit se, vniknout

subigxi, zahloubat se internigxi, intermitigxi,

# ~it se do úvah droni en medito, ~ení n

merg(ad)o, mergigxo

ponoukat ned. instigi, sugesti

ponož/ka f sxtrumpeto, pár ~ek paro da

sxtrumpetoj

ponrava f zool. larvo de majskarabo

pontif/ex m náb. pontifiko, ~ikální pontifi-

ka

ponton/ m pontono, ~ový pontona, ~ový

most flosponto

ponurý lit. malserena, morna, trista

pony m poneo, cxevaleto

poobědvat dok. tagmangxi

pootevřený duone malfermita / aperta,

duonfermita

pop m náb. popo, v obuvnictví sxuista gluajxo

popad/at ned., ~nout dok. kapti, ~at dech

anheli, # ~ala se za hlavu sxi (ek)kaptis la

kapon, ~l ji vztek kaptis sxin kolero, ~at

se za břicho teni al si ventron

popál/it dok. zranit brulvundi, bruldifekti,

~it se brulvundigxi, ~enina f brulvundo

popatřit dok. (ek)rigardi

popel/ m cindro, # sypat si ~ na hlavu sxu-

ti cindron sur la verton, ~ář m rubisto,

~avý cindrokolora, ~nice f 1 zemřelých

(mortocindra) urno 2 na odpadky rubujo,

balaajxujo, ~ník m cindrejo, cindrujo, na

žhavé uhlí bragxujo, ~ový cindra

popele/c m popel benita cindro, den cindra

merkredo, hovor. Cindromerkredo, P~ční

středa Cindromerkredo

 

 

Popelka 260

 

Popelka f lit. i přen. Cindrulino

popenec m bot. glehxomo

popěv/ek m melodio, kanzono, ~ovat (si)

kanteti

popichov/at ned. incit(et)i, ~at slovy pik-

vorti (někoho kontraux iu), ~ání n obrazně

pikparolo, incit(ad)o

popílek m flugcindro

popína/t se ned. volvi sin, cxirkauxvolvi, o

rostlinách grimpi, rampi, ~vý grimp(em)a,

~vá rostlina grimpokreskajxo, grimpoplan-

to, rampajxo

popír/at ned. nei, negi, odmítat kontesti, re-

futi, vyvracet kontesti, ~ání n negado, ne-

gacio, neado

popis/ m priskribo, ~ný priskriba, ~né číslo

(komunuma) domnumero, ~ovat ned. pris-

kribi

poplácat dok. na zádech (man)frap(et)i sur la

dorso

poplach/ m voj. alarmo, rozruch bruo, tu-

multo, paniko, dělat zbytečný ~ fari va-

nan bruon, zvonit na ~ sonorigi alarme,

letecký ~ aviadila a., požární ~ fajroa-

larmo, planý ~ falsa a., ~ový alarma, ~ové

shromaždiště alarmejo

poplakávat ned. ploreti

poplašn/ý alarma, ~á novinka alarm(ant)a

novajxo, ~á / signální raketa alarmraketo,

~é zařízení alarmilo

poplatek m pago, takso, kosto, pravidelný i

kotizo, celní ~ dogan(pag)o, parkovací ~

parkadkotizo, telefonní ~ telefona kotizo,

~ z místa (prodeje) lupago por la loko de

la stando, ~ za použití telefonu kosto de

(unu) telefona komunik(ajx)o

poplatník m impostpaganto

poplést dok. erarigi, zmást konfuzi, ~ # ně-

komu hlavu turni ies kapon, ~ si inter-

miksi, ~ se konfuzigxi

poplivat dok. surkracxi

popohnat dok. popohánět ned. rapidigi,

aktivigi, urgxi

popojít dok. iom antaux(en)iri / antauxenmarsxi

/ antauxenpasxi

popojíždět ned. iom antauxenveturi

popořádku lauxorde, lauxvice

poposednout dok. sidigxi iom flanken

popotopní postdiluva, geol. neolita

popouzet ned. inciti, rozčilovat eksciti, po-

hněvat kolerigi

popovídat si dok. iomete interparoli / (in-

ter)babili

poprask m brua konstern(igx

)o, konfuza tu-

multo

popraska/t dok. fendeti, ~ný fendohava, fe-

ndetoplena, fendigxinta, přetržený krevinta

poprašek m polvumajxo, legxere kusxanta pol-

vo

poprat se dok. interbatigxi

poprav/a f ekzekuto, ~čí m ekzekutisto, ~čí

lešení esxafodo, ~iště n ekzekutejo

popravit dok., popravovat ned. ekzekuti, ~

elektgxinou elektroekzekuti, ~ gilotinou

gilotini

poprchávat ned.pluveti, gute pluvi

poprosit dok. peti (někoho o něco iun pri

io, ion de iu)

poprsí n brusto, anat. s rameny torso, bysta

busto, torso

popruh m zonego, tirrimeno, portzono

poprvé la unuan fojon, unuafoje

popřát blahopřát bondeziri, dovolit, umožnit

permesi, ebligi, gxuigi, ~ si gxui (něčeho

ion)

popředí n antaux(ajx)o, # dostávat se do ~

aperi en la antauxo

popřípadě eventuale

popřít dok. nei, negi, kontesti, soudně abjxu-

ri, neuznat desavui

popsat dok. vylíčit priskribi, zaplnit plen-

skribi

poptat se dok. informigxi, demandi (na něco,

pri io)

poptávka f postul(ad)o (po něčem pri io), #

po zboží je velká ~ la varo estas tre postu-

lata, nabídka a ~ oferto kaj mendo

popud/ m iniciato, stimulo, instigo, sugesto,

impulso, # bez zvláštního ~u propravole,

proprainiciate, ~it dok. inciti, ~livý ner-

vema, nervoza, ~livost f nervozeco

populace f logxantaro, populacio

 

 

261

porušený

 

 

populari/ta f populareco, reputacio, famo,

diskonateco, ~zovat ned. popularigi

populární populara, ~ píseň kanzono ~

zpěvák kanzonisto, ~ osoba populara per-

sono, furorulo

populismus m um. popolismo

pór/ m anat. poro, bot. poreo, ~ovitost f o-

becně poreco, ~ový pora

porada f konsultigxo, konferenco, vzájemná

(inter)konsiligxo, výrobní ~ produkteja

kunsido

poradce m konsultanto, konsilanto, konsi-

listo

poradenství n konsultado

poradit dok. konsili, ~ se (inter)konsiligxi, ~

si s něčím helpi sin sukcesi, # nedá si ~

sagxan vorton li ne observas

poradn/a f konsultejo, konsilejo, ~í konsul-

ta, ~í / konzultativní sbor konsilio, od-

borníků též cerbaro, výbor konsultigx

a komi-

tato

poranit dok. vundi, lezi, zmoždit kontuzi, ~

se vundigxi

porazit dok., porážet ned. skácet faligi, do-

bytče bucxi, nepřítele venk(obat)i, sport.

venki, podseknutím hakfaligi, ~ strom seky-

rou haki arbon

poražen/ec m defetisto, ~tví n defetismo, ~ý

venkita, m venkito, ~á armáda venkita

armeo

porážk/a f prohra malvenko, zabití (dobyt-

čete) bucxo, nucená ~a trudbucxo, utrpět

~u esti venk(obat)ita, malvenki

porc/e f porcio, ~ovat ned. porciigi

porcelán/ m porcelano, ~ový porcelana

porciunkule f porciunkolo

porfyr m geol. porfiro

pornografie f pornografi(ajx)o

porob/a f mallibereco, sklaveco, servuto, ~it

dok. sklavigi, subjugi

porod/ m nasko, akusxo, ~ extrakcí (kleš-

těmi) lék. akusxo forcepsa, ~ní naska, ~ní

asistentka / bába akusxistino, ~ní bolesti

akusxspasmoj, ~nické kleště lék. forcepso,

~nice f akusxejo, ~nictví n odb. akusxolo-

gio, obstetriko, ~nost f nask(igx

)okvanto

porodit dok. naski, akusxi

porost/ m surkreskajxaro, hustý ~ kreskoko-

vr(ajx)o, bez ~u kalva, ~lý surkreskita,

hustě ~lý kreskokovrita, obrostlý cxirkaux-

kreskita

porot/a práv. soud asiza tribunalo, asizo, la-

ická, sport. jugxantaro, jxurio, člen ~y jxuria-

no, asizano, soudní ~a jxura jugxantaro, za-

sedání ~y asizo, ~ce m asizano, jxuriano,

~ní asiza, jxuria, ~ní soud asiza tribunalo

poroučet ned. viz poručit

porouchat dok. difekti, ~ se difektigxi, tech.

panei, perturbigxi

pórovit/ost f poreco, ~ý poroza

porovnání n komparo, v ~ s kompare kun

porovn/at dok., ~ávat ned. kompari, parale-

ligi, zpodobnit similigi

porozumě/ní n kompreno, snaha chápat

komprenemo, vzájemné ~ní interkompre-

n(igx

)o, harmonio, setkat se s ~ním ren-

konti komprenemon, mít ~ní simpatii

(kun iu, ion), ~t dok. (ek)kompreni (něče-

mu ion)

portál/ m arch. portalo, tech., dopr., žel. ná-

věstidlový most gantro, ~ový jeřáb portal-

gruo, gantrogruo

portikus m arch. portiko

porto n sděl. afranko

portrét/ m portreto, ~ovat ned. portreti

Portugal/ec portugalo, ~sko n zeměp. Portu-

galio, ~ština f la portugala (lingvo)

portýr m pordisto

porubat dok. pokácet hakfaligi, forhaki, ex-

pr. o lidech masakri, amasmortigi

poručík m leuxtenanto

poručit dok. ordoni, velet komandi, objednat

mendi, # ~ si oběd mendi tagmangxon

poručník m kuratoro

poruch/a f 1 obecně difekt(igx

)o, gxeno 2 lék.

tech., met. perturbo 3 dopr., tech., nám. pa-

neo, obstrukco 4 lék. lezo 5 radiových vln

jxamado, mít ~u panei, ~a televizního pří-

jmu perturbita televida ricevado

porušen/ý difektita, ~é trávení perturbita

digestado, misdigesto, ~í n difekto, dama-

gxo, ~í slibu rompo de promeso

 

 

porušit

262

 

 

poruš/it dok., ~ovat ned. rompi, poškodit di-

fekti, zákaz, příkaz malobei, ~ dohodu

malplenumi kontrakton, ~ zákon rompi

legxon

poruš/itel m, ~ovatel m malhelpanto, per-

turbanto, řenanto, ~itel přísahy jxurrom-

pinto

porůznu diversloke, cxi tie kaj tie, dise

porybný m fisxgardisto

Porýní n zeměp. Pejnio, Rejnlando

poryv m větru met. skualo

pořad m programo, jednací ~, ~ jednání

tagordo, dát na ~ jednání meti / vicigi en

la tagordon

pořád sencxese, konstante, cxiam, senhalte

pořádat ned. arangxi, okazigi, organizi, ~

plesy doni balojn, ~ sbírku kvesti

pořád/ek m ordo, udržovat ~ek teni en or-

do, dát do ~ku (en)ordigi, pro ~ek ordo-

cele, všechno je v ~ku cxio estas lauxorde /

en ordo, pořadí po ~ku lauxvice, unu post

la alia, ~kový ordotena, ~ková policie or-

dotena polico, ~kumilovný ordema, or-

dama, ordotena

pořadač m (lig)dosierujo, písemností klasilo

pořadatel m organizátor arangxanto, orga-

nizanto, okaziganto, udržovatel pořádku

dejxoranto, komisar(in)o

pořadí n vic(ord)o, sinsekvo, mimo ~ ek-

stervice, podle ~ lauxvice

pořádn/ý řádný ordema, akurata, čestný ho-

nesta, respektinda, pečlivý solida, deca,

značný suficxe granda, ~ě řádně (laux)orde,

ordeme, značně ege, rimarkinde

pořadnice f ordinato

pořadov/ý (laux)vica, ~é číslo vica / sinsekva

numero, ~á číslovka lingv. orda numeralo

pořekadlo n dirajxo, popoldiro, (popola)

sentenco, říkadlo ludversajxo

pořezat dok. poranit trancxvundi, rozřezat

(dis)segi, # ~ si prst trancxvundi al si fin-

gron, ~ se trancxvundigxi

poříč/í n riverregiono, riverbaseno, ~ní ri-

verregiona, apudrivera, (river)basena

pořídit dok., pořizovat ned. obstarat havigi,

prizorgi, # pořídil dobře li sukcesis, po-ídil špatně li

fiaskis, li ne sukcesis, ~

štoček klisxi

pořídku malofte, rare

poříz m trancxlameno

posada f ovmeta korbo / kesto, kovejo

posadit dok. sidigi, ~ se s. sin, sidigxi, eksi-

di, # posaď(te) se, prosím sidigu vin, mi

petas; bonvolu sidigxi

posádka f anaro, voj. garnizono, obsluha

personaro, lodní ~ sxipanaro, maristaro

posavad/ gxis nun, ~ní gxisnuna

posazení n sido

posázet dok. surplanti

posed m bot. brionio, držení těla sidteno,

střed sedla selejo, místo na čekanou při lovu,

zásedka, embusk(ej)o, altembusko

posedět dok. sid(igx

)i por momento

posedl/ost f obsedo, manio, trudpenso, ~ý

obsed(at)a, mania, m obsedato

posednout dok. obsedi

posekat dok. pokosit finfalcxi, sekyrou forha-

ki, ~ se hakvundigxi

posel/ m kuriero, mesagx(port)isto, rychlý

ekspreso, vyslanec sendito, důvěrný ~

konfidenca mesagxportisto, ~ství n mesa-

gxo, ~stvo n misio, člen ~stva misiulo

posetý prisemita, ~ jizvami cikatroplena

poshovět dok. indulgi

poschodí n (sxtupara) etagxo, první ~ (= dru-

hé podlaží) dua etagxo, vlivem národního ja-

zyka někde nevhodně unua etagxo, o ~ výše

unu etagxon pli supre

posíci dok. prifalcxi

posila f subteno, fortigo, voj. fresxaj trupoj,

helpotrupoj

posílat ned. send(ad)i

posíl/ení, posilnění n (pli)fortigo, občerstve-

ní refresxigo, ~it dok. (pli)fortigi slovem i

subteni

posil/nit dok., ~ňovat, ~ovat ned. fortigi, ~

se dok., ~ňovat se ned. (pli)fortigxi, i slovy

subten(ad)i, ~ňující, ~ující fortodona,

plifortig(ant)a

poskakovat ned., poskočit dok. salteti, sal-

tadi, po jedné noze hopi

poskok m sport. kapriolo, osoba ( zvl. hanl.)

servisto, servoknabo

 

 

263 postavení

 

 

poskrovnu malabunde, malmulte, modeste

poskvrnit dok. i přen. makuli

poskytnout dok. poskytovat ned. doni, li-

veri, ~ informace doni informojn, ~ první

pomoc doni la unuan helpon, sukuri, ~

úvěr ekon. krediti

poslanec/ m deputito, ~ká sněmovna

shromáždění poslanců deputitaro, budova

deputitejo

poslání n misio, odeslání forsendo, životní

~ vivodevo

poslat dok. sendi, ~ depeši depesxi, ~ do exi-

lu / vyhnanství elpatrujigi, ekzili, ~ pro

lékaře venigi kuraciston, ~ děti domů

irigi la infanojn hejmen, # ~ někoho na

onen svět ekspedi iun en la cxielon

posledn/ě minule la pasintan fojon, pasint-

foje, naposled la lastan fojon, lastfoje, ~í

lasta, minulý pasinta, v ~í době lastatem-

pe, ~í pomazání náb. lasta sanktoleado,

~í v řadě finulo, ~í vůle práv. testamento,

# v ne~í řadě ne lastvice / lastloke

poslech m auxskult(ad)o, ~ rozhlasu radio-

auxskultado

poslechnout dok., poslouchat ned. vyslech-

nout auxskulti, uposlechnout obei, slyšet aux-

di, # ~ na slovo obei cxe la unua ordono

posléze fine; pli poste

poslice f portistino, kurieristino

poslíček m kurierknabo

poslinit dok. saliv(makul)i

poslouchání n auxskultado, slyšení auxdo, po-

slušnost obe(ad)o

posloupn/ě lauxvice, ~ost f mat. vico, sinse-

kvo

posloužit dok. priservi (někomu iun), utili,

# ~ nemocnému priservi malsanulon, po-

služte si, prosím bonvolu servi vin mem,

bonvolu (sengxene) mangxi

posluh/a m služba (al)servo, osoba publika

servisto, ~ovačka f domservantino, servis-

tino

posluchač/ m auxdanto, auxskultanto, studující

studento, frekventanto, universitatano, ádný ~ ordinara s.,

mimořádný ~ ek-

sterordinara s., ~stvo n auxskultantaro

posluchárna f auxditorio

poslušn/ý obeema, disciplinema, ~ost f

obe(em)o

posměch m moko, rikano, ridindigo, být na

~ esti ridinda / mokinda

posměš/ek m mokrido, ~ný moka, ~ná pře-

zdívka moknomo

posměvačný mokema, pikema

posmívat se ned. mok(rid)i, (někomu iun),

pošklebovat se rikani

posnídat dok. matenmangxi

posolit dok. sali

posoudit dok. (pri)jugxi, recenzovat recenzi,

zhodnotit taksi, # posuďte sami jugxu mem

posouvat ned. sxovi, časově prokrasti

posouzení n (pri)jugxo, recenzování recenzo,

zhodnocení taksado

pospas/: na ~ senprotekte, fordone, forlase,

senhelpe, # nechat někoho na ~ elmeti

iun al dangxero

pospí/šit (si) dok., ~chat ned. rapidi, hasti,

urgxigxi, esti urgxa, # pospěšte (si), vlak ne-

počká urgxigx

u, la trajno ne atendos,

ne~chej na mne ne urgxigu min, to ne~-

chá tio ne urgxas

pospolitost f solidareco, komuneco, kuneco

postačit dok. suficxi, # to (po)stačí tio sufi-

cxos

postarat se dok. zorgi (o něco pri io), pri-

zorgi (ion), # o něho je ~áno estas zorgite

pri li, postarej(te) se, aby to dostal zor-

gu, ke li ricevu gxin

postarší nejuna

postav/a f figuro, vzrůst staturo, osoba per-

sono, vysoké ~y altastatura, malé ~y ma-

laltastatura, střední ~y mezastatura, #

(ona) má pěknou ~u sxi havas gracian fi-

guron

postavení n pozicio, situacio, ve společnosti

rango, situo, stav., tech. stato, voj. pozicio,

hmotné / materiální ~ materia s., ~ mimo

hru sport. ofsajda p., ofsajdo, vedoucí ~

cxefeco

 

 

postavit 264

 

 

postavit dok. 1 vztyčit levi, starigi, umístit

meti 2 vybudovat konstru(ig)i 3 do čela

estrigi 4 dát vařit surmeti por kuirado, ~

vojsko starigi armeon, ~ se 1 starigi sin,

ekstari, hovor. starigxi 2 vzepřít se na odpor

kontrauxstari, kontrauxigi, (proti někomu

iun), kontrauxigxi (al iu) 3 zaujmout posta-

vení postenigxi, # ~ kostru lodi cxarpenti

sxipon, ~ lešení skafaldi, ~ si hlavu ob-

stinigxi, ~ se tváří v tvář (kon)fronti, ~

vodu na čaj surmeti akvon por teo

postdatovat ned. postdati

poste: ~ restante posxtrestante

postel/ f lito, lehnout si do ~e enlitigxi

postění n fastado

postesknout si dok. plendeti

postěžovat si dok. plendi (na něco pri /

kontraux io, iom, někomu al iu)

postgraduální postdiploma

postih/ m 1 zásah trafiteco 2 práv. právo na

náhradu regreso, ~nout dok. trafi, zpozo-

rovat rimarki, porozumět plene kompreni,

tělesně handikapi, malkapabligi

postilion m sděl. hist. postiljono

postit se ned. fasti

postižen/ý trafita, bolestně afliktita, suferan-

ta, m suferinto, ~ý orgán afekciita / in-

festita organo, tělesně ~ý invalido, handi-

kapulo, ~í n difektigxo, malkapabligo, viz

též postih; tělesné ~í invalideco, handika-

po

postní fasta

postoj m pozo, tenigxo, stanovisko starpunk-

to, vidpunkto, rilato, kritický ~ kritika

rilato

postoup/it dok. viz též postupovat ned., po-

kročit iri / pasi antauxen, antauxenigxi, rozvi-

nout se progresi, voj., sport., být povýšen

avanci, přepustit cedi, # jak ~ila vaše prá-

ce? kiel progresis via laboro?, mužstvo

~ilo do finále la teamo avancis en la fina-

lon

postráda/t ned. malhavi, senti (la) mankon

(někoho de iu) , # velmi jsme vás ~li vi

tre mankis al ni

postrach/ m teruro, # je ~em celého okolí li

estas la teruro de la tuta cxirkauxajxo,

vzbudit ~ veki timon / teruron

postraněk m zeměd. tirsxnuro, jungilo

postranní flanka, ~ / pomezní čára sport.

tacxo, tusxlinio, ~ (přívěsný) vozík dopr.

kromcxaro, ~ úmysl kasxeta / sekreta penso

postrašit dok. (ek)timigi

postroj m jungajxo, jungilaro

postřeh/ m observokapablo, observeco, #

mít dobrý ~ esti observema / observoka-

pabla, ~nout dok. (ek)rimarki

postřelit dok. pafvundi

postříbřit dok. argxenti

postřik m sursxprucig(ad)o, látka, (sur)sxpru-

cigajxo, sxprucajxo

postříkat dok. sursxprucigi, # postříkal si

kalhoty blátem li sursxprucigis sian pan-

talonon per koto

postřílet dok. (amase) pafmortigi

postřižiny f pomn. náb. tonsuro

postulát m fil. postulato

postup/ m postupování antauxeniro, sinsekvo,

avanc(ad)o, povýšení avanco, rozvoj pro-

gres(ad)o, práv. předání cedo, metoda me-

todo, procedo, chování agmaniero, kondu-

to (vůči někomu rilate al iu), pracovní ~

labormetodo, # (s) ~em času post iom da

tempo, pli malfrue

Postupim f zeměp. Potsdamo

postupn/ý sinsekva, iom-post-ioma, lauxgra-

da, poioma, pograda, posxtupa

postupovat ned. 1 popocházet iri / pasxi an-

tauxen, antaux(en)igxi, avanci 2 rozvíjet se

progres(ad)i, ~ podle stanov procedi laux-

statute, # postupujte dále do vozu iru pli

internen (en la vagono), enigx

u plu, jak

postupuje vaše práce? kiel progresas via

laboro?, naše mužstvo postupuje do fi-

nále nia teamo avancas en la finalon

posud gxis nun, gxis hodiaux

posudek m opinio, posouzení (pri)jugxo,

pracovní ~ laborula prijugxo, znalecký /

odborný ~ ekspertizo, ~ knihy recenzo

posudkov/ý prijugxa, lékařská ~á komise

kuracista ekspertiza komisiono

posun m sxovo, žel. manovr(ad)o

 

 

265 poté

 

 

 

 

 dua parto