K

 

 

k, ke, ku 1 směřování al, k sobě al si, k zemi

teren 2 časový nebo číselný údaj k večeru

antaux vespero, je vesperigxo, k šesté hodi-

ně antaux la sesa horo, dvě ku pěti du al

kvin 3 stupňování ode dne ke dni de tago

al tago 4 účel k čemu por / al io, k dostání

ricevebla, havebla, k pronajmutí luebla,

k diskusi diskutebla 5 účinek děje k smí-

chu ridinde, k neuvěření nekredeble,

mluvte k věci parolu pri la temo, možnost

k zaplacení pagenda, # k čertu! diable!

Kába f náb. Kaabo

kabal/a f kabalo, ~istika f kabalistiko

kabanos m gastr. kabanoso

kabar m pižmový zool. moshxulo, moskulo

kabaret m kabareto

kabát m sako jako, svrchník surtuto, tříčtvr-

teční ~ palto

kabel/ m kablo, izolovaný ~ izolita k., ko-

axiální / souosý ~ samaksa k., pancéřo

~ kirasita kablo, telekomunikační ~ tele-

komunika k., ~ogram m kablogramo, ka-

blodepesxo, ~ový kabla, ~ová hlava el.

kablomufo, ~ová spojka juntajxo de ka-

bloj

kabel/a f mansak(et)o, kožená ledsako, love-

cká cxasosako, ~ka f mansaketo, sítěná ret-

saketo, retikulo, aktovka aktujo, teko

kaberna f viz brlení

kabina f cxelo, k převlékání vestosxangxejo, la-

novky nacelo, řidiče sxoforejo, sxoforkupeo,

výtahu liftkamero, vzducholodi gondolo,

nacelo, nám. kajuto, navigační rufo

kabinet m i přen. kabineto, polit. ministraro,

registaro, vládní ~ ministraro

kabonit ned. nubigi, sulkigi, ~ se ned. nub-

mieni, nubigxi, pauxti

kabriolet m kabrioleto

kabrňák m (hovor.) bravulo

kabřinec m stav. klinkero

Kábul m Kabulo

kacabajka f (hovor.) bluz(et)o

kaceřovat ned. (lit.) akre kondamni, rifuzegi

kácet ned. faligi, mýtit senarbigi, strom de-

haki, faligi, ~ se ned. fali, esti falanta

kacíř/ m herezulo, ~ský herez(ul)a, ~ství n

herez(ec)o, hereza dogmo

káča f hra (vip)turbo, kachna (hovor.) anaso,

hloupá dívka stultulino, naivulino

káče n anasido

kačen/a f anasino, ~ka f Katarinjo

kačer m viranaso

káď f kuv(eg)o, tino

kadečka f tineto, bareleto

kadenc/e f hud. i lingv. kadenco, ~ovat ned.

kadencigi

kadeř/ f buklo, ~e pl. buklaro, ~nictví n pro-

vozovna frizejo, obor frizista profesio,

~nický frizista, ~nický salón frizosalono,

~nická přílba kasko de frizisto, ~ník m

frizisto, ~avý list, vlas krispa, bukla, knír

bukla, ~avá petržel krispa petroselo, ~avé

zelí krispa brasiko, ~it ned. krispigi, frizi,

bukli, ~it se ned. krispigxi

kadeřávek m zahr. krispa brasiko

kadet m voj. kadeto

kádí m kadio

kadid/lo n incenso, fumilo, odorfumajxo,

~elnice f incensilo, incensujo

kádinka f chem. becxero, (laboratoria) glaso

kadlub m muldilo, menší fandforn(uj)o

kadmium n chem. kadmio

kádr m 1 osoba, kadro 2 útvar baztrupo, ba-

zgrupo, ~ předplatitelů abonantaro, # to

je ~ expr. jen fakulo, li estas fakulo

kádr/(y) m pl. špičkoví pracovníci kadro(j),

specialistaro, personaro, # vychovat nové

~y eduki novajn kadrojn, ~ový personara,

pripersona

Kafr m hist. kafro

kafr/ m kamforo, ~ovník m kamforarbo,

kamforujo

kaftan m kaftano

kahan, kahanec m laboratorní brulilo, sví-

tilna (minista) lampo, plynový ~ gasa

brulilo

kahán/ek m zvl. lihový / olejový malý kahan

brulil(et)o, # přen. má na ~ku lia mecxo

 

 

Káhira

104

 

 

finflametas, li renkontas (viv)dangxeron

Káhira f zeměp. Kairo

kach/el, m, ~lík m stav. kahelo, obložit ~li

kaheli, ~lová kamna. kahela forno

kache/xie f lék. kahxeksio, ~ktický kahxeksia

kachna f kačer i kachna anaso, samice anasi-

no, divoká ~ sovagxa anaso, # novinářská

~ přen. jxurnala a., gazeta blago

kajak m kajako

kajčí zool. somateria

kajeput m bot. kajeputarbo

kající pent(ofar)a, pentanta

kajícn/ík m náb. pentulo, pent(ofar)anto, ~ý

penta, ~ický pentula, ~ické roucho sa-

kajxo, ~ická košile harcxemizo

kajka f zool. molanaso, somaterio

kajman m zool. kajmano

kajuta f nám. kajuto, kapitánská ~ sxipestra

kajuto

kakabus m hovor. grumblulo, galhumora

homo, cxagrenulo

kakadu n neskl. zool. kakatuo

kakao/ n nápoj i plod kakao, ~vník m kakao-

arbo, zrno ~vníku kakaograjno

kakat kaki, feki (hanl.)

kakofonie f kakofonio

kakost m bot. geranio

kaktus/ m kakto, ~ovité kaktacoj

kal m sxlimo, fecxo, sedimento, surfundajxo,

fluidmalklarajxo

Kalábrie f zeměp. Kalabrio

kalafuna f kolofono

kalamář m inkujo

kalambúr m lingv. kalemburo

kalamín m geol. kalamino

kalamita f plago, sortobato, sněhová ~ ne-plago

kalandr/ m text., typo. kalandrilo, ~ovat ned.

tech. kalandri

kalandra f zool. kalandro

kalcifik/ace f odb. kalkigo, ~ovat ned. i dok.

odb., lék. kalkigi, lék.rekalkigi, rekalkigxi

kalcin/ace f kalcin(ad)o, ~ovaný kalcinita,

~ová soda kalcinita sodo, ~ovat ned. i

dok. chem. kalcini

kalcit m geol. kalcito

kaleidoskop/ m kalejdoskopo, ~ický kalej-

doskopa

kalendář m kalendaro, gregoriánský ~

Gregoria k., juliánský ~ Julia k., kapesní

~ posxkalendaro, nástěnný ~ murkalenda-

ro, stolní ~ surtabla k., trhací ~ sxirfolia

k.

kalendy f pomn. hist. kalendo(j)

kalený o kovu hardita

kálet ned. malpurigi, feki, lék. ekskrementi

kalhotky f pomn. pantaloneto, kuloto, sxor-

to, dámské i slipy kalson(et)o

kalhoty f pomn. pantalono, krátké ~ kulo-

to, sxorto, gxisgenua pantalon(et)o, lyžař-

ské ~ skipantalono, punčochové ~ sxtrum-

popantalono, spodní ~ kalsono

kalibán m kalibano, monstro, fihomo

kalibr/ m tech. kalibro, gaugxo, ~ační kru-

židlo kalibrocirkelo, ~ové měřidlo kali-

brilo, ~ovat ned. odb. měřit kalibri, zpřes-

ňovat rozměr kalibrigi

kalif/ m hist. kalifo, ~át m kalifa regno, kali-

fejo

Kalifornie f zeměp. Kalifornio

kalich m pohár pokalo, bot. kaliko, arch.

sloupu klosxo

kaliko n text. kalikoto

kalina f bot. viburno

kalírna f tech. hardejo

kalíšek m bot. kaliklo

kaliště n sxlimejo, kotejo, marcxejo

kalit ned. kov hardi, např. vodu malklarigi,

sxlimigi, sklo malklarigi, # počasí se kalí la

vetero malserenigxas

kalkant m hud. orgenblovisto

Kalkata f zeměp. Kalkuto, Kalikato

kalkul/ace f (antaux)kalkulo, ~ační stroj,

~ačka m kalkulilo, ~ovat ned. 1 ekon.

(antaux)kalkuli 2 brát v úvahu konsideri (s

někým / něčím pri iu / io)

kalkulus m lék. kalkuluso

Kalliopé f neskl. myt. Kaliopa

kalmuk m text. kalmuko

kalný voda malklara, sxlimeca, počasí mal-

serena, nebula, přen. morna, trista, ~ zrak

m malakra vidpovo, # lovit v ~ch vodách

fisxi em malklara akvo

 

 

105 kanava

 

 

kalojem m feka kavo, sterkujo

kaloň m zool. pteropo

kalorie f zast. kalorio

kaloun m galono

kalous m zool. orelstrigo, otuso

kalpak m text. kalpako

kalumet m kalumeto

kalup m hovor. galopo

kalus m anat. kaluso

kaluž f flako

kalvárie f um., zeměp., přen. kalvario

Kalvín m Kalvino

kalvinis/mus m kalvinismo, kalvinanismo,

~ta m kalvinano, kalvinisto

kam kien

kamarád/ m kamarado, amiko, ~ka f kama-

radino, ~ský kamaradeca, ~ství n kamara-

deco, ~it se ned. kamaradi

kamaše f gamasxo

Kambodža f zeměp. Kambogxkambrium n geol. kambrio

Kamčatka f zeměp. Kamcxatko

kamélie f bot. kamelio

kamelot m gazetkolportisto, strata gazet-

vendisto, text. kameloto

kámen m sxtono, balvan sxtonego, ve hře lud-

peco, luddisko, jxetono, ve hře v dámu

dampeco, damdisko, dlažební ~ pavim-

sxtono, hraniční ~ limsxtono, ledvinový ~

lék. kalkuluso, meteorický ~ astr. mete-

orsxtono, aerolito, mlýnský ~ muelsxtono,

~ mudrců sxtono de la Sagxuloj, náhrobní

~ steleo, tombosxtono, tomba sxtono, tom-

boslabo, vinný ~ tartro, základní ~ unua

/ fundamenta sxtono, zkušební ~ prov-

sxtono, žlučový ~ galsxtoneto, gala kalku-

luso, rýt do ~e litografi, # ~ úrazu tubero

en la afero

kamen/ec m chem. aluno, ~cový aluna, ~í

sxtonoj, sxtonaro, ~ík m sxtontajlisto, sxton-

cxizisto, lamač sxtonhakisto, ~ina f cera-

mik(ajx)o, ~itý sxtonplena, sxtonoza, sxton-

ricxa, ~ivo stav. n sxtonaro, sxton(pist)ajxo,

drcené ~ivo pistita sxtonaro

kamén/ek m sxtoneto, na psaní grifelo, ~ky

lék., hovor. gruz(malsan)o

kamenn/ý sxtona, ~á doba sxtonepoko, ~á

sůl minsalo, roksalo, ~é molo sxtonmoleo,

~é uhlí sxtonkarbo

kameno/lom m sxtonminejo, ~průmysl m

sxtonindustrio, ~sochař m sxtonskulptisto,

~tisk m litograf(i)o, ~uhelný sxtonkarba

kamenovat ned. sxtonbati, sxtonumi

kamera f opt., tech. kamero, snímací kame-

r(a)o, televizní ~ televizia kamerao, ~man

m (film)kameraisto

Kamerun/ m zeměp. Kamerunio, ~ská hora

Kameruno

kamínek m sxtoneto, lék. konkremento

kamion m kamiono

kamiš m. růžkatý zool. kamicxo, palamedeo

kamizola f kamizolo

kamkoli(v) (k)ien ajn, cxien ajn

kamn/a s pomn. hejtilo, forno, pokojová sto-

vo, hejtoforno, krb kameno, elektrická ~a

elektra hejtilo, kachlová ~a kahela f., li-

tinová ~a gisfera f., plynová ~a gasa

hejtilo, gasforno, na vaření gasfornelo,

stáložárná ~a varmtena f., dauxre ardanta

f., ~ář m forn(instal)isto

kamp m stav. tajluro

kampak kien

kampaň f kampanjo, řepná ~ betrikoltado,

volební ~ elektokampanjo

kampanila f kampanilo, sonorilejo

kamsi ien

kamufláž f kamufl(ad)o, předmět kamuflajxo

kamuflovat ned. kamufli

kamýk m zeměp. monadroko

kamzík m zool. cxamo

kana f zahr. kanao

Kana/da f Kanado, zeměp. ~ďan m kana-

dano, k~dský kanada

Kanaán m hist. zeměp. Kanaano

kanady f pomn. hovor. lacxitaj sportbotoj

kanál m 1 odvodňovací, průliv kanalo 2

splaškový kloako, kloaka kanalo, infor-

mační ~ komunika kanalo

kanaliz/ace f kanala reto, kanalaro, zavádět

~aci kanalizi, ~ovat ned. kanalizi

kanár(ek) m kanario

Kanárské ostrovy m pl. zeměp. Kanarioj,

Kanariaj insuloj

kanava f text. kanvaso

 

 

kancelář 106

 

 

kancelář/ f oficejo, důležitá úřadovna kance-

lario, zvl. obch. kontoro, jednatelství a-

gentejo, cestovní ~ vojagxagentejo, turisma

o., informační ~ informejo, tisková ~ ga-

zetara agentejo, ~ský oficeja, kontora,

~ský nábytek kontormeblaro

kancerogenní kancerogena, onkogena

kancionál m náb. kantikaro, himnaro

kancléř m kanceliero, říšský ~ regna kan-

celiero, spolkový ~ federacia kanceliero

kančí (vir)apra, virporka

kančil m zool. tragolo

kandela f fyz. základní jednotka svítivosti SI

kandelo, značka cd

kandelábr m kandelabro, stratlampingo

kandidát/ m kandidato, aspiranto, navrho-

vat (za) ~a kandidatigi, ~ka f seznam listo

da kandidatoj, osoba kandidatino, ~ní

kandidata

kandid/atura f kandidateco, ~ovat ned.

kandidati ( na něco por io)

kandík m bot. eritronio

kandova/ný kandizita, ~né ovoce n kandita

frukto, ~t ned. kandizi

kandys m gastr. kando

káně n zool. buteo

kanec m virporko, divoký ~ (vir)apro

kanel/ura f arch. kanelo, ~ace f, kanelo-

vání n kanelajxo, ~ovat ned. stav. kaneli

kanibal/ m kanibalo, ~ství n kanibalismo

kaňka f skvrna (ink) makulo

kankán m tanec kankano

kanoe f kanuo

kánon m hud. kanono, náb. meskanono

kanon m voj. kanono

kaňon m zeměp. kanjono

kanonický kanona, regula, eklezilegxa

kanonizovat ned. i dok. náb. kanonigi, ka-

nonizi, sanktuligi

kanout ned. ( lit.) gutflui, deguti

kanovn/ík m kanoniko, ~ický kanonika,

~ický sbor kanonikaro

kantáta f hud. kantato

kantiléna f hud. kantileno

kanton m polit., zeměp. kantono

kantor m hud. kantoro, hxorkantisto, plegxeja

kantisto, přen.,( hovor.) instruisto

kantýna f kantino

kanýr m text. falbalo

kanystr m kanistro, ~ na benzín benzin-

kanistro, benzinkrucxo

kaol/ín m kaolino, ~inizace f kaolinigxo

kapací gut(ig)a

kapacita f 1 obecně enten(ebl)o, amplekso,

kapacito 2 el. kapacitanco 3 fyz. kapacito 4

osoba eminentulo, korifeo, ~ paměti inf.

memorkapacito

kapal/ina f likv(ajx)o, ~ný likva, ~nět ned.

likvigxi

kapánek trošku iomete, etete

kapání n 1 těsto pasteroj, pastogutoj, 2 teku-

tý lék gutigajxo 3 o tekutině gutado

kapar/ovník m bot.,kaporo, ~a f florburgxo-

no de kaporo, ~y f pomn. gastr. kaporajxo

kapat ned. guti, fali en gutoj, drobně guteti,

drobně pršet pluvguti, # ~ kapky do očí

gutigi kuracilon en la okulojn

kapátko n (po)gutigilo, pipeto

kapavka f lék. gonoreo, blenoreo

kápě f pokrývka hlavy kapucxo, krůpěj guteto

kapel/a f kapelo, orkestro, muzikbando,

muzikistaro, džezová jxazbando, jxaztrupo

~ník m dirigento, kapelestro, direktisto

kaper m nám., hist. kapersxipo, ekon., nám.

kaperisto, ~ství n nám., hist. kaperado

kapesn/é n posxmono, ~í posxa, ~í hodinky

posxhorlogxo, ~í zloděj posxosxtelisto, ~ík

m posxtuko, naz(o)tuko

kapička f guteto

kapil/ára f kapilaro, ~ární kapilara, ~arita

f kapilareco

kapinice f bot. akacio

kapitál m kapitalo, vytvářet / hromadit ~

kapitaligi, provozní ~ spezkapitalo

kapital/ismus m kapitalismo, ~ista m ka-

pitalisto, ~istický kapitalisma, ~izovat

ned.i dok. kapitaligi

kapitální lit. enorma

kapitán/ m kapitano, lodní sxipestro, ~ská

kajuta sxipestra kajuto, ~ský můstek na-

vigejo, (sxip)ponto

Kapitol m Kapitolo

kapitola f v textu cxapitro

kapitula f náb. kanonikaro, kapitulo

 

 

107

Karkulka

 

 

kapitul/ace f kapitulaco, bezpodmínečná

~ace senkondicxa kapitulaco, ~ant m kapi-

tulacanto, ~ovat dok. i ned. kapitulaci

kapk/a f guto, akvero, dešťová pluvero, ~a

rosy rosero, ~a vody akvero, po ~ách

(po)gute, guto post guto

kapl/an m parohxpastro, subparohxestro, ho-

vor. parohxa vikario, ~e f kapelo

kápnout dok. viz kapat

kápo m cxefulo

kapota f kapoto

kapoun m zeměd. kapono, kastrita virkoko

kappa název řeckého písmene kapa

kapr m karpo, kapří karpa

kapra/ď f filiko, ~dí n filikejo, ~dina f

polistihxo, ~ďorosty m pl pteridofitoj

kaprál m kaporalo

kaproun m zool. amio

kapřivec m zool. argulo

kaps/a f posxo náprsní ~a surbrusta posxo, #

strčit do ~y enposxigi, ~ář m posxosxtelisto

Kapské Město n zeměp. Kaburbo

kapsle f kapsulo

kapuc/e f kapucxo, ~ín m kapuceno

kapusta f sabeliko, savoja brasiko, kade-avá ~ krispa

sabeliko, růžičková ~ bru-

sela b., burgxonbrasiko

kapustka f bot. lapsano

kapustňák m zool. manato

kára f (hovor.)1 cxaro (jednoosá), ruční ~

pusxcxaro, mancxar(et)o 2 karetní znak / bar-

va karooj

karabáč m skurgxo, knuto

karabina f karabeno

Karáčí f neskl. zeměp. Karacx(i)o

karafa f karafo

karafiát m dianto

karakal m zool. karakalo

karakul m karakulo, persa pelto

karambol m dopr. karambolo, kolizio, v ku-

lečníku karambolo

karamel/ m karamelo, ~a f karamelbombo-

no

kárání n mallauxdo, skoldo

karantén/a f kvaranteno, být v ~ě kvaran-

teni, dát do ~y, vyhlásit ~u kvarantenigi

karas m zool. karaso, karasio

karát m v klenotnictví karato

kárat ned. mallauxdi, riprocxi, skoldi, hněvivě

přen., hovor. sanktolei

karate n sport. karateo

karatel m (lit.) admonanto

karavan m dopr., obytný přívěs karavano

karavan/a f karavano, ~ní zastávka / pří-

střeší karavanejo, ~seráj m karavanejo

karavela f nám. karavelo

karbanátek m frikadelo, viandbuleto, rijeto

karbaník m kartamanto

karbid m karbido

karbinec m bot. likopo

karbon/ m geol. zast. karbonio, chem. karbo-

no , ~ář m hist. karbonaro

karbonát m chem. karbonato

karbur/ace f karburado, ~átor m karburilo,

~ovat ned. karburi

karcer/ m místnost karcero, arestejo, trest

karcerpuno, potrestat ~em enkarcerigi

karcinogenní kancerogena, onkogena

karcinom lék. karcinomo

kardan/ m, ~ový závěs tech. kardano, ~ový

kloub kardanartiko

kardie f anat. kardjo

kardinál m náb. kardinalo, ~ský kardina-

la, ~ní základní kardinala, substanca, fun-

damenta, hlavní cxefa, ~ní číslo mat. kardi-

nalo

kardio/graf m lék. kardiografo, ~log m kar-

diologo

Karel m Karlo, hist. Karolo

karence f lék. karenco

karfiol m florbrasiko

kari n neskl. koření kareo

kari/es f neskl. lék. kario, ~ézní karia

Karibské moře n Kar(a)iba maro

kariér/a f kariero, honit se za ~ou kariera-

di, ~ismus m karierismo, ~ista m karieris-

to

karik/atura f karikaturo, ~aturista m kari-

katuristo, ~ovat ned. karikaturi

karkulka f kuf(et)o, Červená ~ myt. Rugx-

kufulineto, Rugxa Cxapeto

 

 

Karla

108

 

 

Karla f Karolino, Karla

Karlov/y Vary m pl. zeměp. Karlovaro,

k~arský karlovara

Karlův most m Karol-ponto

karma f náb. karmo, ohřívač gasa traflua

varmigilo

karmazín m karmezino

karmín/ m karmino, obarvit ~em karmini

karneval m karnavalo

kárný zvl. práv. disciplina

karnýr m krispa borderajxo

káro n karty karoo, text. kvadratdesegno

karolínský hist. karola

karosérie f karoserio, kalesxajxo

karotáž f karotagxkaroten m chem. karoteno

karotida anat. karotido

karotka f karot(et)o

károvaný text. kvadratumita

Karpaty m pomn. zeměp. Karpatoj, Karpata

montaro

kart/a f hrací ludkarto, kartotéční papír kar-

to, evidenční slipo, kontrolní (kontrol)bi-

leto, dopisnice posxtkarto, pohlednice bild-

karto, # hrát ~y kartludi, vykládat ~y

kartauxguri, kartodiveni, vyložit ~y přen.

agi malkasxe

kartáč/ m broso, ~ek m broseto, ~ek na zu-

by dentobroso, ~ motoru frotilo, ~ na

boty sxubroso, ~ovat ned. brosi

kartel/ m ekon. kartelo, sdružit se do ~u

karteligxi, karteligi sin

kartezián m hist. karteziano

kartézsk/ý kartezia, ~é souřadnice mat.

karteziaj koordinatoj

kartograf/ m kartografo, ~ie f kartografio

karton/ m kartono, ~ový obal kartona ko-

vrajxo

kartot/éka f lístkovnice sliparo, skříň slipu-

jo, kartoteko, ~eční slipara, ~eční lístek

slipo, ~eční skříň / krabice slipujo

kartoun m text. katuno

kartouzek m bot. kartuziana dianto

kartuzián m náb. kartuziano

kasa f kaso

kasa/ce f práv. kasacio, ~ční kasacia, #

zrušit ~ční rozhodnutí kasacii

kasár/na, ~y f pomn. kazerno, soldatejo,

~enský kazerna

kasař m kasrompulo

kasat ned. zvl. text. kuspi

kasein, kazeín m chem. kazeino

kaseta f viz kazeta

kasie f ostrolistá bot. sena kasio

kasino n kazino

kaskáda f zeměp., tech. kaskado

kaskadér m filmakrobato, dublanto

Kaspické moře n Kaspio, Kaspia maro

kast/a f kasto, ~ovní kasta, ~ovní před-

sudky kastaj antauxjugxoj

kastaněty f pomn. hud. kastanjeto, klakileto

Kastil/ie f zeměp. Kastilio, ~ec m kastiliano

kastr/ace f kastrado, ~át m euxnuhxo, euxnuko,

kastrito, ~ovat ned.i dok. kastri

kastrol m kaserolo

kasuár m viz kazuár

kasuistika f viz kazuistika

kaše f kacxo, bramborová ~ terpoma k., k.

el terpomoj, ječná ~ hordea k., krupičná

~ semola / gria k., griajxo, kukuřičná ~

polento, ovesná ~ porigxo, ovocná ~

(frukta) pureo, vápenná ~ kalkomarno

kašel m tuso, černý ~ koklusxo

kašket m text. kaskedo

kašlat ned. tusi, # ~ na něco přen. fajfi pri

io, vulg. kracxi sur ion

kašmír m text. kasxmiro

kašna f fontano, akvujo, baseno

Kašpar m Gasparo

Kašpárek m Kaspro, pulcxinelo

kaštan/ m pouze plod kasxtano, marono, ~ový

zbarvení kasxtanbruna, kasxtankolora, vlasy

kasxtanhara, ~, ~ovník m setý kasxtanujo,

kasxtanarbo, bot. kastaneo; maronarbo, ma-

ronujo, ~ koňský hipokasxtano

kat m ekzekutisto, přen. bucxisto

kát se ned. pentofari, pripenti (z něčeho,

ion)

katafalk m katafalko

katalepsie f lék. katalepsio

katalog/ m katalogo, ~izovat ned. katalogi

katal/ýza f chem. katalizo, ~yzátor m kata-

lizatoro, katalizilo, ~yzovat ned. chem.

katalizi

 

 

109 kdeco

 

 

katapult/ m hist., voj. katapulto, sxtonjxetilo,

~ovací sedadlo eljxetsegxo

katar/ m 1 lék. kataro 2 náb. kataristo, ~is-

mus m, ~ství n katarismo

katarakt m (lit.) katarakto, kaskadego, akvo-

falego

katarakta f lék. katarakto

katarze f katarzio

katastr/ m odb. katastro, bienetato, učinit

zápis do ~u katastri

katastrof/a f katastrofo, ~ální katastrofa

katedr/a f katedro, ~ový katedra, přen. teo-

ri(em)a

katedrála f katedralo

kategori/e f biol., fil. aj. kategorio, ~cký

kategoria, senkondicxa

katech/eta m katehxisto, instruisto de religio,

~eze f, ~umen m katehxiz(ad)o, religia in-

struado, ~ismus m náb. katehxismo

katetr m lék. katetero

kation m fyz. katjono

katit se ned.,( lit.) cxagreni, koler(eg)i

katoda f fyz. katodo

katol/ický katolika, ~ík m katoliko, ~icis-

mus m katolikismo, ~ictví n katolikeco

katonský lit. katona, rigore morala, virta

katovský ekzekutista

kauc/e f kauxcio, poskytnout ~i kauxcii, #

osvobozen na ~i kauxcie liberigita

kaučuk m kauxcxuko, gumo

kauri n neskl., kaurikopál m pryskyřice

kauxrio

kaustický chem., tech. kauxstika, mat. fokuse

surfaca, přen. mordema

kautela f práv. kauxciajxo

kauz/a f lit. kauxzo, práv. jugxa afero, ~alita f

fil. kauxzeco, ~ální kauxza

káva f kafo, bílá ~ laktokafo, černá ~ natu-

ra / nigra k., pražená ~ rostita k., zrn-

ková ~ grajnkafo

kaval m v kartách kavalo

kavalerie f kavalerio

kavalír/ m hist. kavaliro, nobelulo, přen. ga-

lantulo, kavaliro, ~ský kavalireca

kavalkáda f kavalkado

kavárna f kafejo

kaverna f geol., lék. kaverno

kaviár m kaviaro

kavka f monedo

Kavkaz m zeměp. Kauxkazo

kávov/ar m kafmasxino, ~ý kafa, barva kaf-

kolora, ~á konvice kafkrucxo, kafpoto, ~é

zrnko kafgrajno, ~ina f kafajxo, ~ník m

kafarbo, ~ý servis kaf(o)servico

kavyl m bot. stipo

kaz/ m difekto, zubní ~ dentkario, způso-

bovat zubní ~ karii, ~ový difektohava

Kazach m kaahxo

kazajka f jaketo, kitelo, kazako, svěrací ~

trudkitelo, frenezjako

kazak m text. kazako

kázání n prediko, mravokárné, i hanl. sermo-

no, # dělat někomu ~ fari riprocxojn al iu

kázat ned. prediki, přen. admoni

kazatel/ m náb. pastoro, predikisto, ~na f

predikejo, ambono, predika pupitro, ~ský

predi(ist)a

kazeín, kasein m chem. kazeino

kázeň f disciplino, ~ský disciplina

kazet/a f magnetofonová kasedo, fotografická

kaseto, filmová ~a kartocxfilma kaseto,

nahrát na ~u enkasedigi

kazimír m malpacemulo, řenulo

kazisvět m hovor. ruinigulo, vandalo

kazit ned. difekti, malbonigi, fusxi, senmora-

ligi, ~ se ned. malbonigxi, difektigxi

kazivec m fluorito, chem. pirito

káznice f punlaborejo, bagno

kazový difektohava, mankohava

kazuár m zool. kazuaro, kazuario

kazuistika f kazuistiko

každ/ý cxiu, po ~é cxiufoje, cxiun fojon,

cxiujn fojojn, # ~ý má rád své děti cxiu

amas siajn infanojn, ~ý večer cxiuvespere,

~ým způsobem cxiel, ~ého cxies

každo/denní cxiutaga, ~ročně cxiujare

kbelík m sitelo, tineto, kuveto

kdákat ned. kluki, kdák! kluk!

kde kie, # ~ ses tu vzal? jen vi veninte de

kie, diru!, ~ nic není, ani smrt nebere,

nenia peno nek provo donos lakton de bo-

vo, ale ~(ž) tute ne, neniukaze

kdeco cxio, cxio ajn

 

 

kdejaký 110

 

 

kdejak/ý 1 různý cxiuspeca, cxia 2 každý cxiu,

# utratil ~ou korunu li malsxparis cxiun

kronon

kdekdo cxiu ajn

kdekoli( v) kie / ie ajn, cxie ajn

kdepak 1 zájmeno kie 2 částice ~! tute ne!

kdesi ie, ie tie, ~ cosi io ajn

kdežto dum

kdo kiu, ~ (to) přišel? kiu venis?, # stůj! ~

tam? halt! kiu iras / venas ?; ~ z vás jste

to věděli? kiuj el vi sciis tion?

kdokoli(v) iu ajn, ze známých kiu ajn, všich-

ni cxiu ajn

kdopak? kiu?

kdosi iu, někdo vzdálený tieulo

kdoul/e f cidonifrukto, ~oň m cidonio

kdož lit. kiu

kdy kiam, # nemám ~ mi ne havas (liberan)

tempon, mi estas okupita

kdyby se, i ~ ecx se

kdykoli(v) (k)iam ajn, cxiam ajn

kdypak kiam, expr. dávno jam longe

kdysi iam, foje

když jakmile kiam, jestli se

kebule f 1 (hanl.) kapacxo 2 bot. viz chebule

f bot. anamirto

kec/ m vulg. blufacxo, ~al m blufulo, frazajxu-

lo, blagulo, ~at ned. vulg. babilacxi

kecky f pl., kedsky f pl. tenissxuoj

kedluben m brasikrapo, tigobrasiko

kefír m gastr. kefiro

kejhat ned. anserbleki, gaki

kejkl/e f pl. jxongl(ajx)o, předmět jxonglajxo,

cxarlatanajxo, ~íř m jxonglisto, prestidigitis-

to, šašek histriono, provádět ~e cxarlatani,

jxongli

kejklat ned. (hovor.) balanceti, sxanceleti

keks m kekso, biskvito

kel m dentego

kelímek m tiglo, plasta pokalo / poto, tineto,

chem. krisolo, fandvazo, fandujo

Kelt/ m kelto, k~ský kelta

kelvin m fyz. základní jednotka teploty SI

kelvino, značka K

kemp/, ~ink m kampadejo, ~ovat ned. kam-

padi

Keňa f zeměp. Kenjo

kenozoikum n geol. kenozoiko

kentaur m myt. centauxro

kepr m text. kepro

kerami/ka f tvorba ceramiko, výrobek cera-

mikajxo, ~cký ceramika, ~k m ceramikisto

keratin m biol. keratino

Kerberos m myt. Cerbero

kerblík m bot. antrisko

keř/ m arbedo, ~ík m. arbusto, ~natý arbus-

teca, arbustoplena

keson m tech. kasono, mergoklosxo

keťas/ m sxakristo, peněžní uzuristo, ~it ned.

akapari, komercacxi, sxakri, negocacxi

kéž: ~ prší! (mi deziras), ke pluvu!, ~ by mi

odpustil mi dezirus, ke li pardonu min, ~

se vrátí! (mi / ni deziras), ke li / sxi / gxi re-

venu!

khaki barva kakia

kikiriki! kokerik!

kilo/ násobná jednotka SI kilo/, 103, značka

k; ~gram m základní jednotka hmotnosti

kilogramo, ~metr m násobková jednotka

délky kilometro, ~gram na kubický metr

kilogramo per / je kubometro, ~watt m ki-

lovatto, kiloýato

kimono/ n kimono, ~vé hedvábí cxirimeno

kindžal m turka ponardo

kinemat/ika f kinematiko, ~ografie f umění

kino, zobrazování kinematografio

kineti/ka f kinetiko, ~cký kineta

kino/ n umění kino, ~, ~sál m kinejo, ~film

m kinofilmo, ~hvězda f kinostelo

kiosk m kiosko

Kirgiz/ m kirgizo, ~ie f zeměp. Kirgizio

kismet m náb. fatalo

kivi m zool. kivio, apterigo

klábos/it ned. expr. tede / sensence paro-

l(acx)i, babilacxi, ~ení n babilacxado, kva-

kado (přen.)

klac/ek m baston(eg)o, (mladý) čahoun lon-

gegulo, nevychovanec knabacxo, hrubián

krudulo, impertinentulo, bubacxo, # házet

~ky pod nohy jxeti bastonon en la radon,

meti trabojn sur la vojon, ~kovský bu-

bacxa

klad m kniž. pozitiva valoro, pozitiv(ajx)o

 

 

111 klenot

 

 

kláda f (arbo)trunko, trabo

kladení n metado, ~ věnců honorigo per

florkronoj

kladí n stav. entablemento

kladina f sport. klabo, ekvilibra / gimnasti-

ka trabo

kladívko n marteleto, anat. maleo, pokle-

pové ~ lék. perkutilo

kladivo n martelo, nýtovací ~ nitilo

kladk/a f tech. pulio, rulumo, rulcilindro,

~ostroj m takelo, puliaro

kladn/ý pozitiva, jesa, ~á vlastnost poziti-

va eco / kvalito, ~ý pól pozitiva poluso,

~ě pozitive, konfirme

klaka f aplauxdistaro

klakson m (hovor.) hupo

klam/ m iluzio, trompo, mistifikajxo, blufo,

~ný trompa, iluzia, ~at ned. trompi, iluzi-

igi, blufi, mistifiki, dezinformovat cerbo-

sxtopi, ~at se ned. trompigxi, iluziigxi, erari

klan m klano

klanečník m zeměd., veturilcxeno

klan/ění n náb. ador(ad)o, ~ět se ned.

komplimenti (někomu iun), klini sin,

klinigxi, riverenci (antaux iu), vzývat adori

(někoho iun)

klanice f zeměd. stango, dopr., žel., vagonpa-

liso, dopr., tech. kargokesta paliso

klap! klak!

klapat ned. 1 klaki 2 bone funkcii, # nekla-

pe to hovor. tio misas, o lidech mezi nimi

to neklape ili malakordas, ili malbone ri-

latas

klapk/a f klapo, oční, hovor. palpebro, čepice

na uši k. de cxapo, ~y na uši orelumoj

klapnutí n klako

klapot m klakado

klarinet m klarneto

klas/ m bot. spiko, složený ~ s. kompozita,

~oví n spikaro

klasic/ismus m klasikismo, ~ký klasika, pří-

kladný tipa, ~ý případ přen. (tre) tipa /

konvencia ekzemplo, ~é dílo klasikajxo

klasičnost f klasikeco

klasifik/ace f klasifik(ad)o, klasado, klasi-

fado, notado, výsledek notaro, ~ovat ned.

klas(ifik)i

klasik m klasikulo

klasnatý spikhava

klást ned. meti, ~ důraz emfazi, akcenti, ~

jikry fraji nt. ~ odpor rezisti, kontrauxsta-

ri, ~ otázku levi demandon, ~ podmínku

kondicxi, ~ si za vinu konsideri kiel sia

kulpo, ~ vejce demeti ovojn

klášter m monahx(in)ejo, klostro, předsta-

vený ~a monahxejestro, ~ní monahxeja, ~ní

ambit klostra galerio

klatb/a f malbeno, vyhoštění proskribo,

náb. anatemo, dát do ~y anatemi

kláti/t ned. nohama a j. sxancele / balance

movi, ~ se ned. sxanceligxi, sxancele sin mo-

vi, balancigx

eti, ~vý sxancel(igx

)ema

klatý (lit.) malbeninda, malbenita

klaun/ m arlekeno, klauxno, ~iáda f arleke-

najxo

klauzule f klauxzo, hud. kadenco

kláves/a f klavo, ~nice f klavaro

klaviatura f klavaro

klavír/ m křídlo (horizontala) piano, forte-

piano, hrát na ~ ludi pianon, ~ista m pi-

anisto, ~ní piana

klec f kagxo,

kleč f monta / alpa pino, pumilio

klečet ned. genui

klečmo, v kleče surgenue

klejt m chem. litargiro, (plumba oksido)

klekán/í i vyzvánění náb. angxeluso, na kolena

genuigx

ado, ~ice f myt. vesperfantomo

klekat ned., kleknout ned. (sur)genuigxi, fari

genuflekson, fleksi la genuo(j)n, ~ si na

kolena meti sin sur la genuojn

klempíř m ladisto

klen m pseuxdoplatano, platanacero

klenák m stav. volbsxtono, patní ~ stav. im-

posxto

klenba f volbo, nebeská ~ firmamento,

cxiela volbo, válená ~ barelvolbo

klenební, klenbový volba

klenec m mat. romboedro

klení n sakrado, blasfemado, malbenado

klenot/ m juvelo, ~nictví n obchod juvelejo,

juvelmagazeno, řemeslo juvelmetio, juve-

larto, ~ník m juvelisto, ~nice f juvel-

kest(et)o, skříňka na ~y juvelujo

 

 

klenout 112

 

 

klenout ned. volbi, ~ se volbigxi

klenut/í n volbajxo, ~ý volbita

klep m klepnutí frapo, pomluva klacxo, (ma-

lica) babilacxo

klepa/č m batilo, ~čka např. na koberce ta-

pisxbatilo, řehtačka klakilo, ~dlo m zeměd.

batsegxo, na koberce tapisxreko

klepat ned. např. koberec bati, frapi, pomlou-

vat klacxi (někoho pri iu), kalumnii, # ~ se

strachem / zimou tremi pro timo / mal-

varmo, frostotremi, motor m klepe motoro

frapas / batas

klepeto n (kankra) pincxilo

klepna f klacxistino, klacxulino

klepnout dok. frapi, bateti, # ~ přes prsty

frapi la fingrojn

kleptom/an m kleptomaniulo, ~ánie f sxte-

lemo, kleptomanio

klerik m kandidát kleriko, příslušník kléru e-

kleziulo, ~a f náb. text. sutano

klerikál/ m klerikalulo, ~ní klerikala

klerus m klerikaro, pastraro, ekleziularo

klesat/ ned., klesnout dok. 1 pomalu padat

mallevigxi, subigxi, sinki (malrapide), sobi-

gxi, malascendi, descendi 2 svažovat se,

sklánět se malaltigxi, profundigxi, desupri,

sinkigxi 3 padat bez vlády fali, sinki 4 ubývat

sinki, malgrandigxi, sxrumpigxi 5 zmenšovat

význam, mravně upadat malprogresi, aflik-

tigxi, senmoraligxi, malbonmorigxi, # ~ na

mysli senkuragxigxi, ~ ke dnu alfundigxi,

sinki (al la fundo), ceny klesají la prezoj

sxrumpigxas

klestí n (sekaj) brancx(et)oj, arb(ust)ajxo,

(seka) brancxetaro

klestit ned. senbrancxigi, trabati, ~ cestu

(tra)bati / ebenigi / liberigi vojon

kleště f pomn. tenajlo, prenilo, najlotirilo, ~

na cukr sukerprenilo, sukerpincxilo, ~ na

nehty ungopincxilo, porodní ~ forcepso,

štípací ~ pincxtenajlo

kleštěnec m euxnuhxo, euxnuko, kastrito

kleština f stav. stego, ~ krovu cxevrona ste-

go

kleštit ned. kastri

klet/ba f malbeno, sakr(ajx)o, prokletí dam-

no, ~ý malbenita

klevet/a f klacxo, ~nice f klacxistino,

klacxulino, ~ník m klacxulo, ~it ned. klacxi,

kalumnii, ~ivý babilacxema, kalumniema

klíč/ m 1 sxlosilo 2 hud. kleo 3 k hodinám

strecxilo 4 tech. šroubový klíč sxrauxbsxlosilo,

~ na konzervy malfermilo de konservujo,

francouzský ~ algxustigebla sxlosilo, ma-

ticový ~ sxrauxbinga sxlosilo, spínací ~(ek)

startéru sxlosilo de startigilo, trubkový ~

tuba sxrauxbsxlosilo, tajný ~ cxifro, přen. ~

k hádance přen. sxlosilo de la enigmo, ~ek

m sxlosileto, bot. gxermo, ~ní kost m klavik-

lo, sxlosilosto, ~ový sxlosila, přen. baza,

~ová dírka serurtruo, ~ový průmysl ba-

za industrio

klíč/it ned. gxermi, ~ení n bot. gxermado

kličk/a f banto, masxo, zavázat na ~u ban-

tigi, úskok ruzajxo, výmluva elturnigxo

kličkovat ned. zigzagi, iri / movigxi zigzage,

vymlouvat se elturnigxi

klíčník f kastelano, sxlosil-gardisto

klid/ m bezstarostnost trankvil(ec)o, nehluč-

nost kvieto, být v ~u o stroji esti nefunk-

cianta, den pracovního ~u ripoztago, fe-

rio, ~ný bezstarostný trankvila, nehlučný,

tichý kvieta, bezvětrný kalma, jasný serena,

# ~ná nehybná hladina kalma akvosur-

faco

kliďas m flegmulo

klient/ m kliento, ~ela f klientaro

klif m zeměp. klifo

klíh m glu(ajx)o

klik/a f dveřní klinko, tech. kranko, polit.

kliko, kamarilo, koterio, klano, přen. štěstí

bonsxanco, ~ový dveřní klinka, ~ová hří-

del krank(o)sxafto

klikat/ý zigzaga, serpentuma, ~á čára

zigzaga linio, zigzago, ~ina f sinuo

klikatit se ned. zigzagi, serpentumi, sinui

klikoroh m zool. hilobio

klikva f bot. oksikoko

klikyháky m pl. skribacxo

klima/ n klimato, ~tický klimata

klimaktérium n lék.klimaktero, kriza agxklímat ned. somnoli,

dormeti, duondormi

klimatizovat ned. klimatizi

klimax m lit. klimakso

 

 

113 kmen

 

 

klín/ m 1 nástroj aj. kojno, 2 těla sino, na ~ě

sur genuoj, en la sino, # složit ruce v ~

sidi kunmetinte la manojn 3 upeňovací

kejlo, ~ový kojna, ~ové písmo kojna skri-

bo, kojnoskribo, ~ovat ned. kojni, ~ovitý

kojnoforma

klini/ka f kliniko, ~cký klinika

klinkat ned. tint(et)i, tintsoni

klínotvar f sfenoido

klips m klipo

klisna f cxevalino

klišé n klisxo, stereotipo

klíště n zool. iksodo, klíšťky viz kleště

klít ned. blasfemi, sakri, malbeni

klitoris m anat. klitoro

klíž/it ned. glui, # oči se ~í la okuloj fermi-as

klnout (lit.) ned. sakri, malbeni

kloaka f anat. kloako

klobása f kolbaso, ~ s čočkou kolbaso kun

lentoj

klobou/k m cxapelo, plstěný ~k feltocxape-

lo, smeknout ~k demeti cxapelon, sencxa-

peligxi, dát ~k na hlavu surkapigi cxape-

lon, ~čník m cxapelisto, ~čnictví n cxa-

pel(vend)ejo, řemeslo cxapelista metio

klofat ned. bekfrapi, bekpiki

klokan m zool. kanguruo, makropodo, ~

stromový dendrolago

klokot m efervesko, ~at ned. eferveski, bo-

beli, lit. lirli

klokt/adlo n gargarajxo, ~ání n gargar(ad)o,

~at ned. gargari

klonit ned. klini, ~ se klini sin, klinigxi,

uznávat inklini, emi, tendenci

klopa f roverso, refald(ajx)o

klopit ned. nahnout klini, převrátit renversi,

faligi, oči mallevi, ne~! ne renversi!

klopýt/at ned., ~nout dok. stumbli, mispasxi,

faleti, falpusxigxi (o něco sur io), morálně

degliti de la honesta vojo, ~nutí n mis-

pasxo, stumblo, chybný čin misago

kloš m zool. hipobosko

klot m text. kloto

kloub/ m anat. artro, anat. i tech. artiko,

kulový ~ tech. globartiko, spojit ~em tech.

artik(ig)i, zánět ~ů artrito, # přijít tomu

na ~ trovi la kernon de io, solvi, ~ový ar-

tika

kloudný tauxga, solida, serioza

klouza/čka f glitejo, ~vý glitiga, ~vý let

glisflugo

klouz/at ned. gliti, učinit kluzkým / vratkým

glitigi, ~nout dok. degliti, glitfal(et)i, ~at

se glitumi, glitkuri, # dnes to klouže ho-

diaux estas glit(ig)e, můžeme se jít ~at

přen. hovor. ni povas iri en la inferon, ~ání

n glitado, glitkurado, ~átko n tech. glitilo

klouzek let. bovboleto, gluboleto, geol. talko

klovat ned., klovnout dok. bek(opik)i, piki

per beko, ~ se ned. elsxeligxi, z vejce elovigxi

klovatina f araba / akacia gluajxo

klozet m klozeto

klub/ m klubo, poslanecký ~ partia deputi-

taro, ~ovka f klubfotelo, apogsegxo, ~ov-

na f klubcxambro, klubejo, grupejo

klubat se ned.,elsxeligxi, viz též klovat se

klubko n fadenbulo, fadenvolvajxo, anat.

glomerolo, ~ lidí amaseto da homoj

klůcek m sxtofpeco

klučík m bubeto

klučit ned. senarbigi

kluk/ m bubo, rozjívenec knabacxo, ~ovina f

bubajxo, ~ovský chlapecký buba, nerozváž-

ný senkonsidera

klus/(ání) m (n) trot(ad)o, ~at ned. troti,

~em trote

kluzák m let. glisilo, glis(o)plano, glisa-

viadilo

kluziště m glit(kur)ejo, sketejo

kluzk/ý glit(ig)a, gliteca, přen. oplzlý lasciva,

obscena, je ~o estas glitige, ~á řeč obsce-

na / maldeca parolo

kluzn/ý glita, ~á drážka glitfoldo

kluznice f tech. glitilo

klystýr/ m, klyzma f klistero, dát ~ klistiri,

~ová stříkačka klisterilo

kmen m stromu trunko, společenská jednotka

gento, tribo, etno, lingv. radikalo, stamo,

biol. klado, filumo, tech. tigo, ~ vinné ré-

vy rebo, ~ový genta; trunka, ~ ové spory /

sváry kolizioj de gentoj

 

 

kmenosloví

114

 

 

kmenosloví n vortfarado

kmet m grandagxulo, multjarulo, senioro

kmín/ m kumino, ~ luční karvio, ~ka f likér

kuminbrando

kmit m svingigxo, fyz. oscilo, lit. brileto,

trembrilo, pendolmovo, ~at ned. fyz. oscili,

o světle trembrili, flagreti, ~nout se dok.

fulmorapide preterpasi, ~ání n oscilado,

~avý oscila

kmitočet m fyz. frekvenco

kmotr/ m baptopatro, baptano, ~a f bapto-

patrino, baptanino

kmotřen/ec m baptofilo, ~ka f baptofilino

knedlí/ček m do polévky buleto, knelo, ~k m

knedl(ik)o, pastbulo, farunbulo, masový

knelo, švestkový ~k prunfarcxita pastbulo

knejp m ledotrancxilo

kněz/ m pastro, katolický též sacerdoto, pro-

testantský, kazatel pastoro, působit jako ~

pastri, stát se ~em pastrigxi

kněž/iště n pastrejo, altarejo, ~ka f pastrino

kněžna f vladařka, princezna princino

kněžs/ký pastra, ~ká hodnost náb. ordino

kněžstv/o n pastraro, ~í n pastreco, udělit ~í

ordin(aci)igi, svěcení ~a pastrigo, or-

din(aci)o

kničet ned. řembleki, viz též kňučet

kniha/ f libro, zool. anat. omaso, hlavní ~

ekon. cxeflibro, ~ kvartového formátu ty-

po. kvarto, mešní ~ náb. misalo, mo-

dlitební ~ plegxaro, pozemková ~ registro

de katastro, K~ proroků náb. Predikanto,

K~ přísloví náb. La Sentencoj, ~ stížností

plendolibro, # mluvit jako ~ elokvente

paroli, ~ř m (libro)bindisto, ~řství n

(libro)bindejo

knihkupec/ m librovendisto, ~tví n libro-

vendejo

knihomil m bibliofilo, ~ství n bibliofilio

knihomol m expr. pasia leganto, legemulo

knihovn/a f 1 skříň, místnost, sbírka bibliote-

ko, skříň librosxranko, soubor libraro 2 in-

stituce, místnost librejo 3 půjčovna libro-

pruntejo, ~í biblioteka, librara, libreja,

~ík m bibliotekisto, ~ička f libra sxranko,

librosxranko

knihtisk/ m (libro)presado, ~árna f libro-

presejo, ~ař m libropresisto

knír m, ~y pl lipharoj

kníže/ m princo, ~cí princa, ~ctví n princu-

jo, princolando, hodnost princeco

knížka f libr(et)o, šeková ~ cxeklibro,

vkladní ~ sxparkasa / sxparbanka libro

knižn/ě libroforme, ~í libra, ~í výraz litera-

tura esprimo, ~í sklad(y) libromagazeno,

~í vazba bindajxo, kovrilo de libro

knockout, knokaut m sport. knokauxto,

~ovat dok. knokauxti

knoflík/ m i tech. butono, ladicí ~ agordbu-

tono, seřizovací ~ algxustiga butono, stis-

kací ~ prembutono, zapnout na ~ bu-

ton(um)i, ~ová dírka butontruo

knot m (kandel)mecxo

kňourat ned. plorpepi

know-how neskl. vyslov nouhau sciumo

kňučet ned. bojeti, řembleki, jelpi, ~ ra-

dostí gxojbleki

knuta f knuto, rusa skurgxkoagul/ace f chem. záměrná

koagul(ad)o,

samovolná koaguligx

(ad)o, ~ovat ned. i dok.

fyz., chem. koagul(igx

)i

koala f zool. koalo

koali/ce f koalicio, ~ční koalicia

koaxiální: ~ souosý kabel samaksa kablo

kobalt m kobalto

koberec m tapisxo, ~ vozovky dopr. asfalta

tegajxo

kobka f cxelo, cxambreto, podzemní kripto

kobliha f fritkuko, s nádivkou benjeto, da-

riolo, pufkuko, globkuko

kobold m myt. koboldo

kobra f najo, kobro

kobyl/a f cxevalino, ~í mléko kumuso

kobylk/a 1 hmyz lokusto, akrido, odb. teti-

goniedo, hud. ponteto 3 anat. ptačí ster-

numo, # dostat se někomu na ~u kapti

iun en (sian) reton

kobza f hud. violongurdo

kocábka f barketo, hanl. sxipacxo

kocour m (vir)kato

Kocourkov/ m Abdero, ~ští m pl. Abdera-

noj, k~ština f abderajxo

 

 

115 kolba

 

 

kocovina f postebrio

kočár m kalesxo, nájemný drosxko, fiakro, leh-

ký faetono, dvoukolový, hist. tandemo, ~ek

m dětský infancxareto, (infana) kalesxeto,

pro panenku pupcxareto

kočí m kocxero, fiakristo, veturigisto

kočič/í kata, katina, felisa, ~ina f katajxo

kočírovat ned. kocxeri, přen. o každém vozidlu

stiri

kočk/a f i kocour kato, samice katino, zool.

rod feliso, tech. jeřábu cxaro (de gruo),

~ovitá šelma felisedo, malé ~y felisenoj,

velké ~y panterenoj

kočkodan m cerkopiteko

kočov/at ned. nomadi, migri, ~ník m noma-

do, ~ý nomada, migra, ~é kmeny migraj

triboj, ~nický nomada

kočující migranta

kód m kodo, dvojkový ~ inf. duuma kodo, ~

signálů signalaro

Kodaň f zeměp. Kopenhago

kodex m hist. kodekso, práv. legxaro, kodo

kodicil m práv. kodicilo

kodifik/ace f práv. kodigo, ~ovat dok.i ned.,

práv. (en)kodigi

kódovat ned. i dok. kodi

kodrcat ned. tremveturi

koedukace f geedukado

koeficient m fyz., mat. koeficiento

koexistence f kunekzist(ad)o

kofein m kafeino

koflík m taseto

koheren/ce f fil., lit. koher(ec)o, interligi-

teco, ~tní kohera

koherer m fyz., sděl. koherilo

koheze f fyz. koher(ec)o, kuntenigxo

kohokoli(v) (k)iun ajn, cxiun ajn, # ~ uvidíš

iun ajn vi vidos, svým autem svezu ~ en

mia auxto mi veturigos cxiun ajn

kohorta f hist., voj. kohorto

kohout/ m (vir)koko, ~ek m 1 zool. virkoko,

koketo 2 tech. krano 3 střelné zbraně ellasi-

lo, cxano 4 ~ek luční bot. liknido

kochat se ned. (kniž.) (plezur)řu(eg)i, delekti

sin, plezurigxi, (čím pri io)

koinciden/ce f koincido, ~ční koincida

koincidovat ned. koincidi

koitus m lék. koito, kopulacio, sekskunigxo

je f 1 sxiplito, litnicxo 2 komůrka cxeleto,

výstavní ~ ekspozicia cxambreto, ekspo-

ziciejo

kojenec/ m sucxinfano, vindinfano, ~ká lá-

hev sucxbotelo, ~ká váha bebopesilo

kojit ned. mamnutri, (mam)sucxigi, # ~ se

nadějí přen. nutri esperon, fordoni sin al

espero

kojná f ( mam)nutrantino, infana nutristino

kojot m zool. kojoto, prerilupo

koka f bot. kokao

kokain m kokaino, ~ismus m chorobná po-

třeba kokainismo, nemoc kokainomanio

koket/a f koketulino, ~ování n koketado,

koketa okulumado, ~ovat ned. koketi

kokila f tech. (sxtal)muldujo, ingotmuldujo

kokon m zool. kokono

kokořík m bot. poligonato

kokos/ m strom kokoso, ořech kokosnukso,

~ový kokosa, ~ová palma kokospalmo

kokotice f bot. kuskuto

kokrh/at ned. kokeriki, kokoriki, ~ání n

kokeriko

kokršpaněl m pes spanielo

koks m koakso, ~ovna f koaksigejo, koak-

sofarejo, ~ovat ned. koaksigi

kokta/l m balbutulo, ~vý balbut(ant)a, ~t

ned. balbuti

koktajl, koktejl m koktelo, schůzka koktel-

vespero, mléčný ~ laktokoktelo, zamíchat

~ skui koktelon

kol viz kolem, ~ dokola cxirkauxronde

kola f bot. kolao

kolaborant m kunlaboranto kun malamiko,

sxtatperfidulo

koláč m 1 gastr. kuko, s náplní kukajxo, se

sněhem sxauxmkuko, křupavý, krakeno, man-

dlový krokanto, tvarohový ~ kazea k. 2

(květní) ~ květenství cenantio

kolaps m lék. kolapso

kolár(ek) m náb. koliaro, sacerdota kolumo

kolář m rad(o)faristo, cxarfaristo

kolatur/a f náb. parohxo, ~ník m parohxano

kolba f zbraně kolbo

 

 

kolbiště

116

 

 

kolbiště n turnirejo

kolčava f zool. galputoro, vizelo, negxmu-

stelo

kolébat ned. luli, balanc(et)i, ~ se ned. ba-

lancigxi, anaspasxi, anasiri, pendoli

kolébk/a f lulilo, ~ový vypínač baskulsxal-

tilo

kolečko/ n radeto, k posunu předmětů rulilo,

trakař, stav. kolečko (pusx)cxar(um)o, krájecí

tech. ruleto, salámu aj. (de)trancxajxo, # má

o ~ víc hovor. mankas klapo en lia kapo,

~vý radeta, ~vé brusle rulsketiloj, ra-

dsxuo, rulglitiloj

koleda f 1 vánoční píseň kristnaska kanto,

pastoralo 2 koledování petkantado 3 dárek

(kristnaska) elpetajxo

koleg/a m kolego, ~iální kolegeca, ~ialita f,

kolegiálnost f kolegeco

kolegium n kolegio, kolegaro

kolej/ f 1 ~, ~e trať trako 2 jízdní dráha rel-

vojo 3 stopa kola radsulko, radkavo 4 stopa

vozu vojsulko 5 škola kolegio 6 studentská

ubytovna studenthejmo, tramvajová ~

tramotrako, ~iště n trakaro, ~nice f relo,

~nice žlabková tramvaj kanelita relo #

odsunout někoho na vedlejší ~ forigi

iun de lia posteno, # octnout se na slepé

~i atingi senelirejon

kolejov/ý traka, ~á brzda žel. trakbremso

kolek m fiskomarko, impostmarko

kolekce f kolekto

kolekti/v m kolektivo, ~vizace f kolektivi-

go, ~vní kolektiva, ~vizovat ned. i dok.

komunigi, kolektivigi

kolektor m tech. kolektilo, technik kolek-

tanto, kolektisto

kolem/ mimo preter(e), dokola cxirkaux(ron-

de), asi proksimume, # ~ šesté večer cxir-

kaux la sesa vespere, ~jdoucí m preterpa-

santo, preteriranto

kolen/o n 1 genuo 2 tech. kubuto 3 pokolení

generacio, na ~ou surgenue, vybočená /

vbočená ~a varaj / valgaj genuoj, # na

stará ~a en maljuna agxkolenní genua, ~ chránič sport.

genuingo

kolchicin m chem. kolhxicino

kolchoz/ m kolhxozo, ~ník m kolhxozano

koliba f cxaleto

kolibřík m zool. kolibro

kolíček m 1 kejleto 2 na prádlo tukpincxilo,

tolajxpincxilo, krokodileto, tolajxosxnura ho-

ko 3 u houslí (agord)kejlo, kordstrecxilo 4

nýtek stifto, viz též kolík

kolidovat ned. koincidi, střetnout se kolizii

kolier m koliero, ornama kolcxeno

koliha m zool. numenio

kolik/ kiom, ~ je hodin? kioma horo es-

tas?, ~ je ti / vám let? kia estas via agxo?,

kian agxon vi havas?, ~ to stojí? kiom gxi

kostas?, ~ vás je? kiom (da personoj) vi

estas?, v ~ hodin? je kioma horo?, # ~

hlav, tolik rozumu kiom da homoj, tiom

da gustoj, nespala ~ nocí sxi ne dormis

kelkajn noktojn, věděl, ~ uhodilo li sciis,

kio okazis, do ~a to trvá? kiom longe tio

/ gxi dauxras?, ~átý kioma, ~átého je dnes?

kiu dato estas hodiaux?, kiun daton ni ha-

vas hodiaux?, po ~áté? je kioma fojo?,

kiomafoje?

kolík m kejlo, paliseto, tech. stifto, spojo-

vací ~ tech. sxtudo, viz též kolíček

kolika lék. koliko

kolikerý kiomspeca

kolíkovat ned. signi / marki per palisetoj

kolikrát násobně kiomoble, časově kiomfoje,

kiom ofte, někdy iufoje, kelkfoje

kolínka n pl. gastr. tub(o)forma nudelo

kolínská (voda ) f hovor. kolonja akvo

kolísání n variado, ~ lodi rulado de sxipo

kolísat ned. 1 sxanceligxi 2 váhat heziti, esti

sendecida 3 měnit se varii, fluktui

koliště n glaciso

kolize f karambolo, kolizio

koljuška f gasterosteo, dornfisxo

kolkolem tutcxirkauxe

kolkovat ned. fiskomarki, impostmarki

kolm/ice f ortanto, ortanta streko, perpen-

diklo, ~ý orta, perpendikulara, perpen-

dikla, ~ý vzlet let. zomo, ~ost f orteco

kolna f přístřešek budo, sxedo, dřevník ligno-

tenejo

kolo n 1 vozu rado 2 kruh rondo, cirklo 3 ob-

ruč ringo 4 sport. u závodu rundo, kurumo,

etapo, rauxndo 5 kolem měsíce ha-

 

 

117 komisura

 

 

loo, jízdní ~ (durada) ciklo, biciklo, ko-

stra / rám (jízdního) kola bicikloframo,

věnec kola radcirklo, radrondo, hnané ~

pelrado, movata rado, horské ~ terena bi-

ciklo, přední ~ fronta / antauxa r., náhrad-

ní / rezervní ~ vicrado, proviza / anstata-

ýa r., ozubené ~ dentrado, vodní ~ akvo-

rado, (vodní) ~ na svrchní vodu trogra-

do, ~ na spodní vodu padelrado, volno-

běžné ~ tech. libera r., výměnné ~ sxangx-

rado, závodní ~ konkura biciklo, jet na

kole bicikli, # páté ~ u vozu kvina r. cxe

veturilo, vplést do kola hist. radsxiri

kolobě/h m cirkulado, ~h látek c. de mate-

rio, ~žka f trotilo, skutilo, skurgxilo

kolo/hnát m longegulo, ~maz m lubrikajxo,

sxmirgraso, ~toč m karuselo, ~vá f sport.

biciklopilkado, ~vadla pl sport. rondturni-

lo, ~vrat m radosxpinilo, sxpinrado, ~vrá-

tek m gurdo, hrát na ~vrátek gurdi

kolódium n chem., lék. kolodio

koloid m chem. koloido

kolokvium n kolokvo

Kolombo n město Kolombo

kolon/a f dopr., voj. kolono, kolumno, ~ka

f typo. k., pátá ~a polit. la kvina kolono

kolonáda f kolonejo, kolona koridoro, ko-

lonaro

koloni/e f kolonio, ~alismus m koloniismo,

~ální kolonia, ~zace f koloniado, ~zátor

m koloniinto, ~zovat ned.i dok. koloni(ig)i

koloratura f hud. koloraturo

kolorovat ned. i dok. kolorigi

kolos/ m koloso, ~ální kolosa

kolotat ned. rondigxi, cirkuli, kirligx

(ad)i

kolouch m cervido

kolovat ned. cirkuli, ripetigxi

kolov/ý rada, ~ý dům surfosta domo

kolportáž f kolportado

kolport/ér m (gazeta / jxurnala) kolportisto,

gazetkolportisto, ~ovat ned. kolporti

kolumbárium n urnejo, cindrejo

Kolumbie f stát Kolombio, Britská ~ ka-

nadská provincie Brita Kolumbio

Kolumbus m Kolumbo

koluze f práv. koluzio

koma n hud. 1 komao 2 zast. čárka komo 3 f

opt. reflektila aberacio, lensa komo 4 astr.

kapo (de kometo)

kóma n lék. komato

komandant/ m komandanto, ~ura f orgán

komandantaro, sídlo komandejo

komandit/a f ekon. komandito, ~ní koman-

dita

komár/ m kulo, # dělat z ~a velblouda fari

monton el talpejo

komba f zool. galago

kombajn m hovor. kombajno, obilní ~

(gren)kombajno, falcxdrasxilo

kombin/ace f kombin(ad)o, kombinajxo mat.

kombinacio, ~át m kombinumo, kombina-

to, fabrikaro, ~é n kombineo, ~éza f

(labor)kombineo, supertuto

kombinova/t ned. kombini, ~ný kombinita,

~ný pohon kompunda transmisio

komedi/e f div. i přen. komedio, hrát ~i ko-

medii, ~ant m komediisto, akrobato, hanl.

klauxno, arlekeno, burleskulo, ~ální, ~jní

komedia, ~jní herec komediisto

koment/ář m koment(ari)o, klarigo, rimar-

kado, bez ~áře senkomente, ~átor m ko-

ment(ari)isto, glosisto, ~ovat ned. ko-

ment(ari)i, glosi

komerční komerca

kometa f kometo

komfort/ m komforto, ~ní komforta

komi/cký směšný komika, div. komedia, le-

grační drola, ~cká role komedia rolo, ~k

m div. komikisto, povahou komikulo, ko-

mediisto, ~ka f, ~čnost f komik(ec)o

komíhat ned. balanci, pendoligi, ~ se pen-

doli, balancigxi, svingigxi

komín m kamentubo, fumtubo, zvl. tech. fu-

mellasejo, fumellasilo, tovární fumturo

kominík m kamentubisto, kamenskrapisto

komis/ař m komisaro, komisiito, ~ařství n

komisarejo, ~e sbor komisiono, pověření

ekon. komisio, ~ionář m komisiisto, ~ní

burokrata, (tro) oficeca, rigora

komisárek m zast. soldatpano

komisariát m polit. komisariato

komisura f lék. komisuro

 

 

komitent 118

 

 

komitent m ekon. komisianto, komisiisto

komitét m komitato

komnata f cxambr(eg)o

komoda f komodo

komodor m voj. komodoro, subadmiralo;

maroficiro

komol/ení n kripligo, ~ý hakita, trunkita, ~é

těleso mat. trunko, ~ý kužel mat. hakita /

trunkita konuso, konustrunko

komolit ned. slova misprononci, kripligi,

tvar deformi, misformi

komonice f bot. meliloto

komonstvo n (hist.) sekvantaro, akompa-

nantaro

komor/a f místnost i instituce kamero, cxam-

br(et)o, anat. ventriklo, zbraně kulaso, sxar-

gujo, dolní ~a (parlamentu) deputitaro,

cxambro de la deputitoj, budova parlamen-

tejo, horní ~a (parlamentu) supera

cxambro de la parlamento, senataro, ob-

chodní ~a komerca cxambro, plavební ~a

kluzo(cxambro), temná ~a ve fotoaparátu

senluma k., k vyvolávání (obskura) rivel-

cxambro

komorn/ík m cxambristo, kameristo, valeto,

~á f cxambristino, ~í cxambra, ~í hudba

cxambromuziko

komoří m cxambelano

kompaktáta n pomn. hist., náb. Bazela kon-

trakto

kompaktní kompakta, unupeca

kompanie f voj. zast. roto, kompanio, přen.

homamaso

komparace f kompar(ad)o

komparativ m lingv. komparativo

kompas m kompaso

kompatibilní kongrua, (inter)akorda

kompaundní tech. kompunda

kompendium n kompendio

kompenz/ace f kompenso, ~átor m el. kom-

pensilo, ~ovat ned. kompensi

kompeten/ce f kompetent(ec)o, ~tní kompe-

tenta

kompil/ace f, ~át m kompil(ad)o, kompi-

lacxo (hanl.), ~átor m kompilinto, inf.

kompilero, ~ování n kompil(ad)o

komplement/ m lingv., biol., mat., lék. kom-

plemento, (zast.) kompletiga parto, ~ární

komplementa

komplet/ m kompleto, ~ní kompleta, ~ní

porcelánový servis m kompleta porcelana

servico

komplex/ m komplekso, ~ní kompleksa

komplic m kunkulpulo, kunkrimulo

komplik/ace f, ~ovanost f zápletka kompli-

kajxo, složitost komplikeco, ~ovaný kom-

plik(it)a, ~ovat ned. i dok. kompliki

kompliment m komplimento

komplot m komploto

komponent/ m, ~a f parto, elemento, ero

kompon/ovat ned. komponi, orchestrální dí-

lo orkestri, ~ista m hud. komponisto

kompost/ m zeměd. komposxto, ~ovat ned.

hnojit kompostem komposxti, zakládat kom-

post fari komposxton

kompot m kompoto

kompozice f hud. komponajxo, arch. i hud.

kompozicio

kompres/e f odb. kunpremo, ~ní kunprema,

kunpremila, ~ní prostor vznětového moto-

ru ekspansia kamero

kompresor m kompresoro, aerpumpilo,

kunpremilo de aero

kompromi/s m kompromiso, učinit ~s kom-

promisi, ~tující kompromita, ~tující dů-

kazy práv. kompromit(ant)aj pruvoj,

~tování n kompromito, ~tovat ned. i dok.

kompromiti, ~tovat se ned. kompromiti

sin, kompromitigxi

komtesa f baronidino, grafidino

komun/a f ~ita f obec komunumo, společen-

ství komuneco, Pařížská ~a Pariza Ko-

munumo, ~ard m komunumisto, sektář-

ská ~ita f sekta k., ~ální komunuma

komunikace f spojení komunik(ad)o, do-

pravní cesta trafikvojo, styk, sdělení komu-

nik(ajx)o

komuniké n komunik(ajx)o

komunis/mus m komunismo, ~ta m komu-

nisto, ~tický idea komunisma, člen ko-

munista

komůrka f cxambreto, bot. celulo

komut/ace f komut(ec)o, ~ativnost f ko-

mutiveco, ~átor m komutilo

 

 

119

konformní

 

 

komže f náb., text. surpliso

koňadra f zool. granda paruo

koňak m konjako

Konakry n neskl. zeměp. Konakro

konat ned. fari, okazigi, úředně administri,

~ schůzi o. /arangxi kunvenon, ~ pokusy

eksperimenti, ~ povinnosti v úřadě zorgi

oficon, ~ se okazi

koncedovat ned. i dok., lit. cedi, allasi

koncem fine de

koncentr/ace f soustřeďování koncentrado,

soustředění se koncentrigxo, sinkoncentra-

do, chem. koncentr(it)eco, ~ační soustře-

ďující koncentra, táborový koncentreja,

~ační tábor koncentrejo, ~ovat ned.i dok.

zvl. chem. koncentri

koncep/ce f představa koncepto, početí kon-

cipado, koncipigxo, koncipiteco ~ční i biol.

koncepta

koncept m malneto

koncern m ekon. konzerno

koncert/ m koncerto, ~ovat ned. koncerti

konces/e f koncesio, udělit ~i koncesii, li-

cenci, ~ovaný obchod / živnost licencita

negoco

koncil m náb. koncilio

koncip/ient m zast. kandidato de notarieco /

advokateco, ~ista m zast. subranga /

lastranga oficisto; oficisto-aspiranto, ~o-

vat ned. fari malneton

koncovka f lingv. finajxo, závěrečná část

konkluda parto

končetin/a f anat. (korpo)membro, ekstre-

m(ajx)o, dolní ~y malsupraj membroj

končina f (fora) regiono

končit ned. fini, ~ se finigxi

kondenz/átor m el., chem. kondensilo, fyz.

kondenzoro, ~ovaný kondensita, ~ace f

kondensado, ~ovat ned. i dok. fyz., chem.

kondensi

kondice f 1 stav, (fizika) stato 2 (soukromé)

vyučování (privataj) pluslecionoj

kondicionál m lingv. kondicionalo

kondol/ence f kondolenco, ~ovat ned. i dok.

kondolenci

kondom m lék. kondomo

kondominium n kunregado, kunposedo

kondor m zool. kondoro, ~ královský sar-

koramfo, ~ krocanovitý katarto

kondukt m hud. mezepoka plurvocxa kom-

pozicio, zast. sepulta procesio

konduktér m (zast.) konduktoro

konec m fin(igx

)o, krajní část něčeho ekstre-

m(ajx)o, expr., hovor. ameno, ~ řady čeka-

jících vosto de vico, ~ světa mondfin(igx

)o,

mondpereo, ~ konců finfine, laste, fine

kaj laste, až do konce gxis la fino, # jsem

v koncích mi estas senkonsila / senhelpa,

venis fino al mia latino

konečn/ě fine, ~ý definitiva, fina, mat. finia,

~á veličina finio

konečník m anat. rektumo

konečno/ n finieco, v ~u mat. en finito

konejši/t ned. konsoli, kvietigi, tranviligi,

dítě luli, ~vý trankviliga, kvietiga, ~vě

kvietige, ~vá slova kvietigaj vortoj

konev f versxilo, versxkrucxo, (lad)krucxo,

kropicí ~ sxpruckrucxo, akv(um)ilo, as-

pergilo

konexe f rilato, influaj kontaktoj / rilatoj

konfederac/e f konfederacio, vytvořit ~i

konfederi, konfederacii

konfek/ce f konfekcio, ~ční konfekcia,

~čně šitý oblek portopreta kompleto

konferenc/e f konferenco, K~e o bezpeč-

nosti a spolupráci v Evropě hist. Kon-

ferenco pri Sekureco kaj Kunlaboro en

Euxropo, vědecká ~e scienca konferenco,

simpozio, konat ~i okazigi / arangxi konfe-

rencon, ~iér m konferanseo, konferen-

cisto, anoncisto, prezentisto

konfese f náb. i přen.konfesio

konfety f pl. konfetoj

konfidence f konfidenco

konfident m kasxinformanto, denuncanto,

denuncisto, (polica) konfidenculo

konfigurace f inf. agordajxo

konfirm/ace f náb. konfirm(aci)o, ~ovat

ned. i dok. náb. konfirmacii

konfisk/át m práv. konfiskajxo, ~ace f kon-

fisko, ~ovat ned. i dok. konfiski

konflikt m konflikto

konform/ní konforma, ~ismus m konfor-

mismo

 

 

konfrontace

120

 

 

konfront/ace f konfrontado, konfrontigxo,

~ovat ned.i dok. konfronti

Konfuci/us m Konfuceo, Kong Zi, k~án m

konfuceano

konfúzní konfuza

kongeniální samkvalita, same altvalora,

samgenia

konglomerát m konglomerato, chem. kon-

glomerajxo

Kongo n stát Kongio, hist. kolonie Kongo-

lando, řeka Kongo

kongregace f náb. kongregacio

kongres m kongreso, účastník ~u kongre-

sano

kongru/a f náb., práv., zast. kongruo, ~ence

f mat. kongrueco, ~entní kongrua

kónick/ý konus(form)a, ~ý uzávěr čep ko-

nusa fermilo

koníček m cxevaleto, záliba hobio, cxevaleto,

sxatokupo, maroto, amatajxo, ~ mořský

zool. hipokampo

koník m cxevaleto

koniklec n bot. pulsatilo

konina f surová cxevalfelo, vydělaná bez srsti

cxevalledo, vydělaná se srstí cxevalpelto,

koňské maso cxevalviando, přen. hovor. cxe-

valajxo, stultajxo, misa sxercajxo

konírna f cxevalejo

konjug/ace f lingv. konjug(ad)o, konjugacio

~ovaný lingv. konjugita, konjugata mat.,

chem., konjugita, ~ovat ned. odb. konjugi

konjunkc/e f odb. konjunkcio, být v ~i

astr. konjunkcii

konjunktura f ekon. konjunkturo

konkávní opt. konkava

konkláve n neskl. náb. shromáždění konklavo,

obydlí konklavejo

konkludovat ned. i dok.( lit.) konkludi

konkordance f lit. konkordanco

konkordát m náb. konkordato

konkrement m lék. konkremento

konkretizovat ned. i dok. konkretigi

konkrétní konkreta

konkub/inát m konkubeco, ~ína f konku-

bino, kromvirino, kromedzino

konkuren/ce f konkurenco, (komerca, in-

dustria) konkurado, ~ční konkurenca, ~t

m konkuranto, konkurenculo

konkurovat ned. konkur(enc)i ( kun / kon-

traux iu)

konkurs m konkurso, ~ na uvolněné místo

k. por vakanta posteno

koňmo cxevalrajde

konop/í n bot. kanabo, ~iště n kanabejo,

~né plátno text. kanabtolo

konopáč m bot. euxpatorio

konopka f zool. kanabino

konsekr/ace f náb. konsekro, ~ovat ned. i

dok. konsekri, kněze ordinigi, sacerdotigi

konsekvence f lit. konsekvenco

konsens m (inter)konsento, manželský ~

práv. geedza interkonsento

konsensus m lit. gxenerala interkonsento

konsignace f zvl. ekon. konsignajxo

konsilium viz konzilium

konsistence viz konzistence

koňsk/ý cxevala, ~á síla fyz. zast. cxevalfor-

to, ~á žíně cxevalharo, ~é maso cxevalajxo,

~ý zadek gropo

konsonance f fyz., hud. konsonanco

konsorcium n ekon., práv. konsorcio

konspirace f polit. konspiro

Konstanca f zeměp. Rumunsko Konstanco

konstant/a f fyz., mat. konstanto, ~ní kon-

stanta

Konstantinopolis m hist. zeměp. Konstanti-

nopolo

konstatovat ned. i dok. konstati

konstern/ace f konsternigxo, ~ovat dok. i

ned. konsterni

konstitu/ce f práv. konstitucio, ~ovat dok. i

ned. fondi, starigi; konsistigi, konstitui

konstruk/ce f, konstrukto, konstrukcio, o-

celová ~ce sxtalkonstrukcio, příhradová

~ truso, ~tér m konstruktoro, konstrukci-

isto, konstrukcianto, ~tivní konstruktiva,

konstruiva

konstruovat ned. stavět konstrui, projektovat

stavbu aj. projekti, projektovat konstrukci

konstrukti, konstrukcii

konsul viz konzul

konšel m zvl. hist. skabeno, (hovor.) komunu-

ma konsilanto

 

 

121 kopačka

 

 

kontakt/ m kontakto, ~ní čočka opt. kon-

takt(o)lenso

kontejner m dopr. kontenero

kontempl/ace f kontemplado, meditado,

enpensigxo, ~ativní kontemplema, ~ativní ád náb. kontemplema

ordeno

kontinent m kontinento

kontingent m kontingento

kontinu/ace f lit. dauxrigado, ~ální konti-

nua, ~ita f (lit.) kontinueco

kont/o n ekon. konto, zatížení ~a pago-

sxargxo, ~ovat ned. konti

kontraadmirál m nám. kontradmiralo, sub-

admiralo

kontraalt m hud. kontralto

kontraband m kontrabandajxo

kontrabas m hud. kontrabaso

kontradikce f kontrauxdir(ajx)o

kontrahovat ned. i dok.: ~ smlouvu zvl.

práv. kontrakti

kontrakce f kontrakt(igx

)o, kuntirigxo, mal-

longigo

kontrakt m kontrakto

kontraktura f lék. kontrakturo

kontramarka f ekon. kontramarko

kontrapunkt m hud. kontrapunkto

kontrarevoluce f kontrauxrevolucio

kontrast/ m protiklad kontrasto, kontrauxme-

to, opono, sluchový auxda reliefo, ~ovat

ned. kontrasti

kontribuce f válečná kontribucio

kontrol/a f kontrol(ad)o, namátková ~a

specimena k., ~ní kontrola, ~or m kon-

trolisto, ~ovat ned. kontroli

kontroverz/e f vědecký spor (teoria) diskuto,

(scienca) polemiko, rozporné názory mala-

kordo, kverelo, ~ní kontrauxdira

kontuma/ce f biol. apartigo, práv. kontuma-

co, ~ční práv. kontumaca, ~ční rozsudek

kontumaca verdikto

konvalinka f konvalo, majfloro

konvekce f fyz. konvekto

konvektor m konvektoro

konven/ce f konvencio, ~ční konvencia

konvent m náb. konvento

konverg/ence f konvergx(ec)o, ~ovat ned.

mat. konvergxi

konvert/ita m náb. konvertito, ~ovat dok. i

ned. fyz., náb., inf. konverti

konverza/ce f konversacio, ~ční konversa-

cia, ~ční příručka frazaro, frazlibro

konverze f náb. konvert(ad)o

konverzovat ned. konversacii

konvexní odb. konveksa

konvice, konvička f krucx(et)o, ~ na čaj

tekrucxo, ~ na kávu kafkrucxo, kafpoto

konvoj m nám. konvojo

konvulze f lék. konvulsio

konzerva/ f konservajxo, obal konservujo,

~ce f konserv(ad)o

konzervativ/ec m lit. konservativulo, iner-

ciulo, ~ní konservativa, konservema

konzervato/ř f konservatorio, ~rista m kon-

servatoriano

konzervovat ned.i dok. konservi, enladigi, v

soli pekli, ovoce konfiti

konzilium n i lék., práv. konsilio, konsilanta-

ro

konzistence f kompakto, koher(em)o, fyz.

konsistenco, konsisto

konzistoř f náb. konsistorio

konzola f stav. konzolo

konzul/ m konsulo, ~át m konsulejo

konzult/ace f konsult(ad)o, konsultigxo, ~o-

vat ned. konsulti; konsultigxi (s někým

kun iu)

konzumovat ned. i dok. konsumi

Konžská lidová republika f Kongio

koopera/ce f kooperado, spolupráce kunla-

borado, ~ční koopera

kooptovat dok. i ned. koopti

koordin/áta mat. koordinato, ~ovat ned. i

dok. kunordigi

kop m piedbato, zvl. sport. piedpusxo, kiko,

sxoto, rohový ~ angulsxoto, trestný ~

punsxoto, volný ~ libera sxoto / kiko

kopa f 1 hist. početní jednotka sesdeko 2 vel-

ké množství, mnoho amaso 3 hromada ( i

stoh) stako 4 met. kumul(us)o # ~ sena

fojnamaso, veselá ~ přen. sxercemulo, vy-

soká ~ met. altokumul(us)o

kopáč m osoba fosisto, jakýkoliv nástroj na

hloubení fosilo, na hnůj sterkhoko

kopačka f fotbalsxuo, futbala boteto

 

 

kopál

122

 

 

kopál m chem. kopalo

kopan/ec m piedbato, přen. miso, dělat ~ce

hovor. misfari, erarigxi, # udělal ~ expr. li

faris stultan eraron

kopaná f futbalo, piedpilk(ad)o, piedpilk-

ludo

kopání n fosado, ~ nohou piedbatado

kopat ned. rýt v zemi fosi, krumpáčem piocxi,

sport. kiki, okopávat okopaniny buti, nohou

piedbati, vzpírat se bauxmi, o koni hufobati,

dupat pranci, kalcitri

kopec m monteto, altajxo do kopce monten,

almonte, s kopce valen, alvale, # jde to s

kopce la afero(j) ne prosperas, situacio

malbonigxas, jde to s ním s kopce li pli

kaj pli sxrumpas, li dauxre malprosperas,

kopcovitý mont(oricx)a, monteta

kopejka f kopeko

kopí n voj. hist. pikstango

kopie f kopio

kopírova/t ned. kopii, ~cí kopia

kopist f knedilego, pekařská pansxovilo

kopka f amaseto

kopnout dok. piedbati, do míče, odpálit míč

sxoti, kopytem hufobati, kopnutí do míče

sport. sxoto, kiko, viz též kopat

kopr m zahr. aneto

kopra f bot. kopro, kokoskarno

kopretina f luční lekanto, zahradní krizan-

temo

koprnět ned. rigidigxi, konsternigxi

koprodukce f kunproduktado

kopřiv/a f urtiko, ~ovité bot. urtikacoj,

~okvěté urtikaloj

kopřivka f lék. urtikario, dartro, urtikozo,

ekzantemo, zool. strepero

Kopt m kopto

kopt m zast. saze fulgo, barvivo bistro

kopulace f kopulacio

kopule f astr., let., arch. kupolo

kopyt/o n hufo, obuvnické sxuformilo, bot-

sxtipo, # dělat vše na jedno ~o trakti cxion

laux la sama maniero, ševče, drž se svého

~a restu tajloro cxe via laboro

kopytní/k m bot. azaro, zool. (zast.) hufulo,

~ci m pl. hufuloj

koráb m (zast.), hist. sxipo, veselo

korál/ m koralo, ~e pl. šňůra bida cxeno, ~ek

m grajno, k navlékání bido, ~ový korala,

~ové útesy koralaj rifoj

korálnatci m pl. koraluloj, zool. antozooj

korán m Korano

korba f vozidla kargokesto, sxargxkesto

korbel m bierkrucxo

kord m sport. spado

Kordillery f pomn. zeměp. Kordileroj,

Kordilera montaro

kordón m voj. kordono

Kore/a f zeměp. Koreio, (Koreo), ~jec m ko-

reo, k~jský koreia, korea

koreč/ek m trogo, ~kový troga, ~ové čer-

padlo tech. norio, ~kové vodní kolo trog-

rado, ~kový dopravní pás troglifto

korek m korko

korektní senriprocxa

korekt/or m korektisto, ~or pravopisu inf.

literumilo, ~ura f činnost korekt(ad)o, vý-

sledek korektajxo, typo. (korektita) pres-

provajxo, obtah korekturo, ~urní typo. ko-

rekta

korela/ce f korelacio, ~tivní korelativa, ~o-

vat ned. mít (vzájemný) vztah korelacii

koresponden/ce f dopisování korespondado,

materiál korespondajxo(j), ~ční korespon-

da, ~ční lístek posxtkarto, ~ční studium

koresponda studado ~t(ka) m korespon-

dant(in)o, ekon. korespondist(in)o

korespondovat ned. korespondi

koriandr m bot. koriandro

koridor m. koridoro

korigovat ned. i dok. 1 článek revizi, amendi

2 chyby korekti, gxustigi

kormidelní/ rudra, ~ budka nám. rufo, ~

kolo rudrorado, ~ lano droso, ~ veslo ru-

drostango, ~k m nám., let. stiristo, piloto,

rudristo

kormidlo/ n obecně kondukilo, stirilo, i ří-

dítka direktilo, loďky pobstirilo, nám. ru-

dro, směrové ~ let. direktalo, výškové ~

empenerono, ~vat ned. stiri, piloti, direkti,

rudri

kormorán m zool. kormorano

kormoutit ned. aflikti, ~ se afliktigxi

 

 

123

kosmonaut

 

 

kormutlivý lit. aflikta

kornatění n krustigxo, lék. sklerozo, ~ tepen

arteriosklerozo

kornet m hud. korneto

kornout(ek) m (paper)korneto

korodovat ned. chem. korodi

koróna f astr., fyz. korono

koronární lék. koronaria

koroptev f perdriko

korouhev f zvl. voj. standardo

korouhvička f větrná ventflago, ventkoko,

ventmontrilo, ventmaniko, met. anemo-

skopo

korovec m jedovatý zool. gila lacertego

korovitý krusteca, krustokovrita, anat. kor-

tika

koroz/e f korodo, ~ivzdorný korodrezista,

korodimuna

korporace f korporacio

korpulentní korpulenta

korpuskule f korpusklo

korset m text. korseto

Korsi/ka f zeměp. Korsikio, ~čan m korsiko

korumpovat ned. i dok. korupti

korun/a f 1 královský symbol, měnová jed-

notka, kovová obruba krono 2 bot. květu ko-

rolo 3 stromu frondaro, arbokrono, ~a

hráze supro de digo, ~a prostoplátečná

bot. korolo liberpetala, ~a srostoplátečná

bot. korolo kunkreskinta, ~ka f např. nože

aj. krono de trancxilo, zubní ~ka krono de

dento, zubní umělá kronajxo, ~ní krona, ~ní

plátek bot. petalo, ~ovace f kronado,

~ovat dok. i ned. kroni

korund m korundo

korupce f korumpování, podplácení korup-

t(ad)o, stav, vlastnost koruptemo

Korutany m pomn. zeměp. Karintio

korveta f nám., voj. korveto

korybant m myt. koribanto

korýš m krustulo, krustaco, ~i zool. krusta-

coj, krustuloj

korýtko n (mangx)trogeto

koryto n trogo, (best)mangxujo, vodního toku

fluejo, ~ řeky kusxejo, (river)fluejo, riveru-

jo

korzár m námořník i loď korsaro

korzet m korseto

korzo n korso

kořal/ka f brando, ~na f brandejo

kořen/ i mat., lingv. radiko, černý ~ bot. ho-

vor. (hispana) skorzonero, ~ míšního ner-

vu anat. radiklo, ~ slova vortradiko, sou-

stava ~ů radikaro, zapustit ~y enradikigxi,

# jít na ~ věci gxisfunde traesplori, ~ vše-

ho zla r. de cxiu malbono, ~áč m florpoto,

~ářka f spicistino, ~ový, ~ný radika, ~á

zelenina radikfruktoj, ~é vlášení bot. ra-

dikaj haroj

kořen/í n drogherbo, aromherboj, gastr. gu-

stigajxo, spico, nové ~í pimento, ~ěný spi-

ca, ~it ned. spici, mít původ radiki, ~it pe-

trželí petroseli, ~it šafránem safrani, ~ka

f spicujo

kořist/ f predo, rabajxo, sxtelajxo, lovná cxa-

sajxo, přen. akirajxo, kaptajxo, válečná ~

militakir(ajx)o, ~it ned. uzurpi, ekspluati,

~ník m ekspluatanto

kořit se ned. pokorně humiligxi, uctívat adori

kos m merlo

kos/a f falcxilo, zeměp. terlango, ~ení n ze-

měd. falcx(ad)o, ~iště n falcxiltenilo, ~it

ned. falcxi

kosatec m irido

kosatka f 1 zool. orko, orcino 2 nám. jxibo

kosekans mat. kosekanto

kosinus mat. kosinuso

Kosma m Kosmo

kosman m zool. hapalo, silksimio

kosmatec m bot. mezembrio

kosmatý (lit.) vila

kosmeti/ka f kosmetiko, výrobek kosmeti-

kajxo, ~cký kosmetika, ~cký krášlicí pří-

pravek beligajxo, ~cký krém hauxtkremo,

beleckremo, belsxmirajxo, ~cký výrobek

kosmetikajxo

kosmick/ý kosma, spaciala, universa, ~á

loď kosmosxipo, spacosxipo, ~é záření

kosma radiado

kosmogonie f kosmogonio

kosmolog m astr. kosmologo, ~ie f kos-

mologio

kosmonaut m kosmonauxto, astronauxto, ~ika

f kosmonauxtiko, astronauxtiko

 

 

kosmopolita

124

 

 

kosmopolita m homarano, kosmopolito

kosm/os m kosmo, universo, ~ický kosma

koso/ oblikve, ~čtverec m rombo, ~čtvereč-

ná soustava romba sistemo, ~délník m

neorta paralelogramo, ~úhlý oblikva, ne-

ortangula

kosodřevina f pumilio

kost/ f osto, bederní ~ iliumo, čelní ~

fruntalo, fruntosto, holenní ~ tibiosto,

hrudní ~ sternumo, jařmová / lícní ~ zi-

gomo, klíční ~ klaviklo, sxlosilosto, kří-

žová ~ sakro, lebeční ~ krania o., lokletní

~ ulno, lýtková ~ peroneo, fibulo, patní ~

kalkanosto, kalkaneo, ramenní ~ hume-

ro, sedací ~ iskio, stehenní ~ femurosto,

femuralo, stydká ~ pubio, temenní ~ pa-

rietosto, parietalo, vřetenní ~ radiuso, #

dobrák od ~i gxisosta bonkorulo

Kostarika f zeměp. Kostariko

kostel/ m plegxejo, křesťanský též kirko, ~ník

m sakristiano, plegxejservisto

kostěný (el)osta

kostice f fisxosto, velrybí barto, balenlameno

kostival m bot. simfito

kostižer m kario

kostk/a f kub(et)o, dlažební ~a pavim-

sxtono, hrací ~a jxetkubo, ludkubeto, ~ový

kuba, ~ový cukr kubsukero

kostkovan/ý kvadratita, cxel(ar)a, en cxeloj,

~á látka kvadratita sxtofo

kostlivec m skeletulo, ostulo

kostnat/ý vyhublý osteca, senkarna, ryba

ostoplena, ostricxa, nepružný, byrokrat rigi-

da, ~ět ned. ostigxi, přen. rigidigxi

kostn/í osta, ~ice f ostejo, K~ice f zeměp.

Konstanco

kost/ra f anat. skeleto, ostaro, tech. skeleto,

framo, eltech. armaturo, ~erní skeleta

kostrbatý malglata, maldelikata, ~ styl

plumpa stilo

kostrč f anat. kokcigo

kostřava f bot. festuko

kostým m tajlorkostumo

kosý oblikva, ne rekta, ~ hranol oblikva

prismo, kosá hrana tech. bevelo, ~ úhel

oblikva angulo, ~ pohled straba rigardo,

kose oblikve

koš/ m korbo, balónu nacelo, balónu, vzdu-

cholodi gondolo, hrudní ~ anat. torako, ~

na papír paperkorbo, ~ na odpadky ruba

urno, forjxetajxujo, násypný ~ sxutkesto,

stěžňový ~ nám. topo, ~ová hlídka nám.

observisto, # dát ~em (expr.) malakcepti

proponon, ~atý frondoza, vastfrondara,

brancxoricxa, frondodensa

košár m gregejo

košatina f hurdo

košer adj. neskl. náb., slang. kosxera

košerovat ned. i dok. sxohxti

košík/ m korb(et)o, ~ář m korb(oplekt)isto,

korbofaristo, ~ářský výrobek korbajxo,

vimenajxo, ~ová f sport. basketbalo, kor-

bopilkado

košil/e f cxemizo, drátěná ~e masxkiraso,

noční ~e noktocxemizo, noktorobo, ~atý

cxemizmanika, # ~atý vtip senhonta / tikla

sxerco, ~ka f cxemizeto

košťál m (brasika) stumpo

koště n balailo

kóta f zeměp. nivelopunkto, vrchol hory mon-

topinto, tech. dimensio

kotálnice f mat. ruleto

kotangens mat. kotangento

kotě n katido

kotec m stalfako

kotel/ m kuch. kaldrono, ústředního vytápění

hejtkaldrono, hud. timbalo, # ~ teče kal-

drono likas, ~na f kaldronejo

kotérie f zvl. polit. koterio

kotevní ankra

kotit se ned. naski katidojn

kotl/árna f kaldron(far)ejo, ~ář m kaldro-

nisto

kotle pl. hud. timpano

kotleta f kotleto

kotlík m pot(eg)o, kaldroneto

kotlina f zeměp. kaldronvalo

kotník m nohy maleolo, prstu fingra artiko

kotouč m disko, sport. hokedisko, ~ papíru

rulo de papero, ~ prachu polvonubo, pol-

vokirligxo

kotoul m kapriolo, transkapigxo

 

 

125 kozlátko

 

 

kótovat dok. i ned. tech. noti dimension

kotrmelec m transkapigxo, transkapigx

a salto,

udělat ~ transkapigxi

kotv/a f ankro, víceramenná graplo, spustit

~u jxeti ankron, zvednout ~u levi ankron,

malankri, ~iště n ankrejo, ~it ned. an-

kr(um)i, grapli, ~it do hmoždinky dubeli

kouč m trejnisto

koudel f stupo

kouk/at (se) ned. rigardi, # z toho nic ne~á

hovor. tio promesas nenian profiton, gxi

profitas nenion, # ~á jako tele na nová

vrata li rigardacxas kiel bovido, ~nout

(se) dok. enrigardi

koukol m agrostemo

koul/e f i mat. globo, mat. sněhu, hlíny aj.

bulo, dělová kuglego, střela kugl(et)o,

sport. jxetglobo, vrh ~í sport. pezglobjxeto,

jxeto de la (jxet)globo, ~ování n negxbula

batalo, negxbatalo

koulet ned. ruli, # ~ očima ruli okulojn,

okulumi, ~ se rul(mov)igxi

koulovat se ned. negxbatal(et)i

koup/ě f acxeto, zboží acxetajxo, kupování

acxetado, ~ě na splátky acxeto partopage,

ke ~i acxetebla

koupa/cí bana, ~cí čepice bancxapo, ~cí

plášť banmantelo, ~cí vana banujo, ban-

kuvo, ~liště n banejo, nagxbaseno, pod ši-

rým nebem (liberaera) nagxejo, ~t ned. bani,

~t se ned. sin bani, banigxi

koupání n banado

koupel/ f bano, koupání (se) banado, dát si

~ preni banon, ~na bancxambro, banejo,

~ový bana, ~ová kabina bancxelo, ~ová

podlážka pasxkrado

koupit dok. acxeti (co od koho ion de iu)

kouř/ m fumo, ~ení n fumado, ~it ned. fumi,

# ~í se z lesů la arbaroj vaporfumas, ~mo

met. brumo, ~ový fuma, ~ová clona fum-

kurteno, ~ově šedý fumkolora, ~ovod m

fumdukto, fumkanalo

kous/at ned., ~nout dok. mordi, ~avý mor-

dema, přen. sarkasma, sžíravý lit. acerba

kousek m 1 předmět pec(et)o 2 část z celku

ero, fragmento 3 ukázka specimeno, viz též

kus # rozbít na kousky dispecetigi, fra-

kasi je pecetoj, hloupý ~ (přen.) stultajxo,

stulta ago

kousíček m peceto

kouskovat ned. pecetigi, erigi

kout/ m angulo, ~ek m anguleto, útvar fako

kout ned. forgxi, ~ pikle komploti, ~ zradu

kovi perfidon

kouzeln/ík m sorcxisto, magiisto, miraklisto

varietní jxonglisto, prestidigitisto, iluzi-

(on)isto, ~ictví n magio, sorcxarto, ~ý sor-

cxa, magia, okouzlující rava, cxarma

kouzlit ned. sorcxi, provádět triky presti-

digiti, okouzlovat ravi, ~o n sorcxo, půvab

cxarmo

kov/ m metalo, barevný ~ nefera metalo,

drahý ~ nobla metalo, mísit ~y tech. aloji,

~ák m metallaboristo, ~ání n činnost

forgxado, dveří aj. cxarniro, fergarnajxo, an-

kropeco, ~aný forgxita, ~árna f forgxejo,

~ář m forgxisto, ~ářská výheň forgxoforno,

~ářské měchy balgoblovilo

kovadlin/a f amboso, ~ka f anat. inkudo

kovařík m zool. elatero

kovat ned. forgxi, koně hufoferi

kovboj m vakero, gauxcxo, bov(in)isto, rajd-

pasxtisto, usona bovinpelisto

kovo/dělník m metal(labor)isto, ~obráběcí

(stroj) metalprilabora (masxino), ~prů-

mysl m metalindustrio, metalurgio, ~rytec

m metalgravuristo, ~tepec m cizelisto,

~vý metala, barva metalkolora

koza f 1 zool. bez rozlišení rodu kapro, samice

kaprino 2 sport. boko 3 podstavec stablo 4

podstavec na řezání dřeva segboko 5 stav.

tresto

kozačky f pl. text. hovor. inaj tibibotoj

kozá/k m kozako, bot. boleto, ~cký kozaka

kozel/ m virkapro, i jelen boko, ~ec m sport.

kapriolo, metat ~ce kaprioli

kozí kapr(in)a, ~ brada bot. tragopogo, ~

list bot. kaprifolio, ~ maso kaprajxo, ~ no-

ha bot. egopodio

kozin/a f surová kůže kaprofelo, vydělaná ka-

proledo, se srstí kapropelto

kozinec m bot. astragalo

kozl/átko n kaprido, ~ina f maso kaprajxo

 

 

kozlík

126

 

 

kozlík m 1 kocxerbenko 2 stav. tresto, ~ lé-

kařský bot. valeriano,

Kozoroh m astr. Kaprikorno

kozorožec m zool. ibekso

kožedělný felprilabora, ~ průmysl ledin-

dustrio, peltidustrio

koželu/h m tanisto, ledpretigisto, ~žna f ta-

nejo

koženáč m zahr. diksxelpomo

kožený leda, el ledo, ~ výrobek ledajxo

kožešin/a f pelto, skunka skunko, ovčí ~a

sxafpelto, ~ový pelta, fela, ~ová čapice /

čapka peltcxapo

kožešn/ík m peltisto, ~ictví n řemeslo peltis-

tiko, výrobna peltista uzino

kožich m pelt(ajx)o, peltmantelo

kožka/ f felo, ~ř m felisto

kožní hauxta, ~ afekce dermatozo, ~ lékař

dermatologo, ~ nemoc hauxtmalsano

kožojed m zool. dermesto

kra f flosglacio, glacibloko, bankizo

krab m zool. krabo, odb. karcino

krabat/ět (se) ned. sulkigxi, ~it ned. sulkigi,

~ý malglata, sulkohava

krabice f skatolo, ~ na čaj teujo, ~ na klo-

bouky cxapelujo, ~ na toaletní potřeby

tualetujo

krácení mat. redukt(ad)o, mallongigado, ~

zlomku redukto de frakcio

kráčet ned. pasxi, marsxi, ~ pěšky piediri, ~

vzad retropasxi

kraden/ý sxtelita, ~á věc sxtelajxo

krádež f sxtelo, ~ vloupáním romposxtelo

kradmo sxtel(ir)e

krahujec m nizo

krach m bankroto

kraj/ m 1 okraj rando 2 území teritorio 3

správní celek distrikto, regiono, departe-

mento, gubernio 4 prázdný okraj stránky

margxeno, rodný ~ naskigx

regiono, ~an

samlandano, samlandulo, kunlandano,

sampatrujano, samprovincano, ~ský re-

giona, departementa, provinca, distrikta

krajáč m laktopoto

krájet ned. trancxi

krajíc m trancxajxo, chleba panpeco, pantra-

ncxajxo, trancxajxo el pano

krajin/a f i krajinomalba pejzagxo, země pro-

vinco, regiono, lando, ~ář m um. pejzagxis-

to

krajk/a f text. punto, ~ářka f puntistino,

~ářství n puntofarado, ~ovina f krocxe-

tajxo

krajn/í okrajový randa, flanka, periferia,

margxena, nejkrajnější ekstrema, přílišný

troa, ~ě ekstreme, ~ost f ekstremo, vlast-

nost ekstremeco, věc ekstremajxo, # hnát

do ~osti peli gxis ekstremo

krajnice f stav. bermo

krajník m 1 zool. kalosomo 2 stav., dopr.

randsxtono

krajový loka, regiona

krajta f zool. pitono

krák/at ned. graki, korvobleki, tahat za vlasy

tiri je haroj, ~orat ned.. kokinkrii

krakorec m stav. kantilevro

král/ m legxo, Tři ~ové rel. la Tri Magoj,

svátek sv. Tří ~ů Epifanio, ~ovna f legxi-

no, žena krále-vladaře legxedzino, v šachách

damo, včelí ~ovna abellegxino, abelpa-

trino, ~ovna krásy bellegxino, ~ovský re-a, ~ovství n legxejo,

legx(o)lando

kralevic m legxido

králíček m 1 malý králík kunikleto 2 pták re-

golo, birdlegxo

králičina f kuniklofelo, kuniklopelto

králík/ m kuniklo, pokusný ~ eksperimenta

/ laboratoria k., ~árna f kuniklejo

kralov/at ned. legxi, ~ání n legxado

královsk/ý legxa, ~ý šašek bufono, ~é Veli-

čenstvo Legxa Mosxto, ~ý úředník hist.

provosto

krám/ m prodejna vendejo, debitejo, obchod-

ní dům magazeno, zbytečnost, veteš forjxe-

tindajxo, fatraso, brokantajxo, vetešnický ~

brokantejo, ~ek m butik(et)o, ~ovat ned.

hovor. malordigi, zigzage meti

kram/ář m drobný obchodník butikisto, zis-

kuchtivec komizacxo, ~ařit ned. vendeti,

brokanti, vendacxi, přen. trarostri

kramflek m (hovor.) kalkanumo

kramle f stav. fikskrampo

 

 

127 kriminál

 

 

kráp/at ned. pluveti, ~ě n lit. guto

krapet m iometo, guteto

krápník m kalkosxtona elgutajxo, gutsxtono,

stalagmito, stalaktito

kras/ m geol. karsto, Moravský ~ zeměp.

Moravia Karsto, ~ový karsta, ~ová jesky-

ně karsta kaverno / groto

krás/a f bel(ec)o, věc belajxo, ~ka f belulino,

okouzlující cxarmulino, ~no n belo, ~ný be-

la, ~ná umění um. belartoj, ~ně bele

krasav/ec m belulo, ~ice f belulino

kraslice f paska ovo

krasoblusl/ař m artosketanto, ~ení n artos-

ketado

krasojezdec m artrajdisto

krasopis m kaligrafio

krasořečn/ík m elokventulo, ~ění n i přen.

deklamado, ~it ned. elokventi

krást ned. sxteli, ~ se přen. sxteliri, sxtelpasxi

krášli/t ned. (pli)beligi, ~cí beliga, ornama

krát: -krát opakovaně -foje, násobně -oble,

tři~ trioble, trifoje

krátce mallonge, koncize, kurte, ~ zastřiže-

né vousy. barbeto

kráter m geol. kratero, bombový bombotruo

krátit ned. mallongigi, kurtigi, mat. redukti,

# ~ si dlouhou chvíli forpeli enuon, distri

sin, distrigxi, ~ se ned. mallongigxi

krátkodobý kurtatempa

krátkovlnný sděl. kurtonda

krátkozraký miopa, talpokula, m miopulo

krátký mallonga, kurta, stručný konciza

kratochvíle f amuzo, distro

kraul/ m sport. krauxlo, ~ovat ned. krauxli

kráva f bovino, dojná ~ laktobovino, lak-

todona b., melkebla b.

kravata f kravato

krav/ín m bovinejo, ~inec m bovofekajxo,

bovomerdo

krb m kameno

krček m anat. zubu, dělohy cerviko

krčit ned. ohýbat fleksi, vrásčit falti, látku

faldi, krispigi, ~ čelo falt(ig)i / sulk(ig)i

frunton, ~ rameny levi sxultrojn, ~ se ned.

kauxri, kuntirigxi

krčma f drinkejo, bierejo, gastejo, taverno,

venkovská, stepní cxardo

krční kola, gorgxa, lék. laringa, cervika, ~

onemocnění malsano de gorgxkreace f kre(ajx)o, kreado

kredenc m (zast.) servicosxranko, kredenco

kredit m ekon. kredito

krecht m zeměd. (ter)silo

krejcar m hist. krejcero, speso

krejč/í m tajloro, dámský ~í tajloro por sin-

jorinoj, dámská ~ová f tajlorino, ~ovský

tajlora, ~ovská dílna kudrejo

krejón m tyčinka barviva (lip)rugx(stanget)o

krejzlík m krispo

krém/ m 1 na boty (sxu)ciro 2 gastr. kremajxo,

sxmirajxo 3 kosmetický belsxmirajxo, na opa-

lování kremo por sunbrunířo; mandlový

~ frangxipano, ~ na holení razkremo, ~ový

krema, barva kremkolora

krema/ce f kremacio, cindrigo, ~torium m

krematorio, kremaciejo

krempa f klobouku randajxo

kremrole f kremrulajxo

krenelování n arch. krenelajxo, kreneloj

kreol m kreolo

krep m text. krepo, ~ový papír krepa papero

kresb/a f desegnajxo, um. studie etudo, desén

desino, ~a uhlem desegnajxo per karbo,

~a v obrysech strekajxo, obtáhnout ~u

rekonturi desegnajxon

kresl/ení n desegnado, ~ička f (teknika) de-

segnistino, ~íř m, ~ič m desegnisto, ~ířka

f desegnistino, ~it ned. desegni

Kréta f zeměp. Kreto

kretén m kreteno

kreton m kretono

krev/ f sango, chrlení krve sangosput(ad)o,

lék. hemoptizo, otrava krve sangotoksigxo,

prolévat ~ (el)versxi sangon ~ní sanga,

~ní destička trombocito, ~ní skupina

sangogrupo, # krví podlité oči sangosxve-

laj okuloj, sangsubfluaj okuloj

kreveta f zool. salikoko

kriket m sport. kriketo

kriminál/ m hovor. krimulejo, karcero, ~ní

kriminala, ~ník m krimulo

 

 

kriminalista

128

 

 

kriminalista m kriminalisto

krinolína f text. krinolino

Krist/us m Kristo, před ~em antaux Kristo,

a. K.

kritérium n kriterio, versigno

kriticismus m fil. kriticismo

kritick/ý m posudek, poznámka kritika, situa-

ce kriza, tělesný stav, mat., fyz. krita, ~ý bod

krita punkto, ~ý obor mat. krita regiono,

~á poznámka kritika rimarko, ~á situace

kriza situacio

kriti/k m kritikisto, kritikanto, ~a f kritiko,

přílišná ~ka, přílišné kritizování harfe-

ndado, ~zovat ned. kritiki

kriz/e f krizo, polit. depresio, ~ový zvl. lék

kriza

krk m kolo hrdlo gorgxo, # mám toho po ~

tio tedegas min, vězet po ~ v dluzích

droni en sxuldoj gxis super oreloj

krkat ned. rukti, krknout dok. ekrukti

krkavec m zool. rod korvo, ~ velký korako

krkavice f kolarterio, karotido

krkolomný kolrompa, vivoriska

Krkonoše m pomn. zeměp. Giganta montaro,

Karkonosxo, Gigantmontaro

krkoun m avarulo

krkovička f porka kolviando

krmelec m furagxrako

krm/it ned. grasigi, nutri, mangxigi, vykrmo-

vat husu aj. kropsxtopi, grasifi, ~ení n fu-

ragx(ad)o, nutrado, ~ič m furagxisto, ~ítko n

furagxujo, nutrejo, ~ítko pro ptáky birdo-

nutrejo, ~ivo n furagxo, ~ivová základna

zeměd. furagxbazo, ~ný por furagxo, fura-uza, ~ný dobytek

bucxbrutaro

krobián m krudulo, malgxentilulo

krocan m meleagro

krocení n dresado

kročej f (lit.) pasxo

kroj m kostumo, národní ~ nacia kostumo

krok/ m pasxo, chybný ~ mispasxo jen přen.

maltrafa ago, malkorektajxo, erarajxo, pokle-

sek peketo, devojigxo, dlouhými ~y long-

pasxe, drž ~! pasxotenu!, ~em pasxe, ~ za

~em pasxo post pasxo, změnit ~ pasxosxangxi,

# jít husím ~em anserpasxi, ~oměr m

pasxmezurilo, pasxkomputilo

kroket m sport. kroketo

krokev f stav. cxevrono

krokodýl m krokodilo, ~ové m pl. krokodi-

luloj

krokus m bot. krokuso

krokvice f stav. triangula nivelilo

kromě krom, ~ toho krome, krom tio, ~

mne krom mi

krompáč m, krumpáč m piocxo

kronik/a f letopisy i záznamy kroniko, ~ář m

kronikisto, analisto, historiografo

kropáč m aspergilo

kropenatý sxprucmakul(it)a, punktita

kropenka, kropička f náb. sankt(akv)ujo,

aspergujo

kropi/t ned. aspergi, akvumi, ~cí asperga

krosna f (zast.) dorskorbo

krotit/ ned. zvíře dresi, malsovagxigi, hněv

kvietigi, ~el m dresisto, kvietigisto

krotký malsovagxa

kroucení n tordado

kroup/a f met. hajlero, malá grajlo, gastr.

perligita hordeo, griero, ~y mn met. hajlo,

gastr. grio, ječné ~y hordea (dikgrajna /

kruda) grio, # padají ~y hajlas, ~y po-

tloukly obilí hajlo batdifektis la grenon

kroutit ned. tordi, ~ hlavou skui la kapon,

~ se kurbigxi, tordigxi

krouž/ek m cirkl(et)o, kovový ringo, spole-

čenský rondeto, zájmový ~ek interesronde-

to, člen ~ku rondetano, šachový ~ek

sxakista rond(et)o, ~ení n girado, ~it ned.

rondflugi, rondiri, rondnagxi, giri

krov m trámoví tegmenta cxarpentajxo, stře-

cha tegmento

krovka f zool. anat. elitro

krt/ek m talpo, ~čí talpa, ~ina f talpbulajxo,

talpejo, talpmonteto

krtice f lék. skrofolo

krtičník m bot. skrofulario

krtonožka f zool. gril(o)talpo

krucifix m (zast.) krucifikso

kruč/et ned. murmuri, # ~í mi v břiše (en)

mia ventro murmuras, ~ení n v břiše intes-

tobruo, plauxdeto

kručinka f bot. genisto

 

 

129 křehký

 

 

kruh/ m cirklo, rondo, mat. disko, chem. cik-

lo, bludný ~ sorcxa / neelirebla c. / r., se-

verní polární ~ Arkta Cirklo, jižní po-

lární ~ Antarkta Cirklo, obvod ~u cir-

konferenco, ~y sport. duringo, ringoj, ~o-

vý ronda, cirkla, ~ový objezd dopr. rond-

irejo, ~ová úseč segmento de disko

kruhoústí zool. ciklostomoj

kruchta f hxorejo

krumpáč m piocxo

Krung-thep m zeměp. Bankoko

krunýř m kiraso, zool. karapaco

krůpěj f guto, ~ potu sxvitguto

krupi/ce f gastr. gri(et)o, pšeničná semolo,

~čná / ~cová kaše griajxo, ~čná / hrubá

mouka semola faruno

krupky f pl. sněhové grajlo, gastr. ječné (hor-

dea) grieto

krupobití n hajlado, grajlado

krupon m. felkerno

krušina f bot. frangolo

Krušné hory, Krušnohoří n Ercmontaro

krušný rompebla, přen. peniga

krůta f, krocan m meleagro, jen krůta me-

leagrino

kruťas m kruelulo

krutihlav m zool. torkvilo, jingo

krut/ý kruela, bestia, feroca, brutala, ~ý

hlad malsatego, ~ý čin kruelajxo, bestago,

~ě potlačit opresi, ~ost f krueleco, bruta-

leco, ~ovláda f tiraneco, despota legximo

kružidlo n, kružítko n cirkelo, dvě ramena

kružítka du kruroj de cirkelo

kružnice f hovor. cirklo, odb. cirklolinio,

mat. i obvod kruhu cirkonferenco

krváce/t ned. sang(ad)i, ~ní n sangado, z no-

su odb. epistakso

krvák m (hovor.) mordromano

krvav/ý sanga, ~ě červený sangokolora

krve/lačný sangavida, ~prolití n sangover-

sxo, masakro, ~smilství n incesto, sanga-

dulto

krvinka f sangoglobeto, sangokorpeto, san-

gocxelo, bílá ~ blanka globulo, leuxkocito,

červená ~ rugxa globulo, hematio, eri-

trocito

krvotok m lék. sangofluo, hemoragio

krycí kovra, sxirma, ~ jméno kasxnomo, krip-

tonimo, ~ vrstva kovrajxo

krychl/e f mat. kubo, ~ový kuba, mat. tria-

grada, ~ový metr kuba metro, ~ová sou-

stava kuba sistemo, ~ová stopa kuba futo

Krym m zeměp. Krimeo

krypta f stav. kripto

krypton m chem. kriptono

krysa f rato

krystal/ m geol. kristalo, ~izace f kristaligo,

kristaligxo, ~ografie f kristalografio, ~ový

kristala, ~ový přijímač kristalricevilo,

galenricevilo

Kryštof m Kristoforo

kryt/ m sxirmejo, kovr(ajx)o, kasxejo, bunkro;

obal mantelo; stříška zvl. tech. kapucxo,

místnost sxirmcxambro, ~ plnicího pera

cxapo de fontoplumo, protiletecký ~

bombsxirma kelo / bunkro, ~ vozovky sxo-

setegajxo, opatřovat ochranným ~em ka-

pucxi, ~ý kovrita, zastřešený tegmentita

krýt ned. 1 pokrývat kovri 2 chránit sxirmi, ~

se sxirmi sin, gardi sin, být v souhlase

akordigxi, shodovat se kongrui, koincidi,

identigxi, # naše názory se kryjí (s jejich)

ni interkonsentas (kun ili), ~ veškeré vý-

daje kovri / porti cxiujn elspezojn /

kostojn

krytina f stav. skládaná kovrajxo, povlaková

tegajxo

kryvost f o barvě kovra povo

křáp m botacxo, sxuacxo, hrnec potacxo

křaplavý knaranta, rauxk(son)a

křápnout dok. rompsoni

křeč/ f lék. spasmo, škubavá konvulsio, toni-

cká kramfo, metabolická tetanio, svalová

tetano, ~ový spasma, ~ová žíla variko,

~ovitý spasm(ec)a, konvulsia

křeč/ek m zool. hamstro, ~kovat ned. hamstri

křehk/ý fragila, rompigxema, (facile) rom-

pebla, facilrompa, difektigxema, jemný (or-

ganismus, osoba) subtila, postava gracia,

zdravý, něžný delikata, lék. neduživý graci-

la, ~ost f fragileco, tělesná delikateco

 

 

křehnout

130

 

 

křehnout ned. froste rigidigxi

křemen m geol., chem. kvarco, ~ec m kvarcito

křemenáč m bot. versipelo, hovor. kvarcbo-

leto

křemičit/an m silikato, ~ý silic(i)a

křemík m chem. silicio

křen/ m bot. armoracio, hovor. kreno, strou-

haný ~ raspita kreno, ~ový krena

křepce vigle

křepčit ned. (gxoje) hopi / salteti

křepelka f koturno, # čiperný jako ~ vigla

kiel lacerto

křepk/ý viglamova, facilmova, ~ost f vigle-

co

křesa/t ned. fajrerigi, ~cí fajrila, ~dlo n fa-

jrilo, fajrosxtono

křeslo n braksegxo, fotelo, apogsegxo, houpací

lulsegxo

křest/ m bapto, ~ní bapta, ~ní jméno bap-

tonomo, ~ní kaple baptisterio, ~ní list

baptoatesto

křesťan kristano, ~ský kristana, ~ství n

kristanismo

křičet ned. krii, ~ o pomoc krii helpon, ~ z

plných plic krii el la tuta gorgxkříd/a f geol., tech. kreto,

geologický útvar

kretaceo, ~ový kreta, kretacea

křidélko n flugileto, šroubu , matice aleto

křidla f (hovor.) ardezo

křídlo/ n 1 flugilo, tech. 2 letadla, domu aj.

alo 3 domu, voj. útvaru, flank(ajx)o 4 dveří,

okna aj. klapo okna fenestroklapo 5 hud.

fortepiano 6 sport. avanulo, flankulo, levé

~ sport. maldekstra avanulo, polit. maldek-

stra alo, ~vý flugila, ~vá matice aleta

sxrauxbingo, aletsxrauxbingo

křídlovka f hud. klariono

křik/ m krio, ~lavý orelsxira, trancxa, barva

intensega, flama, okulfrapanta

křiknout dok. (ek)krii

křísit ned. revivigi

křišťál m (kvarc)kristalo, ~ový kristala

křivák m nůž kurbtrancxilo, hovor., hanl. fal-

sulo

křivda f maljustajxo, lit. rankoro

křivice f lék. rahxito, rakito

křivit ned. ohýbat kurbigi, jednat agi maljus-

te (někomu kontraux iu), maljustumi (iun),

fari maljustajxon (al iu), trakti iun maljus-

te, ~ se kurbigxi

křivítko n kurbilo, (diverskurba) liniilo

křivka f kurbo, kurba linio, zool. loksio,

krucbekulo

křivo/čarý kurblinia, ~laký zigzaga, ~pří-

sežník m falsjxurinto, ~přísežný falsjxura

křivule f chem. retorto

křivý kurba, malrekta, šikmý oblikva, falešný

falsa, vybočený anat. vara, vbočený anat.

valga

kříž/ m kruco, hud. dieso, v kartách trefo,

anat. krucosto, Jižní ~ astr. Suda Kruco,

Červený ~ Rugxa Kruco, hákový ~ svasti-

ko, ~em kruce, ~em krážem zigzage, cxi-

udirekte, # bolí mě v ~i mia dorso min

doloras; ~ek m kruceto, hud. dieso, ~enec

m bot. hibrido, zool. bastardo ~ení n obecně

miksado, hokkruco, biol. samovolné ( v pří-

rodě) kruc(igx

)ado, v chovatelství a pěstitel-

ství krucigado, odrůd varimiksado, plemen

rasmiksado, druhů specimiksado, rodů ge-

nromiksado, ~ovka f krucenigmo, ~ový

kruca, ~ová cesta náb. krucvojo, krucuma

vojo, ~ovaný šek ekon. trastrekita cxeko

křižá/k hist., voj. Krucisto, Kruckavaliro,

~cký kruckavalira, ~cké tažení kruca mi-

litiro

křížala f sekigita frukto

kříži/t ned. krucigi, biol. hibridigi, bastardi-

gi, o dopravě cxizoji, naše dopisy se ~ly

niaj leteroj krucigxis

křížkovat ned. text. krucbrodi

křižník m krozsxipo

křižovat ned. nám. krozi, popravovat krucu-

mi, ruce krucigi, ~ se o cestě, vedení cxizoji

křižovatka f dopr. (voj)kruc(igx

)ejo, kruc-

vojo, kolejová ~ trakokrucigx

(ej)o, mi-

moúrovňová ~ malsamnivela (voj)kruci-

gxejo, ~ s předností v jízdě krucigxejo kun

prioritata vojo

křoupat ned. krakmordeti

křoví n, křovina f arbedajxo, arbedaro,

houští vepr(ej)o, makiso

 

 

131 kulík

 

 

křovi/natý vepra, ~sko n viz křoví, ~ště n

frutesko, erikej(a arbustar)o, arbetajxaro,

arbedejo, ~tý bot. fruteska, arbusteca,

frutikeca

křtěnec m baptato

křti/ny f pomn. baptofesto, bapta ceremo-

nio, ~cí viz křestní

křtít ned. bapti

křtitel m baptisto, ~nice f baptokuvo, bap-

tujo

křupavý krusteca, ~ sníh knaranta negxo

křuplavý gastr. kraketanta

ksicht m vulg. rostro, muzelo, vizagxacxo

kšá! odhánění fr!, hus!

kšandy f pomn. text. sxelkoj

kšeft/ m (hovor.) negoco, negoca traktado,

~ovat ned. negoc(acx)i

kštice f harfasketo, (pufa) hararo

kterak kiel

kter/ý kiu, # ~ou tramvají per kiu tramo,

~ý žák to udělal? kiu lernanto tion faris?,

~ýkoli(v) (k)iu ajn, cxiu ajn

kterýsi iu

ku viz k

Kuala Lumpur m Kuala-Lumpuro

Kub/a f Kubo, ~ánec m kubano, k~ánský

kuba

kubatura f volumeno, kuba enhavo

kuběna f konkubino

kubický kuba, ~ metr m kuba metro, pro-

storový metr (dříví,) hovor. kubík kubometro,

stero

kubismus m um. kubismo

kuckat se ned. dávit se sufokigxi pro misglu-

to, misgluti, falsengluti, # ~ se smíchy su-

fokigxi pro rido

kučera f buklo, ~vý bukla,

kudla f hovor. (posx)trancxilo

kudlanka f zool. manto

kudrna/, kudrlinka f (har)bukl(et)o, (har)-

krispajxo, ~tět ned. bukligxi, krispigxi, rin-

gigxi, ~tý bukla, krispa

kudy tra kie, ~ půjdeš? kiun vojon vi

elektos?, # neví ~ kam li estas senkonsi-

la, li ne plu scias kion fari, ~koli tra kie

ajn, kiun ajn direkton

kuf/r m kofro, ~řík m kofreto

kuchař/ m kuiristo, ~ka f osoba kuiristino,

příručka kuirlibro, ~ský kuira, kulinara

kuchat ned. senviscerigi, elpreni la visce-

rojn, ~ se přen. neodborně činit, vměšovat se

penetracxi

kuchyně f kuirejo,

kuchyňsk/ý kuireja, ~é náčiní kuirilo(j), ~é

zařízení ekipajxo de kuirejo, ~é potřeby

kuirejaj uzajxoj, ~ý sporák fornelo, ~á sůl

tabla salo

kujný/ forgxebla, stát se ~m forgxebligxi

kujón m fripono

kuka/čk/a f kukulo, hovor. kukolo, ~čky f

pomn. hodiny kukolhorlogxo, ~t ned. kukoli,

ve hře na slepou bábu kukui

kukátko n zvl. div. binokl(et)o, lorn(et)o

dveřní luketo, rigardilo

kukla f zool. krizalido, hxrizalido, bot. pupo,

bezpečnostní / svářecí surkapa okulsxirmilo,

včelařská abelista masko, abelmasko,

šermířská ~ skermista masko, mnišská ~

kapucxo

kuklík m bot. ge(um)o

kukuři/ce f maizo, pražená ~ce pufmaizo,

~čná kaše polento, ~čná obilka, ~čné

vločky flokmaizo, ~čné zrno maizgrajno

kůl m paliso, fosto, nabodnout na ~ pali-

sumi

kulak m kulako

kulat/ět ned. rondformigxi, ~ina f rondligno,

rondfero, ~it ned. rond(form)igi, ~ý

glob(form)a, okrouhlý ronda

kulaťoučký (glob)rondeta

kulčiba f bot. strihxno, strikno

kule f koule glob(et)o, střela kuglo, karetní

znak tintilo

kulečník/ m bilardo, ~ový sál bilardejo, bi-

lardsalono

kulha/t ned. lami, ~vý lama

kuli m kulio

kuličk/a f globeto, ~ové ložisko globlagro,

~ové počítadlo globkalkulilo

kulihrášek m lit. pufvanguleto

kulich m zool. noktuo, text. vintra / pinta

cxapo

kulík m zool.hxaradrio, karadrio, ~ovití hxara-

driedoj

 

 

kulinární

132

 

 

kulinární kulinara

kulis/a f div. aj. kuliso, ~ář m sceneja labo-

risto

kulíšek m nejmenší zool. glauxcidio pasera

kulit viz koulet

kulka f kuglo

kulmin/ace f astr. kulmin(aci)o, ~ovat ned.

kulmini

kůlna f přístřešek budo, sxedo, sklad(iště) te-

nejo

kuloár m kuloaro

kulomet m mitralo, masxinpafilo

kulovitý globforma, mat. globoida

kulový globa, ~ kloub tech. globartiko, ~

vrchlík m mat. kaloto

kůlový palisa

kult m zvl. náb. kulto, ~ osobnosti person-

kulto

kultivace f kultiv(ad)o, kultur(ad)o

kultivar m zahr. kulturvario

kultivátor m zeměd. erpmasxino, kultivatoro

kultivovat ned. všeobecně kulturi, pěstovat

polní rostliny kultivi

kultovní kulta, ~ místo n idolejo

kultur/a f kulturo, antická / starověká ~a

antikva k., ~a bakterií k. de bakterioj, ~a

bydlení logxeja komforto / kulturnivelo,

~ní kultura, ~ní odrůda bot. kulturvario,

~ní plodina kultivajxo

kumpán m hovor. kompano, hanl. ulacxo,

komplico

kumul/ace f, ~ování n kumulado, ~ovat

ned. kumuli

kumys m kumiso

kůň m cxevalo, sport. nářadí gropo, zool. rod

ekvo, ~ domácí cxevalo, čistokrevný ~

purrasa / pursanga cx., houpací ~ balan-

ccxevalo, lulcxevalo, jezdecký ~ selcxeva-

lo, rajda cx., rajdcxevalo, tažný ~ tircxeva-

lo, vraný ~ nigra cx., závodní ~ konkursa

cx., kurcxevalo, # být na koni esti (kvazaux)

ensele

kuna f lesní marteso, ~ skalní foino, mu-

stelkato

kuňka f zool. bombinatoro

kuňk/ání n kvakado, ~at ned. kvaki

kupa f amaso, ~, kupovitý oblak meteor.

kumu(lu)so, ~ galaxií amaso de galaksioj,

# ~ peněz multe da mono, vysoká ~ alt-

kumul(us)o

kupé n žel. kupeo

kupec m obchodník komercisto, drobný ob-

chodník butikisto, zákazník acxetanto

kupit ned. amasigi, akumuli

kupka f amaseto, ~ sena fojnamaseto

kuplet m kanzono, kabaretajxo

kuplíř/ m parigist(acx)o, peristo, prostituis-

to, ~ka f prostituistino

kuplovat ned. tech. kupli

kupní acxeta, ~ cena acxetprezo

kupodivu estas strange / mirige, ke; mirin-

de, ke

kupole f arch., geol. kupolo

kupón m kupono

kupovat ned. acxeti, ~ na dluh acxeti kredi-

te, ~ za hotové acxeti kontante

kuprit m geol. kuprito

kupředu antauxen

kupující m acxetanto

kůr m chór hxoro, kruchta hxorejo, andělský ~

angxelaro

kur m zool. galino

kůr/a f stromu sxelo, ztvrdlý povrch krusto,

mozková ~a kortekso, ~a ledviny korti-

ko, zemská ~a zeměp. terkrusto, ~ka f

(chleba), chlebová ~ka krusto (de pano),

pankrusto

kúra f kurac(metod)o, kuracprocedo

kurare n neskl. kuraro

kurát m náb. kapelano, armea pastro

kuratela f kuratoreco

kurátor m kuratoro

kuráž f kuragxkurděje f pl. lék. skorbuto

kurent m lingv. gotika / germana skribo

kurfigx

t m princo-elektisto

kurikulum n vivpriskribo, konciza biogra-

fio

kurioz/ita f kuriozajxo, ~ní kurioza

kůrka f vidu kůra

kurník m kok(in)ejo

kuropění n lit. koka matenkanto, matena

kokokrio

kůrovec m zool. skolito, ipino, dendrofago

 

 

133 kvašení

 

 

kurt m (tenis)ludejo

kurtizána f hetajro

kurva f zvl. hanl. malcxastulino, stratulino,

amorantino, prostituitino, putino

kurvit se ned. hanl. amori, prostituigxi

kurýr m kuriero, mesagxisto, voj. stafeto

kurz/ m učební kurso, ekon. kurzo, dráha

(např. letadla) trako, pokles ~u ekon. kur-

zofalo, úřední ~ oficiala kurzo, ~ němči-

ny kurso de la germana (lingvo)

kurzíva f typo. písmo kursivo, v novinách

kursiva kolumno

kuřá/k m fumanto, ~cký por fumantoj,

~rna f fumejo

Kuřátka n pl. astr. Plejado

kuře/ n kokido, pečené ~ rostita kokido ~cí

kokida, ~cí maso kokidajxo

kuří: ~ oko piedkalo

kuřice f kokidino

kus/ m 1 věc peco 2 část, úlomek parto, ero 3

jednotlivina ekzemplero, specimeno 4

skladba verko, peco, hud. kompozicio, di-

vadelní teatrajxo, po ~ech popece, # udělal

~ práce li multon faris, to je ~ chlapa jen

bravulo, ~ový popeca, ~ové zboží dopr.

pecajxa varo, ~ý nekompleta, neplennom-

bra, stumpa

kuspidální: ~bod mat. kuspo

kůstka f osteto, anat. sluchová maleo

kustod m (muzea / kastela / biblioteka)

zorgisto / mastrumanto

kuše f hist., voj. arbalesto

kutací min(labor)a

kutálet ned. ruli, ~ se ned. ruligxi

kutat ned. mini, fosi

kutilka f zool. sfego, sfeko, rabvespo

kutit ned. metie amatori, amatore metii

kutna f monahxa robo, froko

kutr m nám. kutro

Kuvajt m město Kuvajto, stát Kuvajtio

kůzle n kaprido

kůž/e f hauxto, vyčiněná, useň ledo, nevyčiněná

felo, anat., odb. dermo, jircha sxamo, # husí

~e frosthauxto, dostávám husí ~i mi ekha-

vas frosthauxton, nechtěl bych být v jeho

~i mi ne volus esti en lia situacio, pro-

moknout na ~i malsekigxi gxishauxte

kužel/ m konuso, komolý ~ konustrunko,

hakita / trunkita k., ~ka f keglo, hrát ~ky

kegli, ludi keglojn, ~ník m kegl(olud)ejo,

~ovitý konus(form)a

kuželk/a f sport. keglo, arch. balustro, ~ář-

ská koule kegla globo

kuželosečka f mat. koniko

kůžička f hauxteto

kvádr m kámen kvadrosxtono, sxtonbloko,

mat. kvadro, ortepipedo, orta paralelepipe-

do

kvadrant m mat. kvadranto

kvadrát m kvadrato

kvadratick/ý kvadrata, duagrada, ~á rov-

nice kvadrata ekvacio

kvadratura f kvadraturo

kvadrila f tanec kvadrilo

kvadrilión m kvariliono

kvákat ned. kvaki

kvaker m kvakero

kvalifik/ace f kvalifiko, ~ovaný kvalifikita,

~ovat ned. i dok. kvalifiki

kvalit/a f kvalito, ~ativní (laux)kvalita, eca,

~ní altkvalita, bonkvalita, bonspeca

kvantit/a f kvanto, ~ativní kvanta

kvantový odb. kvantuma

kvantum n kvantumo

kvap/ m hasto, rapidemo, mít na ~ hovor.

hasti, ~em rapide, haste, ~ný hasta, ~it

ned. hasti

kvart m dutá míra kvarto

kvarta f 1 zvl. hud. kvarto 2 gymnaziální tří-

da la kvara klaso

kvartál m kvaronjaro, trimestro, jarkvarono

kvartér m geol. kvaternaro

kvartet/ m, ~o n hud. kvarteto, smyčcové ~o

arcxinstrumenta kvarteto

kvas m fermentajxo, hody festeno, na dně vína

fecxo, druh piva kvaso

kvasar m astr. kvazaro

kvásek m fermentajxo

kvas/inka f sahxaromiceto, ~it ned. fermenti

kvasnice f pomn. gisto

kvaš/ m um. guasxo, malovat ~em guasxi

kvašen/í n fermentado, ~ý fermentita

 

 

kvedlat

134

 

 

kvedla/t ned. kirli, ~čka f kirlilo

kverulant m kverelulo

kvést ned. flori, dařit se prosperi, vypadat

svěží aspekti fresxbrila / sana

kvestor m kvestoro

květ/ m floro, ~ samčí stamenfloro, ~ák m

florbrasiko, ~en m majo, ~ena f flauxro,

~enství n infloresko, ~enství složené in-

floresko kompozita, ~natý florricxa, flor-

plena, ~nový maja, ~ovaný flordesegn(i-

t)a, florpentrita, florornamita,

kvetení n florado

květin/a f floro, ~áč m florpoto, ~ářka f

flor(vend)istino, ~ářství n florkulturado,

florvendejo, ~ový flora, ~ová váza floru-

jo, ~ová zahrada , ~ové pole florkulture-

jo, ~ový záhon florejo

Květná neděle f Palma Dimancxo, Palmo-

dimancxo

květní flora, ~ lístek florpetalo, ~ obal pe-

rianto

kvetoucí flor(ant)a

kvi hlas kuřátka kvivit!

kvíčala f zool. sorpturdo

kvičet ned. kviviki, kviki

kvíle/ní n lamentado, vekri(ad)o, ~t ned.

plorkrii, vekrii, řemegi

kvinta f hud. kvinto, gymnaziální třída la

kvina klaso

kvintet m ~o n kvinteto, smyčcové ~o

arcxinstrumenta kvinteto

kvintilion 10 30 kviniliono

kvit kvita, sensxulda, být ~ kviti, # hovor.

chci být s tebou ~ mi volas kvitigi vin

kvitance f ekon. pagatesto, kvitanco

kvítko n floreto, přen. nezbeda friponeto,

petolulo

kviz m kvizo

kvocient m mat. kvociento, inteligenční ~

intelekta / mensa k.

kvočna f kovkokino, kovanta kokino

kvokat ned. kluki

kvóta f kvoto

kvůli pro, kauxze de, # udělal to ~ mně li

faris tion pro mi, ~ nedostatku času pro

manko de tempo

kyan/ m chem. radikál ciano, ~id m cianido,

~id draselný kalia cianido

kyberneti/cký ciberneta, týkající se kyberne-

tiky cibernetika, ~ka f cibernetiko

kýbl m (hovor.) sitelo

kýč m kicxo, fiartajxo

kyčel/ m kokso, ~ní kloub koksa artiko,

~ník m ileo

kydat ned. hnůj sterkoforki, # ~ na něko-

ho bláto / pomluvy přen. malhonori iun,

supersxuti iun per kalumnioj, jxeti koton

sur iun

kýho výra! ni vidu!, jen kio!

kýcha/t ned., kýchnout dok. terni, ~cí ter-

n(ig)a

kýchnutí n terno

kychta f tech. sxargilo

kyj m klabo

kyklop m ciklopo

kýl/ m nám. kilo, pří'dový ~ steveno

kýla f hernio

kymáce/t ned. balanci, sxanceli, ~t se ned.

balancigxi, sxanceligxi, ~ní n něčím sxancela-

do, ~ní se sxanceligx

ado, ruligx

ado

kynout ned. těsto sxveli, zdravit gesti, man-

signi, ~ rukou mansvingi, svingi per la

mano, # kyne mu skvělá budoucnost

atendas lin brila estonteco, ~ hlavou na

pozdrav klini salute la kapon

kyperský cipra

kypět ned. bole sxauxmi, bollevigxi, vařit boli,

oplývat abundegi, # ~ hněvem ege koleri-

gxi, furiozi pro kolero, ~ zdravím esti sa-

nega, elradii sanon

Kypr m zeměp. Cipro

kyprý pufmola, sxvelmola, buclatý graspufa

kypřit ned. malfirmigi, malkompaktigi,

sxvelmoligi

kyrys/ m voj. kiraso, zbytnělá kůže sxildfelo,

~ník m voj., hist. kirasulo

kysat ned. acidigxi, kvasit fermenti

kysel/ý acida, ~é mléko koaguligxinta / acida

lakto, ~é ( kvašené) zelí acida / fermentita

brasiko

kyselina f acido, ~ deoksiribonukleová

deoksiribonuklea acido, ~ dusičná acido

nitrata, ~ mravenčí acido formika, ~ oc-

tová aceta acido, ~ sírová sulfata acido

 

 

135 lafeta

 

 

kyselit dok. acidigi

kyselka f (minerala) gasakvo

kyselo/tina hovor. acidajxo, ~st f acideco

kysličník m (zast.) oksido, ~ uhličitý karbo-

na dioksido, ~ uhelnatý karbona (mono)-

oksido

kyslík m oksigeno, ~ová bomba tech. gas-

botelo por / da oksigeno

kysnout ned. acidigxi, přen. farigxi moroza

kyška f kazeigxinta lakto

kyt m mastiko

kýta f femuro, gastr. femurajxo, klabo

kytar/a f gitaro, havajská ~a ukulelo, brn-

kat na ~u tinti sur la gitaro, ~ista m gita-

risto, ~ový gitara

kyti/ce f, bukedo, florfasko, ~čka f 1 bu-

kedeto 2 floreto, ~ce veršů bukedo da

versoj

kytka f 1 květina floro 2 kytice bukedo, flor-

fasko, flortufo, 3 květenství tirso

kytle f text. kitelo

kytovat ned. mastiki

kytovci m pl. zool. řád cetacoj

kývací balanca, svinga, ~ dveře svingpordo

kyvadélko n dvoukřídlého hmyzu haltero

kyvadlo/ n svingilo, tech. pendolo, ~vý pen-

dola, ~vé dveře baskulpordo, ~vé hodi-

ny pendola horlogxo

kývat ned. balanci (čím ion), svingi, sxanceli,

~ na koho mangesti, kapgesti, ~ se ned.

balancigxi, pendoli, balanci sin, kymácet se

vobli, kývání n pendolado

kyveta f laboratorní kuveto

kývnout dok. fari signon, svingeti, ~ na

souhlas kapjesi

kyz m geol. (natura) metalsulfido, ~ železný

pirito, ~ měděný hxalkopirito

kýžený lit. dezir(eg)ata, sopirata