I

 

 

i kaj, ecx, ankaux, ba i ecx, ja ecx, i kdyby byl

ecx se li estus, i když ecx se, kvankam, ecx

kiam

Iberský poloostrov m Ibera duoninsulo

ibis m zool. ibiso

ibišek m bot. hibisko

ide/a f ideo, fixní ~a fiksa ideo, lék. mono-

manio, ~je f pl. ideoj, názor idearo, stou-

penec téže ~je esp. samideano, ~ový idea

ideál m idealo, ~ní ideala

ideali/smus m idealismo, ~sta m idealisto,

~stický idealisma, ~zovat dok. i ned. idea-

ligi

identi/ta f identeco, ~cký identa

identifika/ce f identigo, ~ce uživatele / pří-

stupu inf. kontrolo de identigo, policejní

předvedení k ~ci polica venigo al identi-

go, ~ční identiga, ~ční číslo ekon. iden-

tigilo, ~ční název identiga kodo

identifikátor m inf. nomsimbolo

identifikovat ned. i dok. identigi

ideogra/fie f ideografio, ~m m ideografiajxo,

ideogramo

ideolog/ m ideologo, ~ický ideologia, ~ie f

ideologio

idiom/ m lingv. ustálené rčení idiotismo, idi-

omajxo, viz též idiotismus, nevhodně dia-

lekto; ~atický idiotisma, idiomajxa

idiosynkrasie lék. idiosinkrazio

idiot/ m lék., odb. idioto, ~ství n lék. idioteco

idiotismus m lingv. idiotismo, idiomajxo

idista m idisto

ido m lingv. Ido

idol/ m idolo, ~atrie f idolaneco, idolkulto,

idolservo

idyl/(k)a f idilio, ~ický idilia

igelit m mola plasto

iglú n neskl. iglo

ignor/ance f malkler(ec)o, ~ant m malkleru-

lo, ~antství n malklereco, ~ování n igno-

rado, ~ovat ned. ignori

igumen m náb. igumeno

ihned tuj, senprokraste

ichneumon m zool. ihxneuxmono, ikneuxmono

ichtyofág m ihxtiofago

Ikaros m Ikaro

ikon/a f náb. ikono, ~oklast m ikonrompis-

to, ikonoklasto, ~ostas(is) m ikonostazo,

ikonovando

ikter/us m lék. iktero, ~ický iktera

ilegalit/a f subtero, kasxeco, odejít do ~y

subterigxi

ilegální eksterlegxa, subtera, kasxa

ilex m bot. ilekso, viz též cesmína

Ilias f Iliado

Ilja m Elio

ilumin/ace f techn. ilumin(ad)o, ~átor m

iluministo, ~ovat ned. i dok. ilumini

ilustr/ace f ilustrajxo, činnost ilustrado, ~ač-

ní ilustra, ~átor m ilustranto, ilustrinto,

~ovaný ilustrita, ~ovat dok. i ned. ilustri

iluz/e f iluzio, vzít ~i seniluziigi, ztratit ~e

seniluziigxi, ~ívní, ~orní iluzia, neefekti-

vebla, nerealigebla

iluzionista m iluziisto, hovor. sorcxisto

imagin/ace f imagipovo, imagikapablo, ima-

gemo, ~ární mat. imaginara, zdánlivý ima-

ga, ~ jednotka mat. imaginara unuo

imago n zool. imagino

imanentní imanenta

imatrikulace f enmatrikuligo, matrikulado

imatrikulovat dok. i ned. matrikuli, enma-

trikuligi

imbecil m lék. imbecilo, hovor. stultulo

imigra/ce f enmigr(ad)o, ~nt m enmigrinto

imigrovat ned. enmigri

imitace f 1 napodobování, imitování imita-

do, naodobenina imitajxo 2 um. pasticxo, ~

kůže (hovor.), odb. ~ usně imitajxo de ledo,

~ kožešiny imitita pelto, peltojdo

imobilie f nemoveblajxo(j)

imortela f zahr. imortelo

impedance f el. impedanco

imperativ m fil., lingv. imperativo, ordonmo-

do

imperátor m hist. imperatoro, imperiestro

 

 

imperfektum

88

 

 

imperfekt/um n lingv. imperfekto, ~ní. im-

perfekta

imperialis/mus m imperi(al)ismo, ~ta m

imperi(al)isto, ~tický imperi(al)isma

imperiální imperia

impérium n imperio

impertinen/ce f impertinenteco, ~tní im-

pertinenta

implant/ace f enplantajxo, ~ovat ned. i dok.

lék. enplanti

implicitní implica

implik/ace f fil. implico, ~ovat ned. implici

impon/ovat ned. imponi, ~ující impona

import/ m import(ad)o, zboží importajx(ar)o,

~ér m importisto, ~ovat ned. i dok. importi

impoten/ce f impotenteco, ~tní impotenta,

stát se ~tním impotentigxi

impozantní impona, grandioza

impregn/ace f impregnado, ~ovat dok. i

ned. tech. impregni

impresário m um. impresario

impresionis/mus m impresionismo, ~ta im-

presionisto, ~tický impresionisma

improviz/ace f improviz(ad)o, věc improvi-

zajxo, lit. ekstemporalo, ~átor m improvi-

zanto, ~ovaně improvize, senprepare

improvizovat ned. improvizi, hud. fantazii

impulz/ m instigo, sděl. impulso, dát ~ im-

pulsi, ~ivní impulsigxema

imput/ace f (lit.) imputo, ~ovat ned. i dok.

imputi

imun/ita f imuneco, poslanecká ~ita par-

lamentana imuneco, ~izovat ned. i dok.

imunigi, ~ní imuna, infektorezista

inaugur/ace f inauxgur(ad)o, inauxguracio,

~ovat ned. i dok. inauxguri, solene malfermi

incest m práv. incesto, sangadulto

incident m incidento

incize f lék. incizuro

Ind m hindo

indefinitum lingv. nedifina pronomo

independentní zvl. polit. sendependa

indeterminismus m fil. indeterminismo

index/ m rejstřík indekso, mat. indico, obecně

listo, ~ lomu fyz. refrakta indico, ~ život-

ních nákladů vivkosta indico, označovat

~em indici, být na ~u esti en la indekso,

statistický ~ indeksnombro, vyso-

koškolský ~ (altlerneja) studlegitimilo,

~ový indica

Indián m indiano, i~ský indiana

indicie f fil. indico, indikajxo

Indická republika f Hinda Respubliko

indický hind(i)a

Indický oceán m Hinda oceano, ~ poloos-

trov m Hinda duoninsulo

Indie f Hindio, zeměp.Přední ~ Cisganga

H., Zadní ~ Transganga H.

indiferen/ce f indiferenteco, ~tní indife-

renta

indignace f indign(ec)o, indignajxo

indigo/ n indigo, ~vá modř indigobluajxo,

~vník m bot. indigarbedo

indikace f indiko

indikativ m lingv. indikativo

indikátor m indikilo, indikatoro

indirektní lit. nerekta

indiskrétní maldiskreta

indispo/zice f nekapableco, malsaneto, ne-

bonfarto, ~novaný malsaneta, nebonfarta

indium n chem. indiumo

individu/um n individuo, zvl. hanl. ulo,

~alismus m individu(al)ismo, ~alista m

individu(al)isto, ~alita f individueco, ~ál-

ní individua, ~álně hodnotit zvl. práv. per-

sonecigi

Indočína f hist. zeměp. Hindocxinio, Hin-

docxinujo

indoevropský hind(o)euxropa

indolen/ce f inerteco, ~tní apatia, malzorga

Indonés/ie f zeměp. Indonezio, i~ký indo-

nezia, ~an m indoneziano

indosace f ekon. iro

induk/ce f fyz. induko, indukcio (zast.), fyz.,

fil. indukto, elektromagnetická ~ce elek-

tromova indukto, elektrostatická ~ce el.

influenco, ~ční indukta, ~ční cívka in-

dukta bobeno, ~tivní metoda indukta

metodo

 

 

89 inkubace

 

 

indukovat dok. i ned. el. indukti, influki

indukt/or m el. induktilo, induktoro, ~ance

f induktanco

indult m práv., náb. hist. indulto

Indus m zeměp. Induso

industrializ/ace f industriigo, ~ovat ned. i

dok. industriigi

inerci/e f zvl. fyz. setrvačnost inercio, lit. ne-

tečnost inert(ec)o, ~ální inercia

inertní inerta

infám/ie f lit. malhonor(ig)o, malbonfamigo,

~ní lit. senhonta, hontinda, frivola

infant/ m legxido, infanto, ~ka f legxidino,

infantino

infanter/ie f voj. infanterio, ~ista m infan-

teriano

infantil/ismus m lék. infanismo, ~ní infa-

nisma

infarkt m lék. infarkto, ~ myokardu i. de

miokardio, ~ plic pulma i.

infek/ce f infekto, kontagxo, ~ční infekta,

~ční látka kontagxajxo

inferiorní lit. malplivalora, malaltkvalita,

senvalora

infernální lit. infera

infikování n infektado

infikovat dok. i ned. zvl. lék. infekti, kontagxi,

lék. i komuniki malsanon, ~ se infektigxi

infilt/race f lék. infiltr(ad)o

infiltrovat ned. i dok. zvl. lék. infiltri

infinitezimální fil., mat. infinitezima, ~ po-

čet m mat. infinitezima kalkulo

infinitiv m lingv. infinitivo

infla/ce f ekon. inflacio, ~ční inflacia

influence f vliv influo, el. influenco

inform/ace f informo, sciajxo, podat ~aci

doni / liveri informon, informi ~ační in-

forma, ~ační kanál komunika kanalo,

~ační kancelář informejo, ~ační leták in-

formilo, ~atika f informadiko, komputiko,

komputa scienco, ~ativní informdona, in-

formiva, ~átor m informanto, informisto,

~ovanost f informiteco

informovat dok. i ned. informi, sciigi, ~ se

dok. i ned. informigxi

infračervený fyz. infrarugxa, transrugxa

infrastruktura f infrastrukturo

infrazářič m infrarugxa radiatoro / hejtilo

infule f náb. text. mitro

infúze f infuzo

ingerence f lit. enmiksigxo, influigo

ingot m tech. ingoto, gisbloko, gisbrikio

ingredience f ingrediento, ingredienco,

konsistajxo

inhal/ace f inhal(ad)o, ~ační inhala, ~átor

m inhalilo

inhalovat ned. lék. inhali

inhibitor m chem. inhibitoro, inhibicianto

iniciace f náb., fil. inico, ensekretigo

iniciál(k)a f inicialo, vortkomenca litero,

ozdobná cxeflitero

iniciativ/a f konkrétní čin iniciato, vlastnost

iniciatemo, iniciativo, # chopit se ~y

(ek)preni sur sin la iniciaton (de la afero),

z vlastní ~y el propra iniciativo, propra-

iniciate, ~ní iniciatema

iniciátor m iniciatinto, iniciatoro

injek/ce f 1 stav., lék. injekto 2 náplň injek-

tajxo, dát ~ci injekti, ~ční injekta, ~ční

jehla injektila nadlo, ~ční náplň injek-

tajxo, ~ční zařízení / tryska injektilo, ~táž

f injekt(ad)o

injekto/r m fyz., tech. injektilo, ~vat ned. i

dok. stav., tech. injekti

Ink m Inkao

inkarnace f náb. enkarnigxo, převtělení avata-

ro

inkaso n enkasigo, enkasiga servo, enka-

sajxo, sdružené ~ kompleksa enkasigo

inkasovat dok. i ned. enkasigi

inklinace f sklon inklino, fyz., geol. inklina-

cio, magnetická ~ magneta inklinacio

inklinovat ned. inklini ( k al), simpatii

(kun)

inkluz/ive inkluzive, inkludante, # strana 7

až 27 pagxoj 7 gxis 27 inkluzive, ~ívní in-

kluziva

inkognito přísl. inkognite; n inkogniteco

inkoust m inko

inkrustace f um. inkrustajxo, ~ potrubí

obstrukco de tuboj

inkrustovat ned. i dok. inkrusti

inkuba/ce f lék. inkubacio, ~ční doba in-

kubacia periodo

 

 

inkubátor

90

 

 

inkubátor m inkubatoro, kovilo

inkunábule f typo. inkunablo

inkvizi/ce f náb. inkvizicio, ~tor m inkvizi-

toro

inovace f novenkondukado

inscen/ace f enscenigo, ~ovat ned. i dok.

enscenigi

insekticid m insekticido

insemin/ace f spermogreftado, ~ační sper-

mogrefta, ~átor m spermogreftisto

insignie f hist. madzo

insinuace f lit., práv. falsa / maljusta kulpi-

go

inskripce f lit. enskribo

insolace f sunprilumo, suna priradio

insolvence f nesolventeco

insolventní ekon. nesolventa, paginepova

inspek/ce f inspekt(ad)o, konat ~ci in-

spekti, ~ční inspekta, ~tor m inspektisto,

inspektoro

inspicient m div. inspektoro

inspir/ace f inspir(ad)o, ~ační inspira, ~á-

tor m inspiranto, inspirinto, ~ovat ned. i

dok. inspiri, ~ovat se inspirigxi

instalace f instalajxo, domovní ~ domin-

stalajxoj, elektrická ~ elektra instalajxo

instalatér/ m instalisto, vodovodní ~

akvotubisto, ~ství n obor instalista metio,

provozovna instalista laborejo

instalovat ned. i dok. instali

instance f instanco

instinkt/ m instinkto, ~ivně instinkte, ~ivní

instinkta

instituc/e f institucio, ~ionální institucia

institut m instituto

instruk/ce f instrukcio, preskribo, direktivo,

~ční instrukcia, ~táž f instrukciado, ~tor

m instrukcianto, instrukciisto, též voj. in-

struktoro, voj. militinstruisto, dát ~ci in-

strukcii

instrument/ m instrumento, ~ální instru-

menta

instrumentál m lingv. instrumentalo

instrumentovat ned. i dok. hud. instrumenti

instruovat ned. i dok. instrukcii

insuficience f lék. insuficienco, ~ jater he-

pata insuficienco

intaglie f um., tech. intajlo

intaktní lit. netusxita

intarz/ie f marketro, ~ovat ned. inkrusti,

um. marketri

integr/ace f , ~ování n integrado, ~ál m in-

tegrajxo, integralo, ~ální, ~ovaný obecně

integra, mat. integrala, ~ální součást inte-

gra / firma konsistajxo, ~ální počet mat.

integrala kalkulo

integrita f integreco, tuteco

integrova/t ned. sjednocovat integrigi, mat.

počítat integrál integri, ~t se integrigxi (do

al), ~ný integra, ~ný obvod integra cirkvi-

to, zkratka ico

intelekt/ m intelekto, menso, ~uál m inte-

lektulo, ~uální intelekta

inteligen/ce f schopnost intelekto, inteligen-

teco, společenská vrstva intelektularo, in-

teligentularo, ~ční inteligenteca, ~ční

kvocient m kvociento de inteligenteco, ~t

m inteligentulo, ~tní inteligenta

intence f intenco

intendant m intendanto

intenz/ita f intens(ec)o, ~ita osvětlení in-

tenso de prilumiteco / de lumigo, ~ívní

intensa, ~ifikovat ned. intensigi

interakce f interagado, interaga legximo

interdikt m náb. hist. interdikto

interface f inf. interfaco

interference f opt. interfero

interglaciál m geol. interglacialo

interiér m um. intern(ajx)o

interjekce f lingv. interjekcio

interlineární interlinia

interlingvistika f interlingvistiko

intermezzo n div., hud. intermezo, interludo

intermitentní lit. intermita

internace f internigo

internacion/ála f Internacio, ~alismus m

internaciismo, ~alistický internaciisma

internát m internulejo, ~ní škola lernejo

kun internulejo

interní interna

internista m lék. kuracisto pri internaj

malsanoj

internovat dok. i ned. internigi

 

 

91 ironický

 

 

interpel/ace f polit. interpelacio, ~ovat ned.

i dok. interpelacii

interpol/ace f mat. interpol(ad)o, ~ovat ned.

i dok. mat. interpoli

interpret/ m interpretisto, interpretanto, ~a-

ce f interpretado, ~ovat ned. i dok. inter-

preti

interpunk/ce f lingv. interpunkci(ad)o, ~ční

znaménka. interpunkcioj

interrupce f cxesigo de gravedeco, abortigo

interval m intervalo, časový ~ tempinterva-

lo

interven/ce f přímluva interveno, propeto,

pol. interveno, ~ční intervena, ~t m inter-

venanto, interveninto, ~ovat ned. i dok.

interveni, přimlouvat se i propeti, porparoli

interview/ n neskl. intervjuo, poskytnout ~

doni intervjuon, ~ovat ned. i dok. intervjui

intestátní práv. sentestamenta, sentestamen-

te rajthava / rajtigita

intim/ita f intimajxo, ~, ~nost f intimeco,

~ní intima, familiara, ~ní styky intimajxoj

intoleran/ce f netoleremo, ~tní netolerema

intonace f lingv. intonacio

intoxikace f lék. toksigxo

intráda f hud. (enira) fanfaro

intramolekulární fyz., chem. enmolekula

intranzitiv/um n netransitiva verbo, ~ní

netransitiva

intravenózní lék. envejna

intrika f intrigo

intriká/n m intriganto, ~nský intrig(em)a,

~ř m intrigulo, ~řský intrigula

intrikovat ned. intrigi

introdukce f lit. enkonduko

introspekce f fil. introspekto

introvert m introvertito

intuic/e f intuicio, antauxsento, mít ~i in-

tuicii

intuitivní intuicia

inundace f odb. inundo

invalid/a m invalido, handikapulo, ~ita f

invalideco, handikapo, ~ní invalida

invaz/e f invado, provést ~i invadi

invence f inventemo

invent/arizovat ned. i dok. inventari, ~ář m

inventaro, ~ura f inventarado, dělat ~uru

inventari

invertovat ned.i dok. chem. inverti, inversii

inverz/e f mat. fyz., met. inversio, teplotní

~e temperatura inversio, ~ní inversia

invest/ice f investajxo(j), investado, ~iční

investa, ~or m invest(ig)anto, ~ovat ned.

investi (do por)

invokace f lit. alparolo, alvoko

involuce f lit. malevoluo

inzer/át m gazetanonco, reklam(ajx)o, sazba

za ~át takso de la reklamajxo, ~ent m a-

noncanto, anoncinto, reklamanto, ~ovat

ned. reklami, aperigi anoncon, anonci

inzulín m lék. insulino

inženýr/ m ingxeniero, hlavní ~ cxefingxenie-

ro, ~ství n ingxenierio

Ión m viz Jón

ion(t) m chem. jono

ionizovat dok. i ned. jonigi, jonizi

ionosféra f met. jonosfero

iónsk/ý, též jónský, ionia, ionika, ~á

stupnice ionia gamo, ~ý sloh ionika stilo

ióta název písmene řecké abecedy jota

Ir m irlandano, Irka f irlandanino

Irá/k m zeměp. Irako, ~čan m irakano

iracionální neracia, mat. neracionala

Írán m Irano, ~ec m iranano

irbis m zool. uncio, negxleopardo, negxpantero

ireální lit. nereala

iredent/a f polit. iredentismo, ~ista m ire-

dentisto, ~istický iredenta

iridium n chem. iridio

irigace f zeměd. irigacio, akvumado

Iris f myt. Irisa

iris f neskl. anat. iriso

iris m bot. irido

iritabilita f lit. irit(igx

)emo

iritace f lit., lék. irito

iron/ický ironia, ~ie f ironio, být ~ický

ironii

 

 

ironizovat

92

 

 

ironizovat ned. trakti ironie, uzi ironion

Irsk/o n zeměp. Irlando, Severní ~o Nord-Ir-

lando, i~ý irlanda, ~á republika Ejro, ir-

ština f la irlanda (lingvo)

ischias m lék. iskiatiko, iskiatalgio

islám m Islamo

islamizovat dok. i ned. islamanigi

Islan/d m zeměp. Islando, ~ďan m islanda-

no, ~dský islanda, ~dština f la islanda

(lingvo)

Istanbul m zeměp. Istanbulo

Istrie f zeměp. Istrio

Ital m italo, i~ský itala, i~ština f la itala

(lingvo)

Itálie f zeměp. Italio

iterace f iteracio

itinerář m itinero

ivrit m lingv. ivrito

izobara f met. izobaro

izobáta f zeměp. izobato

izoglosa f lingv. izogloso

izol/ace f oddělení izolado, odloučení izo-

l(it)eco, místnost, budova izolejo, tech.

izolajxo, práv. karcero, ~átor m izolilo

izolacionalismus m izolismo

izolační izola, ~ materiál izolajxo, ~ páska

izola bendo, izolbendo

izolant m izola materialo, akustický ~ soni-

zola materialo, tepelný ~ termoizola ma-

terialo, ~ proti vlhkosti hidroizola mate-

rialo

izolovat dok. i ned. tech. izoli

izomer m chem. izomero

izoterm/a f zeměp. izotermo, ~ie f zeměp.,

met. izogeotermado

izotop m chem. izotopo

izotropní izotropa

Izrael m zeměp., stát Israelo, Izraelio, hist.,

vlastní jméno Izraelo, ~ec, ~ita m israela-

no, žid izraelido, i~ský israela, židovský iz-

raela, hebrea, týkající se státu izraelia