E

 

 

eben/ m. ebono, ~ovník m ebonarbo

ebonit m ebonito

edém m lék. edemo

eden m edeno

edice f vyd(áv)ání eldon(ad)o, knižnice el-

donserio, biblioteko

editor m editoro

efekt/ m účinek efiko, vnější účin efekto, ~ní

působivý efika, okázalý efekta, ~ivní skuteč-

ný efektiva, účinný efika, altrezulta, re-

zultoplena, ~ivnost f ekon. rendimento

efemeridy f pomn. astr. efemeridoj

egalizovat ned. i dok. egaligi

Egejské moře n Egea maro

ego/ n fil. egoo, ~centrický egocentra

egois/mus m egoismo, ~ta m egoisto, ~tický

egoista, egoisma

Egyp/t m zeměp. Egiptio, ~ťan m egiptiano,

hist. egipto, ~tský egipta

echo n lit. ehxo, dát ~ atentigi (někomu iun),

dostat ~ esti atentigita

Eiffelova věž f , Eiffelovka f Ejfelturo

ej!, ejhle! ej!

ejakul/ace f fiziol. ejakulo, ~ovat ned. i dok.

ejakuli

eklektický eklektika

ekliptika f astr. ekliptiko

ekolog/ m ekologo, ~ický ekologia, ~ie f e-

kologio

ekonom/ m vědec ekonomikisto, odborník

ekonomiisto, hospodář ekonomo, ~ický

ekonomia, hospodárný sxpariga, ~ie f eko-

nomio, hospodaření mastrumado, politická

~ie politika ekonomiko, ~ika f věda eko-

nomiko

ekry, ecru zabarvení látky brunflava

ektomie f lék. elkavigo

ekumenický náb. ekumena

Ekvádor m zeměp. Ekvadoro

ekvatoreál m astr. ekvatorialo

ekvinokce f, ekvinokcium n astr. ekvi-

nokso

ekvivalen/t m ekvivalento, ~ce f ekviva-

lenteco, ~tní ekvivalenta

ekzém m ekzemo, dartro (hovor.)

elaborát m ellaborajxo, oficiala skribajxo

elán m elano, entuziasmo

elastický elasta

Elbrus m zeměp. Elbruso

eleg/án m hovor. elegantulo, ~ance f elegan-

teco, ~antní eleganta

elegi/e f elegio, ~cký elegia

elektrárna f elektrejo, elektra centralo,

atomová / jaderná ~ atomenergia cen-

tralo / elektrejo, tepelná ~ vaporenergia

elektrejo / centralo, vodní ~ akvoenergia

centralo

elektrick/ý elektra, ~á energie elektroener-

gio, ~á jiskra tech. elektra sparko / fa-

jrero, ~é napětí elektrotensio, ~é sva-

řování tech. elektroveldado, ~ý proud ku-

rento, elektra fluo, ~ý výboj elektra

efluvo

elektrifik/ace f elektriz(ad)o, ~ovat dok. i

ned. elektriz(ad)i

elektrik/a f elektřina elektro, tramvaj (hovor.)

tramo, ~ář m elektr(omunt)isto

elektrizovat/ ned. i dok. elektrigi, ~elný e-

lektrebla

elektro/da f elektrodo, ~dynamický elek-

trodinamika, ~chemie f elektrohxemio, ~lyt

m elektrolito, ~lýza f elektrolizo

elektro/měr m elektrometro, elektromezu-

rilo, ~montér m elektromuntisto

elektromagnet m elektromagneto, ~ický

elektromagneta, ~ismus m elektromagneti-

smo

elektromotor/ m elektromotoro, ~ový do-

pravní vozík elektrocxaro

elektron/ m elektrono, ~ika f elektroniko,

~ka f elektrona valvo / tubo, ~ová tryska

elektronjxetilo

elektrostati/ka f elektrostatiko, ~cká in-

dukce elektrostatika induko, influenco

elektrotechnik/ m elektrotehxnikisto, ~a f

elektrotehxniko

elektřin/a f elektro, nauka o ~ě elektriko

elementární základní elementa, fundamenta,

baza

elevátor m elevatoro

 

 

59 erekce

 

 

elf m elfo

elidovat ned. i dok. lingv. elizii

elimin/ace f elimino, ~ovat ned. i dok. eli-

mini

elips/a f elipso, ~oid m elipsoido

eliptický, elipsovitý elipsa

Eliška f Elizabeto

elit/a f elito, eminentularo, ~ní elita

elixír m eliksiro

elize f lingv. elizio

elongace f astr. elongacio

email m emajlo, ~ovat ned. i dok. emajli

emanace f eman(ad)o

emancip/ace f emancipado, emancipigxo,

~ování n emancipado, ~ovat ned. i dok.

emancipi

emanovat ned. i dok. odb. emani

embargo n ekon. embargo, uvalit ~ embar-

gi

emblém m emblemo

embol/us m lék. embolo, ~ie f embolio, em-

bolozo

embryo/ n embrio, ~geneze f embriogene-

zo, ~genie f embriogenio, ~log m embri-

ologo, ~nální embria

emigr/ace f elmigr(ad)o, emigracio, vystě-

hovalci emigrantaro, emigracio, ~ant m

elmigrinto, elmigranto, ~ovat dok. i ned.

elmigri, emigri

eminence f náb. eminenco

emír m emiro

emirát m emirlando

emise f ekon. emisio

emitor m el. emitoro

emitovat ned. i dok. ekon. emisii

emoc/e f emocio, ~ionální emocia

empír m empiro

empiri/cký empiria, ~sta m empiriisto, em-

piriulo

emu m neskl. zool. emuo, dromiceo, dro-

m(ajx)o

emulg/ační emulsia, ~ační přístroj emul-

siilo, ~ovat ned. i dok. chem. emulsii,

~ovatelnost chem. emulsieblo

emulze f emulsio

encefalitida f lék. encefalito

encyklika f náb. encikliko

encyklopedi/e f enciklopedio, ~cký encik-

lopedia, ~sta m enciklopediisto

endevie f viz štěrbák

energeti/ka f energetiko, ~cký energetika,

~cké zdroje energifontoj

energi/e f energio, atomová ~e nuklea en-

ergio, elektrická ~e elektroenergio, nou-

zový zdroj ~e paneosava energoprovizo,

~cký energia, ~cky energie

enkláva f enklavo, izolteritorio

enormní enorma

entita f fil. ento

entomolog/ m entomologo, ~ie f entomo-

logio

entropie f entropio

enzym m biol., chem. enzimo

eocén m geol. eoceno

eolitikum n geol. eolitiko

epakta f hist. epakto

epicentrum n geol. fyz. epicentro

epický lit. epika, eposa

epidemi/cký epidemia, ~e f epidemio, # ~e

se šíří epidemio propagigxas, ~olog m epi-

demiologo

epiderm m zool., bot. epidermo

epigon/ m epigono, ~ský epigona

epigraf/ m epigrafo, ~ika f epigrafiko

epigram/ m epigramo, ~atický epigrama,

~atik m epigramisto

epika f epiko

epilep/sie f epilepsio, ~tický epilepsia, ~tik

m epilepsiulo

epilog m epilogo

epištola f náb. epistolo

epiteton m lingv. epiteto

epizod/a f epizodo, ~ický epizoda

epizootie f zool. epizootio

epoch/a f epoko, erao, ~ální epokfar(ant)a

epopej f epopeo

epos m eposo

éra f erao, epoko, křesťanská ~ kristana

erao

erár/ m fisko, ~ní fiska, sxtata

eratický geol. eratika

erb/ m blazono, rodový ~ blazonsxildo, ~ov-

nictví n heraldiko

erekce f fyziol. erektigxo

 

 

erodovat

60

 

 

erodovat ned. erozii

eroti/ka f erotiko, ~cký erot(ik)a, ~smus m

erotismo, ~zovat ned. erotizi

erotom/ánie f erotomanio. ~an m erota

maniulo

eroz/e f geol. erozio, ~ivní erozia

errata n pl. lingv., lit. eratumo

erud/ice f erudicio, ~ovaný odborník eru-

diciulo

erupce f erupcio

esej/ f eseo, ~ista m eseisto

esence f esenco

eskadra f let., nám. eskadro

eskadrona f voj. skadro

eskalátor m rulsxtuparo

eskamot/áž f magiajxo, ~ér m jxonglisto, sor-

cxisto

eskort/a f eskorto, ~ovat ned. i dok. eskorti

Eskymák m eskimo, inuito

eso n aso

esparto n text., odb. esparto, (halfa) alfo

esperant/o n Esperanto, ~ský Esperanta,

~ský materiál / ~ská tiskovina esperan-

tajxo, ~ismus m Esperantismo, ~ista m es-

perantisto, ~ologie f Esperantologio

espreso n káva espreso

ester/ m chem. estero, ~ifikace f esterigo,

esterigxo

estét m estetikulo

esteti/cký estetika, ~k m estetikisto, ~ka f

estetiko

Eston/ec m estono, ~sko n zeměp. Estonio,

e~ský estona

estrád/a f estrado, ~ní estrada

ešus m ( hovor.) gamelo

éta název řeckého písmene eta

etalon fyz. etalono

etan/ m chem. etano, ~ol m etanolo

etap/a f etapo, po ~ách etape

etáž f etagxo

etažér m etagxero

éter/ m etero, ~ický etera

eti/ka f etiko, ~cký etika

etiketa f 1 ceremoniál, stolování etiketo 2

štítek etikedo

etiolog/ m etiologo, ~ie f etiologio

Etiop/ m etiopo, e~ský etiopa, ~ie f zeměp.

Etiopio

Etna f zeměp. Etno

etni/kum n etno, ~cký etna

etnografie f etnografio

etos m fil. etoso

Etrusk m hist. etrusko

etuda f hud. etudo, ekzerc(o)peco

etyl m chem. etilo

etylen m chem. etileno

etymologie f lingv. etimologio

etymon m lingv. etimo

eufemismus m lit. euxfemismo

eucharistie f náb. euxkaristio, komunio

Euklid/es m Euxklido, e~ovský Euxklida

eunuch m euxnuko

Eurasie f zeměp. Euxrazio

Eustachova trubice f anat. Euxstakia tubo

evaku/ace f evaku(ad)o, ~ovat dok. i ned.

evakui, ~ovaná osoba evakuito

evangel/ium n náb. evangelio, ~ický evan-

gelia, ~ista m evangeliisto, hlásat ~ium

evangelizi

eventu/ální eventuala, ~alita f eventua-

l(ajx)o

eviden/ce f registr(ad)o, mít v ~ci registri,

~tní evidenta, ~ční číslo registra numero

evidovat ned. registri, teni en evidenteco

evokační odb. elvokiva

evolu/ce f evolu(ad)o, evolucio, ~cionis-

mus m evoluismo, ~cionista m evoluisto,

~ční evolua

Evrop/a f zeměp. Euxropo, střední ~a

Mez-Euxropo, Meza / Centra Euxropo, ~an

m euxropano, e~ský euxropa, ~ské hospo-

dářské společenství Euxropa Ekonomia

Komunumo, ~ská Unie f Euxropa Unio

Evžen m Euxgeno, ~ie f Euxgena

ex : vypít na ex eltrinki per unu tiro / gluto

exaktní ekzakta

examinátor m ekzamenanto

excelence f ekscelenco

excelovat ned. elstari, superi, eminenti

excentric/ký mat. i přen. ekscentra, ekster-

centra, elcentra, ~ita f ekscentreco

 

 

61

ezoterický

 

 

exces m eksceso

excitans m lék. ekscitilo

exekuc/e f práv. ekzekucio, poprava ekze-

kuto, vymáhat ~í ekzekucii, ekzekvi

exekutiv/a f polit. ekzekutivo, ~ní polit. e-

kzekutiva

exekutor m soudní ekzekuciisto

exekvovat práv. ekzekucii, ekzekvi

exemplá/ř m ekzemplero, ~rní ekzempla,

modela

exhibice f elitprezentado

exil m ekzilo

existen/ce f 1 bytí ekzist(ad)o, estado 2 ži-

vobytí vivteno, porvivo 3 expr. bytost po-

chybná / ztracená ~ce dubinda / perdita

estulo, ~ční porekzista

existencialismus m ekzistadismo, ekzisten-

cialismo

existovat ned. ekzisti

exkavátor m elkavatoro

exkluzivní ekskluzivema

exkomunik/ace f ekskomuniko, ~ovat ned.

i dok. ekskomuniki

exkoriace f lék. ekskoriajxo

exkrece f biol. skorio

exkurze f ekskurso

exlibris n neskl., um. ekslibriso

exministr m eksministro

exogenní lék., bot. ekzogena

exoterický ekzotera

exoti/cký ekzot(ik)a, ~ka f , ~čnost f

ekzotikeco

expandovat dok. i ned. ekspansii

expanz/e f tech. ekspansio, ~ivní etendi-

gxema, ekspansiema

expanzionismus m polit. ekspansiismo

expedi/ce f ekspedicio, činnost ekspedado,

pracoviště, výpravna ekspedejo, ~ent m

ekon. ekspedisto

expedovat dok. i ned. ekspedi

experiment/ m eksperimento, ~ální ekspe-

rimenta, ~átor m eksperimentanto, ~ování

n eksperimentado, ~ovat ned. eksperimenti

expert/ m znalec eksperto, spertulo, ~iza f

ekspertizo, provést ~izu ekspertizi

explicit/ m polygr. kolofono, ~ní eksplicita

explodovat dok. i ned. eksplodi, fulmini

exploze f eksplodo

explozíva f lingv. plozivo

exponát m eksponajxo, ekspoziciajxo

exponen/t m mat. eksponento, ~ciální ek-

sponenciala, ~ciální funkce eksponen-

cialo

exponovat dok. i ned. opt. eksponi, ~ se ned.

angažovat se publike aktivi

export/ m ekon. eksporto, ~ní eksporta, ~o-

vat ned. i dok. eksporti

expozi/ce f opt. ekspono, ~metr m fot. eks-

ponmezurilo, eksponometro, fotometro

expozitura f agentejo, delegitejo

expres/ m posel, zásilka ekspreso, rychlík

rapidtrajno, ~ní ekspresa, ~ní vlak ek-

sprestrajno

expresionis/mus m um. ekspresionismo,

~ta m ekspresionisto, ~tický ekspresio-

nisma

exsud/át m eksudajxo, ~ace f eksudo

extati/k m ekstazulo, ~cký ekstaza

extáze f ekstazo

extempore n ekstemporalo

extens/e f ekstenso, ~ivní malintens(iv)a

exteriér m eksterejo

extern/í ekstera, ~ista m ekster(sxtab)a / po-

rokaza laboranto, eksterulo

exterteritoriální eksterteritoria

extra aparta, speciala, aparte

extrahovat ned. i dok. ekstrakti

extrakt m ekstrakto

extrapol/ace f ekstrapolado, ~ovat ned. i

dok. mat. ekstrapoli, eksterpoli

extravagance f ( hovor.), expr. ekstravaganco

extrém/ m ekstrem(ajx)o, troigo, eksceso,

~ní ekstrema, ~nost f ekstremeco, ~ismus

m ekstremismo, ~ista m ekstremisto

extrovert m osoba ekstravertito

extrovní aparta, kroma, speciala

exud/ace f lék. eksudo, ~át lék. eksudajxo,

vyměšovat ~át eksudi

exulant m ekzilito, elmigrinto

Ezop m Ezopo, ~ovy bajky Ezopaj fabloj

ezoterický esotera