CH

 

 

chab/ost f lék. torporo, ~ý kaduka, malforta,

malfirma

chalát m text. araba mantelo

chal/ífa m hist. kalifo, ~ifát m kalifejo, kali-

fa regno

chaluha f bot. fuko

chalup/a f kabano, vilagxdomo, došková hxato,

rekreační dacxo, somerdomo (en kamparo),

~ář m somerdomano, dacxisto, ~ník m et-

kamparano, etkampulo

chám/ m 1 hist. poddaný subulo 2 anat. výmě-

šek i sperma spermo, ~ovod m anat. sper-

modukto

chameleón m hxameleono

chamtiv/ec m avidulo, profitemulo, ~ý

(mon)avida, profitavida, avara

chán m hist. hxano

chanát m hxanejo

chao/s m hxaoso, kaoso, ~tický hxaosa, kaosa

chápat ned. kompreni, koncepti, ~ se ned.

preni, kapti (něčeho ion), # ~ se příleži-

tosti uzi / kapti la okazon

chápání n kompreno

chápav/ý schopný pochopit komprenema,

inteligenta, schopný uchopit prenipova,

~ost f komprenpovo

charakter/ m karaktero, div. karaktera rolo,

mít ~ havi honestan / noblan karakteron,

~ní firmkaraktera, fortkaraktera, karakter-

hava, bonkaraktera, ~ový karaktera

charakteristi/ka f karakteriz(ad)o, karak-

terizajxo, mat. karakteristiko, ~cký karak-

ter(iz)a, ~cký znak distingajxo, distingilo

charakterizovat dok. i ned. karakterizi

chargé d`affaires m nesklonné afersxargxito

charta f polit. cxarto, ~ OSN la cxarto de

UNO, Ch~ Organizace spojených ná-

rodů Cxarto de (la) Unuigxintaj Nacioj

Charvát, Chorvat m kroato, ch~ský,

chorvatský kroata

chata f víkendová dacxo, somerdom(et)o; tá-

borová kabano; horská cxaleto, montara

pensiono / hotelo, lovecká ~ cxaskabano

chatka f táborová kabano

chátra f hanl. popolacxo, fiularo, skorio

chátrat ned. malprogresi, regresi

chatrč f domacxo, kabano, s doškovou stře-

chou hxato

chatrný vetchý kaduka, malfortika, nevalný

mankohava

chebule f bot. anamirto

chechtat se ned. ridegi

chemi/e f hxemio, ~cký hxemia, ~k m hxemiis-

to, ~kálie f hxemiajxo, ~cké značky hxemia

simbolaro, ~ický poplach gasalarmo,

~cký prvek hxemia elemento

chí název písmene řecké abecedy hxi

Chicago n zeměp. Cxikago

chichichi! tlumený smích fu! (fu! fu!)

chichotat se ned. subridi

Chil/an m cxiliano, ~e n Cxilio, zeměp. chil-

ský cxilia

 

 

83 chodidlo

 

 

chimér/a f myt.i přen. hximero, ~ický hximera

chinin m chem. hxinino

chirurg m hxirurgo, ~ický hxirurgia, ~ie f hxi-

rurgio

chitin biol., chem. hxitino

chlad m malvarmo, frido, uchovávat v ~u

teni / konservi malvarma / frida

chládek m malvarmeto

chladi/č m malvarmigilo, fridigilo, chem.

kondensilo, automobilový ~č radiatoro,

~cí malvarmiga, fridiga, ~icí agregát

chladničky fridigilo, ~cí vůz fridvagono

chladírna f malvarmigejo, fridejo, glacitene-

jo

chladi/t ned. malvarm(et)igi, fridigi, studit

efiki malvarme, ~vý malvarm(et)iga, fridi-

ga

chladně malvarme, přen. fremdece

chladnička f fridujo, malvarmigujo

chladn/o n malvarmo, frido, příslovce mal-

varme, # je ~o estas malvarme, je mi ~ mi

sentas malvarmon, ~krevný fridsanga,

malvarmsanga, ~ý malvarm(et)a, frida, fri-

ska, ~ost f malvarmeco, pohlavní ~ost

frigideco

chladnout ned. i přen. malvarmigxi

chlácholi/t ned. kvietigi, ~vý kvietiga

chlap/ m ulo, viro, hanlivě acxulo, fiulo, ~ec

m knabo, junulo, milenec amanto, # nemá

dosud ~ce gxis nun sxi ne havas (sian)

knabon / ama(n)ton; ~ík m bravulo

chlastat ned.hanhl. drink(eg)i

chlazen/í n malvarmigado, fridigado, ~ý

malvarmigata, fridigata

chléb m, chleba m pano, bochník pan(bul)o,

živobytí, (cxiutaga) p., laborgajno, nekvaše-

ný maco, opékaný ~ toasto, kanapo, tvrdý

~ malfresxa p., ~ s máslem buterpano, žit-

ný ~ sekala p.

chlebíček m pan(et)o, obložený ~ sand-

vicx(et)o

chlebník m pansaketo, kromsaketo, skříňka

panujo

chlebo/vý pana, ~vá kůrka krusto de pano,

~dárný pandona, ~vník m bot. panarbo,

artokarpo

chlemtat ned. lektrinki, langotrinki

chlév m (brut)stalo

chlípník m seksa maniulo

chlopeň f lék., biol. valvo, lék. též korklapo

chlór m chem. kloro

chlorečnan m chem. trioksoklorato, ~ dra-

selný kalia t., ~ sodný natria t.

chlorid m klorido, ~ sodný natria k.

chloro/form m chem. kloroformo, ~fyl m

biol. klorofilo

chlouba f chlubení fiereco, parad(ad)o, vý-

značný rys gloro

chlubení se n fanfaronado

chlubit se ned. fieri (něčím pri io), vychlou-

bat se fanfaroni (něčím pri / per io), před-

stírat pretendi

chlubiv/ý elmontrigxema, ~ec m gaskono

chlup/ m anat. haro, vlník vilero, # na ~

přesný harpreciza, ~atý harkovrita, vila,

harhava, multehara, huňatý haroza

chmel/ m otáčivý lupolo, ~ařství n lupol-

kulturado, ~nice f lupolejo, lupolkampo

chmurn/ý sinistra, zasmušilý sombra, ~á

nálada morna humoro, ~ý pohled nuba

rigardo

chmýří n lanugo, plumeto, na bradě barbla-

no

chňapat ned., chňapnout dok. kaptacxi, avi-

de kapti

chobot/ m rostro, zeměp. golfo, ~natec m

zool. rostrulo, ~nice f polpo

chod m 1 chůze ir(ad)o, irmaniero, pocho-

dem v ~! marsxu ek!, marsx! 2 činnost,

(prů)běh funkci(ad)o, ir(ad)o, uvést do ~u

(ek)funkciigi, zpětný ~ retroiro, ~ věcí

irado de la aferoj 3 gastr. plado, man-(osekv)o, mangxmeto

Chod m Đodo

chodba f koridoro, důlní ~ galerio, křížo-

vá ~ klostro, cxirkauxkorta peristilo / gale-

rio

chodec m piediranto, mimojdoucí pasanto,

sport. marsxisto

chodící iradanta, marsxanta, ~ reklama afisx-

homo, sandvicxulo

chodidlo n plando, dolní část nohy piedo

 

 

chodit

84

 

 

chodit ned. ir(ad)i, # ~ do školy frekventi /

vizitadi lernejon, iri en lernejon, ~ do di-

vadla viziti teatron, ~ brzy spát enlitigxi

frue, ~ kolem dokola rondiri, ~ na chů-

dách stilziri, ~ pěšky ir(ad)i piede, ~ po

hospodách vagadi de gastejo al gastejo,

chodí spolu už rok ili estas geamantoj

jam unu jaron, ilia gekon(atec)o dauxras

jam unu jaron, ~ s nosem vzhůru teni la

nazon supren, ~ za děvčaty amindumi

knabinojn

chodník m trotuaro, irejo

chochol m (har)tufo z peří plumtufo zool.,

bot. egreto

chochol(ka) m (f) zool. hupo

chocholík m květenství korimbo

chocholouš m zool. hup(alauxd)o, tufalauxdo,

krestalauxdo, odb. galerito

choler/a f hxolero, bacil ~y hxolera vibrio,

nemocný ~ou hxolerulo, ~ik m hxoler(ik)u-

lo, ~cký lék. hxolerika

cholesterol m lék. hxolesterolo

chomáč m hupo, tufo, z koudele stupajxo, ~

vlasů harara pufo

chomout/ m 1 (kol)jungilo, cxirkauxkolajxo,

jugo, jungilkolumo 2 m mallertulo, # str-

kat hlavu do ~u meti jugon sur sian ko-

lon, preni jungajxon kiel proprajxon

Chopin m Ţopeno

chopit se ned. (ek)kapti, (ek)preni (něčeho

ion), ~ se práce eklabori, ~ se příležitosti

ekkapti / ekuzi la okazon

chór m hxoro, koruso

chorál m hud. hxoralo

chordála m mat. radiala akso

choreograf/ m koregrafo, baletmastro, ~ie f

koregrafio, dancarangxo

choroba f malsano, morbo, ~ z povolání

profesia malsano, nakažlivá ~ infekta /

kontagxa malsano

chorobn/ý malsan(ec)a, patologia, neduživý

lék. morbida, ~á nehybnost / strnulost

lék. stuporo, ~ě vtíravý obseda, ~é vzru-

šení lék. agitigxo

choroboplodný patogena, malsaniga

choromyslný mensmalsana, psihxe malsana,

lék. aliena, m mensmalsanulo

Chorvat, Charvát m kroato, ~sko n zeměp.

Kroatio, ch~ský kroata

chorý malsana, m malsanulo, duševně ~ý

mensmalsna

choulit kauxri, volvi, tisknout premeti, ~ se

kauxrigxi, sin (kauxre) kasxi, přen. humiligxi

choulostivý neodolný trosentema, malrezis-

ta, ožehavý delikata, tikla, o rostlině malsa-

nema, malfortika, fridotima

choutka f dezirego; rozmar kaprico

chov m bredado, ~ hospodářského zvířect-

va bestbredado, zootehxniko

chovanec m zorgato

chování n konduto, tenigxo, panovačné ~

mastra tenigxo

chovat ned. pečovat varti, v náručí (brak)teni,

brakluli, mazlit se dorloti, vzdělávat kulturi,

zvířata teni, bredi udržovat, mít teni, # ~ v

tajnosti teni en sekreto, kovi, ~ důvěru

havi konfidon, ~ marnou naději karesi

iluzion, ~ podezření havi suspekton, ~ se

konduti, neumí se ~ li / sxi kondutas mal-

bone, # ~ se k někomu laskavě konduti

al iu afable, ~ se nenormálně frenezumi,

~ se strojeně / afektovaně afekti, pozi

(přen.), ~ se světácky dandi

chovatel m bredisto, bredanto

chrabr/ý brava, ~ost f braveco

chrám/ m templo, Svatovítský ~ Katedralo

de Sankta Vito, ~ový templa, plegxeja,

~ová loď arch. navo

chraň: ~ Bůh! Dio gardu!

chráněn/ý protektita, ~á oblast protektata

teritorio, ~ec m protektato

chránič m sxirmilo, sport., stehenní femurin-

go, tech. řetězového převodu cxenujo

chránit ned. hájit gardi (proti něčemu kon-

traux / de io), preventivně antauxgardi, fyzi-

cky sxirmi, zastávat se protekti, sport. parati,

~ něčí zájmy gardi ies interesojn, ~ se

ned. gardi sin

chránítko n viz chránič

chrápat ned. ronki

chraplat ned. rauxki, rauxksoni

chrapot m rauxk(ec)o, lék. raslo

chrapt/ět ned. rauxk(son)i, ~ivost f rauxkeco,

 

 

85 chůva

 

 

~ivý rauxka

chrastí n (sekaj) brancx(et)oj, brancxetaro

chrastit ned. kraketi, rasli, krepiti, působit

chrastění kraketigi (něčím ion)

chrastítko n skuraslilo

chrč/et ned. stertori, ~ivý stertora

chrchel m (el)putajxo, kracxajxo

chrchlat ned. graki, odkašlávat sputi

chrlič m stav. okapová roura gargojlo

chrlit ned. sputi, přen. kracxi, # ~ nadávky

eligi blasfemojn

chrobák m zool. sterkoskarabo, ~ velký geo-

trupo

chrocht/at ned. grunti, ronki, ~ání n grun-

tado

chróm m chem. hxromo

chromatický hud. kromata

chromnout ned. lamigxi

chromosféra f astr. hxromosfero

chromovat ned. kromi

chromozóm m biol. hxromosomo

chromý kulhavý lama, zmrzačený kripla, # ~

na obě nohy lama je ambaux piedoj, ~ na

jednu nohu je unu kruro lama

chronický lék. hxronika

chronograf m tech. hxronografo

chronologi/cký hxronologia, ~e f hxronolo-

gio

chroptě/t ned. stertori, ~ní n umírajícího

stertoro

chroupat, chrupat ned. kraketigi

chroust m majskarabo, ~ obecný melolonto

chrpa f bot. cejano, ciano

chrt m leporhundo, levrelo, vertrago, an-

glický grejhundo, malý ~ biglo

chrup m dentaro, umělý ~ falsa / proteza

dentaro

chrupavka f anat. kartilago, štítná ~ tire-

(oid)o

chryzantéma f krizantemo

chřadnout ned. velki, konsumigxi, kadukigxi

chřest m bot. asparago

chřestýš m zool. sonserpento, krotalo

chřípí n anat. nosu alo

chřipk/a f gripo, lék. influenco, ~ový gripa

chřtán m fauxko, gorgxchtít ned. voli, # chtě(j) nechtě(j);

chtíc ne-

chtíc vole nevole, volu-ne-volu, deziru ne

deziru, jak chcete kiel vi deziras, chce se

mi spát mi estas dormema, mi emas / dezi-

ras dormi, moc se mu do toho nechce li

ne tro emas fari gxin, že se ti chce! mire, ke

vi emas!

chtivý avida (něčeho je / al io)

chůd/a f stilzo, obvykle ~y pl. stilzoj, ir-

bastonoj, iriloj

chudáček m kompatindulo

chudák m nemajetný malricxulo, mizerulo,

ubožák kompatindulo, mizerulo, povrulo

chudě malricxe, ~ vybavený / zařízený ne-

suficxe ekipita, senkomforta

chudina f malricxularo, plebo

chudnout ned. malricxigxi

chudob/a f malricxeco, senhavo, ~inec m za-

st. almozulejo, ~ný malricxa

chudobka f bot. lekanteto

chudokrevn/ý anemia, ~ost f lék. anemio

chůdy f pl. viz chůda

chudý malricxa (na něco je io), ~ duchem

spritmanka, ~ na vodu senakva

chuchvalec m bul(ajx)o

chuligán m huligano

chumáč m tufo, sněhu floko, slámy fask(et)o

chumelenice f negx(blov)ado

chumelit (se) ned. dense negxi, ventnegxi

churav/ět ned. malsani, ~ý malsana

chuť f gusto; smysl gustosento; ochutnávání

gustumado, lék. saporo, chtění emo, ~ k

jídlu apetito, mít ~ po něčem gusti je io /

pri io, hořká ~, příchuť lék. saporo,

dráždivé chuti gustotenta, # přijít na ~

trovi guston / placxon (něčemu en io),

ztratit ~ perdi la apetiton, dobrou ~! bo-

nan apetiton!, mít ~ havi emon, emi, nic

mu není po chuti al li placxas nenio, ne-

nio estas laux lia gusto, s chutí do toho a

půl je hotovo komenco bona, laboro duo-

na

chutnat ned. gusti, mít (pří)chuť gusti, havi

guston / saporon, ochutnávat gustumi

chutný bongusta, apetit(vek)a, gustohava

chuťovka f gastr. algustajxo

chůva f infanistino, vartistino

 

 

chůze

86

 

 

chůze f irado, sport. marsxo, způsob chození

irmaniero, pasxado

chvál/a f lauxdo, ~abohu dank` al Dio, dan-

ke Dion, ~it ned. lauxdi

chvalitelný lauxdinda, lauxdebla

chvalogxeč f panegiro, uskutečnit ~ pane-

giri

chvalozpěv m lauxdkanto

chvályhodný lauxdebla

chvást/ m, ~ání n fanfaron(ajx)o, ~al m fan-

faronulo, gaskono, ~at se ned. fanfaroni

(něčím pri / per io), troigi, gaskoni, glori

sin

chvastoun m fanfaronulo

chvat m 1 spěch rapid(ec)o, hasto 2 uchopení

prenp, sport. preno, horečný ~ febra rapi-

deco, rapidego, ~ný rapid(eg)a, expr. has-

ta, febra

chvát/at ned. rapidi, hasti, ~ání n rapidado,

hastado

chvějící se trema, trem(et)anta

chvění n tremado, fyz. vibrado

chvět/ se trem(et)i, fyz. vibri, ~ se mrazem

frostotremi

chvíl/e f momento, temp(et)o, hovor. minu-

to, # co ~i cxiumomente, ofte, do této ~e

gxis nun, od této ~ (ek)de nun, mít dlou-

hou ~i enui, ve slabé ~i en iu ten-

t(oplen)a horo, ~emi de tempo al tempo, z

dlouhé ~e pro enuo

chviličk/a f tempeto, # za ~u, za chvíli ho-

vor. tuj, en momento

chvilk/a f momento, ~ový momenta, efeme-

ra, pasanta, ~ově pase

chvoj f, ~í n konifera(j) frondo(j), pinglo-

brancx(et)aro

chvojka f bot. euxforbio

chvost m zool. vosto, přen. ~ komety vosto

de kometo

chyba f eraro, malgxustajxo, nedostatek man-

ko, nezdar miso, přepsání misskribo, mis-

tajpajxo, odchylka mat. ekarto, hrubá ~

kruda eraro, početní ~ kalkuleraro, syn-

taktická ~ lingv. solecismo, # ~ lávky!

maltrafe!

chybě/t ned. být nepřítomný foresti, nedostá-

vat se manki, ~jící forestanta, mankanta, ~

(osoba) forestanto, mankanto

chybička f erareto

chybit dok. erari, fari eraron, ~ (se) maltrafi

chybn/ý erara, misa, malgxusta, malkorekta,

nedostatečný manka, ~ý čin misago, ~ě

erare, ~ě odhadnout / ocenit mistaksi

chybovat ned. erari, fari eraro(j)n, stumbli

(přen.), minout maltrafi

chybující omylný erarema, který netrefil mal-

trafinta

chycení n (ek)kapto

chýlit ned. klini, ~ se ned. i o čase klinigxi

chystat ned. prepari, pretigi, ~ se ned. sin

prepari, sin pretigi, intenci, # chystá se k

bouři fulmotondro / tempesto minacas

chýše f kabano, slaměná pajlobudo

chyták m poutač alloga reklamafisxo, allogi-

lo, chytačka kaptilo, kapta demando

chytání n kaptado

chytat ned. kapt(ad)i, do sítě retkapti, jímat

kolekti, kapti, lasem laz(okapt)i, na háček

hok(fisx)i, pronásledovat persekuti, ulpívat

altenigxi, algluigxi zmocňovat se kapti, ataki,

~ ryby fisxapti, ~ se krocxigxi ( za něco al

io), ~ za ruku kapti je la mano

chytit, chytnout dok. uchopit (ek)kapti,

(ek)preni, zastihnout kapti, atingi, získat ri-

cevi, přilnout altenigxi, algluigxi, začít hořet

ekbruli, ~ se dok. přidržet se krocxigxi,

krocxi sin dostat se do sporu ekmalpacigxi,

kolizii (s někým kun iu), padnout do ná-

strahy kaptigxi, ujmout se ekradiki, enradi-

kigxi

chytlavý flamigxema

chytr/áctví n ruzeco, čin ruzajxo, ~ácký ru-

za, sagaca, ~ačit ned. rafini (přen.), lstí ru-

zi, ~ák m ruzulo, ~ost f sagxeco, čin sa-ajxo, sagaceco, ~ý

sagxa, vychytralý ruza, #

~ému napověz por sagxulo suficxas aludo

chýž f kaban