L

 

 

Labe n zeměp. Elbo

labiál/a f lingv. labialo, ~ní lipa, labiala

labil/ita f labileco, ~ní fyz. labila, sxance-

ligxema, nekonstanta, variema

labiodentála f lingv. labiodentalo

labora/nt m laboratoria helpanto, laborato-

riano, ~toř f laboratorio

labu/ť f cigno, ~tí píseň zvl. přen. kanto de

cigno

labutěnka f pudrilo

labužn/ický frandema, ~ík m frand(em)ulo,

gastronomo

labyrint m labirinto

láce f malkareco, malmultekosteco

lacin/ý malkara, malmultekosta, malaltpre-

za, cxipa, ~ý rým esp., lit. adasismo, ~ě, ~o

malmultekoste, malkare

láčk/a f biol. celentero, ~ovec m celenterato,

celenterulo, ~ovci m pl. celenteruloj

lačník m anat. jejuno

lačn/it ned. avidi, ~ý hladový malsata, chtivý

avida, na ~ý žaludek antaux mangxo, ~ě

malsate, dychtivě avide

lad: bez ~u senorde, malorde, ~em zeměd.

sen kultivado, novale, ležet ~em novali

lada viz lado

ladění n 1 zvukový soulad agordigo 2 vyváření

nálady harmoniigo 3 sděl. ~ rozhlasových

vln selekt(ad)o de radiaj ondolongoj

ladi/č m agordisto, ~čka f agordilo, agor-

doforko, diapazono, ~cí agorda

Ladislav m Ladislao

ladi/t ned. 1 hud., barvy agordi, akordigi,

harmoniigi 2 sjednotit, tech. uspořádat a-

kord(ig)i 3 dodávat rázu, uvádět do stavu,

upravit algxustigi 4 být s něčím v souladu

esti (kune) en akordo, # ~l smířlivě svůj

hlas li akordigis paceme sian vocxon

ladn/ý gracia, belfigura, belforma, ~ost f

gracieco

lado n obyčejně pl., lada zeměd. novalo

ladoňka f bot. scilo

Ladožské jezero n Ladoga lago

lafeta f voj. (kanona) afusto

 

 

 

 

 

 

lagenarie

136

 

 

lagenarie f zahr. kalabas(kukurb)o, botel-

kukurbo

Lagos m zeměp. Lagoso

laguna f laguno

láhev f botelo, kojenecká ~ sucxbotelo, lei-

denská ~ Lejdena botelo, ~ na mléko

laktobotelo, ~ od piva botelo de biero, ~

piva botelo da biero, pivní ~ bierbotelo,

zavagxovací ~ konservbotelo, konservujo,

~ na plyn gasbotelo, gasujo

lahoda f agrablajxo, delico

lahod/it ned. esti (tre) agrabla, flati, kajxoli,

fari plezuron, # ty barvy ne~í la koloroj

ne harmonias, ~ný delica, agrabla, placxa,

apetitiga, lit. eskvizita

lahůdk/a f delikatajxo, frandajxo, luksnu-

trajxo, ~ářství n gastronomia vendejo, de-

likatajxejo, ~ový delikat(ajx)a

lahv/ička f boteleto, chem. flakono, ~ový

botela

Lach m lahxo, viz též lašský

lachtan m zool. otario

lai/k laiko, náb. profano, ~cký laika, náb.

sekulara, ~cká výchova sekulara edukado

lajdá/k m malzorgulo, fusxfarulo, fusxemulo,

~ctví n vlastnost malzorgemo, pigreco,

fusx(far)emo, čin malzorgajxo, fusx(far)ajxo

lak/ m lako, ~ na nehty ungolako, ~ýrník

m lakisto

lák m peklakvo

láka/t ned. logi, ~dlo n logajxo, allogo, ~vý

(al)loga

lakmus m lakmuso

lakom/ec m avarulo, ~ost f avareco, ~ý a-

vara

lakonický lakona

lakot/a f avareco, ~ný avara, monavida, ~it

ned. avari

lakovat ned. laki, surkovri per lako, přen.

klamat, blufi, paroltrompi, pochlebovat

kajxoli, # ~ na růžovo belsxajnigi, eux-

femisme prezenti

lakovna f lakejo

laksírka f (hovor. ) lakso

laktace f laktado

laktóza m chem. laktozo

lakýrn/ík m lakisto, ~ictví n lakista profe-

sio, lakejo

lalo/k m bot., anat. lobo, ~čnatý lob(o)hava,

bot. plume entrancxita

lalůč/ek m lobeto, ~kovitý loba

lama f zool. lamo

láma m náb. lamao

lamač m kamene sxtonrompisto, sxtonfendis-

to, sxtonministo, sxtonhakisto, horník minis-

to

láman/ý rompata, rompita, ~ě romp(it)e, ~ě

hovořit paroli sxirigx

eme, balbuti

Lamanšský průliv la Maniko, la Manika

Kanalo / markolo

lámat ned. romp(ad)i, opt. refrakti, ~ chléb

dispecigi / rompi panon, ~ kámen minfosi

sxtonon, ~ kolem hist. mučit radumi, ~

světelné paprsky refrakti lumradiojn, ~

sazbu typo. (en)pagxigi kompostajxon, seřa-

dit stránky impozi, # ~ rekordy rompi /

superi rekordojn, ~ si (s něčím, nad ně-

čím) hlavu rompi kapon (super io), knedi

al si cerbon (pro io), cerbumi, ~ se rompi-

gxi, opt. refraktigxi

lámavý rompigxema, rompebla, fragila, o ře-

či fusxparolata, stumbla

lamela f lamelo

lament/ace f lamentado, ~ovat ned. lamenti

(nad někým pri iu), ~ na někoho mal-

lauxdi iun

lamin/át m vrstvená hmota laminato, ~átový

laminata, ~átová loď laminata sxipo,

~ovat ned. laminati

lamp/a f lampo, oblouková ~a arklampo,

punčoška ~y mufo

lampas/ m text. (junt)galono, ~y m pl. panta-

longalono

lampión m lampiono

lamželezo m expr. fortegulo

laň/ f , ~ka f cervino

lán/ m zeměd. míra hubo, pole kamp(eg)o, ~

cesty přen. long(eg)a vojo, ~ík m hubulo

lanceta f lék. lanceto

langusta f zool. palinuro, hovor., gastr. lan-

gusto

lání n lit. insultado

lanko n kableto, fadenego

 

 

137 látka

 

 

lano/ n kablo, sxnurego, drátěné ~ dratka-

blo, metalsxnuro, pikdrato, horolezecké ~

grimpista k., vlečné ~ hauxla k., poutací ~

nám. hauxsero, přitahovací ~ nám. brajlilo,

tažné ~ tirkablo, vlečné ~ trenkablo, na-

pínací ~ stožáru nám. stajo, ~ví n nám. ri-

g(ilar)o, ~vý kabla

lanolín m lanolino

lanovka f visutá telfero, pozemní kablotramo,

funikularo, dvoulanová ~ dukabla telfe-

ro, sedačková ~ segxa telfero, viz též drá-

ha lanová

lanýž m bot. tubero, hovor. trufo

Laos m zeměp. Laoso

lap/ač m osoba kaptisto, arestisto, tech. kap-

tilo, ~ací kapta, ~ák m kaptilo

lapálie f bagatelo, malgravajxo

lapat ned. kapt(ad)i, lapit dok. kapti, # ~ po

dechu spirkapti

lapidární lapidara

lápis m chem. argxenta nitrato

lapka m hist. (voj)bandito

lapnout dok. (ek)kapti

Lapon/ec m lapono, ~sko n zeměp. Laponio

lapsus m miso, eraro, lit. skriberaro, parolera-

ro

largo hud. příslovce large, n dílo largo

larv/a f larvo, ~ální larva

láry, fáry!, láryfáry! sensencajxo!

laryn/x m anat. laringo, ~gitis m lék. la-

ringito

lascivní lasciva

laser m lasero

lasice (kolčava) f mustelo nivala, nivalo, #

je mrštná jako lasice sxi estas vigla / lert-

mova kiel mustelo

lásk/a f amo, tělesná amoro, obliba sxato, kře-

sťanská karitato, expr. osoba amat(in)o, ka-

rul(in)o, přelétavá / lehkomyslná ~a

papilia amo, ~a k vlasti amo al la patrio,

patriotismo, dům ~y expr. amorejo, # má

~u k učení li sxatas lerni, sňatek z ~y ed-

zigxo pro amo, ty má / moje ~o! expr. mia

karul(in)o!, ~yplný am(o)plena, amema,

něžný tenera

laskání n kareso, dorlotado

laska/t ned. karesi, hýčkat dorloti, ~vý afab-

la, bonvola, úslužný komplezema, vlídný ka-

resa, # ~vé pozvání kompleza invito, ~vě

afable, být ~v(ý) bonvoli, ~vost f čin afa-

blajxo, vlastnost komplezo, afableco

laskavec m bot. amaranto

laskomina f mls frandajxo, chuť apetito

laso n lazo, kaptosxnuro, jxetrimeno

lastex m lastekso

lastura f zool. duvalva konko, konko de du-

valvuloj

laš/ský lahxa, Lašsko n zeměp. Lahxregiono,

~tina f la lahxa (dialekto)

laškov/at ned. (lud)sxerci, sxercpetoli, flirti,

petoli, ~ný koketa, sxerc(petol)a

lať f lato

lát ned. někomu insulti iun, ~ na někoho /

něco kolerkrii, mallauxdi iun / ion

lata f bot. květenství paniklo

láta/t ned. (faden) fliki, sxtopi, např. ponožky

flikumi, ~cí flika, ~cí jehla flikilo, ~čka f

sxtopfadeno, flikfadeno, osoba flikistino

laten/ce f latent(ec)o, ~tní latenta

laterální odb. latera

laterna magika magia lanterno

láteřit ned. furiozi, sakri

latex m bot., tech. latekso, laktosuko, ~ové

vlákno lateksfibro

latin/a f latino, la latina (lingvo), myslivec-

ká ~a přen. expr. cxasistaj fabeloj, cxasista

blago, ~ář m, ~ík m latinisto, ~ka f la la-

tina alfabeto / skribo, ~skoamerický lati-

namerika, ~ský latin(lingv)a, románský la-

tinida, ~ský text latinajxo, L~ská Ame-

rika f zeměp. Latina Ameriko, ~izovat ned.

i dok. latinigi

laťk/a f lat(et)o, ~ový lata

látk/a f text. sxtofo, hmota materi(al)o, maso,

chem. substanco, námět temo, hrubá ~a

text. dreliko, kapalná ~a fluidajxo, likva-

jxo, nabíraná ~a text. pufo, očkovací ~a

vakcino, pevná ~a solidajxo, pohonná ~a

fuelo, brulajxo, učební ~a instrutemo,

~ový sxtofa, hmotný materia, ~ové množ-

ství n základní veličina SI materia kvanto,

~ová výměna metabolo, ~a (trvale) zne-

čišťující životní prostředí poluajxo, ~a

na výrobu lepidla gluajxo, gluilo, ~a z

 

 

latrina

138

 

 

hedvábného odpadu floksilko

latrina f latrino, buda necesejo

laureát m zvl. um. lauxreato

láva f geol. lafo

lavi/ce f benko, geol. usazeniny sedimenta b.,

trestná ~ce punbenko

lavina f lavango

lavírovat um. tucxi, lodí luvi

lávka f ponteto, návěstní ~ žel. (signal)-

gantro

lavor m (hovor.) lav(o)pelvo, lavovazo

laxans n neskl., laxativum n lék. laksigilo

laxní neglektema, senzorga

Lazar m Lazaro

lazar m mizerulo, malsanulo, senpovulo,

přen. neschopný člověk fusxulo

lazaret m lazareto

lazebník m hist. barbiro

lázeň f bano, chem. banujo, koupelna banejo,

parní ~ vaporbano, ustalovací ~ opt.

fiksbano, krvavá ~ přen. hombucxado,

masakro

lázeňsk/ý banloka, m nařejgardisto; nařej-

estro, ~á léčba saniga ban(ad)o, ~é město

banurbo, ~ý host ban(lok)gasto, kuracgas-

to, ~á věda balneologio

lázně f pomn. budova ban(kurac)ejo, bando-

mo, skupina budov banloko, kuracloko,

obec banloko, banurbo, parní ~ sxvitbane-

jo, sauxno

lazurov/ý lazura, ~á modř lazura bluo

lebeda f bot. atriplo

lebedit si ned. hovor. komfort(řu)i, bongxui

lebka f kranio

leccos všelicos, mnohé kelkiom, multo, diver-

saj aferoj, cokoliv, něco nevalného kio ajn,

io ajn, diverso, diversajxoj, # nekoupí jen

tak ~ sxi ne acxetas senelekte ion ajn, lec-

čemus se naučil li lernis diversajn / mul-

tajn aferojn

lecjak/ diversmaniere, kiel ajn, cxiel, en cxiu

maniero / rilato, ~ý podřadný ia ajn, sen-

signifa, rozmanitý diversa, multa, # nebyl

z ~é rodiny li ne devenis de ia ajn (de

sensignifa) familio

leckam(s) kien ajn, diversloken

leckde porůznu kie ajn, diversloke, multlo-

ke, na obyčejném / podřadném místě en ia

sensignifa loko

leckdo mnohý, nejeden ne unu, kiu ajn, plu-

raj, multaj, m neskl. kdosi ajnulo, ia sen-

signifulo, # to by mohl říct ~ tion povus

diri preskaux cxiu, viz též ledakdo

leckdy iam kaj iam, fojfoje, diversfoje, di-

verstempe, ne unufoje, ne malofte, # ~ ho

to zabolí gxi ne unufoje cxagrenas lin

leckter/ý mnohý, nejeden diverskiu, ne unu,

diversaj, pluraj, multaj, m podřadný člověk

sensignifulo, # ~á (žena) by si ho ráda

vzala ajna virino volonte edzigus lin / ed-

zinigxus kun li, ne unu virino volonte ed-

zinigxus kun li

leč avšak sed

leč f hon batuo

léč f lov pelcxaso, léčka kaptilo, přen. ruzajxo,

poslední ~ cxasistfesteno

léčba/ f, léčení n kurac(ad)o, terapio, lázeň-

ská ~ banloka k., lék. balneoterapio

léčebn/a f resanigejo, sanatorio, kuracejo,

rehabilitační ~a rekapabliga sanatorio /

kuracejo, ~ý resaniga, terapia

léči/t ned. kuraci, resanigi, drogami drogi,

~tel m kuracanto, terapeuxto, ~telný kura-

cebla, sanigebla, ~vý kuraca, saniga, ~vá

bylina, ~vka f drogherbo, kuracherbo,

~vé koupele sanigaj banoj, ~vo n medi-

kamento, kuracilo

léčk/a f kaptilo, lest, úklad ruzajxo, artifiko,

insido, klást ~y f pl. přen. insidi

led/ m glacio, ~árna f glacitenejo

leda krom se, sole se, escepte, ~ když krom

ke, ~, že (by), ledaže kondicxe, ke

ledabyl/ost f neglektemo, malzorgemo, ~ý

neglektema, malzorg(em)a

ledaco(s) zájmeno diverso, kelk(i)o, multo

ledajak/ kiel ajn, iel, cxiel, ~ý kia ajn, ia,

cxia

ledakdo(s), ledaskdo, viz též leckdo iu ajn,

# on není jen tak ledaskdo li ne estas aj-

nulo

ledek m chem. salpetro, ~ draselný nitro-

kalcito, ~ čilský / sodný nitronatrito

leden m januaro

ledňáček m zool. alcedo, alciono

 

 

139 lé-

kař

 

 

lední ledový glacia, ~ hokej glacihokeo, ~

medvěd blanka urso

ledn/ice f glacitenejo, ~ička f glacisxranko,

glaciujo

ledoborec m glacirompulo, glacirompilo,

glacirompsxipo

ledolam m glacirompa steveno

ledov/atět ned. glaciigxi, ~cový glacimonta,

glacxera, ~cový zlom geol. glacxerfendo,

~ec m glaciejo, glacimonto, glaciaro, kra

glaciinsulo, ~ice f glacikrusto, ~na viz le-

dárna, ~ý glacia, ~á doba geol. glacialo,

~á jeskyně glacigroto, ~ý květ glacifloro,

~á kra bankizo, ~á kůra / námraza gla-

cikrusto, ~é pole glacikampo

ledví n anat. lumbo

ledvin/a f reno, nefro (odb.), zánět ~ lék.

nefrito, bludná ~a vaga reno, ~ový ká-

men rensxtoneto

legace f práv. legac(i)o, senditaro

legali/ta f lauxlegxeco, ~zace f lauxlegxigxo, o-

fickonfirmo, ~zovat ned. i dok. (laux)legxigi

legální lauxlegxa

legát m náb. legato

legend/a f legendo, vysvětlivky klarigoj, ~ár-

ní legenda

legi/e f legio, cizinecká ~e Alilandula Le-

gio, Legio de Alilandanoj, Fremdula Le-

gio, ~onář m legiano, ~onářský legiana

legislativa f legxdonado

legitimace f legitimilo, legitimacio, občanský

průkaz, průkaz totožnosti identiga doku-

mento, (persona) identigilo, spolková mem-

brokarto

legitimní lauxlegxa, legitima, lauxrajta

legitimovat ned. i dok. postuli legitimilon /

identigilon, oprávnit rajtigi, práv. legxigi, ~

se ned. i dok. legitimi sin, legitimigxi

legova/t ned. tech. aloji, ~ný aloja

legra/ce f sxerc(ad)o, blageto, humuro, ~ční

komika, drola, sxercema, # dělat si z ně-

koho ~ci blagi iun

legumin m chem. legumino

leh m kusx(ad)o, (gimnastika) kusxpozo, ~át-

ko n litsegxo, kusxsegxo, kusxripozilo, fotelo,

kanapo, skládací ~átko ferdeksegxo

léhat ned. kusx(ad)i

lehce facile, legxere, malpeze, ~ se dotknout

něčeho ektusx(et)i, ~ se dotýkat dabi

lehk/ý 1 závaží malpeza, 2 snadný facila, le-era 3 provinění,

onemocnění negrava 4 lit.

facilflua, ~á žena facil(mor)a / legxera viri-

no, ~ý benzin gazolino, ~á četba distra

legajxo, ~ý dotek legxera tusxo, ~ý krok

facila pasxo, ~á peřina plumono, ~ý prů-

mysl malpeza industrio, ~ý svrchník pal-

to, ~é dělostřelectvo legxera artilerio

lehko/ facile, je mi ~ estas al mi facile, ~st f

malpezeco, snadnost facileco

lehkoatletický legxergimnastika

lehkomysln/ý facilanima, frivola, venta-

nima, ventokapa, legxera, ~ost f facilani-

meco

lehkovážn/ý senpripensa, senzorgema, ~á

žena expr. senzorgema virino

lehkověrný (tro)kredema, facile trompebla

lehnout dok. (si) kusxigxi, ekkusxi

lehoučký malpezeta, snadný facila

Lech m Lehxo

lecha f jarní bot. latiro printempa, viz též

hrachor jarní

lecht/ivý, ~avý i přen. tikla, osoba tikligx

e-

ma, tiklosentema, ~ivý vtip tikla sxerco,

~ání n tikl(ad)o, ~at ned. tikli

lejno n fekajxo, merdo

lék m medikamento, medicinajxo, kuracilo,

tekutý pocio, ~ pro pocení sxvitiga m. / k.,

~ pro vnitřní použití glutenda m., ~ v

granulích granulajxo, užívat ~ preni me-

dikamenton

lékárensk/ý oficina, ~é přípravky oficinaj

preparajxoj

lékárn/a f apoteko, laboratoř oficino, ~ička

f kuracilsxranketo, kuracilskatolo, medicin-

sxranko, ~(ičk)a první pomoci sukurkes-

to, ~ík m apotekisto, farmaciisto, ~ictví n

farmacio

lékař m kuracisto, medicinisto, dětský ~

pediatro, kožní ~ dermatologo, oční ~ o-

kulisto, odborný ~ faka kuracisto, zubní

~ dentisto, ženský ~ ginekologo, ~ský,

kuracista, medicina, ~ství n medicino

 

 

lekat

140

 

 

leka/t ned. timigi, ~t se, leknout se, timigxi,

ektimi, ~vý tim(igx

)ema

lekce f leciono, na vysoké škole lekcio

leklý o rybě mort(int)a

leknín m nimfeo

leknout dok. zvl. o rybě sufokmorti, sufokpe-

rei, ~ se viz lekat se

lékopis m farmakopeo

lékořice f bot. glicirizo

lektor m lektoro

lektvar m hovor. medicinajxo, dekokto

lelek m zool. kaprimulgo

lelkoun m zool. podargo

lelkovat ned.,chytat lelky gap(acx)i, pasumi

lem/ m nášivka bordero, obruba orlo, ran-

dajxo, ~ovka f text. borderrubando, pasa-

mento, egxrubando, ~ovat ned. text. borderi,

orli, přen. tvořit okraj (silnice, břehu) bordi

lemur m zool. lemuro

len m lino

leník m hist. vasalo, feuxdulo

Lenin/ Lenino, l~ismus m leninismo

leniv/ý maldiligenta, malfervora, pigra, mal-

ema, ~ost f mallaboremo, maldiligen-

t(ec)o, pigr(ec)o, ~ět ned. maldiligenti, pi-

gri

lenní/ feuxda, ~k, ~ pán feuxdoestro, feuxdo-

mastro

léno n hist. tenuro, feuxdo

lenoch m 1 maldiligentulo, nenifarulo, pi-

grulo, mallabor(em)ulo 2 opěradlo dorsa-

pogilo

lenost f viz lenivost

lenochod m zool. bradipo

lenoška f apogsegxo, braksegxo, kanapeto

lenoš/it ned. maldiligenti, pigri, mallabori, ~

expr. dorloti la manojn, ~ení n mallabore-

mo, ~ný mallaborema

lentilka f pastelo

lentišek m bot. lentisko

leopard m leopardo, pantero

lep m gluo, # sednout někomu na ~ lasi sin

trompi de iu

lépe pli bone, ~ řečeno por diri pli gxuste

lepek m chem. gluteno

lepenka f kartono

lepi/č m gluisto, ~čka f gluaparato, ~dlo n

gluo, materiál k výrobě lepidla gluilo, potřít

~dlem gluajxi, gluizi, ~t glui, ~t se gluigxi,

~cí, ~cí páska glubendo, ~dlový glua

lepkavý glueca, glu(igx

)ema, gluigx

a, viskoza

leporelo n bildetfaldajxo

lepr/a f lepro, ~oserie f leprulejo

lepší pli bona

lepšit se ned. plibonigx

(ad)i, bonigxi

lept/ m um. akvaforto, ~adlo n akvafortajxo,

lék. kauxterizajxo, kauxstikajxo, mordilo, ~a-

vost f chem., kauxstikeco, ~avý kauxstika,

~at ned. akvaforti, kauxterigi

lepý lit. cxarma, gracia, belkreska, beltalia

les m arbaro, odb., pěstěný forsto, ~ík, ~íček

m arbareto, ~mistr m forstisto

lesbický lesba

lesk/ m glaceo, poluro, světelný (re)brilo, ná-

dhera lukso, ~lý bril(ant)a, ~nout se ned.

brili

lesn/atý arb(ar)oricxa, arbarkovrita, forsto-

ricxa, ~ictví n silvikulturo, arbarkulturo,

forstofako, forstoscienco, ~ík m arbaristo,

forstisto

lesní arbara, forsta, ~ hospodářství forsto-

mastrumado, ~ pěstba forstokulturo, ~

pych arbara marodo, ~ roh hud. buglo,

cxaskorno, ~ správa forstadministracio, ~

školka arbidejo, ~ víla driado

lesoň m zool. tragelafo

lest f ruzo, artifiko

lešen/ář m stav. skafaldisto, ~í n skafaldo,

trabaro, trabajxo, popravní ~í esxafodo,

postavit ~í skafaldi

leštěnka f briligrimedo,

leštěnec m olověný geol. viz galenit

lešti/cí polura, ~cí nástroj polurilo, ~č m

poluristo, ciristo, parket frotisto (de parke-

to), ~dlo n polurrimedo, polurajxo, na obuv

ciro, ~t ned. poluri, briligi, obuv ciri, hlaze-

ním glaceigi, smirkem smirgi, hydrovoskem

enkauxstiki

let m flugo, akrobatický ~ aerobatiko,

hloubkový ~ malalta / terproksima flu-

g(ad)o, klouzavý ~ glisflugo, kolmý ~

 

 

141 lézt

 

 

zomo, střemhlavý ~ plongxo, vyhlídkový

~ panorama / belvida flugo

létací fluga

letadlo/ n v širším smysku flugaparato, těžší

vzduchu aviadilo, letoun avio, aeroplano

(hovor.), v nepravidelné dopravě trampo,

bombardovací ~ bomboplano, průzkum-

né ~ skolto, skoltavi(adil)o, reaktivní ~

reakcia avi(adil)o, stíhací ~ cxasavi(adil)o,

~ cxasoplano, tryskové ~ jetoplano, ~vá

loď aviosxipo, avisxipo

leták m flugfolio, agitfolio, informační ~

informilo

létání n flugado, aviado

letargie f letargio

létat ned. flugi, aerveturi, jako pasažér aervo-

jagxi, flugi, ~ bez motoru glisi, sori

létavice f astr. falstelo

letec/ m aviadisto, ~ky sděl. aerposxte, ~ký

aviada, ~ká akrobacie aerobatiko, ~ká

bomba / puma flugbombo, ~ká dopra-

va aerotransporto, aertrafiko, ~ký útok

voj. stihacích letadel cxaso, nálet flugatako,

~tví n aeronauxtiko, aviad(ik)o, obecně flu-

g(ad)iko, ~tvo n aviadistaro

letem flug(opas)e

letenka f flugbileto

letět ned. viz též létat, flugi, střelhbitě utíkat

sagi (přen.), ~ střemhlav o letadle plongxi

letiště n aerodromo, aviadejo, flugejo

letitý grandagxa, multagxa, malnovega

letka f let. aerfloto, aviadeskadro, aviadfor-

macio, aereskadrono, anat. flugilo

letm/o (flug)(o)pase, ~ý pasa, ~o se dotk-

nout flugtusxi

letní somera, ~ host somerulo, ~ kino sub-

cxiela kinejo, ~ sídlo dacxo, somerumejo

letnice f pomn. náb. Pentekosto

letnička f zahr. anuelo, unujara planto

léto n somero, babí ~ doba somero de

Sankta Marteno, vlákna somerfadenoj

leto/s cxi-jare, nunjare, ~šní cxi-jara, nunjara

letohrádek m somerkastelo, somerpalaco,

somerlogxejo, belvedero

letokruhy m pl. jarringoj

letopis/ m kroniko, analo, ~ec m analisto, ~y

m pl. analoj

letopoč/et m jarkalkulo, jarindiko, erao, na-

šeho ~tu, n.l. de nia erao

letora f karaktero, temperamento

letorost m bot. unujara sxoso, ~ révy vinné

sarmento

leto/s cxi-jare, ~šní rok nunjaro

letoun m 1 avio, aeroplano 2 zool. flugbesto,

vespertulo, ~i m pl. zool. vespertuloj, hxirop-

teroj, keiropteroj

letova/t ned. pájet luti, ~čka f pájecí lampa

lutilo, lutlampo

letovisko n somerrestadejo, somerumejo

letucha f zool. galeopiteko

letuška f (aviadil)stevardino

leukémie f sangokancero, leuxkemio

leukocit m leuxkocito

lev m leono

Lev m souhvězdí Leono, jméno Leo

levák m maldekstr(aman)ulo, livmanulo

levandule f bot. lavandulo, hovor. lavendo

levhart m leopardo, pantero, ~ sněžný un-

cio, negxleopardo

levic/e f maldekstra mano, polit. maldekstra

partio, maldekstrularo, ~ový maldekstre

orientita, ~ové hnutí maldekstra movado

levičá/ctví n polit. maldekstrismo, maldek-

stra devio, ~k m maldekstrulo, rugxulo, li-

vemulo

levitace f okultismus lev(igx

)ado, levitacio

levný malkara, malmultekosta, cxipa, et-

kosta, malaltpreza

levoboček m bastardo

levobok m nám. babordo

levo/stranný livoflanka, ~točivý livuma,

chem., fyz. livogxira, livuma, ~točivá šrou-

bovice livuma helico

levý maldekstra, liva, polit. maldekstrula, ne-

šikovný (hovor.) mallerta

lexik/ální vortara, vort-, ~on m vortaro, le-

ksikono, ~ologie f leksikologio

leze/c m grimpanto, grimpulo, ~ní n grimpa-

do

lézt ned. plazit se rampi, šplhat grimpi ~, šou-

rat se krabli , do něčeho vnikat enigxi en /

eniri ion, vměšovat se do něčeho enmi-

 

 

lež 142

 

 

ksigxi/ sin trudi en ion, ~ po čtyřech iri

kvarpiede, # ~ na někoho s něčím hovor.

gxeni iun per io, (on) mi leze do zelí li sxo-

vas nazon en mian vazon

lež f mensogo

ležák m 1 zboží nevendeblajxo, nevendebla

varo, dube vendebla varo 2 pivo lagera bie-

ro

ležatý oblikva, klinigxanta, ~ tisk kursivo

ležérní legxera, facilanima

leže/t ned. kusxi, nacházet se situi, esti situ-

anta, ~t ladem novali, (r)esti nekulturata,

# město leží v rovině la urbo situas en

ebenajxo, ~ní n 1 kusxado 2 tábor bivako 3

táboření kampado

lhaní n mensogado

lhář/ m mensogulo, ~ský, lhavý mensogema

lhát ned. mensogi

lhostejn/ý indiferenta, apatia, flegma, ~ě

indiferente, ~ost f indiferenteco, apatio

lhůt/a f ekon. tempolimo, limtempo, dodací

~a liverdato, liverlimtempo, před ~ou

splatnosti antaux la limtempo de pago,

antaux la planita dato de validigxo, stanovit

~u fiksi tempolimon

li: -li podmínkový výraz, zda se, # napíšeš-li

mi se vi skribos al mi, víš-li co se stalo?

cxu vi scias kio okazis?

liana f bot. liano

lias m geol. liasio

Libanon m pohoří Libano, stát Libanio

líb/at ned. kis(ad)i, ~ánky f pomn. mielmo-

nato

libeček m levistiko

libela f nivelilo, zool. vážka libelo

liber/ál m liberalulo, ~ální liberala, ~alis-

mus m liberalismo

Libérie f zeměp. Liberio

líbezn/ý cxarma, placxa, aminda, # ~ým

hláskem mielvocxe, ~ost f cxarmeco

libido n libido

líbi/t se ned. placxi, ~vý placxa, ~vý oblek

pimpa vesto

libo : jak je ~ kiel vi deziras, co je ~? kion

vi deziras?

libost/ f placxo, lit. delico, (po)dle ~i laux-

placxe

libov/ý zvl. o mase magra, malgrasa, ~é maso

magra viando

libovat ned. si trovi placxon (v čem en io)

libov/olný 2 podle libovůle, svévolný arbitra,

obstina 2 kia ajn, cxia ajn, libervola, laux-

placxa, lauxvola, i mat. ajna, ~ůle f arbitre-

co, libervolo

libozvu/k m lit. belsoneco, euxfonio, ~čný

belsona

libra f 1 jedn. hmotnosti funto 2 měna pundo

librace f astr. libracio

libret/o n libreto, tekstlibro, filmové ~o

scenario, ~ista m libret(verk)isto

Libye f zeměp. Libio

líc f, líce f tvář vango, obličej vizagxo, pouze

líc f přední strana faco, frontflanko, kap-

flanko, anat. facio, mince, látky averso, ků-

že, usně, kožešiny averstavolo, obecně antauxa

/ supra flanko, pozitivo

licenc/e f lit., obch., práv. licenco, ~iát m a-

kad. hodnost licencio, osoba licenciulo

lícit ned. (al)celi

licit/ace f ekon. auxkciado, ~ovat ned. auxkcie

konkuri

lícní na přední straně faca, fronta, aversa,

tváře vanga, facia, ~ kost lék. zigomosto,

hovor. vangosto, ~ sval facia muskolo, ~

strana averso, faco

licoměrný sxajniga, hipokrita

licousy m pl. vangoharoj

líčení n 1 děje priskribo, rakontado 2 práv.

proceso

líčený 1 nepřirozený afektita, fiktiva 2 vyprá-

věný rakontata

líčidlo n sxminko

líčit ned. 1 tvář sxminki, div. maski 2 slovy

priskribi, ~ rtěnkou rugxumi lipojn, #

(na)~ nástrahy prepari / meti kaptilon, ~

se sxminki sin

lid m popolo, etno, ~é m pl. homoj, ~natost

f logxodenso, denso de logxateco / de po-

pulacio, ~natý dense logxata, multehoma,

homplena, ~ový popola, populara, etno-

grafia, ~ová píseň popolkanto, ~ové po-

vstání polit. insurekcio, ~ové rčení po-

poldiro

 

 

143

linoleum

 

 

lidojed/ m kanibalo, ogro (mytol.), ~ství n

kanibalismo, antropofagismo

lidomorna f forgesejo, turmentejo, forge-

skelo

lidoop m zool. antropoido

lidovláda f demokratio, popolregado

lidovost f vulgareco

lidožrout m antropofago, hommangxulo,

kanibalo, viz též lidojed

lidsk/ý homa, humana, ~á havěť / sebran-

ka / chátra homa skorio, ~é mládě ho-

mido, ~é oběti bohům homaj viktimoj /

oferoj al dioj, ~é sperma cxuro, ~é tento-

nonc (lejno) hanl. homa umajxo, ~ý červ

expr. homa vermo, ~ost f homeco, humane-

co

lidstv/í n homeco, ~o n homaro

lidumil/ m filantropo, homamulo, ~ný ho-

mama, ~ství n filantropeco, filantropio

liduprázdný senhoma, pustý dezerta

lift m lifto

liga f ligo, sport. též cxampionado

lignit m geol. lignito

Ligur/ie f zeměp. Ligurio, ~ský liguria

líh m alkoholo, etanolo

líheň f kovejo, kovilo, kovkagxo, v drůbežár-

ně kovmasxino

líhnout se ned. elkovigxi

lihov/ar m alkoholfabriko, distilejo, ~iny f

pl. alkoholajxoj, ~ý alkohola

lihuprostý senalkohola

lichoběžník m mat. trapezo, rovnoramenný

~ simetria trapezo

lichocení n flatado

lichokopytníci m pl. zool. neparhufuloj

lichot/it ned. flati, komplimenti (někomu

iun), kajxoli, incensi, # ~í si li / sxi / gxi fla-

tas al si, ~ivý flata, kompliment(em)a, ~ka

f flat(ajx)o, kajxolajxo, komplimento, zasy-

pat ~kami cxirkauxflati, ~ník m flatanto,

flatisto

lichv/a f rentumego, práv. jen peněžní uzuro,

procentego, zbožím akaparo, ~ář m uzuris-

to, ~ářský uzura, ~ařit ned. uzuri

lichý nedělitelný dvěma nepara, zbylý malpara,

ojedinělý sola, nicotný vanta, nula, sen-

valora, klamný falsa, malgxusta

liják m, lijavec m pluvego, pluvtorento

likér m likvoro

liknav/ý nevigla, senverva, lantema, sen-

energia, ~ec m malfervorulo

likvid/ace f likvidado, majetku práv. ekze-

kucia likvid(ad)o, ~átor m likvidanto, li-

kvidisto, ~ita f likvidebleco, ~ovat ned.

zvl. ekon. likvidi

lila 1 barva lila, lilaka 2 f bot. barevná forma

šeříku lilako

lilek m bot. solano, ~ vejcoplodý viz též ba-

klažán melongeno

lili/e f lilio, ~ovité bot. liliacoj

liliovník m liriodendrono, hovor. tuliparbo

Liliput lit., myt. země Liliputo

liliput/án m Liliputano, ~ka f zool. banta-

mo, ~ánský Liliputa, liliputa

lilkovité bot. solanacoj

Lima f zeměp. Limo

liman m limano

limba f bot. cembro

limbus m astr., zeměměřictví limbo, náb. an-

tauxinfero, Limbo

límec m kolumo, kněžský koliaro

limit/ m limito, ~ovat ned. i dok. limiti, li-

migi, termini

limita f mat. limeso

limonit m geol. limonito

limuzína f dopr. limuzino

lín m zool. tinko

lín/at ned. senharigxi potufe, fyziol. sxangxi ha-

rojn / plumojn, ~ání n harfalado

linduška f zool. ant(us)o

linearita f viz lineárnost

lineárn/í mat. lineara, ~ost f , linearita f li-

neareco

lingvisti/ka f lingvistiko, ~cký lingvistika

lini/e f linio, streko, # harmonie ~í na její

tváři (nás) uchvacovala la harmonio de

sxiaj vizagxtrajtoj emociis nin, politická ~e

politika tendenco

link/a f trať, spoj linio, el. lineo, autobuso-

vá ~a auxtobusa linio, letecká ~a aerlinio,

notové ~y hud. (muzika) liniaro, ~ovat

ned. linii

linoleum n linoleumo

 

 

linout

144

 

 

linout (se) ned. lit. (glate) flui

líný mallaborema, pigra, maldiligenta

líp viz lépe

lípa f tilio

lipan m zool. timalo

lira f měnová jednotka liro

lis/ m premilo, na plech pregilo, premmasxino,

~ na víno vinpremilo, tiskařský ~

presmasxino, ~ovaný premita, pregita

Lisabon n zeměp. Lisbono

lísání n kajxol(ad)o

lísa/t se ned. kajxoli, cxirkauxflati, flate en-

trudigxi, # nelísej se ke mně ne kajxolu

min, ~vý frotema, placxema

lísk/a f bot. korilo avela, avelo, deska plat-

korbo, hurdo, dvířka v plotě gxardena por-

d(et)o, ~oví n avelaro, ~ovka f avelbasto-

no, avelvergo, ~ový avela, ~ový ořech a-

velnukso

lisov/na f premejo, pregejo,~na vína vin-

premejo, ~ací prema, ~ací stroj prem-

masxino, ~at ned. premi, plech pregi

list m rostliny, papíru folio, dopis letero, ča-

sopis gazeto, jxurnalo, doklad dokumento,

atesto, pily segilklingo, vesla padelo, vrtule

alo, cenný ~ valorpapero, dodací ~ ek. li-

veratesto, křestní ~ bapt(o)atesto, ná-

kladní ~ frajtletero, oddací ~ (ge)e-

dzigx

atesto, ~ pádla pagaja padelo, rodný

~ naskigx

atesto, úmrtní ~ mortatesto, vý-

uční ~ atesto pri (metia) kvalifikiteco, zá-

ruční ~ garantia atesto / letero, zástavní ~

ekon. lombardbilo

lístek m folieto, vstupenka, (enir)bileto, jíz-

denka (vetur)bileto, jízdenka na elektrické

dráze trambileto, doklad karto, dokumento,

oprávnění kupono, karto, licenco, složené-

ho listu foliolo, ~ cibule bulbero, hlasova-

cí ~ elektilo, jídelní ~ mangxokarto, menu-

(kart)o, kališní ~ bot. sepalo, kartotékový

/ kartotéční ~ slipo, korespondenční ~

posxtkarto, korunní ~ bot. petalo, lovecký

~ cxaslicenco, ~ na chléb pankupono, zá-

stavní ~ lombarda konfirmilo

listen m. bot. brakteo

listí n folioj, foliaro

listina f dokumento, pověřovací ~ akre-

ditivo, prezenční ~ listo de cxeestantoj

lístkovnice f sliparo

listn/áč m strom foliarbo, ~atý foliara, foli-

ricxa, ~atý strom foliarbo

listonoš m leter(port)isto

listopad m novembro

listopadka f bot. hxrizantemo

listovat ned. foliumi

listoví n foliaro viz též listí

listovní letera, posxta

listr m text. moero

lišácký přen. vulpeca, ruza

lišaj m zool. sfingo

lišák m (vir)vulpo, přen. lstivý člověk, chytrák

ruzulo, liščí vulpa

lišej m i lék. ekzemo, jen hovor. dartro

lišejník m bot. lihxeno, likeno

lišit ned. diferencigi, ~ se ned. diferenci,

distingigxi, diversi, alii

liška f 1 zool. vulpo, pouze samice vulpino 2

houba (mangxebla) kantarelo 3 vychytralý

člověk, ruzul(in)o, ~ polární arktika v., ~

stříbrná zool. argxenta vulpo, kožešina ar-

gxent-vulpa pelto, ~ modrá zool. izatiso,

surová kůže izatisfelo, kožešina bluvulpa

pelto

lišt/a f listelo, lato, ~ová ozdoba stav. freto

lištička f 1 zool. vulpeto, mládě vulpido 2

stav. malá lišta lateto

lít ned. tekutinu versxi, kov gisi, déšť pluvegi,

nálevkou funeli, po kapkách gutigi

litanie f náb. i přen. litanio

lítat ned. hovor. viz létat

Litava f zeměp. Lejto

litec m gisisto

liter/a f litero, ~ární literatura, ~ární dílo

beletrajxo, ~át m literaturisto (i básník), be-

letristo, ~atura f literaturo

Litev/ec m litovo, l~ský litova

lití 1 litiny gisado 2 zalévání versxado

lítice f expr o ženě furio

litin/a f gisajxo, ~ový gis(fer)a,~ová kamna

gis(fer)a forno

líto: je mi ~ mi bedauxras / kompatas

litograf/ie f reprodukce litografo, technika

litografio, ~ovat ned. litografi

 

 

145 lomený

 

 

litosféra f astr., zeměp. litosfero

lítost/ f bedauxro, soucit kompato, pokání pen-

to, ~ivý kompat(em)a

litovat ned. bedauxri, domagxi (něčeho ion),

mít soucit kompati, kát se penti

litr/ m litro, půl ~u duonlitro, ~ový unulitra

liturgi/e f náb. liturgio, ~cký zpěv cxanto

Litva f zeměp. Litovio

lítý furi(oz)a, feroca

litý gisita

lívanec m gastr. patkuko, krespo

livrej m livreo

lízat ned., líznout dok. leki, # ~ někomu pa-

ty humiligxi antaux iu

lká/t ned. gxemi, lamenti, vei, ~ní n (plor)ře-

mado, lamentado, veado

lkavý lament(em)a

lněn/ý lina, ~á tkanina linajxo, ~é semeno

linsemo, ~ý olej linoleo, lina oleo

lnout ned. přimykat se alpremigxi, být nakloněn

inklini

loajální lojala

locika f bot. laktuko

loď/ f sxipo, nepravidelné dopravy (i letecké)

trampo, hist. veselo, bitevní ~ hist. dred-

nauxto, chrámová ~ stav., arch. navo, ma-

teřská letadlová ~ aviadilporta (bazo)-

sxipo, minometná ~ minsemanto, ná-

kladní ~ kargosxipo, parní ~ vaporsxipo,

plachetní ~ velsxipo, jahxto, převozní /

prámová ~ pramsxipo, válečná ~ militsxi-

po, vlečná ~ trensxipo, remorkilo, # ~ plu-

je sxipo veturas, vstoupit na ~ ensxipigxi, ~

se potápěla před našima očima la sxipo

sinkis antaux niaj okuloj, ~ařský sxipkon-

stru(ist)a, frajta, sxipkomerca

loděnice f sxipfarejo, sxipkonstruejo, úschov-

na boatejo

lodičky f pl. boatetoj, obuv senlacxaj sxuoj,

promensxuoj

lodivod m nám. piloto, direktilisto

loď/ka f sxipeto, člun boato, ~stvo n sxiparo,

floto

lodní/ sxipa, ~ deník loglibro, ~ doprava

navigado, navigacio, ~ hlídka vacxo, ~

můstek m prua kastelo, ~ posádka sxipa-

naro, ~ příď pruo, ~ rampa sxipglitejo, ~

rumpál ankrovincxo, vindaso, ~ strážný

vacxano, ~ výtlak kargokapablo, ~ záď

sxipoposto, sxipovosto, pobo, poýpo, ~k m

sxipano

lodyha f bot. kauxlo, hovor. tigo

lodžie f balkonová logxio

log m nám. logo

logaritmick/ý logaritma, ~ é pravítko glit-

kalkulilo, ~é tabulky logaritma baremo,

příručka tabelaro de logaritmoj

logaritmovat ned. logaritmi

logaritmus m logaritmo, ~ dekadický or-

dinara logaritmo, ~ přirozený natura loga-

ritmo

logi/ka i fil. logiko, myšlenkový postup logi-

keco, ~cký logika

loj/ m (zast)., viz též lůj sebo, ~natý seboha-

va, ~ovitý sebeca, ~ový seba

lok m gluto

lokace f odb. lokado

lokaj/ m lakeo, ~ství n humilego

lokál m hostinec gastejo, taverno, trinkejo,

ekon. lokalo, lingv.6.pád lokativo

lokál/ka f provinca fervojo, ~ní loka

lokali/ta f trovloko, bot. kreskejo, ~zovat

ned. umísťovat loki, omezit limigi, # ~zovat

požár kateni la incendion

lokat ned. gluti

loket m anat. kubuto, míra ulno, ruský ~

arsxino

lokna f harkrisp(ajx)o, buklo

lokomobila f lokomobilo

lokomotiva f lokomotivo

lom m 1 kamenolom sxtonminejo, sxtonrompe-

jo 2 světla (lum)refrakto ploška zlomu post-

rompa faco

lombard/ m ekon. lombarda pruntepreno,

lombardo, ~ní lombarda, ~ovat ned. ekon.

lombardi

lomc/ovat ned. sku(eg)i (něčím, někým ion,

iun) agiti, tauxzi (někým iun), # ~uje jím

horečka lin skuas febro, # ~uje jím hněv

agitas lin kolero

lomen/ý rompita, opt. refraktita, ~á čára

rompita linio, ~ý / gotický oblouk ogivo,

~á závorka angula / pinta krampo

 

 

lomenice 146

 

 

lomenice f 1 arch. bretkovrita gablo 2 stav.

slaba sxelo

lomikámen m bot. saksifrago

lomi/t ned. 1 lámat obecně rompi 2 paprsek

refrakti, ~t rukama tordi manojn, ~vost f

opt. refrakt(iv)eco

lomoz/ m bruo, tumulto, ~it ned. brui

Londýn m zeměp. Londono

loni pasintjare, lastjare

loňsk/ý pasintjara, lastjara, od ~a de la pa-

sinta jaro, de pasintjare

looping m let. lopo

lopat/a f sxovelilo, ~ka f sxovelileto, stroje

padelo, anat. skapolo, ~ové rýpadlo sxo-

velmasxino

lopot/a f penego, klopodo, ~it se ned. pe-

negi

lopuch m bot. lapo

lord/ m lordo, ~stvo n lordaro, Vaše L~stvo

oslovení Via lorda mosxto, sněmovna ~ů

Cxambro de la lordoj

Loret/a f Lauxreto, l~ánský lauxreta

lornět m, lorňon m lorno

Los Angeles zeměp. Losangxelo

los/ m 1 výherní lot(il)o, lotbileto 2 osud

loto 3 zool. alko, ~ovací lotuma, lotada,

~ování n lot(um)ado, ~ovat ned. lot(um)i

losos m zool. salmo

loterie f loterio, lota samplado

lotos m bot. lotuso

lotr/ m kanajlo, latrono (lit.), ~ovina f ka-

najlajxo, krimajxo

Lotyš m latvo, letono, ~sko n zeměp. Latvio,

Letonio

loubí n lauxbo, pergolo

loubinec m bot. partenociso

louč f keno

loučení n adiauxo, disiro

loučit se ned. adiauxi , gxisi (s někým iun)

louda/ m lantulo, malfruigx

ulo, ~vý prokras-

tema, ~t se ned. lanti, malhasti

loudi/l m flatpetulo, ~t ned. logpeti, flatlogi,

# ~l na mně li logpetis de mi

louh m hidroksid-solvajxo, zast. lesivo

louisdor m hist. luidoro

louka f herbejo, herbokampo

loukoť f spoko

lounek m zast. viz zákolník

loup/ačka f 1 činnost sensxeligado 2 mlýnský

stroj sensxeligilo, ~ání n sensxeligado, ~at

ned. sensxeligi, ~at hrách elgusxigi pizon

loupež/ f rab(ad)o, ~ivý rab(em)a, ~nický

rabista, ~ník m rabisto, ~ný raba

loup/it ned. rabi, predi, na moři pirati, ~ení

n rabado

louskáček m ořechů nuksorompilo

louskat ned. luskat klaki, drtit (kousáním)

diskrevigi, ~ prsty klaki per la fingroj

loutka f pupo, krejčovská manekeno, závěsná

marioneto

loutkov/ý pupa, ~á scéna miniatura scene-

jo, ~é divadlo pupteatro

loutna f hud. liuto

louže f flako, (pluv)marcxeto, kotakvo

loužit ned. infuzi, louhem lesivi

lov/ m zvěře cxas(ad)o, ryb fisx(kapt)ado, fisx-

hokado, hromadný, hon batuo, dravý preda-

do, ~ec m cxasanto, myslivec i voj. cxasis-

to,~ecký cxasa, ~ecký sokol girfalko, cxas-

falko, ~ení n cxasado, ~iště n cxasejo, na

moři fisxejo

lov/it ned. zvěř cxasi, o dravci predi, na honu

batui, ryby fisx(kapt)i, udicí hoki, ~it perly

perlocxasi, ~ný cxasajxa, cxasebla, ~ná zvěř

cxasajxo

lože n lito, tech. i doupě kusxejo

lóže f div. logxio, zednářská ~ framasona lo-

gxio

ložisko/ n tech. lagro, geol. (erc)kusxejo, na-

leziště trovejo, lék. lokigxo, kuličkové ~

glob(et)lagro, kluzné ~ glitlagro, rudné

~ geol. metaldona grundo, válečkové ~ ci-

lindrolagro, rullagro, valivé ~ rullagro, ~

ropy naftokusxejo, ~vé pouzdro tech. ku-

sineto, žel. lagrujo

ložní lita, ~ prádlo litotolajxo, ~ žíla geol.

kusxvejno

ložnice dormejo, lit(o)cxambro, dormocxam-

bro

lpět, lpít ned. 1 zvl. o člověku altenigxi, (al)-

gluigxi, krocxigxi (na něčem al io) 2 jen fyz.

adheri

lstiv/ ý ruza, ~ost f ruzeco

lstný (lit.) ruza

 

 

147 lynč

 

 

lub/ m tech. furniro, # mít za ~em kasxe / se-

krete intenci

Lucembur/k m město Luksemburgo, ~sko n

stát Luksemburgio

lucerna f lanterno, zavěšená lucerno

Lucie f Lucia

Lucifer m Lucifero

lucina f bot. medikago, luzerno

Lucius m Lucio

lučavka f chem. fortakvo, ~ královská legx-

akvo

lučební zast. hxemia

luč/ina f (lit.) herbejo, ~ní herbeja

Ludvík m Ludoviko

lues f neskl. lueso, sifiliso

luh m 1 (lit.) herbejo 2 bot. marcxa arbaro

lůj m sebo

luk/ m (paf)arko, ~ostřelba f arkpafado,

~ostřelec m ark(paf)isto

Lukáš m Lukaso, evangelista Luko

lukořez m zeměd. skarifikilo

lukrativní ekon. lukra, profitiga, profitdona

lulka f angla pipo

lumbágo n lék. lumbago

lumen m fyz. jednotka lumeno

luminiscence f luminesko

lump/ m kanajlo, fripono, ~árna f kanaj-

lajxo, ~ačit ned. friponi

lun/a f lit. luno, ~ace f astr. luna monato,

sinoda monato, ~ární luna, ~atický lu-

natika, ~atik m lunatikulo, somnambulo

luňák m zool. milvo

luneta f arch. duonlun(et)o

lunch m gastr. luncxo

lůno n sino, přen. lit. interno

lunula f anat. luneto

lup m 1 kogxist rabajxo, predo 2 vlasová šupi-

na hauxtskvamo

lupa f lupeo

lupat ned. krepiti, prsty kraketi, praskat na-

př. oheň kraketi

lupek m geol. argilosxtono, ~ uhelný karbeca

argilosxtono

lupen/ m foli(eg)o, u hub lamelo, ~itý,

~ovitý foliec(form)a

lupének m kniž. folieto

lupenk/a f, ~ová pil(k)a segileto (por laux-

profila trancxado), arabesko-segilo

lupénka f lék. psoriazo

lupič m rabisto, námořní ~ pirato, korsaro

lupina f bot., zeměd. lupino

lupus m lék. lupuso

lupy m pl.anat. hauxteroj, hauxtskvamoj

lusk m bot. legumeno, hovor. gusxo, hrachový

pizujo

lustr m lustro

luštění n 1 hádání divenado, decxifrado 2

odstraňování slupky sensxeligado

luštěniny f pl. legumenajxoj, gusxlegomoj

luštit/ ned. záhadu, hádanku diveni, solvi,

písmo decxifri, ~el m enigmosolvanto, e-

nigmodivenanto

Luter/ m Lutero, l~án m luterano, l~ánský

luterana

lux m jednotka osvětlení lukso

luxace f lék. luksacio

luxovat ned. prach senpolvigi (per polvo-

sucxilo)

luxus/ m lukso, pompo, ~ní luksa, ~ ní

předmět luksajxo

lůza f plebo, popolacxo, acxularo, kanajlaro

luzný rava, cxarma

Lužic/e f zeměp. Luzacio, Luzicio, Dolní ~e

zeměp. Malsupra Luzacio, Horní ~e Supra

Luzacio, l~ký luzacia, ~ký Srb, Lužičan

m sorabo, luzaco, l~kosrbský soraba

lůžko n kusxejo, lito, anat. alveolo, květní ~

florbazo, receptaklo, toruso, plodové ~

anat. placento, přenosné ~ portlito, ust-

lané ~ pretigita / sternita lito, visuté ~

pendlito, hamako, zubní ~ anat. alveolo

lůžkovin/a f text. littolo, ~y litajx(ar)o

lví leona, ~ silou leonforte, lvice f leonino

lvíče n leonido

lvoun m otario, marleono

lyce/um n liceo, ~ista m liceano, ~jní licea

lýko n basto, zahr. rafio, lýčený střevíc

bastosxuo

lýkovec m bot. dafno

lýkožrout m zool. skolito

lymfa/ f fyziol. limfo, ~tický limfa

lynč/ m, ~ování n lincxado, ~ovat ned. lincxi

 

 

lyra

148

 

 

lyr/a f hud. liro, ~ický lirika, ~ik m lirikis-

to, ~ika f liriko,~ovitý lirforma

lysat ned. senharigxi, kalvigxi

lysina f kalvo

lyska f zool. fuliko

lysý kalva, senhara

lýtko/ n anat. suro, tibikarno, ~vá kost a-

nat. peroneo, fibulo, ~vý sval peronea

muskolo, soleo

lyzol m chem. lizolo

lyžař/ m skianto, ~ský skia, ~ská hůl ski-

bastono, ~ský můstek skisaltovego

lyže f skio, f pl. skioj, vodní ~ akvoskioj

lyžov/at ned. skii, ~ání n skiado

lze estas eble, eblas, ~ obdržet estas ha-

vebla / ricevebla

lžíce f kulero, na obouvání sxukorno, sxuvesti-

lo, drapáková ~ tech. fosilego, rypa-

dlová ~ tech. skraptrogo, zednická ~ trulo

lžíčák m zool. spatulo

lžička f kulereto

lživ/ý mensoga, falsa, ~á reklama ekon.

cxarlatanreklamo